Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

Embed Size (px)

Text of Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  1/30

  Matematik

  K€rtas

  I

  Julai 2015

  I

  jam

  NAMA

  SEKOLAH:

  NAMA

  MURID:

  HEADCOUNT

  UJIAN

  PENILAIAI\

  OTI

  2

  TAHUNENAM

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN

  UPSR

  JULAI

  2015

  MATEMATIK

  KERTAS 1

  I

  jarn

  JANGAN BUKA

  KERTAS

  SOALAN INI

  SEHINGGA

  DIBERITA

  l. Kertas

  soalan

  ini

  mengandungi

  40

  soalan.

  2. Jawab semua soalan.

  3.

  Rajah

  yang mengiringi

  masalah dalam

  kertas

  soalan

  ini

  dimal

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  2/30

  Digit

  Digit

  Place

  value

  Nilai

  tempat

  823

  640

  548

  073

  A 0

  Ten

  Puluh

  Hundred

  Ratus

  B

  J

  Ten thousand

  Puluh

  ribu

  One

  Sa

  C

  4

  Hundred

  Ratus

  Hundred thousand

  Ratus ribu

  D

  8

  Hundred thousand

  Ratus

  ribu

  Thousand

  Ribu

  l.

  Which of

  the

  following

  is true?

  Antara berilrut,

  yang

  manakah

  benar?

  Diagram I consists of triangles

  of equal size.

  Rajah

  I

  terdiri

  daripada

  beberapa segitiga

  yang

  samd besar.

  What

  fraction of the

  whole

  diagram

  is

  shaded?

  State

  the answer as

  a

  decimal.

  Berapalrah

  pecahan

  seluruh

  rajah

  yang

  berlorek?

  Nyatalrnn

  jawapan

  sebagai nombor

  perpuluhan.

  A 0.25

  B

  0.50

  c

  0.7s

  D

  0.90

  Which

  decimal number

  when

  rounded

  offto

  the tenths

  will

  became

  56?

  Nombor

  perpuluhan

  manaknh apabila dibundarkan

  kepada

  per

  sepuluh

  ya

  2.

  J.

  Rajah

  I

  2SELANGOR

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  3/30

  4

  Diagram

  2 consists

  of

  several

  squares

  of equal

  sizc.

  Rajah

  2 terdiri

  daripada

  beberapa

  segiempat

  soma

  yang

  sama besar.

  Diagram

  2

  Rajah

  2

  What

  is

  the

  percentage

  of

  the shaded

  parts

  of the whole diagram?

  Berapalrah

  peratusan bahagian

  berlorek

  daripada

  seluruh

  rajah

  itu?

  4.

  A35

  B28

  c14

  D7

  5.

  Table

  I

  shows

  the

  mass

  of

  four

  items.

  Jadual

  I

  menunjulclatniisim

  bagi

  empatienis

  barang.

  Sugar

  Gula

  1 400g

  Flour

  Tepung

  I kg4g

  Salt

  Garam

  l'04 kg

  Chillies

  cili

  I

  040g

  Table I

  Jadual

  I

  Which

  of

  the

  following

  pairs

  of items

  has the

  samc mass?

  Pasangan

  barang manakah

  mempunyctiiisim

  yang

  sama?

  A

  Sugar and

  flour

  Gula

  dan

  tepung

  B

  Sugar

  and

  salt

  Gula

  dan

  garum

  C

  Flour

  and chillies

  SELANGOR

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  4/30

  4

  Which

  of the following

  is

  true?

  Antara

  berilat,

  yang

  manakah

  benar?

  A

  A

  cylinder

  has

  I flat

  faoc.

  Sebuah

  silinder

  mempunyai

  I

  permukaan

  rata.

  B

  A

  pyramid

  has 6 edges.

  Sebuah piramid

  mempunyai

  6

  tepi.

  C

  A

  sphere

  has

  no vertices.

  Sebuah

  sfera tidak

  mempunyai

  bucu.

  D

  A

  cube

  has 8

  flat faces.

  Sebuuh

  kubus

  mempunyai

  I

  permukaan

  rata.

  434

  808

  +

  27

  :

  16 104

  l6

  014

  l0

  614

  |

  6t4

  ,7

  "10

  7.

  8.

  A

  B

  C

  D

  s

  71

  3+

  10.

  D

  75-6

  2

  t,

  I

  11

  3

  t,

  I

  )-

  -10

  13'65

  34

  =

  25.55

  27.95

  29.75

  31.15

  I

  :

  2

  A

  B

  C

  D

  2

  11. r5

  +

  A

  SELANGOR

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  5/30

  12.

  I

  25

  o/o

  of

  4; km

  :

  )

  I

  25

  %o

  daripada

  4

  ,l

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  6/30

  6

  s

  What is the

  time

  7

  of an hour

  after

  9.50 a.m.?

  o

  Which

  clock face

  displays the

  time

  as

  shown

  above?

  f

  Pulail berapakah

  |,

  io*

  selepas

  9.50

  am.?

  Mulra

  jam

  yang

  manakah

  menunjuklwn

  mesa seperti

  di

  atas?

  17.

  C

  D

  18.

  5'6kg

  +40=

  A

  B

  C

  D

  le. tt

  A

  B

  C

  D

  0'14

  g

  1.4

  g

  14g

  140

  s

  x

  3'6kg:

  6600g

  5400g

  660

  g

  540

  s

  SELANGOR

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  7/30

  7

  20. Diagram 3

  shows

  the

  number of

  pencils

  in

  a

  box.

  Rajah

  j

  menunjukkan bilangan

  pen.sel

  dalam

  sebuah

  kotuk.

  M8r/4

  Diagram

  3

  Rajah

  3

  l2

  Ely

  gave

  O

  of

  the

  pencils

  to

  his brother and

  J

  of

  the

  remaining

  pencils

  to

  How many

  pencils

  are

  left in

  the box?

  Ely membert

  t

  daripada

  pensel

  itu

  kepada

  adiknya

  aon

  Z,

  daripada

  bak

  kepada

  Fuzi.

  Berapakah

  pensel yang

  tinggol dalam kotok

  ilu?

  A32

  837c42

  D4s

  21. Findtheaverage,in

  l,of

  14'05

  t,12

  (,460m1.,

  15640

  mL,andnf,l

  Caripuratct

  ,

  dalam l,

  bagi 14.05

  I

  ,

  12

  I 460 m(., t5

  640

  m{., dan tZ

  A

  13.2

  B

  13.6

  c

  16.2

  D

  16.5

  22. Ilour children

  share

  72

  marbles.

  Subra and

  Fauzan

  get

  12

  marbles eac

  remainder

  is divided equally between Khair

  and

  Wany.

  Which

  of

  the following

  is

  the

  method

  to calculate

  the

  number of

  marbl

  Khair?

  Empat

  orang

  budak

  berkongsi

  72

  biji

  guli.

  Subra

  dan

  Fauzan

  mas

  mendapat

  12

  biji

  guli

  dan bakinya dibahagikan

  sumq hanyak antara

  Khair

  Antara

  herikut,

  yang

  manakah langkah

  untuk

  mengirtt bilangan

  guli ya

  SELANGOR

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  8/30

  23. Table

  2 shows

  the number

  of

  residents who

  work

  as

  teachers and

  nurse

  of

  apartments.

  Jadual

  2

  menunjukkan

  bilangan

  penghuni

  yang

  bekerja sebagai

  guru

  dalam empat

  blok

  pangsapuri

  Block

  Blok

  Teachers

  Guru

  Nurses

  Jururawat

  Mawar

  40

  27

  Melor

  63 t4

  Raya

  31

  22

  Orkid l8

  9

  Table 2

  Iadual

  2

  The number

  of

  residents

  in

  each block

  is

  700.

  What is the

  percentage

  of

  all

  the residents

  who

  work

  as

  teachcr

  and

  nur

  Bilangan

  penghuni

  di setiap blok

  itu

  ialah 700

  orqng.

  Berapaknh

  peratusan

  bagi

  semua

  penghuni

  yang

  bekerja sebagai

  guru

  jururawat?

  24.

  Table

  3 shows

  the

  cost

  price

  and

  the

  quantity

  of

  food

  sold

  in

  a

  canteen.

  Jadual

  3

  menunjukkan

  harga kos

  dan kuantiti maknnan

  yang

  dijual

  di

  Food

  Makanan

  Cost

  price per

  unit

  Harga

  kos

  seunit

  Quantity

  Kuantiti

  Nasi lemak

  RM1.20

  120

  Fried Noodles

  Mi

  soreng

  RM1,50

  90

  Table 3

  tadual

  3

  A5

  B8

  c32

  D80

  SELANGOR

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  9/30

  25. Yana

  went for

  a

  holiday in

  Sarawak

  on

  12 Septanber

  2014

  and

  3 October

  2014.

  How long was she

  in

  Sarawak?

  Yana

  pergi

  bercuti

  di

  Sarawak

  pada

  12 September

  2014

  dan

  pulang

  p

  201 4.

  Berapa

  lamakoh dia

  berada

  di Sarawak?

  A

  22days

  22

  hari

  B

  20 days

  20

  hari

  C

  13 days

  13

  hari

  D

  9 days

  t

  hari

  26.

  Table 4 shows

  the

  number

  of

  beads

  in

  four boxes,

  S,

  T,

  U

  and

  V.

  Jadual

  4 menunjuldran bilangan manik di dalam

  empat huah kotak, S, T

  Box

  Kotak

  S

  T U

  V

  Number of

  beads

  Bilansan

  manik

  140

  t70

  90

  110

  Table

  4

  Jadual

  4

  All

  the boxes contain red, green,

  and

  blue

  beads.

  The number

  of

  red

  be

  )

  total

  number

  of beads.

  The number

  of

  green

  beads

  is

  i

  of the

  rernaind

  are blue

  beads.

  Calculate

  the difference between the

  number of red

  beads and

  blue beads

  Kotak-kotak

  itu

  mengandungi

  manik berwarna

  merah,

  hijau

  dan

  biru.

  B

  berwarna

  merah

  adalah

  70%o

  daripada

  jumlah

  manik-manik

  itu. Bilanga

  )

  adalah

  =,

  daripada

  bakinya

  dan

  yang selebihnya

  ialah

  manik

  biru.

  5'

  Hitung

  beza antara bilangan

  manik merah dan

  manik biru.

  A5l

  B

  119

  SELANGOR

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  10/30

  Iliiigram

  4 shows

  the

  timc

  a

  concert

  started

  and

  endcd

  in thc

  stadium.

  iitijuh

  4 me.nunjukkan

  v,aktu

  mula dan waktu

  tamat

  suatu konsert

  di

  seb

  10

  27.

  I

  \

  \

  I

  t'

  ---*-

  8.17p.m.

  "^?IlEfiip

  ;s

  28.

  Diagram

  4

  Rajah

  4

  Kamal

  started

  watching the

  concert

  1

  J

  hour after

  it

  started

  and

  went

  h

  before

  it

  ended.

  How many minutes

  did

  Kamal take

  to

  watch

  the

  concert?

  I

  Kamal

  mula

  menyal

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  11/30

  ll

  Diagram

  5

  shows

  two routes from

  S

  to

  V.

  Rajah

  5 menunjukkan dua

  laluan

  dari

  S ke V.

  lkm

  800 m

  ";ffff"

  Find the difference

  in distance, in m, between

  the two

  routes.

  Cari

  beza

  jarak,

  dalam m, antara

  kedua-dua

  laluan

  itu.

  A 200

  B

  450

  C

  T2OO

  D

  1450

  Table 6 shows

  the

  masses

  of

  four

  boxes.

  Jadual

  6

  menunjukkan

  jisim

  empat buah

  kotak.

  29.

  30.

  Box

  Kotak

  Mass

  Jisim

  K

  59 kg

  L

  4 kg more

  than

  box

  K

  4

  ks lebih

  daripada

  katak

  K

  M

  9 kg less

  than box

  L

  9 kg lilrang

  daripada

  kotak

  L

  N

  52kg

  Table

  6

  Jadual

  6

  What is the

  average mass

  of

  four boxes?

  Berapal

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  12/30

  12

  31.

  Diagram

  6

  shows

  two

  containers,

  Rajah

  6

  menuniulckan

  dua

  bekas,

  air.

  7.)

  E

  and

  F,

  filled

  with

  watcr.

  E

  contains

  4'2

  C

  E

  dan

  F

  yang berisi

  air.

  Bekas

  E

  mengan

  U

  E

  Diagram

  6

  Rajah

  6

  The

  water

  in

  E

  and

  F

  are

  poured

  equally

  into

  7

  jugs.

  The

  volume

  of

  water

  is

  I

  d

  240mC.

  What

  was

  the

  volume,

  in

  ,

  of

  the

  water

  in

  F?

  Air

  dalam

  E

  dan

  F

  dituang

  secara

  sama

  banyak

  ke

  dalam

  7

  buah

  iag-

  dalam

  setiaPiag

  ialah

  I

  C

  240

  m

  C'

  Berapalrah

  iitpadu

  air,

  dalam

  C,

  dalam

  bekas

  F?

  A

  4'48

  B

  4'52

  c

  4'74

  D

  4'92

  Table

  7

  shows

  the

  lengths

  of

  four

  ropes'

  Jadual

  T menuniulckan

  panjang

  empat

  utas

  tali'

  Rope

  Tali

  Length

  Panja4A

  P

  1.8

  m

  a

  2m40cm

  R

  2

  4

  f,

  of

  the

  length

  of

  roPe

  P

  daripada

  paniang

  tali

  P

  S

  55

  cm

  shorter

  than

  roPe

  Q

  55

  cm

  lebih

  Pendek

  dariPada

  tali

  Q

  Table

  7

  Jadual

  7

  SELANGOR

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  13/30

  l3

  33. Diagram 7

  consists

  of

  squares

  of the same size.

  Rajah

  7

  terdiri

  daripada

  petak-petak

  segi empat

  sama

  yang

  sama besar.

  16

  cm

  Diagram

  7

  Rajah

  7

  Calculate

  the

  perimeter,

  in

  cm,

  of

  the shaded

  region.

  Hitung

  perimeter,

  dalam

  cm, kawasan

  yang

  berlorek.

  A16

  B32

  c64

  D96

  SELANGOR

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  14/30

  l4

  34.

  Diagram

  8 shows a

  rectangle

  EFGH

  and

  a

  triangle

  KLM.

  Rajah

  I

  menunjukkan sebuah

  segiempat

  tepat EFGH dan sebuah

  segitig

  tegak

  KLM.

  E

  6cm

  K

  L 7cm

  F

  H

  25cm

  Diagram

  8

  Rajah

  8

  Calculate

  the area,

  in

  cm2, of

  the shaded

  region.

  Hitung

  luas,

  dalam

  cm2,lcawasan

  berlorek

  A

  200

  B

  r70

  c

  ll0

  D60

  SELANGOR

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  15/30

  l5

  35.

  Diagram 9 shows

  a combination

  of

  cube P and

  cuboid

  Q.

  Rajah 9

  menunjulckan

  gabungan fubus P dan

  fuboid

  Q.

  5cm

  "';r,ff.'

  The total

  volume of cube

  P and

  cuboid

  Q

  is

  315

  cm3.

  Calculate

  the shaded surface

  area, in

  cm2,

  of

  cuboid

  Q.

  Jumlah

  isipadu

  lahus

  P dan

  lafioid

  Q

  ialah

  3l5

  cmt.

  Hitung

  luas

  permukaan berlorek,

  dalam cm2,

  htboid

  Q.

  A

  342

  B

  190

  c

  125

  D38

  /

  t

  I

  rp

  iq

  |

  _____

  7

  SELANGOR

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  16/30

  36.

  16

  illtu

  iH:,ff

  ",iT,;#:}

  represart

  the

  stamps

  conected

  by

  fou

  Rajah

  I0

  ialah

  satt

  n

  i r

  i

  d

  u

  ",

  "

  r*'

  )Z::;tr;;

  f

  ;

  lX;

  :

  r1W

  ::;?

  "i

  ;:

  d

  ku

  m

  p

  u

  t

  o

  t

  e

  ";ffffi,

  calcurate

  the

  totar

  number

  of

  stamps

  corected

  by

  Danny

  and

  Bazri?

  itungiumtah

  bilangan

  setem

  yaig

  dilamput

  oleh

  Danny

  dan

  Bazli?

  A

  720

  B

  660

  c

  480

  D

  I8O

  SELANGOR

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  17/30

  37.

  Table 8

  is

  a

  pictograph

  showing the

  number

  of

  cars

  sold

  by

  Ghani in

  f

  number of

  cars

  sold

  in

  year

  2012

  is not

  shown.

  Jadual 8

  ialah

  piktograf yang

  menunjul*an

  bilangan

  kereta

  yang

  diju

  dalam

  lima

  tahun.

  Bilangan

  kereta

  yang

  dijual

  pada

  tahun 2012

  tidak

  di

  2010

  ff I

  6A ft ft

  20tl

  fi ft ft

  2012

  2013

  ft

  ff

  a

  f*

  20t4

  6+ ft Fi

  fit

  fir

  tri

  ft

  Represents 6

  cars

  Mewakili 6

  buah

  kereta

  Table

  8

  ladual

  S

  The

  number

  of

  cars sold in

  year

  2012 is

  25o/o

  of

  the total number

  of

  car

  20ll and

  2010.

  Calculate

  the average number

  of

  cars sold

  by

  Gary

  in a

  year

  over the

  years.

  Bilangan

  kereta

  yang

  dijual dalam tahun

  2012

  adalah

  25%

  daripada

  yang

  dijual

  pada

  tahun

  201I

  dan 2010.

  Hitung

  purata

  bilangan

  kereta

  yang

  dijual

  oleh Ghani dalam

  setahun

  lima

  tahun

  itu.

  A12

  820

  c24

  D27

  17SELANGOR

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  18/30

  38.

  18

  Diagram I

  I

  is

  a

  bar chart

  which

  shows

  the

  number

  of

  shirts

  produced

  by

  four

  days. The

  number

  of

  shirts

  produced

  on Wednesday

  and Thursday

  in

  Raiah I

  I

  ialah

  carta palang yang

  menunjuklcan

  bilangan

  baju

  yang

  dikel

  sebuah

  kilang

  dalam

  empat

  hari.

  Bilangan

  baju

  yang

  dikeluarkan

  pada

  ha

  Khamis tidak ditunjukkan.

  "';ffff,i

  The total

  number

  of

  shirts

  produced

  in four

  days

  is

  3 000.

  The numb

  produced on Wednesday

  and

  Thursday is

  the

  same.

  Calculate

  the total

  number

  of

  shirts

  produced

  on Thursday.

  Jumlah

  pengeluaran

  baju

  dalam

  empat

  hari

  itu

  ialah

  3

  000

  helai.

  Penge

  pada

  hari

  Rabu

  dan Khami.s

  adalah

  sama.

  Hitung

  bilangan

  baiu

  yang

  dikeluarkan

  pada

  hari

  Khamis.

  ch

  t<

  ?t

  'Er

  1=

  -o

  '.E$

  ET

  ZA

  SELANGOR

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  19/30

  t9

  39. Table 9 is

  an

  incomplete

  bill

  showing

  three

  items

  bought by Puan Rina.

  Jadual 9 ialah

  bil

  yang

  tidak

  lengl

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  20/30

  20

  40. Table 10 shows

  the number

  of visitor to an exhibition.

  Jadual 10 menunjukl

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  21/30

  Maternatik

  Kertas

  2

  Julai

  2015

  40 Minit

  NAMA SEKOLAII:

  NAMA

  MURID:

  HEADCOUNT

  UJIAN

  PENILAIAI\

  OTI

  2

  TAHUNENAM

  PEPERIKSAAN

  PERCUBAAN

  UPSR

  JULAI

  2015

  MATEMATIK

  KERTAS

  2

  40

  minit

  JAI\GAN BUKA KERTAS

  SOALAN

  INI

  SEHINGGA

  DIBERITA

  I. Kertas

  soalan

  ini adalah

  dalam

  dwibahasa.

  2.

  Soalanpadaperenggan

  atas adalah

  dalam

  Bahasa

  Inggeris,

  soalan

  pada

  perenggan

  bawah

  adalah

  dalam Bahasa

  Malaysia.

  3. Kamu

  dil

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  22/30

  For

  Examiner's

  Use

  I

  il

  2

  |

  40

  marl

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  23/30

  For

  Examiner's

  Use

  I

  il

  6

  3

  Diagram

  4

  shows the

  scales

  without

  pointer.

  Rajah 4 menunjukkan

  dacing

  tanpa

  penunjuk.

  Diagram

  4

  Rajah 4

  Draw a

  pointer

  to represent

  the

  mass

  of

  fish

  is

  3.3

  kg.

  Lukislran

  penunjukyang

  mewakili

  jisim

  ikan

  ialah

  3.j

  kg.

  Convert

  9o/o

  into fraction.

  Tukarkan

  9o/o

  kepada

  pecahan.

  1716

  +

  13:

  SELANGOR

  SELANGOR

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  24/30

  4

  27

  _

  ,g -g

  472+4x'l

  :

  l385senx6:RM

  lskm

  40m-8:

  State

  the

  answer,

  in

  m.

  Nyatalran

  jawapan,

  dalam

  m.

  SELANGOR

  SELANGOR

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  25/30

  For

  Examiner's

  Use

  12

  il

  4550m[ +

  0'88,

  :

  State

  the

  answer

  in C.

  Nyatakan

  jawapan

  dalam

  l.

  5

  x

  7

  months

  :

  5

  x

  Tbulan:

  State

  the

  answer

  in

  years

  and

  months.

  Nyataleaniawapan

  dalam

  tahun

  dan bulan.

  Diagram

  14 shows

  a

  rectangle.

  Rajah

  14

  menuniukkan

  sebuah

  segiempat

  tepat

  15 cm

  Diagram

  14

  Rajah

  14

  l4

  SELANGOR

  SELANGOR

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  26/30

  For

  Examiner's

  Use

  15

  6

  Diagram l5

  shows three

  similar

  squares.

  Rajah

  I5 menunjukkan tiga buah segi

  empat sama

  yang

  sama

  b

  +-+

  20 cm

  Diagram

  15

  Rajah I5

  Calculate

  the

  perimeter,

  in

  cm,

  of

  the

  shaded

  region.

  Hitung

  perimeter, dalam

  cm,

  kawasan

  berlorek.

  Diagram

  16

  shows the schooling

  days in

  Jun

  2015.

  Rajah

  16 menunjukkan

  hari

  persekolahan

  dalam

  bulan

  Jun

  201

  Jum 2O15

  X

  schooling

  days

  Hari

  persekolahan

  t6

  Diagram

  16

  Rajah

  l6

  Ahmad

  receives

  RM3 as

  pocket

  money

  every

  schooling day.

  He

  I

  i

  of the money. How

  much does

  he

  save

  in

  June 2015?

  415

  11

  12

  x

  fl,

  SELANGOR

  SELANGOR

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  27/30

  For

  Examiner's

  Usa

  Rais

  buys

  5 kg

  of

  flour.

  He

  used

  lt

  kg

  of flour

  to

  make

  a

  cake

  and

  the

  rest

  he

  kept equally

  into

  2

  jars.

  How

  much

  flour, in

  g,

  of

  a

  jar?

  Rais

  membeli

  5

  kg tepung. Dia menggunakan

  fi*g

  , prrg

  itu

  untuk

  membuat

  kek

  dan

  bakinya

  di simpan sama

  banyak

  ke

  dalam

  2 buah

  balang.

  Berapalrah

  jisim

  tepung, dalam

  g,

  di dalam

  sebuah

  balang?

  Diagram l8

  shows

  the distance

  between

  three

  places.

  Rajah

  18 menunjukkan

  jarak

  di

  antara

  tiga

  tempat.

  l8

  Panrai X

  &

  2km

  60m

  Y

  factory

  oi*

  Road P

  Jalan P

  Diagram

  18

  Rajah

  18

  What

  is the

  total distance,

  in km, from

  Kim's

  house

  to Y factory

  through Pantai X

  and

  then back

  to

  his

  house

  through Road

  P

  ?

  Berapakah

  jumlah

  jarak,

  dalam km, dari rumah

  Kim ke

  Kilang Y

  Kim's

  house

  Rumah

  Kim

  2'86 km

  SELANGOR

  SELANGOR

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  28/30

  Fq

  Examiner's

  Use

  Winnie

  buys 6

  boxes of

  chocolates. Each

  boxes

  contain

  240

  pie

  Yanti dan Mindy

  get

  180

  pieces

  of chocolates

  each

  and

  the rest

  she

  kept.

  How many

  pieces

  of

  chocolates does she kept

  ?

  Wnnie

  membeli 6 kotak

  coklat.

  Setiap

  kotakmengandungi 240

  coklat. Yanti dan

  Mindy menerima

  180

  keping coklat setiap

  seo

  dan bakinya

  disimpan.

  Berapa

  keping coklat

  yang

  disimpannya?

  20 Diagrarn

  20 shows

  the volume

  of

  synrp

  in

  two

  containers

  make

  Rajah

  20

  menunjuk*nn

  air sirap

  dalam

  dua buah

  bekas

  yang

  di

  Diagram

  20

  Rajah 20

  She

  drank

  70Yo

  of

  the

  syrup in

  container

  P and

  the rest

  she

  pour

  container

  Q.

  How

  much synrp

  ,

  in mr,

  in a

  container

  Q?

  Dia

  minum 70%o

  daripada

  air sirap dalam

  bekas

  P dan

  bakinya

  l9

  SELANGOR

  SELANGOR

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  29/30

  SELANGOR

  Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

  SELANGOR

 • 8/20/2019 Ujian Percubaan UPSR 2015 - Selangor - Matematik Kertas 1

  30/30

  SELANGOR

  Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan