17

Click here to load reader

UJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 · PDF fileUJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 ... 4. Anda dinasihati ... 25 minit untuk Bahagian B, 50 minit untuk Bahagian C dan35 minit untuk

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 · PDF fileUJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 ... 4. Anda dinasihati ... 25 minit untuk Bahagian B, 50 minit untuk Bahagian C dan35 minit untuk

SULIT

Nama : Tingkatan :

JABATAN PELAJARAN NEGER1 TERENGGANU

UJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2

TINGKATAN 5

BAHASA INGGERISKertas 2

Januari

2 % jam Dua jam lima beias minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INISEHINGGA DIBERITAHU

Arahan

1. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian. Bahagian A, Bahagian C danBahagian D.

2. Jawab semua bahagian dalam kertas soalan ini.3. Soalan-soalan dalam Bahagian A mempunyai tiga atau empat pilihan. Jawab

setiap soalan dengan menghilamkan ruangyang betuldi halaman 17.4. Anda dinasihati supaya mengambil masa 25 minit untuk Bahagian A, 25 minit

untuk Bahagian B, 50 minit untuk Bahagian C dan 35 minit untuk Bahagian D.

Instructions

A This question paper consists of four sections. Section A, Section B, Section Cand Section D.

2. Answer all sections.

3. Questions in Section A have three or four options. Answer all the questions byblackening the correct space on page 17.

4. You are advised to spend about 25 minutes on Section A, 25 minutes on SectionB, 50 minutes on Section C and 35 minutes on Section D.

Disediakan oleh: Dengan kerjasama: Dibiayai oleh:Guru AKRAM Terengganu MPSM Negeri Terengganu Kcrajaan Negcri Terengganu

TERENGGANU NEGERI ANJUNG ILMU

Dicelak oleh:Percelakan Yayasan Islam TerengganuSdn. Bhd.

Tel: 609-666 8611/6652/8601 Faks: 609-666 0611/0063

Kertas soalan ini mengandungi 17 halaman bercetak© Jabatan Pelajaran Negen Terengganu 2012

„ „, [Lihat halaman sebelah111Q/2niy/z SULIT**SPM TOV 2012 © Hakcipta Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 2: UJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 · PDF fileUJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 ... 4. Anda dinasihati ... 25 minit untuk Bahagian B, 50 minit untuk Bahagian C dan35 minit untuk

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 3: UJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 · PDF fileUJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 ... 4. Anda dinasihati ... 25 minit untuk Bahagian B, 50 minit untuk Bahagian C dan35 minit untuk

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 4: UJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 · PDF fileUJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 ... 4. Anda dinasihati ... 25 minit untuk Bahagian B, 50 minit untuk Bahagian C dan35 minit untuk

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 5: UJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 · PDF fileUJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 ... 4. Anda dinasihati ... 25 minit untuk Bahagian B, 50 minit untuk Bahagian C dan35 minit untuk

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 6: UJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 · PDF fileUJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 ... 4. Anda dinasihati ... 25 minit untuk Bahagian B, 50 minit untuk Bahagian C dan35 minit untuk

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 7: UJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 · PDF fileUJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 ... 4. Anda dinasihati ... 25 minit untuk Bahagian B, 50 minit untuk Bahagian C dan35 minit untuk

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 8: UJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 · PDF fileUJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 ... 4. Anda dinasihati ... 25 minit untuk Bahagian B, 50 minit untuk Bahagian C dan35 minit untuk

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 9: UJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 · PDF fileUJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 ... 4. Anda dinasihati ... 25 minit untuk Bahagian B, 50 minit untuk Bahagian C dan35 minit untuk

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 10: UJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 · PDF fileUJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 ... 4. Anda dinasihati ... 25 minit untuk Bahagian B, 50 minit untuk Bahagian C dan35 minit untuk

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 11: UJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 · PDF fileUJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 ... 4. Anda dinasihati ... 25 minit untuk Bahagian B, 50 minit untuk Bahagian C dan35 minit untuk

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 12: UJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 · PDF fileUJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 ... 4. Anda dinasihati ... 25 minit untuk Bahagian B, 50 minit untuk Bahagian C dan35 minit untuk

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 13: UJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 · PDF fileUJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 ... 4. Anda dinasihati ... 25 minit untuk Bahagian B, 50 minit untuk Bahagian C dan35 minit untuk

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 14: UJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 · PDF fileUJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 ... 4. Anda dinasihati ... 25 minit untuk Bahagian B, 50 minit untuk Bahagian C dan35 minit untuk

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 15: UJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 · PDF fileUJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 ... 4. Anda dinasihati ... 25 minit untuk Bahagian B, 50 minit untuk Bahagian C dan35 minit untuk

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 16: UJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 · PDF fileUJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 ... 4. Anda dinasihati ... 25 minit untuk Bahagian B, 50 minit untuk Bahagian C dan35 minit untuk

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 17: UJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 · PDF fileUJIAN PENGESANAN TOV SPM 2012 1119/2 ... 4. Anda dinasihati ... 25 minit untuk Bahagian B, 50 minit untuk Bahagian C dan35 minit untuk

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com