of 36 /36
1 Jawab semua soalan. Bulatkan jawapan yang betul. 1. Berapakah bilanga sudu di atas ? A. 8 B. 9 C . 10 2. Berapakah bilangan pensil di atas ? A.3 B . 10 C . 13

ujian matematik thn1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ujian matematik thn1

Text of ujian matematik thn1

Page 1: ujian matematik thn1

1

Jawab semua soalan. Bulatkan jawapan yang betul.

1.

Berapakah bilanga sudu di atas ?

A . 8

B . 9

C . 10

2.

Berapakah bilangan pensil di atas ?

A . 3

B . 10

C . 13

Page 2: ujian matematik thn1

2

3., , ,

Nombor yang tertinggal ialah

A . Thousands Ribu

B . Tens Puluh

C . Hundreds Ratus

D . OnesSa

4. 30 + 700 + 8 + 2000 =

A . 2 738

B . 3 827

C . 7 382

D . 8 273

5. Which of the following numbers is the smallest ?Nombor yang manakah yang terkecil ?

A . 1 113

B . 1 110

C . 1 103

D . 1 013

6 7 9

Page 3: ujian matematik thn1

3

6. Arrange these numbers in ascending order.Susun nombor-nombor dalam tertib menaik

A . 2 249, 2 472, 2 792, 2 749

B . 2 249, 2 472, 2 749, 2 792

C . 2 749, 2 792, 2 472, 2 249

D . 2 792, 2 749, 2 472, 2 249

7. Round off 5 118 to the nearest ten.

Bundarkan 5 118 kepada puluh yang terdekat

A . 5 120

B . 5 110

C . 5 128

D . 5 010

8. What is the value of 3 in 3 926 ?Apakah nilai bagi 3 dalam 3 926 ?

A . ThirtyTiga puluh

B . Three hundred

2 749 2 7922 2492 472

Page 4: ujian matematik thn1

4

Tiga ratus

C . Three thousandTiga ribu

D . ThreeTiga

9., , ,

What are the missing numbers ?Apakah nombor yang tertinggal ?

A . 7 645, 7 649

B . 7 645, 7 650

C . 7 646, 7 649

D . 7 646, 7 650

10.

Th H T O

A . 4 264

B . 5 244

C . 4 254

D . 5 452

7 644 7 648

Page 5: ujian matematik thn1

5

11. Which is wrong ?Manakah yang tidak benar ?

A . 2 975 is more than 2 9152 975 lebih daripada 2 915

B . 1 008 is less than 1 0181 008 kurang daripada 1 018

C . 4 726 is more than 4 7364 726 lebih daripada 4 736

D . 6 331 is less than 6 3336 331 kurang daripada 6 333

12. Round off 6 382 to the nearest ten.Bundarkan 6 382 kepada puluh yang terdekat.

A . 6 380

B . 6 390

C . 6 400

D . 6 302

13. Which of the following is more than 2 368 ?Antara berikut, yang manakah lebih daripada 2 368 ?

A . 2 328

B . 2 359

C . 2 382

D . 2 360

14. Which of the following number, the digit 8 represents 800 ?Antara nombor berikut, manakah digit 8 yang mewakili 800 ?

A . 5 589

Page 6: ujian matematik thn1

6

B . 2 498

C . 8 499

D . 4 899

15. 8 963 - 153 =

A . 8 820

B . 8 810

C . 8 830

D . 8 840

16. 4 338 - 77 =

A . 4 231

B . 4 211

C . 4 261

D . 4 241

17. 8 5 4 9- 6 2 3 5

A . 2 315

B . 2 314

C . 2 374

D . 2 214

18. 647 + 28 =

Page 7: ujian matematik thn1

7

A . 675

B . 670

C . 619

D . 615

19. Find the sum of 3 025 and 4 724Cari jumlah bagi 3 025 dan 4 724

A . 7 479

B . 1 701

C . 7 749

D . 1 041

20. 3 083 + 504 + 10 =

A . 4 596

B . 3 597

C . 4 597

D . 3 697

21. 6 733 plus 187 equal6 733 tambah 187 sama dengan

A . 6 920

B . 8 603

C . 7 920

D . 6 910

22. Subtract 214 from 3 359

Page 8: ujian matematik thn1

8

Tolak 214 daripada 3 359

A . 3 145

B . 3 055

C . 3 245

D . 3 255

23. - 948 = 1 219

What is the missing number ?Apakah nombor yang tertinggal ?

A . 2 267

B . 2 167

C . 2 067

D . 2 107

24. 5 587 + 106 =

A . 5 684

B . 5 693

C . 5 738

D . 5 724

25. 4 200 + = 4 618What is the missing number ?Apakah nombor yang tertinggal ?

A . 400

B . 418

C . 818

D . 918

Page 9: ujian matematik thn1

9

26.many birds are there in the paddy field now ?Terdapat 2 670 ekor burung di sawah padi. 450 ekor burung telahterbang. Berapakah bilangan ekor burung yang terdapat di sawah padi sekarang ?

A . 3 120

B . 2 220

C . 2 020

D . 2 120

27. There are 5 489 durians and 3 625 mangosteens in a lorry. How

Terdapat 5 489 buah durian dan 3 625 buah manggis di dalam

sebuah lori. Berapakah buah yang ada kesemuanya ?

A . 9 204

B . 9 104

C . 9 114

D . 9 214

28. Desa Teratai has 2 563 houses. Desa Tanjung has 1 423 houses.

Desa Teratai mempunyai 2 563 buah rumah. Desa Tanjung mempunyai 1 423 buah rumah. Apakah perbezaan di antara jumlah rumah tersebut ?

A . 1 140

There are 2 670 birds in a paddy field. 450 birds flew away. How

many fruits are there altogether ?

What is the difference in the number of houses ?

Page 10: ujian matematik thn1

10

B . 3 986

C . 1 186

D . 3 940

29.out. How many books were left in the library ?

telah dipinjam. Berapakah buah buku yang tinggal di dalamperpustakaan ?

A . 5 031

B . 5 067

C . 5 013

D . 5 076

30. There are 1 783 men, 625 women and 44 children in a train. How

Terdapat 1 783 orang lelaki, 625 orang perempuan dan 44 orang

kanak-kanak di dalam sebuah keretapi. Berapakah jumlah orang

yang ada ?

A . 1 124

B . 2 522

C . 1 114

D . 2 452

There were 5 395 books in the library. 328 books were borrowed

Terdapat 5 395 buah buku di dalam perpustakaan. 328 buah buku

many people are there altogether ?

Page 11: ujian matematik thn1

11

Terdapat 2 670 ekor burung di sawah padi. 450 ekor burung telah

Page 12: ujian matematik thn1

12

There are 1 783 men, 625 women and 44 children in a train. How

borrowed

Terdapat 5 395 buah buku di dalam perpustakaan. 328 buah buku

Page 13: ujian matematik thn1

13

1.Tulis 7 365 dalam bentuk perkataan.

Answer :……………………………………………………………….

( 1 mark )

2.Tulis dalam bentuk angka.

Eight thousand two hundred and nineLapan ribu dua ratus sembilan

( 1 mark )

3.Tulis nilai tempat bagi digit yang digariskan.

8 9 1 7 :………...……………………

( 1 mark )

4.Isikan tempat kosong dengan 'lebih daripada' atau 'kurang daripada'.

a. 5 649 is ____________ 6 873.

b. 9 428 is ____________ 8 436.

Write 7 365 in words.

Write in numerals.

Write the place value for the underlined digit.

Fill in the blanks with 'more than' or 'less than'.

Page 14: ujian matematik thn1

14

( 1 mark )

5. Arrange the numbers in decending order.Susun nombor-nombor dalam tertib menurun.

Answer:

( 1 mark )

6. Round off the following numbers to the nearest ten.Bundarkan nombor - nombor berikut kepada puluh yang terdekat.

a. 8 067 = b. 712 =

( 2 marks )

7. Find the total.Cari jumlah.

5 6 4 3+ 2 6 7 5

( 2 marks )

8. Subtract the following numbers.Tolak nombor berikut.

9 7 5 6- 7 4 8 9

4 375 4 150 4 669 4 032

Page 15: ujian matematik thn1

15

( 2 marks )

9. Fill in the missing numbers.Isikan nombor yang tertinggal.

( 2 marks )

10. Add 69 and 3 721. Tambah 69 dan 3 721.

( 2 marks )

11. Subtract 49 from 3 763.Tolak 49 daripada 3 763.

( 2 marks )

12. Fill in the blank.Isi tempat kosong.

8 458 8 658 8 858

Page 16: ujian matematik thn1

16

3 000 + = 7 000

( 2 marks )

13. Find the difference.Cari beza.

3 265 - 642 =

( 2 marks )

14. Find the total.Cari jumlah.

1 053 + 627 + 421 =

( 2 marks )

15. 4 826 - 305 - 220 =

Page 17: ujian matematik thn1

17

( 2 marks )

16. Nabeel has 4 257 stamps. Naqib has 342 stamps.

Nabeel ada 4 257 setem. Naqib ada 342 setem.Berapa setem yang mereka ada kesemuanya ?

( 3 marks )

17. Stationery shop has 4 538 blue pens, 1 379 red pens and 2 696 black pens. How many pens are there in total ?

Sebuah kedai alat tulis ada 4 538 batang pen biru, 1 379 merah dan 2 696 batang pen hitam. Berapakah jumlahsemua pen ?

How many stamps do they have altogether ?

pens. How many pens are there in total ?

Page 18: ujian matematik thn1

18

( 3 marks )

18.

Terdapt 5 960 biji rambutan di dalam sebuah kotak. Azhad mengambil 2 830 biji rambutan dari kotak itu. Berapa bijirambutan yang tinggal ?

( 3 marks )

19. rabbits does he have now ?Mr. Rajesh memelihara 4 895 ekor arnab. Dia telah menjual 1 728 ekor arnab tersebut. Berapakah ekor arnab yang diaada sekarang ?

There are 5 960 rambutans in a box. Azhad takes 2 830 rambutans from box. How many rambutans are left ?

Mr. Rajesh rears 4 895 rabbits. He sold 1 728 rabbits. How many

Page 19: ujian matematik thn1

19

( 3 marks )

20.

Chua ada 327 biji manik. Reeta ada 106 biji manik lebih daripada Chua. Berapakah kesemuanya biji manik yang mereka ada ?

( 3 marks )

Chua has 327 beads. Reeta has 106 beads more than Chua. How many beads they have altogther ?

Page 20: ujian matematik thn1

20

1 728 rabbits. How many

Page 21: ujian matematik thn1

21

more than Chua.

Page 22: ujian matematik thn1

Mathematics Name : …………………………………………………Paper 1 Class : ……………………………March2011

SK MUADZAM JAYA1 hour

26700 MUADZAM SHAHPAHANG DARUL MAKMUR

PENILAIAN 12011

MATHEMATICSPaper 1Year 3One hour

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 30 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Bulatkan jawpan yang betul.

Page 23: ujian matematik thn1

Mathematics Name : …………………………………………………Paper 2 Class : ……………………………March2011

SK MUADZAM JAYA40 minutes

26700 MUADZAM SHAHPAHANG DARUL MAKMUR

PENILAIAN 12011

MATHEMATICSPaper 2

Year 340 minutes

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan.

2.

3. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruangan yang disediakan.

4. Tunjukkan jalan pengiraan. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah.

5 Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat.Kemudian tuliskan jawapan yang baru.

6 Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

Jawab semua soalan.

Page 24: ujian matematik thn1

SKEMA JAWAPAN

PENILAIAN 1

MATHEMATICS YEAR 3

PAPER 1

1. B 16. A

2. A 17. B

3. D 18. D

4. C 19. B

5. C 20. C

6. B 21. C

7. C 22. A

8. A 23. A

9. D 24. D

10. A 25. D

11. C 26. B

12. B 27. A

13. C 28. C

14. D 29. D

15. C 30. A

Page 25: ujian matematik thn1

SKEMA JAWAPAN

PENILAIAN 1

MATHEMATICS YEAR 3

PAPER 2

1. two thousand eight hundred 11. 5 261

2. 4310 12. 4 000

3. tens 13. 3 443

4. a. more than 14. 2 101

b. less than

5. 2 822 15. 4 991

6. 8 070 16. 5 013

7. 8 878 17. 1 936

8. 2 335 18. 1 210

9. 8 656 & 8 652 19. 1 341

10. 3 790 20. 6 033

Page 26: ujian matematik thn1

27. CityA

BandarNumber of cars

1 342Bilangan kereta

number of cars in the three cities.Jadual menunjukkan jumlah bilangan kereta di tiga bandar.Cari jumlah kereta di tiga bandar tersebut.

A . 6 923

B . 6 932

C . 3 899

D . 3 989

The table shows the number of cars in three cities. Find the

Page 27: ujian matematik thn1

A B C

1 342 2 320 327

Jadual menunjukkan jumlah bilangan kereta di tiga bandar.

The table shows the number of cars in three cities. Find the total