of 18 /18
Name: …………………………..…………….. Class: ……………………………………... SEKOLAH KEBANGSAAN PAYA RUMPUT KM 12.8, 76450 MELAKA MONTHLY TEST 2 UJIAN SELARAS 2 2010 MATHEMATICS/MATEMATIK YEAR 2/TAHUN 2 PAPER 1/KERTAS 1 1 HOUR/1 JAM DO NOT OPEN THIS PAPER UNTIL YOU HAVE BEEN TOLD JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEBELUM DIBERITAHU. 1. This paper consists of 40 questions. Soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Answer all the questions. Jawab semua soalan. 3. Choose and circle the best answer Pilih dan bulatkan jawapan betul

Ujian matematik tahun2 kertas1

Embed Size (px)

Text of Ujian matematik tahun2 kertas1

Page 1: Ujian matematik tahun2 kertas1

Name: …………………………..…………….. Class: ……………………………………...

SEKOLAH KEBANGSAAN PAYA RUMPUTKM 12.8, 76450 MELAKA

MONTHLY TEST 2

UJIAN SELARAS 2

2010

MATHEMATICS/MATEMATIK

YEAR 2/TAHUN 2

PAPER 1/KERTAS 1

1 HOUR/1 JAM

DO NOT OPEN THIS PAPER UNTIL YOU HAVE BEEN TOLDJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEBELUM DIBERITAHU.

1. This paper consists of 40 questions.Soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Answer all the questions.Jawab semua soalan.

3. Choose and circle the best answer Pilih dan bulatkan jawapan betul

Page 2: Ujian matematik tahun2 kertas1

Matematik Kertas 1 Tahun 2Mathematics Paper One Year 2

Answer all the questions. Circle the correct answers.Jawab semua soalan. Bulatkan jawapan yang betul.

1.

Count and choose the correct number below.

Kira dan pilih nombor yang betul di bawah A 230

B 231

C 321

D 322

2. What number comes before 106? Apakah nombor sebelum 106?

A 104

B 105

C 106

D 107

3. Which of the following is not correct? Yang manakah antara berikut adalah tidak benar?

A 120 – one hundred and twenty / seratus dua puluh

B 313 – three hundred and thirteen / tiga ratus tiga belas

C 104 – one hundred and forty / seratus empat puluh

D 300 – three hundred / tiga ratus

4. 512 has 5 hundreds , 1 ten and _____ ones.

SK Paya Rumput Melaka Page 1

Page 3: Ujian matematik tahun2 kertas1

Matematik Kertas 1 Tahun 2Mathematics Paper One Year 2 512 mempunyai 5 ratus , 1 puluh dan _____ sa.

A 1

B 2

C 3

D 5

5.

What is the missing number?

Apakah nombor yang tertinggal di atas?

A 123

B 124

C 125

D 127

6. 4 hundreds 2 ten 4 ones is

4 ratus 2 puluh 4 sa ialah

A 424

B 434

C 242

D 224

7.

SK Paya Rumput Melaka Page 2

122

126

128

Dua ratus lapan

Page 4: Ujian matematik tahun2 kertas1

Matematik Kertas 1 Tahun 2Mathematics Paper One Year 2 Choose the correct answer according to the diagram above.

Pilih jawapan betul berdasarkan gambarajah di atas.

A 208

B 218

C 280

D 288

8. ‘Four hundred and eighteen’ in numeral is

‘ Empat ratus lapan belas’ dalam angka ialah

A 408

B 400

C 418

D 480

9.

How many cups are there above?

Berapakah bilangan cawan di atas?

A 44

B 47

C 50

D 57

10.

SK Paya Rumput Melaka Page 3

Page 5: Ujian matematik tahun2 kertas1

Matematik Kertas 1 Tahun 2Mathematics Paper One Year 2 The second animal from the left is

Haiwan yang kedua dari sebelah kiri ialah

A cow / lembu

B rabbit / arnab

C monkey / monyet

D tiger / harimau

11.

Which one of the following is equal to the number above?

Yang manakah antara berikut bersamaan dengan nombor di atas?

A seven / tujuh

B seventeen / tujuh belas

C seventeenth / tujuh belas

D seventy / tujuh puluh

12. Find the sum of 7, 4 and 8?

Cari hasil tambah 7 dan 8 ?

A 18

B 19

C 20

D 21

13. 605 , 601 , 603 , 610

The following numbers in ascending order is

Nombor-nombor berikut dalam susunan menaik ialah

SK Paya Rumput Melaka Page 4

Page 6: Ujian matematik tahun2 kertas1

Matematik Kertas 1 Tahun 2Mathematics Paper One Year 2

A 601 , 603 , 610 , 605 .

B 601 , 605 , 603 , 610 .

C 601 , 603 , 605 , 610 .

D 601 . 610 , 603 , 605 .

14. “ 590” in word is

“ 590” dalam perkataan ialah

A Five hundred and ninety Lima ratus sembilan puluh

B Five hundred and nine Lima ratus Sembilan

C Five hundred and nineteen Lima ratus Sembilan belas

D Four hundred and ninety Empat ratus Sembilan puluh

15. Count back from 526 to 523 is

Kira menurun daripada 526 kepada 523 ialah

A 526 , 523 , 524 , 525 .

B 523 , 524 , 525 , 526 .

C 526 , 525 , 524 , 523 .

D 526 , 524 , 525 , 523 .

16. Which number sentence below is correct?

Yang manakah ayat nombor di bawah yang betul?

A 100 - 50 = 55

B 120 - 100 = 10

C 130 - 30 = 100

SK Paya Rumput Melaka Page 5

Page 7: Ujian matematik tahun2 kertas1

Matematik Kertas 1 Tahun 2Mathematics Paper One Year 2

D 500 – 100 = 300

17. 200 is larger than

200 adalah lebih besar daripada

A 190

B 191

C 199

D 201

18.

Find the total and choose the

correct answer below.

Cari hasil tambah dan pilih jawapan yang betul di bawah.

A 80

B 90

C 100

D 110

19. Which of the following numbers is the smallest.?

Yang manakah berikut adalah nombor yang paling kecil?

A 200

B 199

C 209

D 210

SK Paya Rumput Melaka Page 6

Page 8: Ujian matematik tahun2 kertas1

Matematik Kertas 1 Tahun 2Mathematics Paper One Year 2

20. 500 - 200 =

A 200

B 300

C 350

D 400

21

What is the missing in the box?

Apakah hari yang sepatutnya berada di dalam kotak?

A Thursday

Khamis

B Monday

Isnin

C Saturday

Sabtu

D Friday

Jumaat

22. Count on in tens. What is the number after 550?

Kira dalam kiraan menaik sepuluh sepuluh. Apakah nombor

selepas 550 ?

A 540

B 560

C 500

D 600

SK Paya Rumput Melaka Page 7

Sunday Ahad

Tuesday Selasa

Wednesday Rabu

Page 9: Ujian matematik tahun2 kertas1

Matematik Kertas 1 Tahun 2Mathematics Paper One Year 2

23.

P Q R S

Which star is the second from the left?

Yang mana satukah bintang kedua daripada kiri?

A P

B Q

C R

D S

24. What is the sixth month of the year?

Apakah bulan yang keenam dalam setiap tahun ?

A July / Julai

B June / Jun

C August / Ogos

D January / Januari

25. 473 means

473 bermaksud

A 7 hundreds, 3 tens and 4 ones.

7 ratus , 3 puluh dan 4 sa.

B 7 hundreds, 4 tens and 3 ones.

7 ratus, 4 puluh dan 3 sa.

C 4 hundreds, 7 tens and 3 ones.

SK Paya Rumput Melaka Page 8

Page 10: Ujian matematik tahun2 kertas1

Matematik Kertas 1 Tahun 2Mathematics Paper One Year 2

4 ratus, 7 puluh dan 3 sa.

D 3 hundreds, 4 tens and 7 ones.

2 ratus, 4 puluh dan 7 sa.

26. 220 + = 330 What is the missing number above? Apakah nombor yang tertinngal di atas?

A 100

B 110

C 120

D 130

27. Which is the largest number? Yang manakah nombor paling besar?

A 320

B 199

C 319

D 333

28. 540 + 60 =

Choose the correct answer for addition above.

Pilih jawapan yang betul bagi penambahan di atas.

A 590

B 600

C 610

D 620

SK Paya Rumput Melaka Page 9

Page 11: Ujian matematik tahun2 kertas1

Matematik Kertas 1 Tahun 2Mathematics Paper One Year 2

29 The day after Wednesday is ____________ Selepas hari Rabu ialah hari__________

A Tuesday / Selasa

B Wednesday / Rabu

C Thursday / Khamis

D Sunday / Ahad

30. 8 + 7 + 5 =

Choose the correct answer below. Pilih jawapan yang betul di bawah?

A 12

B 15

C 20

D 25

31. Pak Mat distributes 230 eggs to grocery A and 355 eggs to grocery B. How many eggs are distributed to both groceries? Pak Mat mengedarkan 230 biji telur kepada Kedai Runcit A dan 355 kepada Kedai Runcit B. Berapakah jumlah telur yang diedarkan kepada kedua buah kedai runcit tersebut?

A. 455

B. 485

C. 555

D. 585

32. .Take away 104 marbles from 346 marbles. How many marbles are

SK Paya Rumput Melaka Page 10

Page 12: Ujian matematik tahun2 kertas1

Matematik Kertas 1 Tahun 2Mathematics Paper One Year 2 left? Keluarkan 104 biji guli daripada 346 biji guli. Berapakah biji guli yang tinggal?

A. 242

B. 244

C. 246

D. 300

33. There are 70 boys and 25 girls in the group. How many children are there altogether ? Terdapat 70 orang budak lelaki dan 52 orang budak perempuan dalam satu kumpulan. Berapakah jumlah mereka semua ?

A 85

B 90

C 95

D 100

34. - 20 = 65

What is the missing number above?

Nombor apakah yang tertinggal di atas?

A 100

B 95

C 90

D 85

35. Siva collects 56 bottles to recycle. He adds 15 more bottles to

SK Paya Rumput Melaka Page 11

Page 13: Ujian matematik tahun2 kertas1

Matematik Kertas 1 Tahun 2Mathematics Paper One Year 2 recycle. How many bottles does he collect now?

Siva mengumpul 56 buah botol untuk dikitar semula. Dia menambah 15 buah botol lagi untuk kitar semula. Berapakah buah botol yang dikumpul olehnya sekarang?

A 69

B 70

C 71

D 81

36 + 50 = 100

What is the missing number?

Apakah nombor yang tertinggal?

A 40

B 50

C 60

D 70

37.

Choose the correct number sentence for addition above.

Pilih ayat nombor yang betul bagi penambahan di atas.

A 300 + 257 = 557

B 306 + 267 = 573

SK Paya Rumput Melaka Page 12

Page 14: Ujian matematik tahun2 kertas1

Matematik Kertas 1 Tahun 2Mathematics Paper One Year 2

C 306 + 257 = 563

D 305 + 260 = 565

38. 58 more than 23 is

58 lebih daripada 23 ialah

A 80

B 81

C 82

D 97

39. 600 - 50 =

A 500

B 550

C 600

D 650

40. There are 79 students in a hall and 18 students in a class. How many students are there altogether?

Terdapat 79 orang pelajar di dalam sebuah dewan dan 18 orang pelajar dalam sebuah kelas. Berapakah orang pelajar yang ada kesemuanya?

A 86

B 87

C 96

D 97

SK Paya Rumput Melaka Page 13

Page 15: Ujian matematik tahun2 kertas1

Matematik Kertas 1 Tahun 2Mathematics Paper One Year 2

Prepared by; Checked by; Approved by;Disediakan oleh; Disemak oleh Disahkan oleh

……………………… ………………… ………………….(Marshizawati Rasip) (Mdm Noraini Ali)Mathematics Teacher Head of MathematicsGuru Matematik PanelSK Paya Rumput Ketua Panitia MatematikMelaka SK Paya Rumput Melaka

SK Paya Rumput Melaka Page 14