UJIAN Matematik Kertas 1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 UJIAN Matematik Kertas 1

  1/18

  UJIAN 1

  SK ST. JOHN (2)

  MATEMATIK TAHUN 6

  KERTAS 1

  1 Jam

  [40 markah]

   Nama: …………………………………………….. Kelas: ……………

  1 Rajah 1 menunjukkan empat kad nombor yang disusun dalam urutan menaik. Nombor pada kad M tidak ditunjukkan.

  42 7! 4! 72" M 4# 2!

  Rajah 1

   Nombor yang manakah di$akili oleh M%A 4! 2#7

  B 47 !"2

  C 4# &'"

  D 4& !1

  2 Rajah 2 menunjukkan suatu garis nombor.

  2 1 ( 1

  & "Rajah 2

  )pakah nilai (%

  A#

  &

  B7

  &

  C!

  &

  D4

  &

 • 8/17/2019 UJIAN Matematik Kertas 1

  2/18

  3  Nyatakan koordinat bagi rumah *ha+i, pada satah -artes di ba$ah.

   y

  A 4/ " 0

  B / ! 0

  C !/ 0

  D 7/ 4 0

  4 Rajah " menunjukkan biodata 1n. Kong.

  Rajah "

  ika umur anaknya ialah1

  4  daripada umurnya.

  3itung umur anaknya.

  A # tahun bulan

  B # tahun 7 bulanC # tahun # bulan

  D # tahun & bulan

  5 1!." kg

  A 1!" g

  B 1 !"' g

  C 1! "'' g

  D 1!" ''' g

   Nama : n5ik Kong6mur : "! tahun

  ekerjaan : engurus *yarikat

 • 8/17/2019 UJIAN Matematik Kertas 1

  3/18

 • 8/17/2019 UJIAN Matematik Kertas 1

  4/18

  " !.4 ; 7 ; 4.&

  A .'2

  B 1'.4"

  C 11.'

  D 17."

  10 ÷ 1#" − 1#0 = &

  )pakah nombor yang mesti ditulis di dalam itu%

  A 1"!

  B 22!

  C "!1

  D 4"!

  11 .1! 7"2 ; "7 &220 < .# 1! ; 22 !10 

  A 22 !2"

  B 22 17

  C 2" '27

  D 2" &17

  12 RM24! =  70 < 12' sen = "40

    A RM1"'.7'

    B RM1.7'

    C RM1 "'7.2'

    D RM1 74.2'

  1" 8undarkan 2"! 72 kepada ribu yang terdekat.

  A 2"4 '''

  B 2"! '''

  C 2" '''

  D 2"7 '''

  14 2.'" = 7

 • 8/17/2019 UJIAN Matematik Kertas 1

  5/18

 • 8/17/2019 UJIAN Matematik Kertas 1

  6/18

  A &'> = "

  B '> = !

  C "'> = 12'

  D 2!> = 14'

  16 11

  2  ; 21

  3  ;11

  4  

  A 25

  12

  B 27

  12

  C "5

  12

  D "7

  12

  1 " abad & tahun ; 1& dekad tahun

  A ! dekad ! tahun

  B ! dekad !' tahun

  C ! abad ! tahun

  D ! abad !' tahun

  1! !# km 7 m < 24 km &2! m

  A "".142 km

  B "".74! km

  C "4.142 km

  D "4.74! km

  1"1

  2  kg ; ". kg ; 7'' g

  A 4#' g

  B 4 #'' g

  C 4# ''' g 

  D 4#' ''' g

 • 8/17/2019 UJIAN Matematik Kertas 1

  7/18

  20 -arta palang menunjukkan isi padu air dalam bekas ?/ R/ * dan @.

  3itung min isi padu air/ dalam m/ dalam sebuah bekas.

  A 2 ''!

  B 2 '!'

  C 2 !''

  D 2 !'!

  21 adual 1 menunjukkan markah tiga orang murid dalam suatu ujian. Markah AaBid dan

  )msyar tidak ditunjukkan.

  M#$%& Ma$'a

  Rina 74

  Rahimi 47

  AaBid

  e+ri 4&

  )msyar 

  adual 1

  umlah markah Rina , Rahimi dan e+ri adalah sama dengan jumlah markah AaBid dan

  )msyar . Markah AaBid dan )msyar adalah sama.

  8erapakah markah )msyar%

  A "4

  B 4!

  C !

  D #!

 • 8/17/2019 UJIAN Matematik Kertas 1

  8/18

  22 )iman ada 2 14' biji guli. Aia memberikan 4'' biji guli kepada ohan.

  Aia mengagihkan sama banyak bakinya ke dalam bekas.

  8erapakah jumlah bilangan guli dalam 2 bekas%

  A !#'

  B 4"!

  C 2&'

  D 14!

  23 Rajah ! menunjukkan jumlah jisim beberapa biji mangga dalam sebuah bakul.

    17.1 kg

  Rajah !

  Min jisim bagi sebiji mangga ialah 1 kg.

  )ntara yang berikut/ yang manakah mungkin bilangan mangga dalam bakul itu%

  A )ntara 1' biji hingga 12 biji

  B )ntara 1" biji hingga 1! biji

  C )ntara 1 biji hingga 1& biji

  D )ntara 2' biji hingga 22 biji

  24 Rajah menunjukkan harga tiga barang yang dibeli oleh 3aCi,.

  Rajah ❑

  3aCi, mempunyai $ang sebanyak RM2 !''.

  3itungkan baki $angnya.

  A RM12'

  B RM14'

  C RM1#

  D RM2"#

  RM!'   1 dari ada har a

  " kali harga radio

 • 8/17/2019 UJIAN Matematik Kertas 1

  9/18

   Jus

   Jambu Batu

  RM9.70

   Jus

  Asam Jawa

  RM5.80

  A

  C

  B

  D

  25 )nn mengambil masa7

  9  daripada " tahun untuk menamatkan pelajarannya.

  8erapa bulankah yang diambil untuk menamatkan pelajarannya%

  A 24 bulanB 2 bulan

  C 2# bulan

  D "' bulan

  26 Rajah 7 menunjukkan harga sebotol jus jambu batu dan sebotol jus asam ja$a.

  Rajah 7

  )ntara barangan berikut , yang manakah dapat *almah beli dengan RM"!.'' dan

  menerima $ang baki yang paling sedikit%

  2 *ebuah baldi mengandungi # air. )Crul menuang keluar3

  4  daripada air itu sama

   banyak ke dalam 2 buah bekas. 8erapakah isi padu/ dalam m/ air di dalam setiap

   bekas%

  A 1 '''

  B 2 '''

  C " '''

  D 4 '''

  J# Jam*# Ba+# J# Aam Ja,a

  " 1

  1 4

  2 2

  2 "

 • 8/17/2019 UJIAN Matematik Kertas 1

  10/18

  2! Rajah # menunjukkan jisim dua jenis buah9buahan.

   7

  10  kg 1."

    1 ikat rambutan 1 ikat langsat

  Rajah #

  3itung jumlah jisim/ dalam kg/ bagi 4 ikat rambutan dan 7 ikat langsat yang sama.

  A 2.#

  B #.4

  C &.1

  D 11.&

  2" Rajah & menunjukkan sebuah bekas kosong. 8ekas itu boleh diisi penuh dengan

  !  air.

  Rajah &

  AaBid dan Maria masing9masing mengisi air sebanyak 1'> dan 2'> daripada isi padu

   bekas itu.A !''

  B 1 '''

  C 1 !''

  D " !''

 • 8/17/2019 UJIAN Matematik Kertas 1

  11/18

  R

  S

  3 cm

  9 cm

  5 cm

  30 Rajah 1' menunjukkan sebuah gabungan bentuk kuboid R dan kubus *.

  Rajah 1'

  3itung isi padu/ dalam 5m"/ seluruh bentuk itu.

  A 12!

  B 1"!

  C 2'

  D "'

  31 @inggi Dain ialah 17" 5m. @ingginya adalah "! 5m lebih tinggi daripada

  abangnya. umlah tinggi mereka adalah 14! 5m lebih daripada tinggi ibu

  mereka.

  8erapakah tinggi ibu mereka%

  A 1"# 5mB 1 5m

  C 17 5m

  D 1#' 5m

 • 8/17/2019 UJIAN Matematik Kertas 1

  12/18

  32 Rajah menunjukkan kedudukan )sri pada satah -artes.

    *kala: 1 unit me$akili 2 km

  )sri pergi ke sekolah melalui pejabat pos.

  3itung jarak/ dalam km/ perjalanan )sri ke sekolah.

  A !

  B 7

  C 1'

  D 14

  33 adual 2 menunjukkan jisim tiga orang murid.

  M#$%& J%%m

  RaBi "# kg !' g

  *yamil 4' kg 4'' g

  Eong "& kg 4!' g

  adual 2

  isim *hahrol ialah1

  3  daripada jumlah jisism tiga orang murid itu.

  8erapakah jisim/ dalam kg/ *hahrol%

  A "&.!'

  B "&.4

  C "&.1

   y

   x

 • 8/17/2019 UJIAN Matematik Kertas 1

  13/18

  D "&.'!

 • 8/17/2019 UJIAN Matematik Kertas 1

  14/18

  34 iktogra+ menunjukkan jualan nasi lemak bagi tiga hari. ualan pada hari umaat tidak

  ditunjukkan.

  *elasa

  Rabu

  Khamis

  umaat

    me$akili "' bungkus nasi lemak 

  8ilangan bungkus nasi lemak yang dijual pada hari umaat ialah 2!> daripada

   jumlah jualan bagi tiga hari itu.

  -ari beCa antara bilangan bungkus nasi lemak yang dijual pada hari *elasa

  dengan hari umaat.A "'

  B &'

  C 12'

  D 1!'

  35 Raja h 11 menun jukk an gabunga n bent uk sebua h segi empa t sama dan

  sebuah segi tiga bersudut tegak .

    Rajah 11

  )ntara berikut/ yang manakah mempunyai perimeter yang sama denganRajah 11%

  A C

  B A

 • 8/17/2019 UJIAN Matematik Kertas 1

  15/18

  36 Rajah 12 menunjukkan sekeping kad ber$arna putih berbentuk segi empat sama yang

  dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar.

    Rajah 12

  )dila me$arnakan merah pada bahagian yang berlorek. Aia me$arnakan daripada

  ka$asan tidak berlorek dengan $arna kuning.

   Nyatakan pe5ahan bahagian yang masih be$arna putih daripada seluruh rajah itu.

  A

  B

  C

  D

  3 Rajah 1" menunjukkan gabungan bentuk dua kuboid yang sama.

  1

  1

  1

  3

  3

 • 8/17/2019 UJIAN Matematik Kertas 1

  16/18

  cm

  Rajah 1"

  3itung jumlah luas permukaan/ dalam 5mF/ ka$asan yang berlorek.

  A 1'

  B 11!

  C 12"

  D 1"

 • 8/17/2019 UJIAN Matematik Kertas 1

  17/18

  3! adual " menunjukkan jualan kemeja9@ yang sama dalam masa empat hari.

  adual

  "

  umlah jualan

  kemeja9@ untuk

  empat hari itu ialah

  RM!2.#'. 3itung harga sehelai kemeja9@.

  A RM.4'

  B RM.#'

  C RM7.4'

  D RM#.#'

  3" Rajah 14 menunjukkan harga sepasang kasut dan sebuah basikal.

    RM12' RM7''

    Rajah 14

  *amuel ada RM#'. Aia menggunakan semua $ang itu untuk membeli kedua9 dua

  item itu. enjual hanya memberi diskaun untuk harga basikal sahaja.

  3itung peratusan diskaun harga basikal itu.

  A 1'

  B 2'

  C 2!

  D "'

  Ha$% J#m-a 'm/aT

  Rabu 1#

  Khamis 17umaat 2&

  *abtu "2

 • 8/17/2019 UJIAN Matematik Kertas 1

  18/18

  40 Rajah 1! menunjukkan dua bekas/ M dan N/ yang berisi air.

    M  N

  Rajah 1!

  umlah isi padu air dalam bekas M dan bekas N dituang sama banyak ke dalam # biji botol.

  8erapakah isi padu/ dalam m/ air dalam setiap botol%

  A 4''

  B !''

  C #''

  D #!'

  KERTAS SOAAN TAMAT

  "".2