Ujian Bulanan Matematik Tahun 1

Embed Size (px)

Text of Ujian Bulanan Matematik Tahun 1

 • 8/17/2019 Ujian Bulanan Matematik Tahun 1

  1/13

  BAHAGIAN A (30 markah)

  Arahan : Bulatkan jawapan yang betul.

  Contoh :

  Saya ada ________ mata.

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  1. yatakan b!langan kereta d! bawah. 

  "ajah 1

  A. 3

  B. 4

  C. #

  D. $

  2. ombor % dalam perkataan !alah

  A. &ujuh

  B. 'apan

  C. SatuD. (mpat

  3. )anakah antara ber!kut d!*u*un dalam tertib menurun+

 • 8/17/2019 Ujian Bulanan Matematik Tahun 1

  2/13

  3 4 5 6

  0 1 2 3

  5 6 7 8

  5 4 3 2

       4 6      7

  A.

  B.

  C.

  D.

  4. ombor $ adalah lebih dar!pada nombor ___________.

  A. ,

  B. %C. 4

  D. 1-

  #.

  ombor dalam tempat ko*ong dalam rajah 2 !alah

  A. 3

  B. #

  C. %

  D. 2

  $. Antara ber!kut manakah kumpulan yang sama banyak+

  A.

  "ajah 2

 • 8/17/2019 Ujian Bulanan Matematik Tahun 1

  3/13

  B.

  C.

  D.

  %.

  "ajah 3

 • 8/17/2019 Ujian Bulanan Matematik Tahun 1

  4/13

  /!l!h kumpulan yang lebih daripada kumpulan d! ata*.

  A.

  B.

  C.

  D.

  0. /a*angan bag! $ !alah

  A. 2 dan 4

  B. 4 dan 3

  C. - dan #

  D. 2 dan 2

  ,.   # 3 A. 3

  B. 0

  C. #

  D. $

 • 8/17/2019 Ujian Bulanan Matematik Tahun 1

  5/13

  2 + = 5

  1-. 3 % A. %

  B. 0

  C. ,D. 1-

  11.

  ombor d! tempat ko*ong !alah

  A. -B. 1

  C. 2

  D. 3

  12. 0 1 A. $

  B. %C. 0

  D. ,

  13. 3 - A. -

  B. 1

  C. 2

  D. 3

  14.'engkapkan ayat matemat!k tolak berda*arkan gambar.

 • 8/17/2019 Ujian Bulanan Matematik Tahun 1

  6/13

  A. #

  B. $

  C. %

  D. 0

  1#.Berda*arkan *!tua*! p!l!h ayat matemat!k yang betul.

  A. $ 2 0

  B. 0 $ 2

  C. $ 2 0D. 0 2 $

  BAHAGIAN B (70 markah)

  5awab *emua *oalan.

  "ajah 4

   _ $ 1

     A  d  a   m   m  a  k  a  n  $  b !  j !  e  p  a l .

     D !  a   m  a  k  a  n l  a  g !  2  b !  j !  e  p  a l .

     5  u   m l  a  h  e  p  a l  y  a  n  g  d !  a   m  a  k  a  n !  a l  a  h  0  b !  j ! .

 • 8/17/2019 Ujian Bulanan Matematik Tahun 1

  7/13

  A6 &andakan 786 pada kumpulan yang banyak.

  7a6

  7b6

  796 

  7d6

  0 markah

 • 8/17/2019 Ujian Bulanan Matematik Tahun 1

  8/13

  B6 B!lang dan *ua!kan.

  ,

  3

  1

  $

  0 markah

 • 8/17/2019 Ujian Bulanan Matematik Tahun 1

  9/13

  C6 /!l!h. &ul!* nombor dalam angka dan perkataan.

  7a6

  7b6

  796

  7d6

  7e6

    t !  g  a   4  2

    t  u  j  u  h  0

  dua

      7

  lapan

      3

  empat

 • 8/17/2019 Ujian Bulanan Matematik Tahun 1

  10/13

  1- markah

 • 8/17/2019 Ujian Bulanan Matematik Tahun 1

  11/13

  kurang daripada lebih daripada

  kurang daripada lebih daripada

  kurang daripada lebih daripada

  D6 ;arnakan.

  7a6 4 %

  7b6  $ #

  796 1- 4

  (6 'engkapkan. 

  7a6

  7b6

  796

  $ markah

  31

  %

  $ markah

  1- 0

  $

 • 8/17/2019 Ujian Bulanan Matematik Tahun 1

  12/132 + 2 = 4

  6 # 1-

  7a6 # 1 7b6 % 3

  796 3 2 7d6 , 2

  0 markah 12 markah

  7a6

  7b6

  796 

  7d6 

 • 8/17/2019 Ujian Bulanan Matematik Tahun 1

  13/13