ujian 1 matematik pt3.docx

Embed Size (px)

Text of ujian 1 matematik pt3.docx

 • 8/19/2019 ujian 1 matematik pt3.docx

  1/13

  2 , 4, 6, 8, 10

  1 , 3, 5, 7, 9

  2 , 3, 5, 7, 11

  Nombor Perdana

  Nombor Genap

  Nombor Ganjil

  UJIAN SUMATIF 1MATEMATIK TINGKATAN 3 2016

  Jawab semua soalan.SOALAN 1

  a! Padan"an #an$ beri"%& ' Jawapan '

  (3 mar"a)*b! i! +i&%n$ nilai ba$i '

  ( ) =−−÷ 1874

  1245 ..

  Jawapan '

  ii! J%mla) pendapa&an b%lanan ba$i mir, +assan dan -a&nam iala) - 8650.

  Pendapa&an b%lanan +assan adala) &i$a "ali pendapa&an b%lanan mir.

  Pendapa&an b%lanan -a&nam p%la adala) - 250 melebi)i pendapa&an b%lanan

  +assan. /erapa"a) pendapa&an b%lanan ba$i mir, +assan dan -a&nam

  Jawapan '

  (4 mar"a)*

  ! alam sa&% j%alan pera#aan, )ar$a ba$i seb%n$"%s serb%" pen % i berjisim 8 "$

  iala) - 12.40 dan )ar$a ba$i se"ampi& beras berjisim 15 "$ iala) - 42.50. eoran$

  pelan$$an memba#ar sej%mla) - 189.50 %n&%" lima b%n$"%s serb%" pen % i dan

  beberapa "ampi& beras. /erapa"a) j%mla) jisim serb%" pen % i dan beras #an$

  dibeli ole) pelan$$an i&%

  (3 mar"a)*

  SOALAN 2

  a! N#a&a"an Gandaan ep%n#a er"e il G ! ba$i 12, 18 dan 24

  1

 • 8/19/2019 ujian 1 matematik pt3.docx

  2/13

  UJIAN SUMATIF 1MATEMATIK TINGKATAN 3 2016

  (3 mar"a)*b! en$"ap"an lan$"a) lan$"a) "erja beri"%& den$an men$isi pe&a" pe&a" "oson$

  den$an jawapan #an$ be&%l.

  =

  +

  2

  3

  27

  8

  9

  72

  2

  2

  9

  +

  2

  =

  3

  (4 mar"a)*

  ! eoran$ pe$awai ban" perl% memproses pinjaman "ere&a ba$i enam oran$ pemo)on

  dalan sa&% )ari. Pe$awai i&% mem%la"an "erjan#a pada p%"%l 9.15 pa$i. a&%

  pinjaman "ere&a men$ambil p%ra&a masa 45 mini& %n&%" diproses. N#a&a"an wa"&%

  pe$awai i&% selesai memproses "esem%a permo)onan pinjaman "ere&a i&%.

  (3 mar"a)*SOALAN 3

  a! -aja) men%nj%""an seb%a) se$i&i$a

  Padan"an jenis jenis s%d%& den$an s%d%& s%d%& #an$ di&anda"an. Jawapan '

  (3 mar"a)*

  b! -aja) di r%an$ jawapan men%nj%""an seba)a$ian daripada sisi empa& P - .

  2

  y x z

  :%d%& ir%s

  #%d%&

 • 8/19/2019 ujian 1 matematik pt3.docx

  3/13

  UJIAN SUMATIF 1MATEMATIK TINGKATAN 3 2016

  i! en$an men$$%na"an pembaris dan pro&ra &or,len$"ap"an sisi empa& P -

  i&% den$an "eadaan°=∠ 117PSR

  dancmRS 4=

  .

  ii! >"%rPQR∠

  .

  Jawapan '

  i! ii!PQ∠

  ??????????????????

  ( 4 mar"a)*

  ! +ar$a seba&an$ pensil, se)elai baj% dan seb%a) dompe& adala) dalam nisba) seper&i

  #an$ di&%nj%""an di bawa).

  Pensil ' /aj% '

  ompe& 4 ' 9 ' w

  iberi ba)awa nisba) )ar$a se)elai baj% "epada j%mla) )ar$a ba$i seba&an$ pensil

  dan seb%a) dompe& iala) 3 ' 4. +i&%n$ nilai w.(3 mar"a)*

  SOALAN 4

  a! Pada r%an$ jawapan , &anda"an ! pada ben&an$an p#ramid #an$ be&%l dan @!

  pada ben&an$an p#ramid #an$ sala). Jawapan '

  i!

  ii!

  iii!

  3

  P

 • 8/19/2019 ujian 1 matematik pt3.docx

  4/13

  UJIAN SUMATIF 1MATEMATIK TINGKATAN 3 2016

  (3 mar"a)*

  b! alam raja), A / iala) se &or seb%a) b%la&an den$an p%sa& A.

  iberi ba)awa°=∠ 140 AOB

  dan A; iala) seb%a) semi b%la&an. en$an

  men$$%na"an7

  22=π

  , )i&%n$ l%as "awasan berlore".

  Jawapan '

  (4 mar"a)*

  4

 • 8/19/2019 ujian 1 matematik pt3.docx

  5/13

  UJIAN SUMATIF 1MATEMATIK TINGKATAN 3 2016

  ! alam raja), P iala) len$"o" ba$i seb%a) b%la&an den$an p%sa& A.

  &erle&a" pada AP den$an "eadaan A dan P 11.37 m. en$an

  men$$%na"an7

  22=π

  , )i&%n$ perime&er "awasan berlore".

  Jawapan '

  (3 mar"a)*

  SOALAN 5

  a! Padan"an raja) den$an jenis s%d%& #an$ be&%l.

  Jawapan '

  i!

  ii!

  iii!

  (3 mar"a)*

  5

  80B

  80B

  Sudut berselang-seli

  65B Sudut Pedalaman

  65B

  Sudut Sepadan80B 100

  B

 • 8/19/2019 ujian 1 matematik pt3.docx

  6/13

  UJIAN SUMATIF 1MATEMATIK TINGKATAN 3 2016

  b! i! en$an men$$%na"an jan$"a l%"is dan pembaris sa)aja, bina sa&% se$i &i$a

  N den$an 3.5 m, N 5 m dan N °∠120

  (3 mar"a)*

  Jawapan '

  ????????????????????????????????????????????????

  ii! >"%r panjan$ sisi N.

  (1 mar"a)*

  Jawapan '

  N ???????????????????

  ! -aja) men%nj%""an d%a poli$on, + dan +C, #an$ dil%"is pada $rid se$i empa& sama

  bersisi 1 %ni&.

  i! +C iala) imej ba$i + di bawa) s%a&% penjelmaan .

  +%rai"an selen$"apn#a penjelmaan .

  Jawapan'

  ii! anda"an imej pada raja) di a&as ba$i &i&i" , di bawa) penjelmaan #an$ sama.

  (3 mar"a)*

  6

 • 8/19/2019 ujian 1 matematik pt3.docx

  7/13

  UJIAN SUMATIF 1MATEMATIK TINGKATAN 3 2016

  SOALAN 6

  a! N#a&a"an bilan$an pa"si sime&ri ba$i raja) raja) beri"%&.i!

  ii!

  iii!

  (3 mar"a)*

  b! i! alam raja), iala) sa&% $aris l%r%s.

  /%la&"an nilai #an$ be&%l ba$i x y −

  Jawapan '

  °111

  °115

  °130

  °134

  ii! alam raja), +DJ iala) sa&% $aris l%r%s.

  N#a&a"an nilai p.

  Jawapan '

  (4 mar"a)*

  7

 • 8/19/2019 ujian 1 matematik pt3.docx

  8/13

  UJIAN SUMATIF 1MATEMATIK TINGKATAN 3 2016

  ! iran men$ambil ba)a$ian dalam s%a&% perl%mbaan seja%) 8 "m. Pi)a" pen$anj%r

  &ela) memplo& perjalanan pada pe&a "oordina&. i&i" perm%laan adala) pada &i&i"

  3,1! dan &i&i" a")ir adala) pada &i&i" 3,9!. el%ar$a iran p%la berada pada &i&i" 3,5!

  pada pe&a i&%.

  i! Pada raja) di a&as, plo&"an &i&i" perm%laan, &i&i" a")ir dan &empa& di mana

  "el%ar$a iran berada pada pe&a i&%.ii! /erapa ja%)"a) iran &ela) ber$era" dalam perl%mbaan i&% "e&i"a dia &iba di

  "ed%d%"an "el%ar$an#a berada.(3 mar"a)*

  Jawapan 'ii!

  8

 • 8/19/2019 ujian 1 matematik pt3.docx

  9/13

  UJIAN SUMATIF 1MATEMATIK TINGKATAN 3 2016

  SOALAN 7

  a! Pi"&o$raE #an$ &ida" len$"ap di bawa) men%nj%""an bilan$an "e" #an$ dij%al dalam

  masa &i$a b%lan.

  i! ;ari bilan$an "e" #an$ dij%al dalam b%lan J%n.ii! J%mla) "e" #an$ dij%al dalam empa& b%lan i&% iala) 200 biji. en$"ap"an

  pi"&o$raE di a&as.

  Jawapan '

  (3 mar"a)*

  b! anda"an ! pada poli$on se"a&a dan @! pada poli$on &ida" se"a&a.i! -omb%s !ii! e$i empa& sama !iii! rape

 • 8/19/2019 ujian 1 matematik pt3.docx

  10/13

  UJIAN SUMATIF 1MATEMATIK TINGKATAN 3 2016

  ii! alam raja) di bawa), P - iala) seb%a) b%la&an berp%sa& A. PA- iala) diame&er

  dan - - .

  ;ari nilai x.

  Jawapan '

  (4 mar"a)*SOALAN 8

  a! /%la&"an sem%a in&e$er #an$ nilain#a lebi) "e il daripada 5.

  8 15 4 6 4

  (3 mar"a)*

  b! Perm%da)"an se&iap #an$ beri"%& '

  i! p p p 8310 −−

  Jawapan '

  ii!13895 −−+ x x

  Jawapan '

  (4 mar"a)*

  10

 • 8/19/2019 ujian 1 matematik pt3.docx

  11/13

  UJIAN SUMATIF 1MATEMATIK TINGKATAN 3 2016

  ! -aja) di bawa) men%nj%""an pelan seb%a) "eb%n mili" +aji -a)im men$i"%& s"ala

  &er&en&%.

  +aji -a)im ber)asra& %n&%" memba)a$i"an sedi"i& ba)a$ian "eb%nn#a "epada

  adi"n#a. awasan berlore" mewa"ili "eb%n "ep%n#aan +aji -a)im. ;ari l%as "awasan

  "eb%n +aji -a)im dalam m 2 .

  Jawapan '

  (3mar"a)*SOALAN 9

  a! en&%"an nilai P, dan -

  P ' ???????????????? ' ????????????????? - ' ????????????????

  (3 mar"a)*

  b! elesai"an se&iap persamaan linear #an$ beri"%&.

  i!543 −= mm

  Jawapan'

  ii!1526 −=− x

  Jawapan'

  (4 mar"a)*

  11

 • 8/19/2019 ujian 1 matematik pt3.docx

  12/13

  UJIAN SUMATIF 1MATEMATIK TINGKATAN 3 2016

  ! -aja) dir%an$ jawapan men%nj%""an se$i empa& sama P - #an$ dil%"is pada $rid

  empa& sama bersisi 1 %ni&. F dan iala) d%a &i&i" #an$ ber$era" di dalam se$i empa&

  sama i&%.

  Pada raja),

  i! %"is lo"%s &i&i" F #an$ ber$era" den$an "eadaan sen&iasa berjara" sama dari

  $arisP dan -

  ii! %"is lo"%s &i&i" #an$ ber$era" den$an "eadaan jara"n#a sen&iasa 3 %ni& dari

  &i&i" -.iii! anda"an den$an simbol , "ed%d%"an ba$i persilan$an lo"%s F dan lo"%s

  i&%.

  (3 mar"a)*

  Jawapan '

  SOALAN 10

  a! en$"ap"an jad%al di bawa).

  eb%&an Pembole)%ba)

  Pe"ali

  i!25 a 2

  ii! ! p"2

  3

  2− !

  3

  2−

  iii

  !#m 38 #8

  (3 mar"a)*

  12

  P

  -

 • 8/19/2019 ujian 1 matematik pt3.docx

  13/13

  UJIAN SUMATIF 1MATEMATIK TINGKATAN 3 2016

  b! Jad%al di bawa) men%nj%""an bilan$an m%rid in$"a&an 3 dalam empa& persa&%an di

  seb%a) se"ola).i! en$"ap"an jad%al di bawa).

  Persa&%an/ilan$an

  %rid

  %d%&

  e"&or

  /a)asaela#%

  15 °90

  /a)asa

  Dn$$eris10 °60

  ains 13a&ema&i" 22

  ii! /erdasar"an jad%al i&%, len$"ap"an ar&a pai di bawa).

  (4 mar"a)*

  ! -aja) di bawa) men%nj%""an seb%a) pen&a$on se"a&a berp%sa& A.

  ;ari nilai ba$i y x −

  .

  (3 mar"a)*

  H- A N

  /a)asaela#%

  y

  x

  A