Uite, Vine Mos Craciun! de Otilia Cazimir

Embed Size (px)

DESCRIPTION

doc

Text of Uite, Vine Mos Craciun! de Otilia Cazimir

COALA DARIU POP SATU MARE

NV. MARIA DOMNICA APAN

CLASA: " III9", A PROPUNTOR: NV.

MARIA DOMNICA

APANARIA CURRICULAR: LIMB I COMUNICARE DISCIPLINA: LIMBA ROMN UNITATEA: TRADIII I OBICEIURI SUBIECTUL: UITE, VINE MO CRCIUN! de Ot ! " C"# $ % TIPUL LECIEI: MI&T OBIECTIVE : S' ( te")(' te*t+! ,- .e%)+% (/%e(t, (+%) ., e*0%e) .1 S' %e( te 0/e# !e (/%e(t %e)0e(t2-d )e$-e!e de 0+-(t+"3 e1 S' (+-/")(' t t!+! 4 "+t/%+! 0/e# e 1 S' 4t e )' de" e*e$0!e de ) -/- $e 4 "-t/- $e 0e-t%+ (+. -te d"te1 S' "!('t+ ")(' e-+-3+% , 5/!/) -d e*0%e) !e d - te*t1 S' 6')e")(' ,-)+4 % 5 # (e 4 )+5!ete4t "!e MOULUI, 0e 7"#" $"6 - !/% 0%e#e-t"te, /7 e(t .+! ." 5 (/-) de%"t %e"! #"t, d"(' e!e. ./% 6') (e! 0+3 - t%e ,-)+4 % 5 # (e 4 )+5!ete4t 1

8

COALA DARIU POP SATU MARE

NV. MARIA DOMNICA APAN

S' (/$0!ete#e ,- (')+3e!e ! 7e%e )e$-e!e de 0+-(t+"3 e (/%e)0+-#'t/"%e 0e 7"#" (+-/4t -3e!/% "-te% /"%e, ".2-d (" $"te% "! d d"(t ( 5 4e de !+(%+ 4 $/de!+! de !" t"7!'1 /7 e(t .+! ." 5 (/-) de%"t %e"! #"t d"(' e!e. ./% (/$0!et" (/%e(t )e$-e!e de 0+-(t+"3 e ,(')+3e!e ! 7e%e :: , ! , ; , . < S' 4t e ("%e )+-t t%"d 3 !e 4 /7 (e +% !e %/$2- !/% de C%'( +-1 S' -t/-e#e (/%e(t d 5e% te (/! -# 1 S'=4 e*0% $e ! 7e% )e-t $e-te!e 5"3' de t%"d 3 !e 4 /7 (e +% !e de )'%7't/% . STRATE>II DE PREDARE = NVARE: METODE I PROCEDEE: (/-.e%)"3 ", e*0! ("3 ", e*e%( 3 +!, ( t %e" e*0! ("t .',( t %e" $/de!, /7)e%."3 ",d%"$"t #"%e". MI?LOACE DE NVMNT: POE@II de M A" E$ -e)(+, POE@II de Ot ! " C"# $ %, $"-+"!+!, 5 4e de !+(%+, EVALUARE: t 0+% = 5/%$"t .' 5/%$e = /7)e%."3 " (+%e-t', "0%e( e%e" .e%7"!', 5 4" de $+-(' -de0e-de-t'1 MATERIAL BIBLIO>RABIC: C+%% (+!+$ N"3 /-"!, M. E. N., B+(+%e4t 8CCD1 P%/ e(t"%e 4 e."!+"%e d d"(t (' ,- ,-.'3'$2-t+! 0% $"%, Ed t+%" P%/( /-, B+(+%e4t 8CCE L $7" 4 ! te%"t+%" %/$2-', (+!e6e%e E!e$e-te de (/-)t%+(3 e " (/$+- ('% , Ed t+%" A-", FGGG1 L $7" 4 ! te%"t+%" %/$2-', $"-+"! (!")" " III9", Ed t+%" A%"$ )

F

COALA DARIU POP SATU MARE

NV. MARIA DOMNICA APAN

ACTIVITATEA DE PREDARE ETAPELE LECIEI 1. MOMENTUL ORGANIZATORIC 2.CAPTAREA ATENIEI ARIILE DE CONINUT P%e6't %e" (!")e (+ (e!e -e(e)"%e 0e-t%+ !e(3 e - (!")' )e 6')e4te +- 7%"d ,$0/d/7 t >A ( t/"%e C2-d (/7/"%' de !" $+-te C"0't' .e4$2-t de 6"!', C+ / $2-d%' )te" ,- 5%+-te 0/d/"7' de 7ete"!'. :B%"d+!< C+ (e /("# e )e ,$7%"(' 7%"d+!; U-de )9"+ "d+-"t $+)"5 % C/-+!+ M 4+; De (e; C t 3 5%"6$e-t+! ,- ("%e $+)"5 % -t%' ,- )"!/-. C+$ )e )52%4e4te )e"%"; C t 3 5%"6$e-t+!. Ce $" 5"(e3 ,- "H+- de C%'( +-; Ce )e "+de; 9C+ /("# " S'%7't/% !/% C%'( +-+!+ 9- (+%te" (")e . C"d/+% !e -+ "+ 5/)t B%/-t"!' "4e#"te t/"te )+7 7%"d. E!e. ( te)( 5%"6$e-t+!. 9C/0 (/! -d' "(/$0"- "3 de 6"#d', B%/-t"!' C+(/"-" @/e. 9C/! -d'$ :I-t%' +- 6%+0 de (/! -d't/% < NVARE STRATEGII DIDACTICE P%e6't %e" $"te% "!+!+ d d"(t ( 4 ") 6+%"%e" d )( 0! -e ,- (!")'. -.'3't/%+! ( te4te 6A ( t/"%e", "% e!e. ./% 5 0%e6't 3 0e-t%+ $/$e-t+! +%$'t/% "! !e(3 e . B%/-t"!' EVALUARE

A-e*" 8. SCENET = COLINDE, COLINDEI 9 Ce 5%+$/")e (/! -de! Ce 5%+$/")e .e%)+% "3 )0+)! 9 Re(+-/"4te3 .e%)+% !e +!t $e 0/e# )0+)e de Medee" 4 Re-"t"; t 3 (+$ )e -+$e4te; C -e $"

J

COALA DARIU POP SATU MARE

NV. MARIA DOMNICA APAN

4t e )' -e )0+-' "(e")t' 0/e# e;

C/0

%e(+-/)( .e%)+% !e C/! -de,

9 E+ .%e"+ )' 4t + $" $+!te !+(%+% de)0%e !e(3 " de (/! -de..de M A" E$ -e)(+ ")t'# 4 , de "(ee", .e3 0% $ (2te / 5 4' 0e ("%e d"(' / C23 ." (/0 %e( t' "(e)te .e%)+% .e3 (/$0!et" (/%e(t ./ 5 (/-. -)' (' .9"3 ,-.'3"t !e(3 ". A-e*" F Se 5"( (2te." "0%e( e% (+ 0% . %e !" 5e!+! (+$ "+ (/$0!et"t 5 4" 9 9 : / )t%/5'< M/4 C%'( +- t/($" " -t%"t ,- )"!" de (!")' (+ +- )"( 0! - (+ d"%+% . Se "4"#' !2-6' 0/$. 9B+-' )e"%"! B+-' )e"%"! B+(+%/4 de /")0e3 ; M/4+!e, t"%e $" e4t "4te0t"t 4 +7 t de t/"t' !+$e". 3.ANUNAREA TEMEI I A OBIECTIVELOR LECIEI Ne 7+(+%'$ (' " t%e(+t 4 0e !" -/ . 9 U te, 0/et" Ot ! " C"# $ % " )(% ) 4 e", 0e-t%+ t -e / 5%+$/")' 0/e# e.. UITE1 VINE MO CRCIUN! de Ot ! " C"# $ % C/0 ,! 0% .e)( + $ 3 0e M/4 I-d . d+"!' 4 5%/-t"!' C%'( +-. C -e e)te 0%e#e-t 0e 5 4" ./")t%'; C2-d . -e M/4 C%'( +-; 9 9 M/4 C%'( +-! - -/"0te" de C%'( +-. C/0 (/$0!ete"#' 5 4" I-d . d+"!' B%/-t"!'

C/! -d: MO CRCIUN CU PLETE DALBE

K

COALA DARIU POP SATU MARE

NV. MARIA DOMNICA APAN

Se ( te4te 0/e# " $/de!. C t %e" (+ d "!/6 ,-t%e (/0 4 M/4 C%'( +M/4+! )e "4"#' 0e +- )("+-, /7/) t, "% -/ (/-t -+'$ !e(3 ". E! ." ,$0'%3 d"%+% !e !" )52%4 t+! /%e , -+$" (/0 !/% (+$ -3 !" !e(3 e. C -e " 0!e("t )0%e /%"4 $/4+!; C+$ e%" .%e$e"; U-de )9" /0% t $/4+! d - !e(3 " -/")t%'; Ce " "d+) $/4+! (/0 !/%;

Se )(% e t t!+! 0/e# e 4 "+t/%+! 0e t"7!' C/0 $/4+!. ( te)( 0/e# " 5'(2-d d "!/6 (+ B%/-t"!'

E!e. %')0+-d ,-t%e7'% !/%.

I-d . d+"!'

Se ( te4te 0/e# " 5/!/) -d $" $+!te 0%/(edee de ( t %e C/! -d: M/4 C%'( +- (+ 0!ete d"!7e. Ce "93 d/% )' .' "d+(' M/4 C%'( +-; 9 Se %e( te4te 0/e# " 4 )e e*0! (' (+. -te!e -e(+-/)(+te 4 )e$-e!e de 0+-(t+"3 e 9 P% . 3 9! 0e M/4 C%'( +- = C -e "% 0+te" )'9! de)(% e ; -)+4 % 5 # (e 4 )+5!ete4t "!e M/4+!+ : A-e*" J 9 CIORCLINELE ,$7%'("t ,-t%9/ $"-t e %/4 e (" 5/(+!1 5"3' ,$7+H/%"t'1 7"%7' !+-6' "!7'1

C/0 C/0 C/0

( te)( %e)0e(t2-d (e% -3e!e , (/! -d' $/4+!+ . ,4 )0+- d/% -3e!e I-d . d+"!' $/4+!, "0/ , (+ $/4+!+ E!e. %')0+-d ,-t%e7'% !/% 0+)e de B%/-t"!'

4.DIRIJAREA NVRII I OBINEREA PERFORMANEI

E*0! ("%e" )e$-e!/% de 0+-(t+"3 e 5/!/) te ,- 0/e# e. C/-.e%)"3 " E!e. "H+t" ./% 0% . )'9 "H+t/%+! (/-.e%)"3 e , , ./ /% e-t" 4 5"(' ("%"(te% #"%e. O7)e%."3 " (+%e-t'

/ ,-.'3't/%.

M

COALA DARIU POP SATU MARE

NV. MARIA DOMNICA APAN

7"%7' - -)'1 7't%2-1 /7/) t1 7+-1 d"%- (1 ./(e ("!d'1 6!+$e3. .ASIGURAREA FEED!BAC"!#$% A-e*" K 0+-(t+"3 e 4 " ) -/- $e!/% &.ASIGURAREA RETENIEI I A TRANSFERULUI Se ." 5"(e / )(+%t' ) -te#' " (+-/4t -3e!/% 0%ed"te ,/%" %e)0e(t .' A)(+!t' 4 Se ./% e. de-3 " %e"! #"%e" /7 e(t .e!/% 0%/0+)e 4 %e(/$"-d'% de "$e! /%"%e. Se ." %e(/$"-d" e!e. !/% 4 "!te )+%)e de -5/%$"%e -/te"#' %e(/$"-d'% !e B%/-t"!' S(+%t' "-"! #' " (2t/%." 5 4e 9 E*e%( 3 +!, $+-(" -de0e-de-t' E!e. %e#/!.' 5 4", (/$0!et2-d ,(')+3e!e ! 7e%e )e$-e!e de 0+-(t+"3 e B%/-t"!' 4 -d . d+"!' E!e. (/$0!ete"#' 5 4" E!e. ,4 )0+- 0'%e%e"

Ve# 5 4" (+ te*t+! 0e-t%+ (/$0!et"%e" )e$-e!/% de ,-.'3"te 4 ) -/- $e!e

0%/0+-'t/%+!+ .

N

COALA DARIU POP SATU MARE

NV. MARIA DOMNICA APAN

0e-t%+ " (+-/"4te 4 "!te /7 (e +% 4 t%"d 3 )'%7't/% . Te$" 0e-t%+ "(")': 9 Me$/%"%e" 0/e# e

de N/te"#' te$".

9 A!('t+ 3 (2te / 0%/0/# 3 e de)0%e M/4 C%'( +-, !" )52%4 t+! ('%e e )' 0+-e3 0+-(t, )e$-+! e*(!"$'% 4 )e$-+! ,-t%e7'%

E