of 15 /15
NACRT UGOVORA O PRIPAJANJU Ovaj ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „Ugovor“) zaključen je dana _______u Beogradu između sledećih ugovornih strana: 1 . „SOKO ŠTARK“ DOO BEOGRAD, sa registrovanim sedištem na adresi Kumodraška 249, Beograd, registrovano u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, matični broj 07026447, pib 100002799, čiji je zakonski zastupnik Matjaž Vodopivec, direktor (u daljem tekstu: „Štark“ ili „Društvo sticalac“) I 2. MULTIVITA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I PROMET VRŠAC, sa registrovanim sedištem na adresi Beogradski put bb, Vršac, registrovano u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne subjekte, matični broj 08791392, pib 103044726, čiji je zakonski zastupnik Milan Cvrkota, v.d. direktora (u daljem tekstu : „Multivita“ ili „Društvo prenosilac“ ) Ugovorne strane SAGLASNO KONSTATUJU SLEDEĆE: I Jedini osnivač Društva sticaoca je „Droga Kolinska“ dd Ljubljana, Kolinska 1, Republika Slovenija, sa 100 % udela; II Jedini osnivač „Multivite“ je „Soko Štark“ d.o.o. Beograd sa 100% udela; III Poverioci Društva su na zakonom propisan način i u propisanom roku obavešteni o planiranoj statusnoj promeni. IV Društva su donela odluke i sprovela sve procedure potrebne po zakonima Republike Srbije radi pripajanja Ugovornih strana, tako da Štark nastavlja da postoji, a Multivita prestaje da postoji pripajanjem. Na osnovu gore navedenog UGOVORNE STRANE SU SE DOGOVORILE O SLEDEĆEM:

NACRT ugovora o pripajanju.pdf4811000 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00 4822000 OBAVEZE ZA CARINU -136.315,34 4826100 OBAVEZE ZA KOMUNALNU TAKSU NA FIRMU 0 4890400 OAVEZE

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NACRT ugovora o pripajanju.pdf4811000 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00 4822000...

Page 1: NACRT ugovora o pripajanju.pdf4811000 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00 4822000 OBAVEZE ZA CARINU -136.315,34 4826100 OBAVEZE ZA KOMUNALNU TAKSU NA FIRMU 0 4890400 OAVEZE

NACRT

UGOVORA O PRIPAJANJU

Ovaj ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „Ugovor“) zaključen je dana _______u Beogradu između sledećih ugovornih strana: 1 . „SOKO ŠTARK“ DOO BEOGRAD, sa registrovanim sedištem na adresi Kumodraška 249, Beograd, registrovano u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, matični broj 07026447, pib 100002799, čiji je zakonski zastupnik Matjaž Vodopivec, direktor (u daljem tekstu: „Štark“ ili „Društvo sticalac“) I 2. MULTIVITA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I PROMET VRŠAC, sa registrovanim sedištem na adresi Beogradski put bb, Vršac, registrovano u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne subjekte, matični broj 08791392, pib 103044726, čiji je zakonski zastupnik Milan Cvrkota, v.d. direktora (u daljem tekstu : „Multivita“ ili „Društvo prenosilac“ ) Ugovorne strane SAGLASNO KONSTATUJU SLEDEĆE: I Jedini osnivač Društva sticaoca je „Droga Kolinska“ dd Ljubljana, Kolinska 1, Republika Slovenija, sa 100 % udela; II Jedini osnivač „Multivite“ je „Soko Štark“ d.o.o. Beograd sa 100% udela; III Poverioci Društva su na zakonom propisan način i u propisanom roku obavešteni o planiranoj statusnoj promeni. IV Društva su donela odluke i sprovela sve procedure potrebne po zakonima Republike Srbije radi pripajanja Ugovornih strana, tako da Štark nastavlja da postoji, a Multivita prestaje da postoji pripajanjem. Na osnovu gore navedenog UGOVORNE STRANE SU SE DOGOVORILE O SLEDEĆEM:

Page 2: NACRT ugovora o pripajanju.pdf4811000 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00 4822000 OBAVEZE ZA CARINU -136.315,34 4826100 OBAVEZE ZA KOMUNALNU TAKSU NA FIRMU 0 4890400 OAVEZE

Član 1.

Definicije i tumačenja

U ovom ugovoru, ukoliko kontekst drugačije ne nalaže, termini napisani velikim početnim slovom će imati sledeća značenja: APR - znači Registar privrednih društava Agencije za privredne registre Republike Srbije. Datum prestanka poslovne aktitvnosti Multivite – znači datum registracije statusne promene od kada prestaju da postoje poslovne aktivnosti Multivite. Ugovorne strane – znači zajedno Štark i Multivita Društvo sticalac – imaće značenje dato tom terminu u preambuli ovog Ugovora, pod tačkom 1. Multivita – imaće značenje dato tom terminu u preambuli ovog Ugovora, pod tačkom 2. Pripajanje - ima značenje dato terminu u članu 2. Ugovora. Ugovor – znači ovaj ugovor o pripajanju sa svim izmenama i dopunama, uključujući i njegove priloge. Zakon – znači Zakon o privrednim društvima Republike Srbije, „Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011)

Član 2.

Predmet i cilj Ugovora

Predmet i cilj ovog Ugovora je statusna promena pripajanja u skladu sa propisima Republike Srbije i pod uslovima iz ovog Ugovora, pri čemu Štark, kao sticalac nastavlja da postoji nakon izvršene statusne promene pod istim imenom, dok se Multivita, kao potpuno zavisno društvo u pojednostavljenom postupku, pripaja Društvu sticaocu i prestaje da postoji od momenta registracije statusne promene u APR-u i kao takav biće izbrisana iz APR-a bez sprovođenja postupka likvidacije (u daljem tekstu „Pripajanje“).

Član 3. Kapital društva sticaoca

3.1. Registrovani kapital Društva sticaoca 3.1.1. Na dan potpisivanja ovog Ugovora, registrovani osnovni kapital Društva sticaoca u APR-u iznosi 1.961.295.600,00 dinara. 3.1.2. Društvo sticalac jedini je osnivač Društva prenosioca, na osnovu čega ima osnovni kapital u Multiviti u iznosu od 279.743,93 RSD koji se sastoji od uplaćenog novčanog kapitala, koji je uplaćen dana 05.06.2003. godine.

Page 3: NACRT ugovora o pripajanju.pdf4811000 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00 4822000 OBAVEZE ZA CARINU -136.315,34 4826100 OBAVEZE ZA KOMUNALNU TAKSU NA FIRMU 0 4890400 OAVEZE

3.2. Osnovni kapital Društva sticaoca nakon Pripajanja Nakon Pripajanja, ukupan osnovni kapital Društva sticaoca ostaće nepromenjen i iznosiće

1.961.295.600,00 dinara koji je u potpunosti novčani i uplaćen dana 30. januara 2006. godine.

3.3. Nepostojanje srazmere akcija za udele

Društvo sticalac kao jedini osnivač Društva prenosioca, ne postaje sebi član, niti stiče sopstveni udeo, niti mu se izdaje udeo u zamenu za udeo koji je imalo u Društvu prenosiocu. Upisani osnovni kapital Društva sticaoca, ne povećava se na osnovu odluke i ovog ugovora, budući da je vrednost prava na udelu u Društvu prenosiocu, već izražena u upisanom i unetom osnovnom kapitalu Društva sticaoca.

Član 4.

Označenje vrednosti imovine i visine obaveza Društva prenosioca

Vrednost imovine i visina obaveza Multivita doo Vršac je prema bilansu stanja na dan 30.06.2014.

godine sledeća:

Konto Naziv konta Saldo 30.06.2014

14 NEMATERIJALNA ULAGANJA - MULTIVITA 12.100,31

23 VOZILA 2.169.873,12

23 RACUNARSKA OPREMA 1.297.108,32

103 Alat i inventar u skladištu 4

132 Roba u stovarištu 123.453.554,03

150 DATI AVANSI 98.151,03

201 KUPCI - POVEZANA PRAVNA LICA 97.638.441,95

203 KUPCI U INOSTRANSTVU 65.017.690,63

220 POTRAZIVANJA ZA UGOVORENU KAMATU OD PPL 22.987.822,50

221 POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH 362.212,85

224 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRETPLATE POREZA I DOPRINOSA 37.909,81

241 TEKUĆI RAČUNI 474.288,62

244 DEVIZNI RAČUN 599.434.998,09

279 POTRAZIVANJA ZA VISE PLACEN PDV 85.707.518,01

280 UNAPRED PLAĆENI TROŠKOVI - PREMIJE OSIGURANJA 37.756,30

282 AKONTACIONI POREZ NA DODATU VREDNOST 135.084,00

288 ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 348.737,86

289 OSTALA AVR 6.666,68

301 UDELI DRUSTAVA SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU -279.743,97

Page 4: NACRT ugovora o pripajanju.pdf4811000 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00 4822000 OBAVEZE ZA CARINU -136.315,34 4826100 OBAVEZE ZA KOMUNALNU TAKSU NA FIRMU 0 4890400 OAVEZE

322 STATUTARNE I DRUGE REZERVE -1.991,53

333 NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU AKTUARSKOG IZVESTAJA 273.171,46

340 NERASPOREDJENI DOBITAK RANIJIH GODINA -863.666.608,66

351 GUBITAK TEKUCE GODINE 25.169.364,83

404 REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENIFICIJE ZAPOSLENIH -2.324.919,06

419 OBAVEZE PO OSN.OPREME UZETE U FINANSIJSKI LIZING -946.573,78

429 OSTALE KRATKOROCNE FINANS. OBAVEZE -234.315,24

432 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA -31.861.350,88

433 DOBAVLJACI U ZEMLJI -61.559.984,13

434 DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU -1.396.697,23

450 OBAVEZE ZA ZARADE -1.096.896,23

463 OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA - PREVOZ -11.974,92

481 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00

482 OBAVEZE ZA CARINU -136.315,34

490 UNAPRED OBRAČUNATI TROŠKOVI -66.729.905,41

498 ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE -52.927,02

886 PRIMLJENE GARANCIJE 5.000.000,00

896 OBAVEZE ZA PRIMLJENE GARANCIJE -5.000.000,00

144010 NEMATERIJALNA ULAGANJA - MULTIVITA 108.315,20

148010 ISPRAV.VREDN.NEMATER. ULAGANJA MULTIVITA -96.214,89

231200 VOZILA 3.329.994,30

231400 RACUNARSKA OPREMA 2.418.199,92

238120 ISPR.VRED.VOZILA -1.160.121,18

238140 ISPR.VRED.RAC.OPREME -1.121.091,60

1001000 Neto nabavna vrednost robe 910.016,50

1001000505 Neto nabavna vrednost robe 13.914,89

1002000 Zavisni troškovi nabavke 9.730,00

1003000 DAZBINE KOD NABAVKE MATERIJALA 187.265,70

1009000 Obračun nabavke -1.107.012,20

1009000505 Obračun nabavke -13.914,89

1014100 REKLAMNI MATERIJAL 0

1030000 Alat i inventar u skladištu 4

1031000 REKLAMNI MATERIJAL-POLICE ZA MARKETING 0

1091000 ISPRAVKA VREDNOSTI ZALIHA REKLAMNOG MATERIJALA 0

Page 5: NACRT ugovora o pripajanju.pdf4811000 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00 4822000 OBAVEZE ZA CARINU -136.315,34 4826100 OBAVEZE ZA KOMUNALNU TAKSU NA FIRMU 0 4890400 OAVEZE

1301000 Vrednost robe po obračunu dobavljača 156.007.693,39

1301000502 Vrednost robe po obračunu dobavljača 41.849.386,05

1301000507 Vrednost robe po obračunu dobavljača 4.993.230,00

1302000 Zavisni (direktni) troškovi nabavke robe 370.944,71

1303000 DAZBINE KOD NABAVKE ROBE 29.895.885,39

1309000 Obračun nabavke robe -186.274.523,49

1309000502 Obračun nabavke robe -41.849.386,05

1309000507 Obračun nabavke robe -4.993.230,00

1320000 Roba u stovarištu 122.763.584,24

1320000502 ROBA U STOVARISTU 689.969,79

1329000 Razlika u ceni robe u prometu na veliko 0

1329000502 Razlika u ceni u prometu robe na veliko 0

1361000502 ROBA U TRANZITU 0

1371000502 ROBA NA PUTU 0

1501900 DATI AVANSI ZA USLUGE-PRELAZNI 119.832,05

1505000 DATI AVANSI-partneri u inostranstvu-USLUGE 46.325,70

1505100441 DATI AVANSI MATIC.PR.LICU - DROGA LJUBLJANA 0

1592000 ISPRAVKA VREDNOSTI DATIH AVANSA -68.006,72

2010000102 KUPCI - POVEZANA PRAVNA LICA U ZEMLJI 82.392.917,97

2010000121 KUPCI - POVEZANA PRAVNA LICA U ZEMLJI 2.732.468,81

2011000505 KUPCI - POVEZANA PRAVNA LICA U INOSTRANSTVU 12.513.055,17

2030000 KUPCI U INOSTRANSTVU 65.017.690,63

2202000100 POTRAZIVANJA ZA UGOVORENU KAMATU OD PPL 21.134.730,15

2202000110 POTRAZIVANJA ZA UGOVORENU KAMATU OD PPL 1.853.092,35

2210000 POTRAŽIVANJE PO OSNOVU AKONTACIJA PO SLUŽBENOM PUTU - U ZEM 0

2210400 POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH - KOMP.KARTICA 362.212,85

2210500 POTRAZIVANJA OD RADNIKA ( KORISC.SLUZB.AUTOMOBILA) 0

2240000 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRETPLATE POREZA I DOPRINOSA 37.076,49

2242000 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PREPLAĆENIH TAKSI 833,32

2281000 POTRAŽIVANJA ZA NAKNADU ŠTETE PO OSNOVU OSIGURANJA 0

2323100 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU ZAJMA I SL. 0

2410000 TEKUĆI RAČUNI 474.288,62

2440000 DEVIZNI RAČUN KOD BANAKA U ZEMLJI 37.876.293,09

2441200 OROCENA DEVIZNA SREDSTVA - DO 3M 561.558.705,00

Page 6: NACRT ugovora o pripajanju.pdf4811000 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00 4822000 OBAVEZE ZA CARINU -136.315,34 4826100 OBAVEZE ZA KOMUNALNU TAKSU NA FIRMU 0 4890400 OAVEZE

2442000 PRELAZNI DEVIZNI RAČUN 0

2483000 NOVČANA SREDSTVA KOD BANKE ZA KUPOVINU DEVIZA 0

2700000 PDV U PRIMLJENIM FAKTURAMA PO OPŠTOJ STOPI (OSIM PLAĆENIH AV 0

2710000 PDV U PRIMLJENIM FAKTURAMA PO POSEBNOJ STOPI 8% (OSIM PLAĆEN 0

2740000 PDV PLAĆEN PRI UVOZU DOBARA PO OPSTOJ STOPI 20% 0

2790000 POTRAZIVANJA ZA VISE PLACEN PDV 85.707.518,01

2802000 UNAPRED PLAĆENI TROŠKOVI - PREMIJE OSIGURANJA 37.756,30

2820000 AKONTACIONI POREZ NA DODATU VREDNOST 135.084,00

2870000 RAZGRANIČENI PDV - 18% 0

2880100 ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA - AKTUAR 348.737,86

2890200 OSTALA AVR 6.666,68

3010000502 UDELI DRUSTAVA SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU -279.743,97

3220000502 STATUTARNE I DRUGE REZERVE -1.991,53

3331000 NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU AKTUARSKOG IZVESTAJA 273.171,46

3400000502 NERASPOREDJENI DOBITAK RANIJIH GODINA -863.666.608,66

3410000 NERASPOREDJENI DOBITAK TEKUCE GODINE 0

3510000 GUBITAK TEKUCE GODINE 25.169.364,83

4040000 REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENIFICIJE ZAPOSLENIH - OTPR -1.027.896,61

4040100 REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENIFICIJE ZAPOSLENIH - JUBI -1.297.022,45

4191100 OBAVEZE PO OSN.OPREME UZETE U FINANSIJSKI LIZING -946.573,78

4245300 DEO DUGOR.OBAVEZA ZA FIN. LIZING DO 1 G. 0

4290000 OSTALE KRATKOROCNE FINANS. OBAVEZE -234.315,24

4320000102 DOBAVLJAČI - OSTALA POVEZANA PRAVNA LICA U ZEMLJI ATBR -14.111.453,97

4320000110 DOBAVLJACI-OSTALA POVEZANA PRAVNA LICA U ZEMLJI 0

4320000121 DOBAVLJACI-OSTALA POVEZANA PRAVNA LICA U ZEMLJI 0

4321000441 DOBAVLJACI-POVEZANA PRAVNA LICA U INOSTRANSTVU -5.188.370,55

4321000500 DOBAVLJACI-POVEZANA PRAVNA LICA U INOSTRANSTVU -1.835.133,33

4321000502 DOB.POVEZANO PRAVNO LICE U INOSTRANSTVU-CEDEVI -10.595.912,26

4321000505 DOBAVLJACI-POVEZANA PRAVNA LICA U INOSTRANSTVU 0

4321000507 FIDIFARM-DOB.POVEZANO PRAVNO LICE U INOSTRANSTVU -130.480,77

4330000 DOBAVLJACI U ZEMLJI -61.559.984,13

4331000 DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA NEFAKTURISANE OBAVEZE 0

4340000 DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU -1.396.697,23

4500000 OBAVEZE ZA NETO ZARADE -700.319,43

Page 7: NACRT ugovora o pripajanju.pdf4811000 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00 4822000 OBAVEZE ZA CARINU -136.315,34 4826100 OBAVEZE ZA KOMUNALNU TAKSU NA FIRMU 0 4890400 OAVEZE

4500100 OBAVEZE ZA NETO ZARADE - REGRES 0

4510000 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET ZAPOSLE -88.348,42

4520000 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA PIO NA TERET ZAPOSLENOG -106.004,46

4521000 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA TERET ZAPOS -50.148,27

4522000 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI NA TERET -6.115,64

4530000 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA PIO NA TERET POSLODAVCA -89.696,10

4531000 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA TERET POSLO -50.148,27

4532000 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI NA TERET -6.115,64

4635000 OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA - PREVOZ -11.974,92

4639000 OSTALE OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA 0

4650000 OBAVEZE ZA NETO NAKNADE PO UGOVORIMA SA FIZIČKIM LICIMA 0

4690000 OBAVEZE ZA OBUSTAVE IZ ZARADE - ADMINISTRATIVNE ZABRANE 0

4690300 OBAVEZE ZA OBUSTAVE IZ ZARADE - KREDITI 0

4700000 OBAVEZE ZA PDV PO IZDATIM FAKTURAMA PO OPSTOJ STOPI 20%(OSI 0

4700200 OBAVEZE ZA PDV PO IZDATIM FAKTURAMA PO OPSTOJ STOPI 20%(OSI 0

4710000 OBAVEZE ZA PDV PO IZDATIM FAKTURAMA PO POSEBNOJ STOPI 8%(O 0

4740000 OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU SOPSTVENE POTROSNJE PO OPSTOJ STOPI 0

4740100 OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU SOPSTVENE POTROSNJE PO OPSTOJ STOPI 0

4811000 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00

4822000 OBAVEZE ZA CARINU -136.315,34

4826100 OBAVEZE ZA KOMUNALNU TAKSU NA FIRMU 0

4890400 OBAVEZE ZA POREZ PO UGOVORIMA SA FIZIČKIM LICIMA 0

4891000 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA PIO PO UGOVORIMA SA FIZIČKIM LICIMA 0

4893000 OBAVEZE ZA OSTALE POREZE 0

4900300 UNAPRED OBRAČUNATI TROŠKOVI NAGRADE IZVRŠNIM DIREKTORIMA -1.331.831,62

4900400 UNAPRED OBRAČUNATI TROŠKOVI REVIZIJE -405.248,55

4900800 REZERVISANJA ZA NEISKORIŠĆENE GODIŠNJE ODMORE -599.260,33

4901000 UNAPRED OBRACUNATI TROSKOVI -38.926.651,94

4901000102 UNAPRED OBRACUNATI TROSKOVI -745.598,74

4901000441 UNAPRED OBRACUNATI TROSKOVI -8.121.677,66

4901000500 UNAPRED OBRACUNATI TROSKOVI -1.835.133,33

4901000505 UNAPRED OBRACUNATI TROSKOVI -559.941,85

4901010 UNAPRED OBRAČUNATI TROŠKOVI RABATI -11.610.478,25

4901010102 UNAPRED OBRAČUNATI TROŠKOVI RABATI -2.355.033,56

Page 8: NACRT ugovora o pripajanju.pdf4811000 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00 4822000 OBAVEZE ZA CARINU -136.315,34 4826100 OBAVEZE ZA KOMUNALNU TAKSU NA FIRMU 0 4890400 OAVEZE

4901010505 UNAPRED OBRAČUNATI TROŠKOVI RABATI -239.049,58

4980000 ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE -52.927,02

5011000 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE NA VELIKO 113.636.463,07

5011000502 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE NA VELIKO-CEDEVITA 41.496.640,44

5011000505 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE NA VELIKO 0

5012000 NABAVNA VREDNOST ROBE UTROŠENE ZA SOPSTVENE POTREBE 1.017.939,12

5012000502 NABAVNA VREDNOST ROBE UTROŠENE ZA SOPSTVENE POTREBE 11.524,14

5121100 TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA 9.975,00

5121101 TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA-RUSIJA 1.244,42

5122000 UTROSEN OSTALI MATERIJAL 165.300,00

5130100 UTROŠAK GORIVA I MAZIVA ZA PUTNIČKA VOZILA 143.116,44

5130101 UTROŠAK GORIVA I MAZIVA ZA PUTNIČKA VOZILA - RUSIJA 11.596,22

5130102 UTROŠAK GORIVA I MAZIVA ZA PUTNIČKA VOZILA - CRNA GORA 199.829,63

5200000 TROŠKOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA 5.888.570,69

5200001 TROŠKOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA - RUSIJA 14.594.154,66

5200002 TROŠKOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA - CRNA GORA 3.581.086,03

5200111 TROSKOVI ZARADA - KOREKCIJA REZERVISANJA 351.112,01

5201000 TROSKOVI BRUTO ZARADE - BONUS 893.674,73

5201002 TROSKOVI BRUTO ZARADE- BONUS-CRNA GORA 438.156,89

5202000 TROŠKOVI REGRESA (BRUTO I) 210.212,99

5210100 TROŠKOVI DOPRINOSA PIO NA TERET POSLODAVCA 547.674,00

5210101 TROŠKOVI DOPRINOSA PIO NA TERET POSLODAVCA 471.000,71

5210120 PIO NA TERET POSLODAVCA REGRES 23.674,08

5210200 TROŠKOVI DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA TERET POSLOD 306.507,42

5210220 ZDRAVSTV. OSIG. NA TERET POSLODAVCA REGRES 12.928,10

5210300 TROŠKOVI DOPRINOSA ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI NA TER. P 37.378,94

5210320 NEZAPOSLENOST NA TERET POSLODAVCA REGRES 1.576,61

5220000 UGOVOR O DELU 67.901,24

5240000 TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLO

146.711,86

5250200 TROSKOVI ZAKUPA LOKALA-FIZICKO LICE 220.197,23

5290500 NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA NA RAD I SA RADA 70.314,69

5290610 TROŠKOVI PREVOZA NA SLUŽENOM PUTU U ZEMLJI 84.842,82

5290620 TROŠKOVI PRENOĆIŠTA U ZEMLJI 80.010,67

Page 9: NACRT ugovora o pripajanju.pdf4811000 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00 4822000 OBAVEZE ZA CARINU -136.315,34 4826100 OBAVEZE ZA KOMUNALNU TAKSU NA FIRMU 0 4890400 OAVEZE

5290640 NAK NADA TROSKOVA PUTARINA U ZEMLJI 17.050,00

5290700 DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOSTRANSTVU 79.087,21

5290701 DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOSTRANSTVU - RUSIJA 38.306,83

5290702 DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOSTRANSTVU - CRNA GORA 212.486,23

5290710 TROŠOVI PREVOZA NA SLUŽBENOM PUTU U INOSTRANSTVU 61.983,80

5290711 TROŠKOVI PREVOZA NA SLUŽBENOM PUTU U INO - RUSIJA 482.540,46

5290712 TROŠKOVI PREVOZA NA SLUŽBENOM PUTU U INO - CRNA GORA 222.474,97

5290720 TROŠKOVI PRENOĆIŠTA U INOSTRANSTVU 354.451,99

5290721 TROŠKOVI PRENOĆIŠTA U INOSTRANSTVU-RUSIJA 165.032,72

5290722 TROŠKOVI PRENOĆIŠTA U INOSTRANSTVU - CRNA GORA 82.939,95

5290730 TR.NAKN.ZAPOSL.ZA SLUZ.PUT U INOSTR.-OST.TROSK. 724,62

5290740 TROSKOVI PUTARINE U INOSTRANSTVU 11.015,40

5290742 TROŠKOVI PUTARINE U INOSTRANSTVU - CRNA GORA 10.758,42

5290990 TROSKOVI BOZICNICE 2.018,26

5291000 DOBROVOLJNO PENZIONO OSIGURANJE 48.000,00

5294000 TROŠKOVI PARKIRANJA 20.055,00

5310000 TROŠKOVI USLUGA PREVOZA DO KUPCA 976.592,78

5310001 TROŠKOVI USLUGA PREVOZA DO KUPCA-RUSIJA 4.572.670,31

5314000 TROSKOVI FIKSNOG TELEFONA 9.289,50

5314001 TROŠKOVI FIKSNOG TELEFONA - RUSIJA 114.444,97

5314002 TROŠKOVI FIKSNOG TELEFONA - CRNA GORA 237.364,17

5314100 MOBILNI TELEFONI - OSTVAREN SAOBRACAJ 177.844,30

5314101 MOBILNI TELEFONI - OSTVAREN SAOBRAĆAJ - RUSIJA 238.542,59

5314200 TROŠKOVI INTERNET USLUGA 138.856,98

5314201 TROŠKOVI INTERNET USLUGA-RUSIJA 41.159,62

5314300 TROSKOVI PTT USLUGA 90.052,06

5323000 OSTALI TROŠKOVI ODRŽAVANJA 2.420,33

5323002 CGOSTALI TROŠKOVI ODRŽAVANJA-CG 7.861,59

5324002 TROŠKOVI ODRŽAVANJA IT OPREME-CG 14.973,46

5331000 TROŠKOVI ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA 347.178,05

5331001 TROŠKOVI ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA - RUSIJA 2.708.107,39

5333000 TROŠKOVI ZAKUPNINA SKLADIŠNOG PROSTORA 3.523.711,69

5334100 LIZING OPREME PRAVNIH LICA 538.550,35

5334101 LIZING OPREME PRAVNIH LICA - RUSIJA 337.193,73

Page 10: NACRT ugovora o pripajanju.pdf4811000 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00 4822000 OBAVEZE ZA CARINU -136.315,34 4826100 OBAVEZE ZA KOMUNALNU TAKSU NA FIRMU 0 4890400 OAVEZE

5350000 TROSKOVI ZAKUPA MEDIJA 2.309.657,38

5350001 TROSKOVI ZAKUPA MEDIJA-RUSIJA 51.501.886,48

5350100 TROSKOVI PRODUKCIJE 141.441,43

5350112 TROSKOVI REKLAME - PRETHODNA GODINA 430.888,35

5352000 TROŠKOVI PROMO MATERIJALA 1.170.905,46

5352000102 TROŠKOVI PROMO MATERIJALA 155.492,20

5352001 TROŠKOVI PROMO MATERIJALA - RUSIJA 448.650,67

5355000 AGENCIJSKE USLUGE - ATL 323.110,09

5355100 AGENCIJSKE USLUGE - BTL 2.753.337,69

5356000 DATI SOPST PROIZVODI I ROBA 1.235.355,92

5356000102 DATI SOPST PROIZVODI I ROBA 114.285,96

5358000 TROSAK DODATNIH POZICIJA 4.138.462,95

5358000102 TROSAK DODATNIH POZICIJA 3.720.070,37

5359100102 POSEBNE AKTIVNOSTI - MARKETING 183.401,26

5359201 PROMOTIVNE USLUGE - RUSIJA 28.267.777,08

5359201441 PROMOTIVNE USLUGE - RUSIJA 0

5359210102 PROMOTIVNE USLUGE 0

5359211505 PROMOTIVNE USLUGE-ZAKUP KATALOGA UGOVORNO GODISNJ 529.503,00

5359220102 PROMOTIVNE USLUGE-ZAKUP KATALOGA VANREDNO 336.829,44

5359220505 PROMOTIVNE USLUGE-ZAKUP KATALOGA VANREDNO 20.335,39

5360112 TROSKOVI ISTRAZIVANJA-PRETHODNA GODINA 875.605,92

5361101 TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA - RUSIJA 0

5390000 TROSKOVI SPEDICIJE 145.531,62

5390000505 TROSKOVI SPEDICIJE 26.633,96

5399000 TROŠKOVI OSTALIH PROIZVODNIH USLUGA 16.776,00

5402000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNIH ULAGANJA 9.075,36

5404000 AMORTIZACIJA VOZILA 258.074,58

5406000 AMORTIZACIJA IT OPREME 192.685,18

5500000 TROŠKOVI REVIZIJE GODIŠNJEG RAČUNA 453.939,82

5500112 TROSKOVI NEPROIZV.USLUGA-PRETHODNA GODINA 20.000,00

5502000500 KONSULTANTSKE USLUTE ATLANTIC GRUPA 10.679.738,43

5502001 KONSULTANTSKE USLUGE - RUSIJA 386.625,79

5502200 USLUGE INFORMATICKE PODRSKE 97.631,68

5502200500 USLUGE INFORMATICKE PODRSKE 184.634,28

Page 11: NACRT ugovora o pripajanju.pdf4811000 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00 4822000 OBAVEZE ZA CARINU -136.315,34 4826100 OBAVEZE ZA KOMUNALNU TAKSU NA FIRMU 0 4890400 OAVEZE

5504000 TROŠKOVI STRUČNOG USAVRŠAVANJA- SEM. SIMPOZ. 6.361,57

5504001 TROŠKOVI STRUČNOG USAVRŠAVANJA- SEM. SIMPOZ-RUSIJA 231.855,66

5504100 TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA - LITER. ČASOP. 1.360,00

5506000 TROSKOVI ODRZAVANJA PROGRAMA -M&S 207.977,02

5509000 OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE 184.534,73

5509001 OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE - RUSIJA 130.480,77

5509002 OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE - CRNA GORA 99.154,05

5510000 TROŠKOVI UGOSTITELJSKIH USLUGA 96.214,33

5510002 TROŠKOVI UGOSTITELJSKIH USLUGA - CRNA GORA 207.103,53

5510100 TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI 389.989,81

5510101 TROŠKOVI REPREZENTACIJE -RUSIJA 325.969,32

5510110 TROSKOVI REPREZENTACIJE U INOSTRANSTVU 203.114,28

5520000 TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA ZA NEKRETNINE 4.845,67

5520100 TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA ZA VOZILA 45.237,00

5520101 TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA ZA VOZILA-RUSIJA 23.321,48

5521000 TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA ZAPOSLENIH 2.816,00

5521100 PREMIJE OSIGURANJA ZA ZALIHE 461.607,00

5523000 TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA OD OPSTE ODGOVORNOSTI 6.888,29

5530000 TROŠKOVI PLATNOG PROMETA 75.670,06

5530002 TROŠKOVI PLATNOG PROMETA - CRNA GORA 38.348,08

5530100 TROŠKOVI PROVIZIJE ZA IZDAVANJE GARANCIJA 20.000,00

5530112 PROVIZIJA BANKE - PRETHODNA GODINA 23.725,89

5531000 TROŠKOVI PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM 205.256,19

5550700 KOMUNALNA TAKSA NA ISTICANJE FIRMI 32.500,00

5590000 TAKSE(ADMINISTRATIVNE,SUDSKE,REGISTRACIONE...) 20.570,00

5590112 OSTALI NEMATERIJALNI TROSKOVI-PRETHODNA GODINA 136.064,40

5590200 TAKSA ZA REGISTROVANJE ZIGOVA 107.262,67

5590302 TROŠKOVI ZA USLUGE REGISTROVANJA-CG 78.683,00

5590900 OSTALI NEMATERIJALNI TROSKOVI 218.492,08

5590901 OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI - RUSIJA 449.334,29

5601100441 REALIZOVANE NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE - DKLJ 747.449,10

5601100500 REALIZOVANE NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE 5.363,38

5611100502 REALIZOVANE NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE - CEDEVITA 61.420,41

5611100505 REALIZOVANE NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE -ATL.TRADE 6.554,95

Page 12: NACRT ugovora o pripajanju.pdf4811000 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00 4822000 OBAVEZE ZA CARINU -136.315,34 4826100 OBAVEZE ZA KOMUNALNU TAKSU NA FIRMU 0 4890400 OAVEZE

5620302 TROŠKOVI KAMATA ZA LIZING VOZILA - CRNA GORA 61.412,22

5631000 OBRAČUNATE NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ POSLOVANJA 809.632,88

5631000441 OBRAČUNATE NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ POSLOVANJA 24.659,37

5631000500 OBRAČUNATE NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ POSLOVANJA 70.710,37

5631000502 OBRAČUNATE NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ POSLOVANJA 63.232,56

5631000505 OBRAČUNATE NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ POSLOVANJA 82.050,69

5631000507 OBRAČUNATE NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ POSLOVANJA 74.307,84

5631100 REALIZOVANE NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ POSLOVANJA 2.733.463,31

5640000 NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE IZ POSLOVANJA 1.987,42

5641000 NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE IZ FINANSIRANJA 20.666,81

5740100 POREZ NA MANJAK ROBE 473,26

5773000 RASHOD ROBE IZNAD DOZV.KALO,RASTUR,LOMA 22.165,12

5799000 OSTALI NEPOMENUTI RASHODI 41.692,77

5900000 PRENOS RASHODA -17.685.159,05

6010000102 PRIHOD OD PRODAJE ROBE OSTALIM PPL U ZEMLJI -91.565.837,47

6011000505 PRIHOD OD PRODAJE ROBE OSTALIM PPL U INOSTRANSTVU -6.687.425,34

6020040 PRODAJNE USLUGE-MKT 11.235.169,00

6020041 PRODAJNE USLUGE-AKCIJSKI RABAT MKT 1.146.442,09

6020041102 PRODAJNE USLUGE-AKCIJSKI RABAT MKT 10.350.098,04

6020041505 PRODAJNE USLUGE-AKCIJSKI RABAT MKT 560.946,54

6020111 PRODAJNE USLUGE - KOREKCIJA REZERVISANJA -441.176,00

6031000 PRIHOD OD PRODAJE ROBE U INOSTRANSTVU -206.818.134,27

6031010 UMANJENJE PRIHODA OD PRODAJE ROBE U INOSTRANSTVU 4.999,80

6112000102 PRIHOD OD PRODAJE USLUGA OSTALIM PPL U ZEMLJI -871.445,58

6112000121 PRIHOD OD PRODAJE USLUGA OSTALIM PPL U ZEMLJI -4.554.976,03

6202000 PRIHOD OD UPOTREBLJENE ROBE ZA SOPSTVENE POTREBE -107.983,26

6202000102 PRIHOD OD UPOTREBLJENE ROBE ZA SOPSTVENE POTREBE -921.480,00

6601100441 REALIZOVANE POZ. KUR.RAZL. MAT.I ZAV.PRED.-DKLJ -12.990,02

6611100441 REALIZOVANE POZITIVNE KURSNE RAZLIKE OD PPL -8.349,05

6611100500 REALIZOVANE POZITIVNE KURSNE RAZLIKE OD PPL -10.191,43

6611100502 REALIZOVANE POZITIVNE KURSNE RAZLIKE OD PPL -13.263,02

6611100505 REALIZOVANE POZITIVNE KURSNE RAZLIKE OD PPL -3.311,20

6611100507 REALIZOVANE POZITIVNE KURSNE RAZLIKE OD PPL -7.573,68

6621000 PRIHODI OD KAMATA OD BANAKA -3.634.909,63

Page 13: NACRT ugovora o pripajanju.pdf4811000 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00 4822000 OBAVEZE ZA CARINU -136.315,34 4826100 OBAVEZE ZA KOMUNALNU TAKSU NA FIRMU 0 4890400 OAVEZE

6631000 OBRAČUNATE POZITIVNE KURSNE RAZLIKE IZ POSLOVANJA -7.545.889,35

6631000441 OBRAČUNATE POZITIVNE KURSNE RAZLIKE IZ POSLOVANJA -660.786,87

6631000500 OBRAČUNATE POZITIVNE KURSNE RAZLIKE IZ POSLOVANJA -206,9

6631000502 OBRAČUNATE POZITIVNE KURSNE RAZLIKE IZ POSLOVANJA -62.003,67

6631000505 OBRAČUNATE POZITIVNE KURSNE RAZLIKE IZ POSLOVANJA -201.584,39

6631000507 OBRAČUNATE POZITIVNE KURSNE RAZLIKE IZ POSLOVANJA -23.807,52

6631100 REALIZOVANE POZITIVNE KURSNE RAZLIKE IZ POSLOVANJA -2.045.390,74

6640000 POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE IZ POSLOVANJA 0

6641000 POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE IZ FINANSIRANJA -5.840,89

6794100 PRIHODI OD NAPLATE STETE -4.994,00

6799000 OSTALI RAZNI PRIHODI -324,06

6900000 PRENOS PRIHODA 0

7000000 RACUN OTVARANJA GLAVNE KNJIGE 0

7210000 POREZ NA DOBIT PREDUZEĆA 0

7220000 ODLOŽENI PORESHI RASHODI I PRIHODI PERIODA 0

7240000 PRENOS GUBITKA ILI DOBITKA 0

8861000 PRIMLJENE GARANCIJE 5.000.000,00

8961000 OBAVEZE ZA PRIMLJENE GARANCIJE -5.000.000,00

x UKUPNO: 0

Član 5.

Način prenosa imovine 5.1. Celokupna imovina i obaveze Multivite prenose se na Društvo sticaoca na dan prenosa na sledeći način:

- novčana sredstva Društva prenosioca koja se zateknu na poslovnim računima kod banaka preneće se u trenutku gašenja tih računa u korist poslovnog računa Društva sticaoca nalogom za prenos;

- pokretne stvari, osnovna sredstva, sitan inventar i drugo preneće se Društvu sticaocu predajom u posed i prenosom računovodstvenog stanja Društva prenosioca sa danom njegovog brisanja;

- sva prava, obaveze i odgovornosti i pogodnosti iz ugovora koje je zaključilo Društvo prenosilac prelaze na Društvo sticaoca koji stupa u navedene ugovore na mesto Društva prenosioca;

- Registrovano sedište Društva prenosioca je na adresi Vršac, Beogradski put bb i nakon registrovanog Pripajanja, te poslovne prostorije će u celosti nastaviti da koristi Društvo sticalac;

Page 14: NACRT ugovora o pripajanju.pdf4811000 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00 4822000 OBAVEZE ZA CARINU -136.315,34 4826100 OBAVEZE ZA KOMUNALNU TAKSU NA FIRMU 0 4890400 OAVEZE

Član 6.

Datum prestanka poslovne aktivnosti Društva prenosioca Datum prestanka poslovne aktivnosti Multivite je dan registracije statusne promene pripajanja kod Agencije za privredne registre.

Član 7. Datum za potrebe računovodstva

Datum za potrebe računovodstva, odnosno datum od kada se transakcije Multivite smatraju u računovodstvene svrhe transakcijama obavljenim u ime Društva sticaoca, je dan registracije statusne promene kod Agencije za privredne registre.

Član 8.

Posebna pogodnost direktora Društava

Direktor Društva prenosioca kao ni članovi nadzornog odbora Društva sticaoca, niti bilo koje drugo fizičko ili pravno lice neće dobiti bilo kakva prava ili posebne pogodnosti u vezi sa ovim Ugovorom.

Član 9. Zaposleni Društva prenosioca

Zaposleni Društva prenosioca nakon Pripajanja Društva nastavljaju radni odnos u Društvu sticaocu. Spisak zaposlenih u Društvu sticaocu nalazi se u Prilogu 1 i sastavni je deo ovog ugovora.

Član 10.

Izmene Osnivačkog akta Društva Sticaoca

Imajući u vidu da statusnom promenom ne dolazi do promena kapitala, organa Društva, poslovnog imena, sedišta i drugih pitanja određenih Osnivačkim aktom, Osnivački akt Društva Sticaoca od dana 30.05.2013. godine u potpunosti ostaje na snazi. Član 11 S obzirom da će postupak pripajanja biti sproveden u pojednostavljenom postupku shodno članu 501. Zakona o privrednim društvima, statusna promena pripajanja sprovodi se bez odluke o statusnoj promeni skupštine Društva sticaoca. Konstatuje se da su članovi i organi društva koja učestvuju u ovoj statusnoj promeni lično obavešteni o nameri sprovođenja ove statusne promene, o nacrtu ovog ugovora i svim ostalim bitnim činjenicama.

Page 15: NACRT ugovora o pripajanju.pdf4811000 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00 4822000 OBAVEZE ZA CARINU -136.315,34 4826100 OBAVEZE ZA KOMUNALNU TAKSU NA FIRMU 0 4890400 OAVEZE

Član 12. Završne odredbe

12.1. Odricanje Ukoliko bilo koja Ugovorna strana ne insistira na striktnom izvršenju bilo koje odredbe iz ovog Ugovora ili ne vrši bilo koje pravo, ovlašćenje ili pravno sredstvo po bilo kojoj povredi ovog Ugovora to neće predstavljati odricanje od bilo koje odredbe ovog Ugovora, niti će ograničiti prava te Ugovorne strane da sprovede bilo koju odredbu ili da ostvari bilo koje pravo. 12.2. Izmene Nijedna izmena ovog Ugovora neće bili punovažna ukoliko nije izvršena pisanim putem i potpisana od strane obe Ugovorne strane i overene od strane suda. 12.3. Merodavno pravo Na ovaj Ugovor će se primenjivati i njegove odredbe biće tumačene u skladu sa zakonima Republike Srbije. 12.4. Jezik i stupanje na snagu Ovaj Ugovor je sačinjen na srpskom jeziku i stupa na snagu danom donošenja Odluke o statusnoj promeni od strane Skupštine privrednog društva „Multivita“ doo Vršac. Ugovorne strane saglasno izjavljuju da ovaj Ugovor predstavlja izraz njihove slobodne volje i saglasno izražene volje pa ga potpisuju bez primedbi u 6 (šest) primeraka od kojih jedan primerak ide sudu koji vrši overu potpisa, jedan APR-u, a po 2 (dva) primerka zadržava svaka Ugovorna strana. ZA „Soko Štark“ d.o.o. Beograd ZA „Multivita“ doo Vršac __________________________ __________________________ Matjaž Vodopivec, direktor Milan Cvrkota, v.d. direktora