ugovora o 4811000 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00 4822000 OBAVEZE ZA

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ugovora o 4811000 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00 4822000 OBAVEZE ZA

 • NACRT

  UGOVORA O PRIPAJANJU

  Ovaj ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „Ugovor“) zaključen je dana _______u Beogradu između sledećih ugovornih strana: 1 . „SOKO ŠTARK“ DOO BEOGRAD, sa registrovanim sedištem na adresi Kumodraška 249, Beograd, registrovano u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, matični broj 07026447, pib 100002799, čiji je zakonski zastupnik Matjaž Vodopivec, direktor (u daljem tekstu: „Štark“ ili „Društvo sticalac“) I 2. MULTIVITA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I PROMET VRŠAC, sa registrovanim sedištem na adresi Beogradski put bb, Vršac, registrovano u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne subjekte, matični broj 08791392, pib 103044726, čiji je zakonski zastupnik Milan Cvrkota, v.d. direktora (u daljem tekstu : „Multivita“ ili „Društvo prenosilac“ ) Ugovorne strane SAGLASNO KONSTATUJU SLEDEĆE: I Jedini osnivač Društva sticaoca je „Droga Kolinska“ dd Ljubljana, Kolinska 1, Republika Slovenija, sa 100 % udela; II Jedini osnivač „Multivite“ je „Soko Štark“ d.o.o. Beograd sa 100% udela; III Poverioci Društva su na zakonom propisan način i u propisanom roku obavešteni o planiranoj statusnoj promeni. IV Društva su donela odluke i sprovela sve procedure potrebne po zakonima Republike Srbije radi pripajanja Ugovornih strana, tako da Štark nastavlja da postoji, a Multivita prestaje da postoji pripajanjem. Na osnovu gore navedenog UGOVORNE STRANE SU SE DOGOVORILE O SLEDEĆEM:

 • Član 1.

  Definicije i tumačenja

  U ovom ugovoru, ukoliko kontekst drugačije ne nalaže, termini napisani velikim početnim slovom će imati sledeća značenja: APR - znači Registar privrednih društava Agencije za privredne registre Republike Srbije. Datum prestanka poslovne aktitvnosti Multivite – znači datum registracije statusne promene od kada prestaju da postoje poslovne aktivnosti Multivite. Ugovorne strane – znači zajedno Štark i Multivita Društvo sticalac – imaće značenje dato tom terminu u preambuli ovog Ugovora, pod tačkom 1. Multivita – imaće značenje dato tom terminu u preambuli ovog Ugovora, pod tačkom 2. Pripajanje - ima značenje dato terminu u članu 2. Ugovora. Ugovor – znači ovaj ugovor o pripajanju sa svim izmenama i dopunama, uključujući i njegove priloge. Zakon – znači Zakon o privrednim društvima Republike Srbije, „Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011)

  Član 2.

  Predmet i cilj Ugovora

  Predmet i cilj ovog Ugovora je statusna promena pripajanja u skladu sa propisima Republike Srbije i pod uslovima iz ovog Ugovora, pri čemu Štark, kao sticalac nastavlja da postoji nakon izvršene statusne promene pod istim imenom, dok se Multivita, kao potpuno zavisno društvo u pojednostavljenom postupku, pripaja Društvu sticaocu i prestaje da postoji od momenta registracije statusne promene u APR-u i kao takav biće izbrisana iz APR-a bez sprovođenja postupka likvidacije (u daljem tekstu „Pripajanje“).

  Član 3. Kapital društva sticaoca

  3.1. Registrovani kapital Društva sticaoca 3.1.1. Na dan potpisivanja ovog Ugovora, registrovani osnovni kapital Društva sticaoca u APR-u iznosi 1.961.295.600,00 dinara. 3.1.2. Društvo sticalac jedini je osnivač Društva prenosioca, na osnovu čega ima osnovni kapital u Multiviti u iznosu od 279.743,93 RSD koji se sastoji od uplaćenog novčanog kapitala, koji je uplaćen dana 05.06.2003. godine.

 • 3.2. Osnovni kapital Društva sticaoca nakon Pripajanja Nakon Pripajanja, ukupan osnovni kapital Društva sticaoca ostaće nepromenjen i iznosiće

  1.961.295.600,00 dinara koji je u potpunosti novčani i uplaćen dana 30. januara 2006. godine.

  3.3. Nepostojanje srazmere akcija za udele

  Društvo sticalac kao jedini osnivač Društva prenosioca, ne postaje sebi član, niti stiče sopstveni udeo, niti mu se izdaje udeo u zamenu za udeo koji je imalo u Društvu prenosiocu. Upisani osnovni kapital Društva sticaoca, ne povećava se na osnovu odluke i ovog ugovora, budući da je vrednost prava na udelu u Društvu prenosiocu, već izražena u upisanom i unetom osnovnom kapitalu Društva sticaoca.

  Član 4.

  Označenje vrednosti imovine i visine obaveza Društva prenosioca

  Vrednost imovine i visina obaveza Multivita doo Vršac je prema bilansu stanja na dan 30.06.2014.

  godine sledeća:

  Konto Naziv konta Saldo 30.06.2014

  14 NEMATERIJALNA ULAGANJA - MULTIVITA 12.100,31

  23 VOZILA 2.169.873,12

  23 RACUNARSKA OPREMA 1.297.108,32

  103 Alat i inventar u skladištu 4

  132 Roba u stovarištu 123.453.554,03

  150 DATI AVANSI 98.151,03

  201 KUPCI - POVEZANA PRAVNA LICA 97.638.441,95

  203 KUPCI U INOSTRANSTVU 65.017.690,63

  220 POTRAZIVANJA ZA UGOVORENU KAMATU OD PPL 22.987.822,50

  221 POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH 362.212,85

  224 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRETPLATE POREZA I DOPRINOSA 37.909,81

  241 TEKUĆI RAČUNI 474.288,62

  244 DEVIZNI RAČUN 599.434.998,09

  279 POTRAZIVANJA ZA VISE PLACEN PDV 85.707.518,01

  280 UNAPRED PLAĆENI TROŠKOVI - PREMIJE OSIGURANJA 37.756,30

  282 AKONTACIONI POREZ NA DODATU VREDNOST 135.084,00

  288 ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 348.737,86

  289 OSTALA AVR 6.666,68

  301 UDELI DRUSTAVA SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU -279.743,97

 • 322 STATUTARNE I DRUGE REZERVE -1.991,53

  333 NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU AKTUARSKOG IZVESTAJA 273.171,46

  340 NERASPOREDJENI DOBITAK RANIJIH GODINA -863.666.608,66

  351 GUBITAK TEKUCE GODINE 25.169.364,83

  404 REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENIFICIJE ZAPOSLENIH -2.324.919,06

  419 OBAVEZE PO OSN.OPREME UZETE U FINANSIJSKI LIZING -946.573,78

  429 OSTALE KRATKOROCNE FINANS. OBAVEZE -234.315,24

  432 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA -31.861.350,88

  433 DOBAVLJACI U ZEMLJI -61.559.984,13

  434 DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU -1.396.697,23

  450 OBAVEZE ZA ZARADE -1.096.896,23

  463 OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA - PREVOZ -11.974,92

  481 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZECA 5.637.749,00

  482 OBAVEZE ZA CARINU -136.315,34

  490 UNAPRED OBRAČUNATI TROŠKOVI -66.729.905,41

  498 ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE -52.927,02

  886 PRIMLJENE GARANCIJE 5.000.000,00

  896 OBAVEZE ZA PRIMLJENE GARANCIJE -5.000.000,00

  144010 NEMATERIJALNA ULAGANJA - MULTIVITA 108.315,20

  148010 ISPRAV.VREDN.NEMATER. ULAGANJA MULTIVITA -96.214,89

  231200 VOZILA 3.329.994,30

  231400 RACUNARSKA OPREMA 2.418.199,92

  238120 ISPR.VRED.VOZILA -1.160.121,18

  238140 ISPR.VRED.RAC.OPREME -1.121.091,60

  1001000 Neto nabavna vrednost robe 910.016,50

  1001000505 Neto nabavna vrednost robe 13.914,89

  1002000 Zavisni troškovi nabavke 9.730,00

  1003000 DAZBINE KOD NABAVKE MATERIJALA 187.265,70

  1009000 Obračun nabavke -1.107.012,20

  1009000505 Obračun nabavke -13.914,89

  1014100 REKLAMNI MATERIJAL 0

  1030000 Alat i inventar u skladištu 4

  1031000 REKLAMNI MATERIJAL-POLICE ZA MARKETING 0

  1091000 ISPRAVKA VREDNOSTI ZALIHA REKLAMNOG MATERIJALA 0

 • 1301000 Vrednost robe po obračunu dobavljača 156.007.693,39

  1301000502 Vrednost robe po obračunu dobavljača 41.849.386,05

  1301000507 Vrednost robe po obračunu dobavljača 4.993.230,00

  1302000 Zavisni (direktni) troškovi nabavke robe 370.944,71

  1303000 DAZBINE KOD NABAVKE ROBE 29.895.885,39

  1309000 Obračun nabavke robe -186.274.523,49

  1309000502 Obračun nabavke robe -41.849.386,05

  1309000507 Obračun nabavke robe -4.993.230,00

  1320000 Roba u stovarištu 122.763.584,24

  1320000502 ROBA U STOVARISTU 689.969,79

  1329000 Razlika u ceni robe u prometu na veliko 0

  1329000502 Razlika u ceni u prometu robe na veliko 0

  1361000502 ROBA U TRANZITU 0

  1371000502 ROBA NA PUTU 0

  1501900 DATI AVANSI ZA USLUGE-PRELAZNI 119.832,05

  1505000 DATI AVANSI-partneri u inostranstvu-USLUGE 46.325,70

  1505100441 DATI AVANSI MATIC.PR.LICU - DROGA LJUBLJANA 0

  1592000 ISPRAVKA VREDNOSTI DATIH AVANSA -68.006,72

  2010000102 KUPCI - POVEZANA PRAVNA LICA U ZEMLJI 82.392.917,97

  2010000121 KUPCI - POVEZANA PRAVNA LICA U ZEMLJI 2.732.468,81

  2011000505 KUPCI - POVEZANA PRAVNA LICA U INOSTRANSTVU 12.513.055,17

  2030000 KUPCI U INOSTRANSTVU 65.017.690,63

  2202000100 POTRAZIVANJA ZA UGOVORENU KAMATU OD PPL 21.134.730,15

  2202000110 POTRAZIVANJA ZA UGOVORENU KAMATU OD PPL 1.853.092,35

  2210000 POTRAŽIVANJE PO OSNOVU AKONTACIJA PO SLUŽBENOM PUTU - U ZEM 0

  2210400 POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH - KOMP.KARTICA 362.212,85

  2210500 POTRAZIVANJA OD RADNIKA ( KORISC.SLUZB.AUTOMOBILA) 0

  2240000 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRETPLATE POREZA I DOPRINOSA 37.076,49

  2242000 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PREPLAĆENIH TAKSI 833,32

  2281000 POTRAŽIVANJA ZA NAKNADU ŠTETE PO OSNOVU OSIGURANJA 0

  2323100 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU ZAJMA I SL. 0

  2410000 TEKUĆI RAČUNI 474.288,62

  2440000 DEVIZNI RAČUN KOD BANAKA U ZEMLJI 37.876.293,09

  2441200 OROCENA DEVIZNA SREDSTVA - DO 3M 561.558.705,00

 • 2442000 PRELAZNI DEVIZNI RAČUN 0

  2483000 NOVČANA SREDSTVA KOD BANKE ZA KUPOVINU DEVIZA 0

  2700000 PDV U PRIMLJENIM FAKTURAMA PO OPŠTOJ STOPI (OSIM PLAĆENIH AV 0