23
POMORSKI FAKULTET U SPLITU SEMINARSKI RAD POMORSKI AGENT Priredio: Domagoj Juričin Listopad, 2011.

Ugovor o Pomorskoj Agenciji

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ugovor o Pomorskoj Agenciji

POMORSKI FAKULTET U SPLITU

SEMINARSKI RAD

POMORSKI AGENT

Priredio:Domagoj JuričinListopad, 2011.

Page 2: Ugovor o Pomorskoj Agenciji

1. PRAVNI IZVORI

2. TKO JE POMORSKI AGENT

3. ŠTO RADI POMORSKI AGENT

4. POSLOVANJE POMORSKIH AGENATA

5. UGOVOR O POMORSKOJ AGENCIJI

6. VRSTE UGOVORA O POMORSKOJ AGENCIJI prema vrsti poslova

7. VRSTE UGOVORA O POMORSKOJ AGENCIJI prema opsegu poslova

8. TIPIČNI POSLOVI POMORSKE AGENCIJE

9. NASTUPANJE PREMA TREĆIMA

10. OBAVEZE POMORSKOG AGENTA

11. ODGOVORNOST POMORSKOG AGENTA

12. PRAVA POMORSKIH AGENATA

13. UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI POMORSKIH AGENATA

Page 3: Ugovor o Pomorskoj Agenciji

1. PRAVNI IZVORI

Pomorski zakonik (čl. 674-683.)

Zakon o obveznim odnosima (ugovor o trgovinskom zastupanju/posredovanju/djelu)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti pomorskog agenta, te pravima i obvezama pomorskog agenta, NN 82/07

Opći uvjeti poslovanja pomorskih agenata Hrvatske (OU UPAH) – primjena uvijek kada nalogodavatelj naruči od hrvatskog pomorskog agenta obavljanje pomorskih agencijskih usluga, osim ako ih stranke izričito ne isključe

Pomorskim zakonikom je ugovor o pomorskoj agenciji definiran kao ugovor kojim se pomorski agent, na temelju opće ili posebne punomoći obvezuje, u ime i za račun nalogodavatelja, obavljati pomorske agencijske poslove te poslove pomaganja, posredovanja i zastupanja, a nalogodavatelj se obvezuje pomorskom agentu nadoknaditi troškove i platiti nagradu.

Pobliže je navedeno i koji se poslovi mogu svrstati u skupinu pomorskih agencijskih poslova: to su naročito oni koji se odnose na plovidbu, brodove i njihovo iskorištavanje, a osobito na prihvaćanje i otpremanje brodova, posredovanje pri sklapanju ugovora o iskorištavanju brodova, kupoprodaji, gradnji, preinaci i popravku brodova, osiguranju brodova, tereta i interesa, opskrbi zalihama te na brigu o putnicima.

Izvori prava koji dolaze u obzir za primjenu na ugovor o pomorskoj agenciji su, osim Pomorskog zakonika, Zakon o obveznim odnosima, i to njegove odredbe koje se odnose na zastupanje, poslovodstvo bez naloga, ugovor o nalogu, ugovor o trgovinskom zastupanju i ugovor o posredovanju, ali i opći uvjeti poslovanja pomorsko prometnih agencija.

Opće uvjete poslovanja pomorskih agenata donosi Udruženje agenata te se njima reguliraju

odnosi domaćeg i stranog nalogodavca i agenata. Ako je riječ o djelatnosti međunarodnih

pomorskih agenata, onda su izvor prava i odredbe našeg zakonodavstva o uvjetima

vanjskotrgovinskog poslovanja i međunarodnim prometnim agencijskim poslovima.

Reguliranjem pitanja vezanih uz pomorske agencije i agente bave se i Savez nacionalnih udruženja pomorskih posrednika i agenata, FONASBA – međunarodna institucija pomorskih posrednika i agenata sa sjedištem u Londonu te BIMCO kao zajedničko udruženje brodara i agenata.

Page 4: Ugovor o Pomorskoj Agenciji

2. TKO JE POMORSKI AGENT

U samim počecima pomorsko – prijevozničke djelatnosti nije bilo potrebe praviti

razliku, primjerice, između brodara i brodovlasnika. Obje uloge bile su sjedinjene u jednoj

jedinoj osobi koja je istovremeno obavljala i funkciju zapovjednika broda. Ta jedna osoba,

točnije jedan čovjek, donosio je odluke koje se odnose i na najsitnije detalje u vezi s brodom i

pomorskom djelatnošću.

Danas je situacija, uslijed razvoja tehnologije prijevoza i rukovođenja teretom pa time

i razvoja međunarodne trgovine, poprilično drugačija. Prije svega, došlo je do odvajanja

zapovjednika broda i brodovlasnika gdje je zapovjednik nastojao s kopna upravljati

plovidbenim pothvatima. Međutim, ni takva struktura nije opstala budući da je sve više

dolazila do izražaja krilatica vrijeme je novac i time nastala potreba za specijaliziranom

osobom, koja bi obavljala poslove pronalaženja tereta koji bi se prevozio brodom kao i

poslove oko otpreme broda u luci, potreba za osobom koja bi uglavnom živjela i radila u

nekoj luci i stoga poznavala prilike u toj luci (tržište, vlasnike tereta, državne vlasti..). Nastala

je potreba za pomorskim agentom.

Pomorski agent je osoba koja zastupa ili posreduje u pomorskom poslovanju . Pomorski

agent vrši zadatke iz različitih ugovora, a temelj je ugovor o pomorskoj agenciji .

Domaća pravna osoba registrirana za obavljanje pomorskih agencijskih

poslova, koja u ime i za račun nalogodavatelja, ili u svoje ime obavlja

pomorske agencijske poslove.

Pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje pomorsko agencijskih

djelatnosti, te koja je upisana u Upisnik pomorskih agenata u skladu s

odredbama Pomorskog Zakonika i ovog Pravilnika (Pravilnik, čl.2.)

Page 5: Ugovor o Pomorskoj Agenciji

3. ŠTO RADI POMORSKI AGENT

Ugovorom o pomorskoj agenciji, obvezuje se, na temelju općem ili posebne

punomoći, u ime i za račun nalogodavatelja, obavljati pomorsko agencijske poslove te

poslove pomaganja, posredovanja i zastupanja, a nalogodavatelj se obvezuje

pomorskom agentu nadoknaditi troškove i platiti nagradu (Pomorski zakonik, 674.).

Navedena definicija je preuska i preširoka, pa će se definirati njegovi poslovi:

prihvaća i otprema brodove; zastupa nalogodavca pred državnim i ostalim javnim službama, pred fizičkim i pravnim osobama pri nabavi zaliha, goriva i za ostale usluge; posreduje tijekom sklapanja ugovora o iskorištavanju brodova, kupoprodaje, gradnje, remonta, preinake i sl; pribavlja posadu; sklapa ugovore o osiguranju; prodaje putne karte i daje asistenciju putnicima; obavlja poslove u brojačkoj i mijenjačkoj službi.

Pomorski agenti obavljaju vrlo širok spektar poslova, odnosno mogu sudjelovati u

posredničkoj ulozi kod sklapanja većine pravnih poslova koji dolaze u obzir u vezi s

brodovima, a imaju i značajnu ulogu u pružanju pomoći zapovjedniku broda, posadi i

putnicima. Djelovanje pomorskih agenata je vrlo značajno jer se u suvremenom poslovanju

traži sve veća specijalizacija i poznavanje lokalnih specifičnosti, zbog čega brodari, ali i druge

osobe u ulozi nalogodavatelja pribjegavaju sklapanju ugovora o pomorskoj agenciji s

pomorskim agentom.

Postoji nekoliko kriterija za podjelu agenata:

Prema području djelovanja razlikuju se:lučki agenti (prihvat i otprema broda u luci);agenti posrednici pri sklapanju ugovora o prijevozu (traže s jedne strane teret, a s druge brod);agenti tereta (zastupaju vlasnike tereta);agenti osiguratelja (sklapaju ugovore o osiguranju).

Prema nalogodavcu razlikuju se:agent vozara (zastupa sve prijevoznike tereta, na kopnu i moru);agent osobe zainteresirane za teret;agent osoba zainteresiranih za pomorsko osiguranje.

Prema imenovanju razlikuje se:- agent kojeg imenuje brodar ili brodovlasnik;

Page 6: Ugovor o Pomorskoj Agenciji

agent kojeg imenuje brodarov punomoćnik (zapovjednik, drugi agent,…);agent kojeg imenuje brodarov suugovornik (naručitelj prijevoza);agent kojeg imenuje osiguratelj ili reosiguratelj.

Prema širini ovlaštenja agent može biti:opći (generalni) i djelovati temeljem opće (generalne) punomoći – obično u linijskoj plovidbi, obavlja sve poslove u luci u ime nalogodavca, tj. brodara; ovlasti su mu uglavnom trajne, smije imenovati podagente, može sklapati i ugovore o prijevozu, jedini zastupa određenog brodara (ekskluzivitet), nije ovlašten posredovati u kupoprodaji brodova;posebni (specijalni, ad hoc) – radi temeljem posebne punomoći koja ga ovlašćuje za samo jedan posao (npr. kupiti određeni brod), ili za sve poslove, ali samo za jedno putovanje, ili za jedan brod; može biti imenovan od bilo koje strane;povremeni ili stalni – vrijeme trajanja ugovora, npr. trajni posebni agent;agent s ograničenim i neograničenim ovlastima – nalog može biti općenit ili detaljiziran;

agenti s teritorijalnim ograničenjem – npr. agent u samo jednoj luci ili za cijelu državu.

Agent može zastupati:brodara, brodovlasnika, vozara;vlasnika tereta;osiguravatelja.

4. POSLOVANJE POMORSKIH AGENATA

slika

5. UGOVOR O POMORSKOJ AGENCIJI

Page 7: Ugovor o Pomorskoj Agenciji

Da bi smo bolje proučili samog pomorskog agenta i njegov pravni položaj, trebali bi se

upoznati i s ugovorom o pomorskoj agenciji. Ugovor o pomorskoj agenciji prema svojoj

pravnoj naravi je ugovor o trgovačkom zastupanju tako da pored Pomorskog zakonika dolazi

u obzir i supsidijarna primjena ZOO-a.

Također valja upozoriti i na Opće uvjete poslovanja pomorskih agenata Hrvatske koji

reguliraju ugovorne odnose koji nastaju kada domaći ili strani nalogodavatelj naruči od

hrvatskog pomorskog agenta obavljanje pomorskih agencijskih usluga. Naime, oni pod

navedenim uvjetima postaju sastavni dio ugovora o pomorskoj agenciji ako ih stranke izričito

ne isključe. Prema čl.674. PZ-a Ugovor o pomorskoj agenciji sklopljen je između pomorskog

agenta i njegovog nalogodavatelja. Pomorski agent obvezuje se, na temelju opće ili posebne

punomoći, obavljati pomorske agencijske poslove te poslove pomaganja, posredovanja i

zastupanja,a nalogodavatelj se obvezuje da će mu nadoknaditi troškove te isplatiti nagradu.

Strane u ugovoru o pomorskoj agenciji su agent i nalogodavatelj. U ulozi nalogodavatelja

može se pojaviti brodar. Brodar, ali i njegov zastupnik ili punomoćnik može ovlastiti

zapovjednika broda da za njega u nekoj luci imenuje agenta.

U ulozi nalogodavatelja se također može pojaviti naručitelj prijevoza, a kad on ima svog

agenta, često će i brodar imenovati agenta svojeg povjerenja (protecting agent). Agenta mogu

imenovati i osiguravatelj, odnosno reosiguravatelj, pa će taj agent npr. posredovati kod

sklapanja ugovora o osiguranju. Agenta može imati i osoba zainteresirana za teret kao što je

proizvođač, vlasnik, prodavatelj, kupac, uvoznik, izvoznik, špediter.

Ugovor o pomorskoj agenciji može biti sklopljen na temelju opće ili posebne punomoći.

Ugovor o pomorskoj agenciji koji je sklopljen na temelju opće punomoći mora biti sklopljen

u pisanom obliku.

6. VRSTE UGOVORA O POMORSKOJ AGENCIJI prema vrsti poslova

Page 8: Ugovor o Pomorskoj Agenciji

Pomorski agencijski poslovi jesu, prema čl.675 PZ-a, posebice oni koji se odnose na

plovidbu, brodove i njihovo iskorištavanje a osobito na : prihvaćanje i otpremanje brodova,

posredovanje pri sklapanju ugovora o iskorištavanju brodova, kupoprodaji, opskrbi zalihama,

popravku brodova itd.

Primjerice, u situaciji kada se na brodu pokvario određeni uređaj i brod zbog toga ne može

isploviti iz luke, brodar odnosno zapovjednik broda angažirat će određenog pomorskog agenta

u dotičnoj luci koji će moći u relativno kratkom roku i s adekvatnom osobom (budući da je

upoznat sa prilikama u luci) sklopiti ili posredovati prilikom sklapanja ugovora o popravku

broda. Naravno, da bi to mogao i brodar (odnosno zapovjednik broda) sam, ali zasigurno bi

trajalo puno dulje, a postojala bi i svojevrsna nesigurnost na strani brodara budući da nije baš

upoznat sa osobom kojoj je prepustio brod na popravak. Ovako on to jednostavno prepusti

osobi u koju ima određeno povjerenje da će zadatak izvršiti na zadovoljavajućoj razini.

Ugovor o posebnoj agenciji – odredeni posao

Ugovor o općoj agenciji – sve ili određene poslove

-U slučaju sumnje smatra se da je zaključen ugovor o posebnoj agenciji.

7. VRSTE UGOVORA O POMORSKOJ AGENCIJI prema opsegu poslova

Agenti se mogu razlikovati s obzirom na vrstu poslova (npr. lučki agenti i agenti

posrednici). Ono što je vrlo važno napomenuti jest da se radnje pomorskog agenta

kvalificiraju kao radnje nalogodavatelja jer pomorski agent djeluje u njegovo ime i za njegov

račun. Slijedom toga, dužan je navesti da djeluje u svojstvu agenta, jer u protivnom se smatra

da, u odnosu na treću osobu koja je u dobroj vjeri, radi u svoje ime. Kao što smo vidjeli iz

primjera, kao nalogodavatelj se najčešće javlja brodar ali mogu i druge osobe. Tu također

treba navesti da agent može na temelju izričitog ovlaštenja ugovornih strana potpisati, u ime i

za račun obiju ugovornih strana, ugovor o iskorištavanju brodova.

Pomorski agent, kao što smo već naveli, djeluje na temelju opće ili posebne punomoći,

pri čemu PZ postavlja dodatni zahtjev da ugovor o pomorskoj agenciji na temelju opće

Page 9: Ugovor o Pomorskoj Agenciji

punomoći mora biti u pisanom obliku da bi proizvodio pravne učinke. Kada djeluje na temelju

opće punomoći on se obvezuje obavljati sve poslove ili poslove određene vrste iz njegove

djelatnosti (osim sklopiti ugovor o zakupu ili time – charter za čitav brod), s time da ako je

sporno pitanje granica punomoći presumira se da se odnosi na poslove prihvaćanja i

otpremanja brodova, a ako je sporno je li riječ o općoj ili posebnoj punomoći presumira se u

korist posebne (čl.4 Općih uvjeta).

Pomorske agente moglo bi se razvrstati na dvije skupine s obzirom na vrstu poslova što ih

obavljaju: na lučke agente zadužene za formalnosti u vezi s boravkom u luci, i na agente

posrednike, zadužene za posredovanje u različitim poslovima, no ta je granica sve tanja jer i

lučkim agentima može biti, na temelju posebne punomoći, dano ovlaštenje za poslove

posredovanja, a agenti posrednici mogu obavljati i poslove lučkog agenta.

Lučki agent – boravak broda u luci (formalnosti pri uplovljavanju broda, pribavljanje

mjesta za privezradi iskrcaja ili ukrcaja tereta, carina, pomorsko upravna i zdravstvena

tijela, sanitarne mjere…

Agent posrednik – posreduje i zastupa u različitim poslovima (posredovanje i

zastupanje pri sklapanju ugovora o iskorištavanju brodova, kupnja – prodaja broda,

ugovor o gradnji, pribavljanje tereta …

Opći agenti pojavili su se u razvoju linijske plovidbe jer brodari čiji brodovi redovito plove u

luke udaljene od brodarskog sjedišta više nisu mogli sami obavljati tako velik opseg poslova i

trebali su im agenti u gotovo svakom poslu.

Kad postoji sumnja o granicama opće punomoći smatra se da se ona odnosi na sve poslove

prihvaćanja i otpremanja brodova.

Kad se pomorski agent isključivo bavi posredovanjem i zastupanjem pri sklapanju ugovora o

iskorištavanju brodova, smatrat će se, u slučaju sumnje o granicama opće punomoći, da se ona

odnosi na posredovanje pri sklapanju tih ugovora, izuzev ugovora o zakupu i ugovora o

prijevozu na vrijeme za cijeli brod.

Kad je agent dobio samo posebnu punomoć, onda je ovlašten za obavljanje jednog ili više

određenih poslova. U linijskoj plovidbi može postojati mreža agenata i pod agenata u svakoj

Page 10: Ugovor o Pomorskoj Agenciji

luci koji su zaduženi za poslove oko prihvata broda, najma tegljača, snabdijevanja,

organiziranja ukrcaja i iskrcaja itd. U slobodnom brodarstvu pomorski agent prikuplja

informacije o brodovima zaduženima za prijevoz na užem zemljopisnom području i

informacije o potencijalnim krcateljima, predlaže odabir rute i dijelom usmjerava robne

tokove.

1. TIPIČNI POSLOVI POMORSKE AGENCIJE

Pomagati nalogodavatelju,

Pomagati zastupnicima prijevoznika, korisnicima prijevoza, posadi pri prihvatu i otpremi broda i tereta

Pomagati putnicima pri ukrcaju i iskrcaju,

Posredovati pri zaključenju i zaključiti ugovore o iskorištavanju brodova, osiguranju i uskladištenju tereta, opskrbi prijevoznih sredstava gorivom i zalihama, kontroli broda i tereta

Ispitivanje tržišta i akviziranje tereta

Popunjavanje broda posadom

Ispostava prijevoznih isprava

Pomaganje pri rješavanju sporova (ne i zastupanje u sudskim, upravnim i arbitražnim postupcima)

Kvalitativno i kvantitativno utvrđenje stanja tereta

Obavljanje otpremničkih poslova

Sporedni poslovi (turističko-agencijski poslovi, mjenjački, putne dozvole …)

2. NASTUPANJE PREMA TREĆIMA

Page 11: Ugovor o Pomorskoj Agenciji

Kada radi u ime i za račun nalogodavatelja:

«u ime i za račun» ili «isključivo u svojstvu agenta» - zaštita trećih koji su u dobroj

vjeri

3. OBAVEZE POMORSKOG AGENTA

Raditi pozornošću urednog agenta u skladu s:

Page 12: Ugovor o Pomorskoj Agenciji

- Pravnim propisima

- Običajima struke

- Običajima međunarodne trgovine

Polog novčanih sredstava od inozemnog nalogodavatelja za pokriće troškova usluga

4. ODGOVORNOST POMORSKOG AGENTA

Page 13: Ugovor o Pomorskoj Agenciji

- Odgovara nalogodavatelju za štetu koja se može pripisati njegovoj krivnji ili krivnji njegovih djelatnika (OU UPAH)

- Za štete koju su prouzročile osobe kojima se agent u svom poslovanju služi ili koje pružaju usluge nalogodavatelju agent odgovara samo za grubu nemarnost u izboru tih osoba (OU UPAH)

- Ograničenje odgovornosti – do visine iznosa nagrade

Dužan je u granicama dobivenog ovlaštenja, postupajući s dužnom pažnjom, obavljati potrebne ili uobičajene poslove za izvršenje naloga.

Prilikom izvršavanja naloga pomorski agent je dužan postupati uporabom dužne pažnje, u granicama danog ovlaštenja. Opći uvjeti su nešto precizniji, pa se zahtijeva pažnja urednog agenta u skladu s običajima struke, domaće i međunarodne trgovine

Također, navode se svojevrsne obveze kao obavještavanje nalogodavca, vođenje posredničkog dnevnika, čuvanje poslovne tajne.

5. PRAVA POMORSKIH AGENATA

Page 14: Ugovor o Pomorskoj Agenciji

- Naknada troškova i nagrada na temelju činjenice da je posredovao pri sklapanju ugovora

- Nagrada (provizija) najmanje u visini 2% od bruto iznosa koji prima nalogodavatelj iz osnovnog posla (OU UPAH)

- Pravo pridržaja na imovini nalogodavatelja

Pomorski agent ima pravo na nagradu za posredovanje i sklapanje ugovora, pravo na predujam za naknadu troškova i nagradu, a ako mu te njegove tražbine ne budu namirene i pravo pridržaja na imovini nalogodavatelja.

obveze nalogodavatelja. Opći uvjeti (koji se primjenjuju pod gore navedenim uvjetima) propisuju obvezu davanja jasnih naloga, informacija i israva za obavljanje posla, no osnovna obveza (predviđena i PZ-om) je nadoknaditi troškove pomorskom agentu i platiti agencijsku naknadu. Agencijska nagrada, koja je ili ugovorena ili propisana tarifom, se najčešće plaća u obliku pristojbe ili provizije. Treba navesti da je PZ-om agentu zajamčeno pravo na predujam za naknadu troškova i nagradu, a ukoliko nagrada i naknade ne bi bile plaćene priznaje mu se pravo retencije na imovini nalogodavatelja.

.

6. UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI POMORSKIH AGENATA

- Upisnik pomorskih agenata (Lučka kapetanija)

- Upisnik zaposlenika pomorskih agenata (Lučka kapetanija)

- Financijska sredstva (120 000 kuna)

- Stručni ispit (prethodno SSS, potrebno radno iskustvo)

Page 15: Ugovor o Pomorskoj Agenciji

# usmeni ispit (pomorsko agencijsko poslovanje, ugovori o iskorištavanju brodova,

osnove trgovačkog i financijskog poslovanja)

# pisani ispit (engleski jezik)

Pravo obavljanja djelatnosti pomorskih agenata stječe se upisom u upisnik

pomorskih agenata koji vodi lučka kapetanija, nadležna prema sjedištu pomorskog

agenta, a dokazuje se iskaznicom koju izdaje lučka kapetanija.

POMORSKI AGENT

Pomorski agent je osoba koja zastupa ili posreduje u pomorskom poslovanju . Pomorski

Page 16: Ugovor o Pomorskoj Agenciji

agent vrši zadatke iz različitih ugovora, a temelj je ugovor o pomorskoj agenciji .

Stoga

UGOVOR O POMORSKOJ AGENCIJI

Zbog složenosti pomorskog poslovanja danas postoje specijalizirane pomorske agencije koje obavljaju različite brodske poslove u luci, tj. bave se posredovanjem i zastupanjem u pojedinim granama toga poslovanja. Usluge pomorskih agenata su potrebne, jer brodar ne bi mogao uspješno obavljati određene poslove iz svojega sjedišta, kao ni zapovjednik broda koji ne poznaje specifične prilike u pojedinim lukama, a i nema vremena da se upušta u složene administrativne i komercijalne poslove.

Ugovorom o pomorskoj agenciji – pomorski agent se obvezuje na temelju opće ili posebne punomoći, u ime i za račun nalogodavctelj obavljati pomorske agencijske poslove, te poslove pomaganja, posredovanja i zastupanja, a nalogodavatelj se obvezuje agentu nadoknaditi troškove i platiti nagradu.

Agenti se mogu podijeliti prema sadržaju poslova:

1. lučki agenti - u sklopu poslova pomaganja agent obavlja različite poslove u luci - brine se da pribavi brodu mjesto za pristajanje, obavještava zainteresirane o dolasku broda, obavlja formalnosti s carinskim, lučkim, pomorsko-upravnim i zdravstvenim organima; brine o ukrcaju, iskrcaju i predaji tereta, te plaća lučke naknade i naplaćuje vozarinu

2. agenti posredovanja – posreduju prilikom sklapanja ugovora o iskorištavanju broda, pri čemu obavještavaju svog nalogodavatelja o situaciji na tržištu, a mogu biti ovlašteni i na zaključenje ugovora u ime i za račun brodara

3. agent tereta – javlja se kao zastupnik krcatelja ili primatelja robe, odnosno zastupnik vlasnika tereta u njegovim odnosima s brodarom i trećim osobama u plovidbenom pothvatu

4. agent osiguranja – osoba koju je osiguratelj ovlastio da u njegovo ime i za njegov račun zaključuje rezličite ugovore o pomorskom osiguranju

Agenti se mogu podijelti prema opsegu punomoći:

1. generalni agent – djeluje na temelju opće punomoći. Obvezuje se da će u ime i za račun nalogodavatelja obavljati sve poslove iz njegove djelatnosti. Mora biti u pismenom obliku. Važno je u punomoći jasno istaknuti opseg poslova.

Page 17: Ugovor o Pomorskoj Agenciji

2. specijalni agent – radi na temelju specijalne punomoći. Ta mu punomoć daje pravo da npr. sklopi samo jedan konkretan ugovor o prijevozu u ime i za račun nalogodavatelja.

Pomorski agent je obvezan i ovlašten uporabom dužne pažnje dobrog privrednika, u granicama danog ovlaštenja obavljati poslove koji su potrebni ili uobičajeni za izvršenje dobivenog naloga. Dužan je obavještavati svog nalogodavca o izvršenju naloga i položiti račun. Ima pravo na naknadu troškova i na nagradu za posredovanje i sklapanje poslova.).

Pravilik o uvjetima za obavljanje djelatnosti pomorskog agenta (1996) - pomorski agenti mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su upisane, odnosno registrirane za obavljanje navedene djelatnosti u skladu s posebnim propisima i koji ispune uvjete iz ovog Pravilnika.

Strane osobe mogu biti pomorski agenti samo uz odobrenje Ministarstva pomorstva, a najveći pomorski agent u RH je JADROAGENT.

UGOVOR O POMORSKOJ AGENCIJI

I konačno, treba navesti i

1717