UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA [LIFEXX trajnih dobara: tro¥Œkovi amortizacije infrastrukture

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA [LIFEXX trajnih dobara: tro¥Œkovi amortizacije...

 • 1

  Broj projekta: [potpun] Model ugovora s više korisnika: studeni 2016. – verzija LIFE ožujak 2018.

  NESLUŽBENI PRIJEVOD

  Napomene: Neslužbeni prijevod U slučaju odstupanja mjerodavna je izvorna verzija na engleskom jeziku: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nije odgovorno za moguće pogreške ili kriva tumačenja nastala uslijed korištenja ovog dokumenta.

  EUROPSKA KOMISIJA Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća / Glavna uprava za okoliš Odjel B3 za program LIFE i ekoinovacije Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP-a) EUROPSKA KOMISIJA GLAVNA UPRAVA ZA OKOLIŠ/KLIMATSKE AKTIVNOSTI Uprava D – Prirodni kapital/Uprava A Međunarodni odnosi i uključivanje ENV – D4 program LIFE ./ CLIMA – A2 Financiranje klimatske politike, uključivanje, Montrealski protokol

   Bilješke u posebnim uvjetima, uz iznimku bilježaka 1., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19, samo su interne upute i potrebno ih je pročitati i izbrisati prije slanja

  ugovora. Bilješke u općim uvjetima sadržavaju upućivanja na pravne akte i ne smiju

  se mijenjati.

   Opcije [u uglatim zagradama] koje se ne upotrebljavaju treba izbrisati.  Nazive opcija navedene kurzivom plave boje treba izbrisati.  Polja [sive boje u uglatim zagradama] (čak i ako su dio opcije navedene u prethodnom

  stavku) treba izbrisati i/ili zamijeniti odgovarajućim podacima.

  UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA 1

  BROJ UGOVORA – [LIFEXX XXX/XX/XXXXXX – POKRATA]

  Ovaj ugovor („Ugovor”) sklapa se između sljedećih strana:

  s jedne strane,

  Europska unija („Unija”), koju predstavlja Europska komisija/Izvršna agencija za mala i

  srednja poduzeća (dalje u tekstu „Komisija/Agencija”) [i djelujući prema ovlastima

  dodijeljenim od Europske komisije] koju za potpisivanje ovog Ugovora predstavlja

  g. Angelo SALSI/g. Jean- Claude/MERCIOL/g. Philip OWEN, voditelj odjela,

  i

  s druge strane,

  1. „korisnik koordinator”

  [puno službeno ime] [POKRATA]

  1 U okviru Uredbe (EZ) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Programa za

  okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007, SL L 347 od 20. prosinca 2013.,

  str. 185. (dalje u tekstu „Uredba o programu LIFE”) i Provedbene odluke Komisije od 19. ožujka 2014. o donošenju

  višegodišnjeg programa rada programa LIFE za 2014. – 2017., SL L116 od 17. travnja 2014., str. 1.

  http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm

 • 2

  Broj projekta: [potpun] Model ugovora s više korisnika: studeni 2016. – verzija LIFE ožujak 2018.

  NESLUŽBENI PRIJEVOD

  [službeni pravni status ili oblik] 2

  [službeni registarski broj] 3

  [puna službena adresa]

  [PDV broj],

  koje za potpisivanje ovog Ugovora predstavlja [funkcija, ime i prezime]

  i sljedeći drugi pridruženi korisnici:

  2. [puni službeni naziv – s poslovnim nastanom u [državi]]

  3. [puni službeni naziv – s poslovnim nastanom u [državi]]

  [isto za svakog korisnika]

  koje za potpisivanje ovog Ugovora propisno predstavlja korisnik koordinator ili na temelju

  ovlaštenja uključenog [uključenih] u obrascu [obrascima] A4 Priloga II.

  Ako nije navedeno drugačije, upućivanja na „korisnika” i „korisnike” uključuju korisnika

  koordinatora.

  Prethodno navedene strane

  USUGLASILE SU

  posebne uvjete („posebni uvjeti”) i sljedeće Priloge:

  Prilog I. Opći uvjeti (dalje u tekstu „opći uvjeti”)

  Prilog II. Opis projekta

  Prilog III. Procijenjeni proračun projekta: obrasci R1, R2 i svi obrasci F u Prilogu II.

  Prilog IV. Ovlaštenje [ovlaštenja] u obrascu [obrascima] A4 u Prilogu II. koje [koja] je

  [su] korisnik [korisnici] dostavio [dostavili] korisniku koordinatoru:

  Prilog V. Model tehničkog izvješća: primjenjivi modeli tehničkih izvješća mogu se

  pronaći na web-mjestu:

  http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm

  Prilog VI. Model financijskog izvještaja: Primjenjivi modeli financijskih izvještaja mogu

  se pronaći na web-mjestu:

  http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm

  2 Treba izbrisati ili ispuniti u skladu s obrascem „Pravni subjekt”. 3 Treba izbrisati ili ispuniti u skladu s obrascem „Pravni subjekt”.

  http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm

 • 3

  Broj projekta: [potpun] Model ugovora s više korisnika: studeni 2016. – verzija LIFE ožujak 2018.

  NESLUŽBENI PRIJEVOD

  Prilog VII. Model opisa posla za potvrdu financijskih izvještaja mogu se pronaći na web-

  mjestu: http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm

  Prilog VIII. Model opisa posla za potvrdu o sukladnosti praksa troškovnog računovodstva:

  nije primjenjivo

  Prilog IX. Model opisa posla za izvješće operativne provjere: nije primjenjivo

  Prilog X. Financijske i administrativne smjernice

  http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm

  Prilog XI. Smjernice za podnositelje zahtjeva

  http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm

  koji su sastavni dio Ugovora.

  Odredbe u posebnim uvjetima Ugovora imaju prednost pred prilozima.

  Odredbe u Prilogu I. „Opći uvjeti” imaju prednost pred ostalim prilozima.

  http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm

 • 4

  Broj projekta: [potpun] Model ugovora s više korisnika: studeni 2016. – verzija LIFE ožujak 2018.

  NESLUŽBENI PRIJEVOD

  POSEBNI UVJETI

  SADRŽAJ

  Članak I.1. – Predmet ugovora ........................................................................................... 6

  Članak I.2. – Stupanje na snagu i razdoblje provedbe ugovora .......................................... 6

  Članak I.3. – Najveći mogući iznos i oblik bespovratnih sredstava ................................... 6

  Članak I.4. – Izvješćivanje – zahtjevi za plaćanjem i popratni dokumenti – plaćanja

  i mehanizmi plaćanja .............................................................................................. 7

  I.4.1. Izvješćivanje i razdoblja izvješćivanja ............................................................. 7

  I.4.2. Zahtjevi za daljnja plaćanja predujmova i popratni dokumenti ....................... 7

  I.4.3. Zahtjev[i] za plaćanjem [plaćanjima] tijekom provedbe i popratni

  dokumenti ........................................................................................................ 8

  I.4.4. Zahtjevi za plaćanjem preostalog iznosa i popratni dokumenti ....................... 8

  I.4.5. Informacije o nastalim kumulativnim troškovima ........................................... 9

  I.4.6. Valuta zahtjeva za plaćanjem i financijskih izvještaja i preračunavanje

  u eure ................................................................................................................ 9

  I.4.7. Jezik zahtjeva za plaćanje, tehničkih izvješća i financijskih izvještaja ......... 10

  I.4.8. Plaćanja koja treba izvršiti ............................................................................. 10

  I.4.9. Predujmovi ..................................................................................................... 10

  I.4.10. Plaćanje[a] tijekom provedbe ......................................................................... 11

  I.4.11. Plaćanje preostalog iznosa .............................................................................. 11

  I.4.12. Obavijest o dospjelim iznosima ..................................................................... 12

  I.4.13. Zatezne kamate ............................................................................................... 12

  I.4.14. Valuta plaćanja ............................................................................................... 12

  I.4.15. Datum plaćanja ............................................................................................... 12

  I.4.16. Troškovi transakcija plaćanja ......................................................................... 12

  I.4.17. Plaćanja korisniku koordinatoru ..................................................................... 13

  Članak I.5. – Bankovni račun za plaćanja ........................................................................ 13

  Članak I.6. – Nadzornik podataka i podatci za komunikaciju strana ............................... 13

 • 5

  Broj projekta: [potpun] Model ugovora s viš