Uddannelsesordning for Uddannelsen til ... Fag angivet p£¥ speciale og elevtypesamling - Lille oversigt

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Uddannelsesordning for Uddannelsen til ... Fag angivet p£¥ speciale og elevtypesamling -...

 • 1

  Uddannelsesordning for Uddannelsen til ejendomsservvicetekniker

  Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen indeholder uddannelsesordningen yderligere to oversigter samt en mulighed for at få oplysninger i Excel. Disse oversigter findes under ”udskriv uddannelsesordning – efter 2015”, og det er her muligt at få en oversigt over:

   Fag angivet på speciale og elevtypesamling - Lille oversigt

   Fagenes mål, resultatform mv., angivet på speciale og elevtypesamling - Udvidet oversigt

   Oplysninger i Excel. Bemærk tekstdelens oplysninger er udelukkende angivet i wordformat og videreføres ikke til skolernes it-systemer. Oplysninger i den ”lille oversigt” og ”udvidet oversigt” er overført til skolernes it-systemer, og er således de oplysninger, der fremgår af elevens uddannelsesplan. Der bør dog ikke være uoverensstemmelser mellem tekstdelen og de øvrige oversigter.

  Indhold

  1. Ikrafttrædelsesdato ......................................................................................................................................... 2

  2. Ændringer ........................................................................................................................................................ 2

  3. Uddannelsens formål og struktur ................................................................................................................. 2

  4. Uddannelsesforløb og fagoversigt ............................................................................................................... 3

  5. Tilrettelæggelse af skoleundervisning og praktikuddannelse .................................................................... 4

  6. Bedømmelse og beviser mv. ......................................................................................................................... 5

  7. Oversigt over fag på hovedforløb (skema 1) ............................................................................................... 7

  8. Uddannelsesspecifikke fag med valgfrit højere præstationsniveau (skema 2) ........................................... 10

  9. Eux – den gymnasiale del ............................................................................................................................. 11

  10. Begrebet elevtyper ........................................................................................................................................ 11

 • 2

  1. Ikrafttrædelsesdato Uddannelsesordningen træder i kraft den 1. august 2019 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af 09.04.2019 om uddannelsen til ejendomsservicetekniker. Skolen kan fastsætte overgangsordninger for elever, der er under uddannelse i hovedforløbet ved uddannelsesordningens udstedelse.

  2. Ændringer Der er pr. 1.august 2019 sket følgende ændringer: Uddannlesen udbydes ikke længere med talentspor. I bekendtgørelsens bilag 1 under pkt. 3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever er der følgende ændringer:

  - 48747 Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice erstatter 48450 Skadedyr i ejendomme 1, ejendomsservice i ”pakken” indeholdende: 48457 Byggesagsforløb – ejendomsservice, 48456 Ejendomsdrift, budgettering, ejendomsservice

  - 48747 Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice erstatter 48450 Skadedyr i ejendomme 2, ejendomsservice i ”pakken”

  indeholdende: 48453 Affaldshåndtering – ejendomsservice, 45110 Håndtering af olie og kemikalieaffald, 47115 Håndtering af uheld og ulykker

  - I ”pakken” indeholdende 45620 Service og betjening af maskiner, ejendomsservice og 45620 Service af el-

  låse og video, ejendomsservice er 45620 Service af el-låse og video, ejendomsservice opført med forkert nummer –

  det rette nummer er 46534.

  - I uddannelsesordningens skema 1 under Valgfri uddannelsesspecifikke fag er der påført varighed for folgende AMU-mål: 42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat 2,0 uge

  42383 Betjening og vedligeholdelse af motorkædesav 1,0 uge

  42388 Værkstedsteknik, gartnerområdet 1,0 uge

  44273 Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg 1,0 uge

  Der henvises i øvrigt til pkt. 7. Oversigt over fag på hovedforløb (skema 1)”

  3. Uddannelsens formål og struktur Uddybende beskrivelse af uddannelsens formål og vejledende struktur for eud forløb: Erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker har som formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for håndværks-, sikkerheds- og servicemæssige ydelser ved drift og vedligeholdelse af bolig-, erhvervs- og institutionsejendomme, herunder legepladser, offentlige bygninger samt sportsanlæg mv. Energioptimering og miljøbevidst drift og vedligeholdelse af bygningerne, er en væsentlig del af uddannelsen, herunder indkøb af maskiner og udstyr herfor. Herudover er formålet, at eleverne opnår kompetencer inden for kommunikation med og vejledning af brugere eller beboere, der omfatter alle befolkningsgrupper. Endelig er formålet, at eleverne opnår kompetencer inden for administrative og ledelsesmæssige opgaver inden for området.

 • 3

  Grundforløb GF 2

  Hovedforløb

  Skole 20 uger Praktik Skole 6 uger

  Praktik Skole 6 uger

  Praktik Skole 6 uger

  Praktik Skole 7 uger

  4. Uddannelsesforløb og fagoversigt Uddannelsesforløb: På uddannelsen findes følgende uddannelsesforløb:

   Unge og EUV3

   Voksne (EUV1 og EUV2)

  Fagoversigt:

  Bagest i uddannelsesordningen fremgår der 2 skemaer. Skemaerne repræsenterer følgende:

  Skema 1: Skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsens hovedforløb.

  Skema 1 indeholder både informationer om det ordinære-, og euv. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter.

  Skema 2: Uddannelsesspecifikke fag med højere præstationsniveau end det obligatoriske er beskrevet. Fagets

  højere niveau erstatter det obligatoriske niveau. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet.

  Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår som tidligere nævnt af den udvidede oversigt, som ligger under ”udskriv” i uddannelsesordningen. For så vidt angår eventuelle grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag. Bemærkninger til skema 1: Af nedenstående figur fremgår det, hvordan fagene for euv eleverne optræder i skemaet. Figur 1: Eksempel på tilknytning af fag på hovedforløbet herunder ordinære- og euv

 • 4

  Euv: For euv elever vil en række fag være afkortet, eller der vil være en ændring i varigheden på de valgfri uddannesesspecifikkefag. Fag, der er afkortet på euv, vil fremgå ved, at varigheden for euv elever er angivet i parentes ( ), dette gælder også hvis det er afkortning af de valgfri uddannelsesspecifikkefag. Såfremt faget helt udgår for euv vil varigheden være angivet med (0). Er varigheden den samme for alm. elever og EUV vil der ikke fremgå en ( ).

  5. Tilrettelæggelse af skoleundervisning og praktikuddannelse Skoleundervisningen Undervisningen skal gennem hele uddannelsen tilrettelægges, så

  - der gives eleven forudsætninger for personlig udvikling i henhold til kompetencemålene, så eleven både selvstændigt og i gruppesammenhænge møder personligt udviklende problemstillinger

  - alle fag i uddannelsen og temaer i skoleforløbene varieres, så de anvendte metoder står i forhold til mål og indhold, og eleven i videst muligt omfang aktiveres og gøres medansvarlig for undervisningen

  - undervisningen i videst muligt omfang afspejler de arbejdsfunktioner og den teknologianvendelse, der er karakteristisk for uddannelsesområdet

  Undervisningen skal give indsigt i og forståelse af miljømæssige forhold, herunder håndtering af miljømæssige problemstillinger i forbindelse med materialeanvendelse. Undervisningen bør i vid udstrækning gennemføres helhedsorienteret, så eleverne oplever, at der er sammenhæng mellem de teoretiske og praktiske emner. Skoleundervisningen planlægges og gennemføres i videst muligt omfang integreret i temaer eller projekter, der kombinerer teori og praktiske øvelser på hensigtsmæssig vis. Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, uddannelsesspecifikke fag, valgfrie specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold.

  Praktikuddannelsen I praktikuddannelsen besvarer eleven skriftlige brancherelaterede opgaver, som skolen har stillet. Opgavernes indhold skal, i lighed med de praktiske arbejdsopgaver for det enkelte praktikophold, tage udgangspunkt i den skoleundervisning, der er gennemført umiddelbart inden og den efterfølgende skoleundervisning, for at sikre at skoleundervisning og praktikuddannelse supplerer hinanden. Opgavebesvarelsen skal godkendes af skolen. Endvidere skal