Une te¾ave pri matematiki in slovenini – izziv za uitelje in uence

 • View
  237

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Une te¾ave pri matematiki in slovenini – izziv za uitelje in uence

 • Une teave pri

  matematiki in slovenini

  izziv za uitelje in uence

  Zbornik prispevkov konference

  H o t e l M o n s , L j u b l j a n a 1 5 . n o v e m b e r 2 0 1 3

 • UNE TEAVE PRI MATEMATIKI IN SLOVENINI

  izziv za uitelje in uence Zbornik prispevkov konference

  15. november 2013

  Hotel Mons, Ljubljana

 • Une teave pri matematiki in slovenini izziv za uitelje in uence

  Zbornik prispevkov znanstvene konference

  Ljubljana, 15. november 2013

  Organizator: Zavod RS za olstvo

  Urednica: izr. prof. dr. Amalija akelj

  Strokovni pregled: izr. prof. dr. Amalija akelj, mag. Mateja Sirnik, mag. Mojca Poznanovi Jezerek

  Jezikovni pregled: mag. Mojca Poznanovi Jezerek

  Oblikovanje: Alenka trukelj

  Izdal in zaloil: Zavod RS za olstvo

  Predstavnik: mag. Gregor Mohori

  Fotografija na naslovnici: photostock/FreeDigitalPhotos.net.

  Prva izdaja

  Ljubljana, 2014

  Publikacija ni plaljiva.

  Zbornik je objavljen na spletnem naslovu: http://www.zrss.si/pdf/UTMIS-zbornik-prispevkov-2014.pdf.

  CIP - Kataloni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana 37.091.398(082.034.2) 51:37.091.3(082.034.2) 811.163.6:37.091.3(082.034.2) UNE teave pri matematiki in slovenini - izziv za uitelje in uence [Elektronski vir] : zbornik prispevkov konference, 15. november 2013, Hotel Mons, Ljubljana / organizator Zavod RS za olstvo ; urednica Amalija akelj. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za olstvo, 2013 Nain dostopa (URL): Zbornik je objavljen naspletnem naslovu: http://www.zrss.si/pdf/UTMIS-zbornik-prispevkov-2014.pdf ISBN 978-961-03-0253-7 (pdf) 1. akelj, Amalija 2. Zavod Republike Slovenije za olstvo 274471936

  Zavod RS za olstvo, 2014

  Vse pravice pridrane. Brez zalonikovega pisnega dovoljenja gradiva ni dovoljeno reproducirati, kopirati ali kako drugae razirjati. Ta prepoved se nanaa tako na mehanske (fotokopiranje) kot na elektronske (snemanje ali prepisovanje na kaken pomnilniki medij) oblike reprodukcije.

 • Kazalo

  3

  KAZALO

  Uvod ....................................................................................................................................................... 5

  TEORETINA RAZMILJANJA ......................................................................................................... 7

  Pomo in podpora uencem z unimi teavami

  Marija Kavkler ..........................................................................................................................................9

  Prepoznavanje in odkrivanje unih teav pri slovenini in matematiki: problemi, dileme in novi izzivi Lidija Magajna ....................................................................................................................................... 12

  Soustvarjanje uenja v procesih pomoi uencem z unimi teavami

  Gabi ainovi Vogrini ....................................................................................................................... 15

  Timsko soustvarjanje pri delu z uenci z unimi teavami pri matematiki

  Jana Grah ............................................................................................................................................... 19

  Zunanja diferenciacija in doseki uencev pri notranjem in zunanjem preverjanju znanja

  Amalija akelj, Zlatan Magajna ............................................................................................................ 25

  Reprezentiranje matematinih pojmov pri pouku matematike na razredni stopnji

  Tatjana Hodnik ade ............................................................................................................................ 32

  UNE TEAVE V PRAKSI ............................................................................................................... 45

  Stalia uiteljev v osnovni oli do vkljuevanja uencev z unimi teavami v veinska una okolja Marjeta Borstner ................................................................................................................................... 47

  Razumevanje koncepta specifinih unih teav pri uiteljih na Osnovni oli Martina Krpana Tatjana Boi Ge, Iris Kravanja orli .................................................................................................... 53

  Uresnievanje petstopenjskega kontinuuma pomoi uencem z unimi teavami Matejka Love........................................................................................................................................ 57

  Terapevtski psi pomagajo uencem pri premagovanju unih teav

  Tjaa Kanalec, Mojca Miklavi Ivani, Alenka Gorjan, Mojca Gregori ............................................... 62

  Kako pomagati uencu z unimi teavami?

  Barbara Simi ....................................................................................................................................... 67

  Prepoznavanje in premoanje ter sooanje z disleksijo skozi oi dislektika

  Metka Uri ........................................................................................................................................... 70

  Kako se odraa disleksija pri slovenini in matematiki

  Jana Kruh Ipavec .................................................................................................................................... 73

  Predvidevanje in odkrivanje unih teav pri matematiki

  Silva Kmeti ........................................................................................................................................... 77

  Izdelam sam, ve znam

  Jerneja Bone .......................................................................................................................................... 98

 • Strokovna konferenca Une teave pri matematiki in slovenini izziv za uitelje in uence

  4

  Potevanka ali potekanka

  Mojca Klug, Mateja Velkavrh .............................................................................................................. 107

  Reevanje unih teav pri matematiki

  Irena Gole ............................................................................................................................................ 111

  Narii mi tevilke v barvah

  Nataa Planko ..................................................................................................................................... 115

  Uporaba opor pri izvajanju raunskih operacij s prehodom ez desetico Vesna Vri .......................................................................................................................................... 121

  Preizkusi znanja pri matematiki za uence z unimi teavami v tretjem vzgojno-izobraevalnem obdobju Mateja Sirnik ....................................................................................................................................... 127

  Pomo in podpora uencem z unimi teavami pri slovenini

  Milena Koak Babuder ......................................................................................................................... 138

  Pomo uencem pri razvijanju bralne zmonosti

  Mojca Poznanovi Jezerek ................................................................................................................. 141

  Pomo uencem z unimi teavami pri tvorjenju pisnih besedil

  Nataa Potonik .................................................................................................................................. 145

  Uenci z unimi teavami pri pouku knjievnosti

  Milena Kerndl ...................................................................................................................................... 152

  Uenje slovninih struktur jezika po metodi Montessori

  Nataa Vanek ..................................................................................................................................... 157

  Uenci z unimi teavami pri pouku slovenine v zadnjem vzgojno-izobraevalnem obdobju Gordana Rodinger ............................................................................................................................... 160

  Zadovoljevanje psiholoke potrebe po doivljanju avtonomije v lastnih odloitvah in dejanjih na primeru individualnega motivacijskega razgovora z uencem Bernarda Mal, Matej ist .................................................................................................................... 164

  Sposobnost in uinkovitost spremljanja napredka pri odpravljanju teav z branjem Zlatka Jerebic ....................................................................................................................................... 168

  Timski pristop pri nartovanju pomoi

  Mojca Cestnik, Sara Goriar ................................................................................................................ 174

  Ko se uenje udejanja v lutkovni igrici

  Eva Vrhovnik Gomboc .......................................................................................................................... 180

  Ko materni jezik ni slovenina

  Sabina Grabar ...................................................................................................................................... 183

  ola, kjer je vsak uenec lahko uspeen, ola, ki je od vseh, mora vsakemu uencu omogoiti,

  da razie in dobi podporo za svoj izvirni projekt uenja, ki mu lahko prinese uspeh.

  (dr. Gabi ainovi Vogrini)

 • Uvod

  5

  UVOD Konferenca Une teave pri matematiki in slov