Une te¾ave pri matematiki in slovenini – izziv za ... adapts learning environment to the

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Une te¾ave pri matematiki in slovenini – izziv za ... adapts learning...

Une teave pri

matematiki in slovenini

izziv za uitelje in uence

Zbornik prispevkov konference

H o t e l M o n s , L j u b l j a n a 1 5 . n o v e m b e r 2 0 1 3

UNE TEAVE PRI MATEMATIKI IN SLOVENINI

izziv za uitelje in uence Zbornik prispevkov konference

15. november 2013

Hotel Mons, Ljubljana

Une teave pri matematiki in slovenini izziv za uitelje in uence

Zbornik prispevkov znanstvene konference

Ljubljana, 15. november 2013

Organizator: Zavod RS za olstvo

Urednica: izr. prof. dr. Amalija akelj

Strokovni pregled: izr. prof. dr. Amalija akelj, mag. Mateja Sirnik, mag. Mojca Poznanovi Jezerek

Jezikovni pregled: mag. Mojca Poznanovi Jezerek

Oblikovanje: Alenka trukelj

Izdal in zaloil: Zavod RS za olstvo

Predstavnik: mag. Gregor Mohori

Fotografija na naslovnici: photostock/FreeDigitalPhotos.net.

Prva izdaja

Ljubljana, 2014

Publikacija ni plaljiva.

Zbornik je objavljen na spletnem naslovu: http://www.zrss.si/pdf/UTMIS-zbornik-prispevkov-2014.pdf.

CIP - Kataloni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana 37.091.398(082.034.2) 51:37.091.3(082.034.2) 811.163.6:37.091.3(082.034.2) UNE teave pri matematiki in slovenini - izziv za uitelje in uence [Elektronski vir] : zbornik prispevkov konference, 15. november 2013, Hotel Mons, Ljubljana / organizator Zavod RS za olstvo ; urednica Amalija akelj. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za olstvo, 2013 Nain dostopa (URL): Zbornik je objavljen naspletnem naslovu: http://www.zrss.si/pdf/UTMIS-zbornik-prispevkov-2014.pdf ISBN 978-961-03-0253-7 (pdf) 1. akelj, Amalija 2. Zavod Republike Slovenije za olstvo 274471936

Zavod RS za olstvo, 2014

Vse pravice pridrane. Brez zalonikovega pisnega dovoljenja gradiva ni dovoljeno reproducirati, kopirati ali kako drugae razirjati. Ta prepoved se nanaa tako na mehanske (fotokopiranje) kot na elektronske (snemanje ali prepisovanje na kaken pomnilniki medij) oblike reprodukcije.

Kazalo

3

KAZALO

Uvod ....................................................................................................................................................... 5

TEORETINA RAZMILJANJA ......................................................................................................... 7

Pomo in podpora uencem z unimi teavami

Marija Kavkler ..........................................................................................................................................9

Prepoznavanje in odkrivanje unih teav pri slovenini in matematiki: problemi, dileme in novi izzivi Lidija Magajna ....................................................................................................................................... 12

Soustvarjanje uenja v procesih pomoi uencem z unimi teavami

Gabi ainovi Vogrini ....................................................................................................................... 15

Timsko soustvarjanje pri delu z uenci z unimi teavami pri matematiki

Jana Grah ............................................................................................................................................... 19

Zunanja diferenciacija in doseki uencev pri notranjem in zunanjem preverjanju znanja

Amalija akelj, Zlatan Magajna ............................................................................................................ 25

Reprezentiranje matematinih pojmov pri pouku matematike na razredni stopnji

Tatjana Hodnik ade ............................................................................................................................ 32

UNE TEAVE V PRAKSI ............................................................................................................... 45

Stalia uiteljev v osnovni oli do vkljuevanja uencev z unimi teavami v veinska una okolja Marjeta Borstner ................................................................................................................................... 47

Razumevanje koncepta specifinih unih teav pri uiteljih na Osnovni oli Martina Krpana Tatjana Boi Ge, Iris Kravanja orli .................................................................................................... 53

Uresnievanje petstopenjskega kontinuuma pomoi uencem z unimi teavami Matejka Love........................................................................................................................................ 57

Terapevtski psi pomagajo uencem pri premagovanju unih teav

Tjaa Kanalec, Mojca Miklavi Ivani, Alenka Gorjan, Mojca Gregori ............................................... 62

Kako pomagati uencu z unimi teavami?

Barbara Simi ....................................................................................................................................... 67

Prepoznavanje in premoanje ter sooanje z disleksijo skozi oi dislektika

Metka Uri ........................................................................................................................................... 70

Kako se odraa disleksija pri slovenini in matematiki

Jana Kruh Ipavec .................................................................................................................................... 73

Predvidevanje in odkrivanje unih teav pri matematiki

Silva Kmeti ........................................................................................................................................... 77

Izdelam sam, ve znam

Jerneja Bone .......................................................................................................................................... 98

Strokovna konferenca Une teave pri matematiki in slovenini izziv za uitelje in uence

4

Potevanka ali potekanka

Mojca Klug, Mateja Velkavrh .............................................................................................................. 107

Reevanje unih teav pri matematiki

Irena Gole ............................................................................................................................................ 111

Narii mi tevilke v barvah

Nataa Planko ..................................................................................................................................... 115

Uporaba opor pri izvajanju raunskih operacij s prehodom ez desetico Vesna Vri .......................................................................................................................................... 121

Preizkusi znanja pri matematiki za uence z unimi teavami v tretjem vzgojno-izobraevalnem obdobju Mateja Sirnik ....................................................................................................................................... 127

Pomo in podpora uencem z unimi teavami pri slovenini

Milena Koak Babuder ......................................................................................................................... 138

Pomo uencem pri razvijanju bralne zmonosti

Mojca Poznanovi Jezerek ................................................................................................................. 141

Pomo uencem z unimi teavami pri tvorjenju pisnih besedil

Nataa Potonik .................................................................................................................................. 145

Uenci z unimi teavami pri pouku knjievnosti

Milena Kerndl ...................................................................................................................................... 152

Uenje slovninih struktur jezika po metodi Montessori

Nataa Vanek ..................................................................................................................................... 157

Uenci z unimi teavami pri pouku slovenine v zadnjem vzgojno-izobraevalnem obdobju Gordana Rodinger ............................................................................................................................... 160

Zadovoljevanje psiholoke potrebe po doivljanju avtonomije v lastnih odloitvah in dejanjih na primeru individualnega motivacijskega razgovora z uencem Bernarda Mal, Matej ist .................................................................................................................... 164

Sposobnost in uinkovitost spremljanja napredka pri odpravljanju teav z branjem Zlatka Jerebic ....................................................................................................................................... 168

Timski pristop pri nartovanju pomoi

Mojca Cestnik, Sara Goriar ................................................................................................................ 174

Ko se uenje udejanja v lutkovni igrici

Eva Vrhovnik Gomboc .......................................................................................................................... 180

Ko materni jezik ni slovenina

Sabina Grabar ...................................................................................................................................... 183

ola, kjer je vsak uenec lahko uspeen, ola, ki je od vseh, mora vsakemu uencu omogoiti,

da razie in dobi podporo za svoj izvirni projekt uenja, ki mu lahko