of 62 /62
U U Č Č INKOVITO POSLOVNO INKOVITO POSLOVNO KOMUNICIRANJE I KOMUNICIRANJE I VOðENJE SASTANAKA VOðENJE SASTANAKA seminarska radionica za pročelnike sekcija Udruženja obrtnika Zadar dr.sc. Davor Perkov Zadar, poduzetnički inkubator 31.3. i 1.4. 2009.

Učinkovito poslovno komuniciranje i vođenje sastanaka

Embed Size (px)

Text of Učinkovito poslovno komuniciranje i vođenje sastanaka

 • UUINKOVITO POSLOVNO INKOVITO POSLOVNO KOMUNICIRANJE I KOMUNICIRANJE I

  VOENJE SASTANAKA VOENJE SASTANAKA

  seminarska radionica za proelnike sekcijaUdruenja obrtnika Zadar

  dr.sc. Davor PerkovZadar, poduzetniki inkubator 31.3. i 1.4. 2009.

 • Perkov za UO Zadar

  ZaZato sam s vama ovdje?to sam s vama ovdje?

  da podijelimo znanja i iskustvakokomunikacijemunikacije s okolinom

  da upoznamo benefite slusluanja s anja s razumijevanjemrazumijevanjem

  da savladamo psihologiju pozitivnog psihologiju pozitivnog mimiljenjaljenja

  da unaprijedimo vae kompetencije kompetencije poslovnog komuniciranja poslovnog komuniciranja i pregovaranjapregovaranja

  da vai radni sastanci radni sastanci ubudue budu uinkovitiji

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  PO

  LAZ

  NIC

  I S

  EM

  INA

  RA

 • Perkov za UO Zadar

  SVRHA radioniceSVRHA radionice

  ViVia razina a razina komuniciranjakomuniciranjate bolje uzajamno te bolje uzajamno razumijevanjerazumijevanje i i to to bolje iskoribolje iskoritenje tenje vremenavremena za za odluodluivanje, da biste ivanje, da biste bili efikasniji i donosili bili efikasniji i donosili kvalitetnije odluke za kvalitetnije odluke za dobrobit vadobrobit vaih ih lanova lanova i drui drutvene zajednice.tvene zajednice.

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Uinkovito komuniciranje

  je najvanija vjetina u ivotu koja se moe

  uvjebati (istrenirati).

  Bez ovladavanja

  vjetinama govora i

  sluanja drugih, menaderi ne mogu daleko stii i

  napredovati u karijeri!U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Pojam, naPojam, naini, tipovi i ini, tipovi i prepreke poslovnog prepreke poslovnog komuniciranja komuniciranja

  1. dio

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Razliitosti u ivotnom stilu

  ljudi, naobrazbi, miljenjima,

  pristupu radu i voenju,

  govoru tijela, nainu razgovora,

  komunikacijskim vjetinama...

  uzrok su

  nerazumijevanju ili

  netonom

  interpretiranju tuih motivacija i ponaanja!

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Elementi komunikacijskog Elementi komunikacijskog procesaprocesa

  Poiljatelj

  poruke

  Primatelj

  porukeporuka

  mediji

  Glavne funkcije komuniciranja:

  kodiranje poruke

  kanal komuniciranja

  dekodiranje poruke

  odgovor

  Poseban element su smetnje/barijere u komuniciranju

  povratna veza (feedback)

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Jasne komunikacijske linije Jasne komunikacijske linije i mogumogunost nost otvorenog dijalogaotvorenog dijaloga su od ivotne vanosti za

  organizaciju.

  Poslovno komuniciranje je

  specifina razmjena misli i poruka izmeu zaposlenika unutar organizacije, odnosno izmeu zaposlenika i vanjskog okruenja organizacije, na principima interakcije, dvosmjernosti i razumijevanja.

  POJAM poslovnog komuniciranjaPOJAM poslovnog komuniciranjaU

  IN

  KO

  VIT

  O P

  OS

  LOV

  NO

  KO

  MU

  NIC

  IRA

  NJE

  I

  VO

  E

  NJE

  SA

  ST

  AN

  AK

  A

 • Perkov za UO Zadar

  Bez komunikacije poslovni svijet ne bi postojao ni opstao!

  izjava o misiji, strategija, politika, predvianja procedure i vjebe organizacijska shema bilanca stanja, budeti, business plan prirunici za edukaciju opisi radnih mjesta, procjene, manuali memorandumi, informacije, ugovori elektronska pota, kompjuterske konferencije,

  prezentacije, sastanci i intervjui...

  ... su razliite manifestacije ove jedne aktivnosti koja sve dri zajedno i sve pokree.

  Komunikacija je osnova organizacije kao cjeline i kao procesa.

  Organizacijska komunikacija i Organizacijska komunikacija i sustavisustavi

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Savrena komunikacija bi postojala kada bi misao ili idejamisao ili ideja bila prenesena tako, da svjesna slikasvjesna slika koju je percipirao primatelj, bude istovjetnaistovjetna slici koju je zamislio poiljatelj!.U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  VERBALNO (govorenje sluanje)- govor, formalne rasprave (licem-u-lice ili grupne), te neformalne glasine (traevi) PISANO (itanje)- memorandumi (biljeke), pisma, faks, tvorniki list, oglasne ploe, SMS poruke, NEVERBALNO (body-language)govor tijela, intonacija, naglasci, izraz

  lica, fizika udaljenost izmeu izvora i primatelja, osmijeh (djelo govori jasnije od rijei)

  AUDIOVIZUELNO/ELEKTRONSKO (gledanje/sluanje)

  NANAINI komuniciranjaINI komuniciranjaU

  IN

  KO

  VIT

  O P

  OS

  LOV

  NO

  KO

  MU

  NIC

  IRA

  NJE

  I

  VO

  E

  NJE

  SA

  ST

  AN

  AK

  A

 • Perkov za UO Zadar

  Neverbalna komunikacijaNeverbalna komunikacija

  Izraz vaeg lica i va govor tijela (bodylanguage); moraju pokazivati sklad; u suprotnom potiu se dvojbe i smanjuje vaa vjerodostojnost.

  Neverbalna komunikacija je ono to vi kaete i kad nijedna rije ne izlazi iz vaih usta;

  Prema Albertu Mehrabianu od ukupnosti neke poruke:- 7% je preneeno verbalno- rijeima (TO?)- 38% je preneeno putem glasa i intonacije(KAKO?)- 55% je preneeno neverbalno - putem izraza lica i govora tijela

  NEVERBALNA komunikacijaNEVERBALNA komunikacijaU

  IN

  KO

  VIT

  O P

  OS

  LOV

  NO

  KO

  MU

  NIC

  IRA

  NJE

  I

  VO

  E

  NJE

  SA

  ST

  AN

  AK

  A

 • Perkov za UO Zadar

  NaNain govora upuin govora upuuje KAKO uje KAKO shvatiti sadrshvatiti sadraj...aj...

  Nae tijelo stalno alje poruke...

  Tijelo dopunjuje govor... Bitan je pogled, pokret ruke,

  micanje glave, promjena poloaja tijela, izraz lica, promjena glasa, boja lica...

  Neverbalnu komunikaciju MOEMO ITATI!

  Nain komunikacije je esto izvor konflikta!U

  IN

  KO

  VIT

  O P

  OS

  LOV

  NO

  KO

  MU

  NIC

  IRA

  NJE

  I

  VO

  E

  NJE

  SA

  ST

  AN

  AK

  A

 • Perkov za UO Zadar

  NiNita nije lakta nije lake od e od neuspjeneuspjene komunikacije!ne komunikacije!1. NEKA VAM KOMUNIKACIJA BUDE

  JEDNA OD NAJVANIJIH STVARI!(van iz ureda)

  2. BUDITE OTVORENI PREMA DRUGIM LJUDIMA! (open door management)

  3. STVORITE UKUPNO OKRUENJE POGODNO ZA KOMUNIKACIJU! (ljudi se otvaraju tek kad se ispune odreene pret-postavke, potrebna je iskrenost, povjerenje, otvorenost; poeljno je prilaenje drugom bez napetosti... povezanost meu ljudima ViP???)U

  IN

  KO

  VIT

  O P

  OS

  LOV

  NO

  KO

  MU

  NIC

  IRA

  NJE

  I

  VO

  E

  NJE

  SA

  ST

  AN

  AK

  A

 • Perkov za UO Zadar

  Tri tipa organizacijske Tri tipa organizacijske komunikacijekomunikacije

  Obzirno komuniciranje

  Agresivno komuniciranje

  Asertivno komuniciranje

  ASERTIVNOST:

  1. rei iskreno to misli,

  2. biti otvoren i direktan,

  3. nastojati ne povrijediti komunikacijskog partnera

  Rei tvrde stvari na mekani nain!

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Prepreke mogu postojati na strani poiljatelja, prijenosu poruke, na strani primatelja ili u povratnoj vezi.

  Selektivna percepcija mi ne vidimo stvarnost, ve tumaimo ono to vidimo kroz nae naoale temeljem svojih potreba, iskustva, podrijetla, motivacija, interesa...

  Razlika u statusu i moi izmeu primatelja i poiljatelja

  Prepreke uPrepreke uinkovitom inkovitom komuniciranju komuniciranju (1)

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Emocije iskrivljenje poruke ovisi i o emotivnom stanju primatelja u trenutku deifriranja (bijes, srea...); izbjegavajte donoenje odluka kada ste uzrujani!

  Nepaljivo sluanje i preuranjeno zakljuivanje mnogo je govornika ali malo paljivih sluatelja.

  Neverbalni kljuevi kada jezik tijela nije u skladu s verbalnom porukom (zabuna rezultira nejasnoom)

  Prepreke uPrepreke uinkovitom inkovitom komuniciranju komuniciranju (2)

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Jezik rijei znae razliite pojmove za razliite ljude. To ovisi o dobi, naobrazbi i kulturi

  Izostanak planiranja dobra se komunikacija rijetko dogaa sluajno.

  Filtriranje namjerno manipuliranje informacijom od strane poiljatelja kako bi ju primatelj doivio povoljnije (pogreke u obradi, neadekvatno skraivanje, isticanje manje vanog, Kai ono to misli da ef eli uti)

  Prepreke uPrepreke uinkovitom inkovitom komuniciranju komuniciranju (3)

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Komunikacija kao prodajni Komunikacija kao prodajni proces s utjecajem PIQproces s utjecajem PIQ--a i a i PEQPEQ--a te umijea te umijea slua sluanjaanja

  2. dio

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Klijent

  21. st.

  Trai kvalitetu uz globalno

  konkurentne cijene

  Odlino jeinformiran

  eli brzuuslugu

  Trai tailor-made

  rjeenja

  Kakav je moderni klijent?Kakav je moderni klijent?U

  IN

  KO

  VIT

  O P

  OS

  LOV

  NO

  KO

  MU

  NIC

  IRA

  NJE

  I

  VO

  E

  NJE

  SA

  ST

  AN

  AK

  A

 • Perkov za UO Zadar

  Komunikacija je prodajni procesKomunikacija je prodajni proces

  Sastoji se od: prezentacije pregovaranja prodaje i (postprodaje)

  Da biste prodali ideju, sobu, prijedlog, znanje, proizvod, uslugu, program ili neto drugo, morate ih argumentirano argumentirano prezentiratiprezentirati tako da vaim sugovornicima bude razumljivo to im nudite i po emu ste drukdrukiji od iji od drugihdrugih!

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Kada je komunikacijski ishod Kada je komunikacijski ishod uspjeuspjean?an?

  Poslije prezentacije slijede pregovori, budui da se poetni ciljevi (motivi za suradnju) sugovornika mogu izrazito razlikovati.

  Ukoliko je sugovornik zadovoljan vaom prezentacijom i rezultatima pregovora, tada ete i prodatiprodati to to nudite (od poziva na kavicu do rakete i konzultantskih usluga!).

  To je uspjeuspjean komunikacijski an komunikacijski ishod!ishod!

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Pojmovi iz komunikacijskog procesaPojmovi iz komunikacijskog procesa

  PrezentacijaPrezentacija je usmena ili vizualna razmjena informacija radi postizanja ciljeva (u ogranienom trajanju, po odreenim pravilima, uz primjerene tehnike uvjete, te uz koritenje vizualnih pomagala i diskusijskih tehnika).

  PregovoriPregovori su procesi u kojima dvije stranezadovoljavaju svoje poslovne potrebe pravednom podjelom dobivenog i nedobivenog.

  ProdajaProdaja je konkretan in prijenosa vlasnitva robe ili pruanje usluge od proizvoaa (pruatelja usluge) na kupca (korisnika).

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • VaVanostnost PIQPIQ ii PEQPEQ PIQ professional Inteligence Quotient

  (tvrda profesionalna i struna kompetentnost, poslovna inteligencija, kritiko razmiljanje u struci)

  PEQ Personal Emotional Quotient( kvocijent emotivne inteligencije,vjetine i sposobnosti meuljudske komunikacija)

  PIQ

  PIQ

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Emotivna inteligencija je temelj Emotivna inteligencija je temelj komunikacije s okolinomkomunikacije s okolinom

  SamopoSamopotovanjetovanje kako emo ugraditi sebe u komunikaciju

  SamokontrolaSamokontrola kako emo obuzdati emocije i upravljati sobom u komunikaciji

  SamomotivacijaSamomotivacija koliko emo energije, uvjerenja, motiva i ustrajnosti ulagati u komunikaciju

  EmpatijaEmpatija koliko emo imati razumijevanja i voditi brige o partnerima u komunikaciji

  OptimizamOptimizam opi stav u komunikacijiU

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  SluSluanje je kljuanje je klju razumijevanjarazumijevanja

  SLUANJE je komunikacijska vjetina koja ukljuuje usmjeravanje pozornosti, interpretiranje i pamenje onoga to smo uli. Majda Rijavec

  Mislimo da sluMislimo da sluamo i kad ne sluamo i kad ne sluamo, zato amo, zato to to ujemo. To je jednako kada bi mislili da ujemo. To je jednako kada bi mislili da

  znamo znamo itati samo zato jer vidimo!?itati samo zato jer vidimo!?U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

  Razlog zbog kojega imamo dva uha a samo jedna usta jest, da bismo mogli vie SLUATI a manje govoriti. Lat. poslovica

 • Perkov za UO Zadar

  Dvije faze empatijskog sluDvije faze empatijskog sluanjaanja

  1. faza: Kada s empatijom (razumijevanjem) sluate drugoga, dajete mu psiholokog zraka.

  2. faza: Kada je ta ivotna potreba sugovornika zadovoljena, moete se koncentrirati na utjecanje na tu osobu ili rjeavanje nekog problema.

  - Ljudi inae esto sluaju s namjerom da ODGOVORE, a ne da SHVATE!

  -Naelo uinkovite komunikacije : Dobar komunikator najprije eli shvatitieli shvatiti, a tek onda biti shvabiti shvaenen!

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  PoboljPoboljanje umijeanje umijea slua sluanjaanja

  1. Uspostavite kontakt oima.2. Potvrdno klimajte glavom i pokaite

  odgovarajue izraze lica.3. Izbjegavajte radnje ili geste koje

  zbunjuju sugovornika.4. Postavljajte pitanja.5. Parafrazirajte.6. Izbjegavajte prekidanje govornika.7. Ne govorite previe.

  Osnovni cilj sluanja je shvatiti sugovornika, a ne sluati samo da mu se bre-bolje uzme rije ili da ga se

  napadne.

  Sve dok govorite, neete uti nita to ve ne znate!

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Rezimirajmo neke vaRezimirajmo neke vane ne injeniceinjenice

  Ljudi ne znaju sluati. Istraivanja pokazuju da se oko 75%75% usmene komunikacije zaboravi, ignorira ili krivo razumije.

  Odmah nakon sluanja ljudi zaborave oko 50%,50%, nakon 8 sati zaboravili su jo 1/3 1/3 preostalog.

  Govorimo 120 rijei na minutu, a moemo uti 400-600

  Verbalna komunikacija ini samo 7%7%poruke, ostalo je neverbalna porukaU

  IN

  KO

  VIT

  O P

  OS

  LOV

  NO

  KO

  MU

  NIC

  IRA

  NJE

  I

  VO

  E

  NJE

  SA

  ST

  AN

  AK

  A

 • Perkov za UO Zadar

  Priprema, vPriprema, voenje i oenje i uuinci radnih sastanakainci radnih sastanaka

  3. dio

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  SVRHA sastanakaSVRHA sastanaka Informirati

  Savjetovati

  Prezentirati

  Donijeti odluke

  Rijeiti probleme

  Planirati

  Savjetovati

  Motivirati

  ProdatiUIN

  KO

  VIT

  O P

  OS

  LOV

  NO

  KO

  MU

  NIC

  IRA

  NJE

  I

  VO

  E

  NJE

  SA

  ST

  AN

  AK

  A

  Gotovo svi sastanci

  obuhvaaju neki stupanj

  pregovaranja!

 • Perkov za UO Zadar

  VRSTE sastanakaVRSTE sastanaka

  Formalni

  Neformalni

  Stupanj formalnosti Stupanj formalnosti vezan je zastrukturu, organizaciju i strukturu, organizaciju i dokumentaciju.dokumentaciju.

  Svrha sastanka Svrha sastanka esto odreujestupanj potrebne formalnosti.stupanj potrebne formalnosti.

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  SASTANCI, prokleti sastanciSASTANCI, prokleti sastanci Sastanci se najee tee prihvaaju

  zato to su slabo organiziranislabo organizirani.

  Kritiziraju se zbog njihove loloee, a ne njihove pravilne uporabe.

  KoristanKoristan je onaj sastanak koji ..:

  - je dobro organiziran (pripremljen)

  - odran u pravo vrijeme

  - ima prave razloge (svrhu)

  - ima precizni dnevni red (trajanje)

  - jasno naznaava akciju (zakljuke)U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Sastanak je SOCIJALNI procesSastanak je SOCIJALNI procesU

  IN

  KO

  VIT

  O P

  OS

  LOV

  NO

  KO

  MU

  NIC

  IRA

  NJE

  I

  VO

  E

  NJE

  SA

  ST

  AN

  AK

  A2 razine: *

  Bogatstvo komunikacije

  Socijalna sloenost procesa

  Vaan je jer lanovima tima i kolegama omoguava kontakt lice u lice

  Prua obilje verbalne i neverbalnekomunikacije

  Razmiljamo li o kontekstu,kontekstu, moi emo bolje upravljati sastancima.

  * RouseRouse M. i S, M. i S, Poslovne komunikacijePoslovne komunikacije, str. 184, str. 184

 • Perkov za UO Zadar

  VRLINE dobrog sastankaVRLINE dobrog sastanka Osigurati otvorenost i iznoenje razliitih

  motrita sudionika

  Uteda vremena vei broj ljudi istodobno na istom mjestu

  Promicanje suradnje i timskog rada

  Sinergija zajednikim se radom i dogovorom postie vie nego pojedinano

  Svi sudionici znaju svrhu sastanka, materiju (temu) o kojoj e se govoriti i kompetentni su za donoenje odluka.

  Pozitivno ozraje uz razmjenu informacijaU

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  SLABOSTI kod sastanakaSLABOSTI kod sastanaka Gubitak vremena mnogo ljudi govori

  kad hoe, svata i previe

  Nema odluka neodluni su, prespori su, iscrpljujui i frustrirajui

  Dominacija snanih i vanih osoba

  Slabe timsku i pojedinanu odgovornost

  Skupi vezano za vrijeme i novac

  Trivijalnost u fokusu, umjesto najvanijih, kljunih pitanja

  Lobira se i pritie kada su interesi podvojeni

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  VOENJE sastanakaVOENJE sastanaka Dnevno do 44--5 sastanaka5 sastanaka

  Sazvati samo kada je neophodanneophodan

  Imati jasan cilj Imati jasan cilj (informiranje, odluka, ideja, druenje, pregovaranje, prezentacija)

  PlaniratiPlanirati (pripremu, dnevni red, vrijeme, sudionike, prostor)

  ZakljuZakljucici s fokusom na akciju

  Prvo saslusasluajteajte, potom uvjeravajteuvjeravajte

  KljuKljuno je uzajamno povjerenje!no je uzajamno povjerenje!U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  NaNaela za VOENJE sastanka ela za VOENJE sastanka (1)

  1. Iznesite razloge, ciljeve razloge, ciljeve i planiranovrijemevrijeme

  2. Obradite sve toke dnevnog reda, dnevnog reda, usvojite zakljuzakljuke i zabiljeke i zabiljeite ite ih.

  3. Potaknite raspravuraspravu po pojedinim temama i pozovite sudionike da dadu svoj doprinosdoprinos

  4.4. Ne dozvoliteNe dozvolite neiju dominaciju, udaljavanje od teme ili osobnu razinu u diskusiji

  5. Potiite razlirazliita miita miljenja, ljenja, izbjegavajte izbjegavajte kritiziranje kritiziranje izreenoga

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  NaNaela za VOENJE sastanka ela za VOENJE sastanka (2)M. M. ArmstrongArmstrong, Kompletna menad, Kompletna menaderska znanja II, str. 155erska znanja II, str. 155

  6. Ubacite se povremeno komentaromkomentarom ali ne s namjerom da je vaa zadnja

  7. Prigodimice napravite kratki sasaetak raspraveetak rasprave, izrazite svoje miljenje o tijeku sastanka i moguoj odluci.

  8. Na kraju rezimirajterezimirajte sve to se postiglo sastankom i navedite tko to treba uraditi i do kada.

  9. Provjerite jesu li zabiljeke tono napisane i pobrinite se da se to prije u pisanom obliku distribuiraju sudionicima.

  10. Cilj sastanka je ne10. Cilj sastanka je neto to postipostiii a ne a ne pripriatiati!!

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Obveze SUDIONIKA sastanka Obveze SUDIONIKA sastanka

  1. Detaljno se pripremiti baratati injenicama, podacima i argumentima

  2. Diskutirati jasno, saeto, pozitivno i ne predugako

  3. utjeti-ako se nema to konstruktivno rei

  4. Biti strpljiv, sluati i ekati svoj red

  5. Postavljajte pitanja ako niste ba sigurni u sebe ili niste razumjeli

  6. vrsto se zalagati za svoj prijedlog ali ne i tvrdoglavo se boriti za izgubljeni sluaj

  7. Dananji poraz moe znaiti priliku za uspjeh u nekim drugim okolnostima-

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Nije produktivno Nije produktivno

  . sazvati sastanak ukoliko jedna osoba jedna osoba momoe samae sama bolje i meritorno obaviti odreeni posao.

  odravati nepotrebne sastankenepotrebne sastanke (samo zato jer je to redovno i uobiajeno svakog prvog petka u mjesecu!)

  koristiti se povjerenstvom povjerenstvom kako bismo neto lukavo (ili lake) izveli.

  pozvati na sastanak nekompetentne nekompetentne ljude samo zato da se zadovolji forma

  na dnevni red staviti toku raznorazno!U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Dugi sastanci su pobjeda stranjice nad

  razumom.

  Na dobru pripremu se potroi 4-5 puta vie vremena od samog trajanja

  sastanka!

  Sastanak se ne smije prekidatiniti bi trebao trajati due od 90

  minuta!

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  WinWin--winwin pregovaranjepregovaranje

  4. dio

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Jeste li pregovaraJeste li pregovara? Naravno ? Naravno da jeste!da jeste!

  Svatko od nas svakodnevno neto pregovarapregovara:- proizvode i usluge

  - energiju

  - ruke, noge i tijelo

  - znanje, vjetine i ideje

  - snove i vizije

  - sebe...

  Svakoga dana prodajemo svoje sposobnostiprodajemo svoje sposobnosti (i kupujemo tue).

  Onoga trenutka kada ste pred nekim otvorili usta da biste neto od navedenoga prodali, vi ste postali pregovarapregovara.

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Postoje tri naina da se izgube pregovori;

  prvi je ako ne zna snagu drugoga pregovaraa,

  drugi je ako si nespreman za drugoga pregovaraa,i

  trei je ako na svome licu pokae strah pred pregovaraem.

  prema japanskoj knjizi Pet prstenova, vodiu za vjebu samurajskih boraca

  Aspekti pregovaraAspekti pregovarake moke moii

  Pregovori poinju s dva razliita stava i dva distancirana rjeenja, a

  pregovaranjem tragamo za jednim, novim, treim..., koji e

  obje strane moi prihvatiti.

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  HarvardskaHarvardska tehnikatehnika pregovaranjapregovaranja

  1. Odvojite ljude s kojima pregovarate od problema o kojemu pregovarate; sprijeite emotivnost ali pokaite osjeaje

  2. Usredotoite se na interese, a ne na poloaje; iznesite na vidjelo svoj pravi interes, umjesto poze koja bi trebala stvoriti odreeni dojam

  3. Tragajte za novim idejama korisnim za obje strane

  4. Drite se objektivnih kriterija: iz financijskih izvjea ili analize trita.

  anse koje pregovori pruaju su velike, a rizici od promaaja tu, odmah pored nas. Goran Tudor

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Natprosjeni pregovarai...(1)

  izbjegavaju napad na drugu stranu

  ... gotovo nikad ne daju trenutanu protuponudu

  oprezni su u nastupu: Smijem li postaviti pitanje prije nego

  u sluaju nesuglasja prvo istiu svoje argumente, pa tek onda izjavljuju da nema suglasjaU

  IN

  KO

  VIT

  O P

  OS

  LOV

  NO

  KO

  MU

  NIC

  IRA

  NJE

  I

  VO

  E

  NJE

  SA

  ST

  AN

  AK

  A

 • Natprosjeni pregovarai.. (2)

  ... daju vie podataka o osobnim osjeajima

  ponavljaju makar slabe argumente zaona pitanja koja je inae tekoobraniti

  nadziru dogaaje koji se javljajutijekom pregovora

  MotiviMotivi su razlog pokretanja (donoenja odluke) ... oni su razlograzlogomom da se kupi ova ili

  ona usluga, aranman, proizvod

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • KKakoako izaizaii nana krajkraj s s problematiproblematinim pregovaranim pregovaraima?ima?To su ljudi izrazito tekog, agresivnog ponaanja i

  neto nastoje dobiti na silusilu

  Pridobijte njihovu pozornost.

  Objasnite im da neto mogu dobiti samo kroz trgovinu ili kroz odlike onoga to nude

  Slomite im vezu izmeu zastraivanja i pobjeivanja

  Ne smijete biti onaj koji poputa pred zastraivanjem, svaom ili prijetnjama,jaajui tako agresivnost druge strane

  Uvijek imate izbor da odgovorite na jednak ili posve suprotan nain.

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Sporazum koji se nee postii.Sporazum koji se nee provesti.

  Fiktivno pregovaranje

  Sporazum jednostrane koristi.Jednostrana gotova rjeenja.

  Pozicijsko pregovaranja

  Sporazum bilo koje vrijednosti.Dobri meuljudski odnosi.Dugoroni poslovni odnosi.

  Meko pregovaranje

  Sporazum jednostrane koristi.Tvrdo pregovaranje

  Kvalitetan sporazum s obostranim pokriem potreba.Racionalan utroak vremena, energije i sredstava.Dobri meuljudski odnosi.Najira od moguih rjeenja.Neplanirana i neoekivana obostrana rjeenja.Operativna rjeenja i dugoroni poslovni odnos (optimum)Pouzdanost provedbe rjeenja.

  Principijelno (win-win) pregovaranje

  FIKSNA POZICIJA (na tom se inzistira!)STRATEGIJE

  Fiksna pozicija je ona strateka odluka o cilju ili nainu pregovaranja na kojoj je pregovara odluan inzistirati.

  Fiksna pozicija odreuje strategiju pregovaranja.

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  NaNaela ela Win/Win/WinWin pristupapristupaOvo naelo sadri osobni stav i odnos osobni stav i odnos

  pregovarapregovaraaa prema pregovorima:1. Odgovornost obojice za dvostruku pobjedu

  2. Znatielja za razotkrivanjem tuih potreba

  3. Sposobnost razlikovanja vlastitih potreba od vlastitih elja

  4. Kreativnost u traenju zajednikog, a ne izdvojenog izlaza

  5. Spremnost na opravdani kompromis

  Win-win je naelo dvostruke pobjede, gdje kompromis pokriva interese obje

  strane na zadovoljavajui nain.U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  PregovaraPregovarake taktike i tehnikeke taktike i tehnike AKO je najkorisnija pregovaraeva troslovna rije. S

  ako, dajete sugovorniku do znanja da bi trebao neto uiniti za vas, ako elite da vi uinite neto za njega.

  BLEF je gotovo uvijek kontraproduktivan. Ako vas otkriju, vaa vjerodostojnost i perspektiva su mrtve.

  Pregovarai naue kazati NE ako shvate da inei to, dobivaju ustupke. Zato nemojte poticati njihov otpor, nagraujui ga.

  STRAH OD MRTVE TOKE je prilino est i sprjeava pregovarae da budu vrsti i odluni, potie ih na davanje ustupaka pod izlikom ouvanja ugleda i izbjegavanja neuspjeha. Strah je bolje prevladati, i nikada ga ne pokazati.

  STRPLJIVOST je imperativ koji smanjuje vremenske pritiske.

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  PregovaraPregovaraka tehnika ka tehnika salamasalamaSALAMA se svodi na postupne male dobitke: - kada se djeca udalje u parku pa vam malo po malo,

  pobjegnu iz vidokruga:

  - ostanu vam na vidiku, pa sjednu, pa legnu na zemlju a vi morate istezati vrat da biste ih vidjeli;

  - sputaju se niz padinu, pa se vraaju na vrh za sluaj da ih promatrate (a vi postajete sve umorniji od neprekidnog skakanja da biste ih imali na oku)

  - trenutak ih vidite, trenutak ne, nestaju na sve dulje i dulje vremena, a na kraju ipak sasvim nestanu iz vaeg vidnog polja.

  Tehnikom salame pregovaranje se vodi za niz naoko malih dobitaka, i tako krika po krika na kraju se dobije cijela salama!U

  IN

  KO

  VIT

  O P

  OS

  LOV

  NO

  KO

  MU

  NIC

  IRA

  NJE

  I

  VO

  E

  NJE

  SA

  ST

  AN

  AK

  A

 • Perkov za UO Zadar

  10 savjeta kako postati 10 savjeta kako postati winwin--winwin pregovarapregovara1. ispitajte vie opcija o kljunim ciljevima prodaje2. posvetite mnogo vie vremena razmatranju podruja

  mogueg sporazuma o sklapanju prodajnog ugovora3. odredite ciljeve unutar nekog raspona, a ne kao fiksnu

  toku4. sluajte - i dajte mnogo manje ishitrenih

  protuprijedloga5. izraavajui neslaganje, najprije navedite razloge a

  tek potom kaite da niste suglasni6. ee provjeravajte jeste li dobro razumjeli o emu

  je rije7. ee saimajte reeno8. pruajte vie podataka o svojim osobnim stavovima9. postavljajte mnogo vie pitanja (otvorenih)10.paljivo i sa razumijevanjem sasluajte odgovore

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  ZAKLJUZAKLJUNE MISLINE MISLI

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Kako stvarati bolju Kako stvarati bolju SLIKU O DRUGIMA?SLIKU O DRUGIMA?

  1. Traite ono pozitivnokod drugih.

  2. Oekujte pozitivno od drugih.

  3. Nauite davati pohvale.4. Budite taktini kod

  upuivanja zamjerke.5. Nauite opratati

  drugima.

  ivot je ovjeka onakav, kakvim ga oblikuju njegove misli.Marko Aurelije

  Najvanije u ivotu je to ovjek misli, i kakav stav ima prema svijetu.R.W. EmersonU

  IN

  KO

  VIT

  O P

  OS

  LOV

  NO

  KO

  MU

  NIC

  IRA

  NJE

  I

  VO

  E

  NJE

  SA

  ST

  AN

  AK

  A

 • Perkov za UO Zadar

  Kako poboljKako poboljati SLIKU O SEBI?ati SLIKU O SEBI?

  1. Postavljajte si jasne, realne i precizne ciljeve.

  2. U svakoj prilici koristite pozitivne izjave afirmacije.

  3. Izbjegavajte izjave koje vas ograniavaju.

  4. Prihvatite sebe sa svojim slabostima.

  5. Uoite svoje vrijednosti napravite inventuru.

  6. Nauite primati kritike.7. Natjeite se sami sa sobom.8. Mislite pozitivno. Suraujte!U

  IN

  KO

  VIT

  O P

  OS

  LOV

  NO

  KO

  MU

  NIC

  IRA

  NJE

  I

  VO

  E

  NJE

  SA

  ST

  AN

  AK

  A

 • Perkov za UO Zadar

  Kako do VRHA organizacije?Kako do VRHA organizacije?

  Ako elite doi na vrh, morate se odrei traganja za vlastitim savrenstvom, veumjesto toga

  uravnoteeno iskoristiti potencijale, vjetine i sposobnosti specijalista koji rade za vas!

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Komunikacijom do osobne Komunikacijom do osobne konkurentnostikonkurentnosti

  Biti bolji.... Biti drugaiji.... Biti prepoznatljiv.... Biti jedini i uvijek

  korak ispred.... Ne samo proizvodom

  /uslugom.... odraati i razvijati

  odnos sa klijentima razumjeti pristupe i

  razmiljanja klijenata prilagodba komunikacijom

  SAMORAZVOJ

  MI SVOJOM KOMUNIKACIJOM

  STVARAMO DODANU

  VRIJEDNOST

  U

  INK

  OV

  ITO

  PO

  SLO

  VN

  O K

  OM

  UN

  ICIR

  AN

  JE

  I V

  O

  EN

  JE S

  AS

  TA

  NA

  KA

 • Perkov za UO Zadar

  Osobnih 10 zlatnih savjeta !1. Uporno radite na poboljanju svoga vokabulara!2. Osim funkcionalnim (mozak), posvetite neophodnu panju i

  emocionalnim atributima (srce ljudi)!3. Svoj izgled (odijevanje) prilagoavajte situacijama (prilikama)

  i sugovornicima!4. Osmjehujte se!5. Uvjebajte prvi dojam koji ostavljate!6. Ono to mislite (i kad imate pravo), ne morate uvijek i izrei!7. Sasluajte druge, uivite se i nastojte shvatiti sugovornike!8. Iskreno se zainteresirajte za sugovornika!9. Govorite manje (krae), ali polaganije i razgovjetnije!10. Ne viite na druge (to rade samo oni koji nisu u pravu)!Zapamtite: imena (prezimena) i pohvale su najdraa glazba za

  ui vaih sugovornika!

 • Zahvaljujem na panji i vaem doprinosu.

  Bilo mi je osobito zadovoljstvo raditi i uiti zajedno s vama!

  Trsje 15, ZAGREB01 374 55 55

  091 605 55 [email protected]

  www.smart-consultants.hr