Ucenje Islama

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  1/134

  U^ENJE ISLAMA

  Muhammed Ali Fethullah

  Sarajevo, 2001 - 1422. H.G.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  2/134

  Naslov originala TALIMUL - ISLAM

  Naslov prijevoda U^ENJE ISLAMA

  Pisac Muhammed Ali Fethullah

  S arapskog preveo Muhamed Mehanovi}

  [erijatski recenzent Muhamed Mehanovi}

  Likovno - tehni~kiurednik Nedad Kazi}, Fatih Farhat

  Lektura i korektura Nermina Ferizbegovi}, Safet Sari}, Omer Resulovi}

  DTP Kavazovi} D&T, Sarajevo

  [tampa OKO - Sarajevo

  Tira : 30 000KNJIGA BROJ 14

  ^etvrto izdanje BESPLATNI PRIMJERAK

  Izdava~ Sva prava {tampanja i izdavanja zadr`ava Visoki saudijski komitetza pomo} BiH iKulturni centar Kralj Fahdu Sarajevu

  [TAMPANO POD POKROVITELJSTVOM ^UVARA DVA HRAMAKRALJA FAHDA BIN ABDUL-AZIZA AL-SAUDA, KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE

  CIP - Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo

  UDK 297.1

  FETHULLAH, Muhammad AliU~enje islama/ Muhammed Ali Fethullah; (s arapskog preveo Muhamed Mehanovi}). - 4. izd.- Sarajevo: Visoki saudijski komitet za pomo} Bosni i Hercegovini, 1998. - 140 str.; 20 cm. -(Visoki saudijski komitet za pomo} Bosni i Hercegovini; knj. 14)Prijevod djela: Talimul islam.

  ISBN 9958 - 880 - 07 - 5COBISS - ID 481798

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  3/134

  U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog

  PREDGOVORHvala Allahu Koji pou~ava peru, Koji ~ovjeka pou~ava onome {to ne zna. Hvala Allahu

  Koji je one koji vjeruju iz tmina na svjetlo izveo i na pravi put ih uputio: I doista, ovo jepravi put moj, pa se njega dr`ite idruge puteve ne slijedite, pa da vas odvojeod puta Njegova. (El - Enam, 153)Uzvi{eni Allah tako|er veli: Reci: Zar suisti oni koji znaju i oni koji ne znaju? (Ez - Zumer, 9). Uzvi{eni tako|er veli:Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo.(Et - Tegabun, 8)

  Neka je Allahov blagoslov na U~itelja koji upu}uje najboljoj uputi:Reci: Meni je,doista, jasno ko je Gospodar moj (El - Enam, 57), na{eg VjerovjesnikaMuhammeda, sallallahu alejhi ve selleme.

  Najuzvi{enija znanost je spoznaja Allaha, a ona nas vodi spoznaji na~ina ispovijedanjavjere Njemu. [to se vi{e {iri vjerska znanost smutnje je sve manje, a neznanje sve slabije.U tradiciji se pominje: Vrijednost alima (znalca) u odnosu na abida - pobo`njaka je kao

  vrijednost punog mjeseca u odnosu na ostale zvijezde. Jer, najvredniji je, najuzvi{eniji inajdostojniji da bude primjen onaj ibadet koji je uskla|en i podudaran s ~asnm {erijatom.A cilj i svrha egzistencije ~injenje je ibadeta Allahu:D`ine i ljude stvorio sam samozato da Mi se klanjaju. (Ez - Zarijat, 56)

  Visoki saudijski komitet raduje i ~ini mu ~ast da, po preporuci njegove visostipredsjednika Visokog saudijskog komiteta, princa Selmana b. Abdulaziza, guverneraprovinicije Rijad, ponudi ovu biblioteku sastavljenu od najvrednijih kniga potrebnihmuslimanu posebno u ovom vremenu. Akcenat smo stavili na moralne vrijednosti,

  u~vr{}enje vjerovanja, temelje islama, kompaktnost dru{tva i njegovu etiku, teuspostavljanje spona s prvom generacijom, najodabranijom i naj~estitijom zajednicom

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  4/134

  ashaba, koji su najbolje razumijevali i primjenjivali islam, nastoje}i valorizirati na{ iman, na{adjela i razmi{ljanje u svjetlu njihovog odnosa, povezuju}i dunjaluk sa ahiretom, ivot s onim{to slijedi poslije smrti. A to je istina koju nije mogu}e zanemariti, pogotovo uzimaju}i u obzir

  ~injenicu da smo izgubili hiljade na{e bra}e u bosanskoj tragediji. Kuda bi nas to ondavodilo?

  U okrilju ~asnog tefsira, plemenitog hadisa i ~iste islamske misli, ivimo s ovomodabranom skupinom knjiga iz serije Biblioteka bosanske porodice, koju nudimo odraslomi malom, mu{ku i ensku. Svako od njih moe zeti iz njih shodno obimu znanja koje mu jeAllah dao,oboruavaju}i se spoznajom i nalaze}i pravi put pomo}u Allahova svjetla.

  Ostavio sam vas na ~istoj stazi po kojoj je isto i}i no}u kao i danju, s nje skre}e samoonaj ko je propao- veli Poslanik, a.s. Ostavio sam vam dvije stvari koje, ako ih se budete

  pridr`avali, ne}ete zalutati nikada: Allahovu knjigu i moj sunnet - veli Poslanik, a.s.,tako|er.

  Molim Allaha da ovo znanje bude od koristi, da ga u~ini blagoslovljenim i trajnim dobrimdjelom i da nagradi svakog ko je u~estvovao u izlasku na vidjelo ove biblioteke, prevo|enjudjela, pripremanju za {tampanje, distribuciji, kao i onog ko se njome okoristi, najboljomnagradom. On ~uje dove i odaziva se.

  Direktor Regionalnog ureda

  Visokog saudijskog komiteta za Evropu

  Naser b. Abdurrahman es - Saeed

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  5/134

  Bismillahir - Rahmanir - Rahim

  Hvala Allahu, d`.{., Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na NjegovePoslanika, a.s., njegovu ~asnu porodicu i sve njegove ashabe.

  Djelo koje je pred nama nije obimno, ali ono nudi jedan novi program za po~etnikevjerske pouke i specifi~an pristup osnovnim saznanjima iz vjerovanja, fikha (obredoslovlja),ahlaka (morala) i `ivotopisa Allahovog Poslanika, a.s. Svaka od ovih grana islamskeznanosti obra|ena je kroz odre|eni broj lekcije koje, na jednostavan i sasvim razumljimna~in, ukratko obja{njavaju ono osnovno {to bi polaznici prvog stupnja vjerske pouke

  trebali nau~iti o islamu.Naslovi lekcija su formulisani u obliku pitanja, ~iji odgovor, sadr`an naj~e{}e u dvije -tri re~enice, predstavlja kompletnu obradu lekcije. Dakle, lekcije su veoma krake, ali dostasadr`ajne i pogodne za obradu. Nadam se da }e prakti~na primjena to najbolje pokazati.

  Hasan Maki}

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  6/134

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  7/134

  VRIJEDNOST U^ENJA KURANA

  Ebu-Umame, r.a., prenosi da je ~uo Allahova Poslanika, s.a.v.s., kad ka`e: U~iteKuran, jer }e on do}i na Sudnjem danu da se zauzima ({efaat ~ini) za svoje u~a~e.

  Osman b. Affan, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s, rekao: Najbolji me|u vama jeonaj koji Kuran nau~i, a zatim njime druge podu~ava!

  Ai{a, r.a., prenosi ove rije~i Allahova Poslanika, s.a.v.s.: Onaj ko vje{to u~i Kuran,bit }e u dru{tvu s pisarima (melekima) ~asnim i ~estitim, a ko ga u~i zamuckuju}i i spote{ko}om, imat }e dvostruku nagradu.

  Ebu Musa el-E{ari, r.a., ka`e da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Vjernik koji u~iKuran je kao narand`a: ima lijep miris, a i okus mu je lijep; a vjernik koji ne u~i Kuran jekao hurma: nema mirisa, a okus mu je sladak. Munafik koji u~i Kuran je kao bosiljak: imalijep miris, a okus mu je gorak; a munafik koji ne u~i Kuran je kao gorka tikvica: nemamirisa, a okus mu je gorak.

  Omer b. el-Hattab, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Zaista, Allah ovomKnjigom (Kuranom) uzdi`e jedne narode, a poni`ava druge.

  Ibn-Mesud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ko prou~i jedan harf- slovo iz Allahove Knjige (Kurana), imat }e nagradu, a nagrada se desetorostruko uve}ava.Ja ne ka`em da je Elif Lam - Mim harf, nego Elif je harf, Lam je harf i Mim je harf.

  Ibn-Abbas, r.a., veli da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: Onaj u ~ijim grudima nemani{ta iz Kurana (ne pamti ni{ta iz Kurana) je kao razvaljena i napu{tena ku}a.

  Abdullah b. Amr b. el-As, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: U~a~uKurana }e na Sudnjem danu biti re~eno: U~i i penji se (d`enetskim stepenicama -dered`ama), u~i lijepo i pravilno, kao {to si i na dunjaluku u~io, jer tvoje je mjesto (dered`au D`ennetu) kod posljednjeg ajeta kojeg prou~i{.

  DU@NOST JE ODR@AVATI KURANI NE PREPUSTITI GA ZABORAVU

  Ebu-Musa, r.a prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Brinite se i ~uvajteKuran (ono {to ste nau~ili iz njega), jer tako mi Onoga u ~ijoj ruci je Muhammedova du{a,on se zaboravlja br`e nego {to se deva sveze oslobodi. (konopa kojim joj je noga svezana).

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  8/134

  10 U~enje islama

  LIJEPO JE DA SE KURAN U^I ULJEP[ANIM GLASOM

  Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Resulullaha, s.a.v.s., da je rekao: Allah ne slu{a - napoklanja pa`nju ni~emu kao vjerovjesniku lijepa glasa, koji glasno i lijepo u~i Kuran.

  PODSTICANJE NA U^ENJE ODRE\ENIHAJETA I SURA IZ KURANA

  Ebu-Seid Rafi b. Mualla, r.a., veli: Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao mi je: Ho}e{ lida te podu~im najve}oj suri iz Kurana, prije nego {to iza|e{ iz d`amije? Zatim me jeuzeo za ruku, pa kad smo htjeli iza}i, ja mu rekoh: O Allahov Poslani~e, rekao si da }e{me podu~iti najvrijednijoj suri iz Kurana? - a on mi odgovori: Elhamdu lillah rabbil alemin(Fatiha) - to je sedam ajeta koji se ponavljaju (Essebul-mesani) i veli~anstveni Kurankoji mi je dan.

  Ebu-Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao za Kulhuvellahu

  ehad: Tako mi Onoga u ~ijoj je ruci moja du{a, ona je ravno tre}ini Kurana!U jednom drugom predanju stoji da je Resulullah, s.a.v.s., rekao svojim ashabima:Zar nije svaki od vas u stanju prou~iti tre}inu Kurana svake no}i? Po{to im je to izgledalote{ko, oni reko{e: A ko je to od nas u stanju, o Allahov Poslani~e? A on im odgovori:Kulhuvallahu ehad - to je tre}ina Kurana!

  Ebu-Seid el-Hudri, r.a., pripovijeda: Allahov Poslanik, s.a.v.s., tra`io je uto~i{te (kodAllaha) od d`ina i insanskog pogleda (uroka), sve dok mu nisu objavljene muavvizetani- Sura El-Felek i sura En-Nas, a kad su mu one objavljene, u~io je njih, ostaviv{i sve

  ostalo.Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s.: Ne ~inite va{e ku}egrobovima (ne u~e}i i ne klanjaju}i u njima), jer {ejtan zaista bje`i od ku}e u kojoj se u~isura El-Bekare.

  Ebu-Derda, r.a., pripovijeda da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: Ko nau~i (napamet)deset ajeta s po~etka sure El-Kehf, bit }e sa~uvan od Ded`ala.

  U drugom predanju stoji: s kraja sure El-Kehf.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  9/134

  U~enje islama 11

  OKUPLJANJE RADI U^ENJAI PROU^AVANJA KURANA POHVALNO JE

  Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Kad se ljudi okupeu jednoj od Allahovih ku}a (d`amija), da u~e Allahovu Knjigu (Kuran) i da je me|usobnoprou~avaju, na njih se spusti mir, prekrije ih Allahova milost, okru`e ih meleki i Allah ihspomene me|u onima koji su kod Njega. (Muslim)

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  10/134

  TEVHID

  (VJERA U ALLAHOVU JEDNO]U)

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  11/134

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  12/134

  U~enje islama 15

  RUKNOVI (STUPOVI) IMANA

  [ta smo du`ni nau~iti da bismo bili musliman i muslimanka?Da bismo bili musliman i muslimanka, du`ni smo vjerovati u temeljne istine vjerovanja

  (imana).Od ~ega se sastoji islamsko vjerovanje?Islamsko vjerovanje sastoji se od {esttemeljnih istina vjere ili {est imanskih ruknova.

  Koje su temeljne istine vjere?Temeljne istine vjere su:1) AMENTU BILLAHI Ja vjerujem u Allaha (Stvoritelja i Vladara svjetova),2) VE - MELAIKETIHI u Allahove meleke (duhovna razumna bi}a),3) VE - KUTUBIHI u Allahove kitabe (knjige objavljene nekim poslanicima),4) VE - RESULIHI u Allahove poslanike (pejgambere),5) VEL - JEVMIL - AHIRI u Posljednji dan (Sudnji dan),6) VE BIL - KADERI HAJRIHI VE [ERRIHI MINELLAHI TEALA i vjerujem da sve

  {to se doga|a, biva s Allahovom voljom i odre|enjem.

  [ta treba ~vrsto vjerovati i znati napamet?^vrsto treba vjerovati i znati napamet {est temeljnih istina vjere, jer ko ne zna i ne

  vjeruje u svih {est istina vjere ne mo`e biti musliman, odnosno muslimanka.Kako se zovu temeljne istine vjere?Temeljne istine vjere zovu se ruknovi (stupovi) imana, i vjerovanje je u njih uvjet da se

  bude musliman, odnosno muslimanka.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  13/134

  16 U~enje islama

  PRVA LEKCIJA

  KO JE STVORIO SVE [TO POSTOJI?

  - Allah, d`.{., Onaj je Koji je stvorio prostranu zemlju, visoke planine, uzburkanamora, Sunce koje daje svjetlost i liepo nebo koje je ukrasio zvijezdama.

  - Allah, d`.{., stvorio je ivotinje razli~itih boja, oblika i }udi. Raznolikost ivotinjskih

  vrsta je dokaz Allahove, d`.{., mo}i i ljepote Njegovog stvaranja.- Allah, d`.{., Gospodar je (Rabb) svih stvorenja i On je Taj koji ih je stvorio iz

  ni~ega i usavr{io njihov oblik

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  14/134

  slika - planeta

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  15/134

  18 U~enje islama

  DRUGA LEKCIJA

  KO SE BRINE O STVORENJIMA?

  - Allah, d`.{., Onaj je Koji se brine o svim stvorenjima. On hrani ribu u vodi iolak{ava joj na~ine ishrane, opskrbljuje ptice i olak{ava im nafaku. On opskrbljujeinsekte i sva druga stvorenja.

  - Allah, d`.{., Onaj je Koji je odredio svim stvorenjima kako da `ive, kako da serazmno`avaju, kako da grade sebi gnijezda u brdima i drve}u (p~ele i ptice), ili uzemlji (zmija i krtica).

  - Allah, d`.{., svim je ovim bi}ima olak{ao na~ine ivota i opstanka i onaga {to imje potrebno.

  - Allah, d`.{., je dakle, Gospodar svih stvorenja i On se brine o njima i olak{ava imopskrbu. On je podu~io sva stvorenja kako da podi`u i hrane mladun~ad, kakoda lete, plivaju i kako da se hrane.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  16/134

  slika - planete

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  17/134

  20 U~enje islama

  TRE]A LEKCIJA

  KO NAS JE PODU^IO I DAO NAM NAFAKU?

  - Allah, d`.{., Taj je Koji nas hrani. On spu{ta ki{u s neba. Dao nam je sluh i vid, idao nam znanje, kako bismo zasijali zemlju, iz koje izrastu razni plodovi kojejedemo.

  - Allah, d`.{., Taj je Koji nam je olak{ao ishranu i u~inio da razne ivotinje (ovce,koze, ribe) budu na{a hrana. Allah, d`.{., podario nam je znanje, kako bismo semogli koristiti njime u potrazi za na~inima opskrbe i u izgradnji zemlje.

  - Allah, d`.{., je, dakle, na{ Gospodar Koji nas hrani i olak{ava nam na~ineopskrbe, a tako|er i ostalim stvorenjima.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  18/134

  U~enje islama 21

  ^ETVRTA LEKCIJA

  ZA KOGA JE ALLAH, D@.[., STVORIO SVA DOBRA NA ZEMLJI

  - Allah, d`.{., stvorio je sva dobra na Zemlji kako bi se ljudi njima koristili.- Allah, d`.{., stvorio je no} i dan, Sunce i Mjesec, kako bismo znali broj godina;

  kako bismo znali vrijeme ra~unati.

  - Allah, d`.{., stvorio je zvijezde kao ukras na nebu i da se pomo}u njih snalazimokad putujemo no}u.- Allah, d`.{., dao nam je ivotinje kao prevozno sredstvo i u~inio da od njihove

  ko`e pravimo sebi odje}u, obu}u i drugo, a i da nam njihovo meso bude hrana.- Allah, d`.{., pot~ionio nam je mora i dao da po njima plove la|e i da iz njih vadimo

  sebi hranu i ukrase.- Allah, d`.{., spu{ta ki{u, pomo}u koje rastu razne `itarice i plodovi koje mi

  jedemo.

  - Allah, d`.{., stvorio nas je, po~astio i odlikovao nad ostalim stvorenjima, tako {tonam je podario znanje i stvorio nas u najljep{em obliku i ~istoj vjeri (islamu).

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  19/134

  22 U~enje islama

  PETA LEKCIJA

  KO JE TVOJ GOSPODAR I PO ^EMU GA POZNAJE[?

  - Moj Gospodar je Allah, d`.{.! On me je stvorio, opskrbio, dao mi lijep izgled,podu~io me korisnom znanju i dao mi na raspolaganje sve {to je na Zemlji.

  - Svoga Gospodara spoznajem putem mnogih znakova, me|u kojima su: stvaranje

  nebesa i Zemlje, brda i rijeka, drve}a, mora i drugog.- On je Taj Koji se brine o svim stvorenjima i olak{ava im na~in opskrbe i nafake.- Allah, d`.{., je, dakle, Stvoritelj i Opskrbljiva~, Onaj Koji udahnjuje `ivot i koji

  usmr}uje, i On nema sudruga (Niko Mu ravan nije i niko nije kao On).

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  20/134

  U~enje islama 23

  [ESTA LEKCIJA

  ZA[TO NAS JE ALLAH, D@.[., STVORIO?

  - Allah, d`.{., stvrio nas je i pot~inio nam sve {to je na Zemlji da bismo samo Njegaobo`avali i nepripisivali Mu druga.

  - Na{a je du`nost prema Allahu, d`.{., da Ga obo`avamo, iz zahvalnosti zbog

  blagodati koje nam je dao.- On (Allah, d`.{.) jedini je Koji zaslu`uje obo`avanje, jer je On jedini Stvoritelj,

  Opskrbitelj i Upu}iva~.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  21/134

  SLIKA

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  22/134

  U~enje islama 25

  SEDMA LEKCIJA

  KAKO ]E[ OBO@AVATI ALLAHA, D@.[. ?

  - Obo`avat }u Ga tako {to }u raditi ono {to mi je Allah, d`.{., naredio, pa }u obavljatinamaz, postiti, spominjati (veli~ati) Allaha, d`.{., stalno, biti poslu{an roditeljima,o~ekuju}i Allahovu, d`.{., nagradu.

  - Udaljavat }u se od onoga {to mi je Allah,d`.{., zabranio, kao na primjer la`, ru`nopona{anje, kra|a i sli~no, boje}i se Allahove, d`.{., kazne.

  - U trenutku dok obo`avam Allaha, d`.{., (klanjam), prisje}at }u se Allahove, d`.{.,veli~ine, te razmi{ljati o tome kako je stvorio ovaj svemir i sve {to je na Zemlji.

  - Ja volim Allahove, d`.{., propise ([erijat) i volim Njemu ~initi ibadet, jer On namnare|uje da radimo ono {to je na{e dobro, a zabranjuje nam ono {to je za naszlo, a Allah, d`.{., voli onoga ko Mu je pokoran i slijedi [erijat.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  23/134

  26 U~enje islama

  OSMA LEKCIJA

  [TA ZNA^I SURA EL - FATIHA?

  Prijevod Zna~enje

  Tebe Allaha, Gospodara svjetova Slava i hvala pripada samo Allahu,

  hvalimo Gospodaru svih svjetova i svih stvorenja!

  Svemilosnog, Milostivog Onoga Koji je milostiv prema svimstvorenjima, te posebno milostiv premaNjegovim robovima (muminima)koji Gaobo`avaju.

  Vladara Dana sudnjeg. Vladaru Kijametskog dana i dana kada }e

  se svoditi ra~uni.

  Samo tebe obo`avamo, Tebi se obra}amo na{im ibadetom,nadaju}i se da }e{ ga primiti.

  i samo od Tebe pomo} tra`imo! Od Tebe, na{ Gospodaru, tra`imo da nampomogne{ u svim na{im poslovima.

  Uputi nas na pravi put; Uputi nas, o Allahu, na put kojim si Tizadovoljan!

  na put onih kojima si milostSvoju darovao, Put Tvojih dobrih robova: poslanika i onih

  koji su ih slijedili.

  a ne na put onih koji su protiv sebe Uputi nas, o na{ Gospodaru, u Tvojusrd`bu izazvali, niti onih koji su istinsku vjeru, kako se ne bi srdiozalutali na nas, i kako ne bismo u zbludu zalutali.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  24/134

  U~enje islama 27

  DEVETA LEKCIJA

  ZNA[ LI [TA JE POSLANIK, S.A.V.S., JEDNOM PRILIKOMREKAO DJE^AKU ABDULLAHU BIN ABBASU

  Prenosi se od Abdullaha bin Abbasa (radijallahu anhum), da je rekao: Bio sam jednogdana iza Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa mi je rekao:

  O dje~a~e! Podu~it }u te nekim rije~ima:Pazi na Allaha, pa }e On paziti na tebe!Imaj na umu Allaha, Allah }e ti biti na pomo}i!Kad moli{, moli od Allaha!Ako tra`i{ pomo}, tra`i je od Allaha!Znaj, kad bi se ~itav svijet sakupio da ti kakvu korist priu{ti, ne bi ti koristilo, osim

  onoliko koliko ti je Allah propisao. A da se svi ljudi sakupe da ti nanesu {tetu, ne bi tina{tetili, osim u onome {to ti je Allah ve} propisao.

  Podigla su se pera i osu{ile stranice.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  25/134

  28 U~enje islama

  DESETA LEKCIJA

  KAKO UPU]UJE[ DOVU ALLAHU, D@.[.?

  Allahu, d`.{., upu}ujem dovu tako {to spominjem Njegova lijepa imena (el-esmau-l-husna), a neka od tih imena su:

  Allah - Onaj koji zaslu`uje da Mu se ~ini ibadet (mabud);

  Er-Rahman - Onaj koji je milostiv prema Svojim stvorenjima;El-Melik - Onaj koji posjeduje sve;El-Hakim - Onaj koji ne govori niti radi osim {to je savr{eno ispravno;El-Halik - Onaj koji je stvorio stvorenja iz ni~ega;Es-Selam - Onaj koji je ~ist od svih nedostataka i mahana;Er-Rezzak - Onaj koji opskrbljuje i olak{ava puteve nafake svih bi}a;El-Gafur - Onaj koji prelazi preko grijeha Svojih robova;El-Kerim - Onaj koji daje nagradu prije nego se uradi neko dobro djelo, a nagra|uje vrlo

  obilato za malo hairli djelo;El-Kajjum - Onaj koji pazi na stvorenja, upravlja njima, i brine se o njima;El-Hafiz - Onaj koji ne zanemaruje (dobra) djela i ~uva Svoje robove od zla;Er-Rabb - Stvoritelj svega i Upravitelj;Er-Rahim - Onaj koji je milostiv prema Svojim robovima, vjernicima;El-Vahid - Jedini gospodar svemira i jedini koji zaslu`uje da bude obo`avan;El-Bedi - Onaj koji stvara jedinstveno;El-Aziz - Onaj koji je nepobjediv;

  El-Alim - Onaj koji zna {ta je bilo i {ta }e biti;E{-[ekur - Onaj koji nagra|uje Svoje dobre robove;El-Hajj - Onaj koji ne umire;El-Halim - Onaj koji ne obustavlja Svoje blagodati robovima zbog njihovih grijeha;El-Latif - Onaj koji Svojim robovima eli dobro i olak{anje.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  26/134

  U~enje islama 29

  JEDANAESTA LEKCIJA

  VJEROVANJE U POSLANIKE I OBJAVE (KNJIGE)

  - Kako ljudi znaju {ta im je Allah, d`.{., naredio, pa to izvr{avaju, i ono {to im je zabranio,pa se toga klone?

  - Ljudi to znaju putem poslanika, koje je Allah, d`.{., slao njihovim narodima,

  nare|uju}i im dobro, a odvra}aju}i ih od zla.- Ko su poslanici?- Poslanici su ljudi poput nas. Allah, d`.{., odabrao ih je i poslao im Objave (Knjige)

  u kojima su Allahove, d`.{., naredbe i zabrane, a koje su poslanici bili du`ni dostavitiljudima.

  - Koje su poznate objave?Zebur - objavljen Davudu, a.s.;Tevrat - objavljen Musau, a.s.;

  Ind`il - objavljen Isau, a.s.;Suhufi - objavljeni Ibrahimu, a.s.;Kuran - objavljen Muhammedu, s.a.v.s.- Ko su najodabraniji poslanici?- Najodabraniji poslanici su: Nuh, Ibrahim, Isa i Muhammed, s.a.v.s., a najodabraniji

  me|u njima je Muhammed, a.s.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  27/134

  30 U~enje islama

  DVANAESTA LEKCIJA

  KO JE NA[ POSLANIK?

  - Na{ poslanik je Muhammed b. Abdullah b. Abdul-Muttalib b. Ha{im b. Ismail b. Ibrahim,a.s.

  KAKVE SU NJEGOVE FIZI^KE OSOBINE?

  Poslanik, s.a.v.s., bio je:- srednjeg rasta; niti visok, niti nizak;- lijepog lica, guste brade i crnih o~iju;- ugodnog mirisa, ~ak i znoj mu je mirisao;- {irokih ramena, ravna stomaka i prsa;- bijele i nje`ne ko`e;- jake tjelesne gra|e;- izra`enog stida, tako da je obarao pogled kad bi s nekim razgovarao.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  28/134

  U~enje islama 31

  TRINAESTA LEKCIJA

  [TA ZNA[ O PONA[ANJU (AHLAKU)ALLAHOVOG, D@.[., POSLANIKA PRIJE OBJAVE?

  Bio je izrazito stidan.- Nikad u svom ivotu nije ~inio grijehe Allahu, d`.{., niti je pao na sed`du idolima.- Radio je i pomagao svom amid`i, Ebu-Talibu, tako {to je ~uvao ovce, te putovao strgova~kim karavanima, dok je bio mali.

  - Ljudi su ga voljeli, pa su ga prozvali iskreniipovjerljivi(sadik i emin). Zbog njegovepovjerljivosti, Hatid`a, r.a., slala ga je s njenom trgova~kom robom u [am.

  - Obo`avao je Allaha, d`.{., i razmi{ljao o pe}ini Hira, nadomak Meke, o Njegovomstvaranju, a mrzio je {irk i kipove.

  - Nije znao ~itati niti pisati.- Bio je blag i milostiv, pa su ga zato njegove sluge i drugovi mnogo voljeli.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  29/134

  32 U~enje islama

  ^ETRNAESTA LEKCIJA

  MUHAMMEDOVA, S.A.V.S., PRESUDAU SPORU KUREJ[EVI]A OKO CRNOG KAMENA

  Zgrada Kabe postade stara i tro{na, a Meku zadesi velika poplava zbog koje se nekidijelovi Kabe sru{i{e. To bi razlogom da Kurej{ije po~nu obnovu Kabe, pri ~emu im jePoslanik, s.a.v.s., pomogao, pa je donosio kamenje na ple}ima, od ~ega mu ostade trag.Nakon {to zavr{i{e s izgradnjom Kabe, posvadi{e se Kurej{ije oko toga kome }e pripasti~ast da stavi Had`erul-esved na njegovo mjesto i skoro se potuko{e.

  - Na kraju jedan od njih predlo`i da im presudi prvi koji sutradan u|e u Kabu. Allah,d`.{., htio je da to bude Muhammed, s.a.v.s., pa kad ga Kurej{ije ugleda{e, radosnipovika{e: Ovo je El-Emin! Zadovoljni smo da nam on presudi! Zatim Poslanik, s.a.v.s.,naredi da mu donesu komad platna na koji on stavi Had`erul-esved, a onda ga poglavarisvih kurej{evi}kih plemena podigo{e i doneso{e do njegovog mjesta. Tu ga je Poslanik,s.a.v.s., uzeo svojim plemenitim rukam i stavio na njegovo mjesto.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  30/134

  U~enje islama 33

  PETNAESTA LEKCIJA

  KAKO JE PO^ELA OBJAVA?

  Allahov Poslanik, s.a.v.s., obo`avao je Allaha, d`.{., u pe}ini Hira, nadomak Meke.Jednom prilikom, do|e mu melek D`ibril, a.s., te mu citira suru El-Alek i naredi mu daponavlja za njim. Prvo {to je objavljeno iz Kurana, bio je ajet koji glasi: ^itaj, u ime

  Gospodara tvoga, koji stvara!(El-Alek, 1)- [ta je Allah, d`.{., naredio Poslaniku?- Naredio mu je da dostavi islam svome narodu i cijelom ~ovje~anstvu i da ih pozove da

  slijede vjeru islam, te da ih podu~i njegovim propisima.- Koliko godina je Poslanik pozivao u islam?- Poslanik je pozivao u islam od trenutka kad je primio Objavu, pa sve do svoje smrti, u

  Medini, ukupno dvadeset tri godine.

  - ^ime je Allah, d`.{., potpomogao Poslanika, s.a.v.s.?- Potpomogao ga je mnogobrojnim mud`izama, koje su dokaz njegove iskrenosti.Svakako je najve}a mud`iza Kuran, a.{. Ljudi nisu u stanju napisati ne{to njemusli~no. I ne samo to, nisu u stanju napisati niti jednu suru, sli~nu kuranskoj!

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  31/134

  slika - pe}ina

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  32/134

  U~enje islama 35

  [ESNAESTA LEKCIJA

  [TA JE TO KURAN ^ASNI (EL - KURAN EL - KERIM)?

  - Kuran je Allahov, d`.{., govor koji je D`ibril dostavio od Allaha, d`.{., na{em Poslaniku,Muhammedu, s.a.v.s. Poslanik, a.s., podu~avao je ashabe Kuranu i onome {to sadr`i, aoni su ga u~ili napamet, razumjeli, te podu~ili njemu one koji su ih slijedili.

  - [ta smo du`ni u pogledu Kurana?- Zbog toga {to je Kuran Allahov, d`.{., govor, trebamo ga po{tovati, tako {to ne}emo

  pri~ati dok se on u~i, niti ga dodirivati dok smo bez abdesta i slu{at }emo ga i ne}emoraditi ni{ta drugo prilikom njegovog u~enja. Mi smo du`ni u~iti Kuran, i to bez gre{aka.Du`ni smo slijediti kuranske naredbe, a kloniti se onoga {to je zabranio. Mi se ponosimoKuranom, jer je on Allahov, d`.{., govor. Onaj ko slijedi Kuran, ne}e zalutati nadunjaluku niti }e nesretan biti na ahiretu.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  33/134

  36 U~enje islama

  SEDAMNAESTA LEKCIJA

  KAKO JE POSLANIK, S.A.V.S., IZVR[IO SVOJU ZADA]U?

  - Poslanik, s.a.v.s., cijelog je svog ivota ulagao trud u {irenje islama, pa je posje}ivaoljude na mjestima gdje se okupljaju i u njihovim ku}ama. Pozivao ih je ~ak i na putu, tebi putovao u druga mjesta i posje}ivao druga plemena, kojima je obja{njavao ljepotu

  islama i pozivao ih u islam na lijep na~in.- Poslanik, s.a.v.s., pozivao je u islam sve slojeve dru{tva: ugledne i obi~ni svijet,

  bogate i siroma{ne, slobodne ljude i one koji su bili u ropstvu.- Muhammed, s.a.v.s., dostavio nam je islam u potpunosti. Tako nas je podu~io kako dajedemo i pijemo, kako da se obla~imo, spavamo, {ta smijemo, te kako da tra`imodozvolu (izun) prilikom ulaska u tu|u ku}u.

  - Poslanik, s.a.v.s., nije prestao s pozivanjem sve do svoje smrti, a zadnje {to je rekaona samrti, bila je preporuka da pazimo i ~uvamo namaz.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  34/134

  U~enje islama 37

  OSAMNAESTA LEKCIJA

  KAKO JE POSLANIKOV, S.A.V.S.,NAROD PRIMIO NJEGOVO POSLANSTVO?

  Poslanik, s.a.v.s., podnio je mnoge uvrede i neda}e od svoga naroda, jer su ga utjerivaliu la` i nisu mu vjerovali.

  - Govorili su da je ~arobnjak i la`ac. Na put, kuda je on prolazio, bacali su trnje, te su gavi{e puta poku{ali ubiti.

  - Ashabe, koji su primili islam, tako|er su izlagali raznim mu~enjima.- I pored svega toga, Poslanik, s.a.v.s., nije se nikada srdio, niti im se svetio, ve} ih je

  uporno pozivao u islam, pa je Allah, d`.{., uputio mnoge od njih, a bilo ih je koji suumrli kao kafiri.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  35/134

  38 U~enje islama

  DEVETNAESTA LEKCIJA

  LJUBAV MUHAMMEDA, S.A.V.S., PREMA NJEGOVOM UMMETU

  - Muhammed, s.a.v.s., volio je svoj ummet, bio sa`aljiv prema njemu i elio mu svakodobro. Bio je vrlo tu`an kad mu ne bi vjerovali, boje}i se za njih d`ehenemske vatre.

  - U Bitki na Uhudu, mu{rici su ranili Poslanika, s.a.v.s., unakazili njegovo plemenito lice

  i izbili mu nekoliko zuba. Me|utim, to nije bio razlog da ih proklinje, ve}, naprotiv, molioje Allaha, d`.{., da im oprosti, rije~ima: Moj Allahu, oprosti mom narodu, jer oni neznaju!

  - Prilikom osvojenja Meke, Muhammed, s.a.v.s., nije se svetio nevjernicima iz plemenaKurej{ nego im je oprostio, rekav{i: Idite svojim ku}ama, vi ste slobodni!

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  36/134

  U~enje islama 39

  DVADESETA LEKCIJA

  KO JE NAJODABRANIJI POSLANIK?

  Najodabraniji poslanik, svakako je na{ Poslanik, Muhammed, s.a.v.s. On je, ujedno, iposljednji Allahov, d`.{., poslanik.

  - Vjera islam, u koju je on pozivao, objavljena je cijelom ~ovje~anstvu i Allah, d`.{., ne

  prima drugu vjeru mimo islama.- Uzvi{eni Allah, d`.{., ka`e: A onaj ko eli neku vjeru, osim islama, ne}e mu biti

  primljena, i on }e na onom svijetu nastradati. (Ali - Imran, 85)

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  37/134

  40 U~enje islama

  DVADESET PRVA LEKCIJA

  KOJE SU NA[E DU@NOSTI PREMA POSLANIKU, S.A.V.S.?

  1. Da vjerujemo u ono s ~ime je poslan ~ovje~anstvu, i da vjerujemo da je on Allahov,d`.{., poslanik, i to zadnji (Hatemu-lenbijai), i da poslije njega nema poslanika.

  2. Da mu se pokoravamo u onome {to nam je naredio, a da se klonimo onoga {to nam

  je zabranio.3. Da ga volimo i da nam bude uzor u na{em ivotu.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  38/134

  U~enje islama 41

  DVADESET DRUGA LEKCIJA

  KOJA SU ZNA^ENJA [EHADETA?

  - E[HEDU EN LA ILAHE ILLELLAH, zna~i:^vrsto sam uvjeren da je Allah, d`.{., Jedini Stvoritelj i Opskrbitelj i da je on Gospodar

  (Rabb) svih stvorenja, te da nema bo`anstva koje zaslu`uje da se obo`ava, osim Allaha, d .{.- E[HEDU ENNE MEHAMMEDEN RESULULLAH, zna~i:^vrsto sam uvjeren da je Muhammed, s.a.v.s., Allahov, d`.{., poslanik. Vjerujem u

  ono o ~emu nas je obavijestio, pokoravam mu se u onome {to je naredio i klonim seonoga {to je zabranio i prezreo da se radi.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  39/134

  FIKH

  (ISLAMSKO PRAVO I VJEROZAKON)

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  40/134

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  41/134

  RUKNOVI (STUPOVI) ISLAMA

  Je li muslimanu i muslimanki dovoljno samo vjerovati?Muslimanu i muslimanki nije dovoljno samo vjerovati nego treba izvr{avati i slamske

  du`nosti.Koliko ima glavnih islamskih du`nosti i koje su?Glavnih islamskih du`nosti ima pet, a to su:

  1) IZJAVITI KELIME - [EHADET2) NAMAZE KLANJATI3) MJESEC RAMAZAN U GODINI POSTITI4) ZEKAT (vjerski doprinos) DAVATI5) HAD@ IZVR[ITI (jednom u ivotu Kabu posjetiti, kome je mogu}e).Gdje su nam nare|ene glavne islamske du`nost?Glavne islamske du`nosti nare|ene su nam u Kuranu i u vjerodostojnim hadisima

  kao stroge Allahove zapovijedi (farzovi), pa su ih muslimani i muslimanke du`ni obavezno

  izvr{avati.[ta zaslu`uju oni koji ne izvr{avaju Allahove zapovijedi?Oni koji ne izvr{avaju Allahove zapovijedi zaslu`uju Allahovu kaznu.Kako se zovu glavne islamske du`nosti?Glavne islamske du`nosti zovu se ruknovi (stupovi) islama, a to su vidljivi znaci da je

  neko musliman ili muslimanka[ta smo du`ni u djetinjstvu nau~iti?U djetinjstvu smo du`ni nau~iti kako se vr{e islamske du`nosti i priviknuti se na njihovo

  izvr{avanje.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  42/134

  46 U~enje islama

  PRVA LEKCIJA

  JE LI NAMAZ VA@AN?

  - Namaz je temelj vjere i on je drugi islamski temelj (rukn). Allah, d`.{., naredio nam jeda klanjamo namaz i da vodimo ra~una o njegovom obavljanju.

  - Allah, d`.{., ka`e: Redovito molitvu obavljajte, naro~ito onu krajem dana, i pred

  Allahom ponizno stojte! (El - Bekara, 238)- Allahov, d .{., Poslanik sam je vodio ra~una o namazu i obavljao ga u d`ematu. Kad

  bi osjetio tjeskobu, po`urio bi na namaz i rekao: Odmori nas njime, o Bilale!- Namaz je bio jedno od najdra`ih djela Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  43/134

  U~enje islama 47

  DRUGA LEKCIJA

  GDJE OBAVLJAMO PROPISANE NAMAZE?

  - Propisane namaze obavljamo u mezd`idima i d`amijama, koje su Allahove ku}e naZemlji. Namaz u d`ematu je bolji (vredniji) 27 puta od onog namaza koji se klanja nasamo,tj. pojedina~no.

  KAKO ZNAMO DA JE NASTALONAMASKO VRIJEME, NAMASKI VAKAT?

  - Kad ~ujemo ezan, ostavit }emo posao koji smo zapo~eli, kao i sve ono {to nam se

  zadesilo u rukama, te se uputiti u mezd`id, kako bismo obavili namaz, kao znak (izraz)ispunjenja odredbe na{eg Uzvi{enog Gospodara.

  KAKO ]EMO OBZNANITINASTANAK NAMASKOG VREMENA?

  Nastanak namaskog vremena obznanit }emo u~enjem ezana koji glasi:ALLAHU EKBER, 4 puta (Allah je najve}i!)E[HEDU EN LA ILAHE ILLALLAH, 2 puta (Svjedo~im da nema drugog boga, osim

  Allaha!)E[HEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH, 2 puta (Svjedo~im da je Muhammed

  Allahov Poslanik!)HAJJE ALESSALAH, 2 puta (Do|ite na namaz!)HAJJE ALEL FELAH, 2 puta (Do|ite na spas!)ALLAHU EKBER, 2 puta (Allah je najve}i!)LA ILAHE ILLALLAH, (Nema boga, osim Allaha!)

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  44/134

  48 U~enje islama

  [TA SE DODAJE U SABAHSKI EZAN?

  - Prilikom u~enja sabahskog ezana, doda se:ESSALATU HAJRUN MINENNEUM, 2 puta (Namaz je bolji od spavanja!), i to

  nakon {to prou~imo:HAJJE ALEL FELAH.

  [TA SE U^I NAKON PROU^ENOG EZANA?

  Nakon prou~enog ezana, u~i se:

  ALLAHUMME RABBI HAZIHID-DAVETIT-TAMMETI, VES-SALATIL-KAIMETI, ATI MUHA-MMEDENIL-VESILETE VEL-FADILETE, VEBASHUL LAHUMMEL-MEKAMEL-MAHMUD-ELLEZI VEATTEH

  AKO SMO SE OKUPILI RADI NAMAZAU MESD@IDU, [TA ]EMO U^INITI?

  - Pristupit }emo obavljanju namaza.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  45/134

  slika - d`amija

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  46/134

  50 U~enje islama

  KAKO PRISTUPAMO OBAVLJANJU NAMAZA?

  Obavljanju namaza pristupamo u~e}i ikamet, koji glasi:ALLAHU EKBER, 4 putaE[HEDU EN LA ILAHE ILLALLAH, 2 putaE[HEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH, 2 putaHAJJE ALES-SALAH, 2 putaHAJJE ALEL-FELAH, 2 putaKAD KAMETIS-SALAH, 2 putaALLAHU EKBER, 2 putaLA ILAHE ILLALLAH

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  47/134

  U~enje islama 51

  TRE]A LEKCIJA

  KAKO ]U SE ABDESTITI ZA NAMAZ?

  - Pripremim vodu (odem do umivaonika, kupatila ili ~esme);- Ka`em BISMILLAH (U ime Allaha!);- Operem {ake (ruke do zglobova), 3 puta;

  - Isperem usta i nos, 3 puta;- Operem lice, 3 puta;- Operem ruke do iza laktova, 3 puta (po~injem uvijek od desne ruke);- Potarem glavu sprijeda ka unazad i odzada naprijed, jedanput;- Potarem u{i, jedanput;- Operem noge (stopala) do iznad ~lanaka, 3 puta;- Podignem glavu k nebu i ka`em: E[HEDU EN LA ILLALLAH VE ENNE

  MEHAMMEDEN RESULULLAH.

  - Redoslijed kod uzimanja abdesta veoma je va`an, pa tako ne}u oprati stopala prijelica, niti lice prije {aka.

  - Ne}u prekidati abdest tako {to }u oprati {ake, isprati usta i nos i zatim oti}i da obavimbilo koji posao, pa se vratiti i nastaviti abdest. Ako bih prekinuo abdest zbog bilo ~ega,abdestit }u se iznova.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  48/134

  UZIMANJE ABDESTA

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  49/134

  54 U~enje islama

  ^ETVRTA LEKCIJA

  HO]U LI SE ABDESTITI ZA SVAKI NAMAZ?

  - Kad se abdestim, bivam ~ist i ta ~isto}a traje tako da se s jednim abdestom mo`eklanjati vi{e namaza, sve dok se ne desi ne{to {to kvari abdest, nakon ~ega se moramoponovo abdestiti.

  [TA ]E POKVARITI ABDEST?

  - Abdest }e pokvariti:1. Sve ono {to iza|e iz tijela na dva tjelesna otvora, kao {to su:

  - mala nu`da (mokra}a), velika nu`da, vjetar i dr.2. spavanje,3. gubljenje pameti (nesvijest, ludilo i sl.)4. izlazak krvi, sukrvice i gnoja.

  KOJA JE VRIJEDNOST ABDESTA?

  - Kad se musliman abdesti, s kapljicama abdesta idu i njegovi grijesi; stoga, abdest peregrijehe svakog insana, kao {to voda pere prljavu odje}u.

  - Abdest je uvjet za namaz i Allah, d`.{., ne}e primiti namaz ni od koga, sve dok nebude potpuno ~ist, tj. dok ne bude pod abdestom. Jedan od abdeskih adaba je da sevoda ne prosipa previ{e. Allahov Poslanik bi se abdestio samo s jednom ~a{om vode,a Allah, d`.{., ne voli rasipnike.

  - Sunnet je da se prilikom abdesta koristi misvak (~etkica).

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  50/134

  U~enje islama 55

  PETA LEKCIJA

  [TA ]U U^INITI PRIJE NAMAZA?

  - Abdestit }u se kao {to se abdestio Allahov Poslanik, s.a.v.s.- Uvjerit }u se da je odje}a na meni ~ista, kao i mjesto na kojem }u klanjati.- Odje}a koja je na meni treba pokrivati stidna mjesta i da pokriva moja ramena. (Nije

  lijepo klanjati u potko{ulji).- Obratiti }u pa`nju na svoj spolja{nji izgled, pripremaju}i se za namaz; zakop~at }u

  svu dugmad, popraviti odje}u, obrisati lice pe{kirom ako bih osje}ao hladno}u ilipotrebu za tim, kako mi sve to ne bi odvra}alo pa`nju u toku namaza.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  51/134

  56 U~enje islama

  [ESTA LEKCIJA

  KAKO ]U KLANJATI?

  - Okrenut }u se prema Kibli i stati uspravno.- Prisjetit }u se Allahove, d`.{., uzvi{enosti i da On gleda mene i mjesto na kojem }u

  Mu sed`du ~initi.

  - Podi}i }u svoje ruke tako {to }e dlanovi biti okrenuti prema Kibli.- Re}i }u: ALLAHU EKBER!; zatim }u staviti ruke desnu preko lijeve.- Prou~it }u dovu kojom zapo~injem namaz:

  SUBHANEKE ALLAHUMME VE BI HAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TEALA

  D@EDDUKE VE LA ILAHE GAJRUKE.Neka si slavljen samo Ti, moj Allahu, i Tebi hvala. Tvoje je veli~anstvo uzvi{eno. Nema

  drugog boga, osim Tebe.- Prou~it }u Euzubillah i Bismillah.- Prou~it }u suru Fatiha i re}i na njenom kraju: AMIN - (Usli{aj!)- Prou~it }u ne{to iz Kurana (suru ili nekoliko ajeta).- Kad to zavr{im, re}i }u: ALLAHU EKBER! i u~initi ruku, tako {to }e mi le|a i glava

  biti izravnani, a ruke oslonjene o koljena.

  - Na rukuu }u re}i: SUBHANE RABBIJEL-AZIM, 3 puta, a {to zna~i: Slava Tebi,moj uzvi{eni Gospodaru!

  - Ispravit }u se i re}i: SEMIALLAHU LIMEN HAMIDEH (Allah ~uje onoga ko Gahvali!)

  - Ostanem tako stajati, izgovaraju}i: RABBENA VE LEKEL-HAMD (Gospodaru moj,Tebi nek je hvala!)

  - Izgovorit }u: ALLAHU EKBER!, spu{taju}i se na sed`du, tako {to }u spustiti lice,ruke, koljena i no`ne prste na tle, vode}i ra~una o tome da mi ~elo, nos i svi ostali,

  prethodno spomenuti dijelovi, budu na zemlji, kako bi sed`da bila potpuna i ispravna.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  52/134

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  53/134

  58 U~enje islama

  - Na sed`di }u re}i: SUBHANE RABBIJEL-EALA (3 puta) (Slava Tebi, moj VelikiGospodaru!)

  - Podi}i }u se sa sed`de, izgovaraju}i: ALLAHU EKBER!, i sjesti tako {to }u podvitidesnu nogu, a lijevu ispru`iti i staviti ruke na koljena, izgovaraju}i: RABBIGFIR LIVE LI VALIDEJJE (Gospodaru, oprosti meni i mojim roditeljima!)

  - Izgovorit }u: ALLAHU EKBER!, i u~initi drugu sed`du, na isti na~in kao {to sam

  u~inio i prvu sed`du.- Isto ovako }u klanjati drugi rekat.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  54/134

  U~enje islama 59

  SEDMA LEKCIJA

  [TA JE PRVO SJEDENJE (TE[EHHUD)?

  Prvo sjedenje (Te{ehhud) su slijede}e rije~i:

  ETTEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VET-TAJJIBATU, ES-SELAMU ALEJKEEJJUHENNEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU, ES-SELAMU ALEJNA VEALA IBADILLAHIS-SALIHIN, E[HEU EN LA ILAHE ILLALLAH VE E[EHEDU ENNEMUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.

  Najbolji pozdravi, salavati i (rije~i) pohvale, pripadaju samo Allahu. Neka ti je selam,milost i Allahov blagoslov, Allahov Poslani~e! Neka su Allahov mir i blagoslov nama i svimdobrim Allahovim robovima. Vjerujem i izjavljujem da nema drugog boga, osim Allaha, i daje Muhammed Allahov rob i Allahov Poslanik.

  KADA SE U^I ETTEHIJJATU?

  - U~i se nakon povratka sa druge sed`de, nakon drugog rekata.- Re}i }u: ALLAHU EKBER! i umiriti se nakon druge sed`de (na isti na~in kako sam

  to u~inio izme|u dvije sed`de), te }u prou~iti ettehijjatu.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  55/134

  60 U~enje islama

  [TA JE TO DRUGO SJEDENJE I [TA ]U U^ITI NA NJEMU?

  - Drugo sjedenje je sjedenje nakon druge sed`de posljednjeg rekata.- Re}i }u: ALLAHU EKBER!, zatim se umiriti, kao na sjedenju izme|u dvije sed`de

  i kao na prvom sjedenju.- Na drugom sjedenju }u u~iti: ETTEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VET

  TAJJIBATU, kao {to sam u~io na prvom sjedenju, zatim }u donijeti salavat naAllahovog Poslanika, u~e}i:

  ALLAHUME SALLI ALA MEHAMMEDIN VE ALA ALI MEHAMMEDIN KEMASALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUN MED@ID, VEBARIK ALA MEHAMMEDIN VE ALA ALI MEHAMMEDIN KEMA BAREKTE ALAIBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUN MED@ID.

  Allahumoj, obaspi milo{}u Muhammeda i rod Muhammedov, kao {to si obasuo milo{}uIbrahima i Ibrahimov rod. Zaista si Ti hvaljen i slavljen. Allahu moj, blagoslovi Muhammedai Muhammedov rod, kao {to si blagoslovio Ibrahima i Ibrahimov rod. Zaista si Ti hvaljen islavljen!

  [TA SE U^I NAKON SALAVATA NA ALLAHOVOGPOSLANIKA, S.A.V.S.?

  - Nakon salavata na Allahovog Poslanika, u~it }u:

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  56/134

  U~enje islama 61

  RABBENA ATINA FIDDUN-JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VE KINAAZABENNAR.

  RABBENA GFIR LI VE LI VALIDEJJE VE LILMUMININA JAVMA JAKUMUL-HISAB.

  ALLAHUME INNI EUZU BIKE MIN D@EHENNEME VE MINAZABIL-KABRI VE MINFITNETIL-MAHJA VEL-MEMATI VE FITNE-TIL-MESIHID-DED@AL.

  Gospodaru na{, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sa~uvaj nas patnje uvatri!

  Gospodaru na{, oprosti meni, i roditeljima mojim, i svim vjernicima - na dan kad sebude polagao ra~un!

  Gospodaru moj, ja doista tra`im uto~i{ta kod Tebe od d`ehenemske vatre i kaburskogazaba, i od isku{enja u ivotu, i poslije smrti, i od isku{enja la`nog spasitelja (Ded`ala)!

  - Zatim }u predati selam na desnu i lijevu stranu, izgovaraju}i: ESSELAMU ALEJKUMVE RAHMETULLAH.

  Neka su na nas mir, spas i Allahova milost.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  57/134

  62 U~enje islama

  OSMA LEKCIJA

  [TA SE KA@E NAKON NAMAZA?

  Nakon namaza sunnet je prou~iti:- ESTAGFIRULLAH, 3 puta (Tra`im oprost od Allaha.)

  - ALLAHUMME ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAMU TEBAREKTE JAZEL-D@ELALI VEL-IKRAM. (Moj Allahu! Ti si spas i od Tebe je spas. Uzvi{en si,Vlasni~e uzvi{enosti i slave!)

  - ALLAHUMME EINNI ALA ZIKRIKE VE [UKRIKE VE HUSNI IBADETIK.(Allahu moj! Pomozi mi da Ti zikr ~inim i da Ti budem zahvalan i da Ti ibadet ~inim na

  najljep{i na~in!)- Prou~it }u ajet Kursi.- Prou~it }u: SUBHANALLAH (Slava Allahu!), 33 puta.- Prou~it }u: ELHAMDU LILLAH (Slava Allahu!), 33 puta.- Prou~it }u ALLAHU EKBER! (Allah je najve}i!), 33 puta.- Zatim }u re}i:

  LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA [ERI-KE LEH, LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVEALA KULLI [EJIN KADIR.

  Nema drugog boga, osim Allaha, jednog i jedinog. Niko Mu nije ravan, Njemu pripadajuvlast i hvala, i On je svemo}ni.

  KAD SE U^I OVAJ ZIKR?

  - Ovaj zikr se u~i nakon svakog namaza: sabaha, podne, ikindije, ak{ama i jacije.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  58/134

  U~enje islama 63

  DEVETA LEKCIJA

  KOJI SU FARZ-NAMAZI?

  1. Sabah - namaz:ima dva rekata farza; u~enje naglas.

  2. Podne - namaz:ima ~etiri rekata farza; u~enje u sebi.

  3. Ikindija - namaz:ima ~etiri rekata farza; u~enje u sebi.

  4. Ak{am - namaz:ima tri rekata farza; prva dva naglas, tre}i u sebi.

  5. Jacija - namaz:ima ~etiri rekata farza; prva dva naglas, a zadnja dva u sebi.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  59/134

  64 U~enje islama

  DESETA LEKCIJA

  KOJI SU SUNNET - NAMAZI?

  To su:- Dva rekata prije sabah - namaza.- ^etiri rekata prije podne - namaza i dva rekata poslije.

  - ^etiri rekata prije ikindija - namaza.- Dva rekata nakon ak{am - namaza.- ^etiri rekata prije jacija - namaza i dva rekata poslije.

  prije namaz poslije

  2 sabah -

  4 podne 2

  4 ikindija -

  - ak{am 2

  4 jacija 2

  KAKVA JE VRIJEDNOST SUNNET - NAMAZA?

  1 - Pribli`avanje Allahu, d`.{., nafilama u~init }e da nas On zavoli, kao {to je re~eno uhadisu: Moj rob mi se pribli`ava nafilama, sve dok ga Ja ne zavolim!

  2 - Kako bismo upotpunili farz - namaze od bilo koje manjkavosti.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  60/134

  U~enje islama 65

  JEDANAESTA LEKCIJA

  KOJI SU D@AMIJSKI ADABI I KAKO SE PONA[ATIPRILIKOM KLANJANJA NAMAZA U D@EMATU?

  - Obavljanje farz-namaza u d`ematu bolje su vrednije kod Allaha od onog namaza kojise obavi nasamo 27 puta, kao {to je to rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s.

  - Kad ~ujem ezan, abdestiti }u se i obu}i ~istu odje}u.- Uputit }u se prema d`amiji, idu}i smireno, o~istit }u zube misvakom ili ~etkicom.- U}i }u u d`amiju desnom nogom, izgovaraju}i:

  ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN, ALLAHUMMEFTAH LI EBVABERAHMETIK.

  (Allahu moj, blagoslovi Muhammeda; Allahu moj, otvori mi vrata Svoje milosti!)- Klanjat }u dva rekata tehijjetul-mezd`ida (ako sam do{ao prije ezana).- Sjedit }u pristojno i ne}u podizati glas niti se igrati s ostalom djecom u d`amiji, kako ne

  bih uznemiravao vjernike.- Ako budem u~io Kuran, uti{at }u glas, kako ne bih ometao klanja~e.- U~it }u dovu, jer je dova koja se u~i izme|u ezana i ikameta primljena kodAllaha,d`.{.- Pazit }u na ~isto}u d`amije i ne}u bacati papire niti maramice i u~estvovat }u u njenom

  ~i{}enju.- Pratit }u imana u namazu i ne}u i}i prije njega niti }u kasniti za njim.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  61/134

  66 U~enje islama

  DVANAESTA LEKCIJA

  [TA SE ^INI KAD SE ZAKASNI NA PO^ETNI TEKBIR?

  - Ne}u uriti u hodu prema d`amiji, nego }u i}i mirno i polahko.- Ako bih stao u saff s klanja~ima, prou~it }u po~etni tekbir - ako budu na stajanju, a ako

  bi bili na rukuu, sed`di ili sjedenju - prou~it }u prvi tekbir, zatim drugi i slijedit }u d`emat

  u onom stanju u kojem se nalaze.- Kad imam preda i drugi selam, a pro{ao mi je jedan ili vi{e rekata, ustat }u i nadoknaditi

  ono {to mi je pro{lo, zatim }u sjesti na posljednje sjedenje i predati selam na desnu i nalijevu stranu.

  KADA SE STIGLO NA NEKI REKAT?

  - Ako prispijem na ruku za imamom, prispio sam na ~itav rekat.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  62/134

  U~enje islama 67

  TRINAESTA LEKCIJA

  NO]NI NAMAZ (KIJAMUL-LEJL ILI SALATUL VITR)

  Rebia b. Kab bio je dje~ak koji je slu`io Allahovog Poslanika i donosio mu vodu zaabdest. Jednom prilikom, rekao mu je Allahov Poslanik:

  - Tra`i od mene naknadu za to {to me slu`i{!, pa je Rebia rekao: Doista, ja tra`im i

  molim da budem tvoj pratilac u D`ennetu! Na to je Allahov Poslanik rekao:- Da li eli{ ne{to drugo, osim toga? Odgovorio je:- Samo to!- Allahov Poslanik rekao je: Onda, vodi ra~una o tome da ~ini{ {to vi{e sed`di!

  Allahov Poslanik, s.a.v.s., je mnogo volio no}ni namaz i mnogo ga je klanjao. Prino}nom namazu, insan se osamljuje sa Svojim Gospodarom, a dova pri kraju no}iprimljena je kod Allaha, d`.{.

  KADA NASTAJE VRIJEME VITR-NAMAZA (NO]NOG NAMAZA)?

  Vrijeme vitr-namaza je nakon jacija-namaza i traje sve do sabah-namaza.

  KAKO SE KLANJAJU VITRE?

  Klanjat }u dva rekata, sjesti na prvo sjedenje, a zatim ustati i klanjati jo{ jedan rekat,kojim }u zavr{iti namaz.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  63/134

  68 U~enje islama

  KOLIKO JE REKATA NAJVREDNIJE KLANJATI?

  - Najvrednije i najbolje da klanjamo 11 rekata, kao {to jeto ~inio i Allahov Poslanik, ili pakmanje od toga, a to je 3 rekata.

  - Trudit }u se da u~im dovu na sed`di i da tra`im od Allaha, d`.{., D`ennet, te da mesa~uva od D`ehennema.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  64/134

  U~enje islama 69

  ^ETRNAESTA LEKCIJA

  [TA SE U^I NAKON [TO SE USTANE UJUTRO?

  U~i se:

  ASBAHNA VE ASBEHAL-MULKU LILLAH, VEL-HAMDU LILLAH LA ILAHE ILLALLAHU

  VAHDEHU LA [ERIKE LEH, LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLI[EJIN KADIR, RABBI ESELUKE HAJRE MA FI-HAZEL-JEVMI VE [ERRI MA BADEH,RABBI EUZU BIKE MINEL-KESELI, VE SUIL-KIBERI, RABBI EUZU BIKE MIN AZABINFIN NARI VE AZABIN FIL KABRI.

  Osvanuli smo, a vlast pripada Allahu, a i hvala pripada jedini Allahu. Nema drugogboga, osim Allaha, Jednog, Jedinog, Koji nema sudruga. Njemu pripada vlast i hvala i On jesvemo}an. Gospodaru, tra`im od Tebe dobro u ovom danu i dobro poslije njega, a utje~emTi se od zla u ovom danu i zla dana poslije njega! Gospodaru, utje~em Ti se od lijenosti i

  te{ke starosti! Gospodaru, utje~em Ti se od d`ehenemskog azaba i azaba u kaburu!

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  65/134

  70 U~enje islama

  [TA SE U^I U PREDVE^ERJE?

  U predve~erje se u~i sljede}a dova:

  EMSEJNA VE EMSEL-MULKU LILLAH, VEL-HAMDU LILLAH LA ILAHE ILLALLAHUVAHDEHU LA [ERIKE LEH, LEHULMULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLI[EJIN KADIR. RABBI ESELUKE HAJRE MA FI-HAZIHIL LEJLETI VE [ERRI MA

  BADEHA, RABBI EUZU BIKE MINEL-KESELI VE SUIL-KIBERI. RABBI EUZU BIKEMIN AZABIN FIN-NARI VE AZABIN FIL-KABRI.Omrknuli smo a vlast je Allahova. Hvala jedino pripada Allahu, Koji nema sudruga.

  Njemu pripadaju vlast i hvala. On je svemo}an. Gospodaru, tra`im od Tebe dobro u ovojno}i i dobro poslije nje. Gospodaru, utje~em Ti se od zla u ovoj no}i i zla poslije nje!Gospodaru, utje~em Ti se od lijenosti i te{ke starosti! Gospodaru, utje~em Ti se odd`ehenemskog azaba i azaba u kaburu!

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  66/134

  OP]I PROPISI, PRAVA I DU@NOSTI

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  67/134

  slika - jelo

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  68/134

  U~enje islama 73

  PRVA LEKCIJA

  PROPISI VEZANI ZA JELO I PI]E

  1. Oprati ruke prije i poslije jela!2. Prou~iti Bismillu prije jela, a ako se desi da zaboravimo prou~iti Bismillu na

  po~etku, prou~it }emo je kad se sjetimo, rije~ima: Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi!3. Zahvaliti Allahu, d`.{., poslije jela, rije~ima: El-hamdu- lillah illezi atameni haza verezekanihi min gajri havlin minni ve la kuvveh. (Hvala Allahu, Koji me jenahranio ovom hranom i opskrbio me bez ikakvog mog truda i udjela.

  4. Ne pretjerivati u jelu nego jesti onoliko koliko je dovoljno.5. Ne jesti pohlepno.6. Ne nalazite mahane hrani.7. Ne jesti ili piti stoje}i, ili pak le`e}i.

  8. Jesti desnom rukom i ispred sebe, kako je to Poslanik, s.a.v.s., podu~io jednogdje~aka, rije~ima: O dje~a~e! Spomeni Allahovo ime i jedi desnom rukom i ono{to je ispred tebe!

  9. Nije lijepo puhati u hranu.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  69/134

  74 U~enje islama

  DRUGA LEKCIJA

  PROPISI VEZANI ZA SELAM

  [ta }e re}i onaj koji naziva selam?- Re}i }e: Es - selamu alejkum ve rahmetullahi veberekatuhu.Kako }e odgovoriti onaj kome je upu}en selam?

  - Odgovorit }e: Ve alejkumus selam ve rahmetullahi veberekatuhu.[irenje selama me|u vjernicima vodi me|usobnoj ljubavi me|u njima, a me|usobnaljubav vodi do imana.

  Ja }u uvijek nastojati prvi nazvati selam, jer je onaj koji prvi nazove selam bolji odonoga koji ~eka da mu se nazove selam. Pogotovo }u nastojati da prvi nazovem selam:

  - onome koji je stariji od mene,- grupi ljudi,- onome (onima) ko ide pje{ke, a ja u prevoznom sredstvu,

  - onome (onima) koji sjedi, a ja prolazim pored njega.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  70/134

  slika - selam

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  71/134

  76 U~enje islama

  TRE]A LEKCIJA

  PROPISI VEZANI ZA TRA@ENJEIZUNA (DOZVOLE) ZA ULAZAK U TU\U KU]U

  Kako }u tra`iti dozvolu za ulazak u tu|u ku}u?- Pokucat }u na vrata lagahno i re}i }u: Es - selamu alejkum ve rahmetullahi ve

  berekatuhu. Ja sam taj i taj (spomenut }u svoje ime). Mogu li u}i?Prilikom tra`enja dozvole, ne}u gledati unutra u ku}u.- Ako mi bude dozvoljeno da u|em, u}i }u.- Ako mi, pak, bude re~eno: Vrati se!, ja }u se vratiti i ne}u se ljutiti, jer mo`da postoji

  razlog zbog kojega me doma}in ne mo`e primiti.- Ako mi niko ne odgovori, postoji mogu}nost da me oni koji su u ku}i nisu ~uli. Zato }u

  pokucati tri puta, pa ako mi ni u tom slu~aju niko ne odgovori, vratit }u se i ne}u se ljutiti.Od koga }u tra`iti dozvolu za ulazak?- Od svake osobe koja se nalazi u nekoj prostoriji (kao, na primjer, kancelariji i sl.) i od

  onoga koji je u svojoj ku}i, kao i od svoje bra}e i sestara, te roditelja dok su u svojoj sobi.Dozvolu za ulazak }u tra`iti i od svakoga onoga ko je zatvorio za sobom vrata i ne}u u}idok mi ne dozvoli.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  72/134

  slika - ulazak u ku}u

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  73/134

  78 U~enje islama

  ^ETVRTA LEKCIJA

  ADABI (PONA[ANJE) NA SIJELU

  [ta je to med`lis?- Med`lis je svako mjesto na kojem se okupe ljudi radi razgovora.[ta trebam uraditi kada do|em u med`lis?

  1. Nazvat }u selam prisutnima na sijelu.2. Sjest }u na prazno mjesto i ni u kom slu~aju ne}u sjedati izme|u dva ~ovjeka, osim

  s njihovom dozvolom.3. Ne}u prekidati govornika dok govori!4. Ako smo na sijelu trojica, ne}u {aptati samo s jednim, jer to mo`e izazvati sumnju

  kod drugoga.5. Kad ustanem iz med lisa, prou~it }u Subhane kellahumme ve bihamdike,

  e{hedu en la ilahe illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke, jer ova dovaponi{tava ru`ne rije~i koje sam, eventualno, izrekao na sijelu.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  74/134

  slika - sijelo

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  75/134

  80 U~enje islama

  PETA LEKCIJA

  PROPISI VEZANI ZA GOVOR

  Koji su propisi vezani za govor?- Da ne govorim ono {to je haram (zabranjeno).

  [ta se podrazumjeva pod zabranjenim govorom?1. Gibet; a zna~i, da o nekoj osobi ka`em ne{to u njenom odsustvu, ~ime ona nije

  zadovoljna, pa makar to bila istina. (Npr. da ka`e{: - Taj i taj je glup.)2. Nemimet; a zna~i, preno{enje tu|ih rije~i me|u ljudima, s namjerom sijanja razdora

  me|u njima, kao da ka`e{ nekome: Jesi li ~uo {to je o tebi sino} rekao taj i taj?3. La`; a zna~i, svaki govor suprotan istini.4. Ismijavati nekoga ili potcjenjivati.

  Kako }u razgovarati s ljudima?1. Ne}u pri~ati dok neko drugi govori, ve} }u {utjeti i sa~ekati dok ne zavr{i.2. Prilikom govora, obra}at }u se svima i gledati u sve.3. Ne}u biti dosadan s pretjeranim govorom.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  76/134

  U~enje islama 81

  [ESTA LEKCIJA

  PROPISI VEZANI ZA [ALU

  Prilikom {aljenja s drugovima ili bra}om, nastojat }u da pazim na sljede}e:1. Da ne pla{im onoga s kim se {alim, kao na primjer, da mu iznenada poka`em ne{to

  {to }e ga prepasti, ili da mu ka`em, na primjer: Tvoj babo je umro!, ili Pao si na

  ispitu! - i sli~no.2. Da ne povrijedim onoga s kim se {alim i igram, na primjer, prilikom hrvanja s njim i

  sli~no, da ga ne udarim po licu ili mu nanesem neku drugu bol koju niko ne voli, apogotovo ako je manji i slabiji od mene.

  3. Da se ni s kim ne {alim, osim ako mi dozvoli. Tako se ne}u ni s kim hrvati ako on tone}e, niti }u se snjim trkati (natjecati), ako on time nije zadovoljan.

  4. Ako bih u {ali razljutio ili povrijedio nekoga, po`urit }u da mu se {to prije ispri~am izatra`im halal.

  5. Nastojat }u da se {to manje {alim, jer pretjerano {aljenje ru{i dostojanstvo.6. Da ni u {ali nikada ne sla`em.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  77/134

  82 U~enje islama

  SEDMA LEKCIJA

  PROPISI VEZANI ZA OBILAZAK BOLESNIKA

  Kako }u postupiti kad saznam da se neki od mojih drugova ili ro|aka razbolio i da le`iu postelji?

  - Ja }u ga posjetiti (u ku}i ili bolnici) i hrabriti ga.

  Koje su vrijednosti posjete bolesniku?1. Posjeta bolesniku je odazivanje naredbi Allahovog, d`.{., Poslanika da se posje}uju

  bolesnici, a onaj ko posjeti bolesnika, Allah, d`.{., }e mu za svaki korak upisatidobro djelo.

  2. Posjeta bolesniku izraz je ljubavi, iskrenog prijateljstva, jer bolesnik osje}a da mu ljudipoklanjaju pa`nju.

  3. Posjeta bolesniku olak{ava bolesnikove patnje, a upu}ivanje dove Allahu, d`.{.,

  za njegovo ozdravljenje poma`e mu u tome, s Allahovom pomo}i.Kako }u postupiti prilikom posjete bolesniku?Kad htjednem posjetiti bolesnika, uradit }u sljede}e:1. Obu}i }u ~istu odje}u i, po mogu}nost, ponijet }u prigodnu hediju.2. Kad u|em kod njega, poselamit }u ga, molit }u Allaha, d`.{. da ga ozdravi i re}i }u:

  LA BESE. TAHURUN IN [AALLAH. (Nema {tete. ist (od grijeha), ako Bog da!)3. Zatim }u moliti Allaha, d`.{., da mu da zdravlje, rije~ima: ALLAHUMME,

  RABBINNASI! EZHIBIL BESE. I[FI ENTE-[[AFI! (Allahu, Gospodaru ljudi! Otkloni

  nevolju i i zlije~i! Ti si onaj koji lije~i!)4. Nastojat }u bolesnika razveseliti time {to }u mu pokloniti hediju, ili mu govoriti ono {to

  }e ga razveseliti.5. Ne}u se dugo zadr`ati kod bolesnika, jer je potrebno da se odmara.6. Ponudit }u se da mu donesem (kupim) ne{to {to posebno eli, ili da mu pomognem

  u nekom poslu, kao na primjer u pisanju doma}e zada}e, i sli~no.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  78/134

  slika - krevet

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  79/134

  84 U~enje islama

  OSMA LEKCIJA

  PROPISI VEZANI ZA TRA@ENJE NAUKE

  Izu~avanje nauke du`nost je svakog muslimana i muslimanke, a meleki i drugastvorenja tra`e oprost od Allaha, d`.{., za onoga koji tra`i nauku, jer tra`enje nauke imaveliku vrijednosti.

  Kako }u postupiti prije polaska na ders (~as)?- Obu}i }u ~istu odje}u, a prije toga }u o~istiti svoje tijelo, po~e{ljati kosu, odsje}i nokte

  i sa sobom uzeti ono {to }e mi biti potrebno na ~asu.- Uradit }u doma}u zada}u i nau~iti ono {to mi je zadano.- Sa sobom }u ponijeti knjige, sveske, olovke i provjerit je li sve u ta{ni.- Poranit }u s polaskom u {kolu i mekteb, kako ne bih kasnio.

  Kako }u se pona{ati na dersu (~asu)?- Pomno }u pratiti mualimovo izlaganje i izvr{avat }u ono {to od mene tra`i.- Ne}u se igrati sa drugovima tokom nastave.- Po{tovat }u mualima i ne}u dizati svoj glas.- Ako ne{to nisam razumio, pitat }u o tome mualima, i to na lijep na~in.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  80/134

  U~enje islama 85

  DEVETA LEKCIJA

  DOBRO^INSTVO PREMA RODITELJIMA

  Roditelji su poslije Allaha, d`.{., glavni razlog mog dolaska na dunjaluk. Allah je Svojezadovoljstvo u~inio ovisnim o zadovoljstvu roditelja. Ka`e Uzvi{eni: Gospodar tvojzapovijeda da se samo Njemu klanjate i roditeljima dobro~instvo ~inite. (El - Isra, 23)

  Na koji }u na~in ~initi dobro~instvo roditeljima?1. Kad me zovnu, odazvat }u im se odmah i ostavit }u sve druge poslove, bez obzira

  koliko oni bili va`ni, osim ako sam na namazu.2. Kad govore, ja }u paziti i slu{ati, i ne}u ih prekidati sve dok ne zavr{e sa govorom.3. Izvr{it }u ono {to mi narede u {to kra}em roku.4. Pomagat }u im u ku}nim poslovima. Majci }u pomogati u ~i{}enju ku}e, a ocu u

  njegovom poslu (trgovini, na njivi i sli~no).

  5. Pazit }u na svoju mla|u bra}u i sestre i ~uvat }u ih od bilo kakvih ne`eljenih posljedica,te }u se igrati s njima, ako se roditelji odmaraju ili su zauzeti.

  6. Ne}u ih uznemiravati igrom, a naro~ito ako spavaju, ili su bolesni.7. U njihovom prisustvu }u se lijepo pona{ati, pristojno sjediti i ne}u pru`ati ispred njih

  noge i raskala{eno sjediti.8. Poslu`ivat }u ih u svemu, pa }u im dodavati hranu i pi}e, pomagati im prilikom

  obla~enja i dodavati im cipele pri obla~enju.9. Nikad ne}u podizati glas u njihovom prisustvu, bez obzira koliko bio ljut, ve} }u im

  govoriti lijepo i nikada im ne}u re}i ni uf.10.Izvr{avat }u njihove naredbe sa zadovoljstvom i ushi}enjem, i u ivat }u u hizmetu

  (slu`enju) njima.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  81/134

  86 U~enje islama

  DESETA LEKCIJA

  ODR@AVANJE RODBINSKIH VEZA

  Ko se smatra rodbinom?U rodbinu spadaju: amid`e, tetke, daid`e i njihova djeca.

  Koje su na{e du`nosti prema rodbini?Da odr`avamo rodbinske veze, kako ne bismo bili od onih kojima je Allah, d`.{.,

  zaprijetio zbog toga {to su prekinuli rodbinske veze.

  Kako }emo odr`avati rodbinske veze?1. Posje}ivat }emo ih i raspitivati se o njihovom stanju.2. Prvo }emo njima poklanjati pa`nju, dobro~instvo i prijateljsvo, pa tek onda drugima.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  82/134

  U~enje islama 87

  JEDANAESTA LEKCIJA

  DU@NOSTI PREMA KOM[IJI

  Ko se smatra kom{ijom?Svako ~ija je ku}a (stan) blizu na{e ku}e, smatra se kom{ijom. Tako su stanovnici u

  stambenoj zgradi kom{ije, a i stanovnici jedne ulice, tako|er su kom{ije. Me|utim, na{e

  du`nosti su ve}e prema onome ~ija je ku}a bli`a na{oj.[ta smo du`ni naspram kom{ije?

  Prema kom{iji smo du`ni:1. Da ne uznemiravamo kom{iju, i to tako:- {to ne}emo dizati galamu i buku i igrati se ispred njegove ku}e (stana);- ne}emo uni{tavati njegov imetak niti nanositi {tetu, bilo da se radi o ku}i, staklima

  (prozorima i sli~no);

  - ne}emo uznemiravati kom{ijinu djecu, niti ih tu}i, niti }emo ih izazivati igra~kama ipoklonima, a naro~ito ako su siroma{ni.2. ^init }emo dobro kom{iji tako {to }emo:- posje}ivati ga u njegovoj ku}i i pozivati da nas posjeti;- davat }emo mu poklone, hranu, i drugo {to mo`e da se pokloni;- u~estvovat }emo u njegovoj radosti i pomagati mu u tuzi;- posje}ivat }emo porodicu svoga kom{ije i biti im na usluzi u slu~aju da njihov otac nije

  prisutan;

  - ako se razboli kom{ijin sin, koji je slu io roditelje, ja }u ga posjetiti i ponuditi se dauradim ono {to je on radio (oti}i u trgovinu, na primjer).3. [titit }emo kom{iju od nasrtaja na njega tako:- {to ne}emo nikome dozvoliti da nasrne na njega, njegovu djecu, imetak, ku}u, auto,

  te ne}emo dozvoliti ni~ijem hajvanu (`ivotinji) da u|e u njivu na{ega kom{ije;- pru`it }emo mu na{u podr{ku i pomo} bez odlaganja, ako to od nas zatra`i.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  83/134

  slika - ku}e

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  84/134

  U~enje islama 89

  DVANAESTA LEKCIJA

  DU@NOSTI PREMA MUALIMU (U^ITELJU)

  - Mi mnogo dugujemo mualimu, jer nas on podu~ava onome {to nam koristi na dunjalukui na ahiretu. Zato su na{e du`nosti prema njemu veoma velike.

  Koje su na{e du`nosti naspram mualima?1. Da ga po{tujemo i da se prema njemu lijepo pona{amo. A to zna~i:- ne}emo ga zvati samo imenom, ve} }emo ga zvati: mualim taj i taj;- u toku dersa (~asa) sjedit }emo lijepo, ne}emo jesti, smijati se, pri~ati i biti nemirni;- slu{at }emo njegovo izlaganje i gledati u njega.2. Molit }emo od Allaha, d`.{., da mu da svako dobro i zahvalit }emo mu se kad

  zavr{imo polugodi{te ili {kolsku godinu, te }emo ga pozvati ako na~inimo malusve~anost povodom toga.

  3. Da mu budemo poslu{ni u onome ~emu nas u~i i da provodimo u djelo njegovauputstva te da radimo doma}e zadatke i u~imo lekcije.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  85/134

  slika - olovke

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  86/134

  U~enje islama 91

  TRINAESTA LEKCIJA

  DU@NOSTI PREMA PRIJATELJU

  Kako }u odabrati sebi druga (prijatelja)?- Moj drug treba biti mojih godina, ni puno stariji a ni mla|i.- Moj prijatelj treba klanjati sve namaze, da je lijepog pona{anja, da ne la`e i ne ogovara

  druge, da ne pri~a ono {to ne dolikuje, da ne krade, ne vara i ne uznemirava druge.- Zbog toga {to Allah, d`.{., ne voli grje{nike i one koji Mu nisu pokorni, ni ja ne volim

  one koje Allah, d`.{., ne voli.- Moj mualim i moji roditelji treba da znaju ko su moji drugovi. Zato }u ih ja pozvati svojoj

  ku}i, kako bi ih moji roditelji upoznali.

  Koje su moje du`nosti naspram moga druga?1. Da mu budem odani prijatelj:

  - ako pogrije{i, uputit }u ga na ispravan put;- ako od mene zatra`i savjet, ja }u ga posavjetovati.2. Davat }u mu hedije.3. Pomagat }u mu u izvr{avanju {kolskih zadataka.4. Raspitivat }u se o njemu ako odsustvuje i posje}ivati ga ako se razboli.5. Ne}u mu se izrugivati niti ga ogovarati pred drugima.6. Halalit }u mu ako mi {ta na`ao u~ini.7. Kada kihne, re}i }u mu: JERHAMUKELLAH (Allah ti se smilovao).

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  87/134

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  88/134

  @IVOTOPIS ALLAHOVOG POSLANIKA,SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  89/134

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  90/134

  PRVA LEKCIJA

  MEKA

  Allah, d`.{., naredio je Ibrahimu, s.a.v.s, da uzme svoju enu Had`eru i sinaIsmaila ipovede ih sa sobom u podru~je Hid`aza, na Arabijskom poluotoku.

  Po{to su stigli u jednu od pustih dolina bez vode, biljki i `ivotinja, naredio je svojoj`eni da ostane na tom mjestu, zajedno sa svojim sinom Ismailom.

  Nakon {to je Ibrahim, s.a.v.s., krenuo od njih, njegova ena ga upita:Je li ti Allah naredio da nas ostavi{ u ovoj divljini?, na {to je Ibrahim Halilullah (Allahov

  prijatelj) odgovorio: Da! Na to je Had`era rekla: Onda nas ne}e ostaviti na cjedilu!Kad se Ibrahim udaljio od njih, molio je svoga Gospodara:Gospodaru na{, ja sam neke svoje potomke naselio u kotlini u kojoj se ni{ta ne sije,

  kod Tvoga ~asnog hrama, da bi, Gospodaru na{, molitvu obavljali; zato u~ini da srca ljudi~eznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima, da bi zahvalni bili. (Ibrahim, 37)

  Had`era je ostala sa svojim dojen~etom Ismailom u toj divljoj dolini, sve dok joj nijenestalo {to je imala sa sobom od hrane i vode. O`ednjela je, a o`ednio je bio i Ismail, pase uputila ka dolini, tra`e}i vodu. Popela se na obli`nji bre`uljak Safu i nije ni{ta vidjela;zatim se spstila s nje i po`urila ka Mervi, pa ni s nje nije ni{ta vidjela, sve dok to nijeu~inila sedam puta, tr~e}i lagahno izme|u Safe i Merve. Na koncu se umorila. Vratila sesvome sinu Ismailu i primjetila da voda izvire ispod njegovih stopala. Odmah se tomeobradovala i zahvalila Allahu dok joj je voda prolazila kroz ruke mije{aju}i se s pra{inomi gube}i se u njoj. Ona je povikala: Zem! Zem! (Stani! Stani!), te je stoga taj izvor inazvan Zemzem.

  Nakon {to je izbila voda ispod Ismailovim stopala, do{le su ptice u dolinu koja seispunila ivotom.

  Ubrzo je tuda nai{ao karavan iz Jemena. Znaju}i da je to pusto mjesto, bez vode, nisuimali namjeru svra}ati, ali po{to su vidjeli ptice na nebu, iznenadili su se i krenuli dapretra`e dolinu. Vidjeli su izvor Zemzema i pored njega Had`eru i njenog sina Ismaila.Jedno pleme se nastani u toj dolini, a Ismail, kad poraste, o`eni se od njih. Kasnije su mu

  se umno`ila djeca, a mjesto je postalo poznato po imenu Ummul-Kura ili Meka. Od sinovaIsmailovih, s.a.v.s., nastala su arapska plemena. Tako je Allah, d`.{., usli{io Ibrahimovu,s.a.v.s., dovu.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  91/134

  96 U~enje islama

  DRUGA LEKCIJA

  BEJTUL - HARAM (KABA)

  Ibrahim, s.a.v.s., posje}ivao je svoga sina Ismaila, koji je postao hrabar mladi} i bioveoma vje{t u jahanju konja i lovu. Svi su ga po{tovali.

  Kad je Ibrahim do{ao posljednji put, Allah, d`.{., naredio je Ibrahimu, s.a.v.s., da sagradi

  Kabu u Meki, zajedno sa svojim sinom Ismailom. Sagradio je Ibrahim, s.a.v.s., Kabu, apomogao mu je njegov poslu{ni sin Ismail. To zdanje je postalo Kibla (mjesto premakojem se okre}u ljudi), a Arapi su je hodo~astili, kao pripadnici Ibrahimove, s.a.v.s., vjere.

  Meka je postala va`nim gradom, jer se u njoj nalazio Bejtul-haram i plemena se u njojnisu me|usobno sukobljavala. Ismailova, s.a.v.s., su se djeca mno`ila i od njih potje~uKurej{ije, koji su nastanjivali Meku. Kurej{ije su ivjele lagodnim ivotom, u potpunomblagostanju, i bavili su se trgovinom. Ljeti su i{li u Siriju u trgovinu, a zimi u Jemen, odaklesu donosili raznovrsnu robu. Tako je primljena Ibrahimova, s.a.v.s., dova i Allah, d`.{.,

  opskrbio ih je raznovrsnim plodovima.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  92/134

  slika - Kaba

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  93/134

  98 U~enje islama

  TRE]A LEKCIJA

  VLASNICI SLONA

  Abesinci su u{li na Arabijski poluotok i zauzeli Jemen. Vladar im je bio Ebreha Habe{i.Kad je Ebreha saznao za grad Meku i Bejtul-haram i kao je Arapi hodo~aste svake godine,`elio je da ih odvrati od hodo~a{}enja Meke, pa je sagradio crkvu u Sani i pozivao ljude

  da je hodo~aste. Ali, ljudi nisu dolazili u Sanu nego su i dalje hodo~astili Meku. Ebreha sezbog toga naljutio i pripremio jaku vojsku i slonove kako bi poru{ili i uni{tili Kabu, te jekrenuo s tom vojskom prema Meki. Kad bi on stigao do nekog mjesta, svijet bi se razbje`aood straha pred tom silnom vojskom i slonovima, i sve tako, dok nisu do{li blizu Meke. Kadsu to ~ule Kurej{ije, pobjegli su iz Meke na vrhove planine, jer nisu mogli da se suprotstaveEbrehi. Me|utim, Allah, d`.{., poslao je na Ebrehinu vojsku ptice s neba, koje su nosilekamenje i bacale ga na vojsku, dok svi nisu pomrli. Tako je Allah, d`.{., za{titio Kabu odEbrehinog ru{enja. U toj godini rodio se na{ Poslanik, Muhammed, s.a.v.s., a ta je godina

  nazvana godina slona.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  94/134

  U~enje islama 99

  Majka mu je Amina bint Vehb b. Abdul-Menaf.Dojila ga je godinu dana. Obi~aj Arapa bio je da {alju svoju djecu u pustinjska plemena,

  kako bi nau~ili ~isti arapski jezik i ivjeli beduinskim ivotom, daleko od gradskog ugodnog`ivota i njegovih problema. Dojilja Allahovog Poslanika bila je iz plemena Benu-Sad, poimenu Halima Es.Sadija, koja je, s vremena na vrijeme, dovodila Muhammeda u Mekukako bi ga vidjeli majka i djed Abdul-Muttalib.

  Kad je napunio {est godina, majka ga je povela na put u Medinu, kako bi posjetiosvoje daid`e iz plemena Benu-Ned`ar. Na povratku karavana iz Medine, ona se razboljela

  i umrla. Tako je na{ Poslanik postao siro~e, bez oca i majke, kad je imao samo {estgodina.

  O njemu se zatim brinuo njegov djed Abdul-Muttalib, sve dok nije napunio osam godina,

  ^ETVRTA LEKCIJA

  KO JE BIO NA[ POSLANIK?

  On je Muhammed b. Abdullah b. Abdul-Muttalib b. Ha{im el-Kure{i el-Adnani i potje~eod Ismaila, sina Ibrahimovog, neka je na njih mir i spas! Otac Abdullah, umro je sedammjeseci prije ro|enja na{eg Poslanika, s.a.v.s.

  kad je umro i djed, te se o njemu po~eo starati amid`a mu, Ebu-Talib.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  95/134

  100 U~enje islama

  PETA LEKCIJA

  DJETINJSTVO I MLADOST ALLAHOVOG POSLANIKA

  Allahov Poslanik bio je iskren, pouzdan, inteligentan i svi su ga voljeli. Amid`a mu,Ebu-Talib, imao je mnogo djece i bio je siroma{an. Allahov Poslanik, s.a.v.s., pomagaomu je tako {to je radio kao pastir, ~uvaju}i ovce Kurej{ija izvan Meke. Kad je napunio

  trinaest godina, i{ao je sa svojim amid`om Ebu-Talibom na put u Siriju.Allahov Poslanik, s.a.v.s., mrzio je kipove i nije im se nikad u ivotu klanjao.U meki je ivjela bogata ena plemenitog roda, po imenu Hatid`a bint Huvejlid. Kad je

  ~ula za pouzdanost Allahovog Poslanika, tra`ila je od njega da trguje njenom robom pa jeon tako otputovao u Siriju i vratio se s velikom zaradom, {to je uve}alo njeno interesiranjeza njega. Udala se za Allahovog Poslanika kad je njemu bilo 25 godina, a njoj 40.

  Hazreti Hatid`a rodila je svu djecu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a to su: Kasim,Abdullah (Tahir), Zejneb, Rukijja, Fatima i Umu Kulsum.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  96/134

  U~enje islama 101

  [ESTA LEKCIJA

  POSLANSTVO ALLAHOVOG POSLANIKA

  Na{ Poslanik Muhammed, s.a.v.s., mrzio je kipove cijelog svog `ivota, kao i sve ono, u~emu je bio ogrezao njegov narod, od idolopoklonstva i ru`nih djela, te je odbijao da im sepridru`i u njihovoj stranputici, pa se mnogo osamljivao i udaljavao od svog naroda.

  Allahov Poslanik provodio bi mnoge dane i no}i u pe}ini Hira (u brdu Nur, u bliziniMeke), gdje se molio Allahu i razmi{ljao o Njegovim stvorenjima. U jednoj od no}i mjesecaramazana, 611. godine, do{ao mu je melek D`ibril u pe}inu Hira, a to je melek koji jedonosio objavu Allahovim poslanicima.

  Obuhvatio je Allahovog Poslanika i rekao: U~i!Allahov Poslanik mu je odgovorio: Ja ne znam ~itati! Zatim ga je obuhvatio po drugi put i

  rekao: U~i, ~itaj!, pa je on opet rekao: Ja ne znam ~itati!

  Obuhvatio ga je melek i po tre}i put i rekao mu: U~i, ~itaj, u ime Gospodara tvoga, kojistvara; stvara ~ovjeka od zametka! itaj, plemenit je Gospodar tvoj, koji pou~ava peru, koji~ovjeka pou~ava onome {to ne zna. (El - Alek, 1-5)

  Nakon toga Allahov se Poslanik vratio Hatid`i, drhte}i, i rekao: Pokrijte me, pokrijteme!, te ga je ona umirila i utje{ila.

  Kasnije je oti{la svome amid`i}u, Vereki b. Nevfelu, koji je dobro poznavao nebeskeknjige (objave) i ispri~ala mu {to se desilo Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., u pe}ini Hira.

  Vereka joj je rekao da je to D`ibril, koji je dolazio Musau, a.s., te je Hatid`a povjerovala uObjavu i bila prva koja je povjerovala u njegovo poslanstvo, neka je Allah zadovoljannjome (RADIJELLAHU ANHA)!

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  97/134

  102 U~enje islama

  SEDMA LEKCIJA

  POZIV U ISLAM

  Allah, d`.{., naredio je Svome poslaniku, Muhammedu, s.a.v.s., da pozoveljude u islam, pa mu je objavio: O ti pokriveni! Ustani i opominji! I Gospodarasvoga veli~aj! (El - Muddessir, 1-3)

  Kurej{ije su, me|utim, obo`avali kipove i nisu nikome dozvoljavali da ih napada, te suse suprotstavljali onome ko bi to poku{ao. Poslanik, s.a.v.s., pozivao je prvo ljude u islamtajno, a Hatid`a je bila prva koja je primila islam. Od ljudi je to bio Ebu-Bekr, r.a., Poslanikov,s.a.v.s., drug. Od djece je Alija, r.a., prvi primio islam, a od robova, Zejd ibn Harise, r.a.Muhammed, s.a.v.s., je pune tri godine vr{io tajnu misiju tokom koje se sastajao sa svojimashabima u ku}i Erkama bin Ebi-Erkama, sve dok nisu objavljene rije~i uzvi{enog Allaha,d`.{.: Ti jano ispovjedaj ono {to ti se nare|uje i mnogobo`aca se okani! (El - Hid`r, 94)(tj. istupi i javno pozivaj ljude u islam!)

  Poslije ove naredbe, Poslanik, s.a.v.s., popeo se na brdo Safu i pozvao ljude da seokupe. Nakon {to su se okupili, on ih je pozvao u islam, te da napuste obo`avanje idola.Ovo je veoma rasrdilo Ebu-Leheba, koji re~e: Neka je na tebe propast! Zar si nas zbogovog sakupio?! Onda Allah, d`.{., objavi: Neka propadne Ebu-Leheb, i propao je! Ne}emu biti od koristi blago njegovo, a ni ono {to je stekao. U}i }e on, sigurno, u vatrurasplamsalu, i ena njegova koja spletkari; o vratu njenu bit }e u`e od li~ine usukane! (El-Leheb, 1-5)

  Poslije ovoga, Poslanik, s.a.v.s., nastavi javno pozivati svoj narod u Meki, punih deset

  godina.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  98/134

  U~enje islama 103

  OSMA LEKCIJA

  STRPLJIVOST MUHAMMEDA, S.A.V.S., U PODNO[ENJU NEDA]A

  Kurej{ije nisu bile zadovoljne pojavom islama, a naro~ito nakon {to je Muhammed,s.a.v.s, istupio s javnim pozivanjem u islam.

  Zato su ga poku{ali zavesti imetkom i vla{}u, ali je Muhammed, s.a.v.s., to energi~no

  odbio rije~ima: Tako mi Allaha! Kad bi mi stavili Sunce u desnu, a Mjesec u lijevu ruku danapustim ovu vjeru, ne bih je napustio!Saznav{i za ovu nepokolebljivu izjavu, Kurej{ije su poja~ale mu~enje muslimana.

  Poslanika, s.a.v.s., prozvali su la{cem, ~arobnjakom i lu|akom. Na put kojim je on i{aobacali su ne~ist, a kad bi klanjao kod Kabe, stavljali bi mu ne~ist na le|a. Me|u ashabimakoji su mu~eni, bili su Bilal, Habbab i Ammar ibn Jasir. Kurej{ije su ih udarali bi~evima, ipr`ili, i igosali usijanim predmetima, s ciljem da napuste islam. Neki od ashaba umrli suod posljedica mu~enja, kao Summejja i Jasir, i to su prvi {ehidi na Allahovom putu.

  Drugi ashabi bijahu primorani da u~ine hid`ru u Abesiniju, bje`e}i sa svojom vjerom,a nakon {to im je Poslanik, s.a.v.s., naredio da to u~ine. Oni su napustili Meku, neprimje}eni,te su se preko mora uputili u Abesiniju. Kralj Abesinije, Negus, bio je pravedan vladar, amuslimane je {irokogrudno primio. Nakon {to su saznali {ta se dogodilo, Kurej{ije suposlali jednu delegaciju, kako bi ubijedila kralja Negusa da ih vrati. On je to odbio, jer jebio ubije|en u iskrenost njihovog imana, a i sam je primio islam.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  99/134

  104 U~enje islama

  DEVETA LEKCIJA

  PRVI ZAVJET VJERNOSTI NA AKABI

  Sva arapska plemena, bez izuzetka, su u dane had`a dolazila u Meku, radi obavljanjahad`a i obi~no su prebivala na Mini. Muhammed, s.a.v.s., koristio je ovu priliku, pa jetajno no}u posje}ivao ova plemena i pozivao ih u islam. Od najpoznatijih arapskih plemena

  iz Medine bila su plemena Evs i Hazred`. Izme|u ova dva plemena stalno se vodio rat.Pored tih plemena, u Medini su ivjela i idovska plemena. @idovi su prijetili Evsu i Hatred`u,govore}i: Nama }e biti poslan poslanik kome }e silaziti objava. Mi }emo ga slijediti i on}e nas predvoditit u ratu protiv vas.

  Had` kojem je prisustvovala delegacija iz plemena Evs i Hazred` bio je jedanaestegodine po poslanstvu Muhammeda, s.a.v.s. Jedne no}i, dok je Muhammed, s.a.v.s., biona Akabi na Mini, ~uo je glasove ljudi pa im se pribli`io. Ti ljudi bili su iz Medine, izplemena Hazred`, i bilo ih je {esterica. Muhammed, s.a.v.s., pri{ao im je i upitao:

  Ko ste vi?Oni su mu odgovorili: Mi smo iz plemena Hazred`!Poslanik je ponovo upitao: Vi ste, dakle, saveznici idova?Da! - odgovorili su.Zatim im je on predlo`io da sjednu kako bi im se obratio, {to su oni prihvatili.

  Muhammed, s.a.v.s., objasnio im je ~injenice vezane za islam i svoju misiju i pozvao ih uAllahovu, d`.{., vjeru i prou~io im odlomak iz Kurana, a.{. Onda su jedni drugima rekli:

  Znajte da je on poslanik, ~ijim su nam dolaskom @idovi zaprijetili, pa nemojte dozvoliti

  da nas preteknu u odazivanju njemu!Zatim su prihvatili njegov poziv i primili islam. Ovi ljudi bili su najrazumniji u Jesribu

  (Medini), a rat ih je ve} bio iscrpio, tako da su eljeli da Muhammedova, s.a.v.s., misijabude rje{enje za zaustavljanje rata. Nastavili su, govore}i Poslaniku, s.a.v.s.:

  Mi smo (u Jesribu) ostavili na{ narod na tolikom stepenu neprijateljstva i zla da nepostoji narod na svijetu sa tako ra{irenim zlom i neprijateljstvom, pa se nadamo od Allaha,d`.{., da ih ujedini tobom. Mi }emo im se vratiti i pozvati ih u ono u {ta poziva{ i predo~it}emo im od vjere ono ~emu si nas ti pozvao i {to smo ti odgovorili. Ako ih Allah, d`.{.,

  okupi oko tebe, ne}e biti ~ovjeka cjenjenijeg od tebe!Dolaskom ove grupe ljudi u Medinu, do{la je i misija islama, tako da u Medini uskoro

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  100/134

  U~enje islama 105

  ne bi ku}e, a da se u njoj nije znalo o Muhammedu, s.a.v.s. Slijede}e godine na had` je do{lodvanaest ljudi iz ovog plemena. Me|u njima bila su peterica od onih koji su prisustvovalihad`u prethodne godine. Oni su dali prisegu Poslaniku, s.a.v.s., na odanost islamu, a on je

  s njima poslao Musaba ibn Umejra da podu~ava stanovnike Medine islamu i da ih poziva uvjeru. Odmah po svom dolasku u Medinu, po~eo je pozivati ljude u islam i mnogo ljudiprihvati njegov poziv. Musab ibn Umejr dobi nadimak El-Mukri (Karija), zato {to jepodu~avao ljude u~enju Kurana.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  101/134

  106 U~enje islama

  DESETA LEKCIJA

  DRUGI ZAVJET NA AKABI

  Sljede}e godine (trinaeste godine po poslanstvu), iz Medine su krenuli karavanimedinskih mu{rika s ciljem obavljanja had`a. Me|u njima je bio sedamdeset jedanmusliman od onih koji su primili islam i prisustvovali zavjetu na Akabi. Me|utim, o tomeniko ni{ta nije znao.

  Kad su stigli u Meku, ovi muslimani su tajno stupili u kntakt s Poslanikom, s.a.v.s., idogovorili se da se sastanu s njim u jednoj bajramskoj no}i, u maloj dolini izme|u brda,kod D`emretul-Akabe na Mini.

  U no}i, u kojoj je bilo dogovoreno da se sastanu s Poslanikom, s.a.v.s., ovi muslimanisu legli u {atorima zajedno sa svojim narodom. Nakon prve tre}ine no}i, oni su ustali i,provla~e}i se izme|u {atora, na{li se s Muhammedom, s.a.v.s, na dogovorenom mjestuu dolini. Ukupno ih je bilo sedamdeset troje, od kojih dvije ene.

  Tu su dali zavjet Poslaniku, s.a.v.s., i ~vrsto obe}anje da }e se boriti za islam i branitiga, i da }e braniti i {tititi Poslanika, s.a.v.s., od svakog onog ko poku{a da ga napadne,bio on Arap ili ne, kako bi Poslanik dostavio Allahovu, d`.{., vjeru.

  Na kraju su upitali Poslanika, s.a.v.s.:[ta }emo dobiti ako ispunimo ovo {to smo obe}ali, o Allahov Poslani~e?On je odgovorio: D`ennet!

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  102/134

  U~enje islama 107

  JEDANAESTA LEKCIJA

  PRETHODNICE HID@RE

  Medina je postala domovinom muslimana i mjestom gdje mogu nesmetano boraviti.Zato je Muhammed, s.a.v.s., dozvolio ashabima da u~ine hid`ru u Medinu. Kri{om sunapu{tali Meku, ostavljaju}i u njoj sve: enu, djecu i imetke, jer im mu{rici ne bi dozvolili

  da to uzmu sa sobom. Jedan od prvih muhad`ira bio je Ebu-Seleme, r.a. Kad je htio iza}iiz Meke, rodbina njegove ene mu je rekla: Ne}emo ti dozvoliti da sa sobom povede{na{u k}er!

  To je rasrdilo rodbinu Ebu-Selemea, pa su rekli:Mi ne}emo dozvoliti da uzmete na{eg sina!, (misle}i na sina Ebu-Selemea). Zatim

  su i jedni i drugu zgrabili dijete i po~eli ga vu}i za ruke , sve dok mu nisu i{~a{ili ruku.Ebu-Seleme je napustio Meku, ostaviv{i u njoj enu i dijete i{~a{ene ruke.

  Kad je Suhejb odlu~io u~initi hid`ru u Medinu, mu{rici su mu rekli:

  Kad si do{ao me|u nas, bio si jedna bijedna, prezrena skitnica! Zatim si se kod nasobogatio i postigao veliki polo`aj, a sada `eli{ da nas napusti{ zajedno sa svojim imetkom.E, to nikako ne}e mo}i!

  Suhejb im je na to rekao:- Ako bih ja vama ostavio svoj imetak, biste li me pustili?- Da! - odgovorili su. On re~e:- Ja vam ostavljam svoj imetak!Neke od ashaba mu{rici su uhvatili i zatvorili u ku}e, svezali im noge i ruke, pa, i pored

  toga, ashabi su u~inili hid`ru radi Allaha, d`.{., ostaviv{i mu{ricima sve {to su posjedovali.Zato oni bijahu prozvani muhad`irima.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  103/134

  108 U~enje islama

  DVANAESTA LEKCIJA

  ALLAHOV POSLANIK, S.A.V.S., ^INI HID@RU U MEDINU

  Nakon {to je ve}ina ashaba u~inila hid`ru u Medinu, mu{rike je zahvatio strah inervoza, te su osje}ali opasnost preseljenja islama u Medinu, jer su tim ~inom islam imuslimani dobili priliku da oja~aju i da im se suprotstave, ili pak da im zatvore put kojim

  idu u [am, radi trgovine. Zato su se oni sastali u svojoj vije}nici i rasparvili o tome {ta imje ~initi s Muhammedom, s.a.v.s.

  Jedan od njih predlo`io je da ga zatvore, ali to ostali odbi{e s obrazlo`enjem da }e senjegova misija ra{iriti i da }e do}i njegovi ashabi i osloboditi ga iz zatvora. Zatim je Ebu-D`ehl predlo`io da ubiju Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ali tako da njegovo pleme ne mo`etra`iti osvetu. Ebu-D`ehl predlo`io je da izaberu iz svakog plemena po jednog mladi}a idaju im sablje, a zatim da ovi mladi}i u isto vrijeme napadnu Poslanika, s.a.v.s, i ubiju ga.Tako }e sva plemena u~estvovati u ubistvu Muhammeda, s.a.v.s., a njegovo pleme ne}e

  mo}i ratovati protiv svih plemena, te }e se zadovoljiti krvarinom.Muhammed, s.a.v.s., jo{ se prije toga dogovorio sa svojim drugom, Ebu-Bekrom, r.a.,

  da u~ine hid`ru. Ebu-Bekr je za put pripremio dvije deve i dogovorio se s Poslanikom,s.a.v.s., da napuste Meku no}u.

  Kurej{ije su se dogovorile da se mladi}i iz svih plemena sakupe i da ubiju Poslanika,s.a.v.s., u njegovoj ku}i poslije pono}i. Te no}i je Muhammed, s.a.v.s, u {ao u svoju ku}uradi spavanja, ali nije zano}io tu no} u ku}i, ve} je naredio Aliji, r.a., da legne u njegovupostelju i da se pokrije njegovim zelenim d`ubetom, kako bi Kurej{ije mislile da Muhammed,

  s.a.v.s., spava. Muhammed, s.a.v.s., iza{ao je iz ku}e i pro{ao pored mu{rika, ali ga oninisu vidjeli, jer im je Allah, d`.{., u tom momentu oduzeo vid. On je, zatim, oti{ao u ku}uEbu-Bekra, r.a., koji ga je ~ekao. Zajedno su iza{li na zadnja vrata ku}e, uputili se upravcu jednog brda, u blizini Meke i pritajili se u pe}ini zvanoj Sevr. Kad su ujutro Kurej{ijesaznale da im je Muhammed, s.a.v.s, izmaknuo, po~eli su ispitivati Aliju, r.a., a zatim suga odveli kod Kabe i tamo ga zadr`ali neko vrijeme, ne bi li ih uputio na mjesto gdje senalazi Poslanik, s.a.v.s., ali on to nije u~inio. Kurej{ije su potom objavile vrlo primamljivunagradu od sto deva onome ko dovede Poslanika, s.a.v.s., i njegovog prijatelja Ebu-Bekra,

  `ive ili mrtve. Nagrade su bile primamljive i mnogi Kurej{evi}i raspr{i{e se u potrazi zanjima. Me|utim, Poslanik, s.a.v.s, i Ebu-Bekr, r.a., ostado{e u pe}ini puna tri dana. No}u bi

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  104/134

  U~enje islama 109

  im dolazio Ebu-Bekrov sin, Abdullah, i donosio im hrane i vijesti o kretanju Kurej{ija.Poslije tri no}i, pred pe}inu je do{ao ~ovjek s kojim se Ebu-Bekr dogovorio jo{ u Meki i

  sa sobom doveo dvije deve, namijenjene Poslaniku, s.a.v.s., i Ebu-Bekru, r.a. za njihov put

  do Medine. Pred pe}inu je stigla i Esma, k}er Ebu-Bekra, r.a., i sa sobom donijela hranu ivodu potrebnu za put, ali je zaboravila ponijeti konopac, kako bi njime u~vrstila hranu iposudu za vodu na devu. Ona se, me|utim, dosjetilaa i raspolovila svoju prega~u i njomeuvezala namirnice. Zato je Esma, r.a., prozvana vlasnicom dvije prega~e.

  U Meki je ostao Alija, r.a., kako bi Mekelijama vratio emanete koje se Kurej{ije ostavljalekod Muhammeda, s.a.v.s., na ~uvanje zbog njegove iskrenosti i povjerljivosti. Zatim suse Poslanik, s.a.v.s., Ebu-Bekr, r.a., i vodi~ uputili dalekim i nepoznatim putem, spasiv{ise tako od Kurej{ija. Nakon nekoliko dana, stigo{e na odredi{te, u Medinu.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  105/134

  110 U~enje islama

  TRINAESTA LEKCIJA

  POSLANIK, S.A.V.S., U MEDINI

  Muslimani u Medini su sa `udnjom i nestrpljenjem i{~ekivali susret s AllahovimPoslanikom, s.a.v.s., pa su svaki dan izlazili izvan Medine, ~ekaju}i ga da se pojavi.

  Kad je Poslanik, s.a.v.s., napokon, stigao, oni su radosno klicali, veli~aju}i Allaha,

  d`.{., (izgovarali tekbire) i pjevali kasidu, koja glasi:

  E[REKAL BEDRU ALEJNA Puni mjesec nas obasja MIN SENIJJETIL-VEDA od senijjetil Veda.

  VED@EBE[[UKRU ALEJNA Du`nost nam je da budemo zahvalni (Allahu)

  MA DEA LILLAHI DA sve dok Allahu poziva daija (poziva~).

  EJJUHEL MEBUSU FINA O ti, koji si nam poslan

  D@ITE BIL-EMRIL MUTA do{ao si s onim ~emu se pokorava.

  U Medini je Muhammed, s.a.v.s., odsjeo kod svojih ro|aka iz plemena Benu-Ned`ar,ta~nije u ku}i Ebu-Ejjuba El-Ensarije, a po dolasku u Medinu, na mjestu gdje je leglanjegova deva uradio je sljede}e:

  1. Izgradio je d`amiju koja je i dan-danas na svom prvobitnom mjestu. Namaz obavljenu njoj je kao hiljadu namaza obavljenih na drugome mjestu (osim Meke i Kudsa).

  2. Pobratimio je muhad`ire i ensarije.3. Pomirio je plemena Evs i Hazred`, poslije ~ega su rat i neprijateljstvo izme|u njih

  prestali.

  4. Sa iovima, koji su bili u Medini, potpisao je povelju (ugovor), kojom je uredio odnoseizme|u muslimana i idova.

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  106/134

  U~enje islama 111

  Ensarije (muslimani iz Medine), primili su muhad`ire na najbolji mogu}i na~in i s njimapodijelili svoje imetke i ku}e, te postali njihova bra}a po vjeri. Allah, d`.{., objavio je i ajet,hvale}i Ensarije.Ajet glasi: Oni vi{e vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno.

  (El-Ha{r, 9)

 • 8/14/2019 Ucenje Islama

  107/134

  112 U~enje islama

  ^ETRNAESTA LEKCIJA

  BITKA NA BEDRU

  Karavan koji su kurej{ije poslali u [am, radi trgovine, bio je na povratku za Meku.Karavan se sastojao od hiljadu deva natovarenih raznom robom i dobrima.

  Muhammed, s.a.v.s., saznao je za dolazak karavana, pa je rekao muslimanima:

  Ovo je kurej{evi}ki karavan. U njemu su imeci va{i (tj. u njega su ulo`eni va{i imeci),pa iza|ite i suprotstavite mu se. Mo`da ga Allah, d`.{., u~ini va{im plijenom!

  Poznato je da su muslimani izgubili sav svoj imetak u Meki i mu{rici su ga prisvojilisebi.

  Muhammed, s.a.v.s., je s jo{ 314 ashaba iza{ao iz Medine s ciljem da se suprotstavikaravanu.

  Oni su imali samo dva konja i sedamdeset deva, tako da su tri muslimana jahalajednu devu, mijenjaju}i se me|usobno.

  Muslimani su i{li sve dok nisu stigli do mjesta zvanog Bedr.Po{to je do Ebu-Sufjana, vo|e karavana, stigla vijest da je Muhammed, s.a.v.s., iza{ao

  s ashabima da se suprotstavi karavanu, on je promijenio pravac putovanja, a u Meku jeposlao izaslanika, kako bi doveo pomo} i tako spasio karavan.

  Kurej{ije su odmah spremile vojsku koja je imala oko 1000 vojnika, od kojih je bilostotinu konjanika, pod komandom Ebu-D`ehla.

  Ebu-Sufjan je s karavanom uspio izmaknuti muslimanima i spasiti se,