Učebné Texty

  • View
    592

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Učebné Texty

Ministerstvo pdohospodrstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Komora pozemkovch prav SR Katedra mapovania a pozemkovch prav, Stavebn fakulta, STU Bratislava

Odborn prprava na opakovan skku driteov osvedenia o zskan oprvnenia na projektovanie pozemkovch prav(uebn texty)

Odborn garant: Ing. Pavol Matejka MPRV SR Ing. Andrej Vaek MPVR SR Ing. ubica Hudecov, PhD. Katedra mapovania a pozemkovch prav, Stavebn fakulta STU Bratislava kolektv MPRV SR Dobroviova 12 812 66 Bratislava http://www.land.gov.sk Editor: Ing. Andrej Vaek Uren pre: absolventov kurzu opakovanej odbornej prpravy Rok vydania: 2012 Publikcia bola spracovan editorom z textov dodanch autormi. Za obsahov npl a jazykov strnku prspevkov zodpovedaj autori. ISBN 978-80-970552-4-0 Autor: Vydal:

Opakovan odborn prprava pre driteov osvedenia o zskan oprvnenia na projektovanie pozemkovch prav (uebn texty)

Obsah: 1. Zmeny prvnych predpisov v oblasti pozemkovho prva (JUDr. Kucejov) (str. 3 31) 2. Zmeny prvnych predpisov v oblasti katastra nehnutenost (Ing. Hudecov) (str. 32 44) 3. Proces zhotovenia PP 3.1. Etapy vykonvania PP (Ing. Vaek) (str. 45 50) 3.2. Metodick tandardy (Ing. Muchov) (str. 51 91) 4. pecilne zkony 4.1. Ochrana ivotnho prostredia, SES (RNDr. Pauditov) (str. 92 113) 4.2. Vodn hospodrstvo (Ing. Matejka) (str. 114 135) 4.3. Protierzne opatrenia (Ing. ist) (str. 136 155) 5. Geodetick innosti pre projekt pozemkovch prav 5.1. Dodacie podmienky etp (Ing. Vaek) (str. 156 176) 5.2. Praktick vkon (Ing. Uhlk, Ing. Urban) (str. 177 186) 6. Lesn hospodrstvo (Ing. Ondrejk) (str. 187 204) 7. Ochrana ponohospodrskej pdy (Ing. Szallayov) (str. 205 227) 8. Urovanie hodnoty pozemkov (Ing. Buday) (str. 228 279) 9. Infratruktra v pozemkovch pravch 9.1. Cestn sie (Ing. Muk) (str. 280 290) 9.2. Hydromelioran opatrenia (Ing. ist) (str. 291 306) 10. zemn plnovanie (Ing. Kalinov) (str. 307 315) 11. Pozemkov pravy pre neponohospodrske vyuitie (Ing. Vaek) (str. 316 320) 12. Ponohospodrska vroba, zhradnctvo a krajinn ininierstvo (Ing. Muchov) (str. 321 361)

2

Opakovan odborn prprava pre driteov osvedenia o zskan oprvnenia na projektovanie pozemkovch prav (uebn texty)

1. ZMENY PRVNYCH PREDPISOV V OBLASTI POZEMKOVHO PRVAJUDr. Janka Kucejov

1. ZKON SLO 330/1991 Zb. o pozemkovch pravch, usporiadan pozemkovho vlastnctva, pozemkovch radoch, pozemkovom fonde a o pozemkovch spoloenstvch v znen z.. . 293/1992 Zb, z. . 323/1992 Zb., z. . 187/1993 Z. z., z. . 180/1995 Z. z.,z.. 181/1995 Z.z., z. . 222/1996 Z. z., z. . 80/1998 Z. z., z. . 256/2001 Z. z., z. . 420/2002 Z. z., z. . 518/2003 Z.z., z. . 217/2004 Z.z., zkonom . 523/2004 Z.z., z. . 549/2004 Z.z., z. . 571/2007 Z.z., z. . 285/2008 Z.z., z. . 66/2009 Z.z., z. . 499/2009 Z.z., z. . 136/2010 Z.z., z. . 139 /2010 Z.z. , z. . 559/2010 Z.z., z.. 547/2011 Z.z. (vypust. 34a ods. 5 . 1.1.2013) zkon nadobudol innos 15.08.1991 Zkon o P sa len na 6 ast: Prv as Druh as Tretia as tvrt as Piata as iesta as - Pozemkov pravy ( 1 - 31); - ustanovenia ruen a vypusten ( 32, 33); - Slovensk pozemkov fond ( 34 - 36); - Osobitn ustanovenia o zmiernen niektorch majetkovch krvd ( 37 - 39); - Psobnos niektorch orgnov ( 41); - Spolon, prechodn a zveren ustanovenia ( 42 - 45);

1.1. Obsah pozemkovch prav (1 zkona) (1) Obsahom pozemkovch prav je racionlne priestorov usporiadanie pozemkovho vlastnctva v uritom zem a ostatnho nehnutenho ponohospodrskeho a lesnho majetku s nm spojenho vykonvanho vo verejnom zujme v slade s poiadavkami a podmienkami ochrany ivotnho prostredia a tvorby zemnho systmu ekologickej stability, funkciami ponohospodrskej krajiny a prevdzkovo-ekonomickmi hadiskami modernho ponohospodrstva a lesnho hospodrstva a podpory rozvoja vidieka. (2) Pozemkov pravy zahaj - zistenie a nov usporiadanie vlastnckych a uvacch pomerov ako aj svisiacich inch vecnch prv1aa) v obvode pozemkovch prav a nov rozdelenie pozemkov (scelenie, oddelenie alebo in pravy pozemkov), - technick, biologick, ekologick, ekonomick a prvne opatrenia svisiace s novm usporiadanm prvnych pomerov. aa) 151a a 151n a 602 Obianskeho zkonnka. 1.2. Dvody pozemkovch prav ( 2 zkona) 1) Pozemkov pravy sa vykonvaj najm, ak a) je to potrebn na usporiadanie vlastnckych a uvacch pomerov a odstrnenie prekok ich vkonu vyvolanch historickm vvojom pred innosou tohto zkona, nklady hrad tt b) dolo k podstatnm zmenm vo vlastnckych a uvacch pomeroch v obvode pozemkovch prav ( 3), nklady hrad tt, prispieva zdruenie astnkov3

Opakovan odborn prprava pre driteov osvedenia o zskan oprvnenia na projektovanie pozemkovch prav (uebn texty)

c) m djs k investinej vstavbe, ktor podstatne ovplyvn hospodrenie na pde alebo ivotn podmienky v obvode pozemkovch prav alebo jeho ucelenej asti, nklady hrad ten, v zujme koho sa P vykonvaj d) je to potrebn v zujme obnovenia alebo zlepenia funkci ekologickej stability v zemnom systme a celkovho rzu ponohospodrskej krajiny nklady hrad tt e) m djs k obmedzeniu ponohospodrskej alebo lesnej vroby z dvodu vyhlsenia ochrannch psiem, chrnench zem alebo z inch dvodov, nklady hrad tt f) sa v katastrlnom zem vylenilo do bezplatnho doasnho nhradnho uvania viac ako 25 percent vmery ponohospodrskeho pdneho fondu. nklady hrad tt g) je potrebn riei dsledky ivelnch pohrm nklady hrad tt (2) Ak sa pozemkov pravy vykonvaj z dvodov uvedench odseku 1 psm. a) a c), a g) nariauje ich prslun obvodn pozemkov rad. In dvody pozemkovch prav poda 7 ods. 1 a 8 ods. 1 zkona: prpravn konanie mono nariadi a pozemkov pravy mono povoli aj z inch dvodov ako je hospodrenie na pde - poda 13 ods. 5 ak s pozemkov pravy povolen z inch dvodov, ako je hospodrenie na pde, projekt pozemkovch prav schvli obvodn pozemkov rad po prerokovan a vybaven nmietok alebo po rozhodnut o nmietkach svisiacich s nedodranm zsad pre umiestnenie novch pozemkov alebo podmienok primeranosti ustanovench zkonom. Podmienkou schvlenia projektu pozemkovch prav je shlas astnkov, ktor vlastnia najmenej dve tretiny vmery pozemkov, na ktorch s povolen pozemkov pravy. Za shlas sa povauje aj to, ak vlastnk nepod nmietku alebo nmietka je neopodstatnen. - poda 20 zkona nklady na pozemkov pravy vyvolan potrebami uplatnenia inch hospodrskych zujmov ako je hospodrenie na pde uhrad s vnimkou osobnch a vecnch nkladov ttnych orgnov ten, v zujme ktorho boli pozemkov pravy vykonan - Spravidla sa tieto P vykonvaj ako jednoduch pozemkov pravy (8b zkona o P), procesn postup konania je toton s postupom P v celom katastrlnom zem alie in dvody vykonvania P: Zo z. . 66/2009 Z.z. vyplva, e P sa mu vykonva aj z dvodu: - usporiadanie vlastnckych vzahov k pozemkom pod stavbami vo vlastnctve obce alebo vyieho zemnho celku, ktor preli do vlastnctva obce alebo vyieho zemnho celku poda osobitnch predpisov vrtane priahlej plochy, ktor svojm umiestnenm a vyuitm tvor neoddeliten celok so stavbou (alej len pozemok pod stavbou). - usporiadanie vlastnckych vzahov k pozemkom, na ktorch je umiestnen cintorn, okrem pozemkov vo vlastnctve cirkv, portov arel alebo verejn zele, ak tento cintorn, portov arel alebo verejn zele preli do vlastnctva obce poda osobitnho predpisu - Nklady hrad obec, resp. VUC 1.3. Obvod pozemkovch prav ( 3) (3) Zisovanie priebehu hranc obvodu pozemkovch prav a zisovanie zmien druhov pozemkov poda skutonho stavu v terne vykonva komisia, ktor zriauje obvodn pozemkov rad. Komisia je zloen z dvoch zamestnancov obvodnho pozemkovho radu, jednho zamestnanca sprvy katastra, jednho zamestnanca obvodnho lesnho radu (ak s v obvode lesy), jednho zstupcu obce a jednho zstupcu navrhovatea. Ak je to potrebn, poet lenov komisie mono doplni po jednom zstupcovi z alch dotknutch orgnov. Predsedu komisie vymenva a odvolva riadite obvodnho pozemkovho radu. Na obsah zpisnice z innosti komisie sa vzahuje 22 SP, ide o dleit kon v konan a vykonanie dkazov pre ely vydania rozhodnutia poda 8 zkona. Zpisnicu musia4

Opakovan odborn prprava pre driteov osvedenia o zskan oprvnenia na projektovanie pozemkovch prav (uebn texty)

podpsa vetci prtomn, nesta, ak ju spe napr. pracovnk OP a prilo sa prezenn listina. (4) O zmench obvodu pozemkovch prav, ktor s nepatrnho rozsahu a v podstate nemenia obvod pozemkovch prav, me rozhodn obvodn pozemkov rad. Na rozhodnutie sa nevzahuje veobecn predpis o sprvnom konan. Zmena sa mus psomne oznmi vlastnkom pozemkov, ktorch sa tka. Obvod projektu pozemkovch prav (4) (2) Ak sa tm nezmar el pozemkovch prav, mu by z pozemkovch prav niektor pozemky vyat, najm pozemky vyhraden pre obranu ttu, vodohospodrske diela, psma hygienickej ochrany vodnch zdrojov, dianice, cesty, eleznice, cintorny, stavebn pozemky, dobvacie zemia vhradnch losk, chrnen zemia a ich ochrann psma, archeologick lokality a vznamn asti zemnho systmu ekologickej stability. (4) Do obvodu projektu pozemkovch prav mono zahrn aj pozemky, ktor svoju polohu, tvar a vlastnctvo nemenia, ak je to eln pre vytvorenie svislho mapovho postupy uveden v prvej asti zkona sa na tieto pozemky nepouij. - Obvod projektu, pozemky, ktor s vyat z poz. prav a pozemky, ktor svoju polohu, tvar a vlastnctvo nemenia sa uruj v rozhodnut poda 8 zkona, preto ich nemono poas konania svojvone meni. 1.4. astnci pozemkovch prav (6 zkona) osobitn ustanovenie vo vzahu k SP a) vlastnci pozemkov podliehajcich pozemkovm pravm, okrem vlastnkov pozemkov poda 4 ods. 4 (vlastnctvo, poloha a tvar ktorch sa nemen), ak nejde o osoby uveden v psm. d) b) njomcovia pozemkov, podliehajcich pozemkovch pravm, c) vlastnci ostatnho nehnutenho ponohospodrskeho majetku nachdzajceho sa v obvode pozemkovch prav, d) fyzick osoby a prvnick osoby, ktorch vlastncke alebo in prva mu by pozemkovmi pravami dotknut, e) investor, ak ide o pozemkov pravy z dvodu uvedenho v 2 ods. 1 psm. c), alebo in fyzick osoba alebo prvnick osoba, v ktorej zujme sa pozemkov pravy vykonvaj, f) Slovensk pozemkov fond ( 34 a 36), g) ttna organizcia lesnho hospodrstva, h) obec, alebo vy zemn celok - Ak sa nepreuke opak, astnkom je aj