of 27 /27
Oferta naukowo-badawcza dla gospodarki / Scientific and research offer for the economy Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Faculty of Telecommunications, Computer Science and Electrical Engineering

áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych...

Page 1: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

Oferta naukowo-badawcza dla gospodarki / Scientific and research offer for the economyul. prof. S. Kaliskiego 7,

85-796 [email protected]

Dane kontaktowe

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiFaculty of Telecommunications,Computer Science and Electrical Engineering

Regionalne Centrum Innowacyjności Centrum Transferu Technologii

„Inkubator Innowacyjności+” realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. (Działanie 4.4)

bezpłatny materiał informacyjny

Page 2: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

Dziekandr hab. inż. Jan Mućkoprofesor nadzw. UTP

Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckichdr inż. Mścisław Śrutek

Prodziekan ds. Naukidr inż. Tomasz Marciniak

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką dr inż. Sławomir Bujnowski

Profesora Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz+48 52 3408038

[email protected]

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Page 3: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

4 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 5Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Laboratorium pomiarowe systemów elektrycznych i teleinformatycznych

Piotr Kiedrowski

52 [email protected]

Oferta laboratorium:• Pomiary teletransmisji w sieciach optycznych,

miedzianych i bezprzewodowych w paśmie do 5 Gbit/s

• Badania i testowanie sprzętu dla systemów te-leinformatycznych i telekomunikacyjnych

• Pomiary sieci LAN, MAN, WAN zaimplemento-wane w różnych technologiach

• Ocena jakości usług w sieciach teleinforma-tycznych

• Kompleksowe pomiary systemów optycznych• Pomiary bezprzewodowych sieci czujników• Projektowanie obwodów elektronicznych• Testowanie obwodów elektronicznych• Uruchomienie obwodów elektronicznych• Programowanie obwodów elektronicznych• Projektowanie protokołów komunikacyjnych

Wyposażenie laboratorium:• Analizator widma w czasie rzeczywistym

(z adapterami i sondami)

• Analizator widma RF w czasie rzeczywistym (wraz z zestawem anten pomiarowych)

• Optyczny analizator widma dla rozszerzonego zakresu długości fal

• Dwukanałowy generator przebiegów arbitral-nych 20GS/s

• Źródła napięcia i prądu z szerokim zakresem regulacji prądu i napięcia

• Źródło długości fali lasera o wąskich i szerokich charakterystykach spektralnych

• Laserowe źródło światła białego• Zestaw sond do prądu różnicowego i wysokiego

napięcia• Spawarka światłowodowa ze sprzętem opto-

elektronicznym• Reflektometr optyczny z pomiarem dyspersji• Tester SDH z opcją NGSDH• Sprzęt do pomiaru poziomu sygnału dla sygna-

łów w zakresie 30 MHz - 5 GHz• Miernik częstotliwości• Sonometr• Multimetry laboratoryjne o wysokiej rozdziel-

czości do pracy z komputerem• Oprogramowanie do projektowania obwodów

elektronicznych

Page 4: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

6 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 7Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Laboratorium sterowników mi-kroprocesorowych, systemów progra-mowalnych, zarzą-dzanie i sterowanie budynkiem

Łukasz Zabłudowski

52 34 08 [email protected]

Oferta laboratorium:• Projektowanie urządzeń elektronicznych z wyko-

rzystaniem nowoczesnych procesorów i mikro-kontrolerów

• Testowanie i pomiar systemów elektronicznych• Projektowanie systemów wbudowanych w czasie

rzeczywistym• Projektowanie interfejsów człowiek-maszyna• Projektowanie nowoczesnych modułów syste-

mów telekomunikacyjnych• Badania z zakresu modelowania matematycz-

nego współbieżnych i rozproszonych systemów sterowania

• Synteza i optymalizacja współbieżnych systemów cyfrowych

• Modelowanie i symulacja współbieżnych mikro-systemów cyfrowych

• Komputerowe wspomaganie projektowania sys-temów cyfrowych zaimplementowanych w syste-mach ASIC

• Automatyzacja procesów przemysłowych• Projektowanie specjalistycznych systemów DSP• Projektowanie specjalistycznych sterowników mi-

kroprocesorowych (sprzęt, oprogramowanie)• Opracowywanie i projektowanie rozwiązań dla

automatyki budynków i inteligentnych budynków

Wyposażenie laboratorium:• Oscyloskop 200 MHz• Oscyloskop 1 GHz• Multimetry laboratoryjne o wysokiej rozdzielczo-

ści do pracy z komputerem• Zasilacze z regulowanym napięciem w zakresie

0 - 30 V i 0 - 60 V• Generator funkcji 20 MHz, 100 MHz, 200 MHz• System kontroli położenia• Dwuosiowy moduł pozycjonujący dla kompakto-

wych sterowników z możliwością interpolacji li-niowej i osiowej

• Silnik serwo• Wieloobrotowy enkoder absolutny 25 bitów z ka-

blami do silników• Płyty FPGA Spartan i Virtex• Prototypowe płyty współpracujące z pakietami

oprogramowania KEIL i adapterem ULINK2,• Zestaw płyt procesora ARM• Programowalny zestaw do testów laboratoryj-

nych składający się z modułów produkcyjnych fir-my National Instruments wykorzystujących język LabView

• Laboratorium systemów automatyki budynkowej pracujących w standardzie KNX

• Laboratorium do testowania BMS (Building Ma-nagement System) wdrożone w standardzie tech-nologii Kieback & Peter

• Kamera Gigabit Ethernet działająca w standardzie IEEE 802.3 1000baseT

• Obiektyw o wysokiej rozdzielczości do 5 megapikseli• Inteligentny aparat z automatyczną regulacją

ostrości• Oprogramowanie do przetwarzania obrazu, kom-

puterowy system wizyjny odpowiedzialny za prze-jęcia ze wszystkich źródeł, w tym USB, FireWire, GigE Vision (Direct-Connect) oraz analogowe frame grabbery i CameraLink

Laboratorium sieci komputerowych i systemów przetwarzania sygnałów

Łukasz Saganowski

52 [email protected]

Oferta laboratorium:• Projektowanie nowoczesnego sprzętu (stacjonar-

nego i mobilnego) z wykorzystaniem techniki kon-wersji sygnałów wideo i audio

• Projektowanie sprzętu telekomunikacyjnego zgodnego z międzynarodowymi zaleceniami

• Badania skomplikowanych urządzeń i rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję do rozpo-znawania obiektów w automatyce

• Badania w zakresie projektowania i wdrażania nowoczesnych systemów nadzoru wykorzystują-cych wizję komputerową

• Zdalne systemy pomiarowe o różnych parame-trach elektrycznych i nieelektrycznych

• Sprzęt telekomunikacyjny używany do obrony systemów komputerowych przed atakami sie-ciowymi

• Projektowanie systemów wsparcia dla celów dia-gnostyki medycznej

Wyposażenie laboratorium:• Nowoczesna infrastruktura sieciowa do obsługi

sieci LAN/WAN IPv6.• Zestaw laboratoryjny do pozyskiwania sygnałów

wideo 3D wraz z obrotowym skanerem 3D• Zestaw laboratoryjny do przetwarzania sygnału 3D• Zestaw laboratoryjny do akwizycji i przetwarzania

sygnałów 2D• Komputerowe stanowisko laboratoryjne z mi-

kroskopem optycznym do kontroli materiałów i obrazów

• Stanowisko laboratoryjne do projektowania syste-mów wideo, działające w czasie rzeczywistym

• Stanowisko laboratoryjne do projektowania syste-mu audio, działające w czasie rzeczywistym

• Zestawy projektowe w technologii FPGA (Xlinx Spartan)

• Stanowisko laboratoryjne do projektowania syste-mów wbudowanych w czasie rzeczywistym

• Kontrolne urządzenie pomiarowe do analizy proto-kołów w sieciach telekomunikacyjnych

• Generator arbitralny 240 MHz• Kamera termowizyjna

Page 5: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

8 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 9Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Laboratorium tworzenia i pomiarów dla nowoczesnych usług transmisji danych

Adam Flizikowski

52 [email protected]

Oferta laboratorium:

• Badania w dziedzinie innowacyjnych usług (roz-wój i testowanie):

• Praca w sieciach rozproszonych - w szczególności w oparciu o paradygmat SOA (Service Oriented Architecture)

• Szeroko zdefiniowane usługi dla sieci nowej gene-racji (NGN/IMS) w zakresie wykorzystania nowo-czesnych czujników (np. EEG, Kinect) i architektur (OpenIMS, Mobiscents)

• Nowe aplikacje programowalnych węzłów bez-przewodowych (SDR)

• Badania w dziedzinie symulacji sieci i systemów usług (WAN, LAN, LTE, WiMAX)

• Badania w dziedzinie analizy / optymalizacji wy-dajności w sieciach IP (Ethernet, WLAN, 4G)

• Badania architektury, protokołów, mechanizmów sieciowych (np. jakość usług, bezpieczeństwo, mo-bilność, multimedia)

• Ocena jakości usług w sieciach teleinformatycz-nych (z wykorzystaniem rzeczywistych terminali bezprzewodowych, generowanie ruchu)

• W tym pomiar SLA w sieciach teleinformatycznych• Badanie usług subiektywnej jakości (QOE) (np.

sieć, AR)• Opracowanie metodologii / procedur testowania

usług / urządzeń sieciowych (np. IPTV, VoIP itp.)• Weryfikacja i walidacja metodologii testowania

usług sieciowych• Pilotowanie przed usługami wdrożeniowymi -

usługi profilowania (np. IPTV), przygotowanie / opracowanie skryptów do automatyzacji zacho-wań użytkowników, testy

Wyposażenie laboratorium:• Infrastruktura sieci LAN / WAN• Profesjonalny generator / analizator ruchu pakie-

tów; 4 x 1 GB (w tym klienty audio, wideo, routingu, zabezpieczeń, klienci usług symulacji), protokoły takie jak: MPLS, BGP, RFC 2544/2889/3918 itd.

• Sprzęt do wykonywania pętli i automatycznego testowania SLA. Stojak laboratoryjny do testów WiFi, WiMAX, GSM (wewnątrz i na zewnątrz)

• Terminale mobilne (WLAN, 3G / 4G, IMS) i multi-media (w tym Kinect, TV)

• Programowalne węzły radiowe (programowane radio - SDR)

• Urządzenia we / wy do pracy z usługami (audio, wideo, EEG, ....)

• Profesjonalny symulator sieci OPNET (w tym Etherhet, ATM, LTE, mobilność, QoS, serwis)

• Stanowisko laboratoryjne do tworzenia i urucha-miania usług w technologii SOA (serwery aplika-cji, środowisko tworzenia usług, testowanie z ge-neratorem ruchu SIP)

• Serwery obliczeniowe (chmura)

Projektowanie sieci szerokopasmowych

Łukasz Zabłudowski

52 [email protected]

Oferta pracowni:

• Projektowanie infrastruktury sieciowej• Optymalizacja sieci kosztów łagodzenia• Wybór urządzeń aktywnych i pasywnych• Szacowanie i przewidywanie ruchu telekomuni-

kacyjnego• Sieci przewodowe i bezprzewodowe• Studia wykonalności• Programy funkcjonalne i użytkowe

Page 6: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

10 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 11Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Akademia CISCO

Tomasz Marciniak

52 [email protected]

Oferta pracowni:

• Kursy CCNA 640-801 i 640-802 (CISCO Certified Network Associate)

• Certyfikat jest dobrze znany na całym świecie i honorowy we wszystkich firmach sieciowych

• Kursy CCNA 640-801 i 640-802 (CISCO Certified Network Associate)

• Certyfikat jest dobrze znany na całym świecie i honorowy we wszystkich firmach sieciowych

Usługi z użyciem bsp (drony)

Łukasz Zabłudowski

52 [email protected]

Oferta pracowni:

• Ortofotomapy z rodzielczością 2 – 5cm/px• Mapy DSM• Profile wysokościowe terenu• Chmura punktów• Pomiary z georeferencją (błąd do 20cm) lub bez

georeferencji (błąd do 3m)• Pomiary objętościowe składowanych kruszców,

ziemi, wykonanych wykopów• Inspekcje infrastruktury telekomunikacyjnej• Inspekcje postępów prac budowlanych• Mapowanie fotogrametryczne (budowanie obiek-

tów w 3D) dowolnej infrastruktury• Praca z chmurą punktów – modelowanie wiązek,

wyznaczanie linii LOS, NLOS dla anten• Obróbka chmury punktów na potrzeby wizualizo-

wania różnych scenariuszy projektowych• Tworzenie modeli propagacyjnych dla dowolnych

częstotliwości• Wyznaczenie współczynnika obstrukcji terenu

- jesteśmy w stanie określić jak bardzo na danej wysokości znajdujący się pomiędzy antenami te-ren przeszkadza danej wiązce i jaki obszar w jej przekroju jest zajmowany przez przeszkody w 3D

Page 7: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

12 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 13Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Certyfikaty okablowania sieci

Tomasz Marciniak

52 [email protected]

Oferta pracowni:

• Obsługiwane standardy: TSB 67, TSB 95, TIA / EIA 568-B Level III;

• Normy pomiarowe: TIA Cat 5E, 6, ISO 11801 Kla-sa D (2002), EN 50173 Klasa D (2002;

• Typy kabli: UTP, STP, ScTP, FTP.

Podstawowe testy:NEXT, zdalny NEXT, PSNEXT, zdalny PSNEXT, ELNEXT, PSELFEXT, tłumienie, stabilność odbić, zdalny ACR, PSA-CR, zdalny PSACR, długość, opóźnienie propagacji, impe-dancja, rezystancja DC, mapa przewodowa, reflektometr TDR, Tdnext

Systemy automatyki

Sławomir Bujnowski

52 [email protected]

Oferta pracowni:

• Projektowanie i tworzenie systemów sterowania dla maszyn i linii produkcyjnych

• Integracja systemów sterowania różnych produ-centów

• Systemy zdalnego sterowania• Zdalne pomiary i zbieranie danych• Wizualizacja procesów produkcyjnych• Systemy automatyki budynkowej• Systemy akwizycji danych• Monitorowanie i zdalne sterowanie

Page 8: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

14 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 15Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Systemy dla telekomunikacji

Sławomir Bujnowski

52 [email protected]

Oferta pracowni:• Projektowanie i tworzenie systemów dla aplika-

cji telekomunikacyjnych i informatycznych oraz aplikacji komunikacyjnych

• Integracje systemów telekomunikacyjnych

• Projektowanie i wdrażanie nowych usług• Systemy sterowania dla urządzeń telekomuni-

kacyjnych• Programowanie interfejsów• Kontrolowanie implementacji systemów w syste-

mach FPGA i procesorach sygnalizacyjnych

Systemy komunikacji

Piotr Kiedrowski

52 [email protected]

Oferta Pracowni:• Projektowanie, wdrażanie, analiza i testowanie

protokołów• Ocena jakości

• Badanie zgodności z zaleceniami• Dystrybucja i pozyskiwanie danych• Sieci WSN• Pomiary telematyczne• Systemy AMR i ADAM

Page 9: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

16 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 17Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Projekt specjalistycznych obwodówelektronicznych oraz systemów

Tomasz Talaśka

52 [email protected]

Oferta pracowni:• Projektowanie i realizacja niskonapięciowych, szyb-

kich analogowych i mieszanych (analogowocyfro-wych) obwodów w technologii CMOS

• Pomiar parametrów elektrycznych układów i ukła-dów elektronicznych o bardzo niskiej mocy

• Ochrona obwodów i systemów przed skutkami ESD

(wyładowanie elektrostatyczne)• Projektowanie i zastosowanie inteligentnych syste-

mów i sztucznych sieci neuronowych oraz realizacja takich systemów sprzętowo (ASIC VLSI, FPGA, mi-krokontrolery)

• Projektowanie i wdrażanie specjalistycznych, ener-gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS

Analiza jakości energii elektrycznej w sieciach rozdzielczych i przesyłowych

Sławomir Cieślik

52 [email protected]

• pomiary i rejestracja wielkości fizycznych w sieciach elektroenergetycznych

• opracowanie wyników pomiarów i rejestracji• analiza jakości energii elektrycznej w sieciach

elektroenergetycznych

• identyfikacja elementów systemu elektroener-getycznego pogarszających jakość energii elek-trycznej

Page 10: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

18 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 19Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Symulacyjna analiza pracy systemów elektro-energetycznych

Sławomir Cieślik

52 [email protected]

• Obliczanie prądów, mocy czynnej i biernej oraz napięć

• Analiza zwarciowa z uwzględnieniem całego krajowego systemu elektroenergetycznego

• Analiza jakości energii elektrycznej• Analiza stanów przejściowych w systemach

elektroenergetycznych

CYFROWE SYMULATORY SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH I ELEK-TROMECHANICZNYCH PRACUJĄCE W CZASIE RZECZYWISTYMPosiadane oprogramowanie:• PSCAD• PLS-CADD• FLUX• PLANS SCC INDUSTRIAL

Usługi w zakresie pozyskania energiielektrycznej ze źródeł energii odnawialnej• ekspertyzy możliwości przyłączenia jednostek

wytwórczych do systemu elektroenergetycznego• rozwiązania techniczne przyłączeń jednostek wy-

twórczych do systemu elektroenergetycznego• projekty budowlane przyłączy elektroenerge-

tycznych• studia wykonalności dostosowania elektroener-

getycznych linii napowietrznych 110 kV do zwięk-szonej przepustowości prądowej

• badania eksperymentalne współpracy jednostki wytwórczej z systemem elektroenergetycznym

Sławomir Cieślik

52 [email protected]

Modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa układów elektroenergetycznych i elektromechanicznych

Page 11: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

20 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 21Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Badanie kabli średnich napięć

BADANIE ODPORNOŚCI NA CYKLE CIEPLNE KABLI ENERGETYCZNYCH BA-DANIE SKURCZU POWŁOKI KABLI ENERGETYCZNYCH (ZGODNIE Z WYMA-GANIAMI NORM PN, ISO, CIGRE)

Sławomir Cieślik

52 [email protected]

Badania EMC

Wyposażenie laboratorium:

• Komora GTEM-1000 prod. Teseq (max. wymiary EUT: 0,74x0,74x0,66 m)

• Odbiornik pomiarowy ESCI (do 3 GHz) - zgod-ność z CISPR-16-1-1

• Generator (do 3,2 GHz)• Anteny pomiarowe go 3 GHz• Sztuczna sieć trójfazowa (LISN typu V,

CISPR-16-1-2, 9 kHz...30 MHz, 4x25 A, 4x50A do 2 min.)

• Analizator wektorowy (4 porty do 4 GHz)• Analizator widma do 3 GHz• Generator EFT/Burst/Surge 3060 + zestaw CDN

(1- i 3-fazowe, klamra pojemnościowa)• Komora klimatyczna (regulowana temperatura

do -40 deg C oraz wilgotność)• Energetyczny generator arbitralny (AD, DC, 5

kVA, 1-faz.)• Kamera termowizyjna• Przenośne analizatory jakości energii elek-

trycznej

BADANIE ODPORNOŚCI NA SINU-SOIDALNE ZABURZENIA PROMIE-NIOWANE I PRZEWODZONE ORAZ POMIAR EMISJI PROMIENIOWANEJ I PRZEWODZONEJ

• Pomiary odporności na sinusoidalne zaburze-nia przewodzone (z zestawem CDN dla stan-dardowych portów energetycznych oraz sygna-łowych)

• Pomiary emisji promieniowanej w komorze GTEM

• Pomiary emisji promieniowanej (OATS oraz bada-nia 'in situ' w miejscu zainstalowania urządzenia)

• Pomiary emisji przewodzonej (sieć LISN 3-fa-zowa)

• Pomiary odporności na zaburzenia promienio-wane (w komorze GTEM)

BADANIE ODPORNOŚCI NA ZABU-RZENIA IMPULSOWE

• ESD: IEC/EN 61000-4-2 (do 16,5 kV)

• EFT/Burst: IEC61000-4-4• Surge: IEC 61000-4-5• Dynamiczne zmiany wartości napięcia zasila-

jącego PQT:• Wahania i zaniki napięcia w liniach AC wg IEC

61000-4-11• Wahania i zaniki napięcia w liniach DC wg

61000-4-29• Odporność na sieciowe pole magnetyczne wg

IEC/EN 61000-4-8: maksymalne natężenie pola 40 A/m

• Odporność na impulsowe pole magnetyczne wg IEC/EN 61000-4-9: maksymalne natężenie pola 1200 A/m

BADANIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY PARAMETRÓW NAPIĘCIA ZASILA-JĄCEGO

• Badania 1-fazowych urządzeń o sieciowym jak i obniżonym napięciu AC w następujących po-dzakresach:

• 0..135 V AC (prąd obciążenia ciągłego: 37 A), możliwość rozszerzenia zakresu napięciowe-go do 150 V AC przy zachowaniu stałości mocy 5kVA

• 0..270 V AC (prąd obciążenia ciągłego: 18,5 A), możliwość rozszerzenia zakresu napięciowego do 300 V AC przy zachowaniu stałości mocy 5 kVA.

• Badania urządzeń zasilanych napięciem sta-łym w zakresach:

• 0..200 V DC (prąd obciążenia ciągłego: 26 A) przy ograniczeniu mocy 3,5 kW

• 0..400 V DC (prąd obciążenia ciągłego: 13 A) przy ograniczeniu mocy 3,5 kW

• Realizowanie badań zgodności z wymagania-mi standardów:

• Badania emisji harmonicznych prądu (IEC 61000-3-2)

• Badanie zmian i wahań napięcia oraz pomiary migotania światła (tzw. flickera) IEC 61000-3-3)

• Badanie odporności na harmoniczne i in-terharmoniczne w przyłączu zasilającym (IEC 61000-4-13)

• Badanie odporności na wahania napięcia (IEC 61000-4-14)

• Badanie odporności na obecność składowej zmiennej w stałym napięciu zasilającym (IEC 61000-4-17)

• Badanie odporności na zmiany częstotliwości sieci zasilającej (IEC 61000-4-28)

Piotr Boniewicz

52 [email protected]

• Badanie odporności na zapady napięcia, krót-kie przerwy i zmiany napięcia występujące w przyłączu zasilającym prądu stałego (IEC 61000-4-29)

BADANIA KLIMATYCZNE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

• Badania klimatyczne obejmujące zmiany tem-peratury oraz wilgotności, bez stresów termicz-nych (gabaryty EUT do ok. 50x50x50 cm)

BADANIA NATĘŻEŃ POLA ELEKTRY-CZNEGO ORAZ MAGNETYCZNEGO

• badanie natężeń pola elektrycznego i magne-tycznego dla niskich częstotliwości - w polu bli-skim (miejsca pracy, tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkalną)

• badanie rozkładu pola EM dla częstotliwości radiowych do 3 GHz

Page 12: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

22 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 23Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

BadaniaTermowizyjne

Sławomir Cieślik

52 [email protected]

• Generatorów• Linii przesyłowych i bezpiecznikówlinii wn• Izolatorów• Transformatorów• Rozdzielni i szafek elektrycznych

• Bezpieczników• Styków i złącz elektrycznych• Wyłączników i odłączników• Przekładników• Baterii kondensatorów

Optymalizacja systemu zakupu i efektywności zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwieGłównym celem prac jest przeprowadzenie analizy opłacalności zmiany sposobu zakupu energii elek-trycznej zużywanej przez obiekty badanego przed-siębiorstwa stosowaną jako jedną z metod minima-lizacji kosztów ponoszonych z tytułu zużycia energii elektrycznej. Dodatkowo w opracowaniu wskazane są możliwości podwyższenia efektywności energetycznej w badanym obiekcie zużywającym energię elektrycz-ną. Ponadto praca wypełnia ważny cel poznawczy dotyczący oceny stanu efektywności energetycznej i dostarcza informacje na temat obowiązujących prze-pisów prawa związanych z efektywnością energetycz-

ną i zakupami energii elektrycznej na Rynku energii w Polsce.

Stany postulowane: wykazanie warunków, jakie musi spełnić badane przedsiębiorstwo, aby swobodnie wy-bierać sprzedawcę energii elektrycznej, wykazanie możliwości uzyskania oszczędności w kosztach zakupu energii elektrycznej na drodze zmiany sposobu zakupu energii elektrycznej. Wskazanie wariantu najkorzyst-niejszego z punktu widzenia minimalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej, wskazanie kroków docho-dzenia do pełnego uczestnictwa w rynku energii.

Kazimierz Bieliński

52 [email protected]

Page 13: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

24 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 25Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Wykonanie pomiarów i opracowanie wyników pomiaru jakości energii elektrycznej w polach rozdziału energii elektrycznej w przedsiębiorstwie zgodnie z normą pn-en 50160

Kazimierz Bieliński

52 [email protected]

Głównym celem prac jest przeprowadzenie pomia-rów i ocena jakości energii elektrycznej dostarcza-nej do odbiorników z rozdzielni elektrycznych oraz w głównym punkcie rozdziału energii elektrycznej w przedsiębiorstwie.

Ponadto praca ma wypełnić cel poznawczy w zakresie zwiększenia wiedzy na temat konsekwencji wynika-jących z przekroczenia limitów wartości parame-trów napięcia elektrycznego, a także na temat prze-pisów prawa dotyczących zagadnień jakości energii elektrycznej w Polsce.

Stany postulowane: ocena parametrów napięcia ener-gii elektrycznej zgodnie z wymaganiami normy PN--EN 50160. Ocena parametrów prądów elektrycznych przepływających w wyznaczonych punktach pomiaru.

Wskazanie kroków dochodzenia do kompensacji nie-pożądanych zjawisk.

Laboratorium elektrycznych układów pomiarowych

Wyposażenie laboratorium umożliwia wzorcowa-nie i sprawdzanie osprzętu i przyrządów pomiaro-wych takich jak: woltomierze i amperomierze prądu przemiennego, częstościomierze, fazomierze, mier-niki współczynnika mocy, watomierze, waromierze, mierniki mocy pozornej, liczniki energii elektrycznej indukcyjne i elektroniczne, przetworniki pomiarowe, przekładniki prądu oraz mierniki cęgowe.

W Laboratorium można określić błędy pomiarowe wartości natężenia prądu oraz kąta przesunięcia

fazowego. Podstawowym wyposażeniem Labora-torium jest wzorcowany trójfazowy kalibrator mocy i tester aparatury energetycznej klasy 0,02. Jest on wyposażony w trójfazowe źródło napięć do 560V oraz trójfazowe źródło prądów do 3 x 120A (jednofa-zowo do 360A). Kalibrator może generować przebie-gi sinusoidalne oraz odkształcone.

Laboratorium Elektrycznych Układów Pomiarowych jest w trakcie wdrażania systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Grzegorz Meckien

52 340 85 [email protected]

Projektowanie i budowa prototypów przekształtników energoelektronicznych

Jan Mućko

52 340-85-41 52 340-85-57

[email protected]

Zakres prac:

• Falowniki tranzystorowe w aplikacjach: genera-torów wyładowań barierowych (do powierzch-niowej obróbki tworzyw sztucznych), urządzeń nagrzewania indukcyjnego, urządzeń do wytwa-rzania ozonu.

• Zasilacze impulsowe o dedykowanych mocach i napięciach.

• Układy generowania wysokiego napięcia stałego lub przemiennego (do kilkudziesięciu kV i kilku-dziesięciu kHz).

• Doradztwo techniczne oraz badania przekształt-ników.

Page 14: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

Faculty of Telecommunications, Computer Science and Electrical Engineering

Dean dr hab. inż. Jan Mućkoprofesor nadzw. UTP

Deputy Dean for Teaching and Student Affairsdr inż. Mścisław Śrutek

Deputy Dean for Science dr inż. Tomasz Marciniak

Deputy Dean for Cooperation with the Economydr inż. Sławomir Bujnowski

Profesora Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz+48 52 3408038

[email protected]

Page 15: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

28 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 29Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Measurement laboratory of electric and data communication systems

Piotr Kiedrowski

52 [email protected]

Laboratory offer:

• Teletransmission measurements in optical, cop-per and wireless networks within to 5Gbit /s band

• Research and equipment testing for data com-munication and telecommunication systems

• LAN, MAN, WAN networks measurements imple-mented in different technologies

• Evaluation of the quality of services in ICT net-works

• Comprehensive measurements of optical systems• Wireless sensor networks measurements• Designing of electronic circuits• Testing of electronic circuits• Commissioning of electronic circuits• Programming of electronic circuits• Designing of communication protocols

Laboratory equipment:• Real-Time Spectrum Analyzer (with adapters

and probes)

• RF Spectrum Analyzer in real-time (along with a set of measuring antennas)

• Optical spectrum analyzer for extended wave-length range

• The dual-channel arbitrary waveform generator 20GS/s

• Sources of voltage and current with a wide range of current-voltage regulation

• Laser wavelength source of the narrow and broad spectral characteristics

• Laser source of white light• A set of probes for the differential current and

high-voltage• Fiber optic welder with optoelectronic equipment• The optical reflectometer with dispersion meas-

urement• SDH tester with NGSDH option• Signal level measuring equipment for signals in

the range 30MHz - 5GHz• Frequency meter• Sonometer• High-resolution laboratory multimeters to work

with a PC• Software for designing electronic circuits

Laboratory of microprocessor controllers, programmable systems and building management and control

Łukasz Zabłudowski

52 [email protected]

Laboratory offer:

• Designing of electronic devices using modern pro-cessors and microcontrollers

• Testing and measuring of electronic systems• Designing real-time embedded systems• Design of human-machine interfaces• Designing of modern telecommunication systems

modules• Studies in the field of mathematical modeling of

concurrent and distributed control systems• Synthesis and optimization of concurrent digital

systems• Modeling and simulation of concurrent digital mi-

crosystems• Computer aided design of digital systems imple-

mented in ASICs systems• Automation of industrial processes• Designing of specialized DSP systems• Designing of specialized microprocessor control-

lers (hardware, software)• Developing and designing solutions for building

automation and intelligent buildings

Laboratory equipment:• Oscilloscope 200 MHz• Oscilloscope 1 GHz• High-resolution laboratory multimeters to work

with a PC

• Power supplies with adjustable voltage in ranges 0 - 30V and 0 - 60V

• Function generator 20MHz, 100MHz, 200MHz• Position control system• Two-axis positioning module for compact control-

lers with the possibility of linear and axial inter-polation

• The servo motor• Multi-turn absolute encoder 25 bit with cables for

motors• Spartan and Virtex FPGA boards• Prototype boards cooperating with KEIL software

packages and ULINK2 adapter,• ARM processor board set• Programmable laboratory test kit consisting of

production modules from National• Instruments using LabView language• Laboratory for building automation systems op-

erating in the KNX standard• Laboratory for testing BMS (Building Manage-

ment System) implemented in Kieback & Peter technology standard

• Gigabit Ethernet camera operating in IEEE 802.3 1000baseT standard

• High-resolution camera lens up to 5 megapixels• The intelligent auto focus camera• Software image processing, computer vision sys-

tem responsible for acquisitions from all sources including USB, FireWire, GigE Vision (Direct-Con-nect), and analog frame grabbers and CameraL-ink

Page 16: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

30 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 31Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Laboratory of computer networks and signal processing systems

Łukasz Saganowski

52 [email protected]

Laboratory offer:

• Designing of modern equipment (fixed and mo-bile) using the technique for converting video and audio signals

• Designing of telecommunications equipment complying with international recommendations

• Studies for complex devices and solutions using artificial intelligence to recognize objects in the automation

• Studies in the design and implementation of mod-ern surveillance systems using computer vision

• Remote metering systems of various electrical and non-electrical parameters

• Telecommunications equipment used to defend computer systems against network attacks

• Design of support systems for the purposes of medical diagnosis

Laboratory equipment:• Modern Network infrastructure for LAN/WAN

supporting IPv6.• Laboratory set for the acquisition of 3D video sig-

nals along with a 3D rotating scanner• Laboratory set for the 3D signal processing• Laboratory set for the 2D signal acquisition and

processing• Computer laboratory stand with optical micro-

scope for inspection of materials and images• Laboratory stand for video system design, oper-

ating in real time• Laboratory stand for audio system design, oper-

ating in real time• Design sets in FPGA technology (Xlinx Spartan)• Laboratory stand for designing of embedded sys-

tems in real-time• Control measurement device for protocol analy-

sis in telecommunication networks• Arbitral generator 240 MHz• Thermal imaging camera

Laboratory of creating and measurements for modern data communication services

Adam Flizikowski

52 [email protected]

Laboratory offer:

• Research in the field of innovative services (de-velopment and testing):

• Operating in distributed networks - in particular based on the paradigm of SOA (Service Oriented Architecture)

• Broadly defined services for next generation net-works (NGN / IMS) in the use of modern sensors (eg EEG, Kinect) and architectures (OpenIMS, Mo-biscents)

• New applications of programmable wireless nodes (SDR)

• Research in the field of network simulation and service systems (WAN, LAN, LTE, WiMAX)

• Research in the field of analysis / performance optimization in IP networks (Ethernet, WLAN, 4G)

• research on architectures, protocols, network mechanisms (eg quality of service, security, mo-bility, multimedia)

• Evaluation of the quality of services in ICT net-works (using real wireless terminals, traffic gen-eration)

• Including measurement of SLA in ICT networks• Study of subjective quality (QOE) services (eg

web, AR)• Develop of methodologies / procedures for testing

the services / network devices (eg IPTV, VoIP, etc.)• Verification and validation of methodologies for

testing network services

• Piloting before implementation services - profil-ing services (eg IPTV), prepare / develop scripts to automate user behavior, tests

Laboratory equipment:• Network Infrastructure LAN / WAN• Professional packet traffic generator / analyzer ;

4 x 1Gb (including audio, video, routing,• security, simulation service clients), protocols

such as: MPLS, BGP, RFC 2544/2889/3918, etc.• Equipment for looping motion and automatic

testing of SLA. Laboratory stand for tests• WiFi, WiMAX, GSM (inside and outside)• Mobile terminals ( WLAN, 3G/4G, IMS) and multi-

media (including Kinect, TV)• Programmable radio nodes (Software Defined

Radio - SDR)• I / O devices to work with the services (audio, vid-

eo, EEG, ....)• Professional network simulator OPNET (includ-

ing Etherhet, ATM, LTE, mobility, QoS, service)• Laboratory stand to create and run services in

SOA technology (application servers, service cre-ation environment, testing with SIP traffic gener-ator)

• Computing servers (cloud)

Page 17: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

32 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 33Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Designing of broadband networks

Łukasz Zabłudowski

52 [email protected]

Laboratory offer:

• Designing of network infrastructure• Network optimization of a mitigation costs• Selection of active and passive devices

• Estimating and predicting the telecommunica-tions traffic

• Wired and wireless networks• Feasibility studies• Functional and utility programs

CISCO academy

Tomasz Marciniak

52 [email protected]

Laboratory offer:

• CCNA courses 640-801 and 640-802 (CISCO Cer-tified Network Associate)

• The certificate is well known all over the world

and honorable in all network oriented companies• The course lasts for one year and consists of 4 se-

mesters

More information: cisco.utp.edu.pl

Page 18: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

34 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 35Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

UAV services

Łukasz Zabłudowski

52 [email protected]

• Orthophotomaps with a resolution of 2 - 5 cm/px;• DSM maps;• Elevation profiles of the scanned areas;• Point cloud;• Measurements with georeference (error up to

20cm) or without georeference (error up to 3m);• Volume measurements of stored ores, soil, per-

formed excavations;• Inspections of telecommunications infrastructure;• Inspections of progress of construction works;• Photogrammetric mapping (building objects in

3D) of any infrastructure;

• Work with a point cloud - beam modeling, LOS line determination, NLOS for antennas;

• Point cloud processing for the purpose of visualiz-ing various design scenarios;

• Creating propagation models for desired frequen-cies;

• Determination of the terrain obstruction factor - we are able to determine how much the terrain between the antennas is interfering with the given beam and what area in its cross section is occu-pied by obstacles in 3D;

Network cabling certifications

Tomasz Marciniak

52 [email protected]

• Supported standards: TSB 67, TSB 95, TIA/EIA 568-B Level III;

• Measurment standards: TIA Cat 5E, 6 ,ISO 11801 Class D (2002), EN 50173 Class D (2002;

• Cable types: UTP, STP, ScTP, FTP.

Basic tests:NEXT, remote NEXT , PSNEXT, remote PSNEXT, EL-NEXT, PSELFEXT, attenuation , reflections stability, re-mote ACR, PSACR, remote PSACR, length, propagation latency, impedance, resistance of DC, wire map, reflec-tometer TDR, Tdnext

Page 19: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

36 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 37Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Automation systems

Sławomir Bujnowski

52 [email protected]

• Designing and creating control systems for ma-chinery and production lines

• Integration of control systems of various manu-facturers

• Remote control systems

• Remote measurements and data acquisition• Production processes visualization• Building automation systems• Data acquisition systems• Monitoring and remote control

Systems for telecommunications

Sławomir Bujnowski

52 [email protected]

• Designing and creating of systems for telecom-munications and information technology and communication applications

• Telecommunication systems integrations• Designing and implementation of new services

• Controlling systems for telecommunication de-vices

• Interfaces programming• Controlling systems implementations in FPGA

systems and signaling processors

Page 20: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

38 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 39Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Communication systems

Piotr Kiedrowski

52 [email protected]

• Designing, implementation, analysis and protocol testing

• Quality rating• Study on compliance with the recommendations

• Data distribution and acquisition• WSN networks• Telematics measurements• AMR and ADAM systems

Design of specialized electronic circuits and systems

Tomasz Talaśka

52 [email protected]

• Design and realization of low-power, high speed analog and mixed (analog-digital) circuits in the CMOS technology

• Measurement of electrical parameters of ultra low power electronic circuits and systems

• Protection of circuits and systems against ESD ef-fects (electrostatic discharge)

• Design and application of intelligent systems and artificial neural networks and realization of such systems in hardware (ASIC VLSI, FPGA, microcon-trollers)

• Design and implementation of specialized, ener-gy-efficient filters and analog-to-digital converters (ADC) in the CMOS technology

Page 21: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

40 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 41Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Electric energy quality analysis in distribution and transmission networks

Sławomir Cieślik

52 [email protected]

• Measurements of physical values in power net-works

• Development of measurement performance and registration

• Quality analysis of electricity in power networks• Identification of power system deteriorating the

quality electricity

Simulation analysis of operating electrical systems

Sławomir Cieślik

52 3408560Sł[email protected]

• Calculation of current,• active and reactive power and voltage• Short-circuit analysis including all national pow-

er system• Quality analysis of electricity• Analysis of the transition states in power systems• Dimensions heat line calculation of electromag-

netic impact on the environment

• PSCAD• PLS-CADD• FLUX• PLANS SCC INDUSTRIAL

SIMULATION OF ELECTRICAL SYSTEMS WORKING IN REAL TIME

Page 22: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

42 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 43Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Services for green energy

Sławomir Cieślik

52 3408560sł[email protected]

• Possibility studies for generator connection to power systems

• Technical solutions for generator connection to power systems

• Electrical terminal building projects

• Feasibility studies for adoption of overhead pow-er lines 110kV for increased power capacity

• Experimental research cogenerating units with power system

Mathematical modelling and computer simulation Of electrical and electromechanical systems

Piotr Boniewicz

52 [email protected]

RESISTANCE TEST FOR SINUSOIDAL DISORDERS WITH MEASUREMENT OF EMISSIONS BOTH RA-DIATED AND CONDUCTED

• Measurement of resistance to sinusoidal radiated disturbances in the gtem chamber. The system is allowing for generating a magnetic field with in-tensity 10v/m within the frequency range 80 mhz – 1 ghz with am 80% modulation and pulse mod-ulation. Max size of eut: 0,74 x 0,74 x 0,30 [m]. Size of eut (according to normative deviation criteria: +/-3db): 0,60 x 0,60 x 0,30 [m]; main doors dimen-sion: 0,48 x 0,68 [m].

• The emi measurement receiver with spectrum analyzer: full compliance with cispr-16-1-1; fre-quency range 9 khz to 3 ghz.

• Artificial three-phase network: type v, full compli-ance with cipsr-16-1-2; frequency range 9 khz –

30 mhz. Current carrying capacity of 4 × 25 a con-tinuous current, 4 × 50 a for 2 minutes.

• Resistance measurement on sinusoidal conduct-ed disturbances and induced by radio frequen-cy fields, in accordance with standard base iec 61000-4-6 and harmonized standards.

• Pulse disorders resistance tests• Esd – iec/en 61000-4-2• Eft/burst – iec61000-4-4• Surge - iec 61000-4-5• Pqt: fluctuations and voltage drops in ac lines ac -

iec 61000-4-11. Fluctuations and voltage drops in dc lines – iec 61000-4-29

• Power line magnetic field resistance tests - iec/en 61000-4-8: maximum field intensity 40 a/m.

• Pulsed magnetic field resistance - iec/en 61000-4-9, maximum field intensity 1200 a/m.

Page 23: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

44 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 45Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Primary laboratory equipment:• GTEM-1000 chamber Teseq (maximum EUT dimen-

sions: 0.74x0.74x0.66 m)• ESCI measuring receiver (up to 3 GHz) - compliance

with CISPR-16-1-1• Disturbance generator (up to 3.2 GHz)• Measuring antennas up to 3 GHz• Artificial three-phase power network (LISN type V,

CISPR-16-1-2, 9 kHz ... 30 MHz, 4x25 A, 4x50A for 2 min.)

• Vector network analyzer (4 ports up to 4 GHz)• Spectrum analyzer up to 3 GHz• EFT generator / Burst / Surge 3060 + CDN set (1-

and 3-phase, capacitive buckle)• Climate chamber (adjustable temperature up to -40

deg C and controlled humidity)• Arbitrary generator (AD, DC, 5 kVA, 1-phase)• Thermal imaging camera• Portable power quality analyzers

RADIATED AND CONDUCTED EMIS-SION MEASUREMENTS, RADIATED AND CONDUCTED SINUSOIDAL DIS-TURBANCES SUSCEPTIBILITY TESING• Conducted disturbances susceptibility testing

(with a set of CDN for standard mains and signal ports)

• Radiated emissions measurements in the GTEM chamber

• Radiation emission measurements (OATS and 'in situ' tests at the place where the device is in-stalled)

• Conducted emission measurements (with 3-phase LISN network)

• Radiated disturbances susceptibility testing in the GTEM chamber

IMMUNITY EVALUATING WHEN SUB-JECTED TO PULSE SIGNALS• ESD: IEC / EN 61000-4-2 (up to 16.5 kV)• EFT / Burst: IEC61000-4-4• Surge: IEC 61000-4-5• Dynamic changes in the PQT supply voltage:• Fluctuations and voltage drops in AC lines ac-

cording to IEC 61000-4-11• Fluctuations and voltage decays in DC lines ac-

cording to 61000-4-29• Immunity to mains voltage according to IEC / EN

61000-4-8: maximum field strength 40 A/m

• Immunity to pulsed magnetic field according to IEC / EN 61000-4-9: maximum field strength 1200 A/m

POWER SUPPLY TESTS• Analysis of 1-phase devices with mains voltage and

reduced AC voltage in the following subranges:• 0..135 V AC (cont. current: 37 A), up up to 150 V AC

with the 5 kVA power limit• 0..270 V AC (cont. current: 18.5 A), up to 300 V AC

with the 5 kVA power limit• Analysis of devices powered with constant volt-

age in the following ranges:• 0..200 V DC (continuous load current: 26 A) with

a 3.5 kW power limit• 0..400 V DC (continuous load current: 13 A) with

a 3.5 kW power limit• Carrying out tests of compliance with the require-

ments of standards:• Current harmonic emission tests (IEC 61000-3-2)• Measuring of voltage changes, fluctuations and

flicker public low-voltage supply systems (IEC 61000-3-3)

• Immunity testing to harmonic and interharmonic in the power port (IEC 61000-4-13)

• Immunity testing to voltage fluctuations (IEC 61000-4-14)

• Immunity testing to the ripple on DC power port (IEC 61000-4-17)

• Immunity testing to mains frequency changes (IEC 61000-4-28)

• Immunity testing to voltage sags, short interrup-tions and voltage changes in a DC power port (IEC 61000-4-29)

CLIMATE TESTS OF ELECTRICAL DEVICES• Climate tests covering changes in temperature

and humidity, without executing thermal stress (approx. max. EUT dimensions: 50x50x50 cm)

ELECTRICAL AND MAGNETIC FIELDS DISTRIBUTION MEASURING AND ANALYSIS• test of electric and magnetic field strengths for

low frequencies - in the near field (workplaces, areas intended for residential development)

• EM field distribution test for radio frequencies up to 3 GHz

EMC tests

Piotr Boniewicz

52 [email protected]

Page 24: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

46 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 47Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

POWER CABLE RESISTANCE TEST TO HEAT CYCLES SHRINKAGE FILM STUDY OF POWER CABLES (IN AC-CORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF BS, ISO, CIGRE)

• Generators• Transmission lines and high voltage line fuse

• Izolators• Transformators• Transforme and electrical cabinets• Fuses• Pins and electrical connectors• Switches and disconnectors• Battery capacitor

Examination of medium voltage cables

Sławomir Cieślik

52 3408560Sł[email protected]

Page 25: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

48 Oferta badawczo-naukowa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 49Oferta badawczo-naukowa Wydziału

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Optimization of the purchase and effectiveness of electricity consumption in a company

Kazimierz Bieliński

52 [email protected]

The main objective of the work is to analyze the profit-ability of a change in the purchase of electricity con-sumed by the tested facilities of the company. used as one ofthe methods of minimization of costs incurred in electricity consumption. In addition, the study indi-cates the possibility to increase energy efficiency in the test facility consuming the electricity. In addition, the work fills an important target for cognitive assessment of energy efficiency and provides information on ap-plicable laws related to energy efficiency and purchas-ing electricity on the energy market in Poland.

United postulated:• Demonstration of the conditions that must be met

by audited company to freely choose their elec-tricity supplier

• Demonstration of opportunities for savings in the cost of purchasing electricity through a change in the purchase of electricity. Indication of the most beneficial from the point of view of minimizing the cost of purchasing electricity

• Indication of the steps to fully participate in the energy market.

Measurement performanceand development of power quality measurement results in the fields of electricity distribution in a company according to bs en 50160

Kazimierz Bieliński

52 [email protected]

The main objective of the work is to measure and as-sess the quality of the electricity supplied to consumers electrical switchgear and main point of the distribu-tion of electricity in the enterprise. In addition, the goal of the work is to provide awerness of the consequences of exceeding the limit values of voltage, as well as on the law relating to the issues of quality of electricity in Poland.

United postulated:• Assessment of voltage electricity accordance

with the requirements of BS EN 50 160• Assessment of electrical currents flowing at the

designated points of measurement.• Indication of the steps of the investigation for the

compensation of undesirable phenomena.

Prototype design and construction of power electronic converters

Jan Mućko

+48 52 340-85-41 +48 52 [email protected]

Scope of work:

• Transistor inverters in applications: dielectric barrier discharge generators (for surface treat-ment of plastics), induction heating equipment, ozone generating devices.

• Switching power supplies with dedicated powers and voltages.

• Systems for generating high DC or AC voltage (up to several tens kV and several tens kHz).

• Technical consulting and testing of power elec-tronic converters.

Page 26: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości
Page 27: áu³ ã Áºüºø Vãø ¬ôãK XÔ 8 Nuøã Faculty of Telecommunications, · gooszczędnych filtrów i przetworników analogowo--cyfrowych (ADC) w technologii CMOS Analiza jakości

Oferta naukowo-badawcza dla gospodarki / Scientific and research offer for the economyul. prof. S. Kaliskiego 7,

85-796 [email protected]

Dane kontaktowe

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiFaculty of Telecommunications,Computer Science and Electrical Engineering

Regionalne Centrum Innowacyjności Centrum Transferu Technologii

„Inkubator Innowacyjności+” realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. (Działanie 4.4)

bezpłatny materiał informacyjny