U 12 Koraka Do Sirove Hrane

  • View
    83

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of U 12 Koraka Do Sirove Hrane

/

Pohvale knjizi U 12 koraka do sirove hrane^Zapoinjui od vlastitih opaanja i iskustava, koje dopunjava opsenim znanstvenim istraivanjima, Victoria Boutenko nam nudi obilje informa cija koje stavljaju pod upitnik mnoga dosadanja razmiljanja o ljudskoj prehrani. Toplopreporuam ovu veoma zanimljivu knjigu.- V a n c e M . L o g a n , dr. m e d .

Ovaje knjiga Biblija za sirove vegane.- Ralph Anderson, biokemiar

^Temeljitost znanstvenog istraivanja Victorije Boutenko i jasnoa kojom je dobivene rezultate ovdje predstavila doista je osvjeavajui. Ona je u ovoj knjizi, poevi od praktinih uputa za primjenu reima sirove prehrane, preko opsenog popisa zdravih navika koje treba usvojiti da bi se postiglo optimalno zdravlje, pa do istraivanja podsvjesnih psiholokih i duhovnih konica, koje nas mogu sprijeiti u provoenju ak i najbolje smiljenog pro grama sirove prehrane, uspjela pokriti sve vane teme. Preporuit u ovu knjigu svojim pacijentima, studentima, svojoj obitelji i prijateljima.*- Ritamarie Loscalzo, d o k t o r kiropraktike, mr. sci.

Zahvaljujui Victorijinoj knjizi U12 koraka do sirove hrane, moja obitelj i ja imamo mnogo vie od ivota nego to smo mogli i sanjati, a imamo i vie ivotne energije. ivot na sirovoj hrani, najbolji je ivot.- L i n d a B r u n o , travarica, higijeniarka d e b e l o g crijeva, i r i d o i o g

U 12 KORAKADO SIROVE HRANEKako se rijeiti ovisnosti o kuhanoj hrani

VICTORIA BOUTENKO

TELEdisk, 2008.

Biblioteka SVJETLOST Nakladnik TELEdiskd.o.o. Naslov originala 12 Steps to Raw Food Copyright 2000., 2002., 2007., Victoria Boutenko Copyright za Hrvatsku - TELEdisk d.o.o. Urednik biblioteke Darko Imenjak Prijevod Zdenka Drucalovi Lektura Prof. Kristina Stojanovi Dizajn korica i grafika obrada VladartDesign Tisak Denona d.o.o. ISBN 978-953-7039-66-0

CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 675086

Mojoj majci Valentin! Bulgakovoj i mome ocu Valeriju Gladkiju, koje volim i koji mi jako nedostaju, i koji su za me i sada, kad ih vie nema, najvee nadahnue.

S v a prava p r i d r a n a . N i j e d a n d i o o v e k n j i g e ' n e smije s e reproducirati bilo k a k v i m m e h a n i k i m , f o t o g r a f s k i m ili e l e k t r o n s k i m p o s t u p k o m niti se smije pohranjti u p o v r a t n i s u s t a v , p r e n o s i t i , prevoditi na neki d r u g i jezik ili na bilo koji n a i n kopirati za j a v n u ili p r i v a t n u u p o r a b u b e z d o z v o l e Izdavaa

/

SadrajP r e d g o v o r d r u g o m izdanju N a p o m e n a autorice 8 13

ZahvaleZahvaljujem svojoj obitelji na ljubavi, strpljenju i podrci koja mi je bila osobito potrebna dok sam pisala ovu knjigu. Moja najdublja zahvalnost pripada mom anelu-pomoniku Christopheru Sabatiniju, koji je na nekoliko mjeseci preuzeo sve poslove u mome uredu i tako mi omoguio da se bavim kreati vnim radom. Posebno zahvaljujem svom prijatelju Edu Kelloggu, doktoru bio kemije, koji je redigirao poglavlja u kojima se navode znanstveni podaci. Smatram se posebno sretnom to imam prijatelje koji su bili spre mni provesti sate i sate, ponekad i cijele noi, ureujui moj ru kopis, to su: Victoria Bidwell, Laura Hamilton, Christopher Saba tini, Robert V. Grater, Verawnika Clay i Caryne Palmer. I naposljetku, elim izraziti svoju zahvalnost Phyllis Lin, Lonny i Carmen Doi, Grahamu W. Boyesu i Pameli Joy, koji su mi svojom velikodunom financijskom potporom omoguili da se mogu po sve posvetiti pisanju. Hvala vam, dragi prijatelji. elim vam svima puno zdravlja, vese lja, ljubavi i uspjeha u ivotu!

Prvi dio - Zato sirova hrana? P o g l a v l j e 1 . - Gdje je zapoela moja potraga P o g l a v l j e 2. - to j e nedostajalo u naem programu sirove prehrane? P o g l a v l j e 3. - Oda zelenom kaastom soku P o g l a v l j e 4. - Suvremena znanost istrauje ne- kuhanjePoglavljePoglavlje

15 17 27 29 3950

5.7. -

-

toto je

jejeo

to

ivot?praovjek

P o g l a v l j e 6. - Vae tijelo nikada ne grijei P o g l a v l j e 8. - Praktinost nasuprot zdravlju P o g l a v l j e 9. - Kako se hrani moja obitelj P o g l a v l j e 10. - Bakterije- genijalan izum prirodePoglavlje 11. A to je s kukcima?

5562

71 76 8187

Drugi dio - ovjekova ovisnost o kuhanoj hrani 93 P o g l a v l j e 12. - Je li doista rije o ovisnosti? 95 P o g l a v l j e 13. - Koliko je vano biti 100%'sirov"? 100 P o g l a v l j e 14. - Ovisnost o svakodnevnim namirnicama 106 P o g l a v l j e 15. - Traenje utjehe u kuhanoj hrani 116 P o g l a v l j e 16. - Zadovoljavanje unutarnje gladi 121 Trei dio - Kako se osloboditi ovisnosti o kuhanoj hrani 127 K o r a k 1 . ~ Postati svjestan problema 129 Korak 2, - Hraniti tijelo tako da nestane neodoljiva potreba za hranom . . . 139 K o r a k 3. - Stjecanje osnovnih vjetina i nabava opreme 143 K o r a k 4. - Volim te, bez obzira na ono to jede 156 K o r a k 5. - Izbjegavanje iskuenja 168 K o r a k 6. - Osiguravanje podrke 175 K o r a k 7. - Zahvalnost i opratanje 180 K o r a k 8. - Ostvarivanje snova , 185 K o r a k 9. - Prihvaanje drugih zdravih navika 192 K o r a k 10. - Postizanje bistrine uma 204 K o r a k 1 1 . - U potrazi za duhovnim poslanjem 209 K o r a k 12. - Pruanje podrke drugima 215 etvrti dio - Recepti 221Biljeke Bibliografija Kazalo O autorici 240 257 260 272

Predgovor

drugom

izdanju

cije (AGE), s obzirom na veliku ulogu AGE-a u degenerativnim procesima, do kojih dolazi zbog pretjerane koliine eera u organizmu. Visoka razina AGE-a u prehrani moe dovesti do neurodegenerativnih i kardiovaskularnih oboljenja, kao i do otkazivanja bubrega. Kao to moemo vidjeti kod dijabetesa,

Predgovor drugom izdanjuPrvo izdanje ove knjige (objavljeno 2000.) bilo je izvrsno. Dru go izdanje je maestralno, U posljednjih est godina Victoria B o utenko uvela je posve nov pristup prehrani i postala pravi guru 'ive' hrane. Omoguila nam je da se do u tanine upoznamo sa svim prednostima sirove hrane. Njezina istraivanja o znaaju zelenja u ljudskoj prehrani posebno su zanimljiva i predstavljaju pravu prekretnicu u pokretu za 'ivu' hranu. Njezina knjiga o zelenim kaastim sokovima od velike je koristi za ljude na pri jelaznom reimu prehrane ije je probavni sustav oslabljen, ali i kao opa podrka za sve one koji zelenje uzimaju barem jedan put dnevno. Victoria istie veliku vanost zelenja, objanjavajui kako je sama, dodavanjem dostatne koliine zelenja svom rei mu sirove prehrane, uspjela popraviti svoje zdravstveno stanje. Victoria je uspjela izvrsno objasniti vanost sirove hrane. Sna ga njezine knjige nije samo u opsenim novim istraivanjima o prednostima sirove hrane nego i u savrenoj jasnoi misli koja prosijava kroz ove stranice - u jasnoi njezine vlastite due. Vi ctoria o svojim iskustvima i saznanjima o sirovoj prehrani kao nainu ivota govori s nevjerojatnim arom i posve otvoreno. to se znanstvene strane tie, knjiga je dopunjena zanimljivim, tek odnedavno dostupnim podatcima - tu je, primjerice, njezi no izvanredno istraivanje o tome kako su ljudi sa sirove, ugla vnom veganske, prehrane (sline onoj kod impanza) postupno preli na prehranu mesom. Od posebna je znaaja Victorijin prikaz rezultata znanstvenih istraivanja o krajnjim proizvodima uznapredovale glikoksida-

AGE-i su doslovce uzrok ubrzanog procesa starenja. Ova je knjiga dobro potkrijepljena znanstvenom dokumenta cijom, zahvaljujui opsenim istraivanjima to ih je autori ca provela u mnogobrojnim znanstvenim asopisima. Meu ostalim istraivanjima s kojima nas Victoria upoznaje u ovoj knjizi, neobino je vano ono o akrilamidima - karcinogenim tvarima koje se povezuje s kuhanim krobom. To je danas po stao globalni problem, jer akrilamidi, kako se ini, kod lju di izazivaju rak. Kuhanjem i termikom obradom mesa i ribe stvaraju se, uz razne druge mutagene i karcinogene tvari, i heterocikliki amini. Oito je dakle da emo, budemo li hranu jeli sirovu, izbjei sve ove otrove. Victoria pred javnost iznosi i mnoge druge znanstvene podatke koji govore o sastojcima u sirovoj hrani koji su za zdravlje ite kako korisni, kao to su fitokemikalije, antioksidansi i mnogi drugi. Primjerice, molekule resveratrola mogu aktivirati gene ljudske dugovjenosti, a falkarinol u sirovoj mrkvi pomae u prevenciji i lijeenju raka. Povrh toga, knjiga U 12 koraka do sirove hrane znai prekre tnicu u pokretu za 'ivu hranu. Jedan vaan problem, kojemu u ovoj knjizi Victoria prilazi s priroenom joj skromnou i mudrou, jest injenica da su neki ljudi, iz raznih razloga koji se ovdje navode, ovisni o kuhanoj hrani. Upravo zbog te ovi snosti prelazak na reim sirove prehrane ljudima teko pada. Victoria je u svom programu 'U 12 koraka pristupila rjea vanju toga problema na otvoren i lako razumljiv nain. Za prelazak na reim sirove prehrane ljudima je potrebna snana podrka okoline, ali i program, nainjen s puno obzira i suo-

9

U 12 K O R A K A DO S I R O V E H R A N E /

Victoria Boutenko

Predgovor

drugom

izdanju

sjecanja, koji e im pomoi da ostanu pri svojoj odluci. Ova knjiga U 12 koraka do sirove hrane bit e im pritom od ve like pomoi. Victoria je svoj program 'U 12 koraka ispunila mnotvom doista praktinih uputa, pokazujui pritom veliko razumijevanje za ljude koji se u prijelaznom razdoblju susreu s mnogim tekoama. Kad sam 2 0 0 0 . g. proitao ovu knjigu i o njoj razgovarao s Victorijom nisam imao pojam da se tako teko rijeiti ovisnosti o kuhanoj hrani. Zahvaljujem Victoriji to me je u tome pro svijetlila. Drago mi je to je ova knjiga objavljena i pozivam sve koji posjeuju na Centar za pomlaivanje 'Drvo ivota' (centar 'ive' hrane i oaza za duhovnu obnovu, smjeten u ju noj Arizoni, u kojemu sam upravitelj) da ju proitaju. Ovo drugo izdanje mnogo dublje zahvaa u temu i ja ga svim svo j i m namjetenicima preporuam kao obvezatno tivo jer e i