Typografie formální úprava

  • View
    52

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Typografie formální úprava. Tereza Konečná VUT FSI. Zdroje. Zdroje. Brožura SOČ LÁZNA, Jan. Formální úprava žákovských odborných prací. Prostějov 2012. Normy. Normy. Se zdravým rozumem to dokážete i bez nich. Normy. Se zdravým rozumem to dokážete i bez nich - PowerPoint PPT Presentation

Text of Typografie formální úprava

Typografie

Typografieformln pravaTereza KonenVUT FSIZdrojeZdrojeBroura SOLZNA, Jan. Formln prava kovskch odbornch prac. Prostjov 2012 NormyNormySe zdravm rozumem to dokete i bez nich

NormySe zdravm rozumem to dokete i bez nich

SN 01 6910: prava psemnost zpracovanch textovmi editorySN ISO 7144: Formln prava disertac a podobnch dokumentON 88 2503: Zkladn pravidla sazbySN ISO 2145 Dokumentace slovn oddl a pododdl psanch dokument 7/0Z eho se skld SO7Pravidla soute SO pedepisuji, z jakych asti se ma prace SO skladat a v jakem maji byt tyto asti poadi.Oblka2/1Z eho se skld SO

8OblkaTituln list/patitul2/2Z eho se skld SO

9Tituln strana obsahuje nazev a islo oboru SO, nazev prace, jmeno autora i autor, ronik studia, nazev a adresu koly, misto a rok zpracovani, pipadn jmeno zadavatele prace i konzultanta.OblkaTituln list/patitulestn prohlen, pp. podkovn2/3Z eho se skld SO

10estn prohlen autor prace zde stvrzuje, e praci zpracoval samostatn a vechny pouite informani zdroje uvedl v bibliograficke citaci a pi zpracovani neporuil ustanoveni zakona o pravu autorskem.OblkaTituln list/patitulestn prohlen, pp. podkovnAnotace a klov slova2/4Z eho se skld SO11Anotace prce a klov slova obsahuje strune shrnuti toho, co je obsahem prace. Mla by byt uvedena v eskem a anglickem jazyce, a to v poadi cizojazyna anotace, za ni eska. Kliova slova jsou pt a deset slov, ktera charakterizuji obsah prace.OblkaTituln list/patitulestn prohlen, pp. podkovnAnotace a klov slovaObsah2/5Z eho se skld SO

12Obsah prce pehled kapitol v praci vetn odkazu na pislune islo strany.OblkaTituln list/patitulestn prohlen, pp. podkovnAnotace a klov slovaObsahVlastn prce (vod, tlo, zvr)2/6Z eho se skld SO13Vlastn text prce vod a cl prce vymezi problem, kterym se prace zabyva, k emu ma slouit, pro je napsana, kdo se ji touto problematikou zabyval a co ji bylo na tomto poli zjitno a vyzkoumano.Metodika popisuje strun, pehledn a vystin postup prace, techniku, pouite materialy a soubory. Uvadi se v ni soubory zkoumanychjedinc, pistroje, jejich znaky a vyrobce.Vsledky obsahuji to, co bylo zjitno, vypoitano, vyzkoumano, proveno zatim bez hodnoticiho kriteria. Ve vysledcich se tlumoifakta bu vcn vtami nebo tabulkami, zvyrazni grafem, diagramem, mapou, praktickym dokladem. Vysledky maji byt strune, jasn srozumitelne, bez uvah a komentaZvr a diskuse vsledk v diskusi se porovnavaji vysledky prce s dosud znamymi fakty, tykajicimi se dane oblasti a vysvtli se shodai odlinosti s vysledky uvedenymi v uvodu nebo v reeri problematiky.OblkaTituln list/patitulestn prohlen, pp. podkovnAnotace a klov slovaObsahVlastn prce (vod, tlo, zvr)Pouit literatura (obrzky, citace,)

2/7Z eho se skld SO14Seznam bibliografickch citac uvadi se pouiti vech druh informanich zdroj (monografie, periodika, pispvky, patenty, kartograficke dokumenty, elektronicke informani zdroje, hudba, zvukove dokumenty, tiskoviny, fotografie, graficka a audiovizualni dila a filmy). Dal seznamy seznamy pouitych zkratek, obrazk, tabulek, piloh, graf; rejstiky.OblkaTituln list/patitulestn prohlen, pp. podkovnAnotace a klov slovaObsahVlastn prce (vod, tlo, zvr)Pouit literatura (obrzky, citace,)Plohy2/8Z eho se skld SO15Plohy umisuji se sem doprovodne materialy, ktere sloui k dokresleni vlastniho textu prace.3/0Jak m prce vypadat16Rozsah 20-30 stran3/1Jak m prce vypadat17Rozsah 20-30 stranPpadn dal vci do ploh3/2Jak m prce vypadat18Rozsah 20-30 stranPlohyVazba (ideln kroukov)3/3Jak m prce vypadat19Rozsah 20-30 stranPlohyVazba (ideln kroukov)Jazykov sprvnost3/4Jak m prce vypadat20Rozsah 20-30 stranPlohyVazba (ideln kroukov)Jazykov sprvnostGrafick prava3/5Jak m prce vypadat214/0Grafick prava22Papr formtu A44/1Grafick prava

23Nebo tak lze pout pomr 2:3:4:5 tj. vnitn okraj 35mm (20+15), vrchn 30mm, vnitn (vnj) 40mm a spodn 50mm. Papr formtu A4Jeden font, velikost 10-12 bod4/2Grafick prava24Papr formtu A4Jeden font, velikost 10-12 boddkovn 1 1,5 (nejvhodnj 1,2)4/3Grafick prava25Papr formtu A4Jeden font, velikost 10-12 boddkovn 1 1,5 (nejvhodnj 1,2)Mezi odstavci voln msto (NE DEK!)4/4Grafick prava26Papr formtu A4Jeden font, velikost 10-12 boddkovn 1 1,5 (nejvhodnj 1,2)Mezi odstavci voln mstoOkolo nadpisu voln msto (2-nadpis-1)4/5Grafick prava27Papr formtu A4Jeden font, velikost 10-12 boddkovn 1 1,5 (nejvhodnj 1,2)Mezi odstavci voln msto Okolo nadpisu voln msto (2-nadpis-1)slovat strnky, poznmky, obrzky, tabulky4/6Grafick prava28Zkladn pravidla sazbyPsmoClem je snadn etba, tj. dobr vizuln srozumitelnost.30PsmoPatkov psma Times New Roman, Cambria,...Clem je snadn etba, tj. dobr vizuln srozumitelnost.31PsmoPatkov psma Times New Roman, Cambria,...Pli tunch slov v textu znesnaduje a zpomaluje tenClem je snadn etba, tj. dobr vizuln srozumitelnost.32PsmoPatkov psma Times New Roman, Cambria,...Pli tunch slov v textu znesnaduje a zpomaluje tenast stdn kurzvy unavuje oi ( a neestetick)Clem je snadn etba, tj. dobr vizuln srozumitelnost.33Svtlost textu a sazbaTo je rozloen znak o strnce mezery, dkovn, znak na dku (65 max),

Tento zpsob sazby dv pocit bezpe, pro tene je velmi pohodln, umouje mu soustedit pozornost na text.34Svtlost textu a sazbadkovn 1,15 1,2 (maximln 1,5) pi velikosti psma 10 12To je rozloen znak o strnce mezery, dkovn, znak na dku (65 max),

Tento zpsob sazby dv pocit bezpe, pro tene je velmi pohodln, umouje mu soustedit pozornost na text.35Svtlost textu a sazbadkovn 1,15 1,2 (maximln 1,5) pi velikosti psma 10 12Sazba na plnou ku (do bloku)

To je rozloen znak o strnce mezery, dkovn, znak na dku (65 max),

Tento zpsob sazby dv pocit bezpe, pro tene je velmi pohodln, umouje mu soustedit pozornost na text.36prava sazby do odstavc

Odlien odstavc bu pouitm odstavcov zarky pimen ky (pi velikosti psma 12 orientan 0,7 a 1 cm). Po nadpisu nebo pi pouiti meziodstavcov mezery se u prvn dek odstavce neodsazuje.37prava sazby do odstavc

pouitm meziodstavcov mezery. Po nadpisu nebo pi pouiti meziodstavcov mezery se u prvn dek odstavce neodsazuje.

Je pouit sazba (zarovnvn) na levou stranu. 38prava sazby do odstavc

Sprvn odsazen nadpisu 2-NADPIS-1 Po nadpisu nebo pi pouiti meziodstavcov mezery se u prvn dek odstavce neodsazuje.39prava sazby do odstavc

Dlen slov a odstavc dleni slov mus odpovdat pravidlm eskho pravopisu a typografickm pravidlm (ON 88 2503), kter omezuji monosti dleni slov psnji ne gramatick pravidla. Odstavce je nutn dlit tak, aby nezstal na strance jako posledni prvni adek noveho odstavce nebo posledni dek odstavce nepechzel jako prvn dek nove strnky.40Zpis specilnch znakProcento, stupe, jednotka zapis bez mezery znamena jedno slovo (10% teme jako desetiprocentni, 10 teme jako desetistupovy, 10m teme jako desetimetrovy) zapis s mezerou (zuenou, nezlomitelnou) znamena dv slova (10 % teme jako deset procent, 10 teme jako deset stup, 10 m teme jako deset metr)41Zpis specilnch znakSpojovnk -Vtn interpunkce. , ? ! : ; Uvozovky esk, americkZvorkytext_(text)_text Procenta, stupn, jednotky LomtkoDatum a as Matematick sazbaProcento, stupe, jednotka zapis bez mezery znamena jedno slovo (10% teme jako desetiprocentni, 10 teme jako desetistupovy, 10m teme jako desetimetrovy) zapis s mezerou (zuenou, nezlomitelnou) znamena dv slova (10 % teme jako deset procent, 10 teme jako deset stup, 10 m teme jako deset metr)42Diskvalifikan chybyFORMLN Chyby v teto kategorii, tykajici se nedodreni pedepsane struktury prace, jsou snadno odhalitelne asto ji jen pohledem do obsahu prace. Cil prace byva asto zakomponovan do kapitoly Uvod, ale pouita metodika je nkdy zmiovana okrajov a asto i mimodk a necilen a pi popisu provedeni konkretnich pozorovani nebo experiment.

LENN TEXTU chyby zhoruj estetick vzhled a itelnost. Nap. velk dkovn a rozestupy. Uml natahovn, parchanti, blb odstavcov odskoky,...

TECHNICK PROVEDEN - Byly sem zahrnuty zavanji chyby v rozvreni okraj sazebniho obrazce, pedevim pili iroke nebo naopak uzke okraje, pedevim dolni, kde posledni adek je tsn nad islem strany. Dalimi posuzovanymi chybami bylo zvoleni nevhodneho pisma rodina pisma, stupe pisma, pouiti barevneho nebo umleckeho pisma, nespravny system nadpis vicemen chaoticke stidani ez a rozmr odstavcove zaraky, islovani kapitol odporujici norm, i bezdvodne pouiti nadpis tvrte a pate urovn, nespravny popis a islovani obrazk a tabulek. Samostatn vyhodnocovanou chybou bylo te nespravne islovani stran nespravne umistni paginace, uvedeni islovani stran na uvodnich stranach nebo zahajeni islovani stranou 1 a u vlastniho textu prace. 43Terka.Konecna@gmail.comDkuji za pozornost 44