Tvorba webových stránek školy

Embed Size (px)

Text of Tvorba webových stránek školy

 • SStteeddookkoollsskk tteecchhnniikkaa 22001155

  SSeettkknn aa pprreezzeennttaaccee pprraacc sstteeddookkoollsskkcchh ssttuuddeenntt nnaa

  VVUUTT

  TVORBA WEBOVCH STRNEK KOLY

  Jakub Englick, imon Polan

  Gymnzium Zikmunda Wintra, Rakovnk

  Nmst Jana iky 186, 269 01 Rakovnk

 • 2

  Prohlen

  Prohlaujeme, e jsme svou prci vypracovali a pouili jsme pouze podklady

  (literaturu, projekty, SW atd.) uveden v seznamu vloenm v prci.

  Prohlaujeme, e titn verze a elektronick verze soutn prce jsou identick.

  Nemm zvan dvod proti zpstupovn tto prce v souladu se zkonem

  . 121/2000 Sb., o prvu autorskm, o prvech souvisejcch s prvem autorskm

  a o zmn nkterch zkon (autorsk zkon) v platnm znn.

  V Rakovnku dne 11. 5. 2015

 • 3

  Podkovn

  Dkujeme Mgr. Martin Vokov za pomoc pi tvorb na prce.

 • 4

  Anotace

  V teoretick sti, kter je dlena na 7 kapitol jeden nebo druh popisujeme

  kompletn tvorbu webovch strnek koly od prvotnho npadu a po finln realizaci.

  Krom samotnho popisu tvorby vysvtlujeme jednotliv monosti tvorby webu pro

  zatenky a popisujeme jednotliv postupy, programovac a kdovac jazyky.

  Jako praktick st na prce nm poslouil ji fungujc web koly.

  Klov slova

  Tvorba webu, koln webov strnky, postup vvoje webu, web vzdlvac instituce,

  technologie webovch strnek

 • 5

  Dlen prce

  Nvrh a vbr postupu tvorby webu.Jakub Englick

  Uivatelsk prosted webov strnky. Jakub Englick

  Technick st webov strnky....imon Polan

  Administrace webu..imon Polan

  ast problmy pi vvoji webu.imon Polan

  Finln ladn a pprava startu..Jakub Englick

  SEO optimalizace.imon Polan

 • 6

  Obsah

  1 VOD ................................................................................................................... 8

  2 NVRH A VBR POSTUPU TVORBY WEBU ................................................. 9

  3 UIVATELSK PROSTED WEBOV STRNKY ......................................... 10

  3.1 WEBDESIGN .................................................................................................. 10

  3.1.1 Grafik .................................................................................................... 11

  3.1.2 Kodr .................................................................................................... 12

  3.2 ZNAKOVAC A PROGRAMOVAC JAZYKY ........................................................... 13

  3.2.1 HyperText Markup Language ................................................................ 13

  3.2.2 Cascading Style Sheets ........................................................................ 14

  3.2.3 JavaScript ............................................................................................. 15

  3.2.4 jQuery ................................................................................................... 15

  3.2.4.1 jQuery UI ........................................................................................... 16

  3.2.4.2 jQuery Mobile .................................................................................... 16

  3.3 IMPLEMENTACE STYL A KNIHOVEN DO WEBOV STRNKY ................................. 18

  3.4 POSTUP TVORBY DESIGNU WEBOVCH STRNEK KOLY .................................... 18

  4 TECHNICK ST WEBOV STRNKY ........................................................ 19

  4.1 ODLIEN TECHNICK STI OD DESIGNU .......................................................... 19

  4.2 TECHNOLOGIE ............................................................................................... 19

  4.2.1 Jazyk PHP ............................................................................................ 19

  4.2.2 Jazyk SQL............................................................................................. 23

  4.2.3 HTACCESS .......................................................................................... 24

  4.2.4 Frameworky .......................................................................................... 24

  4.3 ZABEZPEEN ................................................................................................ 25

  4.4 ZKLADN STAVEBN KAMENY ........................................................................ 26

  4.4.1 Hlavika webu ....................................................................................... 26

  4.4.2 Bon panel ........................................................................................... 26

  4.4.3 Menu ..................................................................................................... 27

  4.4.4 lnky ................................................................................................... 28

  5 ADMINISTRACE WEBU .................................................................................... 29

  5.1 PSTUP DO ADMINISTRACE ............................................................................ 30

 • 7

  5.2 SEZNMEN S ADMINISTRAC ........................................................................... 33

  5.3 OBSAH ADMINISTRACE .................................................................................... 34

  5.3.1 Menu ..................................................................................................... 36

  6 AST PROBLMY PI VVOJI WEBU ......................................................... 39

  6.1 OPTIMALIZACE PRO WEBOV PROHLEE ........................................................ 39

  6.2 ODLIN VERZE A NASTAVEN SERVERU ........................................................... 40

  6.3 OPTIMALIZACE WEBU ...................................................................................... 40

  7 FINLN LADN A PPRAVA STARTU ........................................................ 41

  7.1 PPRAVA PROSTORU PRO HOTOV PROJEKT ................................................... 41

  7.2 PESUN A START WEBU .................................................................................. 42

  7.3 GOOGLE ANALYTICS....................................................................................... 44

  8 SEO OPTIMALIZACE ........................................................................................ 45

  8.1 CO JE SEO OPTIMALIZACE? ............................................................................ 45

  8.2 REGISTRACE DO VYHLEDVA ....................................................................... 46

  9 ZVR ............................................................................................................... 47

  10 SEZNAM POUIT LITERATURY A ZDROJ ............................................. 48

 • 8

  1 vod

  Nae kola mla mnoho let webov strnky na zastaralm redaknm systmu

  Joomla, kter byl pro kolu velmi nevyhovujc. Vdli jsme, e se chyst web nov.

  Msce utkaly, ale nov web stle nebyl na svt. V tom ns oslovili pedagogov

  na koly, zdali bychom nepebrali prci po lovku, kter nem as a chu web

  koly dokonit. Vdli jsme, e web je velk vzva, kterou jsme si nechtli nechat ujt

  a tak jsme chtli bt u toho. Seli jsme se s vedenm koly a dosavadnm tvrcem

  webu a probrali dal postup prce. Byly nm nabdnuty vechny kdy, kter

  doposud byly napsny, a my jsme v nich mohli pokraovat. Nelenili jsme ani okamik

  a tto nabdky jsme se chopili s velkm nadenm.

 • 9

  2 Nvrh a vbr postupu tvorby webu

  Pebrat po nkom kd nen tak jednoduch, jak by si laik mohl myslet, kad

  programtor m svj styl psan i postupy pi pojmenovvn promnnch. Pvodn

  jsme zamleli pouze pokraovat v zapoat prci, nicmn v moment, kdy jsme

  vidli dosavadn prci, jsme si uvdomili, e porozumn ji napsanmu kdu by nm

  zabralo vce prce ne napsn vlastnho.

  Veden koly souhlasilo s nam novm zmrem -nepout pvodn kd, ale vytvoit

  kd vlastn. Bhem krtkho asovho seku jsme pak pepsali kd podle svch

  pedstav a po konzultaci s vedenm a doladn poslednch poadavk jsme se pustili

  do kompletn realizace webovch strnek.

 • 10

  3 Uivatelsk prosted webov strnky

  3.1 Webdesign

  Anglick slovo design je odvozeno z latinskho de-signare, oznait, vyznait,

  a postupn dostalo tak vznamy navrhnout i nvrh..1 Webdesign neboli design

  webu je grafick podoba webovch strnek ili to, co vid koncov uivatel. O design

  se nejastji staraj dva lid - grafik a kodr. Dal monost je, e se lovk rozhodne

  udlat si design webov strnky sm. Zde m dv monosti. Me navtvit njak

  portl, kter se zabv tvorbou webovch strnek a tam pomoc prvodce vytvoit

  ablonov webov strnky. Jednm takovm portlem je webnode.cz. Pokud ale

  tvrce m vy cle, me se pokusit vytvoit web svpomoc. K tomu slou

  specializovan programy jako je napklad Microsoft Publisher. Je mon tak vyut

  rzn online genertory webdesignu.

  1 Design: Wikipedia.org [aktualizovno: 25. 8. 2014 v 20:42, cit. 8. 12. 2014] dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Design

 • 11

  3.1.1 Grafik

  Grafik na zklad zadn udl grafick nvrh webu. Vytvo vechny obrzky

  a grafick komponenty webu, eho vznikne kompletn design, kter je nsledn

  rozezn na jednotliv sti a pedn kodrovi. Nejrozenjm nstrojem pro tuto

  prci je Adobe Photoshop, ale zkladn prvky designu lze udlat i v malovn, ovem

  vae monosti na kvalitn design jsou omezen funkcemi programu.

  Obr. 1: Ukzka programu Adobe Photoshop

 • 12

  3.1.2 Kodr

  Kodr za pomoci jazyk HTML a CSS vy