of 36/36
TURISTIČNE INFORMACIJE www.hrvatska.hr 2009. i gratis

Turistične informacije 2009

 • View
  521

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lepo vas pozdravljamo in vam sporočamo, da smo veseli, da ste se odločili obiskati našo državo. Vsak narod ima rad svojo deželo in meni, da je najlepša. Hrvati svojo deželo imenujejo »Lepa naša« zaradi tega, ker je to začetni verz nacionalne himne.

Text of Turistične informacije 2009

 • TURISTINEINFORMACIJE

  www. h r v a t s k a . h r

  2009.

  ig r a t i s

 • 2

  SPLONE INFORMACIJE

  Geografski poloajHrvaka se razprostira od skrajnih vzhodnih robov Alp na severoza-hodu, do Panonske niine in obal Donave na vzhodu, v osrednjem delu drave se nahaja gorski masiv Dinara, juni del pa se konuje na obali Jadranskega morja.

  PovrinaKopenski del znaa 56.594 km2, povrina teritorialnega morja pa 31.067 km2.

  NaseljenostHrvaka ima 4,437.460 prebivalcev.

  Nacionalnost prebivalcevVeina prebivalstva je hrvake narodnosti, najtevilneje narodno-stne manjine pa so Srbi, Bonjaki, Slovenci, Madari, ehi, Italijani in Albanci.

  Dravna ureditevHrvaka je vestrankarska parla-mentarna republika.

  Glavno mestoZagreb ima 779.145 prebivalcev in je gospodarsko, prometno, kulturno ter akademsko sredie drave.

  Dolina morske obaleObala meri 6.176 km, od tega pa je 4.398 km otokov, morskih eri in grebenov.

  Dobrodoli!

  Lepo vas pozdravljamo in vam sporoamo, da smo ve-seli, da ste se odloili obiska-ti nao dravo.Vsak narod ima rad svojo deelo in meni, da je najlep-a. Hrvati svojo deelo ime-nujejo Lepa naa zaradi tega, ker je to zaetni verz nacionalne himne.Republika Hrvaka je evrop-ska parlamentarna drava in je del evropske politine in kulturne zgodovine. Glede na svojo velikost sodi med srednje velike evropske dr-ave, kot so Danska, Irska, Slovaka ali vica.Hrvaka je drava odprtih meja, enostavnih carinskih formalnosti, drava miru in spotovanja do svojih gostov. Trudimo se, da je Lepa naa takna tudi za vse tiste, ki jo obiejo, in da takna ostane v najlepem spominu.

  Dobrodoli na Hrvakem!

 • 3

  KORISTNE INFORMACIJE

  Potni dokumentiVeljaven potni list ali kaken drugi dokument, ki je veljaven in priznan z mednarodnim sporazumom. Za posamezne drave tudi osebna izkaznica (dokument, ki dokazuje identiteto in dravljanstvo osebe).Obvestila: diplomatske misije in konzularni uradi Republike Hrvake v tujini ali Ministrstvo za zunanje zadeve in evropske integracije Republike Hrvake (telefon: +385 1 4569 964; e-pota: [email protected], spletna stran: www.mvpei.hr).

  Carinska doloilaCarinska doloila Republike Hrvake so skoraj v celoti uskla-jena s predpisi in standardi drav Evropske unije, toda pri vnaanju predmetov nekomercialne narave za osebno uporabo, carine in DDV-ja ni potrebno plaati samo za predmete v vrednosti do 300 kun.Tuji in hrvaki dravljani s prebi-valiem v tujini lahko vnaajo in odnaajo tujo ali domao gotovino ter eke, vendar je obvezno cariniku prijaviti vsak prenos gotovine, ki pre-sega vsoto 10.000 evrov. Cariniku na mejnem prehodu je potrebno pri-javiti tudi bolj vredno profesionalno opremo in tehnine aparate.Tuji dravljani lahko izkoristijo po-vrailo plaanega davka na doda-no vrednost v primeru, da znaa

  tevilo otokov, morskih eri in grebenov1.244 najveja otoka sta Krk in Cres. Naseljenih je 50 otokov.

  Najviji vrhDinara: 1.831 m/nm.

  PodnebjeNa Hrvakem so tri podnebne cone v notranjosti prevladuje zmerno toplo deevno podnebje, na najvijih vrhovih je sneno gozdno podnebje, na jadranski obali pa prevladuje blago mediteransko podnebje z veliko sonnih dni. Poletja so suha in vroa, zime pa blage ter vlane. Povprena temperatura v notranjo-sti: v januarju od -2 do 0 C, pa tudi nekaj nija na najvijih nadmorskih viinah, avgusta okrog 20 C in okrog 12 C na najvijih vrhovih. Povprena temperatura na obali: v januarju od 5 do 9 C, avgusta od 22 do 25 C. Temperatura morja po-zimi je 12 C, poleti pa okrog 25 C.

  DenarUradna denarna enota na Hrvakem je kuna (1 kuna = 100 lip).Tujo valuto je mono zamenjati v bankah, menjalnicah, na potnih uradih in v veini turistinih agencij, hotelov ter kampov.S kreditnimi karticami (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express in Diners) lahko plaate v skoraj vseh hotelih, marinah, restavracijah in trgovinah ter na bankomatih.

 • 4

  Po Pravilniku o veterinarskih pogojih za nekomercialno gibanje hinih ljubljenkov se med hine ljubljen-ke uvrajo naslednje ivalske vrste: psi, make, udomaena bela podlasica (Mustela putorius) iz dru-ine kun (Mustelidae), nevretenarji (razen ebel in rakov), okrasne trop-ske ribe, dvoivke, plazilci, vse vrste ptic (razen perutnine) ter glodalci in domai kunci.

  Najveje tevilo ivaliPod nekomercialnim uvozom hinih ljubljenkov se razume vnaanje pet ali manj hinih ljubljenkov na podroje Republike Hrvake. Ti so dokumentacijsko in identifikacijsko pregledani s strani carinskih uslu-bencev na potniki toki vstopa na podroje Republike Hrvake. Takni hini ljubljenki se ne tejejo kot bla-go in obvezno morajo biti v sprem-stvu lastnika ali osebe, pooblaene s strani lastnika, hkrati pa odgovor-ne za ival med celim potovanjem. V primeru vnosa ve kot petih hinih ljubljenkov gre za komercialni uvoz. V tem primeru mejni veterinarski in-pektor veterinarsko pregleda ivali, zato je obvezen vstop na dovoljenih mejnih veterinarskih postajah.

  PogojiSplone zahteve, ki se nanaajo na vnaanje hinih ljubljenkov: psov, mak in udomaene bele podlasice (imenovano e kot domai dihur, beli dihur, afriki dihur, feret, ame-riki dihur, udomaeni dihur, domai feret ali udomaeni feret Mustela

  vrednost nakupa najmanj 500 kun, vendar samo na podlagi DDV-P ozi-roma Tax cheque obrazca, ki je bil overjen pri carinskem uslubencu. Za dodatne informacije vas prosimo, da se obrnete na Carinsko upravo: www.carina.hr.Prenos ivih ivali ez mejo je mo-en samo ob posedovanju potrebne veterinarske dokumentacije o zdrav-stvenem stanju ivali, pri emer morajo biti psi in make oznaeni z mikroipom. Vnos do pet hinih ljubljenkov je moen na vseh mej-nih prehodih, medtem ko je prenos vejega tevila ivali lahko opravite samo na prehodih, kjer obstaja vete-rinarska inpekcija.

  Ko potujete s svojim hinim ljubljenkom, ste odgovorni za njegaKo pripeljete svojega hinega ljubljenka v Republiko Hrvako, prevzemate vso odgovornost za izpolnjevanje pogojev za uvoz. Na primer, preverite, ali je va hini ljubljenek pravoasno cepljen oziroma ponovno cepljen in ali ima veljaven potni list ali veterinarski certifikat. V primeru, da va hini ljubljenek ob prihodu na mejni prehod ne izpolnjuje omenjenih za-htev, je lahko va vstop v Republiko Hrvako zavrnjen oziroma je ival lahko vrnjena v dravo porekla ali odpeljana v karanteno. Kot lastnik ivali prevzemate kritje vseh stro-kov, ki bi nastali pri izpeljevanju teh ukrepov.

 • 5

  kega tveganja*, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:morajo biti oznaeni z mikroipom,morajo imeti certifikat, ki je izdan pri veterinarju, ki je pooblaen s strani pristojnega telesa ali pri ponovnem vstopu v Republiko Hrvako s pot-nim listom (psi iz Hrvake),morajo biti cepljeni proti steklini,morajo opraviti test titracije z nevtra-lizacijo protiteles, pri emer mora biti titer protiteles enak najmanj 0,5IE/ml v vzorcu, ki ga je odvzel pooblaeni veterinar najmanj 30 dni po ceplje-nju in tri mesece pred premikom, opravljenega v za to pooblaenem laboratoriju, ki ga lahko najdete na seznamu, objavljenem na nasled-nji spletni strani: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm.Predpisano obdobje treh mesecev se ne uporablja za ponovni vstop hinih ljubljenkov na podroje Republike Hrvake, katerih potni list dokazuje, da je bil opravljen test titracije protiteles s pozitivnim rezultatom, preden je ival zapustila Republiko Hrvako. ivali, ki se uva-ajo v komercialne namene in tiste, ki potujejo kot poiljka, mora pred premikom pregledati veterinar.*Za dodatne informacije o dra-vah vas prosimo, da se obrnete na Ministrstvo za kmetijstvo, ribitvo in ruralni razvoj Uprava za veteri-narstvo (telefon: +385 1 6109 749, +385 1 6106 703 in +385 1 6106 669, spletna stran: www.mps.hr).

  putorius), ki izhajajo iz drav lanic Evropske unije ter drav nizkega tveganja izven Evropske skupnosti*, so naslednje:Psi, make in udomaena bela podlasica morajo biti oznaeni z mikroipom. V primeru, da je ival oznaena z mikroipom, ki ne ustreza ISO Standardu 11784 ali 11785, ampak je ip drugane-ga tipa, je lastnik oziroma imetnik dolan zagotoviti ustrezen italec, ki je potreben za oditavanje mikroi-pa. Ugotavljanje imena in naslova lastnika ivali mora biti omogoeno v vsakem trenutku. Veterinar mora vpisati tevilko mikroipa v potni list ali certifikat, ki ga ima lastnik ali imetnik ob ivali.Obvezna je spremljava s potnim listom ali certifikatom, izdanim pri veterinarju, ki je pooblaen s strani pristojnega telesa.Obvezno je cepljenje ivali proti steklini.Dovoljeno je gibanje ivalskih vrst, ki prihajajo iz drav lanic Evropske skupnosti in drav nizkega tvega-nja izven Evropske skupnosti, ki so mlaje od treh mesecev in neceplje-ne, e lastnik ali imetnik poleg njih nosi potni list ter e so od rojstva bivale na istem mestu in niso bile v stiku z divjimi ivalmi, ki bi lahko bile izpostavljene okubi, ali pa potujejo v spremstvu matere, od katere so e vedno odvisne.Psi, make in udomaene bele podlasice, ki prihajajo iz drav viso-

 • 6

  22. junij dan antifaistinega boja25. junij dan dravnosti5. avgust dan zmage in domovin-ske hvalenosti15. avgust Marijino vnebovzetje8. oktober dan neodvisnosti1. november vsi sveti25. in 26. december boini prazniki

  Delovni as prodajaln in javnih slubMed turistino sezono je veina trgovin odprta od 8. do 20. ure ob delavnikih, tevilne med njimi pa de-lajo tudi ob sobotah in nedeljah.Javne slube in poslovni uradi so veinoma odprti od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure.

  Pota in telekomunikacijePotni uradi so odprti ob delavnikih od 7. do 19. ure, v manjih mestih od 7. do 14. ure, posamezni pa ima-jo deljeni delovni as.V vejih mestih in turistinih naseljih so deurne pote odprte ob sobotah in nedeljah. Na vseh javnih telefon-skih govorilnicah se uporabljajo tele-fonske kartice, ki jih lahko kupite na vseh potah in asopisnih kioskih. V tujino lahko kliete neposredno s kateregakoli telefona.Spletna stran: www.posta.hr.

  Elektrina napetost mestnega omreja220 V; frekvenca: 50 Hz.

  Voda iz pipe je pitna v vseh delih Hrvake.

  Medicinska slubaBolninice in klinike obstajajo v vseh vejih mestih, ambulante in lekarne pa tudi v manjih mestih.Turisti iz tujine, ki so obvezno zavarovani v dravah, s katerimi ima Hrvaka podpisano pogodbo o socialnem zavarovanju, v asu za-sebnega bivanja v Republiki Hrvaki ne plaujejo storitev nujne medicin-ske oskrbe pod pogojem, da imajo s pogodbo predvidena potrdila o upravienosti do zdravnike oskrbe. Zdravnika oskrba (vkljuno s pre-vozom) se uporablja za nujne prime-re na nain in po predpisih, ki veljajo za hrvake zavarovance, pri emer na isti nain sodeluje tudi v strokih zdravnike oskrbe (participacija).Osebe, ki prihajajo iz drav, s katerimi ni sklenjena pogodba ali s katerimi v pogodbi ni predvidena uporaba zdravstvene oskrbe, vse stroke oskrbe nosijo same.

  Veterinarska slubaHrvaka je pokrita z mreo veteri-narskih klinik in ambulant.Informacije:Ministrstvo za kmetijstvo, ribitvo in ruralni razvojUprava za veterinarstvoe-pota:[email protected] stran:www.mps.hr

  Prazniki in dela prosti dnevi1. januar novo leto6. januar sveti trije kraljivelika no in velikononi ponedeljek1. maj praznik delatelo Kristusovo

 • 7

  POKLIITE 112!

  e potrebujete: nujno medicinsko pomo, pomo gasilcev, pomo policije, pomo planinske slube za reevanje, nujno veterinarsko pomo, pomo drugih slub za nujno pomo in operativnih moi zaite in reevanja.

  PRAKTINI NASVETI

  Zaita pred poaromPreverite, ali ste naredili vse, da prepreite poar!Ne odlagajte goreih ali vnetljivih predmetov v okolje!Spotujte znake za prepoved prii-ganja ognja!Pazite, da vae parkirano vozilo ne ovira dostopa gasilskim vozilom.

  Kaj narediti v primeru poara? O poaru takoj obvestite gasilce na telefonsko tevilko 93 ali pokliite pomo na 112. Uporabite roni gasilni aparat za zaetno gaenje poara in poar gasite, samo e s tem ne ogroate sebe in drugih. O izbruhu poara obvestite osebe iv okolici SLEDITE NAVODILOM GASILCEV.

  Zaita okoljaZaita bioloke raznolikosti je v skladu z veljavnimi predpisi Evropske unije.Morje za kopanje na hrvakem Jadranu je zelo visoko kakovostno in po kriterijih Evropske skupnosti.V primeru izrednega onesnaenja okolja na kopnem pokliite 112.Za dodatne informacije o okolju se obrnite na Ministrstvo za zaito okolja, prostorsko ureditev in gradi-teljstvo Upravo za zaito okolja, na telefonsko tevilko +385 1 3782 111 ali preko e-pote: [email protected] stran: www.mzopu.hr.

  V PRIMERu NESREE PO-KLIITE 112!To tevilko lahko pokliete 24 ur dnevno, ne glede na to, kje v Republiki Hrvaki ali na podroju Evropske skupnosti se nahajate.Telefonski klic je brezplaen.Klic je mono opraviti preko vseh operaterjev in preko vseh telefon-skih aparatov z izbiranjem tevilke 112.

  V primeru nesree vam bo Center 112 omogoil pogovor tudi v enem izmed naslednjih tujih jezikov: angleini, nemini, italijanini, madarini in slovaini.

 • 8

  Z odprtim ognjem ravnajte previd-no in v skladu s predpisi. Ne meite cigaretnih ogorkov in vnetljivih predmetov v naravo.

  Pomembne telefonske tevilkeMednarodna klicna tevilka za Hrvako: 385Nujna medicinska pomo: 94Gasilci: 93Policija: 92Pomo na cesti: 987(e kliete iz tujine ali po mobilnem telefonu, pokliite +385 1 987)Nacionalni center za reevanje in iskanje na morju: 9155Enotna tevilka za vse nujne prime-re: 112Splone informacije: 981Informacije o mestnih in medkrajev-nih telefonskih tevilkah: 988Informacije o mednarodnih telefon-skih tevilkah: 902Vremenska napoved in stanje na cestah: 060 520 520Hrvaki avtoklub (HAK): +385 1 4640 800E-pota: [email protected] stran: www.hak.hr

  Radijske novice v tujih jezikih v asu turistine sezoneHrvaki radio predvaja na nekaj ra-dijskih programih tudi oddaje v tujih jezikih, ki so namenjene turistom na Hrvakem. Na Prvem programu Hrvakega radija se vsak dan ob 20.05 predvaja oddaja v anglekem jeziku, ki traja okrog 10 minut.V asu poletne sezone se bodo na Drugem programu Hrvakega radija

  Na cesti V asu turistine sezone se izogi-bajte prometnim gneam in vonji ob vikendih ter praznikih. Vozite spoiti. Hitrost vonje prilagodite razme-ram na cesti in omejitvam hitrosti. V primeru gnee bodite potrpeljivi in se oskrbite z zadostno koliino pitne vode.

  Na morju V primeru nesree na morju ali onesnaenja morja pokliite 9155 (Nacionalno sredie za iskanje in reevanje na morju) ali 112. Pred izplutjem se pozanimajte o vremenski napovedi, e posebej za Jadran. Med plavanjem ostanite v vidnem krogu drugih plavalcev. Sorodnike ali prijatelje obvestite o priblini lokaciji potapljanja in jo oznaite na predpisan nain. Soncu se izpostavljajte zmerno in uporabljajte zaitna sredstva. Oskrbite se z zadostno koliino pitne vode.

  V naravi Seznanite sorodnike ali prijatelje o smereh svojega gibanja ali nartu potovanja. Hodite po oznaenih stezah in poteh. Oskrbite se z zadostno koliino pitne vode. Pripravite primerna oblaila in obutev. Pripravite mobilni telefon. Spremljajte informacije o vremen-ski napovedi.

 • 9

  na avtocestah 130 km/h, za motorna vozila, ki vleejo pri-kljuno vozilo brez zavor 80 km/h, za avtobuse in avtobuse z lahko prikolico 80 km/h, na avtocestah 100 km/h, razen avtobusov, ki orga-nizirano prevaajo otroke.Na mokrih cestah zmanjajte hitrost in jo prilagodite razmeram na cesti.V obdobju zimskega raunanja asa je obvezna vonja s priganimi dnevnimi ali kratkimi lumi.Med vonjo je prepovedana upora-ba mobilnih telefonov.Obvezna je uporaba varnostnega pasu. V opremi vozila je obvezen tudi odsevni telovnik, katerega je voznik dolan uporabiti, ko opravlja kakna dela na vozilu (menjavanje gum, opravljanje manjih popravil na vozilu, nalivanje goriva, ko ga v vozilu zmanjka, kadar ie pomo z zaustavljanjem drugih vozil in po-dobno) na cestiu.

  Bencinske rpalkeBencinske rpalke v vejih mestih in na avtocestah so odprte od 0 do 24. ure. Bencinske rpalke prodajajo: Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Euro Diesel, Diesel, v vejih mestih in na rpalkah na avtocestah pa tudi plin. Informacije o cenah goriva in seznam plinskih rpalk najdete na naslednjih spletnih straneh:www.ina.hr; www.omv.hr; www.tifon.hr; www.hak.hr.

  (98,5 MHz severozahodna Hrvaka in Dubrovniko primorje; 105,3 MHz Istra; 96,1 MHz Split; 98,9 MHz Makarsko primorje; 93,3 MHz Gorski Kotar), poleg rednih novic v hrvaini, vsako polno uro od 8. do 21. ure predvajale tudi novice v angleini, nemini, italijanini in eini, HAK pa bo poroal o stanju na cestah v angleini ter nemini.V istem poletnem obdobju se vsako polno uro predvajajo tudi novice in obvestila o stanju na cestah, in sicer v ivo iz studijev Tretjega programa Avstrijskega radija, italijanskega RAI Uno, britanskega VIRGIN radia, Radio Prage in mednarodnega programa Hrvakega radija Glas Hrvatske.eke turiste pa v poletnem asu informirajo novinarji Radio Prage enkrat dnevno, in sicer na regio-nalnih postajah: Radio Split, Radio Dubrovnik in Radio Rijeka.

  HRVAKA Z AVTOMOBILOM

  DokumentiZa vstop v Hrvako potrebujete vozniko in prometno dovoljenje ter potrdilo o zavarovanju avtomobila. Priporoamo tudi mednarodno vozniko dovoljenje za najem vozil (rent-a-car). Dovoljenje izdaja mati-ni avtoklub.Dovoljena hitrost: v naseljih 50 km/h, izven naseljenih krajev 90 km/h, na cestah, ki so namenjene iz-kljuno za promet motornih vozil in na hitrih cestah 110 km/h,

 • 10

  Zavarujte mesto nesree, oblecite odsevni telovnik in postavite trikotnik ter naredite vse za prepreitev nove nevarnosti. Poakajte na prihod policije.V primeru kakrnekoli kode na vozilu je obvezno, da od policije prejmete potrdilo o pokodbi vozila, brez katerega ne morete presto-piti dravne meje. e potrebujete popravilo okvare ali prevoz vozila na servis, pokliite pomo na cesti na tevilko 987 (za klice iz tujine kliite +385 1 987).

  Kako se izogniti gneam na cesti?Da bi se izognili podaljanemu potovanju in akanju v kolonah, vam svetujemo, da potovanje nartujete tako, da uporabljate prometni pla-ner, v katerem so navedeni dnevi in smeri najveje priakovane gostote prometa.Pred potovanjem se informirajte o stanju na cestah in v trajektnem pro-metu pri HAK-u (Informativni center HAK-a: +385 1 4640 800) ali na Drugem programu Hrvakega radija (98,5 MHz).

  Z LETALOM

  Seznam registriranih letali na HrvakemLetalia za sprejem letal v jav-nem letalskem prometuLetalie Dubrovnik Telefon: +385 20 773 333 Spletna stran: www.airport-dubrovnik.hr

  Plaevanje cestnineZa avtoceste: A1 ZagrebBosiljevoZadaribenikSplitestanovacRava, A2 ZagrebZapreiKrapinaMacelj, A3 BreganaZagrebSlavonski BrodupanjaLipovac, A4 ZagrebVaradinGorian, A5 OsijekakovoSredanci, A6 ZagrebKarlovacBosiljevoVrbovskoReka, A7 RekaRupa.V mesecu juniju bosta za promet odprti drugi cevi tunelov Mala Kapela in Sveti Rok na avtocesti A1 ZagrebSplitRava, tako da bo promet v ceveh potekal enosmerno, kar bo omogoilo vejo pretonost vozil, e posebej med turistino sezono.

  Za polavtocesteIstrski ipsilon s cestninskimi postaja-mi Tunel Uka in viadukt Mirna.Informacije se nahajajo na nasled-njih spletnih straneh: www.hak.hr, www.hac.hr, www.bina-istra.hr, www.arz.hr, www.azm.hr, www.huka.hr.

  Osnovni ukrepi v primeru promet-ne nesreeO prometni nesrei najprej obvestite policijo (telefonska tevilka 92) ali pokliite enotno evropsko tevilko za nujne primere 112. To ni obvezno v primeru, da gre za manjo prometno nesreo, v kateri je bila povzroena samo gmotna koda na vozilih.e je kdo pokodovan, pokliite nujno medicinsko pomo (telefonska tevilka 94).

 • 11

  Mednarodna letaliaZagreb, Split, Dubrovnik, Pulj, Reka, Zadar, Osijek, Bra in Loinj.Informacije: Zagreb +385 1 6265 222, Split +385 21 203 506, +385 21 203 555, Dubrovnik +385 20 773 377, Pulj +385 52 530 105, Reka +385 51 842 132, Zadar +385 23 313 311, Osijek +385 31 514 441, +385 31 514 442, Bra +385 21 559 711 in Mali Loinj +385 51 231 666.

  Croatia AirlinesMednarodna letalska druba in regionalni lan letalikega zdruenja Star Alliance, z direktnimi linijami povezuje Hrvako z velikim tevilom evropskih sredi: Amsterdamom, Dunajem, Brusljem, Frankfurtom, Londonom, Mnchnom, Parizom, Rimom, Sarajevom, Skopjem, Zrichom, Dsseldorfom, Kopenhagnom, Podgorico in Pritino, od sredine junija pa tudi z Barcelono in Gtheborgom. V asu turistine sezone je hrvaka obala povezana z dodatnimi letalii v Avstriji, Franciji, Nemiji in Veliki Britaniji. Croatia Airlines v sodelo-vanju s svojimi partnerji omogoa svojim potnikom pristop do razlinih svetovnih letali.Prodaja kart in informacije: +385 1 6676 555.Spletna stran: www.croatiaairlines.com.

  Letalie Pulj Telefon: +385 52 530 140 Spletna stran: www.airport-pula.hrLetalie Reka Telefon: +385 51 842 134 Spletna stran: www.rijeka-airport.hrLetalie Split Telefon: +385 21 203 555 Spletna stran: www.split-airport.hrLetalie Zadar Telefon: +385 23 205 800 Spletna stran: www.zadar-airport.hrLetalie Zagreb Telefon: +385 1 4562 222 Spletna stran: www.zagreb-airport.hr

  Letalska pristania za sprejem letal v javnem letalskem prometuLetalie Bra Telefon: +385 21 559 701 Spletna stran: www.airport-brac.hrLetaliko pristanie Osijek Telefon: +385 31 514 402 Spletna stran: www.osijek-airport.hrLetaliko pristanie Mali Loinj Telefon: +385 51 235 148 Spletna stran: www.airportmalilosinj.hr

  Letalska pristania za sprejem letal za splone namene in oba-sen taksi prevoz:Varadin, Pribislavec (akovec), Koprivnica, Luko (Zagreb), Slavonski Brod, epin (Osijek), Vrsar, Grobnik (Reka), Otoac, Medulin, Bjelovar, Stari Grad (Hvar), Unije in Sinj.

 • 12

  Lokalne trajektne linije povezujejo naslednje otoke s kopnim: Cres, Loinj, Rab, Pag, Ugljan, Paman, Olib, Silbo, Premudo, Ist, Molat, Sestrunj, Rivanj, irje, Kaprije, Zverinac, Ravo, Zlarin, Dugi otok, I, olto, Bra, Hvar, Vis, polotok Peljeac, Korulo, Lastovo in Mljet, ipan. Lokalne ladijske in hitre linije povezujejo druge naseljene otoke, na katerih ne obstaja avtomobilski promet.

  Hitre linije (povezave s kopnim ali med otoki)Reko okroje Loinj, Susak, Unije, Cres, Ilovik, Pag, RabZadrsko okroje Ist, Molat, Dugi otok, Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Olib, Silba, PremudaSplitsko okroje Bra, Hvar, olta, Lastovo, Korula, Vis, BievoDubrovniko okroje Mljet, ipan, Korula, Lastovoibeniko okroje irje, KaprijeSezonska linija: PuljUnijeMali LoinjIlovikZadar.

  Ladijske linije (povezave s ko-pnim ali med otoki)Reko okroje Loinj, Srakane, Unije, Ilovik, SusakZadrsko okroje Dugi otok, I, Rava, Vrgadaibeniko okroje Prvi, ZlarinSplitsko okroje Drvenik Veli i Mali, iovo, BievoDubrovniko okroje ipan, Lopud, Koloep

  Drugi letalski prevozniki na Hrvakem:Aeroflot, Air France, Austrian Airlines, SA, Lufthansa, LOT, Malev, Germanwings, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Air Bosna, Air One, British Airways, Hapag Lloyd, Norwegian Air Shuttle, TAP, Wizz Air, LTU, Estonian Air, EasyJet, Skyeurope, Aer Lingus, Trade Air/Sun Adria, Dubrovnik Airlines, Adria Airways, Nouvelair Tunisie, Ryan Air, Darwin Airline, Skyeurope Slovakian, Skyeurope Hungary, SN Brussels Airlines.

  PO MORJU

  Agencija za obalni linijski pomor-ski prometTelefon:+385 21 329 370Telefaks: +385 21 329 379E-pota: [email protected] stran: www.agencija-zolpp.hr

  Mednarodne trajektne linijeZadarAncona, SplitAncona, SplitStari GradPescara, AnconaSplitPescara in Reka SplitStari Grad (Hvar)KorulaSobra (Mljet)Dubrovnik BariDubrovnikBari (neposredno): VisAncona, Stari GradAnconaMed Hrvako in Italijo obratujejo tudi hitre ladijske linije poleg trajektnih.

  Trajektne linije na obaliReka Split Stari Grad/Hvar Korula Dubrovnik

 • 13

  POMORSKI PROMET NA HRVAKEM

  Poveljnik ladje, ki na teritorij Republike Hrvake prihaja po mor-ski poti, mora obvezno po najkraji poti pristati v najblijem pristaniu, ki je odprto za mednarodni promet, zaradi opravljanja mejne kontrole, ter pridobiti vinjeto v pristaniki kapi-taniji ali izpostavi ter overiti seznam posadke in potnikov ali seznam oseb.Poveljnik ladje, ki na teritorij Republike Hrvake vstopa po ko-penski poti ali ladje, ki je zasidrana v pristaniu ali katerem drugem do-voljenem mestu v Republiki Hrvaki, mora (preden zapluje) pridobiti vinjeto v pristojni pristaniki kapita-niji ali dostaviti seznam posadke in potnikov ter seznam oseb (e jo eli dobiti).Vinjeto mora imeti vsako plovilo, dolina katerega je 3 m ali ve in plovilo, dolina katerega je manja od 3 m, e ima skupno mo pogon-skih naprav 5 kW ali ve.Plovila na vesla, ne glede na dolino (npr. kajak, sandolin, pedolin ipd.), ne potrebujejo vinjete. Vinjeta ni potrebna, medtem ko je plovilo na varovanju v pristaniu ali na kaknem drugem dovoljenem mestu v Republiki Hrvaki.Za pomone ladjice in jet-skije velja-jo enaki predpisi glede posedovanja vinjete.

  JadrolinijaGlavni hrvaki potniki ladijski pre-voznik ima najveje tevilo rednih, mednarodnih in domaih trajektnih, ladijskih in hitrih linij. Glavni urad je v Reki.Telefon: +385 51 666 111, +385 51 666 100Spletna stran: www.jadrolinija.hr

  Ostali ladijski prevoznikiRapska plovidba d. d.: www.rapska-plovidba.hrMediteranska plovidba d. d.: www.medplov.hrLinijska nacionalna plovidba d. d.: www.lnp.hrMiatours: www.miatours.hrIvante d. o. o.: www.ivante.hrKapetan Luka: www.krilo.hrSNAV: www.snav.itVenezia lines: www.venezialines.comBlue Line International: www.blueline-ferries.com

  Carinske izpostave za vhod tujih ladijStalne: Umag, Pore, Rovinj, Pula, Raa/Brica, Reka, Mali Loinj, Zadar, ibenik, Split, Ploe, Korula, Vela Luka, Ubli in Dubrovnik.Sezonske (v asu poletne sezone): ACI Marina Umag, Novigrad, Sali, Boava, Primoten, Hvar, Stari Grad (Hvar), Vis, Komia in Cavtat.

 • 14

  e poveljnik plovila v asu bivanja v hrvakem morju ne namerava menjavati posadke v asu veljav-nosti vinjete, ni potrebno ponovno prijavljanje v pristaniki kapitaniji ali njeni izpostavi.Plovila, ki nimajo monosti daljega bivanja (plovila brez postelj), ne potre-bujejo seznama posadke in potnikov.Oseba, ki je poveljnik plovila, lahko na Hrvakem izkrca posadko (ali samo njen del), s katero je prispela iz tujine, in vkrca drugo posadko. V tem primeru mora zamenjavo po-sadke sporoiti kapitaniji ter s spre-menjeno posadko izpluti iz Hrvake.

  Seznam osebPoveljnik plovila, ki namerava zamenjati posadko v asu plovbe v Republiki Hrvaki, mora v pristaniki kapitaniji ali njeni izpostavi pridobiti seznam oseb, ki bodo na plovilu v asu veljavnosti vinjete. tevilo oseb, ki so navedene na seznamu, ne sme biti veje od dvojne kapa-citete, poveane za 30 % enotne kapacitete plovila.Kapaciteta plovila je doloena v skla-du z dokumenti plovila, ki so jih izdala pristojna telesa drave, katere zasta-va se nahaja na njem. e v dokumen-tih plovila ni podatkov o kapaciteti, bo ta izraunana v skladu s Pravilnikom o ladjah in jahtah ter Pravili za statu-tarno certifikacijo ladij in jaht.Seznam oseb se overi z odrezkom vinjete.Seznam oseb se lahko v celoti izpol-ni pri pridobivanju vinjete, lahko pa

  Ladjice (pomoni olni), ki pripa-dajo matini ladji ali jahti, morajo imeti oznako ladje ali jahte, kateri pripadajo, in morajo biti vpisane v dokumentih osnovnega plovila. V tem primeru za njih ni potrebna pridobitev vinjete.Plovilo mora biti oznaeno z vinjeto na vidnem mestu, rok veljavnosti vinjete pa je eno leto od datuma izdaje. Odrezek vinjete zalepite na seznam oseb.Na plovilu, ki pluje na podroju Republike Hrvake, morajo biti na-slednji dokumenti v izvirni obliki: vinjeta, overjen seznam posadke in potnikov, overjen seznam oseb, ki lahko bivajo na plovilu (za plovila, na katerih se bo menjavala posadka v asu bivanja na podroju Republike Hrvake), dokazilo, da je plovilo sposobno za plovbo, dokazilo, da je oseba, ki je povelj-nik plovila, sposobna upravljati s plovilom, dokazilo o zavarovanju odgovor-nosti za kodo do tretjih oseb, dokazilo o lastnini ali pooblastilo za uporabo plovila, izdano s strani lastnika.

  Seznam posadke in potnikov ter seznam osebSeznam posadke in potnikovSeznam posadke in potnikov vklju-uje posadko in potnike na plovilu, overi pa ga pristanika kapitanija/izpostava s podpisom in igom.

 • 15

  e se spuanje plovila izvaja v enem izmed majhnih pristani, mora tujec oditi v teritorialno pri-stojno policijsko postajo in se sam prijaviti oz. prijaviti svoje bivanje.To se nanaa izkljuno na plovila, na katerih bo tujec bival.Tujci, ki imajo zasidrano plovilo v eni izmed hrvakih marin, morajo obve-zno prijaviti svoj prihod v marini.

  Izplutje plovila iz Republike HrvakePred odhodom iz Republike Hrvake poveljnik ladje mora naredi-ti naslednje: opraviti mejno kontrolo v enem izmed pristani, ki so odprta za mednarodni promet, overiti seznam posadke in potni-kov v pristaniki kapitaniji ali v izpo-stavi pristanike kapitanije. Ko opravi svoje obveznosti, mora poveljnik plovila zapustiti notranje morske vode in teritorialno morje Republike Hrvake po najkraji poti.

  upravljanje hrvakih ladij in jaht za tuje navtikeNa podlagi sprememb in dopolnil Pravilnika o ladjah in jahtah z 11. fe-bruarjem 2009, Republika Hrvaka enostransko priznava pooblastila drugih drav za upravljanje hrvakih ladij in jaht. Podatke o tujih poobla-stilih, ki se priznavajo v Republiki Hrvaki lahko najdete na uradni spletni strani Ministrstva za morja, promet in infrastrukturo www.mmpi.hr.

  se izpolnjuje tudi postopno, toda naj-pozneje pri prvem vstopu na plovilo posamezne osebe, ki je navedena na seznamu oseb.e se seznam oseb izpolnjuje po-stopno, se mora pri vsakem izpol-njevanju overiti v pristaniki kapitani-ji ali izpostavi pristanike kapitanije.tevilo zamenjav oseb, ki so nave-dene na seznamu, je neomejeno.Na seznam oseb se ne vpisujejo osebe, ki na ladji bivajo, medtem ko je ladja zasidrana v pristaniu ali marini.Na seznam oseb se ne vpisujejo osebe, ki so mlaje od 12 let in se ne tejejo v najvejeo tevilo oseb na ladji.Seznama oseb na plovilih, ki priha-jajo po morski strani, ni potrebno imeti pri pridobivanju vinjete, temve se lahko naredi tudi naknadno, ko pride do menjave posadke na Hrvakem.

  Prijava bivanjaTujci, ki v Republiko Hrvako prihaja-jo s tujimi plovili, ki so namenjena za zabavo ali port in ki uporabljajo na-mestitev na teh plovilih, svoje bivanje prijavijo samo v pristaniu oz. prista-niu, v katerem se opravlja kontrola prestopa dravne meje po njihovem vstopu v Republiko Hrvako.e tujec dravno prestopi mejo na enem izmed cestnih mejnih prehodov in na ta nain pripelje plovilo, na kate-rem bo prebival, prijavo opravi marina, v kateri bo spustil plovilo v morje.

 • 16

  VinkovciBanja LukaVinkovci,ZagrebSarajevoPloeZagreb,ZagrebSarajevoZagreb (noni vlak),PloeSarajevoPloe,VillachZagrebBeogradVillach (noni vlak),Opatija: RekaLjubljanaReka (Mnchen, Be),Ljubljana: RekaLjubljana (Dunaj)Reka.

  Sezonski vlaki:LjubljanaPuljLjubljana,PragaBratislavaZagrebSplitPraga (noni vlak),BudimpetaZagrebSplitBudimpeta (noni vlak).

  Informacije:telefon: 060 333 444,spletna stran: www.hznet.hr.

  Z AVTOBUSOM

  Redne mednarodne avtobusne linije povezujejo Hrvako s sosednjimi dr-avami in z veino srednjeevropskih in zahodnoevropskih drav.tevilka slube Informacij za klice iz Hrvake: 060 313 333.tevilka slube Informacij za klice izven Hrvake: +385 1 61 12 789.Mednarodni promet (blagajna): +385 1 60 08 631.Lokalni promet (blagajna): +385 1 60 08 620.

  Z ELEZNICO

  Hrvaka ima neposredne povezave s Slovenijo, Bosno in Hercegovino, Madarsko, Italijo, Avstrijo, vico, Nemijo ter Srbijo, med sezono pa tudi s eko in Slovako. S skoraj vsemi drugimi dravami Evrope obstajajo povezave s prestopanjem.

  Eurocity, Intercity in Euronight vlaki:EC Mimara: ZagrebVillachFrankfurtZagreb,EC Croatia: ZagrebDunajZagreb (ez Slovenijo),EN Venezia: BenetkeZagrebBudimpeta (Moskva, Kijev, Bukareta)Benetke,EC Zagreb: ZagrebDunaj (ez Madarsko)Zagreb,IC Sava: BeogradZagrebVillachMnchenBeograd,IC Kvarner: ZagrebBudimpetaZagreb,IC Drava: BudimpetaOsijekSarajevoBudimpeta.

  Hitri vlaki:Lisinski: ZagrebMnchenZagreb (noni vlak),Maestral: ZagrebBudimpetaZagreb (Moskva, Kijev, St. Petersburg),Zagreb VillachZagreb,BeogradZagrebZrichBeograd,Nikola Tesla: ZagrebBeogradZagreb,VinkovciBeogradVinkovci,

 • 17

  PLANER POTOVANJ

  Junij Julij Avgust

  Dan 7 h - 2 h2 h - 10 h Dan

  7 h - 2 h

  2 h - 10 h Dan

  7 h - 2 h

  2 h - 10 h

  1 1 1 i i

  2 2 2 i

  3 3 i 3 i

  4 4 i 4 i

  5 5 5 i

  6 6 6

  7 7 7

  8 8 8 i

  9 9 9 h

  10 i 10 i i 10

  11 i i 11 i 11

  12 12 i h 12

  13 i 13 i 13

  14 h 14 14

  15 15 15 i h

  16 16 16 h h

  17 17 i i 17 h h

  18 18 i 18 h

  19 i 19 i h 19 h

  20 i 20 i 20

  21 21 21 h

  22 h 22 22 h

  23 23 23 i h

  24 i 24 i 24 h

  25 i 25 i 25

  26 26 i h 26

  27 i 27 27 h

  28 i h 28 28 h

  29 29 29 h

  30 30 30 h

  31 i i 31

  PRIAKOVANA gOSTOTA PROMETA

  Minimalen promet

  Povean promet

  Velik promet

  Ekstremno velik promet

  SMER PROMETA

  Stalen promet

  Dominantna smer prometa proti morju

  Dominantna smer prometa od morja

  i

  h

 • 20

  Pomembneji muzeji

  akovec Muzej MeimurjaDubrovnik Dubrovniki muzej Kneji dvor, Etnografski muzej Rupe, Mestno obzidje, Muzej domi-nikanskega samostana, Pomorski muzej, Zaklad katedrale, Dom Marina Dria, Akvarij bioloki za-vod Dubrovnik, Muzej franikan-skega samostana Manji bratje, Muzej pravoslavne cerkveGornja Stubica Muzej kmekih uporovGospi Muzej Like, v blinjem Smiljanu pa se nahaja Spominski center Nikola TeslaHlebine Galerija Hlebine in muzej-ska zbirka Ivana GeneraliaKarlovac Mestni muzej Karlovac, Stari grad DubovacKlanjec Galerija kiparja Antuna AugustiniaKrapina Muzej evolucije in najdi-e praloveka Hunjakovo, Muzej Ljudevita GajaKumrovec Staro selo enkraten etno muzej z izvirnimi vakimi hia-mi; rojstna hia Josipa Broza TitaMakarska Malakoloki muzej muzej rib, rakov in koljk, Mestni muzejNaice Krajevni muzej v gradu Pejaevi Osijek Muzej SlavonijePazin Etnografski muzej Istre in Muzej mesta Pazina

  Avtobusna postaja RekaTelefon: +385 51 66 03 00, +385 060 302 010E-pota: [email protected] stran: www.autotrans.hr

  Avtobusna postaja SplitTelefon: +385 21 329 180; +385 060 327 777E-pota: [email protected] stran: www.ak-split.hr

  Avtobusna postaja ibenikTelefon: +385 060 368 368E-pota: [email protected]

  Avtobusna postaja ZadarTelefon: +385 23 211 555

  Avtobusna postaja ZagrebTelefon: +385 060 313 333Spletna stran: www.akz.hr

  Avtobusna postaja DubrovnikTelefon: +385 20 357 020, +385 060 305 070E-pota: [email protected] stran: www.libertasdubrovnik.com

  Avtobusna postaja OsijekTelefon: +385 060 33 44 66

  Avtobusna postaja PuljTelefon: +385 060 304 090

  TAKSI IN RENT-A-CARTaksi sluba obstaja v vseh me-stih in turistinih mestih in naseljih.Najem avtomobilov (rent-a-car) obstaja v vseh mestih, turistinih srediih in letaliih.

 • 21

  Pomembneja svetia

  Marija Bistrica: Mati Boja BistrikaTrsat: Mati Boja TrsatskaSinj: udotvorna Gospa SinjskaAljma: Mati Boja ZavetnikaKrasno: Mati Boja iz KrasnaKarlovacDubovac: Sv. Joef Lobor: Mati Boja GorskaLudbreg: Predragocena Kri JezusovaRemete: Mati Boja RemetskaSolin: Mati Boja OtokaTrki Vrh: Mati Boja JeruzalemskaVepric: Mati Boja LurdskaVoin: Mati Boja Voinska

  Kulturne in naravne dobrine na unescovem seznamu Svetovne dediineNa Hrvakem se nahajajo tevil-ne kulturne in naravne dobrine, med katerimi izstopajo predvsem Dioklecijanova palaa v Splitu, staro mestno jedro v Trogirju, Evfrazijeva bazilika v Poreu, kate-drala v ibeniku, mesto Dubrovnik, Starigradsko polje na Hvaru, ki so uvrena na Unescov seznam svetovne dediine. Plitvika jezera, najlepi in najbolj znan hrvaki narodni park, so edina hrvaka na-ravna dobrina, ki se nahaja na tem prestinem seznamu.

  Pulj Arheoloki muzej, Zgodovinski muzej Istre, ArenaReka Pomorski in zgodovin-ski muzej Hrvakega primorja, Naravoslovni muzejPore Krajevni muzej PoretineSplit Muzej hrvakih arheolokih spomenikov, Arheoloki muzej me-sta Split, Galerija Ivana Metrovia, Muzej mesta, Etnografski mu-zej, Naravoslovni muzej, Galerija umetnin, Pomorski muzej, Zaklad katedraleTrakoan Grad Trakoan mu-zej v dvorcu z bogato zbirko starega orojaVaradin Mestni varadinski mu-zej v Starem mestu zgodovinski oddelek, Entomoloka zbirka Svijet kukaca (svet uelk) in Galerija starih in novih mojstrovZadar Arheoloki muzej - stal-na razstava cerkvene umetnosti, Ljudski muzej ZadarZagreb Arheoloki muzej, Etnografski muzej, Hrvaki mu-zej naivne umetnosti, Sodobna galerija, Muzej mesta Zagreb, Muzej Mimara, Muzej za umetnost in obrt, Muzej sodobne umetno-sti, Hrvaki naravoslovni muzej, Strossmayerova galerija starih mojstrov, Tehnini muzej, Galerija Klovievi dvori, Hrvaki zgodovin-ski muzej, Muzejsko-spominski cen-ter Draen Petrovi, Umetniki paviljon

 • 22

  Telefaks: +385 23 359 133,E-pota: [email protected], [email protected],Spletna stran: www.paklenica.hr.

  Plitvika jezera najstareji in najbolj znan hrvaki narodni park, del Unescove svetovne naravne dediine.Informacije:Telefon: +385 53 751 015, +385 53 751 014,Telefaks: +385 53 751 013,E-pota [email protected],Spletna stran: www.np-plitvicka-jezera.hr.

  Risnjak preteno gozdnat gorski masiv, ki se nahaja severno od Reke, v katerem se nahaja tudi hidroloki spomenik narave izvir reke Kolpe.Informacije:Telefon: +385 51 836 133, +385 51 836 261,Telefaks: +385 51 836 116,E-pota: [email protected],Spletna stran: www.risnjak.hr.

  Severni Velebit naravno najbolj vreden in najbolj atraktiven del vr-nega dela severnega Velebita.Informacije:Telefon: +385 53 665 380,Telefaks: +385 53 665 390,E-pota: [email protected],Spletna stran: www.np-sjeverni-velebit.hr

  NARODNI PARKI

  Brioni skupina iz dveh vejih in 12 manjih otokov se nahaja OB zahodnI obalI Istre.Informacije:Telefon: +385 52 525 888,Telefaks: +385 52 521 367,E-pota: [email protected],Spletna stran: www.brijuni.hr.

  Kornati najbolj gosta otoka skupina na Mediteranu s skupaj 89 otokov, otokov in morskih eri.Informacije:Telefon: +385 22 435 740,Telefaks: +385 22 435 058,E-pota: [email protected],Spletna stran: www.kornati.hr.

  Krka - najlepa krka reka na Hrvakem.Informacije:Telefon: +385 22 201 777,Telefaks: +385 22 336 836,E-pota: [email protected],Spletna stran: www.npkrka.hr.

  Mljet otok, ki se nahaja jugoza-hodno od Dubrovnika.Informacije:Telefon: +385 20 744 041,Telefaks: +385 20 744 043,E-pota: [email protected],Spletna stran: www.np-mljet.hr.

  Paklenica narodni park na juni strani Velebita, ki je najveji gorski masiv na Hrvakem.Informacije:Telefon: +385 23 369 155, +385 23 369 202,

 • 23

  Papuk najlepi del slavonskih planin, lan Zdruenja evropskih geoparkov in Unescove svetovne mree geoparkov.Informacije:Telefon: +385 34 313 030,Telefaks: +385 34 313 027,E-pota: [email protected],Spletna stran: www.pp-papuk.hr.

  Telaica nahaja se na jugovz-hodni strani Dugega otoka, nedale od Narodnega parka Kornati.Informacije:Telefon: +385 23 377 395,Telefaks: +385 23 377 096,E-pota: [email protected],Spletna stran: www.telascica.hr.

  uka planina na vzhodu Istre, nad Kvarnersko riviero.Informacije:Telefon: +385 51 293 753,Telefaks: +385 51 293 751,E-pota: [email protected],Spletna stran: www.pp-ucka.hr.

  Velebit zajema najveji del istoi-menega masiva in je najveje zai-teno podroje na Hrvakem, nahaja se na Unescovem seznamu medna-rodnih biosfernih rezervatov.Informacije:Telefon: +385 53 560 450,Telefaks:+385 53 560 451,E-pota: [email protected],Spletna stran: www.velebit.hr.

  NARAVNI PARKI

  Biokovo planina nad Makarsko riviero.Informacije:Telefon/Telefaks: +385 21 616 924,E-pota: [email protected],Spletna: www.biokovo.com.

  Kopaki rit eno izmed najve-jih ohranjenih movirnih podroij v Evropi, ki se nahaja v bliini ustja Drave in Donave.Informacije:Telefon: +385 31 285 370, Telefaks: +385 31 285 380,E-pota: [email protected], [email protected],Spletna stran: www.kopacki-rit.com.

  Lonjsko polje najveje zaite-no poplavno podroje donavskega poreja. Informacije:Telefon: +385 44 672 080; +385 44 611 190,Telefaks: +385 44 606 449,GSM: +385 98 222 080,E-pota: [email protected],Spletna stran: www.pp-lonjsko-polje.hr.

  Medvednica gorati masiv pri ZagrebuInformacije:Telefon: +385 1 4586 317,Telefaks: +385 1 4586 318,E-pota: [email protected],Spletna stran: www.pp-medvednica.hr

 • 24

  NAMESTITEV

  Hrvaka ponuja namestitev v te-vilnih hotelih, apartmajskih naseljih, zasebnih hiah, vakih posestvih, apartmajih, kampih in naturistinih kampih z dolgo tradicijo.tevilna zdravilia z zdravilnimi mineralnimi in termalnimi vrelci se nahajajo v kontinentalnem predelu.Informacije: turistine skupnosti in potnike agencije.Mladinski hoteli se nahajajo v Dubrovniku, Gradcu, Osijeku, Pulju, Puntu na otoku Krku, Velem Loinju, v Reki, Zadru in Zagrebu.Informacije: Hrvako ferialno in ho-stelsko zdruenje,Telefon: +385 1 4847 474,Telefaks: +385 1 4870 477,E-pota: [email protected],Spletna stran: www.hfhs.hr.

  Navtini turizem in marineHrvaka ima 58 marin (od tega 10 suhih), med katerimi je 21 marin v sestavu ACI d. d. Opatija. Celotna kapaciteta vseh hrvakih marin zna-a 16.403 privezov v morju in 5.189 privezov na suhem. Veje marine imajo tudi tehnine servise, dvigala, bencinske rpalke in veliko razlinih trgovskih in gostinskih ponudnikov. V veini marin je moen najem jaht, organizirajo pa se tudi ole jadranja.Informacije: Zdruenje hrvakih marinTelefon: +385 51 209 147,Telefaks: +385 51 216 033,E-pota: [email protected],Spletna stran: www.hgk.hr.

  Vransko jezero najveje naravno jezero na Hrvakem, naravni park z ornitolokim rezervatom, ki se nahaja med Zadrom in ibenikom. Monost portnega ribolova in opa-zovanja ptic.Informacije:Telefon: +385 23 383 181, +385 23 386 452,Telefaks: +385 23 386 453,E-pota: [email protected] stran: www.vransko-jezero.hr.

  umberak Samoborsko gorje slikovito gorsko-planinsko podroje jugozahodno od Zagreba.Informacije:Telefon: +385 1 3327 660,Telefaks: +385 1 3327 661,E-pota: [email protected],Spletna stran: www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr.

  Lastovsko otoje sodi med zunanjo skupino junodalmatinskih otokov, poleg otoka Lastovo pa za-jema otoke skupine Lastovnjaci in Vrhovnjaci ter otok Suac.Informacije: Trg Svetog Petra 7, 20 289 Ubli, otok Lastovo,Telefon: +385 20 801 250,Telefaks: +385 20 801 252, E-pota: [email protected] , [email protected] stran: www.pp-lastovo.hr.

  Ministrstvo za kulturoInformacije:Telefon: +385 1 4866 113,Spletna stran: www.min-kulture.hr.

 • 25

  Kaj pojesti?Hrvaka ponuja, poleg standardne evropske kuhinje, tudi svoje naj-bolj popularne jedi in specialitete. Od hladnih jedi so tukaj znameniti dalmatinski ali istrski prut, paki ali liki sir, ovji sir, slavonski kulen, znane samoborske ali zagorske enjovke, svei sir s smetano in drugo. Ponudba glavnih jedi pa je odvisna od podnebja, kjer se nahajate. V Dalmaciji, Primorju, na otokih in v Istri so glavne jedi iz rib in morskih sadeev, ali pa iz mesa, kot so paticada in kuhana jagnjetina.V kontinentalnem podroju Hrvake je ponudba mesnih jedi zelo pestra in bogata, posebne specialitete pa so pura z mlinci, peena jagnjetina, peeni odojek ter kuhani ali peeni truklji. Med sladicami pa, poleg e omenjenih trukljev, izstopajo oreh-njaa, makovnjaa, zavitek s sirom ali razlinimi vrstami sadja.

  Kaj piti?Vinogradnitvo in proizvajanje pitnih in izbranih vin so vestoletna tradi-cija hrvakih vinogradnikov, tako v kontinentalnem predelu Hrvake, kot tudi v Primorju in Dalmaciji. Med rdeimi vini na jadranski obali in na otokih so znana naseldnja:teran, merlot, kabernet, opolo, plavac, dinga, postup, med belimi pa malvazija, poip, pinot, kujundua, lahtina, mukat in druga. V konti-nentalnem predelu so znani rizling, graevina, burgundac, traminec in ostale sorte. Med ganimi pijai so znane gane pijae slivovka, travarica, lozovaa, med desertnimi pijaami pa proek in maraschino.

  ACI Adriatic Croatia International Club OpatijaTelefon: +385 51 271 288,Telefaks: +385 51 271 824,E-pota: [email protected],Spletna stran: www.aci-club.hr.

  PotapljanjeZa rekreativno potapljanje na Hrvakem se obrnite na potapljake centre, ki skrbijo za vao varnost in informiranost.Informacije: HGK Sekcija za turi-zem, Sekcija za potapljaki turizemTelefon: +385 1 4561 570, 4561 792,E-pota: [email protected]; [email protected],Spletna stran: www.croprodive.info, www.hgk.hr.

  JEDI IN PIJAE

  Kje jesti?Poleg hotelov, ki ponujajo bivanje, vkljuno s polpenzionom ali pol-nim penzionom, se v vseh mestih, turistinih mestih in ob glavnih cestah nahajajo tudi restavracije, gostilne, taverne, konobe, picerije ter restavracije s hitro hrano, vendar pa so za gurmane najbolj zanimive restavracije in gostilne, ki ponujajo domao hrvako kuhinjo.Vsa ivila ivalskega izvora se obravnavajo pod enakimi pogoji, kot na podroju drav Evropske sku-pnosti, in so pod stalnim nadzorom veterinarsko-zdravstvenih inpekcij.

 • 26

  Konzulat Burkine Faso v Republiki HrvakiMedveak 54, 10 000 ZagrebTelefon: +385 1 4633 945, +385 1 4633 946Telefaks: +385 1 4633 947

  Generalni konzulat Republike Ciper v Republiki HrvakiTrg bana Josipa Jelaia 8, 10 000 ZagrebTelefon: +385 42 377 319Telefaks: + 6385 42 377 395

  Konzulat Republike Slonokoene obaleDrage Gervaisa 2, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 3895 127, +385 1 3817 916Telefaks: +385 1 3893 684,

  Konzulat rne Gore v Republiki HrvakiTrg Nikole ubia Zrinskog 1/IV, 10 000 ZagrebTelefon: +385 1 4573 362Telefaks: +385 1 4573 423

  Veleposlanitvo eke RepublikeRomeo Tower, Radnika cesta 47/6, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 6177 246, +385 1 6121 558Telefaks: +385 1 6176 630

  Veleposlanitvo Republike ileSmiiklasova 23/II, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4611 958, +385 1 4611 959, +385 1 4611 960Telefaks: +385 1 4610 328

  Generalni konzulat Kraljevine DanskeGramaa 2L, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 3760 536Telefaks: +385 1 3760 535

  DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNITVA

  Veleposlanitvo Republike AlbanijeJuriieva 2a, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4810 679Telefaks: +385 1 4810 682

  Veleposlanitvo AvstralijeCentar Kaptol, Nova Ves 11/3, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4891 200Telefaks: +385 1 4891 216

  Veleposlanitvo Republike AvstrijeRadnika cesta 80/IX, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4881 050, +385 1 4881 051, +385 1 4881 052Telefaks: +385 1 4834 461

  Veleposlanitvo Kraljevine Belgije Pantovak 125 B I, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4578 901Telefaks: +385 1 4578 902Konzularni Telefaks: +385 1 4578 903

  Veleposlanitvo Bosne in Hercegovine Josipa Torbara 9, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4683 761, +385 1 4683 765; +385 1 4683 767Telefaks: +385 1 4683 764

  Veleposlanitvo Zvezne republike BrazilijeTrg N. . Zrinskog 10/1, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4002 250Telefaks: +385 1 4002 266

  Veleposlanitvo Republike Bolgarije Nike Grkovia 31, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4646 609, +385 1 4646 631Telefaks: +385 1 4646 625

 • 27

  Veleposlanitvo Islamske republi-ke IranPantovak 125c, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4578 983, +385 1 4578 980, +385 1 4578 981Telefaks: +385 1 4578 987

  Konzulat IrskeMiramarska 23, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 6310 025Telefaks: +385 1 2413 901

  Veleposlanitvo Republike ItalijeMedulieva 22, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4846 386Telefaks: +385 1 4846 384

  Veleposlanitvo Drave IzraelUlica grada Vukovara 271/11, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 6169 500Telefaks: +385 1 6169 555

  Veleposlanitvo Japonske Bokovieva 2, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4870 650Telefaks: +385 1 4667 334

  Konzulat Republike JemenBiankinijeva 6, 10 000 ZagrebTel./Telefaks: +385 1 4553 114

  Konzulat Haemitske kraljevine JordanGraanska cesta 84, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4645 957Telefaks: +385 1 4645 956

  Konzulat Junoafrike republikeAgrokor d. d., Trg Draena Petrovia 3, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4894 111Telefaks: +385 1 4844 363

  Veleposlanitvo Arabske republike EgiptPetrova 51/B, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 2310 781, +385 1 2310 798Telefaks: +385 1 2310 619

  Generalni konzulat Republike Filipini Tomaieva 7, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4612 000Telefaks: +385 1 4618 414

  Veleposlanitvo Republike FinskeMiramarska 23, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 6312 080Telefaks: +385 1 6312 090

  Veleposlanitvo Francoske republikeHebrangova 2, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4893 600Telefaks: +385 1 4893 660

  Veleposlanitvo Helenske republikeOpatika 12, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4810 444, +385 1 4812 202Telefaks: +385 1 4835 444

  Konzulat Republike Gvinejevarcova 18, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 2303 964Telefaks: +385 1 2321 420

  Veleposlanitvo Republike IndijeKulmerska 23A, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4873 240, +385 1 4873 241Telefaks: +385 1 4817 907

  Konzulat Republike IndonezijeVlaka 83/II, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4610 671, +385 1 4611 296Telefaks: +385 1 4611 299

 • 28

  Veleposlanitvo Republike MakedonijeKralja Zvonimira 6/I, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4620 261, +385 1 4572 812Telefaks: +385 1 4617 369

  Veleposlanitvo MalezijeSlavujevac 4a, 10000 ZagrebTelefon.: +385 1 4834 346, +385 1 4834 347Telefaks: +385 1 4834 348

  Konzulat Republike MaltePavlinovieva 1, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 3900 515Telefaks: +385 1 3900 575

  Konzulat Kneevine MonakoCentar Kaptol, Nova Ves 17, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4860 377Telefaks: +385 1 4860 081

  Konzulat MongolijeTrg bana Josipa Jelaia 4/3, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4002 025Telefaks: +385 1 4649 800

  Veleposlanitvo Kraljevine NizozemskeMedveak 56, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4642 200Telefaks: +385 1 4642 201

  Veleposlanitvo Kraljevine NorvekePetrinjska 9/I (p.p. 570), 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4922 829, +385 1 4922 831Telefaks: +385 1 4922 828, +385 1 4922 832

  Kanadsko veleposlanitvoPrilaz Gjure Deelia 4, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4881 200Telefaks: +385 1 4881 230

  urad za konzularne zadeve Republike KazahstanGundulieva 59, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4614 723Telefaks: +385 1 4573 796

  Konzulat Republike KenijeIlica 43/II, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4921 873Telefaks: +385 1 4921 874

  Veleposlanitvo Ljudske republike KitajskeMlinovi 132, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4637 011Telefaks: +385 1 4637 012

  Veleposlanitvo Republike KorejeKsaverska cesta 111/A-B, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4821 282Telefaks: +385 1 4821 274

  Veleposlanitvo Republike LatvijePetrinjska 28/2, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4852 717Telefaks: +385 1 4852 718

  Veleposlanitvo Republike LitveAmrueva 1/II, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4811 612Telefaks: +385 1 4810 061

  Veleposlanitvo Republike MadarskePantovak 255-257, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4890 900Telefaks: +385 1 4579 301

 • 29

  Veleposlanitvo RomunijeMlinarska ulica 43, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4677 550, +385 1 4677 660Telefaks: +385 1 4677 854

  Veleposlanitvo Ruske FederacijeBosanska 44, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 3755 038, +385 1 3755 039Telefaks: +385 1 3755 040

  Veleposlanitvo Zdruenih drav AmerikeThomasa Jeffersona 2, 10010 ZagrebTelefon: +385 1 6612 200Telefaks: +385 1 6612 371

  Veleposlanitvo Slovake republikePrilaz Gjure Deelia 10, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4877 070, +385 1 4877 071Telefaks: +385 1 4877 078

  Veleposlanitvo Republike SlovenijeAlagovieva 30, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 6311 000, 6311 011Telefaks: +385 1 6177 236

  Veleposlanitvo SrbijePantovak 245, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4579 067, +385 1 4579 068Telefaks: +385 1 4573 338

  Konzulat Republike SudanVrameva 17, 10000 ZagrebTelefon/Telefaks: +385 1 4817 613

  Apostolska nunciatura Svetega sedea v Republiki HrvakiKsaverska cesta 10a, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4673 996, +385 1 4673 995Telefaks: +385 1 4673 997

  Konzulat Nove ZelandijeVlaka 50a/V, 10000 ZagrebTelefon/Telefaks: +385 1 4612 060

  Veleposlanitvo ZR NemijeUlica grada Vukovara 64, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 6300 100Telefaks: +385 1 6155 536

  Veleposlanitvo Sultanata OmanKneza Vieslava 1/IV, 10000 ZarebTelefon: +385 1 4611 161, +385 1 4611 163Telefaks: +385 1 4611 098, +385 1 4550 303

  Konzulat Islamske republike PakistanPasarieva 12, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 3646 161Telefaks: +385 1 3646 161

  Konzulat Republike PeruKsaverska cesta 19, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4677 325Telefaks: +385 1 4677 324, +385 1 677 381

  Veleposlanitvo Republike PoljskeKrlein Gvozd 3, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4899 444Telefaks: +385 1 4834 577, +385 1 4899 420

  Veleposlanitvo Portugalske republikeTrg bana J. Jelaia 5/II, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4882 210, +385 1 4882 211Telefaks: +385 1 4920 663

 • 30

  INFORMACIJE

  HRVAKA TuRISTINA SKuPNOSTIblerov trg 10/IV, p. p. 25110000 ZAGREB, HRVATSKATelefon:+385 1 46 99 333Telefaks:+385 1 455 7827E-pota: [email protected] stran: www.hrvatska.hr

  Kroatische Zentrale fr Tourismus, 1010 Wien, Am Hof 13, sterreichTelefon: +43 1 585 38 84Telefaks: +43 1 585 38 84 20E-pota: [email protected]

  Kroatische Zentrale fr Tourismus, 60311 Frankfurt, Kaiserstrasse 23, DeutschlandTelefon: +49 69 23 85 350Telefaks: +49 69 23 85 35 20E-pota: [email protected]

  Kroatische Zentrale fr Tourismus, 80469 Mnchen, Rumfordstrasse 7, DeutschlandTelefon: +49 89 22 33 44Telefaks: +49 89 22 33 77E-pota: [email protected]

  Ente Nazionale Croato per il Turismo20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3, ItaliaTelefon: +39 02 86 45 44 97;Telefaks: +39 02 86 45 45 74E-pota: [email protected]

  Ente Nazionale Croato per il Turismo00186 Roma, Via dell Oca 48, Italia,Telefon: +39 06 32 11 0396Telefaks: +39 06 32 11 1462E-pota: [email protected]

  Veleposlanitvo Kraljevine panijeTukanac 21a, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4848 950, +385 1 4834 365, +385 1 4834 367Telefaks: +385 1 4848 711

  Veleposlanitvo Kraljevine vedskeFrankopanska 22, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4925 100Telefaks: +385 1 4925 155

  Veleposlanitvo vicarske konfederacijeBogovieva 3, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4878 800Telefaks: +385 1 4810 890

  Konzulat Kraljevine TajskeGundulieva 18/IV, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4830 359Telefaks: +385 1 4830 359

  Veleposlanitvo Republike TunizijeIblerov trg 9, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4615 068Telefaks: +385 1 4619 566

  Veleposlanitvo Republike TurijeMasarykova 3/II, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4864 660Telefaks: +385 1 4864 670

  Veleposlanitvo ukrajineVoarska 52, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4616 296Telefaks: +385 1 4633 726, +385 1 4633 728

  Veleposlanitvo Zdruenega kralje-stva Velike Britanije in Severne IrskeI. Luia 4, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 6009 100Telefaks: +385 1 6009 111

  Za dodatne informacije prosimo, da se obrnete na Ministrstvo za zunanje zadeve in evropske integracije Republike HrvakeE-pota: [email protected] stran: www.mvpei.hr.

 • 31

  Narodowy Orodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji, 00-675 Warszawa,IPC Business Center, ul. Koszykowa 54, PolskaTelefon: +48 22 828 51 93Telefaks: +48 22 828 51 90E-pota: [email protected]

  Kroatiska turistbyrn, 11135 Stockholm, Kungsgatan 24, SverigeTelefon: +46 8 53 482 080Telefaks: +46 8 20 24 60E-pota: [email protected]

  Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F, NetherlandsTelefon: +31 20 661 64 22Telefaks: +31 20 661 64 27E-pota: [email protected]

  Office National Croate du Tourisme, 1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Bls 38, BelgiqueTelefon: +32 2 55 018 88Telefaks: +32 2 51 381 60E-pota: [email protected]

  123610 Moscow, Krasnopresnenskaya nab. 12, office 1502, RussiaTelefon: +7 495 258 15 07Telefaks: +7 495 258 15 07E-pota: [email protected]

  Hrvaka turistina skupnost, 1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, SlovenijaTelefon: + 386 1 23 07 400Telefaks: +386 1 23 07 404E-pota: [email protected]

  Chorvatsk Turistick Sdruen110 00 Praha 1, Krakovsk 25, esk RepublikaTelefon: +420 2 2221 1812Telefaks: +420 2 2221 0793E-pota: [email protected], [email protected]

  Chorvtske Turistick Zdruenie, 821 09 Bratislava, Trenianska 5, Slovensk RepublikaTelefon: +421 2 55 562 054, +421 2 55 415 415Telefaks: +421 2 55 422 619E-pota: [email protected]

  Horvt Idegenforgalmi Kzssg, 1054 Budapest, Akademia u. 1, MagyarorszgTelefon: +36 1 267 55 88Telefaks: +36 1 267 55 99E-pota: [email protected]

  Office National Croate de Tourisme, 75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, FranceTelefon: +33 1 45 00 99 55, +33 1 45 00 99 57Telefaks: +33 1 45 00 99 56E-pota: [email protected]

  Croatian National Tourist Office, London W6 9ER, 2 Lanchesters, 162-164 Fulham Palace Road, United KingdomTelefon: +44 208 563 79 79Telefaks: +44 208 563 26 16E-pota: [email protected]

  Croatian National Tourist OfficeNew York 10118, 350 Fifth Avenue, Suite 4003, U.S.A.Telefon: +1 212 279 8672Telefaks: + 1 212 279 8683E-pota: [email protected]

 • 32

  Dubrovniko-neretvanska upanijaVukovarska 2420000 DubrovnikTelefon: +385 20 324 999Telefaks: +385 20 324 224E-pota: [email protected] stran: www.visitdubrovnik.hr

  Istrska upanijaPionirska 152440 PoreTelefon: +385 52 452 797Telefaks: +385 52 452 796E-pota: [email protected] stran: www.istra.hr

  Karlovka upanijaAmbroza Vraniczanyja 647000 KarlovacTelefon: +385 47 615 320Telefaks: +385 47 601 415E-pota: [email protected] stran: www.tzkz.hr

  Koprivniko-krievaka upanijaNemieva 548000 KoprivnicaTelefon: +385 48 624 408Telefaks: +385 48 624 407E-pota: [email protected] stran: www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr

  Krapinsko-zagorska upanijaZagrebaka 649217 Krapinske TopliceTelefon/Telefaks: +385 49 233 653E-pota: [email protected] stran: www.tz-zagorje.hr

  Liko-senjska upanijaBudaka 1253000 GospiTelefon/Telefaks: +385 53 574 687E-pota: [email protected] stran: www.lickosenjska.com

  Kroatische Zentrale fr Tourismus, 8004 Zrich, Badenerstr. 332, SwitzerlandTelefon: +41 43 336 2030Telefaks: +41 43 336 2039E-pota: [email protected]

  Oficina de Turismo de Croacia, 28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22, esc.B,1C, EspanaTelefon: +3491 781 5514Telefaks: +3491 431 8443E-pota: [email protected]

  Kroatiens Turistkontor, Bjrnholms All 20; 8260 Viby J; DanmarkTelefon: +45 70 266 860Telefaks: +45 70 239 500E-pota: [email protected]

  JAPONSKAArk Hills Executive Tower N613, Akasaka 1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052Telefon: +81 03 6234 0711Telefaks: +81 03 6234 0712E-pota: [email protected]

  TuRISTINE SKuPNOSTI PO uPANIJ

  Bjelovarsko-bilogorska upanijaTrg Eugena Kvaternika 443000 BjelovarTelefon: +385 43 243 944Telefaks: +385 43 241 229E-pota: [email protected] stran: www.tzbbz.hr

  Brodsko-posavska upanijaPetra Kreimira IV. br. 135000 Slavonski BrodTelefon: +385 35 408 393Telefaks: +385 35 408 392E-pota: [email protected] stran: www.tzbpz.hr

 • 33

  ibensko-kninska upanijaFra Nikole Ruia b.b.22000 ibenikTelefon: +385 22 219 072Telefaks: +385 22 212 346E-pota: [email protected] stran: www.sibenikregion.com

  Varadinska upanijaFranjevaki trg 742000 VaradinTelefon/Telefaks: +385 42 390 544E-pota: [email protected] stran: www.turizam-vzz.hr

  Virovitiko-podravska upanijaTrg kralja Tomislava 133000 ViroviticaTelefon: +385 33 726 069Telefaks: +385 33 721 241E-pota: [email protected] stran: www.zupanija.info

  Vukovarsko-srijemska upanijaGlagoljaka 27/332100 VinkovciTelefon/Telefaks: +385 32 344 034E-pota: [email protected] stran: www.tzvsz.hr

  Zadrska upanijaSv. Leopolda Bogdana Mandia 123000 ZadarTelefon: +385 23 315 107Telefaks: +385 23 315 316E-pota: [email protected] stran: www.zadar.hr

  Zagrebka upanijaPreradovieva 4210000 ZagrebTelefon: +385 1 4873 665Telefaks: +385 1 4873 670E-pota: [email protected] stran: www.tzzz.hr

  Medimurska upanijaRuera Bokovia 340000 akovecTelefon/Telefaks: +385 40 390 191E-pota: [email protected] stran: www.tzm.hr

  Osijeko-baranjska upanijaKapucinska 4031000 OsijekTelefon: +385 31 214 852Telefaks: +385 31 214 853E-pota: [email protected] stran: www.tzosbarzup.hr

  Poeko-slavonska upanijaTrg Sv. Trojstva 134000 PoegaTelefon: +385 34 274 900Telefaks: +385 34 274 901E-pota: [email protected] stran: www.tzzps.hr

  Primorsko-goranska upanijaNikole Tesle 251410 OpatijaTelefon: +385 51 272 988, +385 51 272 665Telefaks: +385 51 272 909E-pota: [email protected] stran: www.kvarner.hr

  Sisako-moslavaka upanijaStjepana i Antuna Radia 28/II44000 SisakTelefon: +385 44 540 163Telefaks: +385 44 540 164E-pota: [email protected] stran: www.turizam-smz.hr

  Splitsko-dalmatinska upanijaPrilaz brae Kaliterna 10/I21000 SplitTelefon/Telefaks: +385 21 490 032, +385 21 490 033, +385 21 490 036E-pota: [email protected] stran: www.dalmatia.hr

 • 34

  RekaUarska 14, 51000 RekaTelefon: +385 51 315 710Telefaks: +385 51 315 720E-pota: [email protected] stran: www.tz-rijeka.hr

  SplitObala Hrvatskog narodnog preporoda 7/I, 21000 SplitTelefon: +385 21 348 600Telefaks: +385 21 348 604E-pota: [email protected] stran: www.visitsplit.com

  ibenikFausta Vrania 18, 22000 ibenikTelefon: +385 22 212 075Telefaks: +385 22 200 183E-pota: [email protected] stran: www.sibenik-tourism.hr

  VaradinIvana Padovca 3, 42000 VaradinTelefon: +385 42 210 987Telefaks: +385 42 210 985E-pota: [email protected] stran: www.tourism-varazdin.hr

  ZadarIlije Smiljania 5, 23000 ZadarTelefon: +385 23 212 412, +385 23 212 222Telefaks: +385 23 211 781E-pota: [email protected] stran: www.tzzadar.hr

  ZagrebKaptol 5, 10000 ZagrebTelefon: +385 1 4898 555Telefaks: +385 1 4814 340E-pota: [email protected], [email protected] stran: www.zagreb-convention.hr

  TuRISTINE SKuPNOSTI POSAMEZNIH MEST

  DubrovnikOd Svetog Dominika 7, 20000 DubrovnikTelefon: +385 20 323 887, +385 20 323 889Telefaks: +385 20 323 725E-pota: [email protected] stran: www.tzdubrovnik.hr

  KarlovacUlica Petra Zrinskog 3, 47000 KarlovacTelefon: +385 47 615 115Telefaks: +385 47 600 602E-pota: [email protected] stran: www.karlovac-touristinfo.hr

  OpatijaVladimira Nazora 3, 51410 OpatijaTelefon: +385 51 271 710Telefaks: +385 51 271 699E-pota: [email protected] stran: www.opatija-tourism.hr

  Osijekupanijska 2, 31000 OsijekTelefon: +385 31 203 755Telefaks: +385 31 203 947E-pota: [email protected] stran: www.tzosijek.hr

  PuljForum 3, 52100 PulaTelefon: +385 52 219 197Telefaks: +385 52 211 855E-pota: [email protected] stran: www.pulainfo.hr

 • 35

  IMPRESUM

  IZDAJATELJ: Hrvaka turistina skupnost v sodelovanju z Ministrstvom za morje, promet in infrastrukturo, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za poljedelstvo, ribitvo in ruralni razvoj Uprava za veterinarstvo, Ministrstvom za zaito okolja, prostorsko uredi-tev in graditeljstvo, Ministrstvom za zunanje zadeve in evropske integra-cije, Hrvakim avtoklubom (HAK), Hrvakimi avtocestami, Hrvakim zdruenjem koncesionarjev za avtoce-ste s plaevanjem cestnine, Hrvako gospodarsko zbornico, Hrvakimi ele-znicami, Dravno upravo za zaito in reevanje, Hrvakim radijem.

  ZA ZALONIKAmag. Niko Buli

  UREDNICASlavija Jaan Obratov

  DIZAJNZVIZ

  FOTOgRAFIJEDamil Kalogjera, Romeo Ibrievi, Ivo Pervan, Damir Fabijani, Juraj Kopa, Braslav Karli, Andrija Carli, Petar Trinajsti, Mario Romuli, Mario Brzi, Milan Babi, Saa Pjani

  IZDELAVA ZEMLJEVIDASTUDIO BREGANT

  SUPERVIZIJA KARTEprof. dr. sc. Zoran Klari

  TISKRotooffset Tiskara MeiZagreb, maj 2009

  Spotovani,

  prosimo vas, da zaradi osebnega udobja in spotovanja zakonov preverite, ali ste prijavljeni za celotni as vaega bivanja, od dneva prihoda do dneva odhoda.

  Preverjanje je pomembno in potrebno zlasti takrat, ko bivate v objektih zasebne namestitve, in sicer zaradi kakovosti storitve ter vae osebne varnosti in onemo-goanja nezakonitega dela tistih domainov, ki niso registrirani za ponujanje storitev namestitve, ki je v skladu s zakonom.

  Vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vam elimo prijet-no bivanje.

  Vaa Hrvaka turistina skupnost

  Zalonik ne zagotavlja absolutne tonosti tukaj objavljenih informacij in ni odgovoren za more-bitne netonosti ali spremembe informacij.

 • Hrvatska turistina skupnost

  Iblerov trg 10/4 Tel: + 385 (1) 4699 33310000 Zagreb Fax: + 385 (1) 4557 827Hrvaka E-mail: [email protected]

  w w w. h r v a t s k a . h r