Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

 • View
  229

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  1/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  URIS IKE AGENC IJETURIZAMje skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja u nekommjestu, a da se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalite i da s tim boravkom nije povezananikakva gospodarska djelatnost.

  TURISTje osoba koja naputa mjesto stalnog boravka zbog odmora i rekreaije!

  U poetku razvoja turizma, turisti su se sami brinuli o organizaciji prijevoza i o rezervaciji smjetaja isvih ostalih potreba; sa sve veim ukljuivanjem u turizam pojavljuju se putnike agencije koje su

  posredovale izmeu turista s jedne strane, i prometnika i hotelijera s druge strane.uristike agencije posreduju izmeu turistike potra!nje s jedne strane i turistike ponude s drugestrane. "z prvobitnih putnikih agencija razvile su se i"R#$ TURISTI%&$ A'$()I*$ osimorganizacije smjetaja i prehrane osiguravaju i druge sadr!aje.TURISTI%&A A'$()I*A je poduzee u s#eri posredovanja ija je osnovna djelatnost organiziranje

  putovanja i boravka turista u odreenoj turistikoj destinaciji.

  Razvoj turisti+ki agenija$oritenjem prijevoznih sredstava za prijevoz putnika javljaju se i potrebe za organizacijom putovanja.

  &o+ije prva prijevozna sredstva % &'.st. (. ada se u )rancuskoj javljaju potanske prijevozne slu!bekoje su uvjetovale nastanak potanskih agencija koje su osim prijevoza robe nudile i prijevoz putnika.&*+'.g. u ngleskoj prvi puta uvedena !eljeznika veza brzina, udobnost.&*-.g. prvi parobrod preplovio /tlantik&*00.g. prvo krstarenje&12*.g. 3enr4 )ord prva serijska proizvodnja automobila pristupano irim slojevima drutva."z 56""". st. potjee jedan organizacijski prethodnik posrednika u putovanjima, tzv. 78ureaud'adresses9 koji je &:-2.g. osnovao heophrastus enaudot u tvaraju se agencije i u drugim zemljamaG Jvicarska % 7$uoni /F9 (, @jemaka, )rancuska%7/gence Hubin9 u H4onu &*-.g. (, @jemaka &1&.g. K % 7Kitteleuropaisches eisebBro9 sa

  sjeditem u 8erlinu i #ilijalama u svim njemakim gradovima (U istono europskim zemljama osnivaju se agencije ali samo je jedna u svakoj dr!avi koja je imalastatus naci*nane turistike agencijei imala apsolutni monopol i obavljala sve poslove vezane zaturizam.

  &

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  2/25

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  3/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  OUROPERA ORIE ije vezana za razvoju turistikog tr!ita i pojavom organiziranih avionskih paualnih

  putovanja % ne zna se cijena pojedinanih usluga (E Pr'i t*ur*,erat*r je -ritanski *rgani.at*r ,ut*'anja-2orizont 2olida6 /178.g.

  T3UR3"$RAT3R je gospodarski subjekt koji objedinjuje usluge razliitih ponuaa, kreira iorganizira paualna putovanja na veliko u svoje ime, za svoj raun, za nepoznate kupce i na tajnain ostvaruje glavninu svojih prihoda.

  "3SR$4(I%&A 9U(&)I*A je ta koja povezuje t*ur*,erat*re i agencijsk* ,*s*'anje"

  RAZLIKE IZMEU OUROPERA ORA I URIS IKIH AGENCIJAT3UR3"$RAT3R:E trgovac na velikoE poduzetnik i posrednik

  E kupuje usluge u vlastito ime i za vlastiti raunE kreira vlastiti proizvodE osnovni izvor prihoda je prodaja vlastitih proizvodaE snosi rizik za neprodane kapaciteteE u pravilu nema izravni kontakt s klijentimaE prodaju svojih proizvoda vri najee koristei posrednikeE lokacija nije presudna za uspjeno poslovanjeE glavna #unkcija je organizatorskaE na tr!itu ima speci#inu in#ormativnu savjetodavnu #unkcijuE promocijska #unkcija vrlo izra!ena

  TURISTI%&A A'$()I*A:E trgovac na maloE posrednik E prodaje usluge u svoje ime ali za tui raunE plasira na tr!ite tue proizvodeE osnovni izvor prihoda je provizijaE ne snosi rizik za neprodane kapaciteteE ima izravan kontakt s klijentimaE glavna #unkcija je posrednikaE prevladava opa in#ormativno savjetodavna #unkcijaE propagandna #unkcija je vrlo izra!ena

  -

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  4/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  ODNOS OUROPERA ORA I URIS IKIH AGENCIJA PREMAKLIJEN IMA

  T3UR3"$RAT3R kao trgovac na veliko kupuje u svoje ime i za svoj raun, uslugerazliitih nositelja ponude, te ih kreira u jedan proizvod koji prodaje na tr!itu nepoznatomkupcu po paualnoj cijeni, koristei pri tome tuu prodajnu mre!u.Touroperatori imaju na tr;itu veoma va;ne ;>J/Q"

  TOUROPERATORI

  3>H"PA6>

  UF>A"HPA6>

  /@A

  >A/H/ @UO/

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  5/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  a) Univerzalni turoperatori generalisti nude veoma velik broj razliitih turistikihpaket aran!mana za veliku masu turista, te tako kreiraju pogodnije cijene i omoguujubolju prodaju U", @U, 3>K/A R A>@, /">UA, /K"=/@ 5(A MAR&$TI(?&A 3R'A(IZA)I*AE to je sustav u kojem se primjenjuje samo jedan od moguih kriterija organizacije;

  #unkcija, proizvod, kupac i prostor. /ko je organizacija izvrena samo na temeljujednoga od tih kriterija, govorimo o jednodimenzionalnom tipu organizacije

  /. 9unkionalna marketinka organizaija svaka marketinka djelatnost jedna jeorganizacijska jedinica; koordinator svih tih djelatnosti je voditelj marketinga ilimarketinki odjel

  =. 3rganizaija prema proizvodu organizacija u kojoj se unutranja struktura poduzea#ormira prema pojedinim proizvodima ili skupinama proizvoda.

  E decentralizacija; turistika agencija srednje veliine

  @. 3rganizaija prema kupima % na malo i veliko ( stalnim praenjem potreba i !eljakupaca na tr!itu ti voditelji postaju glavni i mjerodavni izvor in#ormacija zapoduzee, kad planira svoj proizvodni program.

  . "rema prostoru B regionalno usmjerena marketinka organizaijaE organizacijska struktura poduzea podreena prostornom razmjetaju sadanjeg i

  budueg tr!itaSvaki od ovi kriterija dijeli se jo na:E linijski iE sto!erno linijski tip

  C. #I?$4IM$(ZI3(A>(A MAR&$TI(?&A 3R'A(IZA)I*A

  ?astupljeno nekoliko kombiniranih kriterija, najee tako da je svaka razina organizacijepostavljena na osnovi drugog kriterija. "mamo + temeljna tipaG/. >I(I*S&I TI" RAZ>I%ITI2 RAZI(A Borganiziran na temelju razliitih principa

  % kriterija (GE prva razina rukovoenja % najvia ( E #unkcionalni tip organizacije,E druga razina % srednja ( orijentirana prema proizvodu;E trea razina % ni!a ( E uglavnom regionalni princip=. MATRI&S organizaija radi se o takvom obliku organizacije koja ve ima odreene

  % pa ak i jake ( kon#likte jer se odstupilo od jednoElinijskog principa prema kojemu suveze u prostoru rukovoenja uspostavljene okomito7od vie prema ni!oj istanci9. @aistoj razini djeluju + meusobno oprena organizacijske principa.

  &3)&ASTA MATRI&S 3R'A(IZA)I*A ima - razine rukovoenja organizacijetemeljene na kriteriju,r*i.'*da/ ku,aca i regije 0 t* je primjeren oblik organizacijezadacima organizatora turistikog putovanja.

  '

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  6/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  VRS E URIS IKIH AGENC IJA/. "R$MA &ARA&T$RU "3S>3#A(*A:aD Reeptivne B iskljuivo prihvat turista i zadovoljavanje njihovih potreba kad dou u

  destinaciju % izleti, razgledavanje gradaI(

  bD $mitivne Bzadovoljavanje potreba domaih turista i organizacija putovanja i odlazaku turistiku destinaciju

  D Mjeovite Bprihvat putnika i organizacija izleta s jedne strane, te slanje putnika uodreenu turistiku destinaciju

  =. "R$MA "R$4M$TU "3S>3#A(*A:aD 'rosisti+ke turoperatori organizatori putovanja

  E izrauju turistike aran!mane iE zakupljuju smjetajne i prijevozne kapacitete

  E trgovina na veliko; koji putem trgovine na malo plasiraju

 • 8/12/2019 Turisticke Agencije II Skrpiptirana Knjiga

  7/25

  Marketing i menadment turistikih agencija ( PREDAVANJA!!! )Anna Maria & Danijea

  " erc Radi#i$

  E A(TI%&3 43CA % Atari vijek ( prete!ito putuju putopisci, pjesnici, istra!ivai,trgovci radiG

  E trgovine, dr!avnih poslova, zabava, zdravlja, rekreacije, ali i igre E ostali motivi putovanjaG proroita % Oel#i (, termalna kupalita % im (IE RA(I SR$4(*I #I*$& prva masovna putovanja; putuju studenti, vitezovi, lutajui

  propovjedniciIE H#.st. organizirani posjeti uropljana PeruzalemuE H#II .st putuju mladi pripadnici aristokracijeE /J8 /08.g. B Frand our drutvena putovanja 56""" stoljea, putuje mlada

  engleska aristokracija zbog obrazovanja, putuje se uropom, a ciljevi su metropolebogate povijeu, kulturom i nasljeem.

  TURISTI%&3 "UT3#A(*$ Bputovanje koje se poduzima radi odmora i rekreacije, imaobilje!je masovnosti, prestaje biti posebnost samo odabranih slojeva drutva; razvija nizgospodarskih aktivnosti.

  @astaje onog trenutka u povijesti ovjeanstva kada su sazreli drutveni, tehniki i

  gospodarski uvjeti da velik dio ovjeanstva raspola!e odreenim slobodnim vremenom islobodnim #inancijskim sredstvima.

  RINI UVJE I NAS ANKA URIS IKIH AGENC IJA&arakteristike turisti+kog tr;ita

  TURISTI%&A "3(U4A:E kompleksnostE statinost % nepokretljivost (E neelastinost

  E diverzi#iciranostE prostorna udaljenost i odvojenost ponude od emitivnih turistikih tr!ita% va!no sa stajalita nastanka turistikih agencija (

  E velika prostorna disperzija i velika usitnjenost prostornih kapacitetaE turistika ponuda je zainteresirana da odjednom aktivira ve

Search related