Click here to load reader

Turistička ponuda grada Pirota

 • View
  231

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Turistička ponuda grada Pirota

 • GRAD PIROT

  Turistika ponuda grada

  Pirota

 • Opti podaci o Pirotu

  Grad Pirot jugoistok Srbije

  Povrina teritorije - 1.232 km2

  Broj naselja 72

  Broj stanovnika - 57.911( prema popisu iz 2011.)

  Pirot administrativni centar Pirotskog Okruga,

  koga ine jo optine Bela palanka, Dimitrovgrad i

  Babunica

 • Geografski poloaj

  Grad Pirot smeten je u jugoistonoj Srbiji, u

  pograninoj zoni prema Republici Bugarskoj

  Nalazi se uz buduu trasu KORIDORA 10, na

  medjunarodnom putu E80

 • Turistiki poloaj

  Kada govorimo o poloaju grada, moemo rei da se ovaj pravac ne

  uklapa u glavne turistike pravce

  Srbija i okolne zemlje ine velike napore da se koridorima preko

  svoje teritorije ukljue u svetsku turistiku cirkulaciju.

  Izgradnjom Koridora 10 , odnosno kraka od Nia do Bugarske

  granice i dalje do Sofije, podstakla bi tranzit preko ove teritorije, to

  bi se pozitivno odrazilo i na turizam regije

  Prirodni koridor ( ranije poznatiji kao "Via militaris), u dananje

  vreme takoe je iskorien za izgradnju magistralnih meunarodnih

  komunikacija. eleznika pruga i magistralni put E-80 predstavlja

  najkrau i najvaniju sponu izmeu Zapadne i Srednje Evrope, sa

  jedne, i Bliskog i Srednjeg Istoka sa druge strane.

 • Udaljenost veih gradova od PirotaPirot Ni ( 70 km) Pirot Beograd ( 305km)

  Pirot - Montana ( 132km) Pirot Sofija ( 87km )

 • PRIRODNE TURISTIKE VREDNOSTI

  Geomorfoloke turistike vrednosti

  Klima kao turistika vrednost

  Hidrografske turistike vrednosti

  Biogeografske karakteristike

 • Geomorfoloke turistike vrednosti

  Kada govorimo o reljefu, posebno o Staroj planini kao

  najveem potencijalu, zastupljeni su svi oblici reljefa od

  tektonskog do krakog.

  Kao najvanije celine

  Izdvajaju se masiv Stare

  planine, planina Vidli i

  Visok izmedju njih.

 • Klima kao turistika vrednost

  Klima optine Pirot i Stare planine definisana je kao

  kontinentalno planinska

  Karakteristike: svea i kratka leta i duge i hladne zime

  Stara planina je 5 meseci pod snegom na visini iznad 1.700m

  Srednja godinja temperatura vazduha u Pirotu iznosi 12C.

 • Hidrografske turistike vrednosti

  Pirot i okolina imaju neujednaenu gustinu rene

  mree, obiluju povrinskim i podzemnim vodenim

  tokovima.

  U prvom planu izdvajaju se reke, zatim jezera, izvori,

  vrela, potoci i movare.

  Reka Niava, najvea reka koja

  protie kroz Pirot i deli grad na

  dva dela. Predstavlja potencijal za

  razvoj kupalinog i ribolovnog

  turizma Pirota.

 • ...reke Stare planine...Visoica u srcu Stare planine, jedna od najlepih i najprivlanijih reka. Prolazi

  kroz veoma interesantnu klisuru, gde postoje vie izletita koja se mogu

  kategorisati kao potencijalni turistiki lokaliteti. U reci dominira potona

  pastrmka ( salma truta ) i ima odline terene za muiarenje.

  Topodolska reka, pritoka Visoice i karakteristina planinska reka. Svojom

  klisurastom dolinom, istom vodom, raznovrsnim predelima kroz koje tee,

  predstavlja poseban prirodni turisticki resurs. Svakako, ova planinska reka, uz

  ozbiljan razvoj ruralnog turizma mesta kroz koja protie mogla bi se uvrstiti u

  ekoturisticku ponudu Pirota.

 • Zavojsko jezeroZavojsko jezero nalazi se 17 km severoistono od Pirota, u dolini reke

  Visoice,. Po svom postanku predstavlja jedino jezero takve vrste u Srbiji.

  Nastalo je urvanjem zemljita u kanjonu Visoice, 2km nizvodno od sela

  Zavoj po kome je i dobilo ime.

  Jezero je nastalo 1963. godine

  Nadmorska visina 612 m

  Najvea dubina - 70 m

  Duina obalske linije - 40 km

  Snaga hidroakumulacije - 80MW

 • ...najvei turistiki potencijal!!!

  Zavojsko jezero se moe pohvaliti skromnom turistikom infrastrukturom i

  smetajnim kapacitetima. Do sada je na irem prostoru jezera, tanije u

  selima koja gravitiraju Zavojskom jezeru kategorisano 10 objekata za smetaj i

  prihvat turista, sa oko 30 leajeva. Veina vikendica i plovnih objekata je u

  vlasnitvu lokalnog stanovnitva i koriste se za privatne potrebe. Nema

  ureenih plaa za kupanje, restorana I ugostiteljskih objekata, kao i nekih

  atrakcija na vodi.

 • Etnografske turistike vrednosti

  Etnografskim turistikim vrednostima obino se podrazumevaju

  obiaji, narodna nonja, folklor, gostoljubivost, gastronomija,

  svetkovine, estetika i drugi elementi tradicionalnog i savremenog

  ivota ljudi.

  Domaa radinost i zanati na irem prostoru optine Pirot imaju

  dugu, bogatu i raznovrsnu tradiciju.

  Zanati koji su se ouvali do dananjeg dana i koji mogu ui u

  turistiku ponudu ovog prostora svakako su: ilimarstvo i izrada

  kakavalja.

 • ilimarstvo Pirota Pored mnogobrojnih studija o pirotskom ilimu nisu jo uvekutvreni njegovi poeci.

  Njegova unikatnost i originalnost ogleda se u kvalitetu itrajnosti, arama i bojama, razboju na kome je izraen.

  Jednu od najbogatijih zbirki ilima

  Poseduje Muzej Poniavlja u Pirotu,

  kao i Etnografski Muzej i Muzej

  primenjene umetnosti u Beogradu.

  Poslednjih godina izradom i

  prodajom originalnih ilimova

  bave se preduzea "Poniavlje

  "iz Pirota i ilimarska zadruga

  "Damsko scce iz Pirota.

 • Pirotski kakavalj

  Svakako pored ilima simbol i obeleje ovog grada je i kakavalj.

  Poetak proizvodnje kakavalja zapoinje

  sedamdesetih godina XIX veka.

  U poetku je kakavalj izraivan

  iskljuivo od ovijeg mleka da bi se

  tek kasnije pravio i od kravljeg mleka

  ili meanog (takozvani meanac).

  Danas se proizvodnjom ovog

  pirotskog specijaliteta bavi

  Mlekarska kola Dr.Obren Peji

  kao I MlekaraVisoica .

 • Peglana kobasicaJedan od najpopularnijih pirotskih proizvoda

  Ovaj specificni brend proizveden je koriscenjem najkvalitetnijih vrsta mesa

  Poseban nacin proizvodnje, bez termicke obrade i konstantnim peglanjem.

  Opstina Pirot i mali proizvodjaci ulau ogromne napore kako bi se i ovaj proizvod

  zatitio, kao jos jedan od prepoznatljivih brendova sa ovog prostora, tanije iz Pirota.

 • Umetnike turistike vrednosti

  Kulturno- istorijski spomenici

  Brojni su kulturno-istirijski spomenici ovog prostora koji

  govore o prolosti jednog vremena. Nalaze se na mestu

  nastanka ili se uvaju u posebnim ustanovama. Postoje

  graevine i spomenici koji su stari nekoliko stotina godina.

  To su srednjovekovna utvrenja, crkve, spomenici i stare

  kue.

 • Najposeeniji spomenici kultureTemaki manastir Sveti ore, koji se nalazi 18 km severno od

  Pirota, a zove se po selu i reci Temska. Podignut je u drugoj polovini

  XVI veka. ivopis glavnog sela manastira je iz 1576. godine,a 1654

  godine je dozidan dananji spoljni narteks.

  U toku XVII veka manastir

  je vie puta stradao i bio

  obnavljan. Poetkom 1994.

  godine Skuptina optine

  Pirot donela je odluku o

  privremenoj zatiti okoline

  manastira Sveti ore.

 • Jedinstvena peinska crkvaPeinska crkva, crkva Svetog Petra i Pavla , kod sela Rsovci, naStaroj planini. Re je o araktivnom srednjevekovnom spomenikukulture sa ostatkom fresaka iz XIII veka. Peina je smetena desetakmetara iznad nivoa reka, u steni.

  Na severnoj strani sauvan je

  ostatak prvobitnog ivopisa figura

  Hrista Mladenca. Freska Hristos

  Mladenac je gotovo jedinstvena

  u srpskom fresko slikarstvu.

  Isus je predstavljen kao mlad i elav.

  Crkva Sv.Pavla i Petra u Rsovcima

  proglaena je kulturnim dobrom i

  pod zatitom je drave od 1981.

  godine.

 • Manifestacioni turizam Pirota

  Pirot grad poznat po svojim tradicionalnim i medjunarodnim manifestacijama koje se mogu iskoristiti u smislu turistike promocije grada

  Neke od vanih manifestacija koje treba posetiti:

  Sajam pirotske peglane kobasice 30.januar i 31.januar

  Sajam staroplaninskih jela, selo Temska druga subota u julu mesecu

  Medjunarodni Nauno istraivaki kamp Stara planina ,01 20. jul - Temska

  Medjunarodni Osveenje fest 13.avgust

  Ribolovaki kotli septembar mesec

  Medjunarodni folklorni festival avgust mesec

  Sajam suvenira - maj mesec

  Medjunarodno takmienje u ribolovu, Zavojsko jezero 28. avgust

  Izloba vina i rakije, selo Izvor, 15.februar

  Jagnjijada, selo Krupac, maj mesec

  Festival sira i kackavalja, 15.oktobar

 • Smetajni kapaciteti Seoska gazdinstva na Staroj planini, 13 sela, 31 kua, 148 leajeva

  Hotel Alma i Hotel Analux - novi hoteli u ponudi

  Hotel StarA, planinarski dom, Stara planina 12 soba, 43 leajeva

  Konaci Vrelo, Stara planina 4 soba, 15 leajeva nije u funkciji

  Garni Hotel SIN KOM, Pirot 19 soba, 52 leajeva

  Hotel Gali, Pirot - 25 soba. 40 leajeva

  Hotel Dijana, Pirot 10 soba, 20 leajeva

  Prenoite Tiha no, Pirot 12 soba, 20 leajeva

 • Trenutna turistika ponuda

  Ne postoji definisan turistiki proizvod

  STARA PLANINA nova turistika destinacija

  TO Pirot bavi se promocijom postojee turistike ponude u vrlo skromnim okvirima

  Postoji web sajt na adresi www.topirot.com , na kome postoji poseban segment seoski turizam. Rezervacija smetaja vri se preko TO Pirot.

  Novi Program paketi obilaska vodopada, manastira, kanjona..

  Lovni i ribolovni paketi na Staroj planini...

  Manifestacioni turizam, poseenost manifestacija

  U turistikoj p

Search related