Click here to load reader

TURISTIČKA DESTINACIJA – POJAM I KONCEPT

  • View
    2.609

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TURISTIČKA DESTINACIJA – POJAM I KONCEPT

Text of TURISTIČKA DESTINACIJA – POJAM I KONCEPT

  • 1. TURISTIKA DESTINACIJA POJAM I KONCEPTUSAID Projekat odrivog lokalnog razvojaBeograd, jul, 2012.

2. Pojam turistike destinacije Geografski / fiziki prostor u kome turisti provedu najmanje jedandan (UNWTO)Turistika destinacija jeste odredite turistikog putovanja koje svojom opremljenou omoguava prihvat i boravak turista ( Zakon o turizmu RS) Turistiki prostor jeste jedinstvena i nedeljiva geografska i funkcionalna celina prirodnih i stvorenih resursa i vrednosti od znaaja za turizam ( Zakon o turizmu RS) Turistika destinacija je sistem koji sadri raznovrsne elemente( turistike proizvode, dodatne usluge, atrakcije i turistike resurse ) Moe postojati na razliitim nivoima: nacionalni ( panija), regionalni( Mallorca i sl) ; lokalni ( grad, selo, atrakcija Disneyland) 3. Uslovi koji odreuju turistiku destinaciju turistika destinacija nema (ne mora) vrsteadministrativne granice, ona moe predstavljati bilokoje odredite od polaska do povratka turista u mestostalnog boravka Granica destinacije utvrdjena je menadmentom na tritu turistike destinacije odreene suodreenim uslovima: Prirodnim / geografskim, Kulturnim, Atrakcijskim i sl. 4. Atraktivnosti turistike destinacije elementi atraktivnosti destinacije: klima i prirodne lepote, Istorijska i kulturna batina, Infrastruktura /dostupnost, Ljudski resursi / odnos prema turistima, Sportski, zabavni, edukativni i dr sadraji, Cene svi elementi atraktivnosti nemaju kod svih destinacija istoznaenje najvaniji elementi pri ispitivanju atraktivnosti razliitihdestinacija u Srbiji jesu: prirodne lepote, gastronomija, provod icene(?) 5. Obeleja turistike destinacije javni karakter ponude bazira se na dobrima koja slue svima u destinaciji ( prirodni, istorijski, kulturni i drugi turistiki resursi) razliiti nosioci turistike ponude imaju brojne zajednike ciljeve koje mogu bolje ostvariti zajednikim delovanjem, nego svaki posebno istovremeno, oni mogu biti i meusobni konkurenti (npr. vie hotela u destinaciji) pa je potrebna koordinacija u okviru promotivnih aktivnosti, informacija, zatite resursa destinacije i sl. 6. Upravljanje turistikom destinacijom upravljanje turistikom destinacijom je dugoroan proces koji bi trebao osigurati visok kvalitet ivota stanovnitva i ouvanje prirodnog okruenja i kulturnog identiteta itave turistike destinacije takav dugoroni cilj sadri nekoliko komponenti: optimalan ekonomski razvoj destinacije / visok nivoivotnog standarda stanovnitva, Ekoloka odrivost, ouvanje kulturne batine i njeno stavljanje u funkcijuekonomskog i opteg razvoja upravljanje turistikom destinacijom na lokalnom nivou pripada destinacijskom menadmentu 7. Pojam destinacijskog menadmenta Poslovna aktivnost koja spaja i koordinira rad razliitih poslovnih i drugih subjekata u kreiranju i realizaciji turistikog proizvoda u cilju ostvarenja njegovog optimalnog kvaliteta, konkurentnosti i postizanja optimalnih ekonomskih rezultata na turistikom tritu (Bartoluci, 2008) destinacija predstavlja tzv. virtualno preduzee koje ini mrea nezavisnih preduzea s odreenim zajednikim resursima i ciljevima poslovanja pa je potreban zajedniki menadment koji treba upravljati zajednikim resursima i ciljevima destinacijski menadment moe, ali i ne mora delovati kao poseban menadment na nivou destinacije, nego njegovu strukturu ine menaderi svih poslovnih subjekata kao nositelja turistike ponude destinacije (menaderi poduzea, javnih slubi, turistike zajednice i dr.) 8. Prednosti turistike destinacije prednosti koje prua destinacija su: Bolje korienje turistikog prostora, potpunija valorizacija turistikih resursa, kompleksnija, atraktivnija i kvalitetnija turistikaponuda, ire mogunosti za stvaranje turistikog identiteta naturistikom tritu, bolja promocija i distribucija na turistikom tritu, kvalitetniji i sadrajniji odmor turista u destinaciji i dr. 9. OBLICI UPRAVLJANJA TURISTIKOM DESTINACIJOM Deo javne uprave (optinske / regionalne) Partnerstvo javnih vlasti vie optina / gradova, servisirano od samih partnera Partnerstvo javnih vlasti vie optina / gradova, servisirano od strane zajednikog tela Lokalna(e) uprava(e) kroz outsourcing privatne kompanije JPP ( DMO) Asocijacija privatnog sektora 10. UPRAVLJA TURISTIKOG PROSTORA Upravlja turistikog prostora moe biti postojea javna sluba ili privredno drutvo koje je osnovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, i to od strane javnog preduzea, odnosno Republike Srbije, autonomne pokrajine, optine, grada ili grada Beograda i u kome je kapital tog osnivaa veinski. Upravljanje turistikim prostorom moe se aktom poveriti drugom pravnom licu, koje se odreuje po sprovedenom postupku javnog oglaavanja ili prikupljanjem ponuda.lan 14.Zakona o turizmu RS 11. Temeljne funkcije destinacijskog menadmenta1. Funkcija planiranja3. Funkcija organizovanja5. Funkcija kontrole 12. Funkcija planiranja u turistikoj destinaciji Turistika politika i razvoj destinacije odvijaju se nanacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou Lokalne destinacije ne odnose se nuno na lokalneadministrativne granice Turistiko planiranje i politika zahtevaju razumevanjerazliitih interesa i uticaja koji oblikuju destinacijski razvoj iine ga jedinstvenim Ne postoje dva jednaka pristupa destinacijskom planiranju i politici 13. Integralno planiranje integralno planiranje svesna i kontinuirana planska aktivnost razliitih aktera u cilju predvianja, oblikovanja i usmeravanja razvoja na odreenom prostoru integralni pristup oblikuje razvoj u granicama raspoloivih prirodnih potencijala, a objedinjuje ekonomske, socijalne, prostorne, ekoloke i infrastrukturne aspekte integralno planiranje srovodi se kao strateko i operativno planiranje 14. Integralno planiranje u destinaciji strateko planiranje odreuje ciljeve i smernice za sveoperativne aktivnosti u okviru turistike destinacije strateko planiranje sadri viziju, misiju, ciljeve istrategiju razvoja destinacije. Period 5-10 godina operativno planiranje predstavlja analitiki konceptstratekih planova s detaljnom razradom, vrstamaprograma, nosiocima aktivnosti i sl 15. Funkcija organizovanja u turistikoj destinaciji Sistem povezivanja, koordiniranja i upravljanja razliitimelementima turistike ponude u cilju optimalnog ostvarivanjaplanirane strategije razvoja turizma destinacije organizacija je nuna u svakom segmentu turistike ponude organizacijska kultura na nivou poslovne organizacije, kao i uokvirima destinacijskog menadmenta, oslikava odgovornost zadonoenje odreenih odluka, pouzdanost, radnu etiku i efikasnost uizvravanju odluka 16. Funkcija kontrole u turistikoj destinaciji zbog specifinosti turizma u kojem uestvuje vie nosioca turistikeponude iz razliitih delatnosti, funkcija kontrole je nuna, posebnounutar turistike destinacije koja nastoji predstaviti jedinstvenproizvod u centru panje su potroai-turisti koji oekuju od svihsegmenata turistike ponude optimalno ispunjenje njihovihoekivanja da bi se to ostvarilo, svaki nosilac ponude treba osiguratistandarde i najbolji kvalitet svog segmenta ponude glavni cilj je postizanje najvieg kvaliteta proizvoda i usluga, amenadment na svim nivoima destinacije upravlja i kontrolie kvalitetsvih segmenata turistike ponude takav menadment moe se nazvati menadment totalnogkvaliteta 17. Elementi za ocenu kvaliteta turistike ponude vrsta i kvalitet ugostiteljskih, smetajnih i drugih sadraja, kvaliteta okoline (vazduh, voda, plae, mesta, infrastrukture i sl.) kvaliteta saobraaja (putevi i ulice, povezanost, parkiralita), kvaliteta sigurnosti u svim podrujima, kvaliteta rekreacijskih, kulturnih, zabavnih,zdravstvenih i drugih sadraja, kvaliteta gostoljubivosti na svim nivoima, kvaliteta informisanja, kvaliteta odnosa vrednost za novac, ostala podruja kvalitete. 18. Upravljanje kvalitetom turistike destinacije 19. ivotni ciklus destinacije u marketinkom smislu turistiku destinacijutretiramo kao turistiki proizvod sa svim elementimamarketing-miksa ivotni ciklus destinacije fleksibilan modelivotnog ciklusa destinacije koji oznaava razliitefaze u razvoju destinacije kao i promene koje se unjoj dogaaju tokom njenog prelaska iz jedne faze udrugu (pojava rast razvoj pad) 20. turistika destinacija kao turistiki proizvod se razvija imoe funkcionisati sve dok se potuju sva naelaodrivosti za odrivost destinacije vana je i njenakonkurentnost na turistikom tritu koja joj osiguravaodreenu tranju i ostvarenje ekonomskih rezultata za ivotni ciklus destinacije stalno treba raditi napoboljanju elementa konkurentnosti i uvaavati svanaela i kriterijume odrivog razvoja 21. VEBA Identifikujte kljune destinacije Identifikujte kljune uesnike

Search related