11
1 V1 Nume şi prenume ................................................... Grupa....................... Test Turism Internaţional 1. Raportul dintre cerere și consum turistic se exprimă după cum urmează: a) cerere = consum; b) cerere = suma produselor turistice cumpărate; c) cerere ≥ consum; d) cerere ≤ consum. 2. Voiajurile forfetare nu se caracterizează prin: a) inelasticitate; b) complementaritate; c) eterogenitate; d) elasticitate. 3. Care dintre următoarele afirmații este adevărată? a) cererea turistică este cheltuiala efectuată pentru achizi ționarea de bunuri și servicii incluse în oferta turistică; b) dezvoltarea turistică poate determina supraîncărcarea infrastructurii și descongestioarea traficului; c) turismul importat completează oferta internă similară, adresându-se ofertei interne ce rămâne neacoperită; d) scurgerile valutare pot fi determinate de plata bunurilor/serviciilor produse de companii din afara destinației turistice. 4. Consumul turistic: a) este mai redus decât cererea turistică b) este egal distribuit în timp și spațiu c) este opac și volatil d) se realizează numai la destinație. A) b + d; B) a + b; C) c + d; D) a + c. 5. Călătoriile românilor în Italia, mai puțin de un an consecutiv, pentru îngrijirea sănătății reprezintă: a) turism outbound; b) turism inbound; c) export de turism;

Turism Rezolvate

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Turism Rezolvate

1

V1

Nume şi prenume ...................................................

Grupa.......................

Test Turism Internaţional

1. Raportul dintre cerere și consum turistic se exprimă după cum urmează:

a) cerere = consum;

b) cerere = suma produselor turistice cumpărate;

c) cerere ≥ consum;

d) cerere ≤ consum.

2. Voiajurile forfetare nu se caracterizează prin:

a) inelasticitate;

b) complementaritate;

c) eterogenitate;

d) elasticitate.

3. Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

a) cererea turistică este cheltuiala efectuată pentru achiziționarea de bunuri și servicii incluse în oferta turistică;

b) dezvoltarea turistică poate determina supraîncărcarea infrastructurii și descongestioarea traficului;

c) turismul importat completează oferta internă similară, adresându-se ofertei

interne ce rămâne neacoperită;

d) scurgerile valutare pot fi determinate de plata bunurilor/serviciilor

produse de companii din afara destinației turistice.

4. Consumul turistic:

a) este mai redus decât cererea turistică b) este egal distribuit în timp și spațiu

c) este opac și volatil d) se realizează numai la destinație.

A) b + d; B) a + b; C) c + d; D) a + c.

5. Călătoriile românilor în Italia, mai puțin de un an consecutiv, pentru îngrijirea

sănătății reprezintă:

a) turism outbound; b) turism inbound;

c) export de turism;

Page 2: Turism Rezolvate

2

d) nici una dintre variante.

6. .Explicați în ce măsură s-ar putea aplica teoria dotărilor factoriale la cazul

pieței turistice din România. Exemplificați.

7. Analizați factorii care au condus la adaptarea ofertei de transport a companiei

Air Mauritius în funcție de diversificarea turismului în zonă (sunt vizate

aplicarea conteptelor teoretice, capacitatea de sinteză, coerenţa în analiză).

Page 3: Turism Rezolvate

3

V2

Nume şi prenume ...................................................

Grupa.......................

Test Turism Internaţional

1. Motivația turistică cu cel mai mare segment de piață este:

a) evadarea; b) cea onirică;

c) cea educațională; d) cea sexuală.

2. Dacă natura muncii conduce spre o tipologie similară a activităților de

divertisment practicate, atunci relația timp liber-timp de muncă este de:

a) compensare; b) neutralitate;

c) întrepătrundere; d) alternativă.

3. Conversia facilităților turistice, pe măsură ce destinația pierde din

atractivitate, este o caracteristică a cărui stadiu din ciclul de viaţă al unei

destinaţii turistice:

a) dezvoltare; b) stagnare;

c) consolidare; d) declin.

4. Turismul nu cuprinde activităţile desfăşurate de persoane care se

deplasează:

a) în locuri situate în afara reşedinţei obişnuite;

b) pentru o perioadă consecutivă ce nu depăşeşte un an (12 luni);

c) în vederea obţinerii de venituri suplimentare în urma prestării unor

activităţi lucrative;

d) cu scop de loisir, pentru afaceri sau alte motive.

5. . Turismul național se referă la:

a) turismul intern și turismul outbond;

b) turismul inbound şi turismul outbound;

c) turismul intern și turismul inbound;

Page 4: Turism Rezolvate

4

d) turismul inbound.

6. Definiți conceptul de poducție turistică și exemlificați caracteristicile

acesteia pentru un anumit produs turistic.

7.Anlizati in studiul de mai jos rolul diferitelor strategii de asociere intre

companii aeriane aparținând unor mici state insulare (sunt vizate aplicarea

conteptelor teoretice, capacitatea de sinteză, coerenţa în analiză).

Page 5: Turism Rezolvate

5

V3

Nume şi prenume ...................................................

Grupa.......................

Test Turism Internaţional

1. Care afirmație este falsă:

Page 6: Turism Rezolvate

6

a) industria turistică este intensivă în muncă;

b) procesul de producție în industria T&T se desfășoară simultan cu consumul;

c) procesul de producție în industria T&T are caracter permanent;

d) industria T&T este situată în aval față de toate celelalte ramuri ale

economiei.

2. Sondajul, ca metodă de culegere a informațiilor cu privire la circulația

turistică, oferă date despre:

a) numărul sosirilor și plecărilor de turiști; b) încasările din turism;

c) obiceiurile de consum turistic;

d) toate acestea.

3. Conform clasificării lui Erik Cohen, categoria turiștilor neinstitutionalizați cuprinde:

a) exploratorii și turistii individuali de masă;

b) hoinarii și exploratorii;

c) turiștii organizați de masă și turistii individuali de masă;

d)hoinarii şi turiștii individuali de masă

4. Reprezintă modalitați de finanțare a turismului:

a) leasingul; b) creditul;

c) acționariatul și coproprietatea; d) a, b,c.

5. Raportul dintre cerere și consum turistic se exprimă după cum urmează:

a) cerere = consum;

b) cerere = suma produselor turistice cumpărate;

c) cerere ≥ consum;

d) cerere ≤ consum.

6. Explicați în ce măsură s-ar putea aplica teoria avantajului absolut la

cazul pieței turistice dintr-o anumită țară/ regiune. Exemplificați 7.Anlizati in studiul de mai jos rolul diferitelor strategii de asociere intre

companii aeriane aparținând unor mici state insulare (sunt vizate aplicarea

conteptelor teoretice, capacitatea de sinteză, coerenţa în analiză).

Page 7: Turism Rezolvate

7

V5

Nume şi prenume ...................................................

Grupa.......................

Page 8: Turism Rezolvate

8

Test Turism Internaţional

1. Fluxurile turistice:

a) sunt concentrate în țările în curs de dezvoltare;

b) se măsoară în unități și indicatori fizici specifici;

c) au caracter unilateral;

d) sunt direct proporționale cu dimensiunea destinației.

2. Reprezintă efecte negative ale impactului economic al turismului următoarele:

a) încasările bugatare, turismul de enclavă, creșterea costurilor cu

infrastructura;

b) turismul de enclavă, creșterea costurilor cu infrastructura, caracterul

sezonier al locurilor de muncă;

c) creșterea volumului exporturilor, turismul de enclavă, standardizarea ofertei

turistice;

d) creșterea încasărilor valutare, creșterea costurilor cu infrastructura, caracterul

sezonier al locurilor de muncă.

3. Care dintre următoarele afirmații nu este adevărată?

a) turismul de enclavă are un impact economic redus asupra comunităților locale

b) impactul indus al cheltuielilor turistice este dat de tranzacțiile dintre

diversele firme locale, determinate de cheltuiala turistică directă

c) etnocentrismul este un efect social negativ al dezvoltării turistice

d) ciclul de viață a destinațiilor turistice presupune reacții de iritare și ostilitate

ale localnicilor înainte de manifestarea acceptării turiștilor și a efectelor

activității turistice

4. Consumul turistic:

a) este mai redus decât cererea turistică b) este egal distribuit în timp și spațiu

c) este opac și volatil d) se realizează numai la destinație.

A) b + d; B) a + b; C) c + d; D) a + c.

5.Etapele ciclului de viață a produsului turistic sunt următoarele:

6. creștere, maturitate, declin și relansare;

7. explorare, adaptare, dezvoltare, consolidare, stagnare, declin și

revitalizare;

8. lansare, consolidare, declin și revitalizare;

9. revitalizare, explorare, dezvoltare, declin.

Page 9: Turism Rezolvate

9

6.Definiți și dezvoltați conceptul de ”self catering”. Exemplificați. 7. Analizați în studiul de mai jos contribuția turismului la protecția mediului

înconjurător. Dezvoltați conceptul de ”turism ecologic” (sunt vizate

aplicarea conteptelor teoretice, capacitatea de sinteză, coerenţa în analiză).

V6

Nume şi prenume ...................................................

Grupa.......................

Page 10: Turism Rezolvate

10

Test Turism Internaţional

1. Care afirmație este adevărată:

a) pachetul turistic este tangibil;

b) pachetul turistic este perisabil;

c) pachetul turistic nu este variabil;

d) pachetul turistic înglobează doar elemente materiale.

2. CST oferă posibilitatea de a determina:

a) contribuţia turismului la PIB, poziţionarea turismului în raport cu alte

activităţi economice, investiţiile turistice;

b) numărul de locuri de muncă generate într-o economie, încasările

guvernamentale determinate de turism, cheltuielile turistice naţionale;

c) impactul turismului asupra balanței comerciale, contribuția turismului la

PIB;

d) caracteristicile resurselor umane din industria turismului şi a călătoriilor,

capitalul investit în acest sector.

3. Fluxurile turistice:

e) sunt concentrate în țările în curs de dezvoltare;

f) se măsoară în unități și indicatori fizici specifici;

g) au caracter unilateral;

sunt direct proporționale cu dimensiunea destinației.

4.Atunci când timpul liber este privit ca o compensare a dezavantajelor și a

eforturilor generate de timpul de muncă, relația timp liber-timp de muncă este

una de:

a) compensare;

b) neutralitate;

c) întrepătrundere;

d) alternativă.

5. Stadiul de dezvoltare a unei destinații turistice cu număr redus de turiști, cu

comportament de vizitare neregulat este:

a) de adaptare;

b) de explorare;

c) de consolidare;

d) de dezvoltare.

Page 11: Turism Rezolvate

11

6.Explicați ce sunt lanțurile hoteliere integrate; dați un exemplu de astfel de

lanț hotelier; menționați câteva caracteristici ale procesului de

internaționalizare, specifice acestuia.

7. Identificați ce categorie de impact a turismului descrie studiul de mai jos.

Definiți și explicați.