Click here to load reader

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? - · PDF file2 Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito? Matapos mong mabasa ang aralin na ito, maari mo nang: ♦ Talakayin ang kahalagahan

 • View
  588

 • Download
  12

Embed Size (px)

Text of Tungkol Saan ang Modyul na Ito? - · PDF file2 Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na...

 • 1

  Tungkol Saan ang Modyul na Ito?

  Ang pamilya ang itinuturing na pinakamahalagang bahagi sa lipunan. Ito ang pinanggagalingan ng emosyonal,pisikal, spiritwal at pinansyal na lakap ng lipunan.

  Ang layunin ng modyul na ito ay upang mabigyan diin ang kahalagahan ng pamilya sa mga mag-aaral.Mahalaga na mapag-aralan kung bakit ang pamilya ay kailangan sa paghubog ng isang tao. Ang module aynaglalayon na maipakita ito sa mga mag-aaral sa simple at masayang paraan.

  Isa pang puntos na tatalakayin ng modyul na ito ay ang kahalagahan ng mga tungkulin na gagampanan ngbawat isa sa pamilya. Ituturo nito kung paano makatutulong ang bawat isa sa pamilya sa kabuuan.

  Ang modyul na ito ay naglalayon na maipakita ang kahalagahan ng pamilya, ang tungkulin at responsibilidadna kaakibat ng bawat miyembro para sa kanyang pansariling pag-unlad.

  Ang modyul na ito ay nahahati sa dalawang aralin:

  Aralin 1 Ako at ang aking pamilya

  Aralin 2 Ang tungkulin ng bawat miyembro ng pamilya

  Ang unang aralin ay magtatalakay sa kahulugan ng pamilya at ang kahalagahan na makasapi sa isang pamilya.Ito rin ay nagtatalakay sa kahalagahan ng espesyal na okasyon at kung paano nito napapagbuklod ang pamilya.Ang ikalawang aralin ay sesentro sa tungkulin, at ang kahalagahan nito, na dapat gampanan ng bawat isa sapamilya.

 • 2

  Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito?

  Matapos mong mabasa ang aralin na ito, maari mo nang:

  Talakayin ang kahalagahan ng isang pamilya tungo sa pansarilng pagunlad.

  Ituro ang trabaho at responsibilidad ng bawat isa sa pamilya; at

  Maipaliwanag ang kahalagahan ng pagganap sa tungkulin ng bawat isa sa pamilya.

 • 3

  Anu-ano na ang mga Alam Mo?

  Bago pag-aralan ang modyul na ito, gawin itong pagsasanay, upang malaman ang iyong ideya tungkol sapaksang ito.

  Masdan ang mga larawan at lagyan ng tsek ang nagpapakita ng isang masayang pamilya.

  1. 4.

  _______ _______

  2. 5.

  _______ _______

  3.

  _______

  Ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto sa pahina __.

 • 4

  ARALIN 1

  Ako at ang aking Pamilya

  Basahin Natin Ito

  Ang pamilya ang pangunahing pangkat sa komunidad. Dito mo madarama ang pagmamahal at pag-aaruga.Tingnan mo ang mga sumusunod na larawan. Ito ang ibat-ibang klase ng pamilya.

  Masdan ang pamilya na nasa kaliwa. Ito ay binubuo ng ama, ina at dalawang anak. Hindi lahat ng pamilya aymagkakatulad. May ibang pamilya na kasama ang kanilang mga ninuno, kagaya ng larawan na nasa kanan.

 • 5

  May ibang pamilya na marami ang anak. Ang pamilya ay kung saan ka dapat mapasama,maging ilan man kayo.

  Ang pamilya ay nariyan para mahalin at kalingain ka.

  May pamilya namang nagsisimula pa lang, at wala pa silang anak.

 • 6

  Subukan Natin Ito

  Paano ka naman? Gumuhit ng larawan ng iyong pamilya. Huwag kalimutang isulat ang kanilang mga pangalan.Bigyang buhay ang larawan.

  Isulat ang pangalan ng iyong mga kapamilya rito.

  _________________ _________________

  _________________ _________________

  _________________ _________________

  _________________ _________________

  _________________ _________________

  _________________ _________________

  _________________ _________________

  _________________ _________________

  _________________ _________________

 • 7

  Pag-aralan at Suriin Natin Ito

  Ang pamilya ay mahalaga. Gusto mo bang malaman kung bakit? Masdan ang prutas naito.

  Matamis ito at malasa. Masustansiya rin ito. Ngunit, saan ba galing ang prutas na ito?

  Ito ang puno ng mangga. Dito nanggalingang prutas. Ang puno ay matibay at malusog.Ang prutas ay matamis at malasa dahil angpuno ay matibay at malusog. Ngunit ano angnagpapatibay sa puno?

  Ito ang mga bagay kung bakit ang puno aymatibay at malusog: ang araw, lupa at pataba(abono). Sila ang nagbibigay sa puno ngsustansiyang kinakailangan nito. Dahil dito, angprutas na galing sa puno ay naging matamis atmalasa.

  Paano mo ito maihahambing sakahalagahan ng isang pamilya?

 • 8

  Ito si Pedro. Siya ay matalino at masayahing bata. Mahilig siyang maglaro ngbasketbol. Ang paborito niyang asignatura ay agham. Marunong din siyang gumuhit nglarawan. Si Pedro ay mabait at magalang na bata. Sa anong klase ng pamilya siyakasama? Sino ang nagturo sa kanya ng lahat ng ito?

  Ito ang pamilya ni Pedro. Ang ama niyang si Juan ayisang mabuting tao. Siya ay mapagmahal na ama. SiRosa, ang ina ni Pedro. Lagi niyang inaalagaan si Pedro.Pareho nilang tinuruan si Pedro ng tamang pag-uugali atkagandahang asal. Si Sita ay kapatid ni Pedro. Siya anglagi nitong kalaro. Madalas din silang mag-aral ng sabay.Ito ang masayang pamilya. Ngunit, ano angnagpapaligaya sa kanila?

  Pagmamahalan ng isat-isa ang susi sa msayangpamilyang ito. Iniingatan nila ang isat-isa. Nakikinig silasa problema at pangarap ng bawat-isa. Sakaling mayproblema, sabay-sabay silang magdasal.

  Si Pedro ay naging matalino at masayahing batadahil sa pagmamahal at paalaala ng kanyang pamilya. Katulad ng matamis, malasaat masustansyang prutas na nanggaling sa isang matibay at malusog na puno, siPedro ay pinalaki ng kanyang pamilya sa pagmamahal. Mahalaga ang magkaroonng masaya at mapagmahal na pamilya.

 • 9

  Ano ang mangyayari kung ang isang bata, ay nanggaling sa ganitong pamilya? Basahin ito.

  Ang mga magulang ni Carla ay laging nag-aaway.Nag-aaway sila halos gabi-gabi. Malungkot si Carla,kaya nakalimutan niyang kumain.

  Ngayon, nakita mo na kung gaano kahalaga ang isang pamilya. Kung ang bata ay nanggaling sa isangmasayang pamilya, ang batang ito ay lalaki na may kaseguruhan at responsable. Kailangan nating magkaroon ngpagmamahal at pag-aalala sa ating pamilya.

  Ngunit kung ang bata ay lumaki sa isang magulong pamilya, maaring makasama ito sa bata. Ang batang ito aymaaring lumaking iresponsableng tao!

  Ang ama ni Boyet ay madalas maglasing,kasama ang kanyang kabarkada. Malungkot si Boyetsapagkat walang panahon para sa kanya angkanyang ama. Si Boyet ay hindi nag-aaral ngkanyang leksyon at naglalaro na lang buong araw.

 • 10

  Subukan Natin Ito

  Gaano kahalaga ang pamilya mo sa iyo? Sagutin itong palaisipan. Punan ang nawawalang letra. Gamitin anglarawan sa iyong kanan bilang susi.

  1. Ito ay mahalaga sa isang pamilya. Masaya tayo kapag sama-sama ang pamilya.

  2. Siya ay laging nasa tabi ko. Siya ang nag-aalaga sa akin tuwing ako aymaysakit. Tinutulungan niya ako sa aking aralin. Siya ang aking ________.

  3. Si Ana ay nakakaramdam ng ________ at ________ sapagkat ang mgamagulang niya ay abala sa ibang bagay. Ang ama niya ay laging kasama ngbarkada. Ang ina niya ay abala sa pagsusugal at walang panahon sa kanya.

 • 11

  4. Sila ang nag-aalaga sa akin. Marami akong natutuhan nakabutihang-asal mula sa kanila. Sila ang aking gabay. Sila angaking mga _________.

  5. Gusto ko ay lagi ko silang kasama. Sa kanila ko nadaramaang pagpapahalaga. Sila ang aking ________.

  Ihambing ang inyong sagot Batayan sa Pagwawasto sa pahina __.

 • 12

  Basahin Natin Ito

  Mayroon bang handaan sa iyong tahanan? Ikaw ba ay nagdiriwang ng iyong kaarawan o anumang kapistahan?Alam mo, ang mga okasyong ito ay napakahalaga.

  Mahalaga sila, hindi lamang dahil maraming pagkain at makatatanggap ka ng regalo. Ang mga espesyal naokasyon ay mahalaga dahil pinasasaya nito ang isang pamilya. Itong mga ganitong okasyon ang nagpapatibay ngsamahan ng isang pamilya. Gusto mo bang malaman kung bakit? Basahin ang istoryang ito ng malaman.

  Ang Kaarawan ni Ama

  Isang araw, si Ana at ang kaibigan niyang si Julie ay pauwi galing sa eskwela.Si Ana ay masaya at masigla. Nagtatakang nagtanong si Julie. Bakit?

  Ana, ang sabi ni Julie, bakit ka masaya?

  Sapagkat ipagdidiwang namin ang kaarawan ni itay. Sagot ni Ana.

  Marami sigurong pagkain at palaro, sigurado ako! Sagot ni Julie.

  Oo, sabi ni Ana. Ngunit hindi iyan ang dahilan kung bakit ako masaya.

  Naguguluhan si Julie. Paanong hindi palaro at pagkain ang maging dahilan ngkanyang kasiyahan? Kaya naisipan niyang tanungin si Ana.

 • 13

  Kung ganoon bakit ka masaya? Tanong ni Julie.

  Sasabihin ko sa iyong lahat, habang naglalakad tayo pauwi, sagot niAna.

  Alam mo, si itay ay laging abalasa trabaho.

  Nagpapakahirap siya sa trabahopara mayroon kaming makain.Ginagawa niya ito dahil mahal niyakami. Kaarawan niya ngayong gabi, atgusto namin siyang bigyan ngsorpresa. Ito ang paraan namin ngpagsa sabi ng maraming salamat saiyo, itay.

  Sa ganitong paraan, aymadarama niya ang pagmamahalnamin sa kanya.

  Sa wakas ay naintindihan din ni Julie ang tunay na halaga ng okasyon.Ngunit marami pang gustong sabihin si Ana.

  May isa pang dahilan kung bakit ako masaya. Sambit ni Ana.

  Ano yon? Tanong ni Julie.

  Uuwi si Ate Maan para dumalo sa party! Sabi ni Ana

  Bakit? Hindi nyo na ba sya kasama sa bahay? Bulalas ni Julie.

 • 14

  Si Ate Maan ay nag-aaral sa lungsod. Nakatira siya sa tiya ko. Dahilkaarawan ni itay, uuwi siya, para makasama kami, paliwanag ni Ana.

  Iyon pa pala ang isang mahalagang bagay! Espesyal na okasyon ang nagingdaan para mapalapit ang buong pamilya sa isat-isa. Sagot ni Julie na ngayoynaliwanagan na.

  TAPOS.

  Nagustuhan ba ninyo ang kuwento? Ipinakita sa inyo kung gaano kahalaga ang isang okasyon sa isangpamilya. Sa kwentong inyong nabasa, napakaraming dahilan kung bakit ang pamilya ni Ana ay ipinagdiriwang angkaarawan ng kanyang ama.

  Naghanda sila upang ipakita sa kanilang ama ang kanilang pagmamahal, gusto rin nilang magpasalamat sapagtataguyod ng kanilang ama. At saka, lalo naging malapit ang pamilya sa i

Search related