Tulisan& Tanda huruf-huruf yang tidak ditulis (adat penulisan zaman nubuwwah), menandakan wajib melafalkannya:

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Tulisan& Tanda huruf-huruf yang tidak ditulis (adat penulisan zaman nubuwwah), menandakan wajib...

Tulisan & Tanda Mushhaf

v]

AWAL PENULISAN AL-QURAN

Al-Quran ditulis pada zaman Nabi berupabentukan huruf tanpa titik, harakat, sertatanda hamzah sesuai dengan kebiasaan/adatpenulisan pada masa itu

TANDA HARAKAT

Ketika Islam meluas dan banyak non-Arab Muslim, mulaiterjadi kesalahan dalam pelafalan serta pembacaan Al-Quran

Abu Aswad Ad-Duali (w. 69 H) menginisiasi tanda harakat: titik atas sebagai fathah, titik bawah sebagai kasrah, titik depan sebagai dhammah, titik ganda sebagaitanwin

TANDA HURUF

Untuk huruf-huruf yang tulisannya mirip, ditambahkan tandasebagai pembeda

Nashir bin `Ashim Al-Laitsi(w. 90 H) menginisiasitanda garis kecilpembeda huruf (jugadibedakan dari tandatitik harakat)

TANDA HURUF

Ketika tanda harakatberkembang menjadibaris miniatur hurufmad sejenis, tandahuruf berganti menjadititik-titik, berlaku hinggakini

TANDA HURUF

CONTOH HURUF SIN & SYIN

Huruf Syin dibedakan dariSin dengan meletakkantitik di atas tiapgeriginya

Penulisan kemudianberkembang denganpeletakkan titiktersusun

CONTOH HURUF KAF & LAM

Perkembangan penulisanKaf

Untuk membedakandengan Lam, ditambahkan tanda Kafkecil

PENULISAN HAMZAH

Hamzah pada asalnya tidakditulis, adapun jikaterletak di awal kata, iaditulis sebagai Alif

PENULISAN HAMZAH

Jika terletak di tengah kata, maka ditulis sebagai Alif, Waw, Ya, atau tidakditulis sama sekali

PENULISAN HAMZAH

Jika terletak di akhir kata, maka ditulis sebagai Alif, Waw, Ya, atau tidakditulis sama sekali

PENULISAN HAMZAH

Khalil bin Ahmad Al-Farahidi (w. 175 H) memberi simbolhamzah denganpotongan kepala `Ain, karena makhrajkeduanya berdekatan

PENULISAN HURUF ITHBAQ

Pada awalnya huruf Shad, Dhad, Tha, dan Zha memiliki tulisan yang sama ketika disambungdengan huruf lain

Kemudian Tha dan Zha dipanjangkan tiangnyaLalu Dhad dan Zha ditambahkan titik

PERKEMBANGAN TANDA HARAKAT

Khalil bin Ahmad Al-Farahidi(w. 175 H) juga menggantisimbol fathah dengan Alifmiring kecil di atas huruf; kasrah dengan Ya kecil dibawah huruf; dandhammah dengan Wawkecil

Adapun tanwin menggunakanharakat ganda

Untuk dhammatain, ada jugapenulisan dengandhammah ditutup oleh Nun kecil (izhhar)

TANDA SUKUN

Tanda sukun diturunkan darikepala huruf Kha (tanpa titik) pada kata

Gaya penulisan maghribimenurunkan tanda sukun darikepala huruf Mim pada kata

TANDA TASYDID

Tanda tasydid diturunkandari kepala huruf Syin(tanpa titik) pada kata

TANDA HAMZAH WASHAL

Hamzah washal diberitanda kepala hurufShad kecil di atas Alifwashal, diturunkan darikata

TANDA MAD

Khalil bin Ahmad Al-Farahidi jugamenurunkan tanda mad (yang lebih panjang darithabi`i) dari kata

TANDA HURUF TAMBAHAN

Tanda shafir (bulat kosong) digunakan untukmenandai huruf tambahan yang tertulis tapitidak dilafalkan

Tanda shafir mustathil (bulat lonjong) diletakkandi atas Alif yang hanya dibaca ketika waqf; sedangkan ketika washal tidak dibaca

TANDA HURUF YANG TIDAK DITULIS

Huruf kecil ditambahkan sebagai kompensasiatas huruf-huruf yang tidak ditulis (adatpenulisan zaman nubuwwah), menandakanwajib melafalkannya:

1. Alif khinjariyyah

TANDA HURUF YANG TIDAK DITULIS

2. Nun kecil di tempat dimana ia harus dibaca

3. Waw

4. Ya

5. Waw dan Ya mad shilah

TANDA HURUF YANG DIBACA BERBEDA DARITULISANDitambahkan Alif khinjariyyah di atas Waw atau Ya untuk

menandakan bahwa tulisan Waw atau Ya tersebutdilafalkan sebagai Alif

Ditambahkan Sin kecil di atas Shad sebagai tanda pelafalanSin menggantikan Shad

Jika Sin kecil diletakkan di bawah Shad, maka boleh membacaSin atau Shad, hanya saja pelafalan Shad lebih utama

TANDA IZHHAR

Tanda kepala huruf Kha diletakkan sebagai cirihuruf sukun izhhar

Harakat mutarakib sebagai tanda tanwin yang dibaca izhhar

TANDA IDGHAM KAMIL

Tanda idgham kamil jika pada huruf yang di-idgham-kan ditulis tanpa sukun, sedangkanhuruf setelahnya ditulis dengan tasydid

Harakat mutatabi` sebagai tanda tanwin yang di-idgham-kan (kamil) jika huruf setelahnyabertasydid

TANDA IDGHAM NAQISH ATAU IKHFA

Tanda idgham naqish atau ikhfa- jika padahuruf yang di-idgham-kan ditulis tanpa sukun, sedangkan huruf setelahnya ditulis tanpatasydid

Harakat mutatabi` sebagai tanda tanwin yang di-idgham-kan (naqish) atau ikhfa- jika hurufsetelahnya tidak bertasydid

TANDA IQLAB

Mim kecil ditulis di atas nun (tanpa tanda sukun) sebagai ciri iqlab

Mim kecil ditulis menggantikan salah satu tandaharakat tanwin sebagai ciri iqlab

TANDA IMALAH & ISYMAM

Titik bulat penuh diletakkan di bawah huruf yang di-imalah-kan beserta Alif setelahnya

Diletakkan di atas sebagai tanda isymam hurufawal

Adapula penandaan lain dengan menggunakansimbol berlian

TANDA TASHIL

Titik bulat penuh diletakkan di atas huruf Alifsebagai tanda hamzah tashil

Demikian pula untuk wajah tashil dalam RiwayatHafsh pada kata:

RASM MUSHHAF

Terdapat perbedaan antara Rasm Mushhaf dengan tulisanbiasa (imlai) secara garis besar pada lima perkara :

1. Huruf yang dilafalkan namun tidak ditulis pada Rasm(hadzf)

2. Huruf yang ditulis pada Rasm namun tidak dibaca(itsbat)

3. Huruf yang dibaca dengan cara yang berbeda daritulisannya (ibdal)

4. Kata-kata yang ditulis terpisah (maqthu`) ataubersambung (maushul)

5. Ha tanits yang ditulis dengan huruf Ta mabsuthah(terbuka)

HADZF

Huruf yang dilafalkan namun tidak ditulis padaRasm, contohnya :

1. Alif pada2. Waw pada3. Ya pada4. Lam pada5. Nun pada

ITSBAT

Huruf yang ditulis pada Rasm namun tidakdibaca, contohnya :

1. Alif pada

2. Waw pada

3. Ya pada

IBDAL

Huruf yang dibaca dengan cara yang berbeda daritulisannya, contohnya :

1. Alif yang ditulis berupa Waw

2. Alif yang ditulis berupa Ya

3. Hamzah yang ditulis berupa Waw

4. Hamzah yang ditulis berupa Ya

5. Sin yang ditulis berupa Shad

MAQTHU` & MAUSHUL, HA TANITS

Kata-kata yang ditulis terpisah (maqthu`) :

Kata-kata yang ditulis bersambung (maushul) :

Ha tanits yang ditulis dengan huruf Ta mabsuthah :

Awal Penulisan Al-QuranTanda HarakatTanda HurufTanda HurufTanda HurufContoh Huruf Sin & SyinContoh Huruf Kaf & LamPenulisan HamzahPenulisan HamzahPenulisan HamzahPenulisan HamzahPenulisan Huruf IthbaqPerkembangan Tanda HarakatTanda SukunTanda TasydidTanda Hamzah WashalTanda MadTanda Huruf TambahanTanda Huruf yang Tidak DitulisTanda Huruf yang Tidak DitulisTanda Huruf yang Dibaca Berbeda dari TulisanTanda IzhharTanda Idgham KamilTanda Idgham Naqish atau IkhfaTanda IqlabTanda Imalah & IsymamTanda TashilRasm MushhafHadzfItsbatIbdalMaqthu` & Maushul, Ha Tanits