of 35 /35
Nordina binti Razali PPG Ambilan Februari 1.0 PENDAHULUAN Penilaian memainkan peranan penting dalam pendidikan. Penilaian dilakukan dalam semua aspek pendidikan bagi mengenal pasti status semasa dan seterusnya bagi tujuan perancangan program penambahbaikan pendidikan. Dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, penilaian dilakukan bagi mengetahui sama ada guru ‘mengajar’ dan pelajar ‘belajar’. Justeru itu, penilaian pengajaran dan pembelajaran perlu dilakukan dengan sempurna dan berkesan. Bukti-bukti empirikal tentang sesuatu pengajaran dan pembelajaran yang diperoleh menggunakan pengukuran perlu dianalisis. Memandangkan pengukuran di bilik darjah sering menggunakan ujian, pengujian merupakan salah satu aspek utama dalam bidang penilaian pengajaran. Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Pentaksiran juga adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. la merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. la hendaklah dilaksanakan secara tidak formal selaras dengan Seksyen 19 Akta Pendidikan 1996. (Akta 550). Secara keseluruhannya pentaksiran bertujuan untuk mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka. Hasil pentaksiran membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya SJH3093E 1

TUGASAN PROJEK sejarah

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tugasan sejarah

Text of TUGASAN PROJEK sejarah

Nordina binti Razali PPG Ambilan 1.0 PENDAHULUANPenilaian memainkan peranan penting dalam pendidikan. Penilaian dilakukan dalam semuaaspek pendidikan bagi mengenal pasti status semasa dan seterusnya bagi tujuanperancangan program penambahbaikan pendidikan. Dalam pengajaran dan pembelajaran dibilikdarjah, penilaiandilakukanbagi mengetahui samaadagurumengajar danpelajarbelajar. Justeru itu, penilaian pengajaran dan pembelajaran perlu dilakukan dengansempurna dan berkesan. Bukti-bukti empirikal tentang sesuatu pengajaran danpembelajaranyangdiperolehmenggunakanpengukuranperludianalisis. Memandangkanpengukurandi bilikdarjahseringmenggunakanujian, pengujianmerupakansalahsatuaspek utama dalam bidang penilaian pengajaran.Pentaksiranialahsatuprosesmendapatkanmaklumat danseterusnyamembuatpenghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Pentaksiran juga adalah prosespengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakanpelbagai kaedah. la merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaranyang dijalankan secara berterusan. la hendaklah dilaksanakan secara tidak ormal selarasdengan !eksyen "# $kta Pendidikan "##%. &$kta ''(). !ecara keseluruhannya pentaksiran bertujuan untuk mengenalpasti kecerdasan danpotensi muridbagi memperkukuhdanmempertingkatkanperkembanganmereka. *asilpentaksiran membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnyamembantu guru mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kogniti,aekti dan psikomotor.Melalui tugasan projek ini saya akan membina instrument penilaian dan mensintesismaklumat daripada pelbagai sumbertentang peraturan memberi markah secara holistik dananalitik serta membuatpemilihan kriteria. !aya juga akan menilai hasil kerja murid melaluikeahamanaspekseni danrekaanserta+ksplorasi ,onsepBahasa-isual berdasarkanborang penilaian, penggredan dan rubrik yang telah dibina. SJH3093E1Nordina binti Razali PPG Ambilan 2.0..PENGENALAN KEPADA PENTAKSIRAN!ejarah adalah mata pelajaran yang dapat meransang pemikiran murid serta mampumengasahkebolehanmuridmelihat sesuatuperkarasecaraempati danmenganalisissesuatu perkara yang berlaku dengan menggunakan masa, ruang, perubahan dankesinambungan. Matapelajaran!ejarahjugamemerlukanpemahamansecarakritisdanimaginati.e. /lehitu, !ejarahbukansetakat mempelajari akta, tarikhdandeinisi tetapimemrlukan analisis, sintesis dan membuat penilaian yang berterusan mengikut pentaksiranterkini. 0uru harus mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian muridsetelahsesi pengajarandanpembelajaran. 1ni merangkumempat konsepasas dalampendidikan iaitu penilaian, pengujian, pengukuran dan pentaksiran. ,eempat-empat konsepini saling berkait rapat dalam proses mencapai matlamat pendidikan.2.1 PenilaianPenilaiantelahdideinisikandenganbanyakcara. !tulebeamet. al. &"#2"3 44.)menyatakan 5penilaian6 sebagai the process o delineating, obtaining, and pro.idinguseul inormation or judging decision alternati.es. 7erry D. 7enBrink &"#2839) pulamenyatakanbaha:apenilaianadalahsuatuprosesmendapatkanmaklumat yangakandigunakanuntukmembuat pertimbanganyangseterusnyadigunakandalammembuat keputusan. Penilaian merupakan satu proses untuk memperolehimaklumat kuantitati. 1a adalah satu proses bagi guru untuk menentukan perubahantingkahlakudanmembuat pertimbanganmenilai. Prosesmenilai dapat memberimaklumat tentang pencapaian objekti pelajaran, kaedah mengajar seorang guru dankeberkesanan sesebuah kurikulum. Pentasiran penilaian berdasarkan datakuantitati danpenghuraiankualitati. 1abolehdijalankansebelum, semasaatauselepas satu sesi pengajaran guru. 1a boleh dijalankan berdasarkan sesuatupembelajaran spesiik atau kepada keseluruhan kurkulum.Di ba:ah program ,B!; dan ,B!M, terdapat tiga jenis akti.iti penilaian iaitupenilaian mengesan penguasaan, penilaian mengesan kemajuan, dan penilaianmengesan pencapaian. Pada amnya, ketiga-tiga akti.iti penilaian ini bolehdigolongkan kepada dua jenis iaitu penilaian ormati yang digunakan untukmengesan penguasaan dan kemajuan, dan penilaian sumati yang digunakan untukmengesan pencapaian.SJH3093E2Nordina binti Razali PPG Ambilan Penilaian ormati meliputi akti.iti mengesan kekuatan dan kelemahanpenguasaan pelajar dalam sesuatu kemahiran yang telah diajarkan. jiankertaspensel la=imnyadiadakanselepasbeberapaunit kemahiranataupunpembelajarantelahdiajarkan. ,eputusanujianini akandirekodkandalamborangprestasi yang akan digunakan untuk menentukan tindakan selanjutnya.Penilaian sumati pula meliputi akti.iti pengujian dan pengukuran atasbeberapa unit pembelajaran, biasanya dalamtempoh satu penggal atau duapenggal. jianPencapaian!ekolah;endah&>P!;), PenilaianMenengah;endah±), !ijil PelajaranMalaysia&!PM)dansebagainya, yangmanakeputusannyadigunakanuntukmenggredkanpelajarmengikut peringkat pencapaiandalamsatutahap persekolahan serta menentukan tara pensijilan.SJH3093E3Nordina binti Razali PPG Ambilan 2.2PengujianPengujian merupakan satu kaedah dalam pengukuran dan dijalankan dengan carayang sistematik. 1a juga satu cara bagi mengukur tingkah laku seseorang indi.idu.1a dilaksanakan dalamtiga peringkatiaitu, sebelum,semasa danselepas sesuatupengajaran. >jianbolehdiberikansebelumsesuatupengajaranberlakudengantujuan untuk mengumpul maklumat. >jian itu dikenali sebagai ujian pra atau pretest.!emasapengajarandanpembelajaranberlakuujiandiberikansamaadasecaralisanataubertulis. >jianini bagi mengetahui kemajuanyangdicapai olehpelajar-pelajar dan pemahaman mereka terhadap P?P guru.>jian ialah satu alat. Dalam P ? P bahasa, ujian ialah bahan yang bertulisatautercetakatauterakamyangtelahdibentukolehguruuntukmenguji sesuatukemahiranbahasa. Misalnya, gurumembinaujianklo=bagi menguji keahamanmembaca atau ujian imlak bagi menguji keahaman mendengar. @amun, perludiingat baha:a ujian mungkin menjadi kurang baik jika pentadbir ujianmenggunakannya dan menginterpretasinya secara tidak jujur. /leh itu, ujian perlulahdigunakan sesuai dengan perkara yang hendak diuji itu. ni.ersiti Pendidikan !ultan 1dris.$=i=i $hmad dan Mohd 1sha $:ang.&B((9). Pengukuran dan Penilaian Pendidikan. Kuala Lumpur3 De:an Bahasa dan Pustaka.Bhashah$bu Bakar. &B((#). Asas Pengukuran Bilik Darjah. 7anjung Malim3 Nuantum Books.+e $h Meng.&B((). Pedogogi III.Pengujian dan Penilaian, Pemulihan, Pengayaan dan Pendidikan Inklusi !semester I"#, !hah $lamM Penerbit Gajar Bakti !dn.Bhd.Aembaga Peperiksaan Malaysia.&B("E). Pentaksiran Kemahiran Beraras $inggi. ,uala Aumpur3 ,ementerian Pendidikan Malaysia.Aia: !hui *ui dan 0oh ,im Aeng. &B((B). Statistik Asas, Konsep dan Amalan, ,ualaAumpur3 Mc0ra:-*ill +ducation.Surat Pekeliling Ikhtisas bil.%&'(('RU"UKAN INTRNET:::.penerbitan-multimedia.com:::.pentaksiransejarah.com:::.pbs.kpm.go..mySJH3093E26Nordina binti Razali PPG Ambilan http3IIppdjb.edu.myI.EImuatturunIgarisDB(panduanDB(pelaksanaanDB(progDB(kembaraDB(sejarah.pdhttp3II:::.moe.go..myI.Isurat-siaran-.ie:FidO"(('https3II:::.google.com.myIurlFsaOt?rctOj?JO?esrcOs?sourceO:eb?cdO"?.edO(