of 3 /3
PENDIDIKAN GURU KATPUS TAWAU TUGASAN PROJEK KOD DAN NAIUIA KURSUS : PERNIAGAAN & I I SEiiESTER: 5 (TAHUN 3, SEMESTER 1) KEUSAHAWANAN (RBT31 I 9) TARIKH TULA 01.02.20{3 TARIKH HANTAR 15.03.2013 Hasil Pembelajaran Kursus : 1. Menyiapkan portfolio rancangan pemasaran dengan lengkap dan kemas. 2. Menganalisis penyata kewangan dan kunci kira-kira bagi mengetahui prestasi sesebuah syarikat. 3. Membezakan nilai masa wang kini dan masa depan bagi membuat perancangan satu-satu projek perniagaan. 4. Menyenaraikan dan membincangkan bagaimana teknologi outomasi dan maklumat dapat merubah dunia koporat,memberi nilai-nilai positif terhadap dunia perniagaan dan masalah-masalah yang wujud serta akan wujud dalam dunia teknologibaru. 5. Menyenaraikan dan menghuraikan manfaat hubungan antara usahawan dengan komuniti. 6. Menciri dan menghuraikan konsep dan dimensijaringan usahawan. 7. Mengaplikasikan kemahiran pedagogi dalam menghasilkan pengajaran yang berkesan dan bermakna. Kerja Kursus ini bagimenilai hasil pembelajaran 1 dan2. Objektif Keria Kursus: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut : 1. Menghasilkan portfolio rancangan pemasaran dengan lengkap dan sistematik. 2. Membuat penyata kewangan bagi mengenalpasti prestasi sesebuah syarikat.

TUGASAN PROJEK RBT3119

Embed Size (px)

Text of TUGASAN PROJEK RBT3119

Page 1: TUGASAN PROJEK RBT3119

PENDIDIKAN GURU KATPUS TAWAU

TUGASAN PROJEK

KOD DAN NAIUIA KURSUS : PERNIAGAAN & I I SEiiESTER: 5 (TAHUN 3, SEMESTER 1)

KEUSAHAWANAN (RBT31 I 9)

TARIKH TULA 01.02.20{3 TARIKH HANTAR 15.03.2013

Hasil Pembelajaran Kursus :

1. Menyiapkan portfolio rancangan pemasaran dengan lengkap dan kemas.

2. Menganalisis penyata kewangan dan kunci kira-kira bagi mengetahui prestasisesebuah syarikat.

3. Membezakan nilai masa wang kini dan masa depan bagi membuat perancangansatu-satu projek perniagaan.

4. Menyenaraikan dan membincangkan bagaimana teknologi outomasi danmaklumat dapat merubah dunia koporat,memberi nilai-nilai positif terhadap duniaperniagaan dan masalah-masalah yang wujud serta akan wujud dalam duniateknologibaru.

5. Menyenaraikan dan menghuraikan manfaat hubungan antara usahawan dengankomuniti.

6. Menciri dan menghuraikan konsep dan dimensijaringan usahawan.

7. Mengaplikasikan kemahiran pedagogi dalam menghasilkan pengajaran yangberkesan dan bermakna.

Kerja Kursus ini bagimenilai hasil pembelajaran 1 dan2.

Objektif Keria Kursus:

Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut :

1. Menghasilkan portfolio rancangan pemasaran dengan lengkap dan sistematik.

2. Membuat penyata kewangan bagi mengenalpasti prestasi sesebuah syarikat.

Page 2: TUGASAN PROJEK RBT3119

Tugasan Projek (100%)

Konsep pemasaran menyatakan bahawa pencapaian matlamat organisasi bergantung

kepada usaha menentukan keperluan dan kehendak pasaran sasar dan memberikan

kepuasan yang dikehendaki dengan lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Sebagaiseorang yang baru bergiat dalam bidang usahawan, anda bercadang untuk membuat

rancangan pemasaran pemiagaan anda.

l.Berdasarkan pernyataan di atas, secara individu, anda dikehendaki menghasilkan

satu portfolio Rancangan Pemasaran yang meliputi perkara-perkara berikut: (807o)

1.1 Pengenalan1.2 Pasaran sasaran1.3 Trend dan saiz pasaran1.4 Persaingan1.5 Syer pasaran1.6 Ramalan jualan1.7 Strategi pemasaran1.8 Belanjawan pemasaran1.9 Masalah pemasaran

Z.Secara individu juga, anda dikehendaki menulis refleksi berhubung dengan tugasan di

atas.Penulisan ini mestilah menunjukkan kefahaman anda terhadap penulisan refleksi.

(20Yo)

Panduan Pelaksanaan Projek

1. Tugasan ini adalah tugasan individu.2. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpuldata atau maklumat.3. Format penulisan tugasan adalah seperti berkut:

3.1 Muka depan hendaklah mengikuttemplet terkini3.2 Font Arial3.3 Saiz huruf ialah 11

3.4 Langkau 1.5 baris3.5 Rujukan mengikut format APA3.6 Lampiran3.7 Hasiltugasanhendaklahbertaip

4. Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan.

5. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali.6. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh 4-6 minggu.7. Tugasan ini membawa markah 100o/o dengan wajaran 5006.

Tugasan yang baik harus menuniukkan kriteria'kriteria berikut:

1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci.2. Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut :

a.Pengetahuan dan kefahaman yang mendalam berkaitan rancangan pemasaran,

3. Buktidan bahan-bahan yang menyokong hujah anda hendaklah dikemukakan.

Page 3: TUGASAN PROJEK RBT3119

4. Keseluruhan isidan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dan sokongan ilmiah.5. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren.6. Penulisan tugasan harus menunjukkan kematangan hujah, kefasihan bahasa, larasbahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan.T.Rujukan perlulah dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan.(sekurang-kurangnya sumber daripada 3 buah buku, 3 internet, 3 jurnal, 2 bahanhrcetak yang lain).

Kriteria Pemarkahan

Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan.

Tugasan disediakan oleh :

Jabatan Kemahiran HidupIPG Kampus Tawau.

Disahkan oleh:

Disemak oleh :

EN. A'. jLrAR Fih!Ai'{il,S!l}Pen er;i.:.:il Lr:,:;*ii :i:4i;.:;*e iiilf;)lnci;l*-it-hs:;l:":l,r'r*n;lidii ian 6i;ruKsri;s:*;l*il:.. i:i.ii:j;l; an iviaieysia

( *l;#i;ffij3l -BrNzr,nRrA

fnslitut pondidiksn Guru trlQmpus Tawau

(GHAZALI Bltr SULATMAN)