Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

Embed Size (px)

Text of Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  1/44

  KUMPULAN : UPSI 03 ( A151PJJ )

  DISEDIAKAN OLEH :

  NAMA NO. ID NO. TELEFON

  NOR KHABIBAH BT. AWANG D201120539! 013"51120!

  NAMA PENS#ARAH : DR. SOM $IT A%P SI NANG

  TARIKH SERAH : 22 NO&EMBER 2015

  ISI KANDUNGAN

  20

  SBA 3033

  PENGENALAN SAINS ALAM SEKITAR

  TUGASAN MINI PROJEK

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  2/44

  221221221

  BIL KANDUNGAN MUKA

  SURAT1. Pengenalan 2

  2. Objekt! Kajan "

  3. Kae#a$

  Ek%&e'(en 1

  Ek%&e'(en 2

  )

  2*

  4. Kebe'ke%anan Akt+t

  Te(,b,al

  S-al %el#k2.2.

  5. Da&atan #an Pe'bn/angan

  Ba$an bant, (engaja'

  Rek-# &e(e'$atan

  Pe'lak%anaan akt+t

  Kebe'ke%anan akt+t

  Anal%% %-al %el#k

  Da&atan &e(e'$atan

  Da&atan te(,b,al

  2

  2

  2

  32

  33

  3*

  6. Ke%(&,lan 3.

  7. La(&'an 3

  8. R,j,kan *3

  1

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  3/44

  221221221

  1. PENGENALAN

  SUMBER TENAGA DIPERBAHARUI

  Pada ketika ini, kebergantungan sumber tenaga dunia adalah tertumpu kepada sumber

  tenaga yang tidak boleh diperbaharui bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna.

  Peningkatan taraf hidup dan kemajuan teknologi yang semakin rancak berkembang telahmengakibatkan permintaan pengunaan tenaga semakin meningkat secara eksponen dari

  semasa ke semasa. Penggunaan sumber tenaga yang berterusan ini telah menyebabkan

  kemelesetan kepada bekalan simpanan tenaga yang sedia ada. Berdasarkan kajian terkini ke

  atas kadar penggunaan tenaga, dunia akan mengalami krisis kekurangan tenaga bagi sumber

  gas asli dalam masa 60 tahun dan jangka hayat arang batu pula hanya mampu bertahan selama

  130 tahun dari sekarang. Bergantung hanya kepada sumber tenaga yang pastinya semakin

  berkurangan ini amat tidak menjamin kelangsungan pembangunan sesebuah negara. Bagi

  mengatasi masalah ini, sumber-sumber baru yang boleh diperbaharui di lihat sebagai prospek

  yang berpotensi tinggi. umber tenaga yang boleh diperbaharui giat diterokai oleh para

  penyelidik pada masa kini iaitu tenaga solar, tenaga angin, tenaga hidro elektrik dan tenaga

  nuklear. !asa depan dan potensi teknologi ini amat jelas dapat memberi kesinambungan

  penjanaan tenaga yang meyakinkan, dengan usaha dan kesanggupan pelbagai lapisan

  masyarakat untuk menerima paradigm baru yang lebih bersih, selamat dan berkekalan.

  "amun begitu kesedaran perlu diberikan sejak kecil supaya mereka mengerti mengapa

  sumber tenaga ini perlu digunakan. #okus perbincangan utama pada kali ini adalah berkaitan

  tentang tenaga solar.

  2

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  4/44

  221221221

  TENAGA SOLAR

  Perkataan solar

  berasal dari perkataan $atin ol

  atau dikenali sebagai helios

  memba%a maksud matahari.

  &enaga solar adalah satu

  teknologi yang diguna pakai

  bagi menghasilkan

  tenaga daripada cahaya

  matahari. 'ari segi astronomi, matahari adalah jasad yang bercahaya kerana ianya

  terbakar. !elalui penghasilan tenaga yang kuat, ia memainkan peranan yang penting

  bukan sahaja untuk menerangi bumi bahkan boleh dikembangkan sebagai salah satu

  sumber tenaga yang boleh diperbaharui untuk kegunaan sejagat.

  &enaga solar merupakan salah satu tenaga alternatif dan sudah pastinya

  sumber ini tidak akan habis sehinggalah matahari berada di penghujung hayatnya.

  !atahari dikatakan sebagai pusat tenaga kerana hampir ((.() tenaga berpunca

  3

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  5/44

  221221221

  daripada sinaran matahari yang sampai ke bumi. Purata keseluruhn tenaga solar yang

  sampai ke permukaan bumi kira-kira sebanyak 13*3 k% per meter persegi.

  Penggunaan tenaga solar ini telah berkembang secara berperingkat-peringkat melalui

  penemuan yang lebih saintifik dan kegunaan tenaga suria lebih efisyen. +ini, tenaga

  suria telah banyak digunakan di negara-negara di dunia ini bagi mengatasi masalah

  kekurangan sumber tenaga utama.

  &erdapat dua teknologi yang diguna pakai dalam menukarkan tenaga solar

  kepada tenaga elektrik iaitu teknologi oltan fotoP/ dan teknologi $oji +uasa olar.

  &eknologi P ini merupakan suatu sistem yang menerima sinaran matahari dan

  merupakan kumpulan sejumlah sel suria yang menukarkan sinaran matahari kepada

  kuasa elektrik. perasi peralihan tenaga ini dapat dilakukan kerana cahaya adalah

  foton atau arah-arah daripada matahari secara terus merambat dinding sel suria dan

  membolehkan foton cahaya ini diserap dan membekalkan tenaga untuk menjana

  elektrik. &eknologi kedua dalam penghasilan tenaga adalah melalui teknologi loji

  kuasa solar. $oji ini menjana tenaga melalui operasi pengumpulan cahaya matahari

  dan menghasilkan tenaga haba. Pengumpulan tenaga haba ini akan mencapai kepada

  satu suhu yang amat tinggi dan seterusnya mampu untuk menjana tenaga elektrik.

  KELEBIHAN MENGGUNAKAN TENAGA SOLAR

  1. Bekalan tenaga tanpa had

  Bumi menerima jumlah kuasa yang berterusan dan mampu digunakan oleh

  keseluruhan penduduk dunia.

  2. +uasa solar ialah tenaga yang bersih.

  ndustri elektrik daripada bahan api fosil atau arang batu adalah sumber terbesar

  pencemaran udara dan pencemaran kini memba%a kepada pelbagai jenis bencana

  alam dan juga penyakit kepada manusia.

  3. !engurangkan kos dalam penggunaan bahan api fosil.

  'isebabkan tenaga yang diperoleh daripada matahari adalah bersih dan juga

  percuma, ini sedikit sebanyak mampu mengurangkan kos penggunaan bahan api

  fosil.

  4. &idak memerlukan bahanapi. !enggunakan tenaga semulajadi malahan

  penggunaan sifar bahan pembakar seperti gas dan minyak.

  *

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  6/44

  221221221

  *. !endapat insentif kerajaan. !elalui Program &ransformasi 5konomi ala &uju

  7ntuk !alaysia 5PP/ 10 iaitu membangunkan +apasiti &enaga olar. 8asional

  asaran tenaga boleh diperbaharui daripada 8ancangan !alaysia +esepuluh ialah

  *.*) dari jumlah keseluruhan kapasiti campuran pada tahun 201* (9* mega%att

  kapasiti penjanaan/ berbanding tahap kurang dari 1) daripada campuran tenaga

  masa kini. 'aripada *.*) ini, kuasa solar akan menyumbangkan sekurang-

  kurangnya 6* mega%att. !enjelang tahun 2020, tenaga solar akan

  menyumbangkan sekurang- kurangnya 220 mega%att, seperti yang disasarkan

  dalam 'asar &enaga Boleh 'iperbaharui "asional. leh itu, emenanjung

  !alaysia perlu membangunkan 3.3 giga%att kapasiti kuasa tambahan antara tahun

  201* hingga tahun 2020 untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat

  sambil mengekalkan margin riab tenaga yang mantap. &enaga solar harus

  dipertimbangkan sebagai satu sumber tenaga alternatif yang berdaya maju kerana

  kelebihannya seperti ketakbersandaran kepada bahan api fosil, pengeluaran gas

  karbon sifar, peningkatan keselamatan tenaga, potensi pe%ujudan pekerjaan dan

  pelaburan langsung asing yang agak besar. elain itu, !alaysia mempunyai

  bekalan cahaya matahari asli mencukupi yang tidak digunakan sepenuhnya buat

  masa ini. &indakan Berdasarkan analisis kos penuh penjanaan solar berbanding

  alternatif lain yang paling berdaya maju iaitu turbin gas kitaran gabungan

  combined cycle gas turbine atau ::;&/, tenaga solar berpusat yang dijanakan

  oleh kilang tenaga solar berbanding tenaga solar teragih yang dihasilkan daripada

  panel yang dipasang di bumbung/ dijangka akan menjadi pilihan yang paling

  berdaya maju pada tahun 201< atau 2019. ni disebabkan kos modal untuk

  memasang penjanaan solar dijangka akan berkurangan pada kadar 4 hingga 10)

  setahun.

  .

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  7/44

  221221221

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  8/44

  221221221

  KEKURANGAN TENAGA SOLAR

  1. &enaga solar hanya boleh digunakan pada %aktu pagi, siang, tengahari dan petang.

  umbernya terhad mengikut keamatan cahaya.

  2. &idak dapat digunakan pada %aktu mendung dan hujan kerana tidak mendapatsumber cahaya yang banyak.

  3. +os permulaan yang tinggi. +os pengeluaran yang tinggi disebabkan bahan

  silikon dan separa konduktor tidak mudah dicari dan kemunduran teknologi untu

  mencipta panel fotooltaik yang mempunyai kecekapan yang tinggi.

  4. !emerlukan ka%asan tanah yang lapang untuk meletakkan panel papan

  fotooltaik dan memerlukan tempat yang besar untuk mengecas elektrik yang

  dihasilkan oleh fotooltaik.

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  9/44

  221221221

  2. OBJEKTIF TUGASAN

  !engenalpasti pengetahuan murid tentang tenaga solar dengan menggunakan

  bahan bantu mengajar eksperimen.

  !emberi pendedahan kepada murid mengenai tenaga solar.

  !empelbagaikan penggunaan tenaga solar dalam kehidupan seharian.

  !elahirkan kesedaran di kalangan murid tentang tenaga solar.

  "

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  10/44

  221221221

  3. KAEDAH

  PEMBINAAN BAHAN BANTU MENGAJAR

  EKSPERIMEN 1

  AKTIVITI KUMPULAN 1

  )

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  11/44

  221221221

  AKTIVITI KUMPULAN 2 DAN 3

  AKTIVITI KUMPULAN 4

  10

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  12/44

  221221221

  AKTIVITI KUMPULAN 5

  Peneranan A!"#$#"#

  5ksperimen 1 mengandungi * aktiiti melibatkan * kumpulan murid. &ujuan

  eksperimen ini ialah untuk memberi pendedahan kepada murid tentang tenaga solar

  11

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  13/44

  221221221

  dan kepelbagaian kegunaannya. Projek dini dijalankan dalam minggu pertama dan

  dijalankan di makmal sains sekolah.

  Re%&'n(en

  Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah ekperimen mengandungi lima

  aktiiti berdasarkan manual yang disediakan dalam merekabentuk objek. =ktiiti

  berbea dijalankan bagi menjayakan objektif yang telah dirancang. 8esponden yang

  dipilih adalah murid &ahun * &irmidi di ekolah +ebangsaan :hangkat $ada 3,

  +ampung ;ajah. !urid-murid tersebut berumur 11 tahun. dan telah mempelajari

  tenaga solar sebagai tenaga diperbaharui dalam &opik * '+P ains. !urid-murid

  yang terlibat seramai 20 orang yang terdiri daripada ( lelaki dan 11 perempuan.

  PERLAKSANAAN AKTIVITI ) EKSPERIMEN 1

  BAHAN*BAHAN DAN PEMASANGAN MENGGUNAKAN MANUAL

  AKTIVITI KUMPULAN 1*KERETA SOLAR

  12

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  14/44

  221221221

  13

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  15/44

  221221221

  1*

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  16/44

  221221221

  1.

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  17/44

  221221221

  AKTIVITI KUMPULAN 2 + 3*KERETA SOLAR

  1

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  18/44

  221221221

  1

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  19/44

  221221221

  1"

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  20/44

  221221221

  1)

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  21/44

  221221221

  AKTIVITI

  KUMPULAN 4 )

  BOT SOLAR

  SUN SEEKER

  A. Senara#

  Pera,a"an

  B. A,a"*a,a" -an(#&er,!an

  Pisau pemotong

  dan pemutar

  skre%

  /. /ara*0ara

  &ea%anan

  20

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  22/44

  221221221

  AKTIVITI KUMPULAN 5* TIADA MELIBATKAN AKTIVITI PEMASANGAN

  KERANA TOPI SOLAR TELAH SIAP DI PASANG.

  PEMASANGAN OLEH PELAJAR.KUMPULAN 1

  1

  21

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  23/44

  221221221

  AKTIVITI KUMPULAN 2 + 3

  1

  22

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  24/44

  221221221

  KUMPULAN 4

  PERLAKSANAAN AKTIVITI )EKSPERIMEN 2

  Baan*aan

  +ereta solar bersai sederhana, kereta solar mini, bot solar dan topi solar.

  Lan!a*,an!a &er,a!%anaan

  2

  23

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  25/44

  221221221

  !urid-murid melakukan satu eksperimen bagi menguji pergerakan kesemua objek

  apabila dihalakan kepada cahaya matahari dan tiada cahaya matahari.

  !urid-murid dibahagikan kepada * kumpulan dan kumpulan yang berbea akanmenjalankan pemerhatian bagi objek yang dibina oleh kumpulan lain.

  etiap kumpulan akan di%akili oleh 2 orang murid bagi melaksanakan aktiiti.

  etiap kumpulan akan membuat pemerhatian situasi yang berlaku kepada setiap objek

  apabila dihalakan kepada cahaya matahari dan tiada cahaya matahari.

  !urid-murid akan merekod perubahan yang berlaku pada setiap objek.

  5ksperimen 2 dilaksanakan dengan menggunakan * objek yang memiliki selsolar. &ujuan eksperimen ini dijalankan adalah untuk memberi pendedahan tentang

  perbeaan yang berlaku apabila objek dihalakan kepada cahaya matahari dan dihalang

  dari terkena cahaya matahari. &empoh masa yang diambil hanya memakan masa

  selama sehari sahaja. 5ksperimen ini dijalankan oleh %akil 2 orang setiap kumpulan.

  5ksperimen ini dijalankan di belakang kelas Pra-sekolah ayangku kerana sumber

  pencahayaan yang amat baik.

  RESPONDEN

  Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah eksperimen. $ima aktiiti berbea

  dirancang bagi menjayakan objektif yang dirancang. 8esponden yang dipilih masih kelas

  yang sama * &irmidi dari ekolah +ebangsaan :hangkat $ada 3. !urid-murid berumur 11

  tahun. eramai 20 orang murid terlibat iaitu ( lelaki dan 11 perempuan. &ujuan mereka

  dipilih kerana mereka mempunyai kurang kesedaran tentang penggunaan tenaga solar sebagai

  sumber tenaga diperbaharui %alaupun mereka telah mempelajarinya. !ereka perlu diajar

  menghargai sumber tenaga secara khusus yang dijalankan sendiri oleh mereka di luar kelas.

  =pa yang dipelajari di dalam kelas masih tidak mencukupi kerana skop tentang solar amat

  kecil.

  4. KEBERKESANAN AKTIVITI

  3

  2*

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  26/44

  221221221

  TEMUBUAL

  ;uru menemubual murid untuk mengenal pasti sejauh mana tahap penguasaan murid

  tentang penggunaan tenaga solar. !urid-murid juga menyatakan sebab mengapa

  tenaga solar diperlukan dalam kehidupan seharian.

  SOAL SELIDIK

  oal selidik berbentuk ujian dijalankan dalam bentuk ujian pra dan ujian post. oalan

  yang disediakan untuk kedua-dua ujian pra dan ujian post adalah berbentuk aneka

  pilihan. 7jian pra dijalankan sebelum bahan bantu mengajar dibina manakala ujian

  post dijalankan setelah kedua-dua eksperimen dilaksanakan. 7jian pra dijalankan bagi

  menguji pengetahuan sedia ada murid tentang tenaga solar. 7jian post pula bertujuan

  untuk mengetahui keberkesanan aktiiti yang dijalankan bagi meningkatkan tahap

  pengetahuan dan kesedaran murid terhadap tenaga solar. !asa yang ditentukan untuk

  menja%ab ujian pra dan post adalah 30 minit.

  5. DAPATAN DAN PERBIN/ANGAN

  BAHAN BANTU MENGAJAR

  Bahan bantu mengajar memberi impak yang positif terhadap murid apabila

  guru membuat persediaan untuk mencapai objektif pelajaran. a bukan sahaja

  melahirkan interaksi pelbagai hala dan juga kerjasama, malah melahirkan daya

  kreatiiti murid. 'alam mini projek ini, saya telah memilih 2 eksperimen yang

  berbea yang mana memusatkan pemerhatian kepada murid-murid. +edua-dua

  eksperimen yang dijalankan dapat mencapai objektif pelajaran.

  *

  2.

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  27/44

  221221221

  elain itu, saya mendapati pemilihan eksperimen sebagai bahan bantu

  mengajar amat berkesan dan amat membantu dalam mencapai objektif. Pada

  pandangan saya semua murid yang dipilih telah menguasai kesemua aspek dalam

  pembelajaran sains seperti memerhatikan, merekod, mengamati, berbincang,

  menaakul, melaksanakan dan sebagainya. ni kerana murid-murid sendiri

  melaksanakan kedua-dua eksperimen dan memerhatikan keputusannya %alaupun

  perancangan disediakan oleh guru.

  elain itu, eksperimen yang dijalankan merangsang sikap ingin tahu dan

  mengembangkan minat bagi membolehkan murid-murid memahami diri dan alam

  sekitar melalui aktiiti berpusatkan murid. 5ksperimen pertama pemasangan objek

  melalui manual dan eksperimen kedua murid memerhati dan merekod keputusan.

  Re!'( r#( er(a%ar!an &eera"#an.

  EKSPERIMEN 2 DIHALAKAN KEPADA

  /AHAA MATAHARI

  SEL SOLAR DITUTUP

  +ereta solar &ayar bergerak laju &ayar tidak bergerak

  +ereta solar mini &ayar bergerak &ayar tidak bergerak

  Bot solar Bot solar bergerak &iada pergerakan dikesan

  &opi solar +ipas bergerak laju +ipas tidak bergerak

  PERLAKSANAAN AKRTIVITI ) EKSPERIMEN 1

  .

  2

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  28/44

  221221221

  ebelum aktiiti dijalankan, murid-murid telah diberikan soal selidik untuk

  mengetahui tahap pengetahuan dan kefahaman murid tentang tenaga solar. emasaeksperimen 1 dijalankan, setiap kumpulan akan melaksanakan pemasanagan objek melalui

  manual yang disediakan. =pabila timbul permasalahan, mereka bertanya kepada guru ataupun

  rakan-rakan kumpulan yang lain. =ktiiti kumpulan yang amat mencabar adalah pembinaan

  bot solar. !urid-murid lelaki lebih mudah membuat pemasangan berbanding murid

  perempuan. "amun begitu, masalah dapat diselesaikan dengan bantuan murid-murid lelaki

  dalam menyiapkan pemasangan setiap objek.

  2

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  29/44

  221221221

  PERLAKSANAAN AKTIVITI*EKSPERIMEN 2

  ebelum memulakan aktiiti, murid-murid telah menyiapkan pemasangan objek solar

  masing-masing. Pada hari aktiiti dijalankan, mereka diberikan tugasan berbea dengan objek

  yang dibina. etiap kumpulan akan di%akili oleh dua orang murid bagi melaksanakan

  eksperimen. etiap tugasan tidak dijalankan seretak kecuali aktiiti akhir tambahan adalah

  lumba kereta solar yang menarik perhatian murid. etiap kumpulan akan menjalankan

  tugasan menghalakan sel solar ke arah matahari dan dan tugasan kedua menutup sel solar

  dengan menggunakan tangan. 'idapati apabila sel solar objek mengenai matahari

  2"

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  30/44

  221221221

  menyebabkan ia bergerak dan objek berhenti bergerak apabila sel solar dihalang dari

  mengenai matahari. =ktiiti perlumbaan kereta solar menunjukkan kereta solar sai

  sederhana bergerak lebih laju berbanding kereta solar mini.

  "

  2)

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  31/44

  221221221

  PERLAKSANAAN AKTIVITI 3* PERMAINAN JIGSA6 PU77LE

  =ktiiti ini dijalankan bagi menambahkan pengetahuan pelajar bukan sahaja tentang

  tenaga solar tetapi terdapat juga tenaga-tenaga lain yang boleh diperbaharui. =ktiiti ini

  memberi kesedaran kepada murid baha%a kita tidak boleh bergantung kepada minyak

  semata-mata kerana ia akan habis. !ereka juga menyedari baha%a tenaga solar tidak

  menyebabkan pencemaran dengan membandingkan kereta solar dan kereta biasa yang

  mengeluarkan asap. !ereka juga menyatakan tidak banyak kereta dan objek yang

  menggunakan tenaga solar. !urid-murid dijelaskan ia sedang dibangunkan dan merekalah

  )

  30

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  32/44

  221221221

  generasi baru yang akan mengaplikasikan penggunaan tenaga solar pada masa hadapan. Bak

  kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya.

  KEBERKESANAN AKTIVITI

  'apatan ialah keputusan yang didapati berdasarkan aktiiti yang dijalankan. aya

  telah menggunakan tiga kaedah yang berbea untuk mengumpul data-data berdasarkan

  aktiiti yang dijalankan.

  1. =nalisis soal selidik sebelum dan selepas aktiiti.

  Per!ara M#n

  S'a, %e,#(#! %ee, a!"#$#"# 2.4

  S'a, %e,#(#! %e,e&a% a!"#$#"#

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  33/44

  221221221

  >adual 1

  B#, Gre( See, a!"#$#"# Se,e&a% a!"#$#"# Pera"%

  &en#n!a"a

  n

  Bil ) Bil )

  1. :emerlang 1 * 12 60 **)

  2. ederhana ( 4* 9 40 -*)

  3. $emah 10 *0 0 0 0)

  >umlah 20 100 20 100

  >adual 2

  Mar!a

  &en#n!a"an

  Taa& &en#n!a"an J,a r#( Pera"%

  8*19 &ertinggi 12 60)

  5*: ederhana 9 40)

  9*4 8endah 0 0)

  >adual 3

  !aklumat dalam ketiga-tiga jadual menunjukkan markah yang diperolehi

  oleh murid-murid sebelum dan selepas aktiiti. Berdasarkan analisis di atas,

  peningkatan yang amat baik jelas dilihat selepas aktiiti dijalankan. 'aripada analisis

  yang dijalankan, seramai 12 orang murid iaitu

 • 7/23/2019 Tugasan Mini Projek Sba3033 Norkhabibah d20112053964

  34/44

  221221221

  terarah kepada pembinaan model solar berdasarkan manual yang disediakan. !urid-murid

  berjaya membina model solar hasil kerjasama dan bantuan rakan sekumpulan serta bantuan

  rakan kumpulan yang lain.

  Eksperimen 2

  Pada akhir aktiiti, murid-murid mendapati baha%a model solar akan dapat bergerak

  jika diberi pencahayaan terus dari cahaya matahari. !odel solar tidak akan berfungsi

  sekiranya sel solar ditutup daripada mengenai cahaya matahari. !urid-murid juga dapat

  menyatakan perubahan tenaga yang berlaku iaitu tenaga matahari, tenaga elektriksel solar/

  dan tenaga kinetik.

  Permainan Jigsaw Puzzle

  Pada akhir aktiiti, murid-murid mengetahui bukan tenaga solar sahaja yang menjadi

  sumber boleh diperbaharui. &erdapat tenaga-tenaga lain yang boleh diperbaharui selain solar

  iaitu biojisim, angin, air, dan ombak. !ereka juga menyatakan kegunaan tenaga-tenaga

  tersebut dapat memelihara alam sekitar.

  3. Da&a"an "ea, er%aa r#(.

  Gr

  Mr#( AMr#( B

  Mr#( /

  A&a!a -an an(a ;aa "en"an "enaa %',ar