of 25 /25
0 | Page KOD & NAMA KURSUS SBA 3013 : PENGANTAR BIOLOGI SEMESTER 3 SESI 2011/2012 KUMPULAN : UPSI06 ( A112PJJ ) DISEDIAKAN OLEH : NAMA NO. MATRIK NO. TELEFON MOHD FADLILLAH BIN MD YUSOF D20102044670 013.9988545 NAMA PENSYARAH : ENCIK REMMY KEONG BUN POH TARIKH SERAH: 26 NOVEMBER 2012 TUGASAN MINI PROJEK

Tugasan Mini Project

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tugasan

Text of Tugasan Mini Project

Page 1: Tugasan Mini Project

0 | P a g e

KOD & NAMA KURSUS

SBA 3013 : PENGANTAR BIOLOGI

SEMESTER 3 SESI 2011/2012

KUMPULAN : UPSI06 ( A112PJJ )

DISEDIAKAN OLEH :

NAMA NO. MATRIK NO. TELEFON

MOHD FADLILLAH BIN MD YUSOF

D20102044670

013.9988545

NAMA PENSYARAH : ENCIK REMMY KEONG BUN POH

TARIKH SERAH: 26 NOVEMBER 2012

TUGASAN MINI PROJEK

Page 2: Tugasan Mini Project

1 | P a g e

Amali 1 : Unit Pelajaran 2 (Molekul organik)

Pengenalan:

Larutan Benedict’s adalah cecair biru jernih yang digunakan untuk menguji kehadiran gula

penurunan. Semasa kehadiran gula ringkas, larutan benedict’s akan berubah warnanya kepada

hijau, kuning, dan merah bata. Perubahan warna-warna ini bergantung kepada jumlah

kehadiran gula ringkas tersebut.

Objektif:

Untuk membezakan diantara gula penurunan dengan gula bukan penurunan.

Aspek keselamatan:

Segala peraturan di dalam makmal perlu di patuhi untuk mengelakkan sebarang kemalangan

dan ketidak ketepatan data.

Pernyataan masalah:

Bagaimana hendak membezakan gula penurunan dan gula bukan penurunan?

Hipothesis:

Hanya gula penurunan boleh menukarkan warna biru larutan Benedict’s kepada warna merah

bata bila di panaskan.

Pemboleh ubah:

Dimanipulasi : Jenis gula

Bergerak balas: Perubahan warna larutan benedict’s

Di malarkan: Kuantiti setiap gula

Teknik:

Menggunakan ujian Benedict’s untuk membezakan di antara gula penurunan dan gula bukan

penurunan.

Page 3: Tugasan Mini Project

2 | P a g e

Bahan:

Larutan Benedict’s, air suling, gula penurunan (larutan fructose, larutan maltose, larutan

glucose dan larutan lactose) dan gula bukan penurunan (larutan sucrose)

Alat Radas:

Tabung uji, bikar, pemegang tabung uji, rak tabung uji, dawai kasa, kaki retort dan penunu

Bunsen.

Kaedah:

1. Campurkan 2 ml larutan benedict’s dan 2 ml air suling ke dalam tabung uji.

2. Goncang dan panaskan larutan tersebut selama minit di dalam bikar yang mengandungi

air yang mendidih dan perhatikan.

3. Catatkan pemerhatian di dalam jadual 1.

4. Ulang langkah 1, 2 dan 3 untuk larutan fructose, maltose, glucose, lactose dan sucrose.

xxxxxxxxxxxxxxx

Rajah 1 susunan alat radas untuk ujian Benedict’s

Bikar yang berisi air

yang mendidih

Campuran 2 ml

larutan benedict’s dan

2 ml larutan gula.

Page 4: Tugasan Mini Project

3 | P a g e

Hasil / Keputusan:

Jadual 1

Gula Jenis Gula Warna asal larutan Warna akhir larutan

Air suling - Biru Biru

Fructose Gula penurunan Biru Merah bata

Maltose Gula penurunan Biru Merah bata

Glucose Gula penurunan Biru Merah bata

Lactose Gula penurunan Biru Merah bata

Sucrose Gula bukan

penurunan

Biru Biru

Perbincangan:

Daripada ekperimen yang telah dijalankan menunjukkan bahawa glukosa, fruktosa, maltose,

dan laktosa menukarkan warna larutan Benedict’s daripada biru kepada merah bata bila di

panaskan.

Kesimpulan:

Hanya gula penurunan akan menukarkan warna larutan Benedict’s daripada warna biru kepada

merah bata. Ini mengukuhkan hipotesis yang telah di buat.

Page 5: Tugasan Mini Project

4 | P a g e

Amali 2 : Unit Pelajaran 4 (Struktur, fungsi dan metabolism sel)

Pengenalan:

Dalam ujikaji ini, visking tiub di gunakan sebagai model membran sel hidupan. Visking tiub

adalah separa telap kerana ia membenarkan air dan molekul-molekul yang lebih kecil

melaluinya, tetapi menghalang molekul-molekul yang lebih besar daripada melaluinya.

Penyerapan molekul-molekul melalui membran adalah disebabkan oleh pergerakan rawak dan

pelanggaran molekul.

Objektif:

Untuk mengkaji ciri-ciri separa telap membran.

Aspek keselamatan:

Segala peraturan di dalam makmal perlu di patuhi untuk mengelakkan sebarang kemalangan

dan ketidak ketepatan data.

Pernyataan masalah:

Adakah visking tiub bersifat separa telap?

Hipothesis:

Visking tiub adalah membran separa telap yang membenarkan molekul-moleku kecil seperti

iodine dan glukosa melaluinya, tetapi menghalang molekul-molekul kanji yang lebih besar

daripada melaluinya.

Pemboleh ubah:

Dimanipulasi : Saiz molekul-molekul

Bergerak balas: kehadiran atau ketiadaan molekul-molekul iodine, glukosa dan kanji

Di malarkan: Masa

Bahan:

Benang, 15 ml larutan kanji, 15 ml larutan glukosa, 15 ml larutan iodine, larutan Benedict’s, air

suling dan Visking tiub.

Page 6: Tugasan Mini Project

5 | P a g e

Alat Radas:

Bikar, dan pipet

Kaedah:

1. Rendam tiub Visking di dalam air selama 10 minit untuk melembutkannya.

2. Ikatkan hujung tiub Visking dan biarkan satu hujung lagi terbuka.

3. Gunakan pipet untuk mengisi tiub Visking dengan 15 ml larutan kanji dan 15 ml larutan

glukosa.

4. Ikatkan bahagian tiub Visking yang terbuka.

5. Basuh bahagian luar tiub Visking dengan menggunakan air suling untuk menyingkirkan

kesan-kesan kanji dan glukosa.

6. Letakkan tiub visking ke dalam bikar yang mengandungi air suling. Rajah 2

7. Campurkan 15 ml larutan iodin ke dalam air suling tersebut dan biarkan selama 20 minit.

8. Perhatikan jika terdapat sebarang perubahan warna air suling.

9. Lakukan ujian Benedict’s bagi air suling dan kandungan di dalam tiub Visking.

10. Rekodkan keputusan di dalam jadual 2.

Rajah 2

Tiub Visking

Air sulit + 15 ml

larutan iodin

Page 7: Tugasan Mini Project

6 | P a g e

Hasil / Keputusan:

Semua data di catatkan di dalam jadual 2

Jadual 2

Kandungan Warna awal Warna akhir

Ujian Beneditct’s

(ujian kehadiran

gula)

Kandungan tiub

Visking

15 ml larutan

glukosa

15 ml larutan

kanji

Jernih Biru tua ( positif

kanji)

Mendapan

merah bata.

(Positif glukosa)

Air di dalam

bikar

Air suling

15 ml larutan

iodin

Perang Perang ( Negatif

kanji)

Mendapan

merah bata.

(Positif glukosa)

Perbincangan:

1. Daripada ekperimen yang telah dijalankan menunjukkan bahawa:

a) Molekul-molekul iodin yang lebih kecil dari air suling dapat diserap ke dalam tiub

Visking menyebabkan larutan kanji berubah menjadi biru tua.

b) Molekul-molekul kanji lebih besar menyebabkannya tidak dapat keluar daripada tiub

Visking. ( warna air suling masih berwarna perang)

c) Sebahagian molekul-molekul glukosa yang kecil telah di serap keluar dari tiub

Visking ke dalam air suling. (di buktikan dengan ujian Benedict’s - positif glukosa)

2. Ini menunjukkan, tiub Visking hanya telap kepada iodin dan glukosa, tetapi tidak telap

kepada kanji.

Kesimpulan:

Hasil ujikaji menunjukkan bahawa tiub Visking adalah separa telap kerana hanya membenarkan

molekul-molekul yang lebih kecil seperti iodin dan glukosa melaluinya, tetapi menghalang

molekul-molekul yang lebih besar seperti kanji melaluinya.

Page 8: Tugasan Mini Project

7 | P a g e

Amali 3 : Unit Pelajaran 6 (Keturunan dan variasi)

Pengenalan:

Ketinggian manusia adalah variasi selanjar. Bentuk graf kekerapan melawan ketinggian

menunjukkan taburan normal.

Objektif:

Untuk mengkaji variasi ketinggian manusia

Aspek keselamatan:

Segala peraturan di dalam makmal perlu di patuhi untuk mengelakkan sebarang kemalangan

dan ketidak ketepatan data.

Pernyataan masalah:

Apakah jenis variasi bagi ketinggian manusia?

Hipothesis:

Ketinggian manusia adalah variasi selanjar

Pemboleh ubah:

Dimanipulasi : ketinggian pelajar

Bergerak balas: jumlah pelajar

Di malarkan: umur pelajar

Teknik:

Pita pengukur di gunakan untuk mengukur ketinggian setiap pelajar

Bahan / Alat Radas:

Pita pengukur, 40 pelajar tahun 6 sejahtera SK Temin

Page 9: Tugasan Mini Project

8 | P a g e

Kaedah:

1. Ukur ketinggian setiap pelajar di dalam kelas.

2. Ketinggian pelajar di bahagikan mengikut kumpulan ketinggian, bermula dari ketinggian

120 cm sehingga 164 cm.

3. Kira bilangan pelajar mengikut kumpulan ketinggian dan rekodkan di dalam jadual 3.

4. Bina graf untuk menunjukkan bilangan pelajar melawan ketinggian.

Hasil / Keputusan:

1. Semua data di rekodkan di dalam jadual 3.

Jadual 3

Ketinggian

(cm)

120 -

124

125 -

129

130 -

134

135 -

139

140 -

144

145 -

149

150 -

154

155 -

159

160 -

164

Bil. pelajar 1 3 5 7 9 6 4 3 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

120 - 124 125 - 129 130 - 134 135 - 139 140 - 144 145 - 149 150 - 154 155 - 159 160 - 164

Bila

nag

an P

ela

jar

Ketinggian (cm)

Page 10: Tugasan Mini Project

9 | P a g e

Perbincangan:

1. Daripada ekperimen yang telah dijalankan menunjukkan bahawa:

a) Ketinggian pelajar menunjukkan variasi selanjar

b) Graf bilangan murid melawan ketinggian pelajar menunjukkan taburan normal.

Kesimpulan:

Keputusan eksperimen menunjukkan ketinggian manusia adalah variasi selanjar yang mana

menyokong hypothesis yang telah dibuat.

Page 11: Tugasan Mini Project

10 | P a g e

Amali 4 : Unit Pelajaran 8 (Anatomi dan fisiologi tumbuhan)

Pengenalan:

Kesan kepekatan larutan yang berbeza pada sel tumbuh-tumbuhan dapat di siasat dengan

mudah dengan menggunakan pelbagai jenis sel tisu tumbuhan berair seperti sawi, timun dan

saderi. Cuba ambil tisu yang hamper dengan kutikel tumbuhan tersebut, supaya mana-mana

tisu tumbuhan yang bengkok atau lentur disebabkan kesan osmotik dapat dilihat dengan jelas.

Objektif:

Untuk mengkaji kesan larutan hipotonik, isotonic dan hipertonik ke atas sel tumbuhan.

Aspek keselamatan:

Segala peraturan di dalam makmal perlu di patuhi untuk mengelakkan sebarang kemalangan

dan ketidak ketepatan data.

Pernyataan masalah:

Apakah kesan larutan hipotonik, isotonik dan hipertonik terhadap sel tumbuh-tumbuhan?

Hipothesis:

1. Sel tumbuhan yang diletakkan dalam larutan hipotonik akn menyerap air dan menjadi

segah.

2. Sel tumbuhan yang diletakkan dalam larutan isotonik tidak berubah.

3. Sel tumbuhan yang diletakkan dalam larutan hipertonik akan kehilangan air dan menjadi

flasid (layu)

Pemboleh ubah:

Dimanipulasi : Jenis larutan tonik

Bergerak balas: kesan ka atas batang tumbuhan

Di malarkan: saiz batang tumbuhan

Page 12: Tugasan Mini Project

11 | P a g e

Bahan:

5 % larutan sukrosa, 30% larutan sukrosa, air suling dan batang sawi.

Alat Radas:

Pisau,bikar, forsep dan jam randik.

Teknik:

Batang sawi di potong kepada 3 bahagian yang sama besar. Kemudian setiap satu keratan di

letakkan kedalam 3 larutan yang berbeza (hipotonik, isotonik, dan hipertonik). Perubahan

bentuk batang sawi ini di rekodkan dalam jadual 4.

Kaedah:

1. Potong batang sawi sepanjang 5 cm dan bahagikan kepada tiga potongan yang sama

besar.

2. Letakkan setiap satu potongan batang sawi tersebut kedalam 3 bikar yang berbeza

Bikar A: mengandungi air suling (larutan hipotonik)

Bikar B: mengandungi 5% larutan sukrosa (larutan isotonik)

Bikar C: mengandungi 30% larutan sukrosa (larutan hipertonik)

3. Selepas 30 minit, perhatikan setiap potongan batang sawi dan rekodkan pemerhatian

dalam jadual 4

Page 13: Tugasan Mini Project

12 | P a g e

v

Rajah 4 Tisu sawi dalam pelbagai larutan

Batang sawi

5 cm jalur sawi

Bikar C: 30% larutan

sukrosa

Bikar B: 5% larutan

sukrosa

Bikar A: Air suling

Page 14: Tugasan Mini Project

13 | P a g e

Hasil / Keputusan:

Jadual 4

Larutan Air suling (larutan

hipotonik )

5% larutan sukrosa

(larutan isotonik)

30% larutan sukrosa

(larutan hipertonik)

Lukisan

Penerangan Bengkok ke luar Tidak berubah Bengkok ke dalam

Inferens Air diserap masuk

ke dalam sel

secara osmosis

dan memenuhi

vakuol,

menyebabkannya

mengembang.

Sel kelihatan

membengkak

kerana cecair

dalam vakuol

menekan

sitoplasma dan

membrane sel ke

dinding sel.

Sel mengalami

keadaan segah

Kadar air masuk

dan keluar dari sel

secara osmosis

adalah sama.

Tiada perubahan

bentuk dan saiz

sel

Air mersap keluar

dari vakuol sel

tumbuhan secara

osmosis.

Isi padu sel akan

berkurang, sel

menjadi flasid,

vakuol menjadi

kecil dan membran

sel tertarik jauh

dari dinding sel.

Sel mengalami

plasmolysis.

Page 15: Tugasan Mini Project

14 | P a g e

Perbincangan:

Daripada ekperimen yang telah dijalankan menunjukkan bahawa sel sawi:

a) Menyerap air daripada larutan hipotonik dan menjadi segah

b) Tidak menyerap atau hilang air dalam larutan isotonik dan menyebakanya tidak

berubah.

c) Hilang banyak air dalam larutan hipertonik menjadikannya flasid.

Kesimpulan:

Eksperimen menyokong ketiga-tiga hypothesis yang telah dibuat.

Page 16: Tugasan Mini Project

15 | P a g e

Amali 5 : Unit Pelajaran 11 (Histologi dan fisiologi haiwan )

Pengenalan:

Sel pada hujung akar bawang boleh digunakan untuk mengkaji mitosis di dalam sel tumbuhan.

Sel meristem yang terdapat pada hujung akar bawang adalah tempat penghasilan sel-sel yang

baru.

Objektif:

Untuk mengkaji peringkat-peringkat mitosis dalam sel bawang.

Aspek keselamatan:

Segala peraturan di dalam makmal perlu di patuhi untuk mengelakkan sebarang kemalangan

dan ketidak ketepatan data.

Pernyataan masalah:

Adakah semua peringkat mitosis akar bawang dapat dilihat?

Hipothesis:

Semua peringkat mitosis bagi sel bawang dapat dilihat dengan jelas dengan menggunakan

mikroskop.

Teknik:

Tisu akar bawang di ambil, diletakkan di bawah mikroskop dan di perhatikan.

Bahan:

Larutan asetik orsein,kertas turas,dan akar bawang.

Alat Radas:

Mikroskop, slide mikroskop, penutup slip, pin, skapel, forcep, piring petri dan piring pemanas

elektrik.

Page 17: Tugasan Mini Project

16 | P a g e

Kaedah:

1. Ambil sedikit tisu muda pada akar bawang.

2. Letakkan di dalam piring petri yang berisi larutan asetik orsein.

3. Letakkannya di atas piring pemanas selama 5 minit

4. Titiskan sedikit larutan asetik orsein ke atas slide dan letakkan tisu bawang ke dalam

larutan tersebut.

5. Gunakan pin untuk membelah tisua akar bawang tersebut.

6. Letakkan slide di permukaan yang rata, dan tutupnya dengan kertas turas, dan tekan

dengan pelahan di atas slide tersebut.

7. Lihat sel tisu bawang tersebut di bawah mikroskop, dan kenalpasti peringkat-peringkat

mitosis yang berlaku.

8. Lukis dan labelkan nucleus bagi setiap peringkat mitosis.

Page 18: Tugasan Mini Project

17 | P a g e

Hasil / Keputusan:

Berikut adalah gambar 4 peringkat utama mitosis.

Kesimpulan:

Pemerhatian eksperimen menyokong hipotesis.

Page 19: Tugasan Mini Project

18 | P a g e

Rujukan:

Lim Ching Chai, (2012). Xpress A+ SPM 4.5. Sasbadi Sdn. Bhd.

PN. Ruhaizah Binti Abd Majid, Pembantu Makmal SMK Padang Saujana.Jerantut

Pahang

En Fadhil Bin Manap. Pembantu Makmal SMK Padang Saujana,Jerantut Pahang

Page 20: Tugasan Mini Project

19 | P a g e

Lampiran

Amali 1

Page 21: Tugasan Mini Project

20 | P a g e

Amali 2

Page 22: Tugasan Mini Project

21 | P a g e

Amali 3

Page 23: Tugasan Mini Project

22 | P a g e

Amali 4

Page 24: Tugasan Mini Project

23 | P a g e

Amali 5

Page 25: Tugasan Mini Project

24 | P a g e