Click here to load reader

TTXXIIKKIITTTTOOetakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/Txikitto-109.pdf · da zein den hori: ‘Euskal kantagintza - ren ataria’. Euskaldunak dira denak. Webgune berria

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TTXXIIKKIITTTTOOetakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/Txikitto-109.pdf · da zein den...

 • ································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································

  kkiirrooll ssaarriiaaAARRKKUU--TTIIRROOAANN

  2010-01 • 109. zenbakia

  TTXXIIKKIITTTTOO

 • ················································································································································································································································································································································································································································································································································22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA2

  Berriak

  Kaixo Urkiko Arrateko Andra Maritik!Atzean gelditu dira Olentzero etaErregeak, opari eta turroi usainak. Urteberria hasi dugu indar eta gogotsu, elur,euri eta haizea izan baditugu ere. 3. eta 4. mailakoak igerilekuan ari dirapozik.Eskolatik kanpo ondo pasatzeko asmozhor ari dira zapatuetako tailerretarakoizena ematen: 3. eta 4. mailakoak dantzaikastarorako; 5. mailakoak sukaldaritzaneta 6. mailakoak “scarbooking”. Ezdakizula zer den? Bada, zoaz, ikasi etahurrengoan guztiei kontatu argazkigintzaneta markogintzan moldatzen ikasdezagun.Hurrengorako Aratosteak eta SantaAgeda, San Blas eta eskolako ateakzabalik izango ditugu, nahi duzuenguztiontzat. Emango dizuegu berri. Lasterarte!

  Aratosteak hurbil daude, aste bi eskasfalta dira, eta herria mozorrotzen hasikoda berehala. Herriko paretak hasi dirakolorea hartzen Aratosteetako kartelekin,izan ere, karte lehiaketak banatu ditu beresariak. Nagusien kartelak mozorrotzenditu herriko kaleak, baina gaztetxoek erejaso dituzte sariak. 11 eta 14 urte bitarte-koen artean Aitor Casaña Angoitiak (11urte) irabazi du ‘Etxe zoroa’ kartelarekin,eta 10 urte artekoen mailan Irune FariñasArgoitia (9 urte) izan da garailea‘Gorbatadun pailazoa’ kartelarekin.Zorionak guztioi!

  AARRGGIITTAARRAATTZZAAIILLEEAA:: ““......eettaa kkiittttoo!!”” EEuusskkaarraaEEllkkaarrtteeaa,, UUrrkkiizzuu,, 1111 -- ssoollaaiirruuaarrtteeaa..2200660000 EEiibbaarr .. TTeell:: 994433 220066777766..EERRRREEDDAAKKZZIIOO KKOONNTTSSEEIILLUUAA:: EEkkhhii BBeellaarr ,,KKoollddoo MMiittxxeelleennaa eettaa EEiibbaarrkkooiikkaasstteettxxeeeettaakkoo oorrddeezzkkaarriiaakk..AADDMMIINNIISSTTRRAAZZIIOOAA:: MMaarriissooll UUrriiaarrttee..EERRRREEDDAAKKZZIIOOAA EETTAA MMAAKKEETTAAZZIIOOAA:: EEkkhhii BBeellaarreettaa KKoollddoo MMiittxxeelleennaa..

  AARRGGAAZZKKIIAAKK:: ......eettaa kkiittttoo!! aallddiizzkkaarriikkooaarrggaazzkkii aarrttxxiibbooaa,, EEkkhhii BBeellaarreettaa KKoollddoo MMiittxxeelleennaa..AAZZAALLEEKKOO AARRGGAAZZKKIIAA:: EEkkhhii BBeellaarr..CCOOPPYYRRIIGGHHTT--AA:: TTxxiikkiittttoo!!LLEEGGEE--GGOORRDDAAIILLUUAA:: SSSS--11111111//9966

  EEiibbaarrkkoo UUddaallaakk ddiirruuzz llaagguunndduuttaakkoo aallddiizzkkaarriiaa

 • PPAAPPEERREETTIIKK IINNTTEERRNNEETTEERRAA

  GGaurtik aurrera TXIKITTO! interneten egongo da soilikirakurgai. Agur esan dio paperari TXIKITTOk eta orainsarera jo beharko da bertan azaltzen diren denborapasa,txiste, ipuin, elkarrizketa eta berriak irakurtzeko. Edonork jaitsidezake bere ordenagailura aldizkaria eta inprimatu, beraz, papereanirakurtzeko aukera egongo da. Eta hori nola egin? Ba oso errez!www.etakitto.com webgunearen azalean egongo da TXIKITTO(bestela ere, webgunean TXIKITTO izeneko atal bat dago eta horere egongo da eskuragai, aurreko aleekin batera).Ordenagailura jaisteko, horrela,TXIKITTOren azalean klik egin etadeskargatzeko eman, besterik ez!Behin ordenagailura jaitsita,aldizkaria paperean izangobazenu bezala irakurri ahalizango da. Esan kaixo, beraz,TXIKITTOren aro berriari!

  22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA 3

  Aagurr················································································································································································································································································································································································································································································································································

 • ················································································································································································································································································································································································································································································································································22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA4

  Denborapasak

 • 22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA 5

  Kdenborapasa················································································································································································································································································································································································································································································································································

 • ················································································································································································································································································································································································································································································································································22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA6

  Denborapasak

 • 7

  Izu margolar················································································································································································································································································································································································································································································································································

  OORRDDEENNAAGGAAIILLUUAA KKOOLLOORREEZZ BBEETTEEKKOO DDUUGGUUDDAANNOONN AARRTTEEAANN??

  22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA

 • ················································································································································································································································································································································································································································································································································22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA8

  Ipuina

  azen behin Miren deitzen zen ume bat.Nahiko baxua zen, ile horia eta luzeazeukan. Larunbat batean bere lagune-kin (Andres, Olaia, Helena eta Joseba)gelditu zen bizikletan ibiltzera joateko

  Ordu erdiz ibili ondoren oso neka-tuta zeuden eta pixka bat gelditzea erabaki zuten.Gelditu zirenean ipotx ñ imiño bat ikusi zuten.Ipotxaren lagun oso onak egin ziren. Orduan, ipot-xak esan zien:

  -Lagunok, arazo bat daukat.-Zein da arazoa? –galdetu zuen Andresek.-Jarraitu nazazue eta esango dizuet –erantzun

  zuen ipotxak.Denek jarraitu zioten eta zuhaitz handi batera

  eraman zituen.-Hau nire etxea da –esan zuen ipotxak-, eta

  gizon horrek bota egin nahi du.Orduan Mireni ideia bat bururatu zitzaion.-Gizonari zuhaitz hau ez mozteko esango diogu.Gizona etorri zenean Olaiak esan zion:-Ez bota zuhaitz hau.-Zergatik? –galdetu zuen gizonak.-Zure irudimenak sortutakoa da, berez harri bat

  delako –erantzun zion Mirenek.-Begira horko hori, zergatik ez duzu botatzen?

  –esan zuen Josebak.-Egia esan, horko hori botatzen badut, aste

  osoan ez naiz etorri behar izango, handiagoa delako.Hurrengo astean itzuli zenean ez zuen ipotxa-

  ren zuhaitza bota, Mirenen gezurra sinestu zuelako.Ipotxak eskerrak eman zizkien. Berandu zen etajoan egin behar zuten. Etxera heldu zirenean bere-hala hartu zuten lo eta ez zuten egun hori ahaztu.

  Jone Atxa

  Ipotxaren arazoa

  BB

 • 22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA 9

  Ktxistea················································································································································································································································································································································································································································································································································

  -Ama, ama, eskolan Rambodeitzen didate.-Lasai seme, zuzendariarekinegingo dut berba.-Ez, ez. Hau nire misioa da.

  Nagore Ruiz

  -Jaimito, esku batean 10 sagarbaditut, eta bestean beste 10. Zerdaukat?-Esku handiak, andereño.

  Ainhoa Beorlegui

  Zer esaten dio harri batek bestebati?-“Zein bizitza gogorra dugun”.

  Danel Errasti

  Emakume bi elkartzen dira etaesaten dio batak besteari:-Nire senarra aingeru bat da.-Hau zortea! Nirea oraindik bizirikdago.

  Leire Lekumberri

  Badoa gizon bat eta putzu bateraerortzen da. Orduan emakume bathurbiltzen da eta gizonak esatendio:-Auxilio!!!Eta emakumeak:-Bai, bai gizona, baina nire izenaSocorro naiz.

  Iker Azkarate

  Zer esaten dio ipurdi masail batekbesteari?“Zeinen gaizki usaintzen duenerrepidean”.

  Sergio Sola

  Amak esaten dio semeari:-Ez jolastu suarekin!Eta sua lagun gabe geratu zen.

  Egoitz San Martin

 • ················································································································································································································································································································································································································································································································································22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA10

  Txisteak

  Maisuak Jaimitori:-Zer da kanibal bat?-Ea, zure aita eta ama jaten badiu-zu, zu zer zara?-Umezurtza.

  Asier Xabier Acosta

  Oliba batek kotxe berria erosizuen eta lagunari esan zion:-Goazen buelta bat ematera nirekotxe berrian.Kotxean zeuden eta bapatean istri-pu bat izan zuten.-Hezurra hautsi dut –esan zuenoliba batek.-Nik ez dut apurtu, hezur gabekoanahiz-eta.

  Ane Arranz

  Maisuak Jaimitori:-Jaimito, zenbat dira bi gehi bi?-Auskalo! Ez badizkidazu datugehiago ematen…

  Irene

  Amak etxeko leihotik esaten diobere semeari:-Igo azkar seme!Eta semeak erantzuten dio:-Zertarako? Berriz ere botatzeko?

  Iraia Tardio

 • 11

  Ktxistea················································································································································································································································································································································································································································································································································

  Lelo bat izozki denda batean sartueta esaten dio izozgileari:-Emango didazu izozki bat mese-dez?-Zein zaporetakoa?-Berdin zait, erori egingo zait-eta.

  Alazne Carretero

  Gizon bat farmazia batera sartueta galdetzen du:-Ba al daukazu azido azetil salizili-koa?-Aspirina esan nahi duzu, ezta?-Ah kontxo! Izena ahaztuta neu-kan.

  Malen Txurruka

  Gizon bat txori-dendara sartu zeneta loro elebiduna eskatu zuen.Dendariak hanka bakoitzean sokabana zuena erakutsi zion:-Ezkerreko sokatik tira eginez geroeuskaraz egingo du berba eta,eskuinekotik tira eginez gero, kata-lanez.-Aizu, eta bietatik batera tira egi-ten badiot?-Zoroa halakoa! Lurrera joangonaiz mokoz aurrera! –erantzunzion loroak.

  22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA

 • ················································································································································································································································································································································································································································································································································22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA12

  Txikihoroskopoa

  Ez da hilabete pasa urte berriansartu ginenetik eta hasi zara jadagaiztokeritan. Ez da oso gauzagogorra izan egin duzuna, bainazergatik egin duzu?

  Gorputza mugitzeko sasoia helduda. Altxa jarlekutik eta mugituipurdia. Ariketa fisikoa egitea ezzaizu bat ere txarto etorriko.

  Nahi gabe egiten duzu, bainabesteei ez die batere graziarikegiten gauza horrek. Saia zaitezhori kontrolatzen. Bestela, denaoso ondo irtengo zaizu.

  Zuk ez dakizu, berak ez daki,hark ere ez… beraz, nork apurtuzuen hori? Ikusiko duzu nolaazkenean mihiluzeren batirtetzen den.

  2010. urtea osasuntsu hasi duzu,oso gogotsu. Prest zaude edozergauza egiteko eta inork ezinzaitu gelditu. Zure urtea izangoda aurtengoa.

  Kolore gorria, kolore gorrimadarikatua. Saia zaitez hilabetebatez kolore horretatik hurbil ezegoten, ezin izango zara trankilegon bestela-eta.

 • 22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA 13

  Atxikihoroskopo················································································································································································································································································································································································································································································································································

  Aratosteak izango dira berehala.Ba al dakizu zein koko jantzieramango duzun? Seguru zuk ezduzula espresuki prestatzen,baina gutxienez pentsatu pixkat.

  Jertse poli-polita erosiko duzueta liluratuta utziko dituzudenak. Denek nahi izango dutezurea bezalako jertsea, bainahori zurea da, zurea bakarrik.

  Zer kostatzen zaizu ‘eskerrikasko’ esatea? Eta ‘barkatu’esatea? Badirudi horrelakoberbak esateko zerbait ordaindubehar duzula.

  Motxila bete-bete egindapaseatzearekin ez pentsa gauzaasko egiten duzunik. Zabaltzen alduzu motxila etxean? Pisugutxiago sartu beharko zenuke.

  Burua beste leku batean edukikoduzu. Gauzak ahaztu egingozaizkizu, baina lasai, azkarpasatuko zaizun ‘amnesia’momentua-eta.

  Zuk nahi baduzu eta berak nahibadu… zer gehiago behar duzuebikote bezala ibiltzeko? Utzilotsak alde batera eta gozatumomentuaz!

 • interneteninterneteninterneteninterne-

  ter

  rne

  etee

  interneten

  www.trikitixa.netMusika eta internet lotuta daudelanabaria da, bertan munduko edo-zein musika mota, talde, bakarlariedo gai horrekin zerikusia duen edo-zer gauza aurki daitekeelako. EuskalMusikak, nola ez, badu bere lekuasarean eta, horren barruan, trikitixa-ren presentzia garrantzitsua da.Euskal Herriko Trikitixa Elkartearen webgunea da hau, eta elkartehonen gaineko eta trikitixaren munduaren gaineko informazioadago eskura bertan. Trikitixa kontzertuen agenda ikusi daiteke etabaita egin diren azken argitalpenak. Azken berri eta lanez gain,duela urteak kaleratutako diskoak kontsultatzeko aukera ere luzatzenda. Trikitixaren ataria, duina baino duinagoa.

  www.badok.infoRock-a, folk-a, pop-a, trikitixa… dene-tarik aurki daiteke webgunen honetan.Musika mota guztiz ezberdinak asko,antzekoak batzuk ere, baina den-denek daukate zerikusirik.Webgunearen azalean argi agertzenda zein den hori: ‘Euskal kantagintza-ren ataria’. Euskaldunak dira denak.Webgune berria dugu honakoa eta oso konpletoa. Kantagintzaren gai-neko historia zabala aurkezten da bertan. Bestetik, bakarlari eta taldeeuskaldunen biografia sakonak ere daude eskuragai, argazki interes-garriekin denak ere. Diskoetxeek ere badute zeresana euskal kanta-gintzan, eta eurei ere atal bat eskaintzen zaie. Horrez gain, kantagin-tzaren gaineko idatziak ere batzen dira eta baita bideoak, kantak, hi-tzak eta albisteak. Zer gehiago behar du?

 • ················································································································································································································································································································································································································································································································································

  Joan den zapatuan ekin zion Eibarko Koro Gazteakbere bideari ETB 1-eko ‘Oh happy day’ saioan eta ezinizan zuten hasiera gozoagoa izan. Epaimahaiakpuntuazio altuenarekin saritu zuen eibartarrenikuskizuna eta, ondorioz, programa irabaztekofaboritoen artean kokatzen da. Ea apirilean erehorrela den.

  h a s t e k o ,KORORIK ONENA

  erreportajea

  22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA 15

 • ················································································································································································································································································································································································································································································································································22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA16

  Erreportajea

  The Jackson Five-n‘ABC’ abestiarekinhasi zuen EibarkoKoro Gazteak ‘Oh happyday’-ko bigarren edizioa.Ikusi zenez, MichaelJackson eta honen anaienmusika ederki jaso eta inter-pretatzen dute abeslarieibartarrek, izan ere, ezzuten bakarrik nominazioe-tatik ihes egin, baizik etagaueko puntuazio altuenalortu zuten. Benetan handiaElena Martinek zuzenduriko

  koroaren saioa, baina gaz-teek egindakoak balio han-diagoa hartzen du kontuanizanda urte bete eskas dau-kala taldeak.

  14 eta 21 urteko bitarte-ko herriko hamabi neska etahiru mutilek osatzen dute tal-dea, eta abesbatza sortuzutenetik, etengabeko gora-kadan bizi dira. ‘Oh happyday’ saioan sartzeko kastin-ga egin behar izan zuten.Kanporaketak, ordu askota-ko entseguak, kameraren

 • 22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA 17

  Aerreportaje················································································································································································································································································································································································································································································································································

  aurrean aritzeko lehen pau-soak, urduritasuna... Gauzaasko gainditu dituzte eibar-tar hauek ‘Oh happy day’saioan aritzeko eta, behin-goz, zapatuan hasi zutenibilbidea. Eta nola hasi gai-nera. Puntuazio altuenare-kin. Marka ederra.

  Finala apirileanKontuan izan behar da,

  hala ere, saioa apirileanamaitzen dela, beraz, ElenaMartinen abeslariek orainarte egin bezala laneanjarraitu beharko dute, tinkoeta, nola ez, dituztendohaiak landu eta telebistanazladuz, argi geratu baitabadutela zer esan. Eta zerabestu.

  Lehen saioan lortutako-ak ilusioz bete dituztekoroko kideak eta horrek

  lanean jarraitzeko anima-tzen ditu. Astean bost batordu eskaintzen diote en-tsaiatzeari eta argi utzidute gogor lan egin dute-la. Hori diote emaitzekbehintzat. Orain, epaima-haiak esan bezala, laneanjarraitu eta ez erlaxatu.Eibartarrek argi daukatehori, urtebetean egindakolanaren emaitza da zapa-tuko ikuskizun zoragarria.

 • ····················

  ································································································································································································································································································································································22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA18

  Multikirolakan Andreseko bikote honekgustuko du kirolean aritzea,baina bakarka baino nahiagodute euren gelakideekin bategitea. 10 urte dituzte eta hau

  euren hirugarren urtea daMultikiroletan. Horrez gain, jendeaapuntatzera animatzen dute- NoiztikzabiltzateMultikiroletan?(Biak): 3. mailatik,beraz, hauhirugarren urteadugu Multikiroletan.- Eta zer moduz?(Ion): Ondo, kirolada eta oso gustukodut kirola egitea.- Zergatikerabaki zenutenizena ematea?(Markel): Kirolaegitea gustuko duteta Multikirolak ema-ten du aukera kirolbat landu etahorretan ibiltzeko.

  (Ion): Bai, hori da,kirol ezberdinakegiteko aukeraematen du.Multikiroletan hasiaurretik pelotagustatzen zitzaidangehien, baina oraineskubaloia probatudut eta gehiagogustatzen zait.- Zein kiroletanaritu zarete orainarte aurten?(Biak): Atletismo,waterpoloan,eskubaloian etaorain rugbian.(Markel): Gauzakondo doakizkigu

  rugbian, eta seitiksei neurketa irabaziditugu.(Ion): Nik lesioadaukat.

  S

 • 22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA 19

  Kmultikirola····················

  ································································································································································································································································································································································

  Markel Gutierrezeta Ion Mayo:

  “Rugbian partidu guztiakirabazi ditugu”

  - Gogorra al da,bada, rugbia?(Markel): Guk ezdaukagu kontaktuaskorik.

  (Ion): Ez dagogorra. Beno,lehian zabiltzaneangogortsua izandaiteke, bainainolaz ere biolentoa.Oso kirol zintzoada.- Zein kirolduzuegustukoen?(Ion): Eskubaloia.Talde-kirola da etabaloia pasatzendiogu elkarri denokparte hartuz.Gainera, kirolgarbia da.(Markel): Taldekokirol gehienak ditut

  gustuko. Taldekaaritzeagustatzen zait.- Eta zeingutxien?(Biak): Kirol egunaez zaigu askogustatzen.- Ba al dagomirestenduzuenkirolariren bat?(Markel): UsainBolt. 100 metrotakomunduko errekorragainditu zuen etaberriz gainditudezakeela uste dut.(Ion): Bolt esangonuke nik ere.

 • ····································································································································································································································································································································································································22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA20

  Txikinkesta

  MMUUHHSSSSIIMMDDAAHHHHAANNII..9 urte

  Nik ohitturiadakat internetenibiltzeko,normalianeskolan, baiñabaitta etxian be.‘Magia sinsecretos’-enibiltzia gustatzenjata eta baittajolasian be.

  IISSSSAAMMBBEENNSSLLAAIIMMAANN..9 urteBatzutan eskolanetxerako lanmoduanargazkiren batedo holakogauzak billatzekoesaten deskue,eta internetentopatzen dot,Portalean. Jolastube egitten dot.

  IInntteerrnneett eerraabbiillttzzeekkoooohhiittttuurriiaa ddaakkaazzuu??

 • 22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA 21

  Atxikinkest

  ····································································································································································································································································································································································································

  Benetako mundutik at, edo benetakomunduarekin elkarbizitzan hobeto esanda,dago Internet. Ixa esan leike Interneten ez

  daguana ez dala existitzen...

  LLAAUURRAAPPAAGGOOAAGGAA..10 urteEtxian ez dakatinternet, baiñaesan desteipiñiko destela.Nik jolastekonahi dot gehixenbat, baiña gauzaasko egin leikez.

  NNEERREEAAGGOOMMAARR..10 urteBai, ibiltzen naizlantzian behin.Elgoibarkoliburutegixanibilli izan naiz.Etxeko lanakegitteko,jolasteko etabideuak ikustekoerabiltzen dotgehixen bat.

 • ························

  ················22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA22

  Eskulanak

  Tetra Brik bat zorro original etaerabilgarri baten oinarria izan daiteke.Saia zaitez pauso hauek jarraituz!

  Tetra Brik baten albokoalde estua moztu.

  Ontzia estaltzeko paperlila moztu eta itsatsi.

  Zorroaren paparra kartulina horiarengainean marraztu eta moztu.

  Margoberdearekinegindakopuntuekindekoratu.

  Tetra Brikaren atzeko aldean itsatsi zintaitsasgarriarekin eta tolestu ezazu estalkibezala geratzeko.

  zorroaMATERIALA:-Tetra Brika.-Lila koloreko papera.-Kartulina horia.-Plastiko berdeko bereizlea.-Barra-kola.-Margo berdea.-Zinta itsasgarria.-Pintzela.-Belkro itsasgarria.-Guraizeak.-Errotulagailua.

 • 22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA 23

  Keskulana························

  ································

  Euskarria egiteko, bereizle berdeamoztu zuloak dituen aldetik etapoltsan itsatsi zinta itsagarriarekin.

  Belkro itsasgarriaren zatitxo bat itsatsi zorroaneta estalkian itxi ahal izateko.

  AUKERA GEHIAGO:Estalkia dekoratu dezakezu,adibidez, lore batekin.

  zorroa

 • 22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA24

  Zer irakurri

  HIRU SAGUTXO BIZI DIRA AITONAREN NEKAZARI BATZUENSOTOAN. JOLASTEKO LEKU APARTA DA ETA EZ DUTE EZERENFALTARIK: JANARIA ERE UGARI JASOTZEN BAITUTE. EGUN

  BATEAN, HIRU SAGUTXOETAKO TXIKIENAK GAUZA ZORAGARRIAAURKITU ZUEN: EGUZKI-IZPI BAT. HARREZ GEROZTIK BERE

  BIZITZA EZ DA LEHENGOA IZANGO.

  kontaidazu eguzkiaren berri

  KANDELAK HAMABI URTE BETE DITU. EZ DAKI ZERGATIK, BAINA,LANTZEAN BEHIN, ORAINDIK GERTATU EZ DIREN GAUZAK

  IRAGARTZEN DITU. BERE BURU BARRUAN IKUSTEN DITU, ETAEZIN da ESAN GABE EGON. TAMALEZ, HERRIAN HASI DIRA AUZO-

  KOAK KANDELAREN AURREAN DAUDELA BELDURRA IZATEN ETAHASI DIRA SORGINA DELA ESATEN.

  sugandila-buztan zopa

  PIRATEN UHARTEA NOBELAK PIRATA EUSKALDUN BATZUEKKARIBE ALDEAN IZANGO DITUZTEN GORABEHERAK KONTATZEN

  DITU. BERAIEKIN HAMAIKA ABENTURA BIZIKO DITUZU,IRAKURLE: ABORDAJEAK, ESPETXE IHESAK, URREZKO ALTXORBATEN LAPURRETA… IZAN ERE, MARTIN LEGARRETA MARINELGAZTEAK EZUSTEKO HANDI BAT IZANGO DU BERE LEHENENGO

  ITSAS BIDAIAN: JUAN AGIRREANDIA PIRATA OSPETSUAEZAGUTUKO DU.

  piraten uhartea

  Juan Sanmartinliburutegian

  ················································································································································································································································································································································································································································································································································

 • 22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA 25

  Izer irakurr

  NOLAKOA, KROKO? KIRRIKI-KORROKO… NOLAKOA DA,KROKO? HIRUKIA, LAUKIA, BIRIBILA… FORMEI BURUZKOLIBURU POLITA DA HONAKOA, JOLAS EGITEKO LIBURUA.KROKOREKIN FORMAK IKASTEKO MODU DIBERTIGARRIA.KOLORETSUA HASIERATIK AMAIERARA, BERE LAGUNakAURKEZTUKO DIZKIZU KROKOK: ELFA, ZEBEDI, LIA…

  nolakoa, kroko?

  AZKEN ALDIAN, NATURREKO IRAKASLEA OSO MODU BITXIANJOKATZEN ARI DA. HORI USTE DU, BEHINTZAT, FEDEK. BAINA,JAKINA, FEDEK… ZER EDO ZER BEREZIA SENTITZEN DUEMAKUME HORREKIKO, NAHIZ ETA AITORTZEKO GAUZA EZ DEN,EZTA BERE LAGUN ONENEI ERE: TXARLI & COMPANY BANDA,DETEKTIBE-AGENTZIA PETOA. ETa, HAIN ZUZEN ERE, FEDERENSUSMOAK GERO ETA HANDIAGOAK DIREN UNEAN, LAGUN-TALDEA EKINTZETARA PASA BEHARKO DA: ARGITU BEHARREKOKASU BAT DUTE AURREAN.

  ikasle desagertuaren kasua

  -ZAINTXO, NOR DA ZAINTXO? ETA PAULORI KONTATU DIOT NORDEN ZAINTXO, NIRE BIRRAMONAK KONTATZEN ZION BEZALAAMONARI, ETA AMONAK NIRI. –HARA, MUNDU GUZTIAK DAUKA.ZAINTXO: NIK DAUKAT ZAINTXO, ZUK DAUKAZU ZAINTXO… ETADENOK DAUKAGU ZAINTXO. PATXI IZAGIRRE PSIKOLOGOARENZAINTXO PERTSONAIAN DAGO OINARRITUTA PELLO AÑORGA ETAJOKIN MITXELENAREN LIBURU HAU.

  zaintxo

  eibarkoliburudendetansalgai

  ················································································································································································································································································································································································································································································································································

 • 22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA26

  oteprontoanB ················································································································································································································································································································································································································································································································································

  - Gabonzahar egunean, aben-duaren 31an, 2010eko KirolSaria jaso zenuen …eta kitto!-reneskutik Arku-Tiraketa mailan.Zer sentitu zenuen?

  Oso polita izan zen. Kirol ezberdi-netan destakatu duten herriko kirolariakbildu ziren bertan eta ni euren arteannintzen. Eibarko Arku-Tiraketan onenaizan nintzen eta horregatik jaso nuengaraikurra Kirol Sarietan.- Eta sari hori jasoko zenuelaesan zizutenean, zer?

  Lagunengatik enteratu nintzen.Entrenatzaileak ez zidan ezer esan etasari banaketa baino egun bat lehenagoesan zidan zein ordutan joan beharnuen eta hori, berak pentsatzen bait-zuen esan zidala aurretik (barreak).Asko gustatu zitzaidan esperientzia etagustatuko litzaidake errepika-tzea.- Gaztea zara, bada, saria berrizjasotzeko aukerak izateko.

  Bai, denbora daukat aurretik.- Noiz hasi zinen arku-tiraketan?

  Duela urtebete gutxi gora behera.- Zer dela-eta hasi zinen kirolhorretan?

  Ama etorri zitzaidan esanez kaleanpapel bat ikusi zuela arku-tiraketariburuz eta abar. Berak pentsatzen zuenondo zetorkidan kirola zela eta izenaeman behar nuela. Horrela egin nuen

  Pablo Gazteluarku-tiratzaileaAzken hilabeteansariz bete da PabloGaztelu arku-tiratzaile eibartarra.12 urte bete ditu etaEibarkoArku-Tiratzaileonenaren sariairabazi zuen iaz eta,bide batez, …etakitto! EuskaraElkarteak banatzendituen 2010ko KirolSarietan garaikurraeraman zuen etxera.Bere gaztetasuneanhandia da Pablo.

 • 22001100--EEKKOO UURRTTAARRRRIILLAA 27

  ················································································································································································································································································································································································································································································································································

  boteprontoaN

  eta hor nabil.- Bazabiltza, hala ere, beste kiro-len batean?

  Foballean ere egiten dut.- Zenbat entrenamendu egitenduzu astean?

  Astean ordu biko entrenamendu bategiten dugu. Hala ere, kontuan izanbehar da arkua montatzen eta desmon-tatzen denbora dezente joaten dela.- Zer da entrenamenduetan egi-ten duzuena?Hasiera batean arkua montatzen dugu.Ondoren, luzaketak egin eta dianarikgabeko parapeto batera 30 tiraketa egi-ten ditugu. Ostean, diana jarri eta hirugezirekin hamar tirakada egiten ditugu.Orduan, tirakada bakoitzean kontatzenduguna da ez tiraketa onena ez txarre-na, erdikoa baizik.- Zenbat zabiltzate taldean?

  5-6 mutil gara.

  - Eta lagunak ez dira animatzenarku-tiraketan aritzera?

  Ez. Batek aipatu zidan izena emannahi zuela, baina hainbat konturengatikezin izan zen apuntatu.- Entrenatzailea nolakoa da?

  Miguel ona da eta asko ikasi dutberarekin. Pentsa, hasieran ez nekien iaezer, eta orain teknikari buruz asko ikasidut (arku-tiraketa nola egin behar denazaltzen du).- Aurten zein txapelketatan ari-tuko zara?

  Orain Ligan ari gara, alebinetan,eta lehena noa 300 puntutako aldeare-kin. Aldatzen aritzen gara eta jardunal-di bi falta dira amaitzeko.- Jendea arku-tiraketan aritzeraanimatuko zenuke?

  Bai. Oso kirol polita da eta gutxie-nez probatzeko esango nieke.

 • ····

  komikiakomikiakomikiakomikia

  om

  miki

  ikiaia

  komikia

  kirol sariaARKU-TIROAN

  TTXIKITTO