Click here to load reader

Åtta kommunala verksamhetschefers upplevelser su.diva- 911727/FULLTEXT01.pdf Åtta kommunala verksamhetschefers upplevelser av specialpedagogens uppdrag. En fenomenologisk intervjustudie

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Åtta kommunala verksamhetschefers upplevelser su.diva- 911727/FULLTEXT01.pdf Åtta...

 • Åtta kommunala

  verksamhetschefers upplevelser

  av specialpedagogens uppdrag.

  En fenomenologisk intervjustudie

  Jenny Andersson och Pernilla Lörner

  Specialpedagogiska institutionen

  Examensarbete 15 hp

  Specialpedagogik

  Specialpedagogprogrammet (90 hp)

  Höstterminen 2015

  Handledare: Joacim Ramberg

  English title: Perceptions of Eight Municipal Educational Leaders

  regarding the Duties of the SENCo. – A Phenomenological Interview

  Study

 • Åtta kommunala

  verksamhetschefers upplevelser

  av specialpedagogens uppdrag.

  En fenomenologisk intervjustudie.

  Jenny Andersson och Pernilla Lörner

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie är att belysa och beskriva hur åtta kommunala verksamhetschefer upplever

  organisationen kring specialpedagogens uppdrag. Vad upplever de styr deras uppdrag som ansvariga

  för det specialpedagogiska uppdraget? Vilka upplevelser har de kring specialpedagogens uppdrag i

  kommunen som verksamhetsutvecklare enligt Högskoleförordningen (SFS 2007:638)?

  Datainsamlingen har skett genom halvstrukturerade intervjuer med verksamhetschefer inom sju

  kommuner i Mellansverige. Diskussionen kring deras upplevelser har stått i fokus. Det insamlade

  materialet har analyserats med hjälp av Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska teori samt

  genom en problematisering mellan ett kategoriskt och ett relationellt perspektiv utifrån

  specialpedagogens uppdrag.

  Resultatet visar att upplevelsen är att specialpedagogen ska ha en stödjande ledande roll i närhet till

  ledningen samt vara en självklar deltagare inom elevhälsan. Styrning kring det specialpedagogiska

  uppdraget sker genom styrdokument, ekonomi och kommunens dokument dvs. genom en indirekt

  styrning på verksamheten. Specialpedagogen ska vara i framkant vad gäller verksamhetsutveckling

  och forskning samt fokusera på barnet utifrån ett relationellt perspektiv. Verksamhetscheferna

  upplever att denna bild inte alltid överensstämmer med hur det ser ut i verksamheten i kommunerna.

  Utifrån vår synvinkel blir verksamhetschefernas upplevelse av specialpedagogens uppdrag en

  messiansk uppgift. Specialpedagogen är osynlig i styrdokumenten vilket resulterar i att

  tolkningsföreträde sker på den lokala arenan. Specialpedagogen ska arbeta inom alla

  utvecklingsekologiska miljöer (Bronfenbrenner, 1979), påverka meso-och exonivån, styras av

  exonivån och samtidigt behålla det relationella perspektivet på mikronivån, vilket kan ses som en stor

  utmaning.

  Nyckelord

  Specialpedagog, uppdrag, verksamhetschef, verksamhetsutvecklare, Bronfenbrenner, kommun,

  organisation, styrning

 • Innehållsförteckning Förord

  Inledning ................................................................................................. 1

  Bakgrund ................................................................................................. 2

  Specialpedagogen och styrdokumenten ...................................................... 2

  Specialpedagogen och uppdraget .............................................................. 3

  Specialpedagogen i kommunen ................................................................. 4

  Tidigare forskning .................................................................................... 5

  Specialpedagogen och organisationen ........................................................ 5

  Styrdokument ...................................................................................... 5

  Specialpedagogens uppdrag ................................................................... 6

  Specialpedagogen och verksamhetsutveckling .......................................... 8

  Teoretiska utgångspunkter ....................................................................... 9

  Konsekvenser av perspektivtagande ........................................................ 10

  Det relationella och det kategoriska perspektivet ....................................... 11

  Syfte och frågeställningar ..................................................................... 12

  Metod .................................................................................................... 13

  Fenomenologi ....................................................................................... 13

  Livsvärld .............................................................................................. 13

  Subjektet i en objektiv intervjumiljö ........................................................ 14

  Studiens deltagare och urval ................................................................... 14

  Genomförande ...................................................................................... 15

  Förberedelse och intervjuer .................................................................. 15

  Transkribering .................................................................................... 16

  Analys av datainsamlingen ................................................................... 16

  Reliabilitet, Validitet och Trovärdighet ...................................................... 17

  Forskningsetiska aspekter....................................................................... 18

  Resultat ................................................................................................. 19

  Den högra handen - en organisatorisk angelägenhet .................................. 20

  Det osynliga rodret - verksamhetens indirekta styrning .............................. 22

  Spindel och helikopter - den specialpedagogiska verksamhetsutvecklaren .... 24

  Metoddiskussion.................................................................................... 27

  Diskussion ............................................................................................. 29

  Specialpedagogen- en organisatorisk angelägenhet ................................... 29

 • Verksamhetschefen - verksamhetens indirekta styrning ............................. 30

  Specialpedagogen - den specialpedagogiska verksamhetsutvecklaren .......... 33

  Avslutning ............................................................................................ 34

  Referenslista ......................................................................................... 36

  Bilaga 1. Examensordning SFS 2007:638 ................................................. 41

  Bilaga 2. Missivbrev ............................................................................... 43

  Bilaga 3. Intervjuguide ........................................................................... 44

  Bilaga 4. Intervjufigur ............................................................................ 45

 • 1

  Förord

  Denna examinationsuppsats genomfördes under utbildningen till specialpedagog, hösterminen 2015 på

  Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Vi vill rikta ett särskilt och innerligt tack

  till de verksamhetschefer som deltagit i intervjuerna. Utan er hade denna studie inte kunnat

  genomföras. Innan intervjuernas genomförande gjorde vi en pilotintervju, då vi intervjuade samt

  testade vår intervjuguide. Den pilotintervjun bidrog till några viktiga ändringar vilket vi är oerhört

  tacksamma för. Vi vill även rikta vår uppskattning och tacksamhet till vår handledare, Joacim

  Ramberg, som med tålamod och noggrannhet stöttat oss i vårt arbete med uppsatsen.

  I skrivandet av uppsatsen försakas vissa delar i vardagen. Därför vill vi tacka våra familjer, som

  troget stått ut med att uppsatsen, i vissa perioder, kommit i första hand. Något vi upptäckt under

  arbetet med uppsatsen är fördelen med att skriva två. Hela tiden har man någon som bekräftar eller

  ifrågasätter det man gör. Därför vill vi rikta ett tack till varandra för att vi antog utmaningen att skriva

  tillsammans.

  Inledning

  Som snart nyexaminerade specialpedagoger har det varit naturligt för oss att sätta oss in i vårt

  kommande uppdrag både när det gäller teori och praktik. I vår praktik och vardag, med arbete på

  förskola och skola, i samtal med kollegor från olika yrkeskategorier, tycker vi att specialpedagogens

  uppdrag upplevs olika och har olika förväntningar att leva upp till. Specialpedagogen har bland annat,

  enligt Högskoleförordningen (SFS 2007: 638) ett specifikt ansvar att leda utvecklingsarbetet inom

  verksamheten. I en artikel av Berglund, Malmgren, Riddersporre och Sandén (2007) om trettio

  rektorers syn på specialpedagogisk verksamhet kom författarna fram till att rektorer ser på

  specialpedagogen som en verksamhetsutvecklare med ett omfattande och komplext arbetsområde.

  Författarna frågar sig i artikeln om det finns förväntningar från skolan att specialpedagogerna ska

  bidra till verksamhetsutveckling.

  Förskolan eller skolan har många som deltar och som ger avtryck samt påverkar miljön i

  verksamheten. Både specialpedagoger samt andra yrkeskategorier som, förskollärare, lärare och rektor

  har inom forskningen bidragit

Search related