of 212 /212
สารบัญ หน้า ส่วนที บริษัททีออกหลักทรัพย์ . ข้อมูลทั วไป . ปัจจัยความเสียง . ลักษณะการประกอบธุรกิจ & ’. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ /. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ /3 3. ข้อพิพาททางกฎหมาย / 5. โครงสร้างเงินทุน 3& 7. การจัดการ 5& . การควบคุมภายใน 5 &. รายการระหว่างกัน & . ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 3 . ข้อมูลอืนทีเกียวข้อง ’5 ส่วนที การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ’7 เอกสารแนบ รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมบริษัท /& เอกสารแนบ รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อย เอกสารแนบ รายละเอียดเกียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแล &เอกสารแนบ ’ . รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน &5 . รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 07

TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท...

Page 1: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

สารบญ หนา

สวนท� � บรษทท�ออกหลกทรพย

�. ขอมลท�วไป �

�. ปจจยความเส�ยง �

�. ลกษณะการประกอบธรกจ �&

'. การประกอบธรกจของแตละสายผลตภณฑ ��

/. ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ /3

3. ขอพพาททางกฎหมาย /�

5. โครงสรางเงนทน 3&

7. การจดการ 5&

�. การควบคมภายใน ��5

�&. รายการระหวางกน ��&

��. ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน ��3

��. ขอมลอ�นท�เก�ยวของ �'5

สวนท� � การรบรองความถกตองของขอมล �'7

เอกสารแนบ � รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหารและผมอานาจควบคมบรษท �/&

เอกสารแนบ � รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการของบรษทยอย ���

เอกสารแนบ � รายละเอยดเก�ยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายใน และหวหนางานกากบดแล �&'

เอกสารแนบ ' '.� รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน �&5

'.� รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ �07

Page 2: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 1 -

สวนท�

บรษทท�ออกหลกทรพย

. ขอมลของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ช�อบรษท : บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน)

เลขทะเบยน : #!#$�%$##&$%$

วนกอต+งบรษท : 16 สงหาคม &�&� วนจดทะเบยนเปนบรษทมหาชนจากด : 15 ธนวาคม &�%$

วนท�หนสามญของบรษทฯ เร�มทาการซ+อขายในตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย

: 25 กนยายน &�%.

ท�ต+ง : 26/26-27 อาคารอรกานต ช1น 8 ซ.ชดลม ถ.เพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 ประเทศไทย โทรศพท + �� (#) &&�@-.@%$ เวบไซด : http://www.thoresen.com

ประเภทของธรกจ

: ธรกจการลงทน โดยลงทนใน % ธรกจหลก ไดแก ธรกจขนสง ธรกจพลงงาน และธรกจโครงสรางพ1นฐาน

หนสามญ

ทนจดทะเบยน : !,!%&,.#$,#�# บาท

ทนชาระแลว ณ 78 กนยายน 9::; : TT!,.%$,T�! บาท จานวนหนท�ออกจาหนาย : TT!,.%$,T�! หน

มลคาท�ตราไวหนละ : 1 บาท ใบสาคญแสดงสทธ (TTA-W3) จานวนใบสาคญแสดงสทธท�ออก : !@!,�##,882 หนวย

จานวนใบสาคญแสดงสทธคงเหลอ ณ 78 กนยายน 9::; : !@#,T�.,@�. หนวย

ราคาใชสทธ : !$ บาท ตอ ! หนสามญ

อายของใบสาคญแสดงสทธ : %# เดอน หรอ &.� ป นบแตวนทVออกใบสาคญแสดงสทธ

คร1 งแรก คอ !! มนาคม &��� หนกในประเทศ มลคารวมของหนกในประเทศท�ออกจาหนาย : หนกชดทV 1 มมลคารวมท1งส1น &,#00,000,000 บาท

ระยะเวลา �ป หนกชดทV 2 มมลคารวมท1งส1น &,#00,000,000 บาท

ระยะเวลา $ ป วนท�หนกในประเทศข+นทะเบยน

กบสมาคมตลาดตราสารหน+ไทย

: T กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Page 3: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 2 -

9. ขอมลของบคคลท�อางอง นายทะเบยนหนสามญ : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด

อาคารสถาบนวทยาการตลาดทน 2/7 หมทV @ (โครงการนอรธปารค) ถนนวภาวดรงสต แขวงทงสองหอง เขตหลกสV กรงเทพฯ 10210 ประเทศไทย โทรศพท + 66 (0) 2596-9000

ผสอบบญช : นายวระชย รตนจรสกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขทV 4323 สานกงานบญช เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด !T� ถนนสาธรใต แขวงยานนาวา เขตสาธร กรงเทพฯ 10120 ประเทศไทย โทรศพท : +66 (0) 2677-2000

ท�ปรกษากฎหมาย : บรษท เบเคอร แอนด แมคเคนซV จากด TT# อาคารอบดลราฮม ช1น �, &&-&� ถนนพระราม @ แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพฯ !#�## ประเทศไทย โทรศพท: +66(0) 2636-2000

: บรษท วตสนฟารล แอนด วลเลVยมส เอเชย แพรคทส แอลแอลพ 6 Battery Road #28-00 Singapore 049909 โทรศพท : +65 6532 5335

7. ขอมลท�วไปของบรษทยอย

การลงทนของบรษทฯ ในบรษทอVน ต1งแตรอยละ !# ข1นไป ณ วนทV %# กนยายน &��6 ดงตอไปน1

ลาดบ ช�อบรษท ชนดของ จานวนหน จานวนหน สดสวนการ มลคาหน

ท�

หน ท�ชาระแลว ท�ถอ ถอหน % ท�ตราไว

กลมขนสง

ประเภทธรกจ : ขนสงสนคาระหวางประเทศทางทะเล

1 บรษท โทรเซน (กรงเทพ) จากด หนสามญ 9,470,000 9,470,000 99.9/1 10 26/26-27 อาคารอรกานต ช1น 8 ถ.ชดลม หนบรมสทธk 3,030,000 3,029,994 แขวงลมพน เขตปทมวน กทม. 10330

โทรศพท (0) 2250-0569

โทรสาร (0) 2254-9417

Page 4: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 3 -

ลาดบ ช�อบรษท ชนดของ จานวนหน จานวนหน สดสวนการ มลคาหน

ท�

หน ท�ชาระแลว ท�ถอ ถอหน % ท�ตราไว

2 บรษท ทอร จปเตอร ชปป1 ง จากด หนสามญ 974,000 973,993 99.9 100 3 บรษท ทอร วน ชปป1 ง จากด หนสามญ 2,000,000 1,999,993 99.9 100 4 บรษท ทอร เวฟ ชปป1 ง จากด หนสามญ 2,000,000 1,999,993 99.9 100 5 บรษท ทอร ฮารโมนV ชปป1 ง จากด หนสามญ 3,500,000 3,499,993 99.9 100 6 บรษท ทอร ไดนามค ชปป1 ง จากด หนสามญ 3,600,000 3,599,993 99.9 100 7 บรษท ทอร อนทกรต1 ชปป1 ง จากด หนสามญ 3,850,000 3,849,993 99.9 100 8 บรษท ทอร เอนเตอรไพรส ชปป1 ง จากด หนสามญ 6,300,000 6,299,993 99.9 100 9 บรษท ทอร เอนเนอรย ชปป1 ง จากด หนสามญ 10,000,000 9,999,993 99.9 100 10 บรษท ทอร เอนเดฟเวอร ชปป1 ง จากด หนสามญ 11,000,000 10,999,993 99.9 100 11 บรษท ทอร เมอรแชนท ชปป1 ง จากด หนสามญ 200,000 199,994 99.9 100 12 บรษท เฮอรมส ชปป1 ง จากด หนสามญ 270,000 269,994 99.9 100 13 บรษท ทอรสตาร ชปป1 ง จากด หนสามญ 300,000 299,993 99.9 100 14 บรษท ทอรสกปเปอร ชปป1 ง จากด หนสามญ 300,000 299,993 99.9 100 15 บรษท ทอรเซลเลอร ชปป1 ง จากด หนสามญ 300,000 299,993 99.9 100 16 บรษท ทอร มารเนอร ชปป1 ง จากด หนสามญ 350,000 349,994 99.9 100 17 บรษท ทอรซน ชปป1 ง จากด หนสามญ 400,000 399,993 99.9 100 18 บรษท ทอรสปรต ชปป1 ง จากด หนสามญ 400,000 399,993 99.9 100 19 บรษท ทอรสกาย ชปป1 ง จากด หนสามญ 400,000 399,993 99.9 100 20 บรษท ทอรซ ชปป1 ง จากด หนสามญ 400,000 399,993 99.9 100 21 บรษท ทอร เทรดเดอร ชปป1 ง จากด หนสามญ 450,000 449,993 99.9 100 22 บรษท ทอร แทรเวลเลอร ชปป1 ง จากด หนสามญ 450,000 449,993 99.9 100 23 บรษท ทอร ออรคด ชปป1 ง จากด หนสามญ 472,500 472,493 99.9 100 24 บรษท ทอร คอนฟเดนซ ชปป1 ง จากด หนสามญ 500,000 499,993 99.9 100 25 บรษท ทอร นอตลส ชปป1 ง จากด หนสามญ 500,000 499,993 99.9 100 26 บรษท ทอร เมอรควรV ชปป1 ง จากด หนสามญ 600,000 599,994 99.9 100 27 บรษท ทอร ไทรอมพ ชปป1 ง จากด หนสามญ 600,000 599,993 99.9 100 28 บรษท ทอร โลตส ชปป1 ง จากด หนสามญ 630,000 629,993 99.9 100 29 บรษท ทอร จสมน ชปป1 ง จากด หนสามญ 700,000 699,993 99.9 100 30 บรษท ทอร แชมเป1 ยน ชปป1 ง จากด หนสามญ 750,000 749,993 99.9 100 31 บรษท ทอร เวนเจอร ชปป1 ง จากด หนสามญ 750,000 749,993 99.9 100 32 บรษท ทอร การเดยน ชปป1 ง จากด หนสามญ 750,000 749,993 99.9 100 33 บรษท ทอร นอตกา ชปป1 ง จากด หนสามญ 753,000 752,993 99.9 100 34 บรษท ทอร ไพลอต ชปป1 ง จากด หนสามญ 800,000 799,993 99.9 100

Page 5: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 4 -

ลาดบ ช�อบรษท ชนดของ จานวนหน จานวนหน สดสวนการ มลคาหน

ท�

หน ท�ชาระแลว ท�ถอ ถอหน % ท�ตราไว

35 บรษท ทอร นาวเกเตอร ชปป1 ง จากด หนสามญ 990,000 989,993 99.9 100 36 บรษท ทอร ทรานสท ชปป1 ง จากด หนสามญ 1,000,000 999,993 99.9 100 37 บรษท ทอร อลายอนซ ชปป1 ง จากด หนสามญ 1,060,000 1,059,993 99.9 100 38 บรษท ทอร คอมมานเดอร ชปป1 ง จากด หนสามญ 1,150,000 1,149,993 99.9 100 39 บรษท ทอร ทรบวท ชปป1 ง จากด หนสามญ 1,170,000 1,169,993 99.9 100 40 บรษท ทอร เนปจน ชปป1 ง จากด หนสามญ 1,380,000 1,379,993 99.9 100 41 บรษท ทอร กปตน ชปป1 ง จากด หนสามญ 1,530,000 1,529,994 99.9 100 42 บรษท ทอร เนกซส ชปป1 ง จากด หนสามญ 1,857,000 1,856,993 99.9 100 43 บรษท ทอร มาสเตอร ชปป1 ง จากด หนสามญ 1,880,000 1,879,993 99.9 100 44 บรษท ทอร ทรานสปอรตเตอร ชปป1 ง จากด หนสามญ 2,000,000 1,999,993 99.9 100 45 บรษท ทอร เนรส ชปป1 ง จากด หนสามญ 2,128,000 2,127,993 99.9 100 46 บรษท ทอร เนคตาร ชปป1 ง จากด หนสามญ 2,541,000 2,540,993 99.9 100

หมายเหต : ทVอยของบรษทในลาดบทV 2-46 คอ 26/32 อาคารอรกานต ช1น 10 ซอยชดลม ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 โทรศพท (0) 2250-0569 โทรสาร (0) 2254-8437

ประเภทธรกจ : ขนสงสนคาระหวางประเทศทางทะเล

47 บรษท โทรเซน ชาเตอรรVง (เอชเค) แอลทด หนสามญ 500,000 499,999 99.99 1 ดอลลาร Suite B 12/F Two Chinachem Plaza ฮองกง 135 Des Voeux Road Central, Hong Kong

48 บรษท โทรเซน ชปป1 ง สงคโปร พทอ แอลทด หนสามญ 2T@,%�%,.00 2T@,%�%,.00 100.0 1 ดอลลาร 78 Shenton Way, #04-02, สงคโปร Singapore 079120 โทรศพท +�� ��$.-$###

49 บรษท โทรเซน ชปป1 ง เยอรมนน จเอมบเอช หนสามญ 25,000 25,000 100.0 1 Stavendamm 4a, 28195 ยโร Breman, Germany Tel. : 421 336 52 22

50 PT Perusahaan Pelayaran Equinox หนสามญ 24,510 12,010 49.0 1,000,000 Globe Building 4th & 5th floor รเปยห

Jalan Bancit Raya Kav.

31-33, Jakarta, Indonesia 12740 Tel: +6221 7918 7006

Page 6: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 5 -

ลาดบ ช�อบรษท ชนดของ จานวนหน จานวนหน สดสวนการ มลคาหน

ท�

หน ท�ชาระแลว ท�ถอ ถอหน % ท�ตราไว

�! บรษท โทรเซน ชปป1 ง เดนมารก เอพเอส หนสามญ 80,000 80,000 100.0/1 1 โครน

Tuborg Boulevard 12, 3. เดนมารก

2900 Hellerup, Denmark

ประเภทธรกจ : ตวแทนเรอ 5& บรษท โทรเซน ชปป1 ง แอนด โลจสตกส จากด หนสามญ 500,000 245,000 49.0 100 26/26-27 อาคารอรกานต ช1น 8 ซอยชดลม

ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน

กรงเทพฯ 10330

โทรศพท (0) 2254-0266 5% บรษท กลฟ เอเจนซV คมปะน (ประเทศไทย) จากด หนสามญ 22,000 11,215 51.0 1,000

26/30-31 อาคารอรกานต ช1น 9 ซอยชดลม

ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน

กรงเทพฯ 10330

โทรศพท (0) 2650-7400 5@ โทรเซน ชปป1 ง เอฟแซดอ หนสามญ 1 1 100.0 550,550

1901-19th Floor, Golden Tower

เดอรแฮม Opp. Marbella Resort, Al Buhairah Corniche

Road, Sharjah, UAE.

Tel. : 971-6-574 2244

5� โทรเซน อนโดไชนา เอส.เอ. หนสามญ 2,500 1,250 50.0 100 12A Floor, Bitexco Building ดอลลาร 19-25 Nguyen Hue Boulevard District 1 สหรฐอเมรกา Ho Chi Min City, Vietnam Tel. : +84 8 821 5423

ประเภทธรกจ : นายหนาเชาเหมาเรอ 5� บรษท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จากด หนสามญ 13�,#00 66,144 @T.0 100 26/55 อาคารอรกานต ช1น 15 ซอยชดลม

ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน

กรงเทพฯ 10330

โทรศพท (0) 2253-6160 �$ บรษท โทรเซน ชาเตอรรVง (พทอ) แอลทด หนสามญ 100,000 100,000 100.0 1 ดอลลาร

78 Shenton Way, #04-02, สงคโปร

Singapore 079120

Page 7: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 6 -

ลาดบ ช�อบรษท ชนดของ จานวนหน จานวนหน สดสวนการ มลคาหน

ท�

หน ท�ชาระแลว ท�ถอ ถอหน % ท�ตราไว

ประเภทธรกจ : เรอบรรทกน+ามนและกาซธรรมชาต 5. Petrolift Inc. หนสามญ 1,259,350,452 �#%,$@#,!$� 40.00/@ 1 6th Floor, Mapfre Insular Corporate Center

ฟลปปนส

Madrigal Business Park I, 1220

เปโซ Acacia Avenue, Ayala Alabang Muntinlupa City, Philippines

กลมพลงงาน

ประเภทธรกจ : ธรกจบรการนอกชายฝ�ง 5T บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) หนสามญ 1,412,545,923 �T#,###,### �$.!@ 1 26/28-29 อาคารอรกานต ช1น 9 ซอยชดลม

ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน

&!$,!@�,.!%/1

กรงเทพฯ 10330

โทรศพท (0) 2255-3115-6

ประเภทธรกจ : เหมองถานหน �# เมอรตน กรป (ไซปรส) แอลทด หนสามญ 33,288 8,704 26.15/4 1 ดอลลาร Nikou Kranidioti 7D, Tower 4, 3rd Floor

สหรฐอเมรกา

Flat/Office 302, Egkomi, PC 2411

Nicosia, Cyprus

�! Qing Mei Pte. Ltd. หนสามญ !&,�00,000 @,&00,000 33.33/4 1 ดอลลาร

24 Duxton Hill สหรฐอเมรกา

Singapore 089607

กลมโครงสรางพ+นฐาน

ประเภทธรกจ : บรการวสดจดเรยงสนคาบนเรอ โลจสตกส ขนถายสนคา

6& บรษท ชดลม มารน เซอรวสเซส แอนด หนสามญ 700,000 699,993 99.9 100 ซพพลายส จากด

26/22-23 อาคารอรกานต ช1น 7 ซอยชดลม

ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน

กรงเทพฯ 10330

โทรศพท (0) 2250-0569

Page 8: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 7 -

ลาดบ ช�อบรษท ชนดของ จานวนหน จานวนหน สดสวนการ มลคาหน

ท�

หน ท�ชาระแลว ท�ถอ ถอหน % ท�ตราไว

6% บรษท จเอซ โทรเซน โลจสตคส จากด หนสามญ 750,000 382,496 51.0 100 26/30-31 อาคารอรกานต ช1น 9 ซอยชดลม ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน

กรงเทพฯ 10330

โทรศพท (0) 3818-5090-2 ประเภทธรกจ : บรหารทาเรอ

6@ ชารจา พอรต เซอรวสเซส แอลแอลซ หนสามญ 26,000 12,740 49.0/& 100 P.O.Box 510, Port Khalid

เดอร

Sharjah, United Arab Emirates

แฮม

Tel. : 971-6-528 1327

�� Baria Serece หนสามญ &,#%T,#.# @#$,.!� 20.0/@ !##,###

Phu My borough, Tan Thanh district,

เวยดนามดอง

Ba Ria-Vung Tau province, Vietnam

โทรศพท +.@.�@.%.$��#% ประเภทธรกจ : โลจสตกสถานหน

�� บรษท ยนค ไมนVง เซอรวสเซส จากด หนสามญ 153,454,064 136,083,041 88.68/% 1

(มหาชน)

36/83 อาคารพ.เอส. ทาวเวอร ช1น 24

ซอยสขมวท 21 ถนนสขมวท แขวง

คลองเตย เขตวฒนา กรงเทพฯ 10110

โทรศพท (0) 2664-1701-8 ประเภทธรกจ : ขายป ยเคม

�$ บรษท บาคองโค จากด ทนชาระแลว %$$,#$&,�%.,$T# เวยดนามดอง 100.0/� -

Phu My I Industrial Park, Tan Thanh Town

Ba Ria-Vung Tau Province, Vietnam

Tel. : #�@..T% @##

กลมการลงทน

ประเภทธรกจ :ลงทนโดยการถอหน

�. โซลอาโด โฮลด1งส พทอ แอลทด หนสามญ 130,000,000 130,000,000 100.0 1 ดอลลาร

25 International Business Park สงคโปร

#02-65/67 German Centre Singapore 609916

โทรศพท : +65 6578-7000

Page 9: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 8 -

ลาดบ ช�อบรษท ชนดของ จานวนหน จานวนหน สดสวนการ มลคาหน

ท�

หน ท�ชาระแลว ท�ถอ ถอหน % ท�ตราไว

�T บรษท อะธน โฮลด1งส จากด หนสามญ 1,000,000 999,993 99.9 100

26/32 อาคารอรกานต ช1น 10 ซอยชดลม

ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน

กรงเทพฯ 10330

โทรศพท (0) 2254-8437 $# บรษท พเอม โทรเซน เอเชย โฮลด1งส จากด หนสามญ 1,000,000 99,998 100 10

26/22-23 อาคารอรกานต ช1น 7 ซอยชดลม

ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน

กรงเทพฯ 10330

โทรศพท : +66 (0) 2254-8437

อ�นๆ

ประเภทธรกจ :ใหบรการดานการบรหารงาน $! บรษท โทรเซน เซอรวส เซนเตอร จากด หนสามญ �#,###,### �TT,TT% TT.T !##

26/&&-&% อาคารอรกานต ช1น $ ซอยชดลม

ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน

กรงเทพฯ 10330

โทรศพท (0) 2254-8437

หมายเหต : /1 ถอหนทางออมโดย บรษท โทรเซน ชปป1 ง สงคโปร พทอ แอลทด /2 ถอหนทางออมโดยโทรเซน ชปป1 ง เอฟแซดอ /3 ถอหนทางออมโดย บรษท อะธนโฮลด1งส จากด /@ ถอหนทางออมโดย บรษท โซลอาโด โฮลด1งส พทอ แอลทด /� ถอหนทางออมโดย บรษท พเอม โทรเซน เอเชย โฮลด1งส จากด

Page 10: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 9 -

�. ปจจยความเส�ยง การบรหารความเส�ยง บรษทฯ มงเนนไปท)ความเส)ยงดานกลยทธ ความเส)ยงดานปฏบตการ ความเส)ยงดานการปฏบตตามกฎระเบยบและความเส)ยงดานการเงน ขอมลความเส)ยงโดยรวมน3 เปนรายการความเส)ยงหลกท)บรษทฯ ไดคาดการณ และรบทราบวาอาจเปนอปสรรคตอการบรรลเปาหมายทางกลยทธและการเงนของบรษทฯ ได อาจมความเส)ยงบางอยางซ)งบรษทฯ ยงไมทราบหรอเปนความเส)ยงซ)งในขณะน3 เช)อวาไมมนยสาคญ แตอาจมผลกระทบอยางเปนสาระสาคญในอนาคตตอธรกจ วตถประสงค รายได เงนได สนทรพย สภาพคลอง หรอทรพยากรทนของบรษทฯ ได การบรหารความเส)ยงเปนสวนหน)งของกระบวนการวางแผนธรกจและการพจารณาทบทวนแผน โดยบรษทฯ ไดบรณาการการวเคราะหความเส)ยงและแผนการควบคมเขาไปในการดาเนนงานประจาวน ผบรหารมหนาท)ตองระบความเส)ยงทางธรกจท)สาคญและดาเนนการรบมอกบความเส)ยงอยางเหมาะสม การรบความเส)ยงเปนสวนหน)งของการดาเนนธรกจ ดงน3นกระบวนการบรหารความเส)ยงจงชวยสนบสนนใหผบรหารจดการความเส)ยงใหอยภายใตการควบคม ความเส)ยงและโอกาสดานกลยทธอาจมผลกระทบตอเปาหมายในเชงกลยทธของบรษทฯ ความเส)ยงดานปฏบตการรวมถงการเปล)ยนแปลงท)ไมคาดหมายในดานลบอนเปนผลมาจากกระบวนการกระทางาน บคลากรและระบบภายใน หรอจากเหตการณภายนอกซ)งเช)อมโยงกบการดาเนนงานจรงของแตละธรกจ สวนความเส)ยงดานการปฏบตตามกฎระเบยบครอบคลมถงความลมเหลวท)ไมคาดหมายในการดาเนนการ หรอการปฏบตตามนโยบาย และข3นตอนปฏบตท)เหมาะสม ในสวนของความเส)ยงดานการเงน บรษทฯ ไดจาแนกออกเปนความเส)ยงท)เก)ยวกบอตราแลกเปล)ยนเงนตรา อตราดอกเบ3ย และคสญญา ความเส�ยงดานกลยทธ บรษทฯ ดาเนนธรกจอยในทกภมภาคท)วโลก การดาเนนงานของบรษทฯ จงมความเส)ยงตอการเปล)ยนแปลงทางดานเศรษฐกจและการเมองในประเทศตางๆ ท)บรษทฯ มการดาเนนธรกจอย ตวอยางเชน อตราการวางงานระดบสงในบางประเทศและเสถยรภาพการเตบโตของเศรษฐกจจนซ)งสงผลกระทบโดยตรงในหลายธรกจปจจยอ)นๆ เชน ความผนผวนของราคาเช3อเพลงและวตถดบ ตลอดจนความขดแยงทางการเมองท)วโลกซ)งรวมถงภมภาคตะวนออกกลางและภมภาคอ)นๆ อาจจะยงคงมผลกระทบตอปจจยดานเศรษฐกจมหภาค ตลาดทนและตลาดสนเช)อระหวางประเทศตอไป บรษทฯ อาจมความยากลาบากในการวางแผนและบรหารจดการการดาเนนงาน เน)องจากปจจยทางการเมองท)ไมเอ3ออานวย ซ)งรวมถงการเปล)ยนแปลงทางดานกฎหมายและกฎระเบยบท)ไมไดคาดหมาย เชน การควบคมการทาธรกรรมเขาออกของเงนตราตางประเทศ กฎระเบยบทางดานการเดนทะเลท)เพ)มข3น หรอขอจากดในการสงผลตอบแทนจากการลงทนในตางประเทศ เน)องจากตลาดเกดใหมเร)มมความสาคญย)งข3นสาหรบการประกอบการของบรษทฯ จงมการคาดการณวาความเส)ยงดงกลาวขางตนจะเพ)มข3นดวย และอาจมผลกระทบในทางลบตอฐานะการเงน และผลการดาเนนงานของบรษทฯ

Page 11: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 10 -

บรษทฯ บรหารจดการความเส)ยงดวยการพจารณาทบทวนแผนกลยทธซ)งกาหนดข3นโดยแตละหนวยธรกจเปนระยะ การพจารณาทบทวนดงกลาวมงเนนท)การรกษาหรอสงเสรมความสามารถในการแขงขน การบงช3โอกาสสาหรบการเตบโตเพ)มเตม และการตอบสนองการเปล)ยนแปลงของแนวโนมทางดานอตสาหกรรม กฎระเบยบ หรอเศรษฐกจมหภาคซ)งมผลกระทบตอแตละธรกจ นอกจากการใชทกษะความสามารถภายในองคกร ผบรหารยงปรกษาหารอกบผเช)ยวชาญทางดานอตสาหกรรมและการเงน และส)อสารกบสถาบนและแหลงอ)นๆ ท)เช)อถอไดอยางสม)าเสมอ เพ)อตรวจสอบความเช)อถอไดของขอมล และวเคราะหความแตกตางระหวางสมมตฐานตางๆ การพจารณาทบทวนอยางตอเน)องน3 ทาใหสามารถดาเนนการแกไขไดลวงหนากอนท)จะมการเปล)ยนแปลงท)สาคญ ซ)งอาจมผลกระทบตอผลการดาเนนงานของกลมบรษทฯ เน)องจากธรกจของบรษทฯ จานวนหน)งตองการเงนลงทนสงมาก ดงน3นเง)อนเวลา ประเภท และการกาหนดราคาในการจดหาเงนลงทนท3งในธรกจเดมและกจกรรมใหมจงมความสาคญมาก บรษทฯ ไดกาหนดหลกเกณฑการลงทนท)เขมงวดและปฏบตตามอยางเครงครดเม)อมการพจารณาการลงทนใหม บรษทฯ มมาตรการในการลดความเส)ยงในการตดสนใจลงทนใหเหลอนอยท)สด โดยการกาหนดแนวทางการลงทนอยางละเอยด และกาหนดใหมการพจารณาและตดสนใจในการลงทนอยางเปนลาดบจากทกฝายท)เก)ยวของ เน)องจากกลมบรษทฯ ไดเตบโตข3นและไดเพ)มกจกรรมท3งในประเทศและตางประเทศ ความซบซอนของการดาเนนงาน และทกษะความสามารถท)จาเปนสาหรบการบรหารจดการกจกรรมดงกลาวอยางมประสทธภาพ จงไดเพ)มข3นดวยเชนกน ในขณะน3 กลมบรษทฯ มท3งบรษทยอยซ)งกลมเปนผถอหนรายใหญ และบรษทรวม โดยบรษทเหลาน3จานวนหน)งจดทะเบยนอยในตลาดหลกทรพยในประเทศตางๆ นอกจากความเส)ยงดานกฎระเบยบและการปฏบตตามกฎระเบยบ (ซ)งจะกลาวถงในตอนทายน3 ) การเตบโตอยางตอเน)องของกลมท3งในธรกจเดมและโดยผานการลงทนใหม จะกอใหเกดความ ทาทายอยางตอเน)องในการบรหารจดการธรกจตางๆ และการจดหาบคลากรซ)งมคณภาพสงเขามาควบคมดแล เพ)อท)จะลดความเส)ยงน3 บรษทฯ ไดทมเทอยางมากในการสรรหา ฝกอบรมและพฒนาบคลากร รวมถงแผนการรกษาบคลากรเพ)อตอบสนองความจาเปนทางดานบคลากรตามท)ไดคาดการณไว ความเส�ยงดานปฏบตการ

กลมธรกจขนสง

ความเส�ยงท�เก�ยวกบกลมธรกจขนสง บรษทซ)งประกอบธรกจขนสงสนคาแหงเทกอง ตองเผชญกบความเส)ยงทางดานภยพบตทางทะเล อบตเหตท)เกดจากสภาพแวดลอมซ)งสงผลใหเกดการเรยกรองคาชดเชยจานวนมาก ความสญเสยหรอความเสยหายของสนคา/ทรพยสน และการหยดชะงกของธรกจเน)องจากอบตเหตหรอเหตการณอ)นๆ ท)เกดข3นจากความบกพรองของเคร)องจกร ความผดพลาดของมนษย การเมองในประเทศตางๆ การนดหยดงาน การปลนสะดมทางทะเล สภาพอากาศท)รนแรง รวมถงกรณและเหตการณอ)นๆ ซ)งอาจสงผลใหเกดตนทนท)สงข3นหรอการสญเสยรายได อยางไรกตาม บรษทไดมการทาประกนภยกบอตสาหกรรมการประกนภยระหวางประเทศเพ)อคมครองความเส)ยงเหลาน3 เกอบท3งหมด อนเปนมาตรฐานสาหรบเจาของ/

Page 12: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 11 -

ผประกอบการเรอระหวางประเทศ ดงน3นบรษทซ)งประกอบธรกจขนสงสนคาแหงเทกองจงมความคมครองท)เพยงพอสาหรบกรณและเหตการณดงท)กลาวมาขางตน ถงแมวาเบ3ยประกนภยจะแตกตางกนไปตามความเส)ยงตางๆ ท)สามารถประเมนไดของบรษท การดาเนนงานของบรษทฯ อยภายใตกฎระเบยบท)กวางและมการเปล)ยนแปลงเสมอ การไมปฏบตตามกฎระเบยบเหลาน3อาจสงผลใหเรอถกกกกน และนาไปสการสญเสยรายไดหรอการเรยกรองคาชดเชยจากผเชาเรอ รวมท3งคาใชจายท)สาคญในการปรบปรงเรอหรอการเปล)ยนแปลงข3นตอนการดาเนนงาน อยางไรกตาม บรษทฯ มความระมดระวงในเร)องเหลาน3 และมการดาเนนงานตามมาตรฐานทางดานเทคนคและความปลอดภยท)กาหนดระหวางประเทศ ในการดาเนนงานของเรอ จาเปนตองใชบคลากรท)มทกษะความสามารถ เชน ลกเรอ ในทานองเดยวกน บรษทฯ จาเปนตองมผจดการซ)งมความสามารถในระดบองคกร ตลอดจนความรและประสบการณทางวชาการ การสรรหาและรกษาบคลากรดงกลาวเปนเร)องท)สาคญสาหรบการดาเนนธรกจของบรษทซ)งประกอบธรกจขนสงสนคาแหงเทกอง อยางไรกดดวยการใชนโยบายพนกงานท)เปนธรรมและเหมาะสม บรษทฯ จงประสบความสาเรจในดานการสรรหาและรกษาบคลากรท)มทกษะความสามารถและคณสมบตสง เน)องจากบรษทซ)งประกอบธรกจขนสงสนคาแหงเทกองไดเพ)มระดบของการทาสญญารบขนสงสนคาลวงหนา ความเส)ยงตอการเปล)ยนแปลงของราคาน3 ามนจงสงข3นดวย เพ)อลดความเส)ยงน3บรษทฯ ไดเขาทาสญญาปองกนความเส)ยงสาหรบน3 ามนเช3อเพลงท)จาเปนสาหรบสญญารบขนสงสนคาลวงหนา อตสาหกรรมและตลาดการเดนเรอมวฎจกร และตองประสบกบความผนผวนในดานความสามารถในการทากาไร มลคาของเรอและอตราคาระวางเรอ อนเปนผลมาจากการเปล)ยนแปลงในอปทานและอปสงคของปรมาณการขนสง จากความไมแนนอนและความผนผวนอยางมากในตลาด ท)ซ)งอตราคาระวางเรออาจปรบข3นหรอปรบลดอยางรวดเรว บรษทฯ จงมความเหนวาเปนการรอบคอบท)จะประกนรายไดในอนาคต ดวยการใชอตราคาระวางเรอท)สงตามสมควรเม)อเปนไปได เพ)อรองรบการปรบลดอยางรวดเรวของอตราคาระวางเรอในตลาดใหเชาระยะส3น เพ)อท)จะจากดความผนผวนน3 กลมบรษทฯ มเปาหมายท)จะใหบรการกองเรอท)หลากหลายและมความสมดล บรษทฯ แบงเรอจานวนหน)งเพ)อใหเชาเหมาลาแบบระยะยาวโดยมสญญารบขนสงสนคาลวงหนา และใหบรการแบบไมประจาเสนทางเปนสวน ประกอบ อปสงคในธรกจของบรษทฯ เกดข3นมาจากปรมาณสนคาท)ตองการใหเรอของบรษทฯ ทาการขนสง ภาวะการเตบโต และการคาท)ตกต)าอยางรนแรงอาจเปนการลดอปสงคของเรอ เชนเดยวกบธรกจอ)น บรษทซ)งประกอบธรกจขนสงสนคาแหงเทกองมความเส)ยงทางดานคสญญา โดยเฉพาะอยางย)งในชวงเวลาท)มความฝดเคองทางดานการเงน อยางไรกดบรษทฯ ตระหนกถงความเส)ยงทางดานคสญญาท)เก)ยวของกบการเชาเรอระยะยาวอยเสมอ และไดใชข3นตอนการประเมนท)เหมาะสมกอนเขาทาสญญาเชาเรอ นอกจากน3บรษทซ)งประกอบธรกจขนสงสนคาแหงเทกองไดรกษามาตรฐานในเร)องการชาระเงนอยางเขมงวด โดยไมคานงถงระดบความนาเช)อถอทางการเงน ดวยเหตน3ในชวงท)ตลาดซบเซาในรอบปท)ผาน บรษทฯ จงไมมความสญเสยท)มนยสาคญ อนเน)องจากการผดสญญาของผเชาเรอ

Page 13: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 12 -

บรษทฯ ไมมความเส)ยงในดานการกระจกตวของธรกจกบลกคารายใดรายหน)ง หรอการสญเสยธรกจจากลกคารายใดรายหน)ง จะไมมผลกระทบอยางมนยสาคญตอธรกจของบรษทฯ และจะไมสงผลใหเกดการสญเสยรายไดในทนทและอยางมนยสาคญ สถานการณโลกท�อาจสงผลกระทบตอผลการดาเนนงานและฐานะการเงนของบรษทฯ ในอดต ความขดแยงทางการเมองไดสงผลใหเกดการจโจมเรอเดนทะเล การวางทนระเบดใตน3 า และการจโจมในรปแบบอ)นๆ ท)เปนการขดขวางการเดนเรอระหวางประเทศ ท3งน3การจโจมโดยโจรสลดไดสงผลกระทบตอเรอสนคาในนานน3 าทวปตางๆ อาท ในบรเวณทะเลตะวนออกกลางและทะเลจนใต เหตการณเหลาน3ลวนแลวแตจะสงผลกระทบตอผลการดาเนนงานและฐานะการเงนของบรษทฯ การจโจมโดยโจรสลดท)มอยอยางตอเน)อง และประสบการณท)เกดข3นกบบรษทฯ ในรอบสามปท)ผานมา ทาใหบรษทฯ ไดจดหามาตรการเพ)มเตมท)สาคญในเร)องของการปองกน การเตรยมความพรอม การฝกฝน กระบวนการ และการอบรมลกเรอกอนท)จะนาเรอเขาไปในเขตของโจรสลด นอกจากน3 ยงรวมถงมาตรการการตดต3งแนวร3 วลวดหนามท)พนรอบตลอดลาตวเรอ การปองกนหองพกของลกเรอและหองบงคบการเรอ เคร)องมอปองกนรางกายและศรษะแบบทหาร และการใชเสนทางเช)อมตอทางทะเลท)มการตรวจตราโดยเจาหนาท) นอกจากน3บรษทฯ ไดซ3อประกนเพ)มเตมเพ)อคมครองความเส)ยงและคาใชจายท)อาจเกดข3นจากการท)เรอถกโจรสลดยดหรอถกจบเรยกคาไถ กลมธรกจพลงงาน

ความเส�ยงท�เก�ยวกบกลมธรกจใหบรการนอกชายฝ�ง เมอรเมดเปนผใหบรการงานนอกชายฝ)งแกอตสาหกรรมน3 ามนและกาซ และธรกจของเมอรเมดอาจไดรบผลกระทบจากความผนผวนราคาของน3 ามนและกาซ ซ)งมผลกระทบตอกจกรรมการสารวจ การพฒนา และการผลตน3 ามนและกาซ บรษทตางๆ ท)สารวจน3 ามนและกาซอาจยกเลกหรอลดกจกรรมการสารวจ ท3งน3 ข3นอยกบราคาตลาดของน3 ามนและกาซ ซ)งจะทาใหอปสงคของงานบรการนอกชายฝ)งตางๆ ของเมอรเมดลดตามลงไปดวย ปรมาณกจกรรมการผลตและขดเจาะท)ลดลงเปนระยะเวลานาน อาจจะมผลกระทบตอการปฏบตงานและธรกจของบรษทฯ อปสงคของธรกจงานบรการนอกชายฝ)งของกลมบรษทฯ มการแขงขนสง มความผนผวน ในชวงเวลาท)มอปสงคสงแตอปทานมอยจากดจงทาใหมอตราคาเชาเรอสง แตสวนใหญมกจะตามดวยชวงเวลาท)มอปสงคต )า ทาใหอปทานลนตลาด และมผลทาใหอตราคาเชาเรอต)า การท)มเรอส)งตอใหม เรอท)มการปรบปรงสภาพ เรอขดเจาะ หรอเรอสนบสนนงานวศวกรรมใตทะเลนากลบมาใชปฏบตงานอก และเรอตางๆ เหลาน3 เขามาในตลาดทาใหเกดอปทานในตลาดมากข3น ซ)งจะทาใหยากตอการข3นอตราคาเชาเรอ หรออาจมผลทาใหอตราคาเชาเรอลดลงไป ทรพยสนท)ใหบรการนอกชายฝ)งของเมอรเมดอาจตองถกปลอยท3งไวโดยไมไดใชงาน หรอไมเชนน3นแลว เมอรเมดตองยอมทาสญญาท)ไดรบคาตอบแทนต)าตามสภาพตลาดในอนาคต

Page 14: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 13 -

นอกจากน3 เน)องดวยสญญาการใหบรการงานวศวกรรมใตทะเลสวนใหญมลกษณะเปนสญญาระยะส3น การเปล)ยนแปลงตางๆ ของสภาวะตลาดสามารถสงผลกระทบตอธรกจอยางรวดเรว และเน)องดวยธรกจงานบรการนอกชายฝ)งของเมอรเมดเปนธรกจท)ทาสญญาเปนรายโครงการ ดงน3นกระแสเงนสดหมนเวยนของกลมธรกจงานบรการนอกชายฝ)งจงไมอาจคาดเดาไดและอาจไมสม)าเสมอ และจากความผนผวนของอปสงค อาจทาใหผลประกอบการของเมอรเมดผนผวนได กลยทธของเมอรเมด คอ การใหสนทรพยของบรษทฯ มสญญาระยะยาวซ)งจะชวยใหบรษทมรายไดท)แนนอนและไมไดรบผลกระทบจากสภาวะของตลาดในระยะส3น และยงเปนเกราะปองกนความเส)ยงจากการผนผวนของตลาด ธรกจงานบรการนอกชายฝ�งของกลมบรษทฯ มความเส�ยงจากการปฏบตงานหลายประการ ธรกจงานบรการนอกชายฝ)งของเมอรเมดมความเส)ยงหลายอยาง ท)เก)ยวของกบอตสาหกรรมน3 ามนและกาซ อาท อคคภย ภยธรรมชาต สภาพอากาศแปรปรวน ระเบด การทะลกของน3 ามนออกจากบอ การเผชญกบความดนผดปกต การระเบดของปลองภเขาไฟ ทอน3 ามนแตกและน3 ามนร)ว ความเส)ยงตางๆ เหลาน3อาจมผลตามมาอยางรายแรง รวมท3งการสญเสยของชวตหรอบาดเจบอยางรนแรง ความเสยหายตอทรพยสน และอปกรณของเมอรเมดหรอของบรษทลกคา สรางมลภาวะตอส)งแวดลอม การฟองรองเรยกคาเสยหายตอการบาดเจบของบคคล ผลกระทบตางๆ ทางการเมอง และความเสยหายตอช)อเสยงของเมอรเมด ธรกจงานบรการนอกชายฝ)งของเมอรเมด ยงมความเส)ยงจากความขดของของอปกรณ ซ)งอาจตองใชเวลาในการซอมแซมนาน และอาจทาใหเมอรเมดตองสญเสยรายไดไป ความผดพลาดในระบบการทางานหลกอาจทาใหเกดการสญเสยชวต หรอการบาดเจบท)รายแรง ความเสยหายหรอความสญเสยตอเรอและอปกรณ และขอพพาททางการเมองหรอทางกฏหมายท)ยดเย3อ ซ)งมผลเสยตอช)อเสยงของเมอรเมด เมอรเมดลงทนอยางตอเน)องในกองเรอ โดยเนนการบารงรกษาแบบครบวงจร รวมถงการเขาซอมแซมตามกาหนดระยะเวลา เพ)อท)จะลดความเส)ยงดานความบกพรองของอปกรณ นอกจากน3 เมอรเมดยงคงเนนย 3าดานความปลอดภยอยเสมอ โดยมระบบบรหารจดการความปลอดภยท)ครบถวนพรอมใชงาน ซ)งจะประกอบไปดวยแนวทางความปลอดภยท)ชดเจน รวมไปถงการจดฝกอบรมดานความปลอดภยอยางละเอยด และจดโครงการเพ)อสรางความตระหนกถงเร)องความปลอดภย ย)งไปกวาน3นลกคาไดมการตรวจสอบกองเรออยเปนประจา และไดใหขอมลกบเมอรเมดเพ)อบนทกในโครงการตรวจซอมและบารงรกษากองเรอ ลกคาท)มศกยภาพในธรกจน3 มจานวนจากด โดยเฉพาะในธรกจขดเจาะ และจานวนโครงการท)มศกยภาพในธรกจบรการนอกชายฝ)งกมจานวนจากดเชนกน ดงน3นเมอรเมดตองประสบภาวะการแขงขนท)สงท3งเร)องการทาสญญาโครงการและดานทรพยากรตางๆ ในการแขงขนประมลสญญาโครงการ ลกคาจะพจารณาจากปจจยดานราคาเปนหลก นอกจากน3ความพรอมของเคร)องมอและอปกรณ รวมถงประสบการณการทางาน กเปนปจจยท)ลกคาใชพจารณาในการเลอกทาสญญาอกดวย ในปหน)งๆ จานวนสญญา และโครงการไมก)โครงการ มสดสวนท)สาคญตอรายไดของธรกจบรการนอกชายฝ)งของเมอรเมด ดงน3นการสญเสยลกคาของธรกจการขดเจาะไปรายหน)งทาใหมผลกระทบตอธรกจขดเจาะ และอาจสงผลถงรายไดและผลกาไรของเมอรเมดโดยรวม ถาเมอรเมดไมสามารถหาลกคารายใหมมาทดแทนลกคาท)สญเสยไปได

Page 15: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 14 -

เมอรเมดตองทางานอยางหนกเพ)อรกษาความสมพนธและช)อเสยงท)ดของเมอรเมดกบลกคารายใหญทกราย ทาใหเมอรเมดไมเคยมปญหาในการเขาไปประมลสญญาฉบบใหม ๆ จากลกคาท)เคยใหงานประมลกอนหนาน3 กลมธรกจโครงสรางข1นพ1นฐาน

ความเส�ยงท�เก�ยวของกบกลมธรกจโลจสตกสถานหน

ความเส�ยงจากการขนสง UMS นาเขาถานหนมาจากประเทศอนโดนเซย โดยจะใชเรอบรรทกสนคาแหงเทกองหรอเรอลาเลยง ซ)งมความเส)ยงท)เปนไปไดอยสองประการคอ ความพรอมของเรอท)จะใชขนสง และอตราคาระวางเรอท)อาจจะผนผวนในชวงระยะเวลาท)มการขนสง UMS ตระหนกถงสถานการณเหลาน3 ด และไดดาเนนการแกไขดวยการเขาทาสญญาระยะยาวแบบมกาหนดเวลา (fixed long term contracts) กบผขนสงสนคา ควบคไปกบการทาสญญาขนสงแบบทนทตามราคาตลาด (spot contracts) เพ)อสรางความสมดลดานตนทนการขนสง ในขณะเดยวกนธรกจการขนสงสนคาแหงเทกองของบรษทฯ กไดใหการสนบสนนในเร)องการปรบปรงขอมลและการวเคราะหความเคล)อนไหวของอตราคาระวางทกสปดาห ซ)งทาให UMS สามารถทาการตดสนใจไดอยางถกตองและรวดเรว ความเส�ยงท�เก�ยวกบการจดหาถานหน

ปจจยหลกท)กระทบตอการจดหาและตนทนมดงน3 1) ปรมาณของถานหนในตลาดตามขอกาหนดเฉพาะ/คณภาพท)ตองการ 2) ราคาของถานหนตามขอกาหนดเฉพาะ/คณภาพท)ตองการ 3) อตราแลกเปล)ยนเงนตรา

ความเส)ยงท)เก)ยวกบปรมาณถานหนในตลาด มผลกระทบมาจากประสทธภาพการผลตของเหมอง และขอกาหนดเก)ยวกบความตองการจากผนาเขารายใหญ นอกจากน3 UMS ยงมความเส)ยงท)เก)ยวกบขอกาหนดเฉพาะและคณภาพซ)งเกดข3นในประเทศอนโดนเซยอยเสมอ UMS จะระบความตองการปรมาณนาเขาเปนรายป ตลอดจนขอกาหนดเฉพาะและคณภาพท)ตองการ ถงแมวาปรมาณถานหนท)ส)งซ3อจะไมมากเทากบจานวนส)งซ3อของผนาเขารายใหญท)ไดกลาวมาแลว แตกมผจาหนายถานหนรายใหญของอนโดนเซยเขารวมประมลมากกวารอยละ 50 ของจานวนถานหนท)บรษทฯ ส)งซ3อ ในขณะเดยวกน ขอกาหนดเฉพาะและคณภาพจะอยภายใตการจดการอยางเครงครดโดยสญญาจดหาถานหนซ)งรวมขอกาหนดเก)ยวกบเกณฑการปฏเสธสนคาและคาปรบเน)องจากสนคาไมตรงตามท)ตองการ จากมมมองดานราคา ดชนราคาถานหนสวนใหญจะองตามราคาตลาดโลก ราคาของถานหนจะผนผวนตามอปทานและอปสงคท)วโลก UMS มการตดตามดชนราคาถานหนอยางใกลชด และดวยการใชสญญาการจดหาถานหนแบบมกาหนดเวลาคงท)ระยะยาวควบคกบสญญาการจดหาถานหนแบบระยะส3น ทาให UMS สามารถบรหารตนทนสนคาขายไดอยางมประสทธภาพ

Page 16: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 15 -

ตนทนสนคาขายของ UMS ประมาณรอยละ 90 อยในสกลเงนดอลลารสหรฐอเมรกา ในขณะรายไดท3งหมดเปนเงนบาท ดงน3น UMS จงอาจมความเส)ยงจากอตราแลกเปล)ยน ในขณะท)เงนบาทไทยมมลคาลดลง ตนทนวตถดบนาเขาของ UMS จะสงข3น UMS บรหารความเส)ยงน3ดวยการใชสญญาซ3อขายเงนตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) สาหรบตนทนการนาเขาท3งหมด จงทาให UMS จงสามารถลดความเส)ยงทางดานอตราแลกเปล)ยนไดมาก ความเส�ยงจากคแขงทางธรกจรายใหม คแขงทางธรกจรายใหมหลายรายยงคงเขามาในตลาดจาหนายถานหนในประเทศไทย เน)องจากธรกจการคา ถานหนตองการเงนลงทนคอนขางนอยในแงของอปกรณและเคร)องจกร การแขงขนท)เพ)มข3นไดสงผลใหเกดการตดราคาและทาใหอตรากาไรข3นตนโดยรวมของผคาถานหนลดลง UMS ยงคงใชกลยทธหลกในการสรางความแตกตางของผลตภณฑของตนออกจากผลตภณฑของคแขง ตวอยาง เชน UMS ใหคาแนะนาแกลกคาเก)ยวกบคณภาพของถานหนท)เหมาะสมกบหมอไอน3 าแตละประเภทตามประเภทของอตสาหกรรม รวมท3งใหคาแนะนาแกลกคาสาหรบคาถามและปญหาทางเทคนค รวมถงคาถามท)เก)ยวกบบรการอ)นๆ UMS เปนผทาการคดเลอกและปรบปรงคณภาพถานหนใหเหมาะสมกบหมอไอน3 าแตละประเภทท)ใชโดยโรงงานอตสาหกรรมขนาดกลางและเลก เพ)อใหม)นใจวาไดประสทธภาพสงสดสาหรบลกคา จากการท)ชมชนมความกงวลมากข3นเก)ยวกบกระบวนการของถานหน เม)อเรวๆ น3 หนวยงานในระดบทองถ)นและจงหวดหลายแหงไดทาการบงคบใชหรอเพ)มเตมขอกาหนดท)เก)ยวกบการปองกนอยางเครงครด เพ)อท)จะปกปองดแลชมชนและส)งแวดลอม UMS ไดปรบปรงโรงงานอยางตอเน)องเพ)อใหเปนไปตามและ/หรอเหนอกวาขอกาหนดดงกลาว ทาให UMS ไดรบการรบรองมาตรฐาน ISO 14001 ความเส�ยงดานผลตภณฑทดแทนและการขยายตลาด โดยท)วไป ทรพยากรหลกท)ใชในการผลตพลงงานเพ)อใชในอตสาหกรรมของประเทศไทยไดแก น3 ามนเตา กาซธรรมชาต และถานหน น3 ามนเตาเปนเช3อเพลงท)บรษทผผลตสวนใหญเลอกใช เน)องจากการจดหาทาไดสะดวก การใชงานไมยงยากและงายตอการบารงรกษา กาซธรรมชาตเปนอกทางเลอกหน)งของอตสาหกรรมเน)องจากมราคาถกกวาน3 ามนเตา สวนการใชถานหนในการผลตพลงงานยงไมเปนท)แพรหลาย ถงแมวาถานหนสามารถนาไปผลตพลงงานไดและมตนทนต)า แตผผลตหลายรายกกาลงมองหาแหลงพลงงานทดแทนอ)นๆ เชน แกลบ เศษไม และพลงงานชวภาพอ)นๆ ความเส�ยงท�เก�ยวกบผลกระทบตอชมชนและส�งแวดลอม ถานหนมหลายประเภท ไดแก แอนทราไซต บทมนส ซบบทมนสและลกไนต ปจจบน UMS นาเขาถานหน บทมนสและซบบทมนส ซ)งมกามะถนในระดบต)า (ปรมาณกามะถนอยในชวงรอยละ 0.1-1.5 ในขณะท)น3 ามนเตามกามะถนอยในชวงรอยละ0.1-3.0) ทาใหมผลกระทบกบส)งแวดลอมนอยกวา

Page 17: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 16 -

เพ)อท)จะลดทศนคตในเชงลบเก)ยวกบเร)องดงกลาวและผลกระทบทางดานส)งแวดลอมตอชมชน UMS จงไดตดตามกระบวนการผลตอยางใกลชดและใหเปนไปตามกฎขอบงคบของรฐบาล โดยเฉพาะอยางย)ง UMS ไดลดการแพร กระจายของฝ นละอองดวยการใชระบบการจดเกบแบบปด การจดใหมผาใบคลมรอบกองถานหน การฉดน3 าดกฝ นไมใหฟ งกระจาย การสรางร3 วสงรอบคลงสนคา และการปลกตนไมโดยรอบบรเวณท)ดนเพ)อดกฝ นละออง รถท)บรรทกถานหนจะมผาใบปดคลมมดชด และจะมการลางลอรถบรรทกกอนท)จะออกจากโรงงานเพ)อไมใหเศษถานหนตกลงบนถนน

ความเส�ยงท�เก�ยวของกบกลมธรกจป ยและคลงสนคาในเวยดนาม

ความเส�ยงท�เก�ยวกบราคาวตถดบของป ย ราคาวตถดบของปยมความผนผวนท3งในประเทศและท)วโลก ถงแมวาความผนผวนเหลาน3อาจจะไมสามารถถก

กาจดไปไดท3งหมด แตสามารถบรรเทาและลดลงไดดวยการใชแนวทางการควบคม 2 วธ คอ ก) การรกษาสนคาคงคลงใหอยในระดบต)า เพ)อจากดความเส)ยงในภาวะตลาดตกต)า และ ข) การใชนโยบายกาหนดราคาและสวนลดท)แนนอน ควบคกบการบรหารจดการลกคาดวยมาตรฐานของ

คณภาพท)เหนอกวาและการขายแบบเงนสด ความเส�ยงในการจดหาวตถดบของป ย บาคองโคจดซ3อวตถดบท3งจากในประเทศและตางประเทศในสดสวนท)เทากนคอ ซ3อจากในประเทศรอยละ 50 และตางประเทศรอยละ 50 ดวยนโยบายเชงกลยทธของบาคองโคในการดารงสนคาคงคลงท)ระดบต)า และการจดซ3อวตถดบแบบตรงตอเวลา (just-in-time) สงผลใหบาคองโคมความเส)ยงตอโอกาสท)จะขาดแคลนวตถดบมากข3นในเวลาท)วตถดบในตลาดมปรมาณนอย บาคองโคมการสรางความสมพนธอนดกบผจดหาสนคาและวตถดบท3งขนาดกลางและขนาดใหญในตางประเทศมาเปนเวลานาน ซ)งผจดหาสนคาเหลาน3ตางใหการชวยเหลอและสนบสนนบาคองโคอยางตอเน)อง ดวยมาตรฐานการยดม)นดานคณภาพ การปฏบตตามขอผกพนทางสญญา และการชาระเงนท)ตรงเวลา การแขงขนของธรกจป ยภายในประเทศ ประเทศเวยดนามเปนตลาดท)มการแขงขนสงสาหรบปยและเคมเกษตรกรรม (agrochemical) ปจจบนการผลตของปย NPK ในเวยดนาม (ท3งแบบผสมและอดเมด) อยในระดบเกนขดความสามารถของการผลต ซ)งขณะน3กาลงมการวางแผนการดาเนนงานอกหลายโครงการเพ)อรองรบในปตอๆ ไป บาคองโคเลอกกลยทธการสรางความแตกตางและมงเนนท)ผลตภณฑพเศษเฉพาะทาง เพ)อจากดความเส)ยงในการแขงขน บาคองโคมสตรปยมากกวา 50 สตร ต3งแตสตรท)ใชในตลาดท)วไปจนถงสตรพเศษเฉพาะ ซ)งทาใหม)นใจไดวา บาคองโคยงคงเปนผนาในการแขงขน ซ)งโดยท)วๆ ไปแลวจะมผลตภณฑเพยง 10-15 ประเภทเทาน3น

Page 18: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 17 -

บาคองโคมกระบวนการผลตหลายระบบ และยงเพ)มมลคาใหกบผลตภณฑดวยกระบวนการผลตพเศษเฉพาะทาง เชน การอดแนน (Compaction) USP และการเคลอบปยดวยสารชวภาพ ดวยแนวทางน3บาคองโคสามารถรกษาคณภาพและช)อเสยงของผลตภณฑ รวมถงภาพลกษณของบรษทฯในตลาด การสงมอบป ยท�ตรงเวลา ดวยนโยบายการผลตแบบตรงตอเวลา (just-in-time) ของบาคองโค สนคาสาเรจรปคงคลงจงมปรมาณต)า ซ)งอาจทาใหความเส)ยงท)จะสงมอบสนคาใหแกลกคาลาชามมากข3น บาคองโคจดการความเส)ยงน3โดยการบรหารจดการหวงโซอปทาน (Supply chain) อยางมประสทธภาพ โรงงานจะทราบถงคาส)งซ3อท)เขามาลวงหนาหลายสปดาห บาคองโคมแผนการบารงรกษาอปกรณและเคร)องจกรเพ)อปองกนความชารดบกพรอง และเพ)อรกษากาลงการผลตไวอยางสม)าเสมอ หลงจากน3นผลตภณฑจะผานกระบวนการบรรจลงถงแบบอตโนมต และถกจดสงใหกบลกคาโดยเรว ความเส�ยงดานอตราแลกเปล�ยน บาคองโคจดซ3อวตถดบรอยละ 50 ดวยสกลเงนดอลลารสหรฐอเมรกา และขายสนคาสาเรจรปภายในประเทศเปนสกลเงนดองเวยดนาม จากการท)รฐบาลเวยดนามไดประกาศลดคาเงนดองเวยดนามอยางตอเน)อง ทาใหบรษทฯ มความเส)ยงดานอตราแลกเปล)ยน ความเส)ยงทางดานอตราแลกเปล)ยนน3อาจจดการไดดวยการดารงสนคาคงคลงใหอยในระดบต)า (ตามนโยบายเชงกลยทธของบรษทฯ) และการใชนโยบายการซ3อขาย/ชาระเงนดวยเงนสด เพ)อใหมหน3 ลกคาเปนศนย แนวทางน3ชวยใหบาคองโคสามารถชาระเงนใหแกผจดหาสนคาไดทนท และลดความเส)ยงดานอตราแลกเปล)ยนของสกลเงนดอลลารสหรฐอเมรกา นอกจากน3บาคองโคยงมการสงออกสนคาบางประเภท ซ)งกอใหเกดรายไดท)เปนสกลเงนดอลลารสหรฐอเมรกา เพ)อนาไปใชในการชาระเงนใหแกผจดหาวตถดบ เปนการชวยลดความเส)ยงของอตราแลกเปล)ยนสกลเงนอกทางหน)ง ความเส�ยงท�เก�ยวของกบการปฏบตตามกฎขอบงคบ รฐบาลเวยดนามไดกาหนดมาตรฐานสาหรบสตรปยเพ)อคมครองผบรโภค และมการบงคบใชบทลงโทษตางๆ ถามการตรวจพบวาผลตภณฑไมไดผลตตามมาตรฐานและขอกาหนดเฉพาะท)ไดกาหนดไว บาคองโคมการนาเขาและจดซ3อวตถดบจากผจดหาสนคาตางประเทศและในประเทศท)เช)อถอได อกท3งมช)อเสยงในฐานะเปนผผลตปยท)มคณภาพสง นอกจากน3ดวยแนวทางในการคดคนและสรางสรรคสตรการผลต ผลตภณฑของบาคองโคจงเปนไปตามหรอเหนอกวามาตรฐานตางๆ ท)รฐบาลกาหนดไวเสมอ ความเส�ยงดานการปฏบตตามกฎระเบยบ

ความเส�ยงจากการเปล�ยนแปลงของกฎระเบยบในประเทศท�บรษทฯ มการลงทน บรษทฯ ใชมาตรการท)เปนไปไดท3งปวงเพ)อปองกนสถานภาพทางกฎหมายของบรษทฯ และปองกนมใหความเส)ยงทางดานกฎหมายเกดข3น

Page 19: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 18 -

โดยหวใจสาคญของนโยบายน3 คอจรยธรรมในการดาเนนธรกจของบรษทฯ (code of conduct) ซ)งเปนการกาหนดแนวทางการประพฤตปฏบตอยางมจรรยาบรรณ และเสรมดวยแผนการอบรมและทดสอบ รวมท3งมการจดต3งสายดวน (Whistle Blow Line) เพ)อรายงานการละเมดท)เก)ยวของกบการปฏบตตามกฎระเบยบ นอกจากน3 บรษทฯ ไดทาการจากดความเส)ยงท)เก)ยวกบความรบผดและความเสยหายดวยการทาประกนภย โดยจะมการทบทวนและปรบปรงประเภทและขอบเขตของการประกนภยน3 เปนระยะเพ)อใหเปนไปตามความตองการ ณ เวลาปจจบน ความเส�ยงดานส�งแวดลอม อาชวอนามยและความปลอดภย การท)บรษทฯ ยดถอมาตรฐานทางเทคนคและหลกปฏบตข3นสงทางดานความปลอดภย จงสามารถชวยลดความเสยหายท)อาจเกดข3นได และทาใหม)นใจถงการดาเนนงานอยางตอเน)องของเคร)องจกรและอปกรณ บรษทฯ ทาการปรบปรงมาตรการปองกนเหลาน3 เปนระยะ และมการตรวจสอบรวมถงใหคาปรกษาดานความปลอดภย ดานสขอนามยและส)งแวดลอมอยางเปนระบบ ณ ท)ทาการทกแหง ซ)งทาใหบรษทฯ สามารถลดความเส)ยงท)อาจเกดกบบคคลและส)งแวดลอมลงได

ความเส�ยงจากผลกระทบทางดานสงคมและชมชน เพ)อจดการความเส)ยงเหลาน3 บรษทฯ มการตรวจสอบ ตดตามและวเคราะหผลกระทบท)เกดจากการเปล)ยนแปลงในกฎหมายและกฎระเบยบทางดานส)งแวดลอม และความปลอดภยท)มตอการดาเนนงานของบรษทฯ อยางสม)าเสมอ บรษทฯ ประสานงานอยางใกลชดกบหนวยงานของรฐ และใชขอมลท)มอยเพ)อการพฒนาแผนงานและมาตรการตอบสนอง รวมท3งจดใหมกจกรรมชมชนสมพนธอยางตอเน)องในพ3นท)การดาเนนงานตางๆ โดยมงเนนในการมสวนรวมของชมชนอยางสม)าเสมอ ความเส�ยงดานการเงน ความเส)ยงทางดานการเงนหลกๆ ไดแก ความเส)ยงจากอตราแลกเปล)ยน ความเส)ยงจากอตราดอกเบ3ย และความเส)ยงจากคสญญา บรษทฯ ใชเคร)องมอทางการเงน เชน สญญาแลกเปล)ยนสกลเงนและอตราดอกเบ3ย สญญาซ3อขายเงนตราตางประเทศลวงหนา และสญญาแลกเปล)ยนราคาน3 ามนหรออตราคาระวางเรอ เพ)อจดการกบความเส)ยงทางการเงนตางๆ วตถประสงคของการใชเคร)องมอทางการเงนเหลาน3 คอ เพ)อท)จะลดความไมแนนอนของกระแสเงนสดในอนาคต บรษทฯ มนโยบายท)จะไมเขาทาธรกรรมตราสารอนพนธทางการเงนตางๆ เหลาน3 เพ)อจดประสงคในการเกงกาไร ความเส�ยงจากอตราแลกเปล�ยน ธรกจขนสงสนคาทางเรอ ธรกจบรการนอกชายฝ)ง ธรกจโลจสตกสและคลงสนคา และธรกจปยใชเงนสกลดอลลารสหรฐอเมรกาเปนสกลเงนหลกสาหรบธรกรรมการคา และการเขาซ3อสนทรพย รวมท3งการขอเงนกดวย วตถประสงคหลกของบรษทฯ เพ)อใชเปนเงนทนในการดาเนนงานและการลงทนท)ตองใชสกลเงนดอลลารสหรฐอเมรกา กลมบรษทฯ มวตถประสงคหลกคอการเพ)มรายไดและลดคาใชจายการดาเนนงานในสกลเงนดอลลารสหรฐอเมรกาใหไดมากท)สด เพ)อใหม)นใจถงสมดลระหวางรายไดและรายจายท)เปนเงนตราตางประเทศเม)อทาธรกรรมทางการคา การซ3อ

Page 20: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 19 -

ทรพยสน และการหาเงนก ความเส)ยงจากอตราแลกเปล)ยนท)เหลอจะไดรบการจดการโดยตราสารการเงน เชน สญญาซ3อขายลวงหนา และการจดการเงนฝากในสกลเงนตราตางประเทศ กลมบรษทฯ ไดเขาทาสญญาอนพนธ เชน การแลกเปล)ยนสกลเงนและอตราดอกเบ3ยเพ)อกาหนดตนทนทางการเงนของบรษทฯ สญญาแลกเปล)ยนสกลเงนและสญญาแลกเปล)ยนอตราดอกเบ3ยชวยปองกนบรษทฯ จากการเปล)ยนแปลงของอตราแลกเปล)ยนและอตราดอกเบ3ย (รายละเอยดปรากฏในหมายเหต v! ของหมายเหตประกอบงบการเงน) ความเส�ยงจากอตราดอกเบ1ย บรษทฯ ไดพยายามท)จะจดการกบความเส)ยงซ)งเกดจากความผนผวนของอตราดอกเบ3ยและลดตนทนดอกเบ3ย โดยความผนผวนของอตราดอกเบ3ย สามารถลดลงไดดวยการสรางความสมดลระหวางการใชอตราดอกเบ3ยแบบคงท) และแบบลอยตวสาหรบเงนกยม และการใชตราสารอนพนธ เชน การแลกเปล)ยนอตราดอกเบ3ยสาหรบเงนกยมระยะยาว นอกจากน3บรษทฯ ยงบรหารจดการระยะเวลาโดยเฉล)ยของเงนกยมใหสมพนธกบกระแสเงนสดจากการดาเนนงาน ความเส�ยงจากคสญญา

รายไดจากคาระวางเรอขนสงสนคาแหงเทกองสวนใหญน3นลกคาจะจายเงนลวงหนา หรอจายกอนท)ลกคาจะไดรบสนคา รายไดสวนใหญของธรกจงานบรการนอกชายฝ)งมาจากบรษทผลตน3 ามนและกาซธรรมชาตช3นนา ท3งในประเทศและตางประเทศ สาหรบการขายถานหน ลกคารายใหญเปนบรษทมหาชนท)มความม)นคงในประเทศไทย สวนการขายถานหนใหกบลกคารฐวสาหกจขนาดกลางและขนาดเลกน3นมไมมากนก และบรษทฯ ขายปยท3งหมดในรปแบบเงนสด บรษทฯ จงเหนวาความเส)ยงจากคสญญาของธรกจแตละประเภทน3นไมเปนสาระสาคญ ประกอบกบตนทนในการปองกนความเส)ยงจากคสญญาน3นมมลคาสงมากเกนกวาผลประโยชนท)อาจจะไดรบ ดงน3น บรษทฯ จงไมเขาทาสญญาอนพนธใดๆ สาหรบความเส)ยงน3

Page 21: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 20 -

�. ลกษณะการประกอบธรกจ

�.� นโยบายในการดาเนนงานของบรษทฯ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) (“TTA” หรอ “บรษทฯ”) มนโยบายในการประกอบธรกจโดยการ

ถอหน เพ2อการลงทนในเชงกลยทธ (Strategic investment holding company) โดยปจจบนมกลมธรกจหลก H กลม ไดแก กลมธรกจขนสง กลมธรกจพลงงาน กลมธรกจโครงสรางพKนฐาน โดยมวตถประสงคเพ2อลดการพ2งพงรายไดและผลกาไรจากกลมธรกจใดธรกจหน2ง เพ2อใหรายไดและผลกาไรมความสม2าเสมอ โดยจะลงทนในธรกจท2เก2ยวของหรอใกลเคยงกบธรกจเดมท2มอย หรอธรกจท2จะเสรมศกยภาพใหกบกลมธรกจปจจบน

3.2 การเปล"ยนแปลงและพฒนาการท"สาคญ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) กอตKงเม2อวนท2 !� สงหาคม S�S� และไดแปรสภาพเปนบรษท

มหาชนจากด เม2อวนท2 !� ธนวาคม S�HU ณ วนท2 HW กนยายน S��� บรษทมทนจดทะเบยน !,!HS,YWU,W�W บาท และทนชาระแลว ZZ!,YHU,Z�! บาท

การเปล2ยนแปลงและพฒนาการท2สาคญในสวนท2เก2ยวของกบการประกอบธรกจในระยะ � ปท2ผานมาคอ ป S��S - บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ไดกอตKงบรษท โซลอาโด โฮลดKงส พทอ แอลทด

ประกอบธรกจการลงทน (investment holding company) เพ2อการลงทนในโครงการตางๆ สนทรพย หรอลงทนในบรษทนอกประเทศไทย

- บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) เขาถอหนรอยละ YZ.�� ในบรษท ยนค ไมน2ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) ซ2งเปนบรษทท2ประกอบธรกจถานหนและโลจสตกสในประเทศไทย โดยเปนสวนหน2งของกลยทธท2จะสรางธรกจถานหนแบบครบวงจร

- บรษท โซลอาโด โฮลดKงส พทอ แอลทด เขาถอหนรอยละ !WW ในบรษท บาคองโค จากด ซ2งเปนบรษทท2ประกอบธรกจปยในประเทศเวยดนาม และไดเขาถอหนรอยละ S!.!Y ในเมอรตน กรป (ไซปรส) แอลทด ซ2งเปนกจการรวมคาท2ประกอบธรกจเหมองถานหนในประเทศฟลปปนส

- เมอรเมด ไดระดมเงนทนเพ2มโดยการออกหนเพ2มทนจานวน !�� ลานดอลลารสงคโปร เพ2อรองรบการเตบโตของธรกจของบรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน)

ป S��3 - บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) เขาถอหนรอยละ HY.YH ใน Petrolift ซ2งเปนบรษทเรอบรรทกนK ามนปโตรเลยมในประเทศฟลปปนส

- เมอรเมด เขาถอหนรอยละ !WW ใน Subtech Ltd. ในประเทศเซเชลส เพ2อขยายบรการงานวศวกรรมใตทะเลไปยงตะวนออกกลาง

- บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ออกหนกในประเทศ ประเภทระบช2อผถอ ประเภทไมดอยสทธ ไมมประกนเปนจานวนเงนรวม i.W พนลานบาท เพ2อใชชาระคนหนK เงนกธนาคารพาณชย และเพ2มเงนทนหมนเวยน

- บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ไดซKอเรอบรรทกสนคาแหงเทกองรวม i ลา เปนเรอในตลาดมอสอง H ลา และรบมอบเรอท2ส2งตอใหมอก ! ลา สวนเมอรเมดไดซKอเรอสนบสนนงานวศวกรรมใตทะเลมอสอง ! ลา และรบมอบเรอท2ส2งตอใหมอก H ลา

Page 22: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 21 -

ป S��i - บรษท โซลอาโด โฮลดKงส พทอ แอลทด เขาถอหนรอยละ 20 ใน Baria Serece โดยเปนสวนหน2งของกลยทธท2จะสรางธรกจโลจสตกสแบบครบวงจรในประเทศเวยดนาม

- บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ไดซKอเรอบรรทกสนคาแหงเทกองรวม H ลา เปนเรอในตลาดมอสอง S ลา และเรอท2ส2งตอใหมอก ! ลา

- บรษท โซลอาโด โฮลดKงส พทอ แอลทด เขาซKอหนเพ2มเตมใน Petrolift Inc. (“Petrolift”) รอยละ !.!�� เพ2อเพ2มสดสวนการถอหนใน Petrolift เปนรอยละ 40.0

- บรษท โซลอาโด โฮลดKงส พทอ แอลทด เขาถอหนรอยละ HH.HH ใน Qing Mei Pte. Ltd. (“Qing Mei”) เพ2อลงทนในโครงการพฒนาเหมองถานหนในประเทศอนโดนเซย

- บรษท เอเชย ออฟชอร ดรลล2งค จากด (“AOD”) ซ2งเปนบรษทรวมท2เมอรเมดถอหนอยรอยละ HH.U� ไดระดมเงนทนจานวน !YW ลานดอลลารสหรฐอเมรกา จากตลาดทนในประเทศ และไดเซนสญญาสรางเรอขดเจาะแบบ jack-up จานวน H ลา มลคารวม �HY ลานดอลลารสหรฐอเมรกากบ Keppel FELS Ltd. ประเทศสงคโปร

ป S��5 - บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ไดซKอเรอบรรทกสนคาแหงเทกองมอสอง ! ลา และไดมการโอนเรอสญชาตไทยจานวน Y ลา ของบรษทฯ ไปยงบรษท โทรเซน ชปปK ง สงคโปร พทอ แอลทด ทKงนK เปนไปตามแผนแผนการปรบโครงสรางธรกจเรอบรรทกสนคาแหงเทกองของบรษทฯ

- หนกแปลงสภาพบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ไดถงวนครบกาหนดอายไปเม2อวนท2 Si กนยายน พ.ศ. S���

ป S��� - บรษท โทรเซน ชปปK ง สงคโปร พทอ แอลทด ไดรบมอบเรอบรรทกสนคาแหงเทกองรวม H ลา เปนเรอมอสอง 1 ลา และเรอท2ส2งตอใหมอก 2 ลา บรษท เอเชย ออฟชอร ดรลล2งค จากด ไดรบมอบเรอขดเจาะแบบ jack-up ท2ส2งตอใหมอก H ลา

- บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ไดกอตKงบรษท โทรเซน ชปปK ง เดนมารก เอพเอส เพ2อใชเปนสานกงานสาขาดานการขายและการตลาดในกรงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนเมารก เพ2อใหบรการลกคาในแถบทวปยโรป

- บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ไดระดมเงนทนโดยการออกหนเพ2มทนควบใบสาคญแสดงสทธท2จะซKอหนสามญของบรษทฯ ครK งท2 H (TTA-W3) รวมเปนเงนท2ไดรบจากออกหนสามญเปนจานวน 3,964 ลานบาท เพ2อรองรบการเตบโตของธรกจของบรษทฯ

- บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) (“เมอรเมด”) ไดระดมเงนทนโดยการออกหนเพ2มทนจานวนเงน 175.78 ลานดอลลารสงคโปร เพ2อรองรบการเตบโตของธรกจของเมอรเมด

- ณ วนท2 HW กนยายน S��� บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) เปนเจาของเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง !Y ลา เรอบรการนอกชายฝ2ง Y ลา เรอขดเจาะ S ลา และเรอขดเจาะแบบ jack-up H ลา (โดยเมอรเมดเปนเจาของรอยละ HH.U�) นอกจากนK ยงมเรอบรรทกสนคาแหงเทกองอกเปนจานวนประมาณ 13 ลา ท2กลมบรษทโทรเซนไดเชามาเสรมเพ2มเตมแบบเตมระยะเวลา เพ2อตอบสนองความตองการของลกคาในชวงระหวางป

Page 23: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 22 -

�.� โครงสรางการถอหนของกลมบรษท โครงสรางธรกจในกลมบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน)

หมายเหต (!) บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ถอหนทางตรงรอยละ H�.iW และบรษท โซลอาโด โฮลดKงส พทอ แอลทด ถอหนรอยละ

S!.Ui ในบรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) (S) ณ เดอนสงหาคม S��� บรษทท2เปนเจาของเรอไดหยดดาเนนธรกจหลงจากท2ไดขายเรอและโอนเรอใหแกบรษท โทรเซน ชปปK ง สงคโปร

พทอ แอลทด (H) บรษท โซลอาโด โฮลดKงส พทอ แอลทด และ เมอรตน กรป (ไซปรส) แอลทด ถอหนรอยละ HH.HH ใน Qing Mei Pte. Ltd

Page 24: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- "# -

�. การประกอบธรกจของแตละสายผลตภณฑ โครงสรางรายได

กลมธรกจ ดาเนนการ

โดย

การถอหน รายได

ของบรษทฯ ป 2556 รอยละ ป 2555 รอยละ ป 2554 รอยละ

(รอยละ)

กลมธรกจขนสง ชปป4 ง 100 4,937,883,434 26 3,740,694,553 22 5,685,562,845 29

กลมธรกจพลงงาน เมอรเมด 57.14 8,349,682,130 44 5,687,063,854 34 5,479,585,371 28

ถานหน/กลมธรกจโครงสรางข4นพ4นฐาน UMS/1 88.68 1,931,065,483 10 3,427,649,084 20 3,275,623,527 17

ปย/กลมธรกจโครงสรางข4นพ4นฐาน บาคองโค 100 3,229,389,323 17 3,375,802,043 20 2,970,482,153 15

บรษทอEนๆในกลมธรกจโครงสรางข4นพ4นฐาน GTL/CMSS/2 51/100 269,794,242 2 245,423,364 2 265,758,037 2

รายไดอEน 312,560,107 2 315,369,280 2 1,696,842,460 9

รวม 19,030,374,719 100 16,792,002,178 100 19,373,854,393 100 หมายเหต /1 UMS คอ บรษท ยนค ไมนEง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) /" GTL คอ บรษท จเอซ โทรเซน โลจสตคส จากด และ CMSS คอ บรษท ชดลม มารน เซอรวสเซส แอนด ซพพลายส จากด

Page 25: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- "N -

ลกษณะรายไดของกลมธรกจหลก

ก. ลกษณะรายไดของกลมธรกจขนสง

ก.&. ลกษณะรายไดของกลมธรกจเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง การใหบรการขนสงสนคาของบรษทในกลมโทรเซน เปนแบบไมประจาเสนทาง (Tramp Service)

การใหบรการแบบไมประจาเสนทาง

รายไดจากการใหบรการเดนเรอแบบไมประจาเสนทางแบงเปน " ประเภทคอ

• รายไดจากการใหเชาเหมาลาเปนเทEยว (Voyage Charter) ผเชา (Charterer) จะจายคาเชาเปนคาระวางตอตน หรอคดเหมา (Lump sum) ใหกบเจาของเรอ เจาของเรอเปนผ

จายคาน4 ามนและคาใชจายอEนๆ ท4งหมดรวมท4งคาใชจายทEเกดข4นในทาเรอ (Port disbursement) คาภาระยกขนสนคา รวมท4งคานายหนาและคาใชจายในการวาจางตวแทนเรอท4งตนทางและปลายทาง สาหรบโครงสรางรายไดการใหบรการเชาเหมาลาเปนเทEยวจะอยในรปคาระวางสนคา ซEงการคดคาระวางสนคาจะเหมอนกบการคดคาระวางสนคาสาหรบการใหบรการแบบประจาเสนทาง

• รายไดจากการใหเชาเหมาเปนระยะเวลา (Time Charter) ผเชาจะจายคาเชาเรอตามระยะเวลาทEเชาเรอ เชน จายเปนตอวน (หรอตอเดอน) และตอเดทเวทตนของเรอ ผเชาจะ

เปนผจายคาใชจายดานน4 ามนเช4อเพลง รวมท4งคาใชจายทEเกดข4นในเมองทา (port disbursement) ตลอดจนการวาจางตวแทนเรอท4งตนทางและปลายทาง และเจาของเรอเปนผรบผดชอบคาใชจายดานการดาเนนงานของเรอท4งหมด สาหรบโครงสรางรายไดการใหบรการเชาเหมาเปนเวลาจะอยในรปคาเชาเรอ ซEงการคดอตราคาเชา (Time Charter Rate หรอ TC Rate) จะคดเปนรายวน (ดอลลารสหรฐตอวน) ซEงอตราคาเชาจะแปรผนตามอตราคาเชาของตลาดโลก และถกกาหนดโดยอปสงค และอปทานของเสนทางน4นๆ

ก.,. ลกษณะรายไดของกลมธรกจตวแทนเรอ ธรกจตวแทนเรอ (Ship Agency) รายไดมาจาก - คาบรการการเปนตวแทนเรอ คดคาบรการตามอตราซEงสมาคมเจาของและตวแทนเรอกรงเทพฯ กาหนด - คาบรการในการรบสงลกเรอ คดคาบรการเปนเทEยวซEงสวนใหญจะข4นกบระยะทางทEใหบรการ - คาบรการจากการดาเนนพธการศลกากร คดคาบรการเปนกรณๆ ไปตามปรมาณของสนคา - คานายหนาจากการจดหาสนคาลงเรอใหกบเจาของเรอ คดเปนรอยละของคาระวางสนคา - คานายหนาจากการจดหาอปกรณและเสบยงใหแกลกเรอและเจาของเรอคดเปนรอยละของมลคาอปกรณหรอ

การใหบรการ ก... ลกษณะรายไดของกลมธรกจนายหนาเชาเหมาเรอ รายไดมาจากคานายหนา คดเปนรอยละของคาระวางสนคา / หรอคาเชาเรอ

Page 26: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- "� -

ข. ลกษณะรายไดของกลมธรกจพลงงาน

ข.&. ลกษณะรายไดของกลมธรกจบรการงานวศวกรรมโยธาใตน2า รายไดมาจากการใหบรการซอมบารงทอน4 ามนและทอแกสใตทะเล รวมท4งโครงสรางของแทนขดเจาะ โดยใชนก

ประดาน4 า และอปกรณหนยนตดาน4 า รายไดประกอบดวยคาเชาเรอ อปกรณดาน4 า หนยนต ดาน4 า และคาจางนกประดาน4 า ตามวนและเวลาทEใชจรง

ข.,. ลกษณะรายไดของกลมธรกจใหบรการเรอขดเจาะ รายไดมาจากคาเชาเรอขดเจาะคดเปนรายวน และทาสญญาใหบรการเปนระยะเวลาตามทEตกลงกน

ค. ลกษณะรายไดของกลมธรกจโครงสรางพ2นฐาน

ค.&. ลกษณะรายไดของธรกจจดหาอปกรณบนเรอและโลจสตกส รายไดมาจากการขายอปกรณสาหรบรดตรงและปกปองสนคาบนเรอ คาเชาพ4นทEในคลงสนคา ค.,. ลกษณะรายไดของธรกจบรหารทาเรอ รายไดมาจากคาบรการขนถายสนคาข4น/ลงเรอ, คาเชาอปกรณขนถายสนคา, คาเชาโกดงในทาเรอ คดคาบรการจากน4 าหนกของสนคาและระยะเวลาในการเชาอปกรณและโกดง ค... ลกษณะรายไดของธรกจโลจสตกสถานหน รายไดมาจากการขายถานหนและการบรการขนสงถานหน

ค.�. ลกษณะรายไดของธรกจป ย รายไดมาจากการขายปยคดเปนกโลกรมหรอตน

ขอมลและภาพรวมธรกจ

โครงสรางองคกรป ,889 บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) (“TTA หรอ บรษทฯ”) ลงทนและดาเนนการในธรกจทE

หลากหลาย อนไดแก กลมธรกจขนสง กลมธรกจพลงงาน และกลมธรกจโครงสรางพ4นฐาน

TTA มหนวยธรกจหลก N หนวยไดแก บรษท โทรเซนชปป4 ง สงคโปร พทอ แอลทด ("โทรเซนชปป4 ง" หรอ "TSS") (กลมธรกจขนสง) บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) ("เมอรเมด") (กลมธรกจพลงงาน) บรษท บาคองโค จากด ("บาคองโค") (กลมธรกจโครงสรางพ4นฐาน) และ บรษท ยนค ไมนEง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) ("UMS") (กลมธรกจโครงสรางพ4นฐาน) รายละเอยดโดยสงเขปของธรกจตางๆ มดงน4

Page 27: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- "� -

ช2นท:

& กลมธรกจขนสง กลมธรกจพลงงาน กลมธรกจโครงสรางพ2นฐาน

บรการเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง บรการวศวกรรมใตทะเลและบรการเรอขดเจาะน4ามนนอกชายฝEง

โลจสตกสและการจดจาหนายถานหนในประเทศไทย การผลตและจาหนายป ยและใหบรการคลงสนคาในประเทศเวยดนาม

ช2นท:

,

บรการเรอบรรทกน4ามนและกาซ ในประเทศฟลปปนส บรการนายหนาเชาเหมาเรอ บรการตวแทนเรอ

การลงทนในเหมองถานหน บรการทาเรอน4 าลกและคลงสนคาในเวยดนามใต บรการโลจสตกสแกบคคลทEวไป บรการวสดจดเรยงสนคาบนเรอ และขนถายสนคา

กลมธรกจขนสง

TTA และบรษทยอยประกอบธรกจโดยการใหบรการทEเกEยวของกบการเดนเรอต4งแตป 2447 และใหบรการเรอบรรทกสนคาแหงเทกองต4งแตป 2528 โดยดาเนนธรกจสนคาแหงเทกองผานบรษทยอยทE TTA ถอหนอยท4งหมด ในป 2553 TTA ไดเขาลงทนในบรษท ปโตรลฟต จากด ซEงเปนธรกจบรการเรอบรรทกน4 ามนและกาซในประเทศฟลปปนส (TTA ถอหนอยรอยละ Nr) กลมธรกจขนสงยงรวมไปถงธรกจนายหนาเชาเหมาเรอและธรกจตวแทนเรอตางๆ ทEวภมภาคดวย กลมธรกจพลงงาน

กลมธรกจพลงงานใหบรการงานวศวกรรมใตทะเลต4งแตป 2538 และบรการเรอขดเจาะนอกชายฝEงต4งแตป 2549 ผานเมอรเมด (TTA ถอหนอยรอยละ �s.!N) ในป 2552 TTA ไดเขาทาการลงทนโดยออมในบรษท เมอรตน กรป (ไซปรส) จากด ("MGC") (TTA ถอหนอยรอยละ "�.!�) ซEงเปนเจาของรอยละ #s.� ในโครงการเหมองถานหนในประเทศฟลปปนส นอกจากน4 ในป 2554 TTA ไดลงทนใน Qing Mei Pte. Ltd. ("QM") ซEงเปนเจาของรอยละ sr ในโครงการเหมองถานหนอกแหงหนEงในประเทศอนโดนเซย กลมธรกจโครงสรางพ2นฐาน

กลมธรกจโครงสรางพ4นฐานมบรษทโลจสตกสถานหน UMS (TTA ถอหนอยรอยละ 88.68) และบรษทผลตและจาหนายปยและคลงสนคา บรษท บาคองโค จากด (TTA ถอหนอยรอยละ !rr) ซEงต4งอยตดทาเรอน4 าลก ชEอวา Baria Joint Stock Company of Services for Import Export of Agro-forestry Commodities and Fertilizers ("บาเรย เซเรซ") ซEง TTA ถอหนอยรอยละ "r กลมบรษทฯ ยงไดลงทนในบรษทคลงสนคาและโลจสตกสขนาดยอมในประเทศไทย และประเทศเวยดนาม

TTA ไดใชบรษทยอยซEง TTA ถอหนอยท4งหมด ไดแก บรษท โซลอาโด โฮลด4งส พทอ แอลทด และบรษท อะธน โฮลด4งส จากด เพEอการถอการลงทนท4งในประเทศและในตางประเทศของ TTA จดแขงในการแขงขนของกลมบรษทฯ

ผลประกอบการทางการเงนของ TTA ข4นอยกบความสามารถของ TTA ในอนทEจะบรหารจดการการลงทนและธรกจไดอยางรอบคอบ และมประสทธภาพตามวฎจกรของอตสาหกรรม โดยใชวธการทางการเงนทEละเอยดรอบคอบ โทรเซนชปป4 งและเมอรเมดเปนธรกจใหญทEสดสองธรกจของ TTA และดาเนนงานตามวฎจกรทEตางกน

Page 28: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- "s -

TTA ไดกระจายการลงทนเพEอทEจะบรรเทาผลกระทบจากชวงวฎจกรขาลงของอตสาหกรรม แตยงอยในระดบทEไมเพยงพอ ความสามารถของบรษทฯ ทEจะสรางความเตบโตใหกบหนวยธรกจหลกท4งสEหนวยและแสวงหาการลงทนทEเกEยวของในระดบทEเพยงพอ ข4นอยกบจดแขงในการแขงขนดงตอไปน4

• ความรท:แขงแกรงเก:ยวกบทศทางและการคาสนคาโภคภณฑท:สาคญ ดวยธรกจเรอบรรทกสนคาแหงเทกองทEใหบรการทEวโลก ธรกจน4 ามนและกาซนอกชายฝEง และธรกจปยซEงลวนแตมความมEนคง เครอขายของ TTA จงอยในฐานะไดเปรยบทEจะสามารถเฝาสงเกตการณและดาเนนการตอบสนองแนวโนมทEสาคญทEในการคาสนคาโภคภณฑทEวโลก

• กองเรอและบรการท:มความหลากหลายและมคณภาพสง กลมบรษทฯ เปนเจาของสนทรพยสวนใหญของกลม ซEงชวยใหกลมบรษทฯ สามารถใหบรการทEเปนเลศแกลกคาไดอยางครบวงจร และสามารถควบคมตนทนการดาเนนงานใหดข4น รวมท4งสามารถเสนอราคาทEแขงขนในตลาดได ซEงไดผลเปนอยางมากในการสรางชEอของกลมบรษทฯ ใหเปนทEรจกโดยทEวไป และรกษาสมพนธภาพในระยะยาวกบลกคา การบรหารทางการคา ทางเทคนค และทางการเงนจะกระทาภายในบรษทสาหรบหนวยธรกจหลกทกหนวย และกลมบรษทฯ มนโยบายทEจะบารงรกษาสนทรพยทางทะเลท4งหมดใหอยในสภาพทEดกวาทEสถาบนจดช4นเรอกาหนด

• เครอขายธรกจท:วโลก สานกงานธรกจแหงใหมลาสดของโทรเซน ชปป4 ง ในกรงโคเปนเฮเกน ชวยอานวยความสะดวกใหกบการเขาถงสนคาในแถบแอตแลนตคเหนอไดมากยEงข4น ท4งยงเปนทEคาดหมายวาสานกงานในสหรฐ อเมรกาจะชวยสงเสรมการเขาถงเสนทางการคาสนคาแหงเทกองทEใหผลประโยชนมากข4น นอกจากตลาดด4งเดมในเอเชยตะวนออกเฉยงใตของเมอรเมดแลว บรษทฯ ยงไดขยายธรกจเขาไปในตะวนออกกลาง โดยมความสมพนธกบบรษทน4 ามนและกาซทEใหญเปนอนดบตนๆ ของโลก

• ฐานะทางการเงนท:แขงแกรง ถงแมวาป "��� จะเปนปทEมอปสรรคมาก แตกลมบรษทฯ สามารถทากาไรจานวน !,s�s ลานบาท กอนหกดอกเบ4ย ภาษ การเสEอมราคา และการตดจาหนาย ("EBITDA") ณ วนทE #r กนยายน "��� เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดของ TTA อยทE s,N�� ลานบาท และอตราสวนหน4 สนตอสวนของผถอหนอยทE r.��:!

ความยดหยนทางการเงนหลงจากระดมเงนทนไดสาเรจ ในปทEผานมา TTA ไดระดมเงนทนจานวน #,��N ลาน

บาท ไดสาเรจเพEอใชสาหรบแผนการขยายธรกจผานการขายหนเพEมทนของบรษทฯ โดยเงนทEไดจากการเพEมทนสวนใหญไดนาไปใชลงทนในเมอรเมด ซEงเมอรเมดสามารถระดมเงนทนได !s�.s� ลานดอลลารสงคโปรผานการออกหนสามญเพEมทนใหมและเสนอขายใหกบบคคลในวงจากดของเมอรเมด

ลกษณะบรการ การตลาดและการแขงขน กลมธรกจของบรษทฯ 4.& กลมธรกจขนสง

กลมธรกจขนสงประกอบดวย " ธรกจหลก คอ โทรเซนชปป4 ง และปโตรลฟต ท4งน4 ระหวางปบญช "��� กองเรอบรรทกสนคาแหงเทกองของ โทรเซนชปป4 ง ประกอบไปดวย เรอทEบรษทฯ เปนเจาของเองจานวน 18 ลา และเรอทEเชาเขามาเสรม คดเทยบเทาเปนจานวน 7 ลา โทรเซนใหบรการเรอเหมาลาขนสงสนคาไปทกภมภาคของโลก และเดนเรอตาม

Page 29: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- "� -

ความตองการของลกคาโดยใหเชาเหมาลาแบบเชาเปนชวงเวลา และตามการเซนสญญารบขนสงสนคาลวงหนา นอกเหนอไปจากการใหเชาเหมาลาระยะยาวและ การใหเชาเหมาลาระยะส4น

TTA ถอหนรอยละ 40 ใน ปโตรลฟต ซEงเปนเจาของและประกอบการเรอบรรทกและขนสงน4 ามนจานวน !r ลา รวมท4งเรอบรรทกกาซปโตรเลยมเหลวจานวน " ลา ทEมกาลงการบรรทก N! ลานลตรซEงใชสาหรบการขนสงภายในประเทศตามสญญาระยะยาวกบบรษทช4นนาในธรกจน4 ามนและกาซเปนหลก

ธรกจอEนๆ ในกลมธรกจขนสงไดแกธรกจบรการทEเกEยวกบการเดนเรอ ซEงประกอบดวยธรกจการเปนตวแทนเรอซEงมอยท4งในประเทศไทย เวยดนาม และสหรฐอาหรบเอมเรตส และธรกจการใหบรการดานนายหนาเชาเหมาเรอในประเทศไทย สงคโปรและอนเดย ธรกจเดนเรอโทรเซนชปป2 ง

ขอมลอตสาหกรรม

ผประกอบการธรกจขนสงสนคาแหงเทกอง "หลก" รวมถง ถานหน แรเหลก และธญพช และสนคา "รอง" เชน ปย ผลตภณฑไม ปนซเมนต และแรโลหะ การขนสงสนคาแหงเทกองแบงตามกาลงการบรรทกหรอเดทเวทตน และตามชนดของเรอ ซEงรวมไปถง VLOC, Capesize, Panamax, Supramax, Handymax, และ Handysize

ประเภทขนาด เดทเวทตน VLOC 200,000+

Capesize 100,000 – 200,000

Panamax 60,000 – 100,000

Supramax 50,000 – 60,000

Handymax 40,000 – 50,000

Handysize 10,000 – 40,000

โดยทEวไป การคาสนคาในระดบโลกขบเคลEอนอตสาหกรรมการขนสงสนคาแหงเทกอง โดยเฉพาะอยางยEง อตรา

คาระวางไดรบผลกระทบจากอปสงคทางการคาและจานวนเรอทEมในภมภาคตางๆ

ตามการวเคราะหของเฟรนเลย แมเศรษฐกจโลกจะยงคงออนแออยางตอเนEอง การคาสนคาแหงเทกองโดยรวมยงคงเตบโตอยางตอเนEองโดยมถานหนและแรเหลกเปนสนคาหลก การนาเขาแรเหลกไดเตบโตและจะยงคงเตบโตอยางรวดเรวกวาการผลตเหลกกลาเนEองจากการนาเขาแรเหลกทEมากข4นของจน ซEงโดยหลกเปนผลมาจากคณภาพแรเหลกทEต EาในประเทศจนและตนทนทางการผลตทEสงซEงผผลตแรเหลกหลายรายในจนประสบ

Page 30: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- "� -

แผนภม : การนาเขาแรเหลกของจน

ทEมา : เฟรนเลย

อตราคาระวางเรอทEต Eาในเกอบท4งป "��� เปนผลมาจากการรบมอบเรอใหมจานวนมาก โดยในชวง !r เดอนแรกของป "��� มกาหนดสงมอบเรออยทEปรมาณมากกวา �" ลานเดทเวทตน การขนสงมอบเรอใหมในตลาดมการเตบโตข4นเรวกวาการเพEมข4นของอปสงค แตมการคาดการณวาสถานการณน4จะชะลอตวลงในสองปขางหนา ในขณะทEราคาขายเรอเกาเพEอนาไปแปรรปเปนเศษซากเหลกยงคงมราคาสง ซEงแนวโนมของตลาดยงคงเปนเชนน4 ตราบเทาทEอตราคาระวางเรอยงคงอยในระดบตEา

ในป "��� มการซ4อขายเรEมตนทEสงถง �� ลานเดทเวทตน ขณะทEในป "��� การสงมอบชะลอตวลงมาอยทEประมาณ �r ลานเดทเวทตน ในปหนา คาดวาการสงมอบจะลดลงอก โดยในป "��� อปทานของเรอขนสงสนคาแหงเทกองเพEมข4นรอยละ �

ความสมพนธระหวางการสEงตอเรอใหมและจานวนกองเรอท4งหมดทEมอย เปนแนวทางประเมนระดบอปสงคในอนาคต ในเดอนพฤศจกายน "��� รายการการสEงตอเรอบรรทกสนคาแหงเทกองทEวโลกมอยทEปรมาณ 114.6 ลานเดทเวทตน หรอรอยละ 16 ของกองเรอบรรทกสนคาแหงเทกองทEมอยในปจจบน การเตบโตของอปทานจะชะลอตวลงมากทEสดในประเภท Supramax และ Handymax ซEงเปนเรอสองประเภททEโทรเซนชปป4 งใชในการดาเนนธรกจอย

การส:งตอเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง

ประเภทขนาด เดทเวทตน จานวนเรอ ขนาดระวาง

บรรทกท4งหมด (ลานเดทเวทตน)

รอยละของ กองเรอบรรทกสนคาทEมอย

(เดทเวทตน)

VLOC 200,000+ 88 20.1 22.5

Capesize 100,000 – 200,000 131 22.1 10.9

Panamax 60,000 – 100,000 652 48.1 25.0

Supramax 50,000 – 60,000 131 7.3 7.0

Handymax 40,000 – 50,000 57 2.7 6.9

Handysize 10,000 – 40,000 418 14.3 16.5

รวม 1,477 114.6 16

Page 31: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- #r -

อตราคาระวางเรอยงคงอยในระดบตEาในครE งแรกของป "��� อตราคาระวางเรอ Capesize พงสงข4นในไตรมาสเดอนกรกฎาคม - กนยายน ตามดวยการเพEมข4นในกลมยอย ในขณะทEอตราคาระวางเรอ Capesize และ Paramax ลดลงอกคร4 งในไตรมาสเดอนตลาคม - ธนวาคม อตราคาระวางเรอ Supramax และ Handysize ยงคงเพEมข4นอยางตอเนEอง

แผนภม : อตราคาเชาเหมาลาแบบเปนระยะเวลา & ป

ทEมา : เฟรนเลย

ราคาเรอ

ราคาเรอส:งตอใหม ต4งแตปลายป 2551 เปนตนมา ราคาเรอสEงตอใหมอยในระดบคอนขางตEา โดยมสาเหตมาจากอตราคาระวางเรอทE

ปรบลดลง ขณะทEอตอเรอมกาลงการผลตเพEมข4น แตการสEงตอเรอใหมลดลง อยางไรกตาม ราคาเรอสEงตอใหมเพEมสงข4นในครE งปหลงของป "��� โดยภาพรวม ป "��� จะมความไมแนนอนสงควบคไปกบโอกาสของเจาของเรอและนกลงทน

แผนภม : ราคาเรอบรรทกสนคาแหงเทกองส:งตอใหม

ทEมา : เฟรนเลย

Page 32: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- #! -

เชนเดยวกน ต4งแตปลายป 2551 ราคาเรอมอสองทยอยลดลงมาอยางตอเนEอง ตามอตราคาระวางเรอทEลดลง ซEงในป 2555 ราคาเรอมอสองลดลงในระดบตEาสด และเรEมฟ4 นตวข4นในป "��� โดยราคาเรอ Supramax ทEมอาย 5 ป ในปจจบนมราคาประมาณ "" ลานดอลลารสหรฐอเมรกา

แผนภม : ราคาเรอบรรทกสนคาแหงเทกองมอสอง

ทEมา : เฟรนเลย

ขอมลธรกจ

โทรเซนชปป4 งดาเนนกจการโดยมเงนสดสงกวาหน4 สนตลอดปแมอตราคาระวางเรอจะลดลงตEาสดต4งแตป "�N" TTA กาวไปขางหนาโดยมความมงมEนตอการเตบโตของโทรเซนชปป4 งและแผนในการซ4อเรอไมเกน 6 ลา ในราคาทEเหมาะสมภายในระยะเวลา !"-!� เดอนขางหนา อนเปนสวนหนEงของแผนการเตบโตของกองเรออยางตอเนEอง ณ วนทE 30 กนยายน 2556 โทรเซนชปป4 งเปนเจาของเรอบรรทกสนคาแหงเทกองประเภท Handymax และ Supramax จานวน 18 ลา โดยเปนเรอทEจดทะเบยนเปนสญชาตสงคโปรท4งหมด อายกองเรอเฉลEยอยทE !r.! ป โดยมขนาดระวางบรรทกเฉลEยอยทE 48,902 เดทเวทตน ประมาณรอยละ �r ของกองเรอของโทรเซนชปป4 งใชสาหรบใหบรการในเสนทางแถบมหาสมทรแอตแลนตกทEใหผลตอบแทนสง ในขณะทEอกรอยละ �r ทEเหลอใชในภมภาคเอเชยแปซฟก

ณ ปจจบนน4 โทรเซนชปป4 ง มงเนนการเลอกแบบเรอทEไดรบการพสจนแลว เพEอทาใหโทรเซนชปป4 งสามารถบรหารกองเรอไดอยางมประสทธภาพมากทEสด โดยเฉพาะอยางยEง เรอประเภท Supramax โดยบรษทฯ วางแผนทEจะเพEมกองเรอดวยเรอประเภทน4 เปนหลก

ในขณะทEดชนอตราคาระวางเฉลEยของเรอบรรทกสนคาแหงเทกองประเภท Supramax (BSI) ในป "��� ลดลง รอยละ "" มาอยทEประมาณ �,srr ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวน แตแตอตราคาระวางเรอเฉลEย (TCE) ของโทรเซนชปป4 ง ลดลงเพยงรอยละ 18 มาอยทEประมาณ �,Nrr ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวน ซEงยงคงสงกวาดชนคาระวางเฉลEยของเรอ ประเภท Supramax (BSI) รอยละ s หลงจากปรบฐานของขนาดของกองเรอทEสรางรายได สวนตางระหวางคาตอบแทนการลงทนและเกณฑเปรยบเทยบเปนผลมาจากวธการเชงกลยทธในการเนนสนคาเฉพาะกลม และในพ4นทEทEเลอกสรร รวมถงความสมพนธกบลกคาทEแขงแกรงข4น และฐานลกคาทEขยายตวข4นในสงคโปร ซEงเปนศนยกลางทางการคาของโทรเซน

Page 33: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- #" -

ชปป4 ง ในปทEผานมา โทรเซนชปป4 ง มคาใชจายในสวนของการเปนเจาของเรอเฉลEยอยทE N,r�s ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวน เมEอเทยบกบคาเฉลEยของอตสาหกรรมทE 4,500-4,6rr ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนโดยประมาณ โทรเซนชปป4 งจงสามารถควบคมตนทนคาใชจายไดอยางมประสทธภาพ โครงสรางกองเรอโทรเซน

&) จานวนเรอ

จานวนเรอ

ประเภทของเรอ เรอทEบรษท เปนเจาของ

เรอทEเชามา เรอทEสEงตอใหม รวม

Handymax 8 3 - 11

Supramax 10 4 - 14

รวม 18 7 - 25

,) อายเฉล:ยกองเรอ

อายเฉลEยของกองเรอโทรเซน

ประเภทของเรอ เรอทEบรษท เปนเจาของ

เรอทEเชามา เรอทEสEงตอใหม รวม

Handymax 16.23 16.65 - 16.36

Supramax 6.20 3.66 - 5.45

รวม 10.12 8.68 - 9.69

Page 34: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- ## -

.) รายช:อเรอบรรทกสนคาเทกอง

เรอบรรทกสนคาเทกอง

ช:อเรอ

วนท:สงมอบ

เรอจาก

อตอเรอ

เดท

เวทตน อาย ชนดของเรอ

การจด

ช2นเรอ

1 ทอร ไดนามค 30/04/2534 43,497 22.44 Standard Bulk > 40,000 dwt BV

2 ทอร เวฟ 30/07/2541 39,042 15.18 Open Hatch / Box Shape < 40,000 dwt ABS

3 ทอร วน 18/11/2541 39,087 14.88 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) ABS

4 ทอร เอนเนอรย 16/11/2537 42,529 18.88 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) NKK

5 ทอร เอนเดฟเวอร 11/04/2538 42,529 18.48 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) NKK

6 ทอร เอนเตอรไพรส 28/07/2538 42,529 18.19 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) DNV

7 ทอร ฮารโมนE 21/03/2545 47,111 11.54 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) DNV

8 ทอร ฮอไรซน 01/10/2545 47,111 11.01 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) BV

9 ทอร แอคชพเวอร 22/07/2553 57,015 3.73 Standard Bulk > 40,000 dwt BV

10 ทอร อนทกรต4 02/04/2544 52,375 12.50 Standard Bulk > 40,000 dwt BV

11 ทอร อนดเพนเดนซ 20/12/2553 52,407 11.94 Standard Tess - 52 NKK

12 ทอร อนฟนต4 21/12/2553 52,383 11.66 Standard Tess - 52 NKK

13 ทอร อนสว 02/07/2555 52,489 7.88 Standard Tess - 52 NKK

14 ทอร เฟรนดชป 13/01/2553 54,123 3.72 Semi-Open /Box Shape Oshima - 53 NKK

15 ทอร ฟอรจน 15/06/2554 54,123 2.30 Semi-Open /Box Shape Oshima - 53 NKK

16 ทอร เฟยรเลส 06/06/2556 54,881 7.90 Open Hatch / Box Shape Oshima - 53 NKK

17 ทอร เบรฟ 15/11/2555 53,506 0.87 Open Hatch / Box Shape Vinashin DNV

18 ทอร บรซ 20/08/2556 53,506 0.11 Open Hatch / Box Shape Vinashin DNV

รวมระวางบรรทกของกองเรอโทรเซน : 880,243 เดทเวทตน

ABS : Amercian Bureau of Shipping BV : Bureau Veritas DNV : Det Norske Veritas NKK : Nippon Kaiji Kyokai แหลงทEมา : TTA

Page 35: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- #N -

การใหบรการของกองเรอ รายไดจากการเดนเรอแบบไมประจาเสนทางของโทรเซนชปป4 งมาจาก

• การใหเชาเหมาลาแบบเปนเทEยว หรอการใหเชาเหมาลาระยะส4น โดยคดคาเชาตามอตราของตลาด ณ ขณะน4น

• การใหเชาเหมาลาแบบเชาเปนชวงเวลา เปนการใหเชาเรอโดยกาหนดระยะเวลาไว และโดยทEวไปจะกาหนดอตราคาเชาแบบคงทE แตมกจะมปจจยอEนๆ เชน การปรบคาเงนเฟอ หรออตราคาเชาเรอของตลาด ณ ปจจบน มาเปนองคประกอบในการคดอตราคาเชาเรอ และ

• การเซนสญญารบขนสงสนคาลวงหนา (contracts of affreightment) ซEงบรษทฯ จะรบขนสงสนคาจานวนหนEงใหแกลกคาในเสนทางทEกาหนดไวแลวในชวงเวลาใดเวลาหนEง

ตลอดป 2556 โทรเซนชปป4 งใหบรการเรอขนสงสนคาแหงเทกองในหลากหลายรปแบบตามความตองการของลกคา อาท การเซนสญญารบขนสงสนคาลวงหนา การใหเชาเหมาลาแบบเปนเทEยวและแบบเชาเปนชวงเวลา ท4งในแถบมหาสมทรแอตแลนตกและแปซฟก

แผนภม : การใหบรการของกองเรอโทรเซน จาแนกตามวนเดนเรอ

ทEมา : TTA

ลกคาของบรษทฯ โทรเซนชปป4 งยงคงมงเนนการบรการขนสงสนคาคณภาพสงใหกบลกคา เพEอรองรบการใหบรการแกลกคากลมอตสาหกรรมรายใหญ นอกจากน4 โทรเซนชปป4 งไดเพEมโอกาสการใหบรการลกคา ดวยการใหบรการขนสงแบบเปนเทEยวแกลกคารายใหญทEตองการการขนสงแบบเรงดวนและฉกเฉน ในตลาดหลกๆ ซEงลกคามสนคาแตไมมสนทรพย

Page 36: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- #� -

แผนภม : สนคาท:ขนสงจาแนกตามประเภทของสนคาในปบญช ,889

ทEมา : TTA

แผนภม : ลกคาจาแนกตามรายรบ

ทEมา : TTA

โทรเซนชปป4 ง มการพฒนาและสรางความสมพนธกบลกคาในกลมอตสาหกรรมหลก โดยการตรวจสอบกองเรอ

ใหมความพรอมและมประสทธภาพในการเดนเรออยตลอด เพEอใหมEนใจวาเรอของ โทรเซนชปป4 ง สามารถใหบรการกบลกคาอตสาหกรรมรายใหญได เชน BHP Billion, Rio Tinto Shipping และ Cargill Ocean Transportation พนกงานของบรษทฯ

ณ วนทE 30 กนยายน 2556 โทรเซนชปป4 ง มจานวนพนกงานในสานกงานทEเดนมารก สงคโปร และกรงเทพ จานวน 76 คน นอกจากน4ยงมพนกงานทEปฏบตงานบนเรอ จานวน 6�� คน โทรเซนชปป4 ง มบคลากรทEมความรความสามารถในการบรหารงานท4งทางเทคนค และการตลาดประจาอยทEสานกงานกรงเทพ โดยสวนใหญเคยเปนผทEปฏบตงานบนเรอมากอน สวนสานกงานทEสงคโปร บรษทฯ มทมขายและการตลาดทEมความร ประสบการณ และความชานาญในธรกจเดนเรอเปนอยางด

Page 37: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- #� -

ภาวะการแขงขน ธรกจเรอบรรทกสนคาแหงเทกอง เปนอตสาหกรรมทEมการแขงขนสง ซEงประกอบดวยเรอขนสงสนคาทEวไปและ

เรอขนสงสนคาแหงเทกอง ในปรมาณ 15,000 – ��,��� เดทเวทตน โดยมผประกอบการประมาณ 1,591 ราย และเรอจานวนประมาณ 5,464 ลา

แผนภม : สดสวนการถอครองเรอ

ทEมา : TTA

ธรกจเรอบรรทกสนคาแหงเทกองเปนธรกจทEเกEยวเนEองกบสนคาโภคภณฑเปนหลก โดยอตราของคาระวางเรอจะ

ข4นอยกบปรมาณของเรอทEมอยในตลาด จากการวเคราะหของนกวเคราะหและผบรหารในอตสาหกรรม การสEงตอเรอใหมทEนอยลงและอปสงคในจนทEเพEมข4นอาจจะชวยกระตนใหตลาดสนคาแหงเทกองกลบมาฟ4 นตวในป "��s ซEงนาจะทาใหมผ ลงทนท4งหนาใหมและเกาเขามาลงทนในตลาด ปจจยบวกและลบของธรกจ

มารซอฟตคาดการณวาอปสงคการขนสงสนคาแหงเทกองจะเพEมข4นรอยละ s ในป "��s โดยการเตบโตสวนใหญจะเปนผลมาจากการคาทEเกEยวของกบเหลก เมอรรล ลนช ไดต4งอตราการเตบโตของบรษทไวทEรอยละ s โดยช4ใหเหนวาตวเลขดงกลาวจะเปนผลมาจากการคาดการณการเพEมข4นของการคาขายแรเหลกทางทะเลรอยละ !"

ในสวนของอปทาน อารเอส พลาโต คาดการณวาการสงมอบเรอจะมอตราลดลง Nr-N� ลานเดทเวทตนในป "��s ซEงจะสงผลใหเกดการขยายตวของกองเรอสทธเพยงรอยละ N เรอบรรทกน2ามนปโตรเลยมและกาซระหวางเกาะ

TTA ลงทนเปนจานวน "�.� ลานดอลลารสหรฐอเมรกา เพEอถอหนรอยละ Nr ใน ปโตรลฟต ซEงเปนผประกอบการธรกจเรอบรรทกน4ามน ประเภทตวเรอสองช4นรายใหญ ของตลาดในอตสาหกรรมเรอบรรทกน4 ามนในประเทศของฟลปปนส อนเปนสวนหนEงของสาธารณปโภคการขนสงน4 ามนปโตรเลยมของฟลปปนส เนEองจากสภาพทางภมศาสตรของฟลปปนสทEมจานวนเกาะมาก แตมทอสงน4 ามนปโตรเลยมระหวางเกาะจานวนจากด ทาใหมความตองการน4 ามนปโตรเลยมภายในประเทศสงอยางตอเนEอง ปโตรลฟตจงมฐานลกคาและสญญาเชาทEแขงแกรง ซEงสามารถสรางกระแสเงนสดทEมความมEนคงและสามารถประมาณการได ดวยผลการดาเนนงานทEมEนคงของปโตรลฟตจะชวยลดผลกระทบทEเกดข4นตามวฎจกรของธรกจขนสงสนคาแหงเทกองในกลมธรกจขนสงของบรษทฯ

Page 38: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- #s -

กองเรอซEงประกอบดวยเรอ !r ลาน4 ทาการคาอยในนานน4 าชายฝEงประเทศฟลปปนสเปนหลก และมกาลงการบรรทกผลตภณฑประเภทเช4อเพลง เชน น4 ามนปโตรเลยมกลEน เอทานอล และกาซปโตรเลยมเหลว รวมท4งส4นประมาณ N! ลานลตร ปโตรลฟตเปนผใหบรการขนสงน4 ามนซEงเปนทEยอมรบของบรษทน4 ามนแหงใหญในฟลปปนส และกาลงการบรรทกของกองเรอทEปโตรลฟตมอยในปจจบนสวนใหญอยภายใตสญญาเชาเหมาระยะกลางถงระยะยาวกบบรษทเหลาน4 ธรกจตวแทนเรอ

TTA เปนเจาของบรษทตวแทนเรอ # บรษท

บรษทแรกคอ บรษท โทรเซนชปป4 ง แอนด โลจสตกส จากด (“TSL”) ซEงเปนบรษทตวแทนเรอรายใหญทEสดรายหนEงในประเทศไทย โดยไดใหบรการกวา !,"rr ราย ในป 2556 กลม Naxco ซEงเปนกลมธรกจตวแทนเรอและโลจสตกสทEมฐานอยในประเทศฝรEงเศสไดเขาถอหนรอยละ 51 ใน TSL ในขณะทE TTA ถอหนอยรอยละ 49 โดยบรษทฯ มแผนจะขยายธรกจตวแทนเรอผานเครอขายธรกจของกลม Naxco ไปยงประเทศพมา อนโดนเซย และเวยดนาม การขยายน4 เปนผลมาจากรายไดสายใหมทEรวมถงการจดการการขนสง การขนสงสนคาทEใชในโครงการ การเชาเหมาลา และการเปนนายหนาเชาเหมาเรอ

บรษททEสองคอ บรษท กลฟ เอเจนซE คมปะน (ประเทศไทย) จากด (“GAC”) ซEงเปนบรษทตวแทนเรอขนาดกลางในประเทศไทย โดยไดใหบรการลกคาเพEมข4นเกอบ N�r ราย ในป 2556 GAC เปนบรษทรวมของ TTA และเปนการรวมทนระหวาง TTA ซEงถอหนรอยละ 51 และ บรษท กลฟ เอเจนซE คมปะน จากด ในประเทศลชเทนสไตน ซEงถอหนรอยละ 49

บรษททEสามคอ บรษท โทรเซน (อนโดไชนา) เอส.เอ. (“โทรเซน อนโดไชนา” หรอ “TI”) ซEงเปนกจการรวมคาระหวาง TTA ซEงถอหนรอยละ 50 และอกรอยละ 50 ถอโดยนกลงทนทEวไป โทรเซน อนโดไชนาไดใหบรการกวา 400 ราย ในป 2556 และมความเชEยวชาญในการจดการกบสนคาเฉพาะโครงการ โทรเซน อนโดไชนา ประสบความสาเรจอยางยEงในเพEมธรกจบรการคลงสนคาและโลจสตกสในเขต Phu My ซEงอยทางตอนใตของประเทศเวยดนาม โดยทางานรวมกบบรษทในเครอสองบรษทอยางใกลชด อนไดแก บาคองโค และ Thoresen-Vinama Agencies Co., Ltd. (“Thoresen-Vinama Agencies” หรอ “TVA”) โดยใชประโยชนจากคลงสนคาของบาคองโค

ท4งสามบรษทใหบรการงานดานธรกจตวแทนเรอดงน4 : การตดตอขออนญาตจากทาเรอ จดหาทาเรอใหเรอเทยบทา

ขนถายสนคาข4นลง จดหาสนคาลงเรอ เตรยมเสบยง เชน น4 ามนเช4อเพลง น4 า ตลอดจนดแลการซอมแซมเรอ สบเปลEยนลกเรอ และอEนๆ นอกจากน4 GAC ยงมความชานาญในการใหบรการโลจสตกส ซEงครอบคลมการกระจายสนคาท4งทางบกและทางอากาศ การรบสงสนคาจากตนทางถงปลายทาง การเคลEอนยายสนคาและพสดระหวางประเทศ

นายหนาเชาเหมาเรอ

บรษท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จากด (“FTL”) เปนบรษทรวมทนระหวางบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) และบรษท เฟรนเลย เอ/เอส ของประเทศนอรเวย (“เฟรนเลย”) โดยถอหนรอยละ 49 และรอยละ 49 ตามลาดบ เฟรนเลยเปนหนEงในบรษทนายหนาเชาเหมาเรอทEใหญทEสดในโลก ดาเนนธรกจในการเปนทEปรกษาเกEยวกบเรอบรรทกสนคาแหง เรอบรรทกน4 ามน เรอบรรทกกาซ การซ4อและขายเรอ FTL มบรษทยอยคอ Fearnleys Shipbroking Private

Page 39: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- #� -

Limited โดย FTL ถอหนอยรอยละ 99.99 ซEงใหบรการในการเปนนายหนาเชาเหมาเรอบรรทกสนคาแหงเทกองในประเทศอนเดย และ Fearnleys Dry Cargo (Singapore) Pte. Ltd. โดย FTL ถอหนอยรอยละ 100 ซEงใหบรการในการเปนนายหนาเชาเหมาเรอบรรทกสนคาแหงเทกองในประเทศสงคโปร FTL ดาเนนธรกจเปนบรษทนายหนาเชาเหมาเรอในตลาดทEมการแขงขนกนอยางสง โดยเปนตวกลางระหวางเจาของเรอและผเชาเรอท4งประเทศในแถบเอเชยตะวนออกเฉยงใตและทEวโลก การดาเนนธรกจในแถบประเทศตะวนออกกลาง

โทรเซน ชปป4 ง เอฟแซดอ (“TSF”) ซEงเปนบรษทยอยทE TTA ถอหนอยรอยละ 100 ไดถกกอต4งข4นเพEอใชเปนสานกงานภมภาคในแถบตะวนออกกลาง อกท4งปจจบนยงเปนตวแทนเรอใหกบใหบรษทขนสงทางเรออกหลายแหง TSF ใหบรการเรอทEเขาไปจอดเทยบทาในประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส และตดตอประสานงานในดานการปฏบตการเรอกบทาเรออาหรบอEนๆ โดยมตวเลขของเรอทEบรษทฯ ใหบรการในทาเรออEนๆ ไมตางกน บรษทฯ มความชานาญทางดานพธศลกากร และใหบรการขนสงสนคามากกวา !,rrr รายแกผรบสนคาในประเทศสหรฐอาหรบเอมเรตส โอมาน และจดหมายปลายทางอEนๆ ทEอยใกลเคยง 4., กลมธรกจพลงงาน

ธรกจหลกของกลมธรกจพลงงานคอบรการขดเจาะน4 ามนและกาซนอกชายฝEง ซEงบรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) (“เมอรเมด”) อนเปนบรษททE TTA ถอหนคดเปนรอยละ 57.14 เปนผใหบรการ โดยเฉพาะอยางยEง เมอรเมดเปน ผใหบรการวศวกรรมใตทะเลและบรการขดเจาะน4 ามนและกาซนอกชายฝEง แกบรษทน4 ามนและกาซรายใหญหรอผรบจางของบรษทเหลาน4 ซEงอยในภมภาคเอเชยแปซฟคและตะวนออกกลางเปนหลก ธรกจของเมอรเมดมแนวโนมทEจะมความเปนวฎจกร โดยทEวไปแลว ราคาน4 ามนทEปรบตวสงข4นจะกระตนใหมการใชจายสาหรบการสารวจและการผลตมากข4น อนสงผลใหเกดความตองการบรการขดเจาะน4 ามนและกาซนอกชายฝEง สรปเก:ยวกบเมอรเมด

เมอรเมดเรEมประกอบธรกจต4งแตป 2526 และ TTA ไดเขาซ4อหนบางสวนของเมอรเมด ในป "�#� เมอรเมดไดเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศสงคโปร (“SGX”) โดยสามารถระดมเงนทนจากการเสนอขายหนแกประชาชนคร4 งแรกเปนจานวน 246 ลานดอลลารสงคโปร เมอรเมดไดทาการเสนอขายหนเพEมทนใหแกผถอหนเดมอกสองคร4 ง ในป "��" และ "��� โดยสามารถระดมเงนทนไดอกเปนจานวน ##" ลานดอลลารสงคโปร บรการวศวกรรมใตทะเล

ภาพรวมของอตสาหกรรม งานใตทะเลในอตสาหกรรมน4 ามนและกาซไดมความสาคญมากข4น เปนลาดบตอการพฒนาและการผลตอยาง

ตอเนEองของแหลงน4 ามนและกาซนอกชายฝEง ปจจยขบเคลEอนหลกบางอยางทEจะทาใหตลาดบรการใตทะเลเตบโตตอไปน4นข4นอยกบราคาน4 ามนและกาซซEงปจจบนอยในระดบสง อนเปนแรงผลกดนการใชจายในดานการพฒนาแหลงผลตใหมๆ ทEระดบน4 าปานกลางถงน4 าลก รวมท4งในการขยายแหลงผลตเดม และการบารงรกษาทEเพEมข4นในแหลงผลตน4 ามนและกาซทEมการใชงานมานาน

Page 40: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- #� -

ประเภทของเรอวศวกรรมใตทะเล ตลาดของเรอวศวกรรมใตทะเลนอกชายฝEงประกอบดวยเรอตางๆ ทEใชในการตดต4ง สารวจ และบารงรกษา

สนทรพยใตทะเล กลาวโดยกวางๆ ตลาดของเรอวศวกรรมใตทะเลสามารถแบงออกเปนเรอสนบสนนนกประดาน4 า (DSV) เรอกอสรางนอกชายฝEง (OCV) และเรอสนบสนนยานสารวจใตทะเล (ROVSV) ตลาดบรการวศวกรรมใตทะเล

ป "��� เปนปทEคกคก และมกจกรรมการประมลราคาเกดข4นอยางมากเพEอการเขาทาสญญาบรการวศวกรรมใตทะเลฉบบใหม ตลาดทEมความเคลEอนไหวมากทEสดคอในยานทะเลเหนอ บราซล เอเชยตะวนออกเฉยงใต และอาวเมกซโก อตราคาเชาเรอยงคงมเสถยรภาพเมEอเปรยบเทยบกบป "��� 2550 2551 2552 2553 2554 2555 ,889 แนวโนม

ประเภท ดอลลาร

สหรฐฯ

ดอลลาร

สหรฐฯ

ดอลลาร

สหรฐฯ

ดอลลาร

สหรฐฯ

ดอลลาร

สหรฐฯ

ดอลลาร

สหรฐฯ

ดอลลาร

สหรฐฯ

เรอกอสรางนอกชายฝEง 65-70,000 65-70,000 50-55,000 50-55,000 55-95,000* 55-110,000* 55-100,000* → เรอกอสรางขนาดเลก 45-55,000 45-55,000 45-55,000 40-50,000 50-60,000 50-60,000 50-55,000 → เรอสนบสนนการกอสราง

35-45,000 35-45,000 40-45,000 40-50,000 40-55,000 45-55,000 40-50,000 →

หมายเหต:

อตราเหลาน4 เปนไปตามขอมลทEเปดเผยตอสาธารณะ/การเขาทาสญญา อตราทEไดรบมาอยางเปนความลบ และความรสกโดยทEวไปของตลาด ดชนน4อยบนพ4นฐานของสญญา T/C ระยะยาว กลาวคอ # ถง � ป จากเจาของเรอถงผเชาเรอในช4นแรก อตราน4ไมรวมยานสารวจใตทะเล ROV หรออปกรณพเศษบนดาดฟาเรอ

*เรอกอสรางนอกชายฝEงรนใหมทEมขนาดใหญข4น (ความยาวตลอดลา !�r ม.+) เขาสตลาดในป "��# และเราจะเหนชวงหางทEมากข4นระหวางอตราสงสดและตEาสดของเรอกลมน4

Fearnleys Offshore Supply ช4 ถงแนวโนมของพฒนาการในสEดานทEมผลกระทบอยางสาคญตอความตองการเรอสนบสนนงานวศวกรรมใตทะเล ประการแรกคอ การคนพบจานวนมากในปทEผานมาไดแสดงถง “มลคางานในมอของตลาดบรการวศวกรรมใตทะเล” ทEสง ประการทEสองคอ นอกจากแหลงสารองทEคนพบแลว ยงมแนวโนมวาความคกคกของงานขดเจาะอยางกวางขวางในระยะส4นถงระยะกลางจะนาไปสการคนพบมากยEงข4น และเพEมมลคางานในมอใหสงข4นอก ประการทEสามคอ เทคโนโลยใหมทEจะทาใหแหลงผลตมองหาวธการยดอายแหลงผลตและการพฒนาเพEมเตม ประการทEสEคอ เปนทEคาดวาโครงการพฒนาใตทะเลใหมสวนใหญจะเปนการตดต4งในน4 าลกทEระดบอยางนอย !,�rr ฟต ซEงบงบอกถงโครงการใตทะเลทEยาวนานข4น และแรงผลกดนทEเพEมข4นตอกองเรอปจจบน ในขณะน4 แอฟรกาและบราซลมสดสวนทEใหญทEสดในการดานพฒนาทEระดบน4 าลก แตการพฒนาทEระดบน4 าลกกกาลงเตบโตในพ4นทEอEนๆ ดวยเชน อาวเมกซโกและเอเชยตะวนออกเฉยงใต

ในเดอนเมษายน ราคาน4 ามนดบเบรนทไดปรบลดลงตEากวา !rr ดอลลารสหรฐอเมรกาตอบารเรล แตเกอบตลอดท4งป "��� น4นอยในชวงระหวาง !rr ถง !"r ดอลลารสหรฐอเมรกาตอบารเรล ซEงสงกวาอตราผลตอบแทนเปาหมายทEกาหนดไวสาหรบโครงการพฒนาทEไดเขาผกพนไวแลวและยงไมไดเขาผกพน ความไมแนนอนของเศรษฐกจโลกไมไดมผลเปนการชะลอกจกรรมของบรษทน4 ามน

Page 41: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- Nr -

แผนภมดงตอไปน4แสดงความเคลEอนไหวของราคาน4 ามนเบรนทในอดต

แผนภม : ราคาน2ามนในอดต

ทEมา : Fearnleys Securities

ขอมลธรกจ บรษทฯ ใหบรการงานวศวกรรมใตทะเลผาน บรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จากด (“MOS”), Zamil Mermaid Offshore Services Company LLC ("Zamil Mermaid"), Subtech Limited, Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC ("Subtech"), Seascape Surveys Pte. Ltd., Seascape Surveys Ltd. และ PT Seascape Surveys Indonesia (รวมเรยกวา “สวนงานวศวกรรมใตทะเล”) จดแขงทEสาคญของสวนงานวศวกรรมใตทะเลประกอบดวยระบบเพEอการประดาน4 าและการดาน4 านอกชายฝEงทEใชอากาศ (air and saturation diving) จากกองเรอซEงเปนของเมอรเมดเองและกองเรอทEเชามา และเรอบรการและสนบสนนงานวศวกรรมใตทะเลทEควบคมดวยยานสารวจใตทะเล (ROV) การใหบรการงานวศวกรรมใตทะเลของบรษทฯ มหลากหลาย ซEงรวมถงการสารวจ การซอมแซมและการบารงรกษา งานกอสรางขนาดเลก (light construction) งานตดต4ง งานสานตอโครงการใหสมบรณ (commissioning projects) และงานตดต4งแนวเคเบลและวางสายเคเบล

เมEอวนทE !� กนยายน 255� ไดมการขายเรอเมอรเมด เพอรฟอรมเมอร ซEงเปนเรอสนบสนนนอกชายฝEงอาย #! ปของเมอรเมด ณ วนทE #r กนยายน "��� กองเรอบรการและสนบสนนงานวศวกรรมใตทะเลประกอบดวยเรอจานวน 8 ลา (รวมเรอทEเชามา) โดย # ลา เปนเรอสนบสนนนกประดาน4 า (dive support vessels) แบบพเศษ รวมไปถงระบบอปกรณสนบสนนการดานาลก (saturation diving systems) � เครEอง นอกจากน4 ยงมระบบควบคมยานสารวจใตน4 า !" เครEอง และเครEองตรวจสอบใตน4 าซEงเคลEอนทEไดดวยระบบรโมทคอนโทรล (ROV) อก !s เครEอง รวมท4งระบบสนบสนนงานกอสรางหนกในน4 าลกและน4 าลกมาก (deepwater and ultra-deepwater heavy construction class systems) นอกจากสนทรพยทEสาคญเหลาน4 สวนงานวศวกรรมใตทะเลยงจางผเชEยวชาญโดยผานสญญา sub-contract เปนจานวนมาก นอกเหนอจากพนกงานประจาทEมอยแลว เพEอทางานเกEยวกบโครงการตางๆ ทEใหบรการงานวศวกรรมใตทะเล

Page 42: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- N! -

เมEอตนปบญช "��� เมอรเมดประกาศการเขาทาสญญาบรการดาน4 าทEสาคญ ซEงเมอรเมดดาเนนการผาน Zamil Mermaid อนเปนกจการรวมคาในตะวนออกกลาง รายไดจากสญญาน4ไดสงผลใหเมอรเมดมรายไดและผลตอบแทนสงข4นแลว และจะยงคงดาเนนตอไปเชนน4 ในรอบปบญช "��s และปตอๆ ไป ในเดอนสงหาคม "��� Subtech ไดรบการคดเลอกเขาทาสญญาวาจางงานบรการใตทะเลกบ Bibby Offshore Limited เพEอการใหบรการในทะเลเหนอ ในเดอนกนยายน "��� Seascape ไดรบการคดเลอกเขาทาสญญาวาจางงานซEงมระยะเวลาสองป เพEอการใหบรการตรวจสอบ ซอมแซมและบารงรกษานอกชายฝEง (IRM) แกผประกอบการน4 ามนและกาซตนน4 าซEงมฐานทEต4งอยในอนโดนเซย เปนทEคาดวาภมภาคตะวนออกกลาง เอเชยตะวนออกเฉยงใต และทะเลเหนอจะสรางความเตบโตในระดบภมภาคใหแกสวนงานวศวกรรมใตทะเลตลอดระยะเวลาสองสามปขางหนา บรการของกองเรอและบรการนกประดาน2า

เรอทกลาไดรบการรบรองมาตรฐานจากสถาบน DNV หรอ ABS ซEงท4ง 2 สถาบนเปนสถาบนจดช4นเรอช4นแนวหนา เรอทกลาตองเขารบการตรวจสภาพเรออยางสมEาเสมอจากสถาบนจดช4นเรอ นอกเหนอจากการเขาอแหงและเขาซอมบารงตามระยะเวลาทEกาหนดไว

ความสามารถทEสาคญอกดานหนEงของสวนงานวศวกรรมใตทะเล คอการใหบรการนกประดาน4าตามมาตรฐานระดบโลก โดยเฉพาะอยางยEง มาตรฐานทEกาหนดโดยสมาคมผผลตน4 ามนและกาซระหวางประเทศ (International Oil and Gas Producers Association (“OGP”)) จานวนงานประมลใหมๆ ซEงรวมถงงานประมลทEเมอรเมดไดรบการคดเลอกเมEอเรวๆ น4จาก Saudi Aramco ไดกาหนดใหการรบรองมาตรฐานของ OGP เปนเงEอนไขบงคบกอนทEสาคญขอหนEง ตารางดงตอไปน4แสดงรายละเอยดของบรการหลกของสวนงานวศวกรรมใตทะเล

การสารวจ การสารวจกอนการตดต4ง ซEงไดแก การกาหนดตาแหนงและการใหความชวยเหลอในการตดต4งแทนขดเจาะ และการซอมบารงอปกรณใตน4 า

การพฒนา การตดต4งทอสงใตน4 า ทอขนสง เชอกชวยชวต (control umbilicals) ทอและเสา การวางและฝงทอ การตดต4งและยดเสาและอปกรณทอ การเดนเครEอง การทดสอบและการตรวจสอบ และการวางและเชEอมตอสายเคเบ4ลและเชอกชวยชวต

การผลต การตรวจสอบ การซอมบารงและการซอมแซมโครงสรางทEใชในการผลต เสา ทอสง และอปกรณใตน4 า

Page 43: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- N" -

กองเรอของเมอรเมดสาหรบใหบรการงานวศวกรรมใตทะเล มดงตารางตอไปน4 ลาดบ

ท:

ช:อเรอ คาอธบาย ปปฏทน (พ.ศ.)

ปท:สราง ปท:ซ2อ

1. เมอรเมด คอมมานเดอร เรอสนบสนนการดาน4 าลกระบบ DP2 "�#r "�N� 2. เมอรเมด เอนดวเรอร เรอสนบสนนการดาน4 าลกระบบ DP2 "��# "��# 3. เมอรเมด เอเชยนา เรอสนบสนนการดาน4 าลกระบบ DP2 "��# "��# 4. เมอรเมด สยาม เรอใหบรการสนบสนนการกอสรางระบบ DP2 "�N� "��# 5. เมอรเมด แซฟไฟร เรอซEงสนบสนนระบบควบคมยานสารวจใตทะเลและ

นกประดาน4 าระบบ DP2 "��" "��"

6. เมอรเมด ชาเลนเจอร เรอวศวกรรมใตทะเลชนดอเนกประสงค "��! "��! s. บารราคดา เรอวศวกรรมใตทะเลชนดอเนกประสงค "�"� "��# �. เอนเดฟเวอร

(เชา) เรอซEงสนบสนนระบบควบคมยานสารวจใตทะเลและนกประดาน4 าระบบ DP2

"��! "��� (เชา)

ลกคา

ลกคาประกอบดวยผผลตและจดหาน4 ามนและกาซอสระรายใหญ บรษทขนสงทางทอ และบรษทกอสรางและวศวกรรมนอกชายฝEง ในป "���

พนกงาน สวนงานวศวกรรมใตทะเลจาเปนตองพEงพาบคลากรทEมคณภาพสง ณ วนทE 30 กนยายน "�5� สวนงานวศวกรรมใตทะเลมบคลากรประจาและบคลากรภายใตสญญากวา !,rrr คน ซEงกระจายอยในประเทศไทย กาตาร ซาอดอาระเบย และอนโดนเซย การแขงขน

การทาสญญาในธรกจทางทะเลมการแขงขนสงมาก ในขณะทEราคาเปนปจจยอยางหนEง แตความสามารถทEจะจดหาเรอพเศษ และวาจางและรกษาบคลากรทEมทกษะความสามารถ รวมท4งแสดงประวตการมความปลอดภยทEด กเปนสวนทEสาคญเชนกน คแขงของสวนงานวศวกรรมใตทะเล ไดแก บรษททองถEนตางๆ ซEงมฐานอยในเอเชยและตะวนออกกลาง รวมถงบรษทขามชาตขนาดใหญทEเปนบรษทของยโรปหรอสหรฐอเมรกา บรษทขามชาตเหลาน4 สวนใหญเปนผ ประกอบธรกจทางดานงานวศวกรรม งานจดหา และนายหนารบเหมาโครงการ ปจจยบวกและลบ

การสEงซ4อเรอใหบรการใตทะเลมการเตบโตอยางสมEาเสมอในรอบ !" เดอนทEผานมา ขณะน4 มเรอใหบรการใตทะเลเกอบ #r ลาทEอยในระหวางกอสราง โดยมแผนทEจะสงมอบในป "��� - "��� เรอสนบสนนการกอสรางยงคงเปนทEนยม แตกมการสEงซ4อเรอวางทอขนาดใหญเชนกน ซEงมกาหนดสงมอบในอกไมกEปขางหนา

Page 44: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- N# -

จากการสารวจบรษทน4 ามนและกาซ "# แหงเมEอเรวๆ น4 Pareto พยากรณวาจะมการเพEมคาใชจายในการสารวจและผลตทEวโลกข4นอกรอยละ � ในป "��s และจะมการเพEมคาใชจายสาหรบกจกรรมน4 ามนและกาซนอกชายฝEงข4นอก รอยละ !r

แผนภม: การประมาณการรายจายฝายทนสาหรบงานวศวกรรมใตทะเล

ทEมา: Quest

ทEมา: Quest

แผนภมขางตนช4 ถงการเตบโตทEคาดการณในทกภมภาคนอกชายฝEง ขอมลของ Quest Offshore ช4วารอยละ 1s

ของเงนลงทนรายปสาหรบงานวศวกรรมใตทะเลจะเขามายงภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตน4ภายในป "��!

Page 45: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- NN -

ธรกจบรการเรอขดเจาะนอกชายฝ:ง

ภาพรวมของอตสาหกรรม อปสงคของบรการขดเจาะและบรการทEเกEยวของไดรบอทธพลจากปจจยตางๆ โดยเฉพาะอยางยEงราคาน4 ามนและ

กาซในปจจบนและทEคาดหมาย ซEงเปนปจจยกระตนกจกรรมในการสารวจและผลตน4 ามนและกาซ หนวยขดเจาะทEใชมความแตกตางกนไปโดยข4นอยกบความลกของน4 าในบรเวณทEจะขดเจาะ ระยะของการขดเจาะ (การสารวจ/การพฒนา/การผลต) และความซบซอนทางเทคนคของหลม หนวยขดเจาะตามทEระบทายน4ทางานทEระดบความลกของน4 าตางกน และอาจมความแตกตางกนอยางมากท4งในดานขอกาหนดเฉพาะทางเทคนคและประสทธภาพ เมอรเมดเนนทEตลาดเรอขดเจาะแบบ Tender และเรอขดเจาะแบบ Jack-up ทEระดบน4 าต4น

เรอขดเจาะแบบ Tender เปนเรอทองแบนซEงจอดเทยบทEแทนขดเจาะ และประกอบดวยทEพก ถงโคลน เครEองสบโคลน และระบบเครEองกาเนดไฟฟา

เรอขดเจาะแบบ Semi Tender เปนเรอขดเจาะแบบ Tender ชนดกEงลอยกEงจม

เรอขดเจาะแบบ Jack-up เปนแทนขดเจาะทEเคลEอนทEไดดวยตวเอง ประกอบดวยขาทEสามารถต4งอยบนพ4นทะเล

เรอขดเจาะแบบ Semisubmersible เปนแทนขดเจาะลอยน4 าซEงใชเสาและทนลอยเปนระบบถวงดล

เรอขดเจาะแบบ Drillship เปนเรอขดเจาะทEสามารถเคลEอนทEไดเอง โดยใชระบบ Dynamic Positioning (DP) เพEอการรกษาตาแหนงอยเหนอหลมผลต

ตลาดเรอขดเจาะแบบ Tender และ Semi Tender

เรอขดเจาะแบบ Tender สวนใหญดาเนนงานอยในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต ภายใตสญญาทEมอายระหวางหนEงถงสามป ตลาดสาหรบเรอขดเจาะแบบ Tender เปนตลาดเฉพาะกลมและโดยทEวไปจะประสบกบวฎจกรเชนเดยวกบตลาดสาหรบหนวยขดเจาะนอกชายฝEงแบบเคลEอนทEอEนๆ โดยทEวไป โดยเฉพาะอยางยEง เรอขดเจาะแบบ Jack-up

ภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตเปนตลาดใหญทEสดของเรอขดเจาะแบบ Tender ตดตามดวยแอฟรกาตะวนตก ระดบกจกรรมของเรอขดเจาะแบบ Tender ในเอเชยตะวนออกเฉยงใตยงคงสงอย จากจานวนอปทานท4งส4น ## ลา ม "� ลาทEกาลงอยในระหวางสญญา (!s ลา ดาเนนงานอยในเอเชยตะวนออกเฉยงใต) # ลา จอดนEงและตองการการซอมแซมหรอบารงรกษา (cold stacked) และ � ลา อยระหวางพกงานและพรอมทEจะใหบรการ (idle/warm stacked) นอกจากน4 มเรอขดเจาะแบบ Tender อกท4งส4น � ลาทEกาลงอยในระหวางการตอใหม

อปทานของเรอขดเจาะแบบ Semi Tender มอยมจานวนท4งส4น !r ลา ลาหนEงจอดนEงและตองการการซอมแซมหรอบารงรกษา (cold stacked) อก � ลา อยในระหวางการทางาน และอก # ลา อยในระหวางการตอใหม ขอมลธรกจ

บรษท เมอรเมด ดรลลEง จากด (“MDL”) ซEงเปนบรษทยอยทEเมอรเมดถอหนอยรอยละ 95 เปนเจาของเรอขดเจาะแบบ Tender จานวน " ลา และเปนผใหบรการทEเกEยวของกบเรอทEพกในเอเชยตะวนออกเฉยงใต เรอขดเจาะลาหนEง คอ MTR-1 ไดถกแปลงสภาพเปนเรอทEพกและยงคงหาโอกาสเขาทาสญญาใหมภายหลงจากทEสญญาเชาเรอทEพกไดหมดอายลง

Page 46: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- N� -

ในเดอนกรกฎาคม "��� เรอขดเจาะ MTR-2 ไดเขารบการตรวจสอบสภาพบารงรกษา (Special Periodic Survey) ในระหวางเดอนพฤศจกายน "��� ถงเดอนเมษายน "��� และไดกลบมาปฏบตงานเมEอปลายเดอนพฤษภาคม "���

บรษท เอเชย ออฟชอร ดรลลEงค จากด (“AOD”) เปนบรษทรวมซEงเมอรเมดถอหนอยรอยละ ##.s� AOD เปนเจาของและดาเนนงานกองเรอขดเจาะแบบ Jack-up ทEมคณสมบตเฉพาะตวสงและทนสมย และไดเรEมประกอบการในป "��� โดยมเรอ AOD I, AOD II, และ AOD III ซEงเรEมใหบรการเมEอวนทE ! พฤษภาคม !# กรกฎาคม และ !r ตลาคม ตามลาดบ เรอขดเจาะท4งสามลาน4ไดมการเขาทาสญญากบ Saudi Aramco ภายใตเงEอนไขตางๆ ซEงรวมถงรายไดทEอาจเปนไปไดจานวน !�s ลานดอลลารสหรฐอเมรกา ตลอดระยะเวลาสามป บวกคาธรรมเนยมการเตรยมการ (mobilisation fee) อกลาละ #�.� ลานดอลลารสหรฐอเมรกา รายช:อกองเรอขดเจาะ

ลาดบท: ช:อเรอ ประเภทของเรอ ปปฏทน (พ.ศ.)

ปท:สราง ปท:ซ2อ

1. MTR-1 เรอทEพก "�"! "�N� ". MTR-" เรอขดเจาะแบบ Tender "�"N "�N� #. AOD I * เรอขดเจาะแบบ Jack-up ทEมคณสมบตเฉพาะตวสง "��� "��# N. AOD II * เรอขดเจาะแบบ Jack-up ทEมคณสมบตเฉพาะตวสง "��� "��# �. AOD III * เรอขดเจาะแบบ Jack-up ทEมคณสมบตเฉพาะตวสง "��� "��N หมายเหต *ผานบรษท เอเชย ออฟชอร ดรลลEงค จากด (“AOD”) ซE งเมอรเมดถอหนอยรอยละ ##.s�

เรอขดเจาะท4งแบบ Tender และ Jack-up ตองไดรบการจดอนดบช4นจากสมาคมจดอนดบช4นเรอทEมชEอเสยง โดย

จดลาดบจากมาตรฐานของการปฏบตงานและความปลอดภย โดยเรอขดเจาะ MTR-1 ถกจดลาดบช4นโดย American Bureau of Shipping (“ABS”) และเรอขดเจาะ MTR-2 ถกจดลาดบช4นโดย Bureau Veritas (“BV”) สมาคมจดช4นเรอดงกลาวจะเขามาตรวจสภาพเรอทกป เรอขดเจาะแบบ Tender ตองเขาอแหงทกๆ 5 ป และไดรบการตรวจสภาพบารงรกษา (Special Periodic Survey) จากสมาคมจดอนดบช4นเรอตางๆ ดงกลาว เรอขดเจาะ AOD จะไดรบการจดอนดบช4นโดย ABS บรการของกองเรอ สญญาใหบรการเรอขดเจาะนอกชายฝEงของ MDL จะมการเจรจาตอรองเปนรายๆ ไป และมเงEอนไขและขอกาหนดทEแตกตางกน MDL ไดรบสญญามาจากการประมลแขงขนกบผรบจางรายอEนๆ เปนสวนใหญ สญญาวาจางในการขดเจาะจะกาหนดเงEอนไขการชาระเงนเปนอตรารายวน โดยใชอตราทEสงกวาในชวงทEเรอขดเจาะปฏบตงาน ท4งน4 อตราคาเชาเรอจะมแนวโนมทEต Eาลงในชวงของการเตรยมการ หรอเมEอการปฏบตงานขดเจาะหยดชะงกหรอถกจากดเนEองจากความเสยหายของอปกรณ หรอสภาพอEนๆ ซEงอยนอกเหนอการควบคมของ MDL

สญญาใหบรการขดเจาะซEงใชอตราคาเชาเรอรายวน โดยทEวไปมกมระยะเวลาทEครอบคลมชวงเวลาโดยเปนไปตามเงEอนไขของสญญาทEกาหนดไว หรองานขดเจาะทEเปนหลมเดEยวหรอหลมทEเปนกลม สาหรบสญญาบางฉบบทE MDL

Page 47: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- N� -

เขาทากบลกคา ลกคาสามารถขอใชสทธบอกเลกไดโดยชาระคาปรบในการบอกเลกสญญากอนกาหนด อยางไรกตาม คาปรบในการบอกสญญากอนกาหนดดงกลาวอาจจะไมสามารถชดเชยสาหรบการสญเสยสญญาใหแก MDL ไดท4งหมด

เรอขดเจาะแบบ Jack-up จานวนสามลาของ AOD ไดรบการออกแบบในช4น MOD V-B ซEงเปนทEเขาใจวาเปนการออกแบบเรอขดเจาะแบบ Jack-up อนเปนทEตองการของบรษทขดเจาะรายใหญ และมการใชโดยบรษทน4 ามนตางๆ ในพ4นทEน4 าต4นทกแหงของโลก ในสภาพแวดลอมปจจบน มกจะมการเขาทาสญญาสาหรบเรอขดเจาะแบบ Jack-up เปนระยะเวลา #rr วนข4นไป แนวโนมน4คาดวาจะสงข4น เนEองจากอปสงคทEทะยานข4นในขณะทEอปทานในระยะใกลมอยเพยงเลกนอย ลกคา MDL ดาเนนงานขดเจาะนอกชายฝEงใหแกบรษทน4 ามนระหวางประเทศช4นนาหลายบรษท รวมท4งบรษทน4 ามนซEงอยในความควบคมของรฐบาลและบรษทน4 ามนอสระ เรอขดเจาะแบบ Jack-up ของ AOD ท4งสามลาไดมการเขาทาสญญากบ Saudi Aramco ซEงเปนบรษทน4 ามนและกาซทEใหญทEสดของโลก พนกงาน MDL ตองการบคลากรซEงมทกษะความสามารถสงเพEอการปฏบตงานเรอขดเจาะ ดงน4น MDL จงไดดาเนนโครงการจดหาและฝกอบรมบคลากร และโครงการเพEอความปลอดภยของบคลากรอยางครอบคลม ณ วนทE 30 กนยายน 255� MDL มพนกงาน N" คน คแขง

คแขงรายสาคญของ MDL คอบรษทผใหบรการเรอขดเจาะนอกชายฝEงทEวโลกหรอในภมภาค รวมถง Sapura Kencana ซEงเปนบรษทผใหบรการนอกชายฝEงของมาเลเซย ปจจยบวกและลบ

ในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตมแทนขดเจาะประจาทEกวา �rN แหง สวนใหญตองการเรอขดเจาะแบบ Tender เนEองจากทองทะเลรอบแทนขดเจาะเหลาน4มกจะถกเซาะโดยทองเรอขดเจาะแบบ Jack-up ดวยอปทานทEมอยจากด โดยเฉพาะอยางยEงเรอขดเจาะทEตอใหม อตราคาเชาเรอรายวนและระยะเวลาของสญญาจงถกกาหนดไวสงข4น เปนทEคาดวาจะมการสEงตอเรอใหมปรากฏใหเหนเนEองจากสภาพเศรษฐกจทEเอ4ออานวย ซEง MDL จะไดทาการสารวจอยางใกลชดในปน4

เนEองจากกองเรอขดเจาะแบบ Jack-up ทEมคณสมบตเฉพาะตวสงเกอบจะมอตราการใชประโยชนของเรอเตมทEแลว และเรอขดเจาะแบบ Jack-up ด4งเดมทEมความสามารถทางดานเทคนคไดกลบเขามาทางานแลวเปนสวนใหญ จงเปนทEคาดวาอตราคาเชารายวนจะยงคงมแนวโนมสงข4น เรอขดเจาะแบบ Jack-up ทEมคณสมบตเฉพาะตวสงไดรบคาเชาพเศษเพEมข4นถงวนละ !�r,rrr ดอลลารสหรฐอเมรกา แนวโนมน4คาดวาจะยงคงอยตอไปเนEองจากผประกอบการตองการใชสนทรพยทEมความทนสมยมากกวา

Page 48: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- Ns -

ธรกจเหมองถานหน ดวยความสาคญของถานหนในฐานะแหลงเช4อเพลงสาหรบทวปเอเชยซEงกาลงพฒนา และความเกEยวของของ TTA ในการขนสง บรษทฯ ไดลงทนในโครงการถานหนข4นตน/ข4นรเรEมสองโครงการ โดยโครงการหนEงอยในประเทศฟลปปนส และอกโครงการหนEงอยในประเทศอนโดนเซย เหมองถานหนในประเทศฟลปปนส TTA ถอหนรอยละ "�.!� ในบรษท เมอรตน กรป (ไซปรส) แอลทด (“เมอรตน”) ซEงกอต4งข4นเพEอดาเนนกจการถานหนข4นตน SKI Energy Resources Inc. (“SERI”) ซEงเปนกจการรวมทนของเมอรตนกบ SKI Group เปนผควบคมสมปทานการทาเหมองถานหนพ4นทE !s,�rr เฮกตารในเมองเซบ ประเทศฟลปปนส

เนEองจากผถอหนท4งสองรายของ SERI ไมสามารถสนบสนนเงนทนสาหรบการดาเนนงานของ SERI ไดอยางเหมาะสม ในขณะน4 SERI จงผลตถานหนไดเพยงจานวนจากด และกาลงอยในระหวางการปรบโครงสรางกจการ เหมองถานหนในประเทศอนโดนเซย TTA จดต4งบรษทใหมชEอ Qing Mei Pte. Ltd. (“Qing Mei”) ในป "��N ดวยการเขาเปนหนสวนเชงกลยทธกบเมอรตน และ Britmar (Asia) Pte. Ltd. เพEอการพฒนาโครงการถานหนใหมในประเทศอนโดนเซย

การสารวจ ณ พ4นทEสมปทานของ Qing Mei ยงคงดาเนนอยตามมาตรฐานของ Joint Ore Reserves Committee (“JORC”) โดยการขดเจาะอยางเตมพ4นทEเสรจส4นแลวในพ4นทEสมปทานหนEงในสEแหง และมการขดเจาะในเบ4องตนในพ4นทEสมปทานอกสามแหง ตามประมาณการปรมาณสารองถานหน Qing Mei กาลงเขาประมลโครงการผลตไฟฟาอสระในเขตกาลมนตนกลาง ถาการประมลน4ประสบความสาเรจ Qing Mei จะทาการพฒนาเหมองถานหนพรอมกบโรงไฟฟา

4.. กลมธรกจโครงสรางข2นพ2นฐาน

กลมธรกจโครงสรางพ4นฐานประกอบดวยกลมบรษททEใหบรการโลจสตกส โดยมธรกจสาคญสองธรกจ คอ บรษท ยนค ไมนEง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) (“UMS”) ซEงบรษทฯ ถอหนอย ��.��% และ บรษท บาคองโค จากด (“บาคองโค”) ซEงบรษทฯ ถอหนอย !rr% ธรกจโลจสตกสถานหน

สถานการณตลาด แมวาความตองการถานหนในไทยในอดตทEผานมาอยในระดบทEต Eา เมEอเทยบกบตลาดเอเชยแหงอEนๆ แตความ

ตองการถานหนสาหรบภาคอตสาหกรรมและการผลตไฟฟาของประเทศคาดวาจะสงข4นอยางมนยสาคญในชวงเวลา 10 ปขางหนา เนEองจากน4 ามนยงคงมราคาสงกวา 100 ดอลลารสหรฐอเมรกาตอบารเรล และกาซธรรมชาตสารองกมปรมาณลดลง

Page 49: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- N� -

แผนภาพขางลางแสดงปรมาณถานหนสารองของโลกแยกตามประเภทของถานหนทEใชกบอตสาหกรรมตางๆ กน ขอมลถานหน ความรท:วไป

ประเภท คาความรอน (kcal/Kg.) ความช2น (%)* ข2เถา (%) * กามะถน (%) แอนทราไซท 6,500-8,000 5-8 5-12 0.1-1.0 บทมนส 5,000-6,500 8-15 1-12 0.1-1.5** ซบบทมนส 4,500-5,500 24-30 1-10 0.1-1.5** ลกไนต 3,000-4,000 30-38 15-20 2.0-5.0 หมายเหต: * รอยละโดยน4าหนก ** 1% ชองกามะถนจะสรางกาซซลเฟอรไดออกไซดประมาณ 500 ppm. ทEมา : World Coal Institute

แผนภม : ปรมาณความตองการถานหนในประเทศไทย

ทEมา : EGAT

Page 50: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- N� -

ขอมลธรกจ UMS ทาธรกจเกEยวกบการคาถานหนและบรการโลจสตกสแบบ “จากตนทางถงปลายทาง” (end-to-end) และ

“ตรงตอเวลา” (just-in-time) ในประเทศไทย เพEอตอบสนองลกคากลมอตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมเปนหลก UMS เปนเจาของโรงผสมถานหนและคลงสนคา " แหงในจงหวดสมทรสาครและอยธยา และเรอลาเลยง !" ลา

รปแบบการขายถานหนแบบสง “ตรงตอเวลา” (just-in-time) ของ UMS กคอการบรหารจดการหวงโซอปทาน (Supply Chain) ครบวงจร ซEงรวมถงการบรการจดการกองเกบ (Stockpile Management) และคลงสนคา เพEอใหลกคามEนใจไดวา UMS จะสามารถจดสงถานหนไดอยางตอเนEอง ในปรมาณทEเหมาะสมกบขนาดพ4นทEจดเกบของลกคา โดยลกคามระยะเวลารอคอยสนคาทEตองการโดยเฉลEยเพยง N� ชEวโมงเทาน4น และไมตองกงวลเรEองการสารองถานหนหรอการจดเตรยมพ4นทEในการจดเกบถานหนเกนความจาเปน

เมEอเดอนกรกฎาคม "��N โรงงานทEจงหวดสมทรสาครของ UMS ไดถกสEงปดเนEองจากโรงงานถานหนของบรษทอEนในตาบลใกลเคยงไดกอใหเกดขอกงวลวาโรงงานของ UMS อาจกอปญหาสEงแวดลอม เพEอทEจะกลบมาดาเนนการใหม UMS ไดทาการปรบปรงสาธารณปโภคและระบบบาบดน4 าเสยในโรงงาน ตามเงEอนไขทEรฐบาลกาหนดเพEอการเปดโรงงานอกคร4 ง ภายหลงจากทEไดดาเนนการท4งหลายเหลาน4รวมท4งการดาเนนการอEนๆ แลว UMS จงไดรบอนญาตใหกลบเขาดาเนนการทEโรงงานในจงหวดสมทรสาครอกคร4 งในเดอนมถนายน "��� ถงแมวาจะยงคงขาดความพรอมทางดานโลจสตกสอยางเตมประสทธภาพ ในขณะเดยวกน UMS กาลงสารวจในดานการผลตถานป4 นเมดเพEอเปนการแกไขปญหาระยะยาวสาหรบถานหนขนาด r-� มม. และกาลงอยในข4นตอนการประเมนผจดหาอปกรณทEเปนไปไดจานวนสองราย เพEอใหบรรลวตถประสงคน4โดยเรวทEสด

พรอมกนน4 UMS จะยงคงพยายามดาเนนการเพEอใหสามารถกลบเขาใชทาเรอทEจงหวดสมทรสาครไดอกคร4 ง และจะสารวจโอกาสการเขาทาการคาถานหนระหวางประเทศ

กลมลกคา ลกคาหลกสวนใหญของ UMS มกใชถานหนคาความรอนตEา (ถานหนซบบทมนส คาความรอนทE 4,000 – 4,200

kcal/kg GAR (gross as received) ซEงไดมาจากผจดหา (Suppliers) ทEเชEอถอไดในอนโดนเซย ไมนอยกวา 10 ราย UMS ขายถานหนใหแกอตสาหกรรมตางๆ ในประเทศ รวมถงอตสาหกรรมกระดาษ สEงทอ อาหารสาเรจรปและซเมนต

ท4งน4 กลยทธการนาเขาและผลตถานหนของ UMS มการปรบเปลEยนเพEอใหเขากบขอกาหนดทางวศวกรรมของหมอไอน4 าทEใชในอตสาหกรรมแตละประเภท บรษทฯ ยงคงมเปาหมายทางกลยทธคอการเปนผนาในการขายและสงถานหนใหกบอตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศ คแขง

อตสาหกรรมการขายถานหนในประเทศไทยมประมาณ 20 ราย ซEงประมาณ 15 รายเปนคแขงโดยตรงกบ UMS ในตลาดอตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ท4งน4 UMS ยงคงเปนหนEงในผนาตลาดในพ4นทEดงกลาว แตสดสวนทางการตลาดโดยรวมของ UMS ไดลดลงเหลอทEประมาณรอยละ "� เนEองจากปญหาตอเนEองของโรงงานทEจงหวดสมทรสาคร

Page 51: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- �r -

ปจจยบวกและลบ เปนทEคาดวาความตองการถานหนในประเทศมแนวโนมทEจะเพEมข4นในระยะกลาง เนEองจากโรงงานอตสาหกรรม

ตางๆ ทยอยเปลEยนเตาเช4อเพลงมาใชเตาทEใชพลงงานถานหน

ในขณะเดยวกน UMS สงเกตเหนแนวโนมทEเพEมข4นในการใชพลงงานทางเลอก เชน กะลาปาลม ซEง UMS ไดเรEมนาเขากะลาปาลมมาจากอนโดนเซยแลว เพEอขายใหแกลกคาในประเทศทEนามาเผาใชเปนพลงงานชวมวล

สEงทEยงคงเปนอปสรรคอนยEงใหญของ UMS คอความสามารถทEจะกลบเขาดาเนนงานอยางเตมกาลงในจงหวดสมทรสาคร ณ ปจจบน ทEโรงงานแหงน4 UMS จะสามารถผลตถานหนทEมคาความรอนปานกลาง (Medium Calorific Value (MCV)) เทาน4น เนEองจากขอจากดของรฐ อนเปนการจากดการการผลตใหเหลอเพยงประมาณเดอนละ !r,rrr ตน ซEงตEากวาปรมาณทEสามารถผลตไดดวยถานหนทEมคาความรอนตEา (Low Calorific Value (LCV)) อยางมนยสาคญ ธรกจป ยและบรการคลงสนคา

สถานการณตลาด: ธรกจป ย เปนทEคาดวาประเทศเวยดนามจะใชปยประมาณ !r ลานตนตอป และผเชEยวชาญในอตสาหกรรมปยเชEอวาความ

ตองการน4จะคงทEในระยะเวลา 2-3 ปตอจากน4 โดยมการเพEมข4นเลกนอยประมาณรอยละ 2-3

แผนภม : ปรมาณการบรโภคป ยในประเทศเวยดนาม

สวนผสมหลกของปยคอไนโตรเจน ฟอสเฟต และโปแตสเซยม ซEงไนโตรเจน (N) ชวยใหใบเจรญเตบโต และชวยในการพฒนาลาตนและกEงกาน ฟอสเฟต (P) ชวยในการแตกหนอและการพฒนาของราก ซEงมความสาคญเปนพเศษตอตนกลาในการพฒนาระบบรากและตอไมผลและพชปลกเอาเมลด โปแตสเซยม (K) ชวยสงเสรมการออกดอกและผล และมความสาคญอยางมากตอการเจรญเตบโตของพชและชวยเพEมความตานทานโรค ณ ปจจบน เวยดนามสามารถผลตและจดหาปรมาณไนโตรเจน (N) ไดเพยงพอสาหรบตลาดภายในประเทศได สวนฟอสเฟต (P) สามารถหาไดจากท4งแหลงวตถดบภายในประเทศและการนาเขา ในขณะทEโปแตสเซยม (K) ตองซ4อจากตางประเทศท4งหมด

Page 52: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- �! -

สถานการณตลาด: ธรกจคลงสนคาในเวยดนาม ตลาดอตสาหกรรมในเวยดนามแบงเปนเขตเศรษฐกจสาคญ 3 แหง ไดแก เขตเศษฐกจสาคญภาคเหนอ (Northern

Key Economic Region “NKER”) เขตเศรษฐกจสาคญภาคกลาง (The Central Key Economic Region “CKER”) และเขตเศรษฐกจสาคญภาคใต (the Southern Key Economic Region “SKER”) ซEงเขตเศษฐกจสาคญภาคใตมจานวนนคมอตสาหกรรมหนาแนนทEสด โดยเฉพาะในบรเวณใกลเคยงกบ Ba Ria และทาเรอ Phu My มนคมอตสาหกรรมถง 10 แหง

ณ ปจจบน ระบบทาเรอของเวยดนามกาลงไดรบการพฒนาอยางมนยสาคญ โดยเฉพาะทาเรอทEรฐบาลเปนเจาของ แตโครงสรางพ4นฐานทEรองรบกยงมขอจากดในแงการรองรบตสนคาและสนคาเทกอง

การพฒนาและความพรอมของคลงสนคา บวกกบการบรหารจดการโลจสตกสอยางผเชEยวชาญคอปจจยสาคญในการสนบสนนโครงสรางพ4นฐานทาเรอและภาคอตสาหกรรมของเวยดนาม ภายในพ4นทEของ SKER คลงสนคาทEต4งอยในพ4นทEยทธศาสตร เชน ทาอากาศยานและทาเรอ สามารถเกบคาเชาไดกวา 5 ดอลลารสหรฐอเมรกาตอตารางเมตรตอเดอน (ไมรวมภาษมลคาเพEมและคาธรรมเนยมอEนๆ) ในขณะทEคลงสนคาทEมมาตรฐานทEต Eากวาและอยนอกพ4นทEยทธศาสตรสามารถเกบคาเชาไดเพยง 1.5 – 2.5 ดอลลารสหรฐอเมรกาตอตารางเมตรตอเดอนเทาน4น ขอมลธรกจ

บาคองโค ประกอบการโรงงานผลตปย NPK บด/อดเมดโดยมปรมาณการผลตประมาณ 350,000 เมตรกตนตอป และทาการขายและกระจายสนคาดวยตนเอง นอกจากน4 บาคองโค ยงเปนผจดหายาฆาแมลงและเมลดพนธพชอกดวย ณ วนทE #r กนยายน "��� บาคองโคจาหนายปยกวา �r สตร และยงผลตสตรเฉพาะใหกบลกคาทEมยอดซ4อสงสดจานวน 5 รายอกดวย บาคองโคไดพยายามเพEมยอดขายตางประเทศอยางตอเนEอง โดยมอตราการเตบโตในแตละปถง s#,rrr ตน หรอสงกวารอยละ !� ซEงสรางชEอเสยงอยางแขงแกรงใหกบแบรนด “Stork” ของบาคองโคในตลาดแอฟรกา ไตหวน เกาหล กมพชา และลาว ในปทEผานมา บาคองโคยงคงสามารถสรางผลกาไรและกระแสเงนสดไดอยางมาก ซEงกาลงนาไปลงทนในธรกจโลจสตกสแบบบรณาการในเวยดนามใต

Page 53: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- �" -

กระบวนการผลตป ยในบาคองโค

จากการลงทนในบาคองโค โทรเซน อนโดไชนา และบาเรยเซเรส ทาให TTA อยในสถานะพเศษทEจะสามารถเสนอใหบรการโลจสตกสไดอยางครบวงจร ซEงรวมถงการขนสงทางทะเลและทางบก คลงสนคา การบรรจลงถง การขนสงตอ และการดาเนนพธการศลกากร ณ ปจจบน ภายหลงจากทEไดมการเปดคลงสนคาบาคองโค � เมEอเดอนกมภาพนธ "��� บาคองโค และ Thoresen-Vinama Agencies ซEงเปนบรษทรวมของ โทรเซน อนโดไชนา มพ4นทEคลงสนคาขนาด �#,rrr ตารางเมตร ซEงสามารถรองรบสนคาไดเกอบ !�r,rrr เมตรกตน

Thoresen-Vinama Agencies ไดใหบรการทางดานโลจสตกสแก บาคองโค ในฐานะผใหบรการภายนอก ซEงทาใหบรษทในกลมของ TTA เองทางานรวมกนอยางบรณาการ เกอบจะครบท4งหวงโซคณคา ตวอยางเชน รถบรรทกของ Thoresen-Vinama Agencies อาจจะไปรบสนคาจากโรงงานของลกคา เพEอนามาเกบทEคลงสนคาของบาคองโค และใชแรงงานของ Thoresen-Vinama Agencies ในการขนยายสนคาไปทEเรอทEทาเรอน4 าลกของบาเรยเซเรส (ซEง TTA ถอหนอยรอยละ "r) และใชบรการตวแทนเรอจาก Thoresen-Vinama Agencies ลกคา

ในสวนของธรกจปย บาคองโคจดจาหนายสนคาผานทางเครอขายผคาสงประมาณ !"r ราย และผขายรายยอยอก 4,000 ราย ในขณะทEธรกจบรการคลงสนคาประกอบไปดวยผคาสงปยเอง ผผลตผลตภณฑบรรจขวด ผนาเขาวตถดบตางๆ ผนาเขาและผสงออกสนคาเทกองและสนคาบรรจถง และ ผผลตทอเหลก

Page 54: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- �# -

คแขง การแขงขนในธรกจปยยงคงคอนขางสง เนEองจากมผผลตจานวนมากกวา 500 ราย และสวนใหญเปนบรษททEม

รฐบาลเปนเจาของ ซEงรายใหญทEสดกคอ Petro Vietnam ซEงไดดาเนนการกอสรางโรงงานปยยเรยขนาดใหญในนคมอตสาหกรรม Phu My เสรจเรยบรอยแลว ในขณะทEแผนการสรางโรงงานปย NPK ไดถกยกเลกไป

ปจจยบวกและลบ เปนทEคาดวาราคาปยในเวยดนามจะยงคงอยในระดบตEาตอไปอกในป "��s สงผลใหบาคองโคยงตองพยายาม

กระตนการสงออกไปยงสวนอEนๆ ของเอเชยและแอฟรกา ในแงของบรการโลจสตกส เปนทEคาดวาจะยงคงมความตองการบรการแบบมออาชพอยางสงโดยสอดคลองกบการเตบโตทางเศรษฐกจของเวยดนามและความรวมมอทางการคาระหวางประเทศทEแขงแกรง

ธรกจบรการหนาทา ในป 2553 โซลอาโด ไดลงทนใน บาเรยเซเรส โดยซ4อหนรอยละ 20 จาก Yara Asia Pte. Ltd. บาเรยเซเรส คอ

เจาของและผบรหารจดการทาเรอ Phu My ในเวยดนามใต

ทาเรอ Phu My ต4งอยทEแมน4 า Thi Vai ซEงมความยาวประมาณ 17 ไมลจากทะเลเปด และอยตดกบนคมอตสาหกรรม Phu My ซEงเปนทาเรอน4 าลกทEใหญทEสดของเวยดนามสาหรบการขนสงสนคาแหงเทกอง ไมวาจะเปนผลผลตทางการเกษตร ถานหน และปย ซEงสามารถรองรบการขนสงสนคาได 7 ลานตนตอป

บาเรยเซเรส ไดดาเนนโครงการปรบปรงทาเทยบเรอขนาด 453 เมตรเสรจสมบรณแลว และไดรบใบอนญาตใหสามารถรองรบเรอสนคาทEวไปจากท4งภายในประเทศและระหวางประเทศ ทEมขนาดความยาวไดถง !" เมตร และมน4 าหนกบรรทกไดถง 80,000 เดทเวทตน โดยสามารถรองรบไดท4งเรอประเภท Handymax, Supramax และ Panamax โดยไมตองใชเรอขนสงขนาดเลก (Lighters) ในการขนถายสนคาลงจากเรอใหญกอนเขาทา

ธรกจจดหาอปกรณบนเรอ บรการโลจสตกส และธรกจขนถายสนคา บรษท ชดลม มารน เซอรวสเซส แอนด ซพพลายส จากด (“CMSS”) ซEง TTA ถอหนอยท4งหมด ใหบรการจดหา

อปกรณทEใชบนเรอและบรการเกEยวกบโลจสตกส รวมถงการจดหาวสดทEใชในการดแลสนคาระหวางขนสง เชน ไมรองค4าสนคา การจดหาอปกรณในการขนถายสนคา การใหบรการตรวจนบสนคา ใหบรการรถยกสนคา การใชเชาพ4นทEจดเกบสนคา รวมถงการบรหารและการกระจายการสงสนคาในประเทศไทย นอกจากน4 CMSS ยงใหบรการดานการขนสงสนคาข4น/ลงเรอ บรรจและขนสงสนคาไปยงเรอและผรบปลายทางอกดวย

ธรกจบรการโลจสตกสใหกบบคคลภายนอก บรษท จเอซ โทรเซน โลจสตคส จากด (“GTL”) ไดกอต4งข4นเพEอใหบรการโลจสตกสในประเทศไทย โดย TTA

ถอหนรอยละ �! ใน GTL และทEเหลอรอยละ "� ถอโดย Gulf Agency Company ในประเทศลกเตนสไตน (เพEอใหเปนไปตามกฎระเบยบของธรกจคลงสนคา) และอกรอยละ "r ถอโดยนายลารส ชาเวสตรอรม ซEงเปนประธานกรรมการบรหารของบรษท กลฟ เอเจนซE คมปะน (ประเทศไทย) จากด (“GAC”) GTL เปนเจาของคลงเกบสนคาขนาด !r,rrr ตารางเมตร ในนคมอตสาหกรรมอมตะนคร ชลบร ประเทศไทย เพEอใหบรการโลจสตกส และใหเชาคลงเกบสนคาขนาด �,rrr ตารางเมตร ในนคมอตสาหกรรมบางปะอน ประเทศไทย

Page 55: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- �N -

GTL ใหบรการโลจสตกสกบบคคลภายนอก (“3PL”) ซEงดแลเกEยวกบคลงเกบสนคา การจดการคลงเกบสนคา และการกระจายสนคาใหแกลกคาในประเทศและลกคาขามชาต ท4งน4 GTL มตลาดกลมลกคาเฉพาะ และทาสญญาท4งระยะกลางถงระยะยาวกบกลมลกคาทEคดเลอกแลว

�.� สทธประโยชน - บตรสงเสรมการลงทน !. เรอของกลมบรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) ทEไดรบการสงเสรมการลงทน ณ 30 กนยายน 255� มดงน4 คอ

ช:อบรษท ช:อเรอ เลขท:บตร

สงเสรม

วนท:อนมต

บตรสงเสรม

ระยะเวลาท:ไดรบ

ยกเวนภาษ (ป)

บรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จากด 1547(2)/2546 #r ก.ย. 46 (ใชสทธ� ครบ � ปแลว)

Mermaid Commander 1845(4)/2548 !� ก.ย. 48 �

Mermaid Challenger 2163(2)/2550 "" พ.ย. �r �

Mermaid Asiana 1665(1)/2552 "s ส.ค. �" �

Mermaid Sapphire 1955(1)/2552 N ธ.ค.�" �

Mermaid Siam 1262(1)/2553 !� ม.ค. �# �

Mermaid Endurer 1263(1)/2553 !� ม.ค. �# �

บรษท ซสเคป เซอรเวยส (ไทยแลนด) จากด !s65(4)/2551 2� ก.ค. �! �

บรษท เอมทอาร – " จากด MTR – 2 1101(2)/2549 #r ม.ค. 4� 8

บรษท เมอรเมด ดรลลEงค จากด !!��/"��# !s ก.พ. �# -

บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) !!�s/"��# !s ก.พ. �# -

สทธ ผลประโยชน และเง:อนไขหลกท:ไดรบ 1. ตามมาตรา "� ใหไดรบอนญาตนาคนตางดาว ซEงเปนชางฝมอหรอผชานาญการคสมรสและบคคลซEงอยใน

อปการะของบคคลท4งสองประเภทน4 เขามาในราชอาณาจกรไดตามจานวน และกาหนดระยะเวลาใหอยในราชอาณาจกรเทาทEคณะกรรมการพจารณาเหนสมควร

2. ตามมาตรา "� ใหคนตางดาว ซEงเปนชางฝมอหรอผชานาญการทEไดรบอนญาตใหอยในราชอาณาจกรตามมาตรา "� ไดรบอนญาตทางานเฉพาะตาแหนงหนาทEการทางานทEคณะกรรมการใหความเหนชอบตลอดระยะเวลาเทาทEไดรบอนญาตใหอยในราชอาณาจกร

3. ตามมาตรา "� ใหไดรบยกเวนอากรขาเขาสาหรบเครEองจกรตามทEคณะกรรมการพจารณาอนมต (ยกเวนบตร !!��/"��# และ !!�s/"��#)

N. ตามมาตรา #! วรรคหนEง ใหไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธทEไดจากการประกอบกจการทEไดรบการสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ !rr ของเงนลงทน ไมรวมคาทEดนและทนหมนเวยนมกาหนดเวลาแปดป นบแตวนทEเรEมมรายไดจากการประกอบกจการน4น (ยกเวนบตร !!��/"��# และ !!�s/"��#)

�. ตามมาตรา #N ใหไดรบยกเวนไมตองนาเงนปนผลจากกจการทEไดรบการสงเสรมซEงไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลตามมาตรา #! ไปรวมคานวณเพEอเสยภาษเงนไดตลอดระยะเวลาทEผไดรบการสงเสรมไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลน4น

Page 56: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- �� -

�. ตามมาตรา #s ใหไดรบอนญาตใหนาหรอสงเงนออกนอกราชอาณาจกรเปนเงนตราตาง ประเทศได (ยกเวนบตรเลขทE "!�#(")/"��r และ !���(!)/"��")

s. จะตองมทนจดทะเบยนทEชาระเตมมลคาหนแลวดงน4 คอ

ช:อบรษท เลขท:บตรสงเสรม ทนจดทะเบยน

บรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จากด 1547(2)/2546 ไมนอยกวา #N ลานบาท

บรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จากด 1845(4)/2548 ไมนอยกวา #�r ลานบาท

บรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จากด 2163(2)/2550 ไมนอยกวา ��r ลานบาท

บรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จากด 1665(1)/2552 ไมนอยกวา "rr# ลานบาท

บรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จากด 1955(1)/2552 ไมนอยกวา "rr# ลานบาท

บรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จากด 1262(1)/2553 ไมนอยกวา "rr# ลานบาท

บรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จากด 1263(1)/2553 ไมนอยกวา "rr# ลานบาท

บรษท ซสเคป เซอรเวยส (ไทยแลนด) จากด !s65(4)/2551 ไมนอยกวา "�.� ลานบาท

บรษท เอมทอาร – " จากด 1101(2)/2549 ไมนอยกวา #�r ลานบาท

บรษท เมอรเมด ดรลลEงค จากด !!��/"��# ไมนอยกวา N!r ลานบาท

บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) !!�s/"��# ไมนอยกวา �N! ลานบาท

2. บรษท ยนค ไมนEง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) ไดรบการสงเสรมการลงทนจากสานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) จานวน " ฉบบ มสาระสาคญดงน4

บตรสงเสรมเลขทE !N��(")/"��! 1047(2)/2552

• ประเภทกจการ กจการขนสงทางเรอ ประเภท s."

บรการดานขนถายสนคาสาหรบเรอเดนทะเล

ประเภท s.!

• ไดรบการยกเวนอากรขาเขาสาหรบเครEองจกร ตามทEคณะกรรมการ พจารณาอนมต

ตามทEคณะกรรมการ พจารณาอนมต

• ไดรบการยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธทEไดจากการประกอบกจการทEไดรบการสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทน ไมรวมคาทEดนและทนหมนเวยน

เรEม "N ม.ย. "��! ส4นสด "# ม.ย. "���

เรEม !� ม.ค. "��" ส4นสด !� ม.ค. "��r

• ไดรบการยกเวนไมตองนาเงนปนผลจากกจการทEไดรบการสงเสรม ไปรวมคานวณเพEอเสยภาษเงนไดนตบคคลตลอดระยะเวลาทEผไดรบการสงเสรมไดรบการยกเวนภาษเงนไดนตบคคลน4น

เรEม "N ม.ย. "��! ส4นสด "# ม.ย. "���

เรEม !� ม.ค. "��" ส4นสด !� ม.ค. "��r

Page 57: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 56 -

5. ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ

5.� สนทรพยถาวรหลก สนทรพยรวม ณ วนท' () กนยายน *��� ของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) และบรษทยอยเทากบ 43,091,388,827 บาท โดยรอยละ 35.6 เปนสนทรพยหมนเวยน ซ'งสวนใหญประกอบไปดวย เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ลกหนBการคา สนคาคงเหลอ และสนทรพยหมนเวยนอ'น สวนสนทรพยท'เหลอรอยละ 61.0 สวนใหญเปนเงนลงทน และท'ดน อาคาร และอปกรณ สนทรพยรวมตามท'แสดงในงบการเงนรวมของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) สวนใหญเปนสนทรพยท'เปนกรรมสทธF ของบรษทและบรษทยอย จากขอมลในงบการเงนรวมของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ณ วนท' () กนยายน *��� บรษทและบรษทยอยมสนทรพยท'เปนท'ดน อาคาร และอปกรณ ในราคาทนสทธรวม 20,934,535,760 บาท คดเปนรอยละ 48.6 ของสนทรพยรวม

ลกษณะทรพยสน ลกษณะกรรมสทธF ราคาตามบญช –

สทธ (พนบาท) ท'ดน TTA เปนเจาของ JJ,JKL เมอรเมดเปนเจาของ *�,(!! UMS เปนเจาของ (L*,((K อ'นๆ !)Q,*!� อาคารและโรงงาน TTA เปนเจาของ LK,)(* เมอรเมดเปนเจาของ L),JJ� UMS เปนเจาของ *((,J!K บาคองโคเปนเจาของ (KJ,!!� อ'นๆ !�Q,J(J สวนปรบปรงอาคาร TTA เปนเจาของ !Q,)L� โทรเซนชปปB งเปนเจาของ *,**! เมอรเมดเปนเจาของ !),)J� UMS เปนเจาของ *�,JK( อ'นๆ �,LJL เรอเดนทะเล เรอสนบสนน เรอกลเดนทะเล และเรอขดเจาะ โทรเซนชปปB งเปนเจาของ Q,�)*,J(K เมอรเมดเปนเจาของ L,�Q),)(� คาใชจายในการซอมเรอครB งใหญ โทรเซนชปปB งเปนเจาของ !JL,JK� เมอรเมดเปนเจาของ �L),JK*

Page 58: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 57 -

ลกษณะทรพยสน ลกษณะกรรมสทธF ราคาตามบญช – สทธ (พนบาท)

เคร'องตกแตง ตดตBง เคร'องจกรและอปกรณเคร'องใช TTA เปนเจาของ �,KL) โทรเซนชปปB งเปนเจาของ LQ,)J( เมอรเมดเปนเจาของ !,�*Q,K�) UMS เปนเจาของ !KJ,(JJ บาคองโคเปนเจาของ �J,�L) อ'นๆ !(,)�* รถยนต เมอรเมดเปนเจาของ !*,J!� UMS เปนเจาของ !),�*( บาคองโคเปนเจาของ !Q,!�Q อ'นๆ L,!Q) เรอยนต เมอรเมดเปนเจาของ **,)JJ เรอขนถานหน UMS เปนเจาของ JK,K*K งานระหวางกอสราง เมอรเมดเปนเจาของ !�J,L�( UMS เปนเจาของ *(,JL* บาคองโคเปนเจาของ !*,��L

รวม *),J(K,�(L ภาระผกพน

• เรอเดนทะเลจานวน 2 ลาไดถกถอนจานอง ซ'งทาไวกบสถาบนการเงนหลายแหงเพ'อคBาประกนวงเงนก (���5 : มมลคา 7.5

ลานเหรยญสหรฐฯ)

• เรอเดนทะเลจานวน 10 ลาไดถกจานองไวกบสถาบนการเงนหลายแหงเพ'อคBาประกนเงนกตางๆ โดยมมลคาการจานองทBงหมด 104.0 ลานเหรยญสหรฐฯ (���5 : 95.0 ลานเหรยญสหรฐฯ)

• เรอวศวกรรมโยธาใตนB า * ลา และ เรอขดเจาะนB ามน 1 ลา ไดถกจานองไวกบธนาคารหลายแหงเพ'อคBาประกนเงนเบกเกนบญชและวงเงนกตางๆ โดยมมลคาการจานองทBงหมด 1,129.5 ลานบาท และ 110.0 ลานเหรยญสหรฐฯ (���5 :

1,359.5 ลานบาท และ 110.0 ลานเหรยญสหรฐฯ)

• เรอขนถานหน !2 ลาไดถกจานองไวกบธนาคารแหงหน'งเพ'อเปนหลกประกนเงนเบกเกนบญชธนาคารและเงนกระยะยาวโดยมมลคาการจานองรวม 125.0 ลานบาท (���5 : 125.0 ลานบาท)

• ท'ดน และอาคารบางสวนของกลมบรษทไดถกจานองไวกบธนาคารหลายแหงเพ'อคBาประกนวงเงนก วงเงนเบกเกนบญชธนาคาร และหนงสอคBาประกนโดยมมลคาการจานองรวม 900.0 ลานบาท และ 117,575 ลานดอง เวยดนาม (���5 : 925.0 ลานบาท และ 124,922 ลานดองเวยดนาม)

Page 59: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 58 -

สนทรพยไมมตวตน

ราคาตามบญช – สทธ (พนบาท) ความสมพนธกบลกคา *)J,!*K สนทรพยไมมตวตนอ'น (,�!L โปรแกรมคอมพวเตอร JL,�J* โปรแกรมคอมพวเตอรระหวางตดตBง �,)J� รวม (!�,K*Q

รายละเอยดเก'ยวกบการสงเสรมการลงทนของบรษทฯ และบรษทยอย ระบอยในหวขอ K.K การประกอบธรกจของแตละสายผลตภณฑ

5.$ นโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม ณ วนท' () กนยายน *��� บรษทมเงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมในธรกจตางๆ คอ ธรกจขนสง มลคา

รวม !K,LLJ ลานบาท ธรกจพลงงาน มลคารวม K,(JL ลานบาท และธรกจโครงสรางพBนฐาน มลคารวม !!J ลานบาท โดยมสดสวนเงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมทBงหมดคดเปนรอยละ L�.� ของสนทรพยรวม

บรษทฯ จะดาเนนการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม ซ'งในอดตจะลงทนตรงจากบรษทฯ แตหลงจากป พ.ศ. *��* บรษทฯ ไดจดตBงบรษท โซลอาโด โฮลดBง พทอ แอลทด ในประเทศสงคโปร ซ'งเปนบรษทท'บรษทฯ ถอหนรอยละ !)) และเปนบรษทท'ประกอบธรกจโดยการถอหน (holding company) เพ'อการลงทนในธรกจในตางประเทศ นอกจากนB ยงมบรษท อะธน โฮลดBงส จากด จดตBงขBนในประเทศไทย ซ'งเปนบรษทท'บรษทฯ ถอหนรอยละ JJ.JJ เปน บรษทท'ประกอบธรกจโดยการถอหน (holding company) และไดลงทนซBอหนในบรษท ยนค ไมน'ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) ในป พ.ศ. *��*

การลงทนโดยบรษทฯ หรอบรษท โซลอาโด โฮลดBงส พทอ แอลทด หรอบรษท อะธน โฮลดBงส จากด ในบรษทยอยและบรษทรวม มวตถประสงคท'จะเขาลงทนในธรกจท'เก'ยวกบ ธรกจขนสง ธรกจพลงงาน และธรกจโครงสรางพBนฐาน โดยมนโยบายในการลงทนในลกษณะท'เปนผถอหนใหญในบรษทท'ลงทน และ/หรอเปนผถอหนรวมลงทน ตามแตจะ ตกลงกนตามสญญาการถอหน (shareholders agreement) โดยคณะกรรมการบรษทฯ จะรวมกนพจารณาตามนโยบายการลงทนของบรษทฯ โดยคานงถงความจาเปน ความเหมาะสม และประโยชนของบรษทฯ และผถอหนเปนสาคญ และปฎบตตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ ในเร'องการเขาทารายการท'เก'ยวโยงกนหรอการไดมาหรอจาหนายไปซ'งสนทรพยของบรษทฯ อยางเครงครด

ในเร'องของการควบคมดแลบรษทยอยและบรษทรวมนBน บรษทฯ ไดมการสงตวแทนของบรษทฯ ไปเปนกรรมการในบรษทยอยและบรษทรวมตามสดสวนการถอหนของบรษทฯ เพ'อคอยตดตามผลการดาเนนงานของบรษทนBนๆ อยางใกลชด

Page 60: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 59 -

�. ขอพพาททางกฎหมาย

ไมมขอพพาทท(มผลกระทบตอสนทรพยสงกวารอยละ � ของสวนของผถอหน

Page 61: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 60 -

�. โครงสรางเงนทน

7.1 หลกทรพยของบรษท

ก. บรษทมทนจดทะเบยน ณ '( กนยายน )��� จานวน !,!'),,(-,(�( บาท แบงเปนหนสามญ !,!'),,(-,(�( หน

มลคาท7ตราไวหนละ ! บาท บรษทมทนชาระแลว ณ '( กนยายน )��� จานวน 88!,,'-,8�! บาท แบงเปนหนสามญ 88!,,'-,8�! หน มลคาท7ตราไวหนละ ! บาท

ข. หนประเภทอ7นท7มสทธหรอเง7อนไขแตกตางจากหนสามญ

-ไมมการออกหนประเภทอ7น- ค. ณ วนท7 30 กนยายน )��� บรษท ไทยเอนวดอาร จากด ลงทนในหนสามญของบรษทฯ จานวน )�,8�A,-'� หน

คดเปนรอยละ ).-! ของทนจดทะเบยนชาระแลวของบรษทฯ และใบสาคญแสดงสทธท7จะซBอหนสามญ (TTA-W3) จานวน !,')8,!�! หนวย คดเปนรอยละ (.8A ของใบสาคญแสดงสทธท7จะซBอหนสามญ ณ วนท7 30 กนยายน )��� ซ7งจานวนหนสามญท7บรษท ไทยเอนวดอาร จากด ลงทนหรอมไวนBจะไดรบสทธประโยชนทางการเงนตางๆ แตจะไมมสทธในการออกเสยงในท7ประชมของบรษท

ง. คณะกรรมการบรษทฯ มมตเม7อวนท7 !- พฤศจกายน )�A� ขายหนสามญจานวน )( ลานหนใหแกบรรษทเงนทน

อตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในราคาหนละ )- บาท และมมตเม7อวนท7 !, ธนวาคม )�A� ขายหนสามญจานวน '( ลานหนใหบรษทหลกทรพย ไอเอนจ (ประเทศไทย) จากด และ ING Bank N.V. ในราคาหนละ '�.,( บาท ทBงนB เปนไปตามมตท7ประชมวสามญผถอหน ครB งท7 !/)�A) ซ7งประชมเม7อวนท7 !( สงหาคม )�A) โดยท7ประชมผ ถอหนมมตใหจดสรรหนสามญจานวน !(( ลานหนใหแกนกลงทนโดยเฉพาะเจาะจง และมอบหมายใหคณะกรรมการเปนผพจารณากาหนดเวลาและเง7อนไขอ7นๆ รวมทBงมอานาจในการดาเนนการใดๆ ท7เก7ยวเน7องกบการออกหนสามญใหมใหแกนกลงทนโดยเฉพาะเจาะจง ทBงนBหลงจากการเสนอขายหนสามญใหนกลงทนโดยเฉพาะเจาะจงไปแลว รวมจานวน �( ลานหน ยงคงเหลอหนสามญท7สารองไวเพ7อจดสรรใหนกลงทนโดยเฉพาะเจาะจงอก �( ลานหน

จ. ในการประชมวสามญผถอหนของบรษทฯ ครB งท7 !/)��( เม7อวนท7 � สงหาคม )��( ท7ประชมผถอหนมมตท7

เก7ยวกบการออกหลกทรพยดงนB

จ.!. อนมตใหบรษทลดทนจดทะเบยนของบรษทฯ จาก �8',�,A,A)) บาท แบงออกเปนหนสามญจานวน �8',�,A,A)) หน มลคาท7ตราไวหนละ ! บาท โดยการตดหนจดทะเบยนท7ยงมไดออกจาหนายจานวน �(,(((,((( หน จากทนจดทะเบยนเดม �8',�,A,A)) บาท เปนทนจดทะเบยนใหมจานวน �A',�,A,A)) บาท แบงออกเปน �A',�,A,A)) หน มลคาท7ตราไวหนละ ! บาท

Page 62: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 61 -

จ.). อนมตใหบรษทฯ ออกหนสามญเพ7มเตมจานวน ))�,(((,((( บาท แบงออกเปนหนสามญจานวน ))�,(((,((( หน มลคาท7ตราไวหนละ ! บาท เพ7อการจดสรรดงนB

จ.).! จดสรรหนสามญเพ7มทน !-�,(((,((( หน มลคาท7ตราไวหนละ ! บาท เพ7อรองรบการใชสทธ

ของหนกแปลงสภาพ จ.).) จดสรรหนสามญเพ7มทนจานวน �(,(((,((( หน เพ7อเสนอขายในคราวเดยวกน หรอตางคราว

กนใหแกบคคลในวงจากด (Private Placement) โดยมอบหมายใหคณะกรรมการเปนผมอานาจพจารณากาหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เง7อนไขและรายละเอยดอ7นๆ ท7เก7ยวของกบการจดสรร รวมถงการพจารณากาหนดราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทเก7ยวของ

จ.'. อนมตใหออกหนกแปลงสภาพในวงเงนไมเกน !-(,(((,((( ดอลลารสหรฐอเมรกา และเม7อวนท7 )A

กนยายน )��( บรษทฯ ไดรายงานตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยวา บรษทฯ ไดออกหนกในวนท7 )A กนยายน )��( โดยมรายละเอยดดงนB

ช7อเฉพาะหนก : หนกแปลงสภาพ "US$ 169,800,000 2.50 percent. Convertible Bonds due 2012"

ประเภทของหนก : หนกแปลงสภาพชนดระบช7อผถอ ประเภทไมดอยสทธ ไมมประกน

มลคารวม : จานวน 169,800,000 เหรยญสหรฐ

มลคาท7ตราไว : 300,000 เหรยญสหรฐ/หน7งหนก

วธเสนอขาย : เสนอขายตอผลงทนในตางประเทศ แตไมเสนอขายในประเทศสหรฐอเมรกา หรอบคคล / นตบคคลสญชาตอเมรกน

อาย : � ปนบแตวนท7ออกหนกแปลงสภาพ

อตราการแปลงสภาพ : จานวนเงนตนของหนกแปลงสภาพ หารดวยราคาแปลงสภาพ

ราคาแปลงสภาพ : 59.90 บาทตอหน ซ7งคดคานวณจากราคาตลาดถวเฉล7ยถวงนB าหนกของหนของบรษทท7ทาการซBอขายในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในชวงระยะเวลาระหวางวนท7 !--!8 กนยายน )��( บวกสวนเพ7ม (Conversion Premium) ในอตรารอยละ !� ทBงนB ราคาแปลงสภาพอาจมการเปล7ยนแปลงไดตามเง7อนไขการปรบสทธตามท7กาหนดไว ณ วนท7 '( กนยายน )��' ราคาแปลงสภาพคอ �!.A! บาท

Page 63: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 62 -

ตอหน

ผลกระทบของผถอหนของบรษท หากมการใชสทธแปลงสภาพครบถวนตามหนกแปลงสภาพ

: กรณท7มการใชสทธแปลงสภาพ ในการซBอหนท7สารองไวทBงหมด บรษทคาดวาผลกระทบตอราคาตลาดของหน (price dilution) จะไมเกดขBนหรอหากเกดขBนจะเปนอตราท7นอยมาก เน7องจากราคาการแปลงสภาพท7กาหนดไมต7ากวาราคาตลาดปจจบน ณ เวลาท7ออกหนกแปลงสภาพ ผลกระทบตอสทธในการออกเสยงของผถอหนเดม และสวนแบงกาไร (control dilution) จะลดลงไมเกนกวารอยละ !�

อตราดอกเบBย : รอยละ ).�( ตอป

อตราผลตอบแทน (Yield to Maturity)

: รอยละ �.�(

วนท7ออกหนก : 24 กนยายน )��(

วนครบกาหนดไถถอนหนก : )A กนยายน )��', 24 กนยายน )��A และ 24 กนยายน )���

การไถถอนคนกอนกาหนด : บรษทและผถอหนกแปลงสภาพมสทธขอไถถอนหนกกอนครบกาหนดไดตามท7ขอกาหนดสทธกาหนดไว

ผแทนผถอหนก : DB Trustees (Hong Kong) Limited

นายทะเบยนหนก : Deutsche Bank Luxembourg S.A.

หมายเหต ทBงนB หนกแปลงสภาพของบรษทฯ ไดจดทะเบยนเปนหลกทรพยในตลาดหลกทรพยแหงประเทศสงคโปร เม7อวนท7 )� กนยายน )��( ซ7 งภายในระยะเวลา � ปนบแตวนท7ออกหนกแปลงสภาพ บรษทฯ ไดทาการไถถอนหนกแปลงสภาพครบทBงสามครB งแลว โดยครB งสดทาย คอ วนท7 )A กนยายน พ.ศ. )��� ซ7 งถอเปนวนครบกาหนดอายหนกแปลงสภาพดงกลาว และเพกถอนออกจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศสงคโปรเม7อวนท7 !8 ตลาคม พ.ศ. )���

ฉ. ในการประชมสามญผถอหนของบรษทฯ ครB งท7 !/)��) เม7อวนท7 '( มกราคม )��) ท7ประชมผถอหนมมตเก7ยวกบ

การออกหลกทรพยดงนB ฉ.!. อนมตการลดทนจดทะเบยน โดยการตดหนท7ยงมไดออกจาหนายจานวน �(,(((,((( หน มลคาท7ตราไว

หนละ ! บาท จากทนจดทะเบยนเดมจานวน ,�,,�,A,A)) บาท เปนทนจดทะเบยนใหมจานวน ,!,,�,A,A)) บาท แบงออกเปนหนสามญจานวน ,!,,�,A,A)) หน มลคาหนท7ตราไวหนละ ! บาท

ฉ.). อนมตการเพ7มทนจดทะเบยนของบรษทฯ จากทนจดทะเบยนเดม ,!,,�,A,A)) บาท เปนทนจดทะเบยน

ใหมจานวน 8'',(�),,�� บาท แบงออกเปนหนสามญจานวน 8'',(�),,�� หน มลคาท7ตราไวหนละ ! บาท

Page 64: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 63 -

ฉ.'. อนมตการจดสรรหนสามญเพ7มทนจานวน !!A,'�,,AA' หน เพ7อรองรบการเสนอขายหนสามญเพ7มทนใหแกบคคลในวงจากด จานวน �(,(((,((( หน และเพ7อรองรบการจายหนปนผล จานวน �A,'�,,AA' หน

หมายเหต : ณ วนท7 '( กนยายน พ.ศ. )��) ทนจดทะเบยน คอ 8'',(�),,�� บาท และทนชาระแลว คอ -(,,((A,A!' บาท

ช. ในการประชมสามญผถอหนของบรษทฯ ครB งท7 !/)��' เม7อวนท7 )8 มกราคม )��' ท7ประชม ผถอหนมมต

เก7ยวกบการออกหลกทรพยดงนB

ช.!. อนมตการลดทนจดทะเบยน โดยการตดหนท7ยงมไดออกจาหนายจานวน �(,(A,,A�) หน มลคาท7ตราไวหนละ ! บาท จากทนจดทะเบยนเดมจานวน 8'',(�),,�� บาท เปนทนจดทะเบยนใหมจานวน ,,',((A,A!' บาท แบงออกเปนหนสามญจานวน ,,',((A,A!' หน มลคาหนท7ตราไวหนละ ! บาท

ช.). อนมตการเพ7มทนจดทะเบยนของบรษทฯ จากทนจดทะเบยนเดม ,,',((A,A!' บาท เปนทนจดทะเบยน

ใหมจานวน 8'',((A,A!' บาท แบงออกเปนหนสามญจานวน 8'',((A,A!' หน มลคาหนละ ! บาท ช.'. อนมตการจดสรรหนสามญเพ7มทนจานวน �(,(((,((( หน เพ7อรองรบการเสนอขายหนสามญเพ7มทน

ใหแกบคคลในวงจากด โดยมอบหมายใหคณะกรรมการเปนผมอานาจพจารณากาหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เง7อนไขและรายละเอยดอ7นๆ ท7เก7ยวของกบการจดสรร รวมถงการพจารณากาหนดราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท7เก7ยวของ

ซ. บรษทฯ ออกหนกในประเทศจานวน A พนลานบาท ตามมตจากท7ประชมวสามญผถอหน เม7อวนท7 !8 ตลาคม )�A8 ซ7งใหออกและเสนอขายหนกประเภทใดกไดครB งเดยวเตมจานวนวงเงน และ/หรอเปนคราวๆ โดยจะออกเปนสกลเงนบาท ภายในวงเงนไมเกน !(,((( ลานบาท (หน7งหม7นลานบาท) หรอในวงเงนสกลเงนเหรยญสหรฐ อเมรกา หรอเงนสกลตางประเทศอ7นในจานวนท7เทยบเทา ดงนB

ช7อผออกหนก : บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน)

ช7อเฉพาะของหนก : (ก) หนกชดท7 1 มช7อวา "หนกของ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ครB งท7 1/2553 ชดท7 1 ครบกาหนดไถถอนป พ.ศ. 255,"

(ข) หนกชดท7 2 มช7อวา "หนกของ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ครB งท7 1/2553 ชดท7 2 ครบกาหนดไถถอนป พ.ศ. 25�("

ประเภทของหนก : เปนหนกระบช7อผถอ ประเภทไมดอยสทธ ไมมประกนและไมมผแทนผถอหนก

Page 65: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 64 -

ลกษณะการเสนอขาย : เสนอขายในวงจากดตอผลงทนไมเกน !( ราย ตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทน ท7 ทจ. 8/)��)

วตถประสงค : เพ7อชาระคนหนB เงนกธนาคารพาณชย และเพ7อใชเปนเงนทนหมนเวยน

จานวนหนกท7เสนอขาย : (ก) หนกชดท7 1 มจานวนทBงหมด ),(00,000 หนวย (สองลานหนวย) และ (ข) หนกชดท7 2 มจานวนทBงหมด ),000,000 หนวย (สองลานหนวย)

มลคารวมของหนกท7เสนอขาย : (ก) หนกชดท7 1 มมลคารวมทBงหมด ),(00,000,000 (สองพนลาน) บาทและ (ข) หนกชดท7 2 มมลคารวมทBงหมด ),000,000,000 (สองพนลาน) บาท

มลคาท7ตราไวตอหนวย : 1,000 (หน7งพน) บาท

ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 (หน7งพน) บาท อายหนก : (ก) หนกชดท7 1 มอาย � ป นบจากวนออกหนก และ (ข) หนกชดท7 2

มอาย � ป !! เดอน )( วน นบจากวนออกหนก

วนเสนอขายหนก : เสนอขายวนท7 , กรกฎาคม 2553

วนออกหนก : วนท7 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วนครบกาหนดไถถอนหนก ชดท7 1 : วนท7 8 กรกฎาคม พ.ศ. 255,

วนครบกาหนดไถถอนหนก ชดท7 2 : วนท7 28 มถนายน พ.ศ. 25�(

หลกประกนหนก : ไมม

อตราดอกเบBยของหนก ชดท7 1 : อตราดอกเบBยคงท7 รอยละ 3.60 ตอป

อตราดอกเบBยของหนก ชดท7 2 : อตราดอกเบBยคงท7รอยละ 3.82 ตอป

งวดการชาระดอกเบBย : ชาระดอกเบBยทก ' เดอนตลอดอายหนก และชาระคนเงนตนเม7อครบกาหนดไถถอน

เง7อนไขการไถถอนกอนกาหนด : ไมมการไถถอนกอนครบกาหนด

ผจดการการจดจาหนายหนก : ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน)

นายทะเบยนหนก : ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน)

ฌ. ในการประชมสามญประจาปของผถอหนครB งท7 !/)��A เม7อวนท7 ) มนาคม พ.ศ. )��A ผถอหนมมตใหลดทนจด

ทะเบยนของบรษทฯ โดย

Page 66: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 65 -

ฌ.! การตดหนจดทะเบยน จานวน (ก) !((,(((,((( หน เปนหนจดทะเบยนแตยงมไดนาออกจาหนายท7บรษทฯ ไดสารองไวเพ7อรองรบการใชสทธแปลงสภาพของหนกแปลงสภาพ ซ7งเสนอขายเม7อป พ.ศ. )��( โดยบรษทฯ มการซBอคนและยกเลก รวมทBงมการไถถอนคนแลวบางสวน และ (ข) 50,000,000 หน เปนหนจดทะเบยน แตยงมไดนาออกจาหนาย ซ7งบรษทฯ ไดสารองไวลวงหนา เพ7อรองรบการเสนอขายใหบคคลในวงจากด (private placement)

ฌ.) อนมตการเพ7มทนจดทะเบยนจานวน �( ลานบาท โดยการออกหนสามญใหมจานวน �(,(((,((( หน

มลคาท7ตราไวหนละ ! บาท เพ7อเสนอขายใหแกบคคลในวงจากด (Private Placement) ณ วนท7 '( กนยายน พ.ศ. )��A ทนจดทะเบยนของบรษทฯ คอ ,'',((A,A!' บาท และทนชาระแลว คอ -(,,((A,A!' บาท

ญ. ในการประชมสามญประจาปของผถอหนครB งท7 !/)��� เม7อวนท7 '! มกราคม พ.ศ. )��� ผถอหนมมตใหลดทนจด

ทะเบยนของบรษทฯ โดยการตดหนจดทะเบยนท7ยงมไดออกจาหนายจานวน �(,(((,((( หน ท7สารองไวเพ7อรองรบการเสนอขายหนใหแกบคคลในวงจากด ทาใหทนจดทะเบยนของบรษทฯ ณ วนท7 '( กนยายน พ.ศ. )��� คอ -,',((A,A!' บาท และทนชาระแลว คอ -(,,((A,A!' บาท

ฏ. ในการประชมวสามญประจาปผถอหนครB งท7 !/)��� เม7อวนท7 !A ธนวาคม พ.ศ. )��� ผถอหนมมตใหลดทนจด

ทะเบยนของบรษทฯ โดยการตดหนจดทะเบยนท7ยงมไดออกจาหนายจานวน -�,(((,((( หน ซ7งไดจดสรรไวรองรบการใชสทธของหนกแปลงสภาพของบรษทฯ ซ7งครบกาหนดการใชสทธและหนกแปลงสภาพไดหมดอายลงแลว ทาใหทนจดทะเบยนของบรษทฯ ลดลงจาก -,',((A,A!' บาท เปน -(,,((A,A!' บาท และทนชาระแลวคอ -(,,((A,A!' ณ วนท7 )� ธนวาคม พ.ศ. )���

ฏ. ในการประชมสามญประจาปของผถอหนครB งท7 !/)��� เม7อวนท7 '( มกราคม พ.ศ. )��� ผถอหนมมตใหเพ7มทนจดทะเบยนของบรษทฯ จากจานวน 708,004,413 บาท เปน 1,132,807,060 บาท โดยการออกหนสามญเพ7มทนจานวน

424,802,647 หน มลคาท7ตราไวหนละ 1 บาท ใหออกและเสนอขายหลกทรพยดงมรายละเอยดตอไปนB • หนสามญเพ7มทนของบรษทฯ จานวนไมเกน 283,201,765 หน มลคาท7ตราไวหนละ 1 บาท ควบกบ

• ใบสาคญแสดงสทธท7จะซB อหนสามญของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ครB งท7 3 (“TTA-W 3”) หรอ "ใบสาคญแสดงสทธฯ") จานวนไมเกน 141,600,882 หนวย

โดยเสนอขายใหแกผถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Right Offering) ในอตราสวน 5 หนสามญเดม ตอ 2 หนสามญใหม ควบคกบ 1 หนวยใบสาคญแสดงสทธฯ (5:2:1) ทBงนB ในราคาเสนอขายหนสามญเพ7มทนหนละ 14 บาท ราคาเสนอขายใบสาคญแสดงสทธฯ หนวยละ 0 บาท และมราคาใชสทธซBอหนตามใบสาคญแสดงสทธฯ 17 บาทตอหน (เวนแตกรณมการปรบสทธ) ทBงนB เศษทศนยมของหนหรอใบสาคญแสดงสทธฯ ท7เกดจากการคานวณใหปดทBง ผถอหนเดมท7ใชสทธจองซBอหนสามญเพ7มทนจะตองใชสทธจองซBอใบสาคญแสดงสทธฯ ทBงหมดในคราวเดยวกนและเปนไปตามสดสวน

Page 67: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 66 -

ทBงนBหลงจากสBนสดระยะเวลาการจองซBอ บรษทฯ สามารถระดมทนไดเปนเงนทBงสBน ',8�A ลานบาท โดยการออกหนสามญจานวน ),',)(!,-�! หน และใบสาคญแสดงสทธฯ จานวน !A!,�((,)�� หนวย สวนใบสาคญแสดงสทธฯ มระยะเวลาการใชสทธฯ '( เดอน หรอ ).� ป โดยสามารถใชสทธซBอหนสามญไดทกๆ ไตรมาส จนถงวนครบรอบกาหนดใชสทธวนสดทายคอวนท7 !! กนยายน พ.ศ. )��,

7.2 ผถอหน

-.).! บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) กลมผถอหนท7ถอหนสงสด !( รายแรก ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหนครB งหลงสด เม7อวนท7 )8 พฤศจกายน )���

ลาดบท7 ผถอหน จานวนหน % !. นายเฉลมชย มหากจศร 155,681,388 15.67 ). Raffles Resources ! Ltd 52,293,275 5.26 '. น.ส. อษณา มหากจศร 40,383,940 4.06 A. บรษท ไทยเอนวดอาร จากด 28,153,597 2.83 �. นายประทป ตBงมตธรรม 20,982,460 2.11 �. State Street Bank Europe Limited 15,748,604 1.59 -. East Fourteen Limited-Dimensional Emer Mkts Value FD 14,900,427 1.50 ,. นายนรกษ มหทธนะอานนท 10,838,500 1.09 8. State Street Bank And Trust Company 8,259,500 0.83 !(. Nortrust Nominees Ltd. 8,166,900 0.82

รวม 122,456,278 12.�9

ผถอหนอ7น 638,187,900 �A.)A จานวนผถอหนรวมทBงสBน 88',�8�,A8! !((.((

หมายเหต ทนจดทะเบยนและทนชาระแลว ณ วนท7 '( พฤศจกายน พ.ศ. )��� คอ !,!'),,(-,(�( บาท และ 88',�8�,A8! บาท ตามลาดบ มลคาท7ตราไวหนละ ! บาท

การกระจายการถอหน

การกระจายการถอหน ณ วนท7 29 พฤศจกายน )��6 (วนปดสมดทะเบยนผถอหนครB งหลงสด) จานวนผถอหน รอยละ จานวนหน รอยละ ผถอหนสญชาตไทย )(,A)- ,-.!� ,��,(!8,('' ,-.!� ผถอหนสญชาตตางดาว !(� !).,A !)-,�--,A�, !).,A

รวม <5,211 855.55 771,279,478 855.55

-.).) บรษท โทรเซน ชปปB ง สงคโปร พทอ แอลทด กลมผถอหนท7ถอหนสงสด ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหนครB งหลงสด เม7อวนท7 )) ตลาคม )���

ลาดบท7 ผถอหน จานวนหน % !. บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) )8A,'�',,(( !(( รวม <74,121,655 855

หมายเหต ทนจดทะเบยนและทนชาระแลว ณ วนท7 )) ตลาคม พ.ศ. )��� คอ )8A,'�',,(( ดอลลารสงคโปร มลคาท7ตราไวหนละ ! ดอลลารสงคโปร

Page 68: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 67 -

-.).' บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) กลมผถอหนท7ถอหนสงสด !( รายแรก ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหนครB งหลงสด เม7อวนท7 !� พฤศจกายน )���

ลาดบท7 ผถอหน จานวนหน % !. บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) 590,000,000 41.77 ). บรษท โซลอาโด โฮลดBงส พทอ แอลทด 217,145,813 15.37 '. HL BANK NOMINEES (S) PTE LTD 165,126,481 11.69 A. THAILAND EQUITY FUND (กองทนเพ7อการรวมลงทน) 118,285,229 8.37 �. HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD 54,624,500 3.87 �. UOB KAY HIAN PTE LTD 14,248,350 1.01 -. CITIBANK NOMS S'PORE PTE LTD 13,928,820 0.99 ,. ABN AMRO NOMS S"PORE PTE LTD 13,140,000 0.93 8. MAYBANK KIM ENG SECS PTE LTD 10,275,441 0.73 !(. OCBC SECURITIES PRIVATE LTD 8,873,808 0.63

รวม 8,<52,946,44< 62.19

หมายเหต ทนจดทะเบยนและทนชาระแลว ณ วนท7 !� พฤศจกายน )��� คอ 1,416, 700,697 บาท และ !,A!),�A�,8)' บาท ตามลาดบ มลคาท7ตราไวหนละ ! บาท

-.).4 บรษท ยนค ไมน7ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) กลมผถอหนท7ถอหนสงสด !( รายแรก ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหนครB งหลงสด เม7อวนท7 !A พฤศจกายน )���

ลาดบท7 ผถอหน จานวนหน % !. บรษท อะธน โฮลดBงส จากด! 136,083,041 88.68 ). บรษท ซ.เค.ซ.โฮลดBง จากด 1,093,600 0.71 '. บรษท ไทยเอนวดอาร จากด 554,902 0.36 A. นายไพศาล ตยะวานช 500,000 0.33 �. นายวรช บรรยงคนนท 323,300 0.21 �. นายไตรรงค ไทยแสงสงา 306,400 0.20 -. นายประเสรฐ พรศรชยวฒนา 266,000 0.17 ,. นายประดษฐ ศรจนดาพนธ 205,000 0.13 8. นายนธช สมตร 200,000 0.13 !(. นายแสงชย วสนธรา 200,000 0.13

รวม 817,�1<,<41 78.59

หมายเหต ทนจดทะเบยนและทนชาระแลว ณ วนท7 !A พฤศจกายน )��� คอ 76,727,032 บาท และ 76,727,032 บาท ตามลาดบ มลคาท7ตราไวหนละ (.�( บาท

Page 69: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 68 -

!บรษท อะธน โฮลดBงส จากด มผถอหนประกอบดวย ลาดบท7 ผถอหน จานวนหน %

!. บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) 888,88' !(( ). นางฐตมา รงขวญศรโรจน ! ( '. นางสาวมณฑน สรกาญจนกล � ( รวม !,(((,((( !((

หมายเหต ทนจดทะเบยนและทนชาระแลว ณ วนท7 '( กนยายน )��� คอ !((,(((,((( บาท มลคาท7ตราไวหนละ !(( บาท -.).4 บรษท บาคองโค จากด กลมผถอหนท7ถอหนสงสด ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหนครB งหลงสด เม7อวนท7 ! ตลาคม )���

ลาดบท7 ผถอหน ทนชาระแลว % !. บรษท พเอม โทรเซน เอเชย โฮลดBงส จากด) '--,(-),�',,-8( เวยดนามดอง !(( รวม '--,(-),�',,-8( เวยดนามดอง !((

หมายเหต ทนชาระแลว ณ วนท7 '( กนยายน )��� คอ '--,(-),�',,-8( เวยดนามดอง )บรษท พเอม โทรเซน เอเชย โฮลดBงส จากด มผถอหนประกอบดวย

ลาดบท7 ผถอหน จานวนหน % !. บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) 88,88, !(( ). นายเฉลมชย มหากจศร ! ( '. นายเชย วน ฮท โจเซฟ ! ( รวม !((,((( !((

หมายเหต ทนจดทะเบยนและทนชาระแลว ณ วนท7 '( กนยายน )��� คอ !,(((,((( บาท มลคาท7ตราไวหนละ !( บาท

7.3 นโยบายจายเงนปนผล

ชวงเวลาและจานวนเงนปนผล (ถาม) ขBนอยกบผลการดาเนนงาน สถานะทางการเงน ความตองการใชเงนสด และเงนสดท7มอย ขอจากดตางๆ ท7ระบไวตามสญญากเงน และปจจยอ7นๆ ท7เก7ยวของตามความเหนชอบของคณะกรรมการบรษทฯ ประกอบธรกจโดยการเขาไปถอหนและไมไดเปนเจาของทรพยสนใดๆ นอกจากหนท7ถออยในบรษทยอยและบรษทรวม ดงนBน ความสามารถในการจายเงนปนผลใหกบผถอหนจะขBนอยกบผลกาไรและเงนปนผลจายของบรษทยอยและบรษทรวม

บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลในอตราไมนอยกวารอยละ )� ของกาไรสทธของงบการเงนรวมหลงหกภาษเงนได แตไมรวมกาไรหรอขาดทนจากอตราแลกเปล7ยนท7ยงไมเกดขBนจรง ทBงนB ขBนอยกบแผนการลงทน และปจจยท7เก7ยวของอ7นๆ โดยคณะกรรมการของบรษทฯ อาจจะพจารณาทบทวน และแกไขนโยบายการจายเงนปนผลเปนครB งคราว เพ7อใหเปนไปตามแผนการเตบโตทางธรกจของบรษทฯ ในอนาคต ความตองการใชเงนลงทน และปจจยดานอ7นๆ ท7เหนสมควร ทBงนB การจายเงนปนผลดงกลาวจะไมเกนกาไรสะสมท7ปรากฏอยในงบการเงนเฉพาะของบรษทฯ

Page 70: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 69 -

การประกาศจายเงนปนผลจะเปนไปตามขอกาหนดทางกฎหมายไทย ตวอยางเชน กฎหมายกาหนดไววาการประกาศและจายเงนปนผลประจาปจะขBนอยกบดลยพนจของท7ประชมผถอหน ซ7งจะพจารณาตาม ท7คณะกรรมการเสนอ และในกรณการประกาศและจายเงนปนผลระหวางกาลจะขBนอยกบดลยพนจของคณะกรรมการ นอกจากนB กฎหมายไทยยงหามจายเงนปนผลจากเงนประเภทอ7นนอกจากกาไร (กาไรสทธรวมกาไรสะสมและหกขาดทนสะสมใดๆ) ทBงนBบรษทจะตองจดสรรเงนไวเปนทนสารองจนกวาจะมจานวนถงหน7งในสบของทนของบรษท หรอมากกวานBนตามขอบงคบของบรษท อกทBงหามจายเงนปนผลหากบรษทอยในภาวะลมละลายหรออาจเขาขายลมละลาย ถาทาการจายเงนปนผล บรษทยอยของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) สวนใหญมนโยบายจายเงนปนผลใหแก บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ไมนอยกวารอยละ -( ของกาไรสทธของบรษทยอย ยกเวนบรษทท7ใหบรการท7เก7ยวของกบการเดนเรอท7มขนาดเลก บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) (“เมอรเมด”) และบรษท ยนค ไมน7ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) (“UMS”) ซ7งจากการท7เมอรเมดและ UMS เปนบรษทท7จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศสงคโปร และตลาดหลกทรพย MAI ตามลาดบ คณะกรรมการของเมอรเมดและ UMS จะใชดลยพนจในการจายเงนปนผลเชนเดยวกบคณะกรรมการ บรษทฯ การจายเงนปนผลของเมอรเมดและ UMS ในอนาคตขBนอยกบปจจยหลายๆ ประการ รวมถง ผลตอบแทนตอสวนของผถอหน กาไรสะสม ผลประกอบการท7คาดไวในอนาคต ประมาณการคาใชจายฝายทน และแผนการการลงทนอ7นๆ รวมทBงขอจากดในการจายเงนปนผลท7อาจเกดขBนจากการจดหาทนเงนกตางๆ เปนตน

Page 71: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 70 -

�. การจดการ �. คณะกรรมการบรษท ณ วนท� �� กนยายน พ.ศ. ���� �... บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) รายช%อกรรมการ ตาแหนง จานวนคร*ง การเขารวม การประชม การประชม คณะกรรมการ คณะกรรมการ !. นายประเสรฐ บญสมพนธ ประธานคณะกรรมการ/

ประธานกรรมการบรหาร !7 !!

7. นายเฉลมชย มหากจศร รองประธานกรรมการบรหาร/กรรมการบรหาร/กรรมการบรหารความเส%ยง/กรรมการผจดการใหญและประธานเจาหนาท%บรหาร (มผลต*งแตวนท% ! มกราคม พ.ศ. 7��>)

!7 !7

?. ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต กรรมการผจดการใหญและประธานเจาหนาท%บรหาร (ลาออกมผลต*งแตวนท% ?! ธนวาคม พ.ศ. 7���)/กรรมการบรหาร

!7 !7

A. นายเชย วน ฮท โจเซฟ กรรมการบรหาร/กรรมการกากบดแลกจการ

!7 !7

�. นายกฤช ฟอลเลต ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรหารความเส%ยง/กรรมการอสระ

!7 !7

�. นายสนต บางออ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน/ประธานกรรมการกากบดแลกจการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสระ

!7 !7

>. นางสาวอษณา มหากจศร กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน/กรรมการกากบดแลกจการ/กรรมการท%ไมเปนผบรหาร

!7 !F

G. นายกานม ซาอด เอม. อลซาอด อล-ควาร กรรมการอสระ !7 !

Page 72: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 71 -

รายช%อกรรมการ ตาแหนง จานวนคร*ง การเขารวม การประชม การประชม คณะกรรมการ คณะกรรมการ I. นายโมฮมหมด ราเชด อาหมด เอม อลนสซาร กรรมการสรรหาและกาหนด

คาตอบแทน > >

!F. นายอฟ บาบว กรรมการ 7 7 !!. นายเชดพงษ สรวชช กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

อสระ > �

�..�. คณะกรรมการบรษทยอยหลก ณ วนท� �� กนยายน พ.ศ. ���� �..�.ก บรษท โทรเซน ชปป/ ง สงคโปร พทอ แอลทด รายช%อกรรมการ ตาแหนง จานวนคร*ง การเขารวม การประชม การประชม คณะกรรมการ คณะกรรมการ !. นายเฉลมชย มหากจศร กรรมการ !7 !7 7. ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต กรรมการผจดการ !7 !7 ?. นายเดวด ลอรเรนซ เอเมส/1 กรรมการ !7 !7 A. นายล เวย ชง กรรมการ !7 !7 �. นายตน คง ชาง กรรมการตวแทน - - หมายเหต /! นายเดวด ลอรเรนซ เอเมส ลาออกจากการเปนกรรมการเม%อวนท% ! ตลาคม 7��� และนายเอยน คลฟฟอรด แคลกซตน ไดรบ

การแตงต*งเปนกรรมการแทนเม%อวนท% ! ตลาคม 7���

�..�.ข บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) รายช%อกรรมการ ตาแหนง จานวนคร*ง การเขารวม การประชม การประชม คณะกรรมการ คณะกรรมการ !. นายประเสรฐ บญสมพนธ ประธานกรรมการ/ประธาน

กรรมการท%ไมเปนผบรหาร > >

7. นายเฉลมชย มหากจศร รองประธานกรรมการบรหาร > > ?. ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต กรรมการบรหาร (ลาออกเม%อ

วนท% ?! ตลาคม 7���) > >

A. นายเชย วน ฮท โจเซฟ กรรมการบรหาร > > �. นายโตะ เวน เคยง โจอะคม กรรมการอสระ > � �. นายฌอง ปอล เทเวอแนง กรรมการท%ไมเปนผบรหาร � � >. นายอง เชอ ยาน กรรมการอสระ > >

Page 73: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 72 -

�..�.ค บรษท ยนค ไมน�ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) รายช%อกรรมการ ตาแหนง จานวนคร*ง การเขารวม การประชม การประชม คณะกรรมการ คณะกรรมการ !. พลตารวจเอก ดร. ชดชย วรรณสถตย ประธานกรรมการ 10 10 7. นายเฉลมชย มหากจศร รองประธานกรรมการ 10 9 3. ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต กรรมการ (ลาออกเม%อ �

พฤศจกายน 7���) 10 7

4. นายเชย วน ฮท โจเซฟ กรรมการ / ประธานกรรมการ สรรหาและกาหนดคาตอบแทน

10 10

5. นางสาวอษณา มหากจศร กรรมการ / กรรมการสรรหา และกาหนดคาตอบแทน

10 7

�. นายเอกวจน อมรววฒน กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

10 10

>. นายสชาต ธรรมาพทกษกล กรรมการอสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกาหนดคาตอบแทน

10 8

8. พลตารวจโท คารบ ปญญาแกว กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ

> >

9. นายธราธร วงศประศาสตร กรรมการอสระ > > �..�.ง บรษท บาคองโค จากด รายช%อกรรมการ ตาแหนง จานวนคร*ง การเขารวม การประชม การประชม คณะกรรมการ คณะกรรมการ !. ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต/7 กรรมการ > > 7. นายวชาย ช%นสขสวสดU /? กรรมการ > > ?. นายซกมนด สตรอม กรรมการ > > หมายเหต /7 ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต ลาออกจากการเปนกรรมการเม%อวนท% !? พฤศจกายน พ.ศ. 7��� และนายเฉลมชย มหากจศร ไดรบ

การแตงต*งเปนกรรมการแทนเม%อวนท% !? พฤศจกายน พ.ศ. 7��� /? นายวชาย ช%นสขสวสดU ลาออกจากการเปนกรรมการเม%อวนท% !? พฤศจกายน พ.ศ. 7��� และนายไกรลกขณ อศวฉตรโรจน

ไดรบการแตงต*งเปนกรรมการแทนเม%อวนท% !? พฤศจกายน พ.ศ. 7���

หมายเหต ขอมลของกรรมการบรษทฯ และบรษทยอยอยในเอกสารแนบ !

Page 74: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 73 -

�.� ผบรหารและโครงสรางการบรหารจดการของบรษทฯ ณ วนท� �� กนยายน พ.ศ. ���� �.�.. บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน)

รายช%อผบรหาร ตาแหนง !. นายเฉลมชย มหากจศร รองประธานกรรมการบรหาร/กรรมการผจดการใหญและประธานเจาหนาท%

บรหาร (มผล ! มกราคม 7��>) 7. ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต กรรมการผจดการใหญและประธานเจาหนาท%บรหาร (ลาออก มผล ?!

ธนวาคม 7���) ?. นายเดวด ลอรเรนซ เอเมส/A ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายงานธรกจขนสง A. นายไกรลกขณ อศวฉตรโรจน/� ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายงานบญชและการเงน (มผล ! มกราคม 7��>) �. นายสมพร จตเปนธม/> ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายงานกลยทธ �. นายวชาย ช%นสขสวสดU /� ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายงานธรกจโครงสรางพ*นฐาน >. นายปรธยตม นวาศะบตร/� ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายงานบรหารธรกจ G. นางสาวอไร ปล*มสาราญ ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายงานบรหารความเส%ยงและการกากบดแล/

ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายงานทรพยากรมนษย I. นางฐตมา รงขวญศรโรจน/� ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายงานบญชและการเงน หมายเหต /A นายเดวด ลอรเรนซ เอเมส ลาออกจากการเปนผบรหารเม%อวนท% 7I ตลาคม 7��� /� นายวชาย ช%นสขสวสดU นายปรธยตม นวาศะบตร นางฐตมา รงขวญศรโรจน ลาออกจากการเปนผบรหารเม%อวนท% ?! ธนวาคม

7��� /� นายไกรลกขณ อศวฉตรโรจน ไดรบการแตงต*งเปนผบรหารเม%อวนท% !� กรกฎาคม 7��� /> นายสมพร จตเปนธม ไดรบการแตงต*งเปนผบรหารเม%อวนท% ! ตลาคม 7���

Page 75: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 74 -

�.�.� ผบรหารของบรษทยอยหลก ณ วนท� �� กนยายน พ.ศ. ���� �.�.�.ก บรษท โทรเซน ชปป/ ง สงคโปร พทอ แอลทด

รายช%อผบรหาร ตาแหนง !. นายเอยน คลฟฟอรด แคลกซตน กรรมการผจดการ 7. นายไมเคล แอนเดอรสน ผอานวยการฝายพาณชย ?. นายมเคล โบ ผอานวยการฝายบรหารความเส%ยง A. นายเฮนรค เจเรเมยสเซน รองผอานวยการฝายเชาเรอ �. นายยอดชาย รตนชวกร ผอานวยการฝายปฏบตการทางทะเล �. นายนาวนห จเลยน เหงยน ผอานวยการฝายวางแผนธรกจ >. นางสาวรจระ พานชกจ รองผอานวยการฝายบญชและการเงน G. นางสาวณฐวรรณ ตมเงน ผอานวยการฝายทรพยากรบคคล

Page 76: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 75 -

�.�.�.ข บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน)

รายช%อผบรหาร ตาแหนง !. นายเฉลมชย มหากจศร รองประธานกรรมการบรหาร/รกษาการกรรมการผจดการ 7. นายไมเคล แวน แอมโบรส กรรมการผจดการบรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จากด ?. นายสตเวน เกรเกอร เลนซ กรรมการบรหารบรษท เมอรเมด ดรลล%งค จากด A. นางสาวศรวรรณ ชานาญณรงคศกดU ผอานวยการฝายบญชและการเงน

Page 77: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 76 -

�.�.�.ค บรษท ยนค ไมน�ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน)

รายช%อผบรหาร ตาแหนง !. นายกฤษฎา หลอาภรณ รกษาการกรรมการผจดการ / รกษาการผชวยกรรมการผจดการ สายงานบญช

การเงนและสนบสนนปฎบตการ 7. นายวชาย ช%นสขสวสดU /G รกษาการกรรมการผจดการ ?. นายพฒนพงษ พงษเสถยรศกดU รกษาการผชวยกรรมการผจดการ สายงานจดหาวตถดบและระบบขนสง A. นายวศะ โฆษะทต รกษาการผชวยกรรมการผจดการ สายขายและการตลาด �. นางสาวรชฎาภรณ ดารงคสนธ ผจดการฝายบญช หมายเหต /G นายวชาย ช%นสขสวสดU ลาออกจากการเปนรกษาการกรรมการผจดการของบรษท ยนค ไมน%ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) เม%อ

วนท% ! ธนวาคม พ.ศ. 7���

Page 78: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 77 -

�.�.�.ง บรษท บาคองโค จากด

รายช%อผบรหาร ตาแหนง !. นาย Pinguet Didier Deputy General Director & Commercial Director 7. นาย Siquet Pierre Louis Bernard General Director ?. นาย Ho Ngoc Chau Financial & Administrative A. นาย Ngo Xuan Giang Chief Representative, Hai Phong Brunch �. นาย Nguyen Dang Cat Plant Manager �. นาย Ho Minh Phuc Sales Manager

หมายเหต ขอมลของเจาหนาท%ระดบบรหารของบรษทฯ และบรษทยอยอยในเอกสารแนบ ! �.� เลขานการบรษท เลขานการของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) คอ นางสาวมณฑน สรกาญจนกล

หนาท�ความรบผดชอบของเลขานการบรษท

คณะกรรมการไดแตงต*ง นางสาวมณฑน สรกาญจนกล เปนเลขานการบรษทเม%อวนท% !A สงหาคม พ.ศ. 7��! เพ%อทาหนาท%เลขานการคณะกรรมการ และดแลกจกรรมของคณะกรรมการ รวมท*งประสานงานใหมการปฏบตตามมตคณะกรรมการ ดงน*

• ใหคาแนะนาแกกรรมการเก%ยวกบขอกาหนด กฎ ระเบยบและขอบงคบตางๆ ของบรษทและตดตามใหมการปฏบตตามอยางถกตองสม%าเสมอ และแจงการเปล%ยนแปลงท%สาคญใหคณะกรรมการทราบ

• จดการประชมผถอหน และประชมกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบของบรษทและขอพงปฏบตตางๆ

Page 79: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 78 -

• บนทกรายงานการประชมผถอหน และการประชมคณะกรรมการ รวมท*งตดตามใหมการปฏบตตามมตท%ประชมผถอหนและมตท%ประชมคณะกรรมการ

• ดแลใหมการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศในสวนท%รบผดชอบตามระเบยบและขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ และ ก.ล.ต.

• ดแลและประสานงานกจกรรมของคณะกรรมการ รวมถงการปฐมนเทศกรรมการ

• ดแลเอกสารสาคญของบรษท ไดแก ทะเบยนกรรมการ หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการ รายงานประจาป หนงสอนดประชมผถอหน รายงานการประชมผถอหน และรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการหรอผบรหาร

หมายเหต ขอมลของเลขานการบรษท อยในเอกสารแนบ ! �.8 คาตอบแทนของกรรมการและผบรหาร

G.A.! บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) คาตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชดยอย และเจาหนาท�บรหารอาวโส คาตอบแทนของคณะกรรมการประกอบดวย • คาตอบแทนรายเดอนและคาเบ*ยประชมสาหรบกรรมการท%มใชเปนกรรมการบรหาร • ประธานกรรมการจะไดรบคาเบ*ยประชมเปนเงนจานวน !.7F เทา ของกรรมการท%มใชเปนผบรหาร และ

คณะกรรมการชดยอยอ%นๆ • กรรมการท%พานกนอกประเทศไทยจะไดรบเบ*ยเดนทางเม%อเดนทางเขามาในประเทศไทยเพ%อเขารวมประชม

คณะกรรมการหรอคณะกรรมการชดยอย • กรรมการท%เปนผบรหารจะไมไดรบคาตอบแทนรายเดอนหรอคาตอบแทนในรปแบบอ%นๆ • คาตอบแทนในรปของเงนรางวลประจาป (โบนส) จะจายเพ%มเตมใหแกกรรมการตอเม%อผลการดาเนนงานบรรล

ถงตามเปาหมาย ท*งน* ตามท%ไดอนมตจากผถอหนของบรษทฯ

คาตอบแทนของเจาหนาท%บรหารอาวโสประกอบดวย คาตอบแทนท%เปนเงดสด (เงนเดอน) และคาตอบแทนอ%นๆ ประกอบดวยคาตอบแทนจงใจในระยะยาว กองทนสารองเล*ยงชพ และคาเบ*ยประกนสงคม

คาตอบแทนท�เปนเงนสด คาตอบแทนของคณะกรรมการ

ตามมตท%ประชมสามญประจาปผถอหน ป 7��� ผถอหนของบรษทฯ อนมตการจายคาตอบแทนสาหรบคณะกรรมการ/! มรายละเอยดดงน*

• กรรมการท%มใชเปนกรรมการบรหารท*ง I คน จะไดรบคาตอบแทนรายเดอนรวมท*งส*น A?F,FFF บาท หากมกรรมการท%มใชเปนผบรหารไดรบแตงต*งเพ%มเตมเขามาใหม จะไดรบคาตอบแทนรายเดอนคนละ ?�,FFF บาท กรรมการท%มใชเปนผบรหารจะไดรบเบ*ยประชมเปนเงนจานวน A�,FFF บาทตอคร* ง ประธานกรรมการจะไดรบเบ*ยประชมเปนเงนจานวน �A,FFF บาทตอคร* ง (เทากบ !.7F เทา ของกรรมการท%มใชเปนผบรหารคนอ%นๆ)

Page 80: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 79 -

• ประธานกรรมการตรวจสอบ จะไดรบเบ*ยประชม AG,FFF บาทตอคร* ง (เทากบ !.7F เทาของเบ*ยประชมของกรรมการตรวจสอบคนอ%นๆ) ขณะท%กรรมการตรวจสอบคนอ%นๆ จะไดรบเบ*ยประชม AF,FFF บาทตอคร* ง

• ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน จะไดรบเบ*ยประชม ?�,FFF บาทตอคร* ง ซ%งเทากบ !.7F เทา

ของกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนคนอ%นๆ) กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนคนอ%นๆ จะไดรบเบ*ยประชมจากการเขารวมประชม ?F,FFF บาทตอคร* ง

• ประธานกรรมการบรหารความเส%ยง และประธานกรรมการกากบดแลกจการจะไดรบเบ*ยประชม !G,FFF บาท

ตอคร* ง ซ%งเทากบ !.7F เทาของกรรมการการลงทน กรรมการบรหารความเส%ยง และกรรมการกากบดแลกจการคนอ%นๆ) กรรมการบรหารความเส%ยงและกรรมการกากบดแลกจการคนอ%นๆ จะไดรบเบ*ยประชมจากการเขารวมประชม !�,FFF บาทตอคร* ง

• กรรมการชาวตางชาตจะไดรบเบ*ยเดนทาง เม%อเดนทางเขามาในประเทศไทย เพ%อเขารวมประชมคณะกรรมการหรอคณะกรรมการชดยอยดงน*

- จากเอเชยมายงประเทศไทย: �FF ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวน - จากยโรป/สหรฐอเมรกาและทวปอ%นๆ มายงประเทศไทย: !,FFF ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวน

• กรรมการท%เปนผบรหารจะไมไดรบคาตอบแทนรายเดอนหรอคาตอบแทนในรปแบบอ%นๆ • จายคาตอบแทนเพ%มเตมใหแกกรรมการ ในรปของเงนรางวลประจาป (โบนส) เพ%อวางแนวทางในการจาย

ผลตอบแทนแกกรรมการใหสอดคลองกบผถอหน โดยจะจายคาตอบแทนกรรมการในรปของเงนรางวลประจาป เม%ออตราผลตอบแทนจากเงนลงทนของผถอหน/7 (parent shareholders funds) เกนรอยละ !� โดยกรรมการท%ไมเปนผบรหารจะไดรบเงนรางวลประจาปในอตรารอยละ F.�F ของกาไรสทธของงบการเงนรวมสวนท%เกนกวารอยละ !� ของผลตอบแทนเงนลงทนของผถอหน และจะนามาจดสรรใหแกกรรมการท%ไมไดเปนผบรหารเทาๆ กน

หมายเหต: /! นโยบายตคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดยอยไดรบการอนมตจากท%ประชมสามญประจาปของผถอหน เม%อวนท% 7 มนาคม พ.ศ. 7��A และไมมการเปล%ยนแปลง แตบรษทฯ ยงคงนาเสนอใหผถอหนรบทราบ เพ%อใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการท%ดตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย /7 ผลตอบแทนจากเงนลงทนของผถอหน มาจาก

กาไรสทธของงบการเงนรวม TTA - กาไรหรอขาดทนจากอตราแลกเปล%ยนท%ยงไมเกดข*นจรง

ทนชาระแลว + สวนเกนมลคาหน + เงนสารองตามกฎหมาย + กาไรสะสม

Page 81: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 80 -

คาตอบแทนและเงนรางวลประจาป (โบนส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยในรอบปบญช ���� หนวย : บาท

ช�อ

คณะกรรมการบรษทฯ เบ/ยประชม รวม

(คาตอบแทน มาตรฐาน

และเบ/ยประชม)

เบ/ยเดนทาง (สาหรบกรรมการ

ชาวตางชาต เทาน/น)

(ดอลลาร สหรฐอเมรกา)

คาตอบแทนมาตรฐาน

โบนส คณะ

กรรมการบรษทฯ

คณะ กรรมการ ตรวจสอบ

คณะ กรรมการ บรหาร

คณะกรรมการ สรรหา

และกาหนดคาตอบแทน

คณะ กรรมการ กากบดแล

คณะกรรมการ บรหาร

ความเส�ยง

1. นายประเสรฐ บญสมพนธ 1,800,000 - 594,000 - 836,000 - - - 3,230,000 -

2. นายเฉลมชย มหากจศร 140,000 - 225,000 - 120,000 - - 15,000 500,000 -

3. ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต - - - - - - - - - -

A. นายเชย วน ฮท โจเซฟ 420,000 - 540,000 - 480,000 - 45,000 - 1,485,000 -

5. นายกฤช ฟอลเลต 420,000 - 540,000 672,000 - - - 36,000 1,668,000 -

�. นายสนต บางออ 420,000 - 540,000 520,000 - 180,000 54,000 - 1,714,000 -

>. นางสาวอษณา มหากจศร 420,000 - 450,000 - - 270,000 30,000 270,000 1,170,000 -

G. นายกานม ซาอด เอม อลซาอด อล-ควาร 420,000 - 45,000 - - - - - 465,000 -

I. นายโมฮมหมด ราเชด อาหมด เอม. อลนสซาร *

280,000 - 315,000 - - 150,000 - 150,000 745,000 7F,FFF

!F. นายอฟ บาบว ** 92,581 - 90,000 - - - - - 182,581 ?,FFF

11. นายเชดพงษ สรวชช *** 280,000 - 270,000 320,000 - - - - 870,000 -

รวม 8,�@�,�� � 3,609,000 1,512,000 1,436,000 600,000 129,000 51,000 12,029,581 ��,���

Page 82: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 81 -

หมายเหต : * นายโมฮมหมด ราเชด อาหมด เอม. อลนสซาร เขาดารงตาแหนงกรรมการของบรษทฯ เม%อวนท% ?F มกราคม 7��6 และดารงตาแหนงกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนเม%อวนท% !A กมภาพนธ 7���

** นายอฟ บาบว เขาดารงตาแหนงกรรมการของบรษทฯ เม%อวนท% !7 กรกฎาคม 7��6 *** นายเชดพงษ สรวชช เขาดารงตาแหนงกรรมการของบรษทฯ เม%อเดอนมกราคม 7��� และดารงตาแหนงกรรมการตรวจสอบ

เม%อวนท% !7 กมภาพนธ 7���

คาตอบแทนและโบนสสาหรบกรรมการและกรรมการชดยอยท�ไดลาออกในชวงรอบปบญช ����

หนวย : บาท

หมายเหต : - ดร. พชต นธวาสน และ นายปเตอร สโตคส ลาออกจากการเปนกรรมการ เม%อวนท% ?F มกราคม 7��� - นายออรล วลสน ดอว ลาออกจากการเปนกรรมการ เม%อวนท% 7� ธนวาคม 7���

คาตอบแทนของผบรหาร คาตอบแทนท%เปนตวเงนของผบรหารของบรษทฯ ในรปของเงนเดอนและโบนส และคาตอบแทนอ%น

หนวย : ลานบาท

จานวนผบรหารในระหวางป/จานวน

ผบรหารเฉล%ย (full time equivalent)

ป 7��6

จานวนผบรหารในระหวางป/จานวน

ผบรหารเฉล%ย (full time equivalent)

ป 7���

เงนเดอนและโบนสรวม 10 ราย/>.?> ราย >!.?� ลานบาท 8 ราย/>.�A ราย 66.03 ลานบาท คาตอบแทนอ%น (เงนสมทบกองทนสารองเล*ยงชพ)

10 ราย/>.?> ราย 6.21 ลานบาท 8 ราย/>.�A ราย 5.63 ลานบาท

หมายเหต : จานวนผบรหาร ณ ส*นรอบปบญช 7��� มจานวนท*งส*น 10ราย ท*งน* มผบรหาร 1 ราย ท%ลาออกระหวางรอบปบญช 7��6

ช�อ

คณะกรรมการบรษทฯ เบ/ยประชม รวม

(คาตอบแทน มาตรฐาน

และเบ/ยประชม)

เบ/ยเดนทาง (สาหรบกรรมการ

ชาวตางชาตเทาน/น) (ดอลลารสหรฐ

อเมรกา)

คาตอบแทน มาตรฐาน

โบนส คณะ

กรรมการ บรษทฯ

คณะ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ สรรหาและ

กาหนด คาตอบแทน

คณะกรรมการ บรหาร

ความเส�ยง

1. ดร. พชต นธวาสน

!AF,FFF - !GF,FFF - !AA,FFF - A�A,FFF -

2. นายออรล วลสน ดอว

!F�,FFF - !GF,FFF - !7F,FFF !�,FFF A7F,FFF A,FFF

3. นายปเตอร สโตคส

!AF,FFFF - IF,FFF !7F,FFF - - ?�F,FFF 7,FFF

รวม ���,��� � 8��,��� ��,��� ��8,��� �,��� ,��8,��� �,���

Page 83: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 82 -

G.A.7 คาตอบแทนของกรรมการและผบรหารของบรษทยอยหลก G.A.7.ก บรษท โทรเซน ชปป* ง สงคโปร พทอ แอลทด

(!) คาตอบแทนท%เปนตวเงน

ก) ไมมการจายคาตอบแทนกรรมการของบรษท โทรเซน ชปป* ง สงคโปร พทอ แอลทด

ข) คาตอบแทนรวมของผบรหารจานวน 7 ราย ในรอบปบญช ?F กนยายน พ.ศ. 7��� ซ%งประกอบดวยเงนเดอนและโบนส คดเปนเงนรวม 750,474 ดอลลารสงคโปร

(7) คาตอบแทนอ%น

คาตอบแทนอ%นของกรรมการ

ไมม

คาตอบแทนอ%นของผบรหาร

ไมม G.A.7.ข บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน)

(!) คาตอบแทนท%เปนตวเงน

ก) คาตอบแทนกรรมการของบรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) จานวน > ราย ในรอบปบญช ?F กนยายน พ.ศ. 7��� มดงน*

Page 84: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 83 -

คาตอบแทนและเงนรางวลประจาป (โบนส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยของบรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) ในรอบปบญช 7��6 หนวย : บาท

หมายเหต : *นายสรศกดU เคารพธรรม ลาออกจากตาแหนงกรรมการของบรษทเม%อเดอนกรกฏาคม 7���

**นายฌอง ปอล เทเวอแนง เขาดารงตาแหนงกรรมการของบรษทเม%อเดอนมกราคม 7���

ช�อ

คณะกรรมการ เบ/ยประชม รวม

(คาตอบแทน มาตรฐาน)

เบ/ยเดนทาง (สาหรบกรรมการ

ชาวตางชาตเทาน/น) คาตอบแทนมาตรฐาน

โบนส

คณะ กรรมการ ตรวจสอบ

คณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการ สรรหา

คณะกรรมการ กาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการ บรหารความเส�ยง

!. นายประเสรฐ บญสมพนธ IFF,FFF - - 720,000 - - - 1,620,000 - 2. ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต 4,000,000 - - - - - - 4,000,000 - ?. นายเฉลมชย มหากจศร 4,000,000 - - - - - - 4,000,000 - A. นายเชย วน ฮท โจเซฟ �FF,FFF - 420,000 480,000 138,000 138,000 7,475 1,783,475 - �. นายสรศกดU เคารพธรรม* 500,000 - - - - - - 500,000 - 6. นายอง เชอ ยาน 645,000 - 675,000 - 150,000 225,000 - 1,695,000 660,000 >. นายโตะ เวน เคยง โจอะคม 645,000 - 450,000 - 225,000 150,000 - 1,470,000 660,000 G. นายฌอง ปอล เทเวอแนง** 406,452 - 265,000 - 87,071 87,071 4,983 850,577 -

รวม 11,696,452 - 1,810,000 1,200,000 600,071 600,071 12,458 15,919,052 1,320,000

Page 85: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 84 -

ข) คาตอบแทนรวมของผบรหารจานวน A ราย ในรอบปบญช ?F กนยายน พ.ศ. 7��� ประกอบดวยเงนเดอนและโบนส คดเปนเงนรวม !�,!7>,�GF บาท

(7) คาตอบแทนอ%น

คาตอบแทนอ%นของกรรมการ

ไมม

คาตอบแทนอ%นของผบรหาร

บรษทไดจดใหมกองทนสารองเล*ยงชพโดยบรษทไดสมทบในอตราสวนรอยละ > ของเงนเดอน โดยในป 7��� บรษทไดจายเงนสมทบกองทนสารองเล*ยงชพสาหรบผบรหารจานวน ! ราย จานวน ?!G,!�F บาท

G.A.7.ค บรษท ยนค ไมน%ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน)

(!) คาตอบแทนท%เปนตวเงน

ก) คาตอบแทนกรรมการของบรษท ยนค ไมน%ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) จานวน I ราย ในรอบปบญช ?F กนยายน พ.ศ. 7��� มดงน*

ช�อ – นามสกล ตาแหนง

����

คาตอบแทน (บาท/ป)

คาเบ/ยประชม (บาท/ป)

กรรมการบรษท กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา และกาหนดคาตอบแทน

1. พลตารวจเอก ดร. ชดชย วรรณสถตย ประธานกรรมการ ไมรบคาตอบแทน เน%องจากไดรบเปนเงนเดอน 2.นายเฉลมชย มหากจศร รองประธานกรรมการ ไมรบคาตอบแทน เน%องจากไดรบเปนเงนเดอน 3. นายสมพร จตเปนธม* กรรมการ ไมมคาตอบแทน เน%องจากเขาดารงตาแหนง

เม%อวนท% � พฤศจกายน 7��� 4. นายเชย วน ฮท โจเซฟ กรรมการ / ประธานกรรมการ

สรรหาและกาหนดคาตอบแทน ไมรบคาตอบแทน เน%องจากไดรบเปนเงนเดอน

5. น.ส. อษณา มหากจศร กรรมการ / กรรมการสรรหา และกาหนดคาตอบแทน

240,000 90,000 - 15,000

6. นายเอกวจน อมรววฒน กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

240,000 135,000 180,000 -

7. นายสชาต ธรรมาพทกษกล กรรมการอสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกาหนดคาตอบแทน

240,000 105,000 150,000 15,000

8. พลตารวจโท คารบ ปญญาแกว* กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ

180,000 90,000 105,000 -

9. นายธราธร วงศประศาสตร* กรรมการอสระ 180,000 90,000 - - หมายเหต - พลตารวจโท คารบ ปญญาแกว ไดรบการแตงต*งใหดารงตาแหนงกรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ ต*งแตวนท% 24 มกราคม 7��� - นายธราธร วงศประศาสตร ไดรบการแตงต*งใหดารงตาแหนงกรรมการอสระ ต*งแตวนท% 24 มกราคม 7��� - นายสมพร จตเปนธม ดารงตาแหนงกรรมการแทนหมอมหลวงจนทรจฑา จนทรทต เม%อวนท% � พฤศจกายน 7���

Page 86: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 85 -

ข) คาตอบแทนรวมของผบรหารของบรษท ยนค ไมน%ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) จานวน G ราย ในรอบปบญช ?F กนยายน พ.ศ. 7��� ซ%งประกอบดวยเงนเดอน คดเปนเงนรวม 18,186,166.66 บาท เน%องจากโบนสจายเดอนธนวาคม จงมไดแสดงในรายงานประจาป 7��� น*

(7) คาตอบแทนอ%น

คาตอบแทนอ%นของกรรมการ

ไมม

คาตอบแทนอ%นของผบรหาร

บรษทฯ ไดจดใหมกองทนสารองเล*ยงชพใหกบพนกงานบรษทฯ โดยมเง%อนไขการสมทบกองทนในอตรารอยละ 5 รอยละ > และรอยละ !F โดยในป 255� ไมมผบรหารทานใดสมครกองทนสารองเล*ยงชพ

G.A.7.ง บรษท บาคองโค จากด

(!) คาตอบแทนท%เปนตวเงน

ก) ไมมการจายคาตอบแทนกรรมการของบรษท บาคองโค จากด

ข) คาตอบแทนรวมของผบรหารจานวน � ราย ในรอบปบญช ?F กนยายน พ.ศ. 7��� ซ%งประกอบดวยเงนเดอนและโบนส คดเปนเงนรวม 11,229,443 บาท

(7) คาตอบแทนอ%น

คาตอบแทนอ%นของกรรมการ

ไมม

คาตอบแทนอ%นของผบรหาร

ไมม

Page 87: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 86 -

การถอครองหนโดยคณะกรรมการ (ณ วนท% ?F กนยายน 7���) (หน)

รายช%อกรรมการ ณ ?F กนยายน 7��� เปล%ยนแปลง ณ ?F กนยายน 7��� !. นายประเสรฐ บญสมพนธ 20,00F I,AGA 7I,AGA คสมรส F F F 7. นายเฉลมชย มหากจศร 100,313,700 ��,?�>,�GG !��,�G!,?GG ?. ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต 871,857 7�7,!>? !,!7A,F?F คสมรส F F F A. นายเชย วน ฮท โจเซฟ F F F คสมรส F F F �. นายกฤช ฟอลเลต F F F คสมรส F F F �. นายสนต บางออ F F F คสมรส F F F >. นางสาวอษณา มหากจศร 27,417,100 !7,I��,GAF AF,?G?,IAF G. นายกานม ซาอด เอม อลซาอด อล-ควาร F F F I. นายโมฮมเหมด ราเชด อาหมด เอม. อลนสซาร(!) F F F คสมรส F F F !F. นายอฟ บาบว(7) F F F คสมรส F F F !!. นายเชดพงษ สรวชช (!) F F F คสมรส F F F

รวม 128,�77,��> �G,�I�,!G� !I>,7!G,GA7 หมายเหต : (!) นายโมฮมเหมด ราเชด อาหมด เอม. อลนสซาร และนายเชดพงษ สรวชช ไดรบการแตงต*งเปนกรรมการของบรษท โทรเซน

ไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) เม%อวนท% ?F มกราคม 7��� (7) นายอฟ บาบว ไดรบการแตงต*งเปนกรรมการของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) เม%อวนท% !7 กรกฏาคม

7���

Page 88: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 87 -

การถอครองหน TTA โดยผบรหาร (ณ วนท% ?F กนยายน 7���) (หน)

รายช%อผบรหาร ณ ?F กนยายน 7��� เปล%ยนแปลง ณ ?F กนยายน 7��� !. นายเฉลมชย มหากจศร 100,313,700 ��,?�>,�GG !��,�G!,?GG 7. ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต 871,857 7�7,!>? !,!7A,F?F คสมรส F F F ?. นายเดวด ลอรเรนซ เอเมส !?G,�G! (!?G,�G!) F คสมรส F F F A. นายไกรลกขณ อศวฉตรโรจน (!) F F F คสมรส F F F �. นายสมพร จตเปนธม (7) F F F คสมรส F F F �. นายวชาย ช%นสขสวสดU !>,7>A (!>,7>A) F คสมรส F F F >. นายปรธยตม นวาศะบตร �F,?AF (�F,?AF) F G. นางสาวอไร ปล*มสาราญ IA,?>F �!,>F� !��,F>� I. นางฐตมา รงขวญศรโรจน !�,!>> (!�,FFF) !>>

รวม !F!,�!7,?II ��,AAI,7>7 !��,I�!,�>! หมายเหต : (!) นายไกรลกขณ อศวฉตรโรจน ไดรบการแตงต*งเปนผบรหารของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) เม%อ

วนท% !� กรกฎาคม 7��� (7) นายสมพร จตเปนธม ไดรบการแตงต*งเปนผบรหารของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) เม%อวนท% !

ตลาคม 7���

�.� บคลากร

ณ 30 กนยายน 255� TTA มพนกงานท*งส*น 73 คน ประกอบดวยกรรมการผจดการใหญและประธานเจาหนาท%บรหาร และผชวยกรรมการผจดการใหญ 8 คน และพนกงานอก 65 คน โดยมพนกงานของแตละสายงานดงน*

สายงานหลก จานวนพนกงาน (เฉพาะสงกด TTA) 1. สายงานบญชและการเงน 20 2. สายงานทรพยากรบคคล 3 3. สายงานปฎบตการ (Group Operations) 25 4. สายงานกลยทธ (Group Business Development) 16 5. สายงานบรหารความเส%ยงและการควบคมภายใน 7 6. อ%นๆ (Infrastructure) 2

รวม 73

Page 89: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 88 -

จานวนพนกงานตามสายธรกจหลก จานวนพนกงาน กลมธรกจขนสง 151 กลมธรกจพลงงาน 303 กลมธรกจโครงสรางข*นพ*นฐาน 492

- รวมจานวนพนกงานของ TTA และบรษทยอย เทากบ 1,019 คน คน ท*งน* ไมรวมคนประจาเรอ - ผลตอบแทนรวมของพนกงานบรษทและบรษทยอย ไมรวมผบรหารและกรรมการบรหารของบรษท เชน

เงนเดอน คาจาง โบนส เปนตน ไมรวมคนประจาเรอ ณ ?F กนยายน 7��6 เปนเงนจานวน 932,048,188.54 บาท - บรษทฯ ไดจายเงนสมทบกองทนสารองเล*ยงชพแกพนกงาน รวมเงนสมทบกองทนประกนสงคม (ไมรวม

คนประจาเรอ) เปนจานวน 32,842,752.27 บาท - นโยบายในการพฒนาพนกงาน

นโยบายพฒนาพนกงาน อยในรายงานวาดวยการกากบดแลกจการ ขอ 7 (ค) หนา I? �.� รายงานวาดวยการกากบดแลกจการ

การกากบดแลกจการ หมายถง ระบบท%จดใหมโครงสรางและกระบวนการของความสมพนธระหวางฝายจดการ

คณะกรรมการ และผถอหนของบรษท เพ%อสรางความสามารถในการแขงขน นาไปสการเตบโตและเพ%มคณคาใหกบผถอหนในระยะยาว

ในท%ประชมคณะกรรมการ ท%จดข*นเม%อวนท% 7! ธนวาคม พ.ศ. 7��A ไดมมตใหแตงต*งคณะกรรมการกากบดแล

กจการ เพ%อทาหนาท%ทบทวนแนวปฏบตในการกากบดแลกจการและจรรยาบรรณ และตรวจสอบการปฏบตใหเปนไปตามกรอบของจรยธรรม

คณะกรรมการกากบดแลกจการไดทบทวนนโยบายการกากบดแลกจการของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส

จากด (มหาชน) (“TTA” หรอ “บรษทฯ”) และคณะกรรมการไดอนมตในวนท% 24 ธนวาคม 2555 หลกการกากบดแลกจการของ TTA มดงตอไปน* • ขอกาหนดของกฎหมาย: การบรหารจดการและการดาเนนธรกจจะตองเปนไปตามกฎหมาย กฎบตร กฎเกณฑและมต

ของคณะกรรมการท%เก%ยวของ • ความรบผดชอบ: ผเก%ยวของทกราย รวมถงคณะกรรมการและฝายจดการจะตองตระหนกถงหนาท%และความ

รบผดชอบของตน

• ความโปรงใส: การประกอบธรกจและการดาเนนการทางธรกจจะตองสามารตรวจสอบไดและมความโปรงใส

• การมสวนรวม: ตองรบรและยอมรบในสทธของผถอหนและผมสวนไดเสยในการมสวนรวมในกจกรรมของบรษท

• หลกความคมคา: ในการลงทนและการใชทรพยากรท*งหลาย จะตองคานงถงผลตอบแทนทางการเงนและเศรษฐกจ

Page 90: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 89 -

องคประกอบสาคญของนโยบายการกากบดแลกจการของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) อนสอดคลองกบแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยมดงตอไปน*

!. สทธและการปฏบตอยางเทาเทยมกนตอผถอหน 7. สทธของผมสวนไดเสย ?. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส A. โครงสรางและความรบผดชอบของคณะกรรมการ �. จรยธรรมทางธรกจและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการกากบดแลกจการไดตรวจสอบรายงานวาดวยการกากบดแลและมความเหนวา TTA ไดปฏบตตามขอพงปฏบตในการกากบดแลกจการโดยท%วไป บรษทฯ ไดดาเนนงานตามหลกการกากบดแลกจการในรอบปบญช 7��6 ดงน* 1. ผถอหน : สทธและการปฏบตอยางเทาเทยมกน (ก) สทธท�วไปและความเทาเทยมกน

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) มความรบผดชอบตอผถอหนท*งในแงการเปดเผย ขอมลวธทาบญช การใชขอมลภายใน และผลประโยชนท%ขดแยง

บรษทฯ ตระหนกถงหนาท%ในการปฏบตตอผถอหนทกคนอยางเทาเทยมกน บรษทฯ มหนาท%ปกปองผลประโยชน

และสทธของผถอหน ซ%งรวมถงสทธในการไดรบเงนปนผลและรบทราบขอมลท%เก%ยวของและเพยงพอจากบรษทฯ ในเวลาอนสมควรอยางสม%าเสมอ บรษทฯ ยงมหนาท%เผยแพรขอมลอยางโปรงใสและแสดงความรบผดชอบของฝายบรหารผานการจดประชมผถอหน นอกจากน* บรษทฯ ยงมธรรมเนยมปฏบตท%จะอานวยความสะดวกใหกบผถอหนอยางเตมท%ในการประชมผถอหนแตละคร* ง

กอนการประชมผถอหนใดกตาม ผถอหนแตละรายจะไดรบขอมลท%ครบถวนและเพยงพอเก%ยวกบวาระการ

ประชมท%มการนาเสนอซ%งจะแนบไปพรอมกบหนงสอบอกกลาวการประชม ผถอหนจะไดรบแบบฟอรมหนงสอมอบฉนทะ เพ%อเปดโอกาสใหผถอหนแตงต*งตวแทน หรอเลอกกรรมการ

อสระคนใดคนหน%ง เปนผรบมอบอานาจในการเขารวมประชมและออกเสยงลงมตในท%ประชมแทนตน เพ%อเพ%มชองทางการส%อสารและการมสวนรวมของผถอหน บรษทฯ ไดกาหนดนโยบายใหผถอหนมโอกาสในการ

เสนอวาระการประชมผถอหนกอนการประชมผถอหน โดยผถอหนสามารถสงคาถามมายงบรษทฯ และเสนอวาระการประชมผถอหนตอคณะกรรมการเพ%อพจารณาผานทางเวบไซตของบรษทฯ นอกจากน* บรษทฯ ไดจดทาแนวปฏบตเพ%อเปดโอกาสใหผถอหนเสนอช%อกรรมการผานทางเวบไซตของบรษทฯ

Page 91: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 90 -

บรษทฯ ไดมการเสนอใหผถอหนสงระเบยบวาระการประชม และเสนอช%อผทรงคณวฒเพ%อเขารบการเลอกต*งเปนกรรมการ ภายในวนท% ?F กนยายน ของทกป เพ%อท%คณะกรรมการจะไดมเวลาเพยงพอในการพจารณาใหครบทกวาระ ท*งน* หลกเกณฑการใหสทธผถอหนเสนอระเบยบวาระการประชม และเสนอช%อผทรงคณวฒเพ%อเขารบการเลอกต*งเปนกรรมการไดถกนามาลงไวในเวบไซตของบรษทฯ ภายใตหวขอนกลงทนสมพนธ (ข) การประชมผถอหน

นโยบายของบรษทฯ คอจะจดประชมผถอหนตามท%กฎหมายกาหนด และเปดโอกาสใหผถอหนใชสทธของตนอยางเตมท%โดยไดรบขอมลอยางดกอนหนาท%จะใชสทธดงกลาว บรษทฯ จะจดการประชมสามญผถอหนประจาปภายใน A เดอนนบจากวนส*นสดปงบการเงนของบรษทฯ โดยเปนไปตามกฎหมายท%ใชบงคบและขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย นบต*งแตการเรยกประชม การแจงวาระการประชม การสงเอกสารการประชม การดาเนนการประชมไปจนถงการนาสงรายงานการประชม

นอกจากน* บรษทฯ ยงไดตพมพหนงสอบอกกลาวการประชมในหนงสอพมพรายวนฉบบภาษาไทยอยางนอย !

ฉบบ และหนงสอพมพรายวนฉบบภาษาองกฤษอยางนอย ! ฉบบ เปนเวลาตดตอกนอยางนอย ? วนกอนการประชมสามญผถอหนประจาปแตละคร* ง รวมถง บรษทฯ ยงไดเผยแพรหนงสอบอกกลาวการประชมในเวบไซตของบรษทฯ อกดวย

ในป 7��� บรษทฯ ไดจดการประชมผถอหน 7 คร* ง คอ การประชมวสามญของผถอหนคร* งท% !/7��� เม%อวนท% !A

ธนวาคม 7��� และการประชมใหญสามญประจาปของผถอหนคร* งท% !/7��� เม%อวนท% 30 มกราคม 7��� รายละเอยดกระบวนการประชมผถอหนในป 255� มดงน*

(ข.) วธการกอนการประชม

ในป 7��� บรษทฯ ไดจดการประชมวสามญของผถอหนคร* งท% !/7��� เม%อวนท% !A ธนวาคม 7��� เวลา I.FF น. ณ โรงแรมพลาซาแอทธน กรงเทพฯ และการประชมใหญสามญประจาปของผถอหนคร* งท% !/7��� เม%อวนท% ?F มกราคม 7��� เวลา !?.?F น. ณ โรงแรมอมพเรยลควนสปารค กรงเทพฯ

โดยสถานท%จดการประชมผถอหนดงกลาว เปนสถานท%ซ%งมระบบขนสงมวลชนท%ผถอหนสามารถใชในการ

เดนทางไปเขารวมประชมไดอยางสะดวก ท*งน* บรษทฯ ไดแจงกาหนดวน เวลา สถานท%ประชมและระเบยบวาระการประชมพรอมรายละเอยดประกอบมตคณะกรรมการในแตละวาระท%เสนอตอท%ประชม ใหผถอหนรบทราบผานชองทางของตลาดหลกทรพยฯ ในวนทาการถดจากวนท%คณะกรรมการมมตใหเรยกประชมผถอหน

บรษทฯ กาหนดวนปดสมดทะเบยนรายช%อผถอหน เพ%อเปนการใหเวลาในการพจารณาหนงสอบอกกลาวการ

ประชม หรอ การขอขอมลเพ%มเตมกอนการประชม โดยบรษทฯ ไดสงหนงสอบอกกลาวการประชมวสามญของผถอหนคร* งท% !/7��� และเอกสารประกอบการพจารณา ใหกบผถอหนและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเม%อวนท% A ธนวาคม พ.ศ. 7��� และไดสงหนงสอบอกกลาวการประชมใหญสามญประจาปของผถอหนคร* งท% !/7��� และเอกสารการประกอบการพจารณาใหกบผถอหนและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเม%อวนท% G มกราคม พ.ศ. 7��� ซ%งไมนอยกวา !A

Page 92: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 91 -

วนกอนการประชมแตละคร* ง อยางไรกด บรษทฯ จะพยายามอยางเตมท%ท%จะดาเนนการจดสงหนงสอบอกกลาวการประชมใหแกผถอหนใหไดมากกวา !A วนลวงหนากอนการประชม ตามหลกปฏบตท%ดของตลาดหลกทรพยฯ นอกจากน* หนงสอบอกกลาวการประชมดงกลาวไดถกนามาลงไวในเวบไซตของบรษทฯ ลวงหนากอนการประชม เพ%อใหผถอหนมเวลาในการศกษาขอมลเพ%อประกอบการตดสนใจ ท*งน*ความเหนของคณะกรรมการจะมอยในแตละวาระของการประชม

บรษทฯ สนบสนนสงเสรมผถอหนของบรษทฯ ทกกลม รวมถงผถอหนประเภทสถาบนใหเขารวมประชมผถอ

หน ท*งน* นอกเหนอจากการสงเอกสารทางไปรษณยแลว เพ%อผลประโยชนของผถอหน บรษทฯ จงไดมการแจงใหผถอหนรบทราบผานชองทางของตลาดหลกทรพยฯ บรษทฯ ถงการเผยแพรหนงสอบอกกลาวการประชมวสามญของผถอหนคร* งท% !/7��� พรอมเอกสารประกอบการประชมท*งชด ใหสามารถดาวนโหลดบนเวบไซตของบรษทฯ ไดต*งแตวนท% � ธนวาคม 7��� และไดเผยแพรหนงสอบอกกลาวการประชมใหญสามญประจาปผถอหนของบรษทฯ คร* งท% !/7��� พรอมเอกสารประกอบการประชมท*งชด ใหสามารถดาวนโหลดบนเวบไซตของบรษทฯ ไดต*งแตวนท% !F มกราคม 7���

นอกจากน* บรษทฯ ยงไดตพมพหนงสอบอกกลาวการประชมในหนงสอพมพรายวนฉบบภาษาไทยอยางนอย !

ฉบบ และหนงสอพมพรายวนฉบบภาษาองกฤษอยางนอย ! ฉบบ เปนเวลาตดตอกนอยางนอย ? วนกอนการประชมสามญผถอหนประจาปแตละคร* ง ท*งน* หนงสอบอกกลาวการประชมวสามญของผถอหนคร* งท% !/7��� ไดตพมพลงในหนงสอพมพท*งฉบบภาษาไทยและภาษาองกฤษ เปนเวลา ? วน คอวนท% G-!F ธนวาคม 7��� และหนงสอบอกกลาวการประชมใหญสามญประจาปผถอหนของบรษทฯ คร* งท% !/7��� ไดตพมพลงในหนงสอพมพภาษาองกฤษ เปนเวลา ? วน คอวนท% 7!-7? มกราคม 7���

นอกจากน* กอนการประชมสามญประจาปของผถอหนหรอการประชมวสามญของผถอหนในแตละคร* ง ผถอหน

จะไดรบรายละเอยดการประชม เชน เวลา และสถานท%จดการประชม ระเบยบวาระการประชมประกอบกบเหตผลและขอคดเหนของคณะกรรมการในแตละวาระท%เสนอตอท%ประชม แบบฟอรมหนงสอมอบฉนทะ และรายการเอกสารท%ตองใชในการเขารวมประชม เพ%อชวยผถอหนในการใชสทธและลงคะแนนเสยงในแตละวาระการประชม (ข.�) ณ ท�ประชมผถอหน

ในท%ประชมผถอหน บรษทฯ ไดอานวยความสะดวกในการลงทะเบยนผถอหนโดยการจดชองลงทะเบยนแยกระหวางผถอหนและผรบมอบฉนทะ และไดนาระบบบารโคดมาใชในการลงทะเบยนสาหรบผเขารวมประชม และใชในการนบคะแนน พรอมกนน*บรษทฯ ไดแนบซองจดหมายแบบตอบรบไวเพ%อใหผถอหนสงหนงสอมอบฉนทะมาทางไปรษณยอกดวย นอกจากน*บรษทฯ ไดมการนาระบบการลงคะแนนเสยงแบบอเลคทรอนกส (e-voting) ของบรษท ศนยรบฝากหลกทรพยแหงประเทศไทย จากด (TSD) มาใชในการลงทะเบยนผถอหนและการนบคะแนนเสยงเพ%อเปนการเพ%มประสทธภาพและความโปรงใส (ข.�) ระหวางการประชม

ประธานกรรมการทาหนาท%เปนประธานการประชมผถอหน เพ%ออานวยความสะดวกใหกบผถอหนและเพ%อใหเกดความชดเจน มการใชส%อมลตมเดยในการนาเสนอระหวางการประชมท*งหมด บรษทฯ จดการประชมตามวาระท%ไดกาหนดและเปดโอกาสใหผถอหนทกคนไดลงคะแนนเสยงของตนอยางเทาเทยมกน

Page 93: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 92 -

ในท%ประชมวสามญของผถอหนคร* งท% !/7��� และในท%ใหญสามญประจาปของผถอหนคร* งท% !/7��� ท%ผานมาน*น บรษทฯ ไดเชญท%ปรกษากฎหมายจากบรษทท%ปรกษา เอชเอนพ จากด เปนคนกลางท%เปนอสระ (independent inspector) เพ%อทาหนาท%ตรวจสอบการลงทะเบยนและการนบคะแนนเสยงในท%ประชม และประธานในท%ประชมไดขอใหมผถอหน 7 คนมาเปนสกขพยานในการนบคะแนนเสยงดวย ซ%งไดมผถอหนในท%ประชม 7 คนเสนอขอเปนสกขพยานในการนบคะแนนเสยงในการประชม เพ%อใหการประชมผถอหนของบรษทฯ เปนไปอยางโปรงใสและถกตองตามกฎหมาย

บรษทฯ ไดรบการประเมนผลจากการสารวจการกากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนในระดบ “ดเลศ (ชวงคะแนน

ระหวาง IF-II) สาหรบคณภาพของการจดงานการประชมสามญ ผถอหนประจาป อยางตอเน%องในป 7��F-7��6 โดยผลการประเมนมาจากแบบประเมนของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมกบสมาคมบรษทจดทะเบยนไทย และสมาคมสงเสรมผลงทนไทย

(ข.8) วธการหลงการประชม บรษทฯ ไดแจงมตท%ประชมผถอหนพรอมรายละเอยดผลการออกเสยงลงคะแนนของแตละวาระการประชมผาน

ชองทางของตลาดหลกทรพยฯ และเผยแพรในเวบไซตของบรษทฯ ท% http://www.thoresen.com.

บรษทฯ จดเตรยมและนาสงรายงานการประชมผถอหนในป 2556 ใหกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ภายในระยะเวลาท%กาหนดหลงจากการประชม นอกจากน* ยงมการเผยแพรรายงานการประชมในเวบไซตของบรษทฯ อกดวย 2. นโยบายวาดวยสทธของผมสวนไดเสย

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) เลงเหนและตระหนกถงความสาคญของกลมผมสวนไดเสยทกกลม และบรษทฯ ตระหนกดวา การสนบสนนของกลมผมสวนไดเสยจะชวยสรางความย%งยนใหกบความไดเปรยบในการแขงขน และความสามารถในการทากาไรของบรษทฯ บรษทฯ จงคานงถงผลประโยชนของผมสวนไดเสยทกกลมท*งผมสวนไดเสยภายในองคกร กลาวคอ ผถอหน พนกงานและฝายบรหาร และผมสวนไดเสยภายนอกองคกร เชน เจาหน* คคา ลกคา ชมชน หนวยงานราชการ และองคกรท%เก%ยวของอ%นๆ บรษทฯ ปกปองสทธของบคคลดงกลาวดวยการปฏบตตามกฎหมายและขอบงคบตางๆ ท%ใชบงคบอยางเครงครด ตลอดจนกาหนดใหมระบบการควบคมภายในท%เหมาะสมและตรวจสอบการปฏบตตามดวย (ก) การดาเนนการในการตอตานคอรปชน

บรษทฯ ดาเนนธรกจอยางมคณธรรม โดยยดม%นในความรบผดชอบตอผมสวนเก%ยวของทกฝาย อกท*ง ยงไดมการรวบรวมขอพงปฏบตไวเปนลายลกษณอกษรมาต*งแตป 25�? เพ%อใหเปนแนวทางการปฏบตงานท%สอดคลองกบนโยบายของบรษทฯ ในเร%องการตอตานการทจรต

บรษทฯ ไดกาหนดเปนแนวปฏบตขอหน%งในจรรยาบรรณทางธรกจ ท%พนกงานทกคนจะตองปฏบตในเร%อง

เก%ยวกบของขวญ และการเล*ยงรบรองตางๆ พนกงานไมควรรบหรอใหของขวญ ความชวยเหลอในการเล*ยงรบรองตางๆ หากการรบหรอการใหน*นผกมดหรอดเหมอนวาจะผกมดผรบ หรอหากการรบหรอการใหน*น ถอวาเปนความพยายามท%จะใหมอทธพลอยเหนอการตดสนใจ

Page 94: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 93 -

กรรมการ ผบรหาร หรอพนกงาน และสมาชกครอบครวของบคคลเหลาน* ไมควรจะยอมรบหรอรบของขวญหรอการเล*ยงรบรองใดๆ ในกรณดงตอไปน* (ก) ไมสอดคลองกบแนวปฏบตเชงธรกจท%ปฏบตสบตอกนมา (ข) มคาสงมาก (ค) อาจตความไดวาเปนเงนท%มภาระผกพน เงนสนบน หรอการจายเงนท%ละเมดตอกฎหมาย (ง) ละเมดตอกฎหมายหรอเส%อมเสยช%อเสยงแกบรษทฯ หากถกเปดเผย

บรษทฯ ไดกาหนดนโยบายเก%ยวกบการจดซ*อท%มระบบ เพ%อปองกนการทจรต โดยระบข*นตอนการจดซ*อ อานาจ

หนาท%ของเจาหนาท%ฝายจดซ*อ คณะกรรมการชดยอยท%ทาการตรวจรบสนคา ซ%งจะเปนคนละกลมกบเจาหนาท%ฝายจดซ*อ บรษทฯ ไดจดใหมชองทางในการรายงาน มายงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผานทางเวบไซตของบรษทฯ และ

ทางต ป.ณ. 33 หากมขอสงสย หรอพบเหนการฝาฝน หรอการกระทาทจรตและคอรรปชน ท*งน* บรษทฯ มมาตรการคมครองใหกบผรายงาน ผรองเรยน หรอผท%ใหความรวมมอในการรายงานดงกลาว (Whistleblower Policy)

(ข) ผถอหน

บรษทฯ มงท%จะดาเนนการเพ%อใหเกดผลประโยชนในระยะยาวสงสดแกผถอหน ดวยการพจารณาความเส%ยงในการดาเนนธรกจอยางรอบคอบ บรษทฯ เปดเผยขอมลท*งหมดอยางยตธรรมและโปรงใสในเวลาอนสมควร และพยายามอยางดท%สดท%จะปกปองทรพยสน และช%อเสยงของบรษทฯ (ค) พนกงาน

บรษทฯ ถอวาพนกงานเปนหน%งในทรพยากรท%สาคญของบรษทฯ จงไดวาจางพนกงานท%มความสามารถและประสบการณตามแผนกลยทธและแผนปฏบตการของบรษทฯ

นอกจากน* บรษทฯ ยงใหความสาคญกบการพฒนาของพนกงานในระดบอ%น โดยผลกดนผานแผนพฒนา

รายบคคล (Individual Development Plan) ซ%งสอดคลองกบความตองการของพนกงานแตละทาน บรษทฯ เช%ออยางย%งวาการพฒนาขดความสามารถของพนกงานจะชวยเพ%มขดความสามารถในการแขงขนขององคกรในระยะยาว (ง) คสญญา

บรษทฯ ดาเนนธรกจกบ หนสวน คแขง เจาหน* และคคา และอ%นๆ ตามขอกาหนดและเง%อนไขการซ*อขายท%ไดทาเปนสญญาอยางยตธรรมและมจรยธรรม (จ) ลกคา

บรษทฯ ตระหนกดวาลกคามความสาคญอยางย%งยวดตอความสาเรจในการดาเนนธรกจของบรษทฯ บรษทฯ จงมงท%จะสรางความพอใจใหแกลกคาดวยการใหบรการท%มคณภาพสง ซ%งตอบสนองความตองการและความคาดหวงของลกคาอยางยตธรรมและอยางมออาชพ

Page 95: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 94 -

(ฉ) การไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธS บรษทฯ มนโยบายท%จะปฎบตตามกฎหมายท%เก%ยวของเก%ยวกบทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธU มการออก

นโยบายเก%ยวกบเทคโนโลยสารสนเทศ โดยบรษทฯ จะตดต*งซอฟแวรในคอมพวเตอรของบรษทฯ ท%เปนของเจาของลขสทธU

(ช) ความรบผดชอบตอชมชน สงคม และส�งแวดลอม

บรษทฯ มงท%จะปฏบตตอสงคมและส%งแวดลอมดวยมาตรฐานท%สงอยางตอเน%อง บรษทฯ ยดม%นในการรกษามาตรฐานดานความปลอดภยและกฎหมายควบคมมลภาวะในการดาเนนธรกจ บรษทฯ ไดสนบสนนใหพนกงานมสวนรวมในการปรบปรงสภาพแวดลอมท*งในท%ทางานและชมชมท%พนกงานอยอาศย มการจดต*งคณะกรรมการสวสดการ เพ%อดแลสภาพแวดลอมการทางานของพนกงานใหมความปลอดภย รายละเอยดตางๆ อยในหวขอ นโยบายวาดวยการรบผดชอบตอสงคมของบรษทฯ 3. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ไดมการเปดเผยขอมลของบรษทฯ ท*งท%เปนขอมลทางการเงน และขอมลอ%นๆ ท%เก%ยวของกบธรกจของบรษทฯ ในเวลาท%เหมาะสม ซ%งขอมลเหลาน*จะถกเผยแพรใหกบผถอหน นกลงทน และผท%เก%ยวของ ผานทางระบบการส%อสารของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทางเวบไซตของบรษทฯ (http://www.thoresen.com) ขาวประชาสมพนธทางส%อตางๆ (press release) แบบแสดงรายการขอมลประจาป ��-! และทางรายงานประจาปของบรษทฯ ตลอดจนการเขารวมกจกรรม Opportunity Day ท%จดข*นโดยหลกทรพยแหงประเทศไทย

ในรอบปบญช 2556 บรษทฯ ไดมการพบปะและใหขอมลแกผสนใจในหลายโอกาส ดงน* !. การประชมตวตอตวกบผถอหน เจาหน*และนกวเคราะหหลกทรพย (48 คร* ง) 7. การประชมรายไตรมาสกบนกวเคราะหหลกทรพยเพ%อพดคยถงผลการดาเนนงานทางการเงนคร* งลาสดของ

บรษทฯ (3 คร* ง) ?. การประชมนกลงทน (10 คร* ง) A. การจดโรดโชว (3 คร* ง) 5. การรายงานผลประกอบการของบรษทฯ ประจาไตรมาสในงาน Opportunity Day ท%จดข*นท%ตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย (4 คร* ง) �. การเปดเผยสารสนเทศท%ตองรายงานตามรอบระยะเวลาบญช (Periodic Reports) เชน งบการเงนรายไตรมาส

รายงานประจาป แบบแสดงรายการขอมลประจาป ��-! รายงานผลประกอบการประจาไตรมาส เปนตน (14 คร* ง) >. การเปดเผยสารสนเทศตามเหตการณ (Non-Periodic Reports) เชน การประชมผถอหน มตท%ประชมผถอหน

การไดมาซ%งสนทรพย การลงทนตางงๆ ของบรษทฯ เปนตน (AF คร* ง) G. ขาวประชาสมพนธทางส%อตางๆ (77 คร* ง) I. การสงขาวและภาพขาวกจกรรมของบรษทฯ ใหแกส%อมวลชน (6 คร* ง) !F. การจดกจกรรมสมพนธกบส%อมวลชน (29 คร* ง แบงเปนใหสมภาษณกบส%อมวลชนในประเทศ !A คร* ง และ

ใหสมภาษณกบส%อมวลชนตางประเทศ !� คร* ง)

Page 96: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 95 -

4. โครงสรางและหนาท�ความรบผดชอบของคณะกรรมการ (ก) โครงสรางคณะกรรมการ

จานวนของคณะกรรมการเปนไปตามท%ระบไวใน พระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน)

กรรมการทกคนมหนาท%และความรบผดชอบหลายประการตามท%ระบไวในขอบงคบของบรษทฯ ในการดาเนนธรกจของบรษทฯ กรรมการจะตองปฏบตหนาท%ดวยความรบผดชอบ ใสใจ และซ%อสตย และควรตองเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษทฯ ตลอดจนมตจากท%ประชมผถอหน (ก.1) กรรมการอสระ

กรรมการอสระคอกรรมการท%ไมไดบรหารจดการบรษทฯ หรอบรษทยอยของบรษทฯ มความอสระจากคณะผบรหารและผถอหนรายใหญ และไมมธรกจกบบรษทฯ ซ%งอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลประโยชนของบรษทฯ และ/หรอผลประโยชน ของผถอหน

ท*งน* คณสมบตของกรรมการอสระเปนไปตามคานยามของคณะกรรมการกากบตลาดทน (Capital Market Supervisory Board) และไดเปดเผยไวในเวบไซดของบรษทฯ (ก.2) คณะกรรมการ

บรษทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ !! คน โดยเปนกรรมการท%เปนผบรหาร 7 คน (รอยละ !G จากจานวนกรรมการท*งหมด) กรรมการท%ไมเปนผบรหาร I คน (รอยละ G7 จากจานวนกรรมการท*งหมด) และกรรมการอสระ � คน (รอยละ A� จากจานวนกรรมการท*งหมด) ณ วนท% ?F กนยายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการประกอบไปดวยกรรมการดงตอไปน*

Page 97: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 96 -

รายนามคณะกรรมการ ณ วนท% ?F กนยายน พ.ศ. 7��6

ช%อ ตาแหนง 1. นายประเสรฐ บญสมพนธ ประธานคณะกรรมการ / ประธานกรรมการบรหาร 2. นายเฉลมชย มหากจศร รองประธานกรรมการบรหาร / กรรมการบรหาร /

กรรมการบรหารความเส%ยง /กรรมการผจดการใหญและประธานเจาหนาท%บรหาร (มผลต*งแตวนท% ! มกราคม 7��>)

3. ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต

กรรมการผจดการใหญและประธานเจาหนาท%บรหาร(ลาออก มผลต*งแตวนท% ?! ธนวาคม 7���) / กรรมการบรหาร

4. นายเชย วน ฮท โจเซฟ กรรมการบรหาร / กรรมการกากบดแลกจการ 5. นายกฤช ฟอลเลต ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบรหารความ

เส%ยง/ กรรมการอสระ 6. นายสนต บางออ ประธานกรรมการกากบดแลกจการ / ประธานกรรมการสรรหา

และกาหนดคาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสระ 7. นางสาวอษณา มหากจศร กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน / กรรมการกากบดแล

กจการ / กรรมการท%ไมเปนผบรหาร 8. นายกานม ซาอด เอม. อลซาอด อล-ควาร กรรมการอสระ 9. นายโมฮมหมด ราเชด อาหมด เอม. อลนสซาร กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน 10. นายอฟ บาบว กรรมการ 11. นายเชดพงษ สรวชช กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสระ

(ก.�) การแยกตาแหนง คณะกรรมการแตงต*งกรรมการท%ไมเปนผบรหารหน%งคนใหเปนประธานกรรมการ ประธานกรรมการและ

กรรมการผจดการใหญและประธานเจาหนาท%บรหารจะไมเปนบคคลคนเดยวกน ประธานกรรมการทาหนาท%ดแลการใชนโยบายและแนวทางการปฏบตงานเชงกลยทธตามท%คณะกรรมการและฝายบรหารไดพจารณาและจดทาข*น ตลอดจนดแลใหการประชมคณะกรรมการดาเนนไปจนสาเรจลลวง กรรมการทกคนควรมสวนรวมในการประชมและต*งคาถามสาคญๆ ระหวางการประชมแตละคร* ง

อานาจของคณะกรรมการและฝายบรหาร ไดรบการจากดความและแยกออกจากกนอยางชดเจน ในขณะเดยวกน

คณะกรรมการจะไมยงเก%ยวกบงานประจา หรอกจกรรมทางธรกจภายใตความรบผดชอบของฝายบรหาร (ก. 8) วาระการดารงตาแหนงของกรรมการบรษทฯ จานวนปท�ดารงตาแหนงของกรรมการบรษทฯ ขอบงคบของบรษทฯ ไดกาหนดจานวนปท%ดารงตาแหนงในแตละวาระของกรรมการบรษทฯ เปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด โดยในการประชมสามญประจาปของผถอหน กรรมการบรษทฯ ตองออกจากตาแหนงจานวน ! ใน ? ถาจานวนกรรมการแบงออกใหตรงเปน ? สวนไมไดกใหออกโดยจานวนใกลท%สดกบสวน ! ใน ? ท*งน* กรรมการ

Page 98: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 97 -

บรษทท%จะตองออกจากตาแหนงน*นใหพจารณาจากกรรมการบรษทฯ ท%อยในตาแหนงนานท%สดเปนผออกจากตาแหนง ซ%งกรรมการแตละคนจะดารงตาแหนงตามวาระประมาณ ? ป กรรมการบรษทฯ ท%ครบวาระน*นอาจไดรบเลอกต*งใหดารงตาแหนงอกกได จานวนวาระการดารงตาแหนงตดตอกนของกรรมการ บรษทฯ เหนวา กรรมการของบรษทฯ ทกคนท%ไดรบเลอกต*งจากท%ประชมผถอหนตางเปนกรรมการท%ทรงคณวฒมความร ความสามารถ มคณธรรมและจรยธรรม ตลอดจนปฏบตหนาท%ไดเปนอยางดตลอดมา และหากท%ประชมผถอหนยงคงใหความไววางใจโดยเลอกต*งกรรมการผทรงคณวฒดงกลาวเปนกรรมการของบรษทฯ กยอมจะตองเคารพสทธของผ ถอหน บรษทฯ จงไมไดมการกาหนดจานวนวาระการดารงตาแหนงตดตอกนของกรรมการหรอกรรมการอสระไวตายตว อยางไรกตาม คณะกรรมการบรษทฯ จะหาแนวทางท%เหมาะสมเก%ยวกบจานวนวาระการดารงตาแหนงตดตอกบของกรรมการและกรรมการอสระตอไป (ข) เลขานการบรษทและคณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการไดแตงต*งเลขานการบรษทและคณะกรรมการชดยอย 5 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) คณะกรรมการบรหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบรหารความเส%ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการกากบดแลกจการ (Corporate Governance Committee) (ข.) เลขานการบรษท

คณะกรรมการแตงต*ง นางสาวมณฑน สรกาญจนกล ใหเปนเลขานการบรษทเม%อวนท% !A สงหาคม 7��! เพ%อรบผดชอบเร%องท%เก%ยวกบการประชมคณะกรรมการและผถอหน และเพ%อชวยเหลองานท%เก%ยวกบแนวปฏบตดานการกากบดแลกจการท%ด นอกจากน* ยงทาหนาท%เลขานการคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการกากบดแลกจการ ดแลกจกรรมของคณะกรรมการ รวมท*งประสานงานใหมการปฏบตตามมตคณะกรรมการ ดงน*

• ใหคาแนะนาแกกรรมการเก%ยวกบขอกาหนด กฎ ระเบยบและขอบงคบตางๆ ของบรษทฯ และตดตามขอกาหนดและกฎหมายใหมๆ อยางสม%าเสมอ และแจงการเปล%ยนแปลงท%สาคญใหคณะกรรมการทราบ

• จดการประชมผถอหน และประชมกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบของบรษทฯ และขอพงปฏบตตางๆ

• บนทกรายงานการประชมผถอหน และการประชมคณะกรรมการ รวมท*งตดตามใหมการปฏบตตามมตท%ประชมผถอหนและมตท%ประชมคณะกรรมการ

• ดแลใหมการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศ ในสวนท%รบผดชอบตามระเบยบและขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ และ ก.ล.ต.

• ดแลและประสานงานกจกรรมของคณะกรรมการ รวมถงการปฐมนเทศกรรมการ • ดแลเอกสารสาคญของบรษทฯ ไดแก ทะเบยนกรรมการ หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชม

คณะกรรมการ รายงานประจาป หนงสอนดประชมผถอหน รายงานการประชมผถอหน และรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการหรอผบรหาร

Page 99: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 98 -

รายละเอยดหนาท%ของเลขานการบรษทมอยบนเวบไซตของบรษทฯ และในแบบแสดงรายการขอมลประจาปของบรษทฯ (แบบ ��-!) ท*งน* บรษทฯ ไดสนบสนนใหเลขานการบรษทฯ เขาอบรมหลกสตรเก%ยวเน%องกบเลขานการบรษทฯ มาโดยตลอด อาท The Director Certification Program, Company Secretary Program, Effective Minutes Taking (ข.�) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดวยกรรมการอสระอยางนอย 3 คน

คณะกรรมการตรวจสอบไดรบอานาจอยางเตมท%จากคณะกรรมการบรษทฯ ในการปฏบตงานในหนาท%ของตน

ท*งน* ไดมการกาหนดแผนตรวจสอบประจาปและการประชมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ%อใหคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการบรหารงานดานความเส%ยงดานทางการเงนของบรษทฯ ตามท%มระบไวในแผนธรกจประจาปของ TTA

ณ วนท% ?F กนยายน พ.ศ. 7��6 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดวยกรรมการตอไปน* นายกฤช ฟอลเลต

(ประธานกรรมการตรวจสอบ) นายสนต บางออ และนายเชดพงษ สรวชช กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเปนกรรมการอสระท*งส*น ในระหวางรอบปบญช ส*นสดวนท% ?F กนยายน พ.ศ. 7��6 คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมรวมท*งส*น 14 คร* ง การแตงต/งผสอบบญชและการกาหนดคาตอบแทนในการสอบบญช

คณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผพจารณา และเสนอการแตงต*งผสอบบญชและคาตอบแทนในการสอบบญชแกผถอหน เพ%อขอความเหนชอบในท%ประชมใหญสามญประจาปของผถอหนทกคร* ง ในท%ประชมใหญสามญประจาปของผถอหนป 7��6 ผถอหนใหความเหนชอบดงตอไปน*

!. แตงต*ง นายวระชย รตนจรสกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท% A?7? หรอ นางศรเพญ สขเจรญย%งยง ผสอบ

บญชรบอนญาตเลขท% ?�?� หรอ นายเจรญ ผสมฤทธU เลศ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท% AF�G หรอ นางสาวพรทพย รมดสต ผสอบบญชรบอนญาตเลขท% ���� จากบรษทเคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากดใหเปนผสอบบญชประจาปการเงน 7���

7. คาธรรมเนยมการสอบบญชจานวน ?.7F ลานบาท เพ%อสอบทานและตรวจสอบงบการเงนของบรษทฯ และ

งบการเงนรวม หลงพจารณาขอกาหนด และคาธรรมเนยมในการวาจางการสอบบญชตามท%มการเสนอแลว คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดช*แจงใหคณะกรรมการทราบถงผลการประเมนของตน และแนะนาคณะกรรมการใหแตงต*งผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทนผสอบบญช โดยจะนาเสนอผถอหนในท%ประชมใหญสามญประจาปของผถอหน

คณะกรรมการตรวจสอบจงเสนอบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ใหเปนผสอบบญชของบรษทฯ ซ%งจะ

เสนอตอผถอหนของบรษทฯ ในท%ประชมใหญสามญประจาปของผถอหนท%จะจดข*นในวนท% ?F มกราคม พ.ศ. 7��>

Page 100: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 99 -

(ข.�) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนประกอบไปดวยกรรมการท%ไมเปนผบรหารอยางนอย 3 คน ในวนท% !? พฤษภาคม พ.ศ. 7��A คณะกรรมการบรษทฯ อนมตกฎบตรของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด

คาตอบแทน ณ วนท% 30 กนยายน 255� คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนประกอบไปดวยสมาชก ? คน ไดแก นายสนต บางออ (ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน) นางสาวอษณา มหากจศร และ นายโมฮมหมด ราเชด อาหมด เอม. อลนสซาร

หนาท%หลกของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน รวมถงการกาหนดกระบวนการและหลกเกณฑใน

การสรรหา และคณสมบตของผท%ไดรบการเสนอช%อรบการคดเลอกตามโครงสราง ขนาด และองคประกอบของคณะ กรรมการตามท%ไดกาหนดไว และทบทวนและเสนอคาแนะนาตอคณะกรรมการเก%ยวกบผท%ไดรบการเสนอช%อเขารบคดเลอก (ไมวาจะโดยคณะกรรมการ ผถอหน หรออ%นๆ) เพ%อการแตงต*งเปนคณะกรรมการ โดยพจารณาถงประวต อาย ความร ประสบการณ ศกยภาพ จานวนคร*งท%ไดเคยดารงตาแหนงในคณะกรรมการ และปจจยอ%นท%เก%ยวของ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนยงมหนาท%ในการประเมนผลงานประจาปของผบรหารระดบสงของ

บรษทฯ ไดแก กรรมการผจดการใหญและประธานเจาหนาท%บรหาร และผบรหารในระดบผชวยกรรมการผจดการใหญ ซ%งผลการประเมนการทางานของกรรมการผจดการใหญและประธานเจาหนาท%บรหาร และผบรหารในระดบผชวยกรรมการผจดการใหญ จะถกนามาใชในการเสนอคาตอบแทนของผบรหาร เพ%อใหคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาอนมตในสวนของคาตอบแทนกรรมการท%ไมเปนผบรหารท*งหมด คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนจะเปนผพจารณาและนาเสนอตอคณะกรรมการเพ%อใหผถอหนอนมต โดยมหลกเกณฑในการพจารณาตามแนวทางของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทยเก%ยวกบแนวปฏบตท%ดในการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ (ฉบบเดอนกนยายน 7�AI)

(ข.8) คณะกรรมการบรหารความเส�ยง

คณะกรรมการบรษทฯ อนมตใหมการแตงต*งคณะกรรมการบรหารความเส%ยง ในท%ประชมคณะกรรมการวนท% !Aพฤษภาคม พ.ศ. 7��? และในการประชมคณะกรรมการ ในวนท% !A ธนวาคม พ.ศ. 7��? คณะกรรมการบรษทฯ อนมตกฎบตรของคณะกรรมการบรหารความเส%ยง โดยคณะกรรมการบรหารความเส%ยง จะประกอบดวยสมาชกอยางนอย A คนท%มาจากคณะกรรมการและคณะผบรหารของบรษทฯ

ณ วนท% 30 กนยายน 255� คณะกรรมการบรหารความเส%ยง ประกอบไปดวย สมาชกจานวน A คน ไดแก นายกฤช

ฟอลเลต (ประธานกรรมการบรหารความเส%ยง) นายเฉลมชย มหากจศร กรรมการผจดการใหญและประธานเจาหนาท%บรหาร และผชวยกรรมการผจดการใหญสายงานบญชและการเงน โดยมผชวยกรรมการผจดการใหญ สายงานบรหารความเส%ยงและการกากบดแล ทาหนาท%เปนเลขานการ คณะกรรมการบรหารความเส%ยงประชมกน 7 คร* งในป 7���

หนาท%หลกของคณะกรรมการบรหารความเส%ยง รวมถงการทบทวนประสทธภาพของระบบการจดการความเส%ยง

ขององคกรภายในกลมบรษทฯ เพ%อใหม%นใจไดวาสามารถระบ ปจจยความเส%ยงท%สาคญไดอยางครบถวน และมกระบวนการจดการความเส%ยงท%มประสทธภาพ รวมท*งการกาหนด และปรบปรงนโยบายของกลมบรษทฯ อยางเหมาะสม

Page 101: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 100 -

(ข.5) คณะกรรมการกากบดแลกจการ คณะกรรมการบรษทฯ อนมตใหมการแตงต*งคณะกรรมการกากบดแลกจการ ในท%ประชมคณะกรรมการบรษทฯ

วนท% 28 พฤศจกายน พ.ศ. 7��4 และในการประชมคณะกรรมการ ในวนท% 21 ธนวาคม พ.ศ. 7��4 คณะกรรมการบรษทฯ อนมตกฎบตรของคณะกรรมการกากบดแลกจการ โดยคณะกรรมการกากบดแลกจการ จะประกอบดวยกรรมการท%ไมเปนผบรหารอยางนอย 3 คน

ณ วนท% 30 กนยายน 255� คณะกรรมการกากบดแลกจการ ประกอบไปดวยกรรมการ ? คน ไดแก นายสนต

บางออ (ประธานกรรมการกากบดแลกจการ) นางสาวอษณา มหากจศร และนายเชย วน ฮท โจเซฟ คณะกรรมการกากบดแลกจการประชมกน 3 คร* งในรอบปบญช 7���

หนาท%หลกของคณะกรรมการกากบดแลกจการ รวมถงการทบทวนนโยบายการกากบดแลกจการและหลก

จรรยาบรรณ และตรวจสอบการปฏบตตามนโยบายและหลกการของการกากบดแลกจการเพ%อท%จะไดคงไวใหอยในกรอบของหลกจรยธรรม และตรวจสอบพฒนาการเทยบจากผลท%ประเมน

ในป 2555 คณะกรรมการกากบดแลกจการไดมการทบทวนนโยบายการกากบดแลกจการ รวมถงการปรบปรง

แบบฟอรมการประเมนผลการดาเนนงานของคณะกรรมการ และประเมนผลการดาเนนงานของคณะกรรมการ นอกจากน* คณะกรรมการกากบดแลกจการยงไดมจดทาแนวทางของกรรมการท%เปนตวแทนในบรษทอ%นอกดวย (representative directors)

(ข.6) คณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรษทฯ อนมตใหมการแตงต*งคณะกรรมการบรหาร ในท%ประชมคณะกรรมการวนท% 14 กมภาพนธ พ.ศ. 7��5 และในการประชมคณะกรรมการ ในวนท% 15 มนาคม พ.ศ. 7��5 คณะกรรมการบรษทฯ อนมตกฎบตรของคณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรหารจะประกอบดวยสมาชกอยางนอย A คน ท%มาจากกรรมการและผบรหารของบรษทฯ ณ วนท%

30 กนยายน 255� คณะกรรมการบรหาร ประกอบไปดวยกรรมการ 4 คน ไดแก นายประเสรฐ บญสมพนธ (ประธานกรรมการบรหาร) นายเฉลมชย มหากจศร ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต และนายเชย วน ฮท โจเซฟ คณะกรรมการกากบดแลกจการประชมกน !7 คร* งในรอบปบญช 7���

หนาท%หลกของคณะกรรมการบรหาร รวมถงการพจารณาแผนธรกจ และงบประจาปของ บรษทฯ เพ%อท%จะเสนอ

ตอคณะกรรมการบรษทฯ และการพจารณากลยทธของการลงทนและการเงนของบรษทฯ และอนมตรายการตางๆ ตามกรอบอานาจท%ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ

Page 102: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 101 -

(ค) ผลประโยชนท�ขดแยง (ค.) ธรกรรมท�อาจทาใหเกดผลประโยชนท�ขดแยงและธรกรรมระหวางบรษทฯ

ต*งแตป 7��7 บรษทฯ ไดกาหนดใหกรรมการและผบรหารของบรษทฯ สงรายงานการมสวนไดเสยซ%งมเน*อหาสรปเก%ยวกบการถอครองหนและการเปนกรรมการในบรษทอ%นของกรรมการและผบรหารของบรษทฯ และของบคคลท%เก%ยวของกบกรรมการและผบรหารของบรษทฯ ซ%งขอมลน*จะถกเกบไวกบบรษทฯ เพ%อตดตามรายการเก%ยวโยงหรอรายการกบบคคลท%เก%ยวของท%อาจเกดข*น กรรมการและผบรหารอาวโสท%เขาใหมของบรษทฯ จะสงรายงานน*ภายใน ?F วนหลงจากวนท%ไดรบการแตงต*ง

ในกรณท%มการเปล%ยนแปลงของบคคลเก%ยวโยงและญาตสนท กรรมการและผบรหารจะสงรายงานท%แกไขใหมให

บรษทฯ ภายใน !A วนหลงจากวนท%มการเปล%ยนแปลง

กรรมการ ผบรหาร และพนกงานจะตองละเวนจากการทาธรกรรมท%เก%ยวเน%องใดๆ ท%อาจนาไปสการขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯ นอกจากน* กรรมการ ผบรหาร และพนกงานใดท%มสวนไดเสยจะไมไดรบอนญาตใหเขารวมในกระบวนการตดสนใจ โดยเฉพาะอยางย%งกรรมการจะถกหามไมใหพจารณาหรอลงคะแนนเสยงในเร%องท%อาจมการขดกนระหวางผลประโยชนของกรรมการเหลาน*นกบบรษทฯ (ค.�) การกากบดแลการใชขอมลภายใน

คณะกรรมการหามกรรมการ ผบรหาร และพนกงานไมใหใชโอกาสหรอขอมลท%ไดรบขณะทางานในตาแหนงของตนเพ%อหาผลประโยชนสวนตว หรอเพ%อจดต*งธรกจท%แขงหรอเก%ยวของกบธรกจของบรษทฯ ซ%งรวมถงการหามใชขอมลภายในท%สาคญเพ%อซ*อหรอขายหนและหลกทรพยของบรษทฯ เพ%อผลประโยชนของบคคลเหลาน*นอยางเดดขาด และหามการใหขอมลภายในแกบคคลหรอนตบคคลอ%นเพ%อซ*อหรอขายหนและหลกทรพยของบรษทฯ

กรรมการและผบรหารจะตองรายงานธรกรรมการซ*อขายหนและหลกทรพยของบรษทฯ และฐานะการถอครอง

หนของตนทกคร* งเม%อมการเปล%ยนแปลง บรษทฯ หามมใหกรรมการและผบรหารอาวโสทกคนซ*อขายหนและหลกทรพยของบรษทฯ ในชวง ? สปดาหกอนการเปดเผยผลการดาเนนงานทางการเงนรายไตรมาสและรายปของบรษทฯ ขอหามน* ใชบงคบกบนตบคคลท%กรรมการของบรษทฯ มสวนไดเสยท%เปนประโยชน นตบคคลท%วาจางกรรมการของบรษทฯ หรอท%กรรมการของบรษทฯ ทาการเปนตวแทน โดยเลขานการของบรษทฯ จะทาหนาท%แจงเตอนคณะกรรมการและผบรหารเปนการลวงหนาอยางนอย ! สปดาหกอนถงชวงระยะเวลาหามการซ*อขายหลกทรพย (ง) การควบคมภายใน

คณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผจดการใหญและประธานเจาหนาท%บรหาร ผบรหารระดบสงและพนกงานของบรษทฯ ไดใหความสาคญอยางมากกบการท%บรษทฯ มการจดวางระบบการควบคมภายในท%เหมาะสม เพ%อสรางความม%นใจตอการทางานท%มประสทธภาพและประสทธผลเพ%อใหสามารถบรรลเปาหมายในทางธรกจ การใหความเช%อม%นตอรายงานทางการเงน และการปฏบตตามกฎระเบยบและขอบงคบทางกฎหมายท%เก%ยวของ โครงสรางของการควบคมภายในของบรษทฯ ประกอบดวยการจดใหมโครงสรางองคกรท%ชดเจนในเร%องการกาหนดอานาจหนาท%และความรบผดชอบ การมอบหมาย และการแบงแยกหนาท%ท%เหมาะสม และมระบบและวธการควบคมภายในท%รดกม

Page 103: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 102 -

ฝายตรวจสอบภายในเปนหนวยงานท%มความเปนอสระ และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ฝายตรวจสอบภายในทาหนาท%ในการสนบสนนการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษทฯ โดยการทาการประเมนความเหมาะสมของระบบการควบคมท%บรษทฯ วางไวอยางสม%าเสมอ ตรวจสอบประเดนท%สาคญทางการบญชและการเงน การปฏบตตามกฎหมาย ขอบงคบ และกฎระเบยบท%เก%ยวของ และการกาหนดนโยบายและวธการบรหารความเส%ยงทางธรกจและทางการเงนของผบรหาร เพ%อใหความม%นใจไดวาการควบคมภายในท%วางไวเหมาะสม เพยงพอ และมประสทธภาพ ประเดนท%พบจากการตรวจสอบจะมการแจงใหหนวยงานท%เก%ยวของรบทราบ เพ%อหาแนวทางแกไขหรอปรบปรงใหดข*นภายในระยะเวลาท%กาหนด ฝายตรวจสอบภายในจะตดตามการแกไขหรอปรบปรงตามท%ไดตกลงไว และนาเสนอผลการแกไขหรอปรบปรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษทฯ ตอไป

บรษทฯ มระบบการควบคมภายในและการบรหารความเส%ยง โดยปฏบตตามกรอบโครงสรางการควบคมภายใน

ซ%งอางองตามองตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) ซ%งสมพนธกบการดาเนนธรกจและกระบวนการบรหารงานของบรษทฯ บรษทฯ ใหความสาคญใน � องคประกอบท%สาคญ ดงน*

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร

บรษทฯ สนบสนนใหมสภาพแวดลอมการทางานท%ด โดยมการกาหนดนโยบาย การวางแผน การดาเนนการการควบคม การตดตามท%เหมาะสม มการจดโครงสรางการบรหารท%ด ยดม%นในปรชญาและจรรยาบรรณธรกจ โดยบรษทฯ คาดหมายใหผบรหารระดบสงเปนตวอยางท%ดในเร%องความซ%อสตยและจรยธรรมแกพนกงานทกคน มการปฏบตตอผมสวนไดสวนเสยโดยคานงถงความเปนธรรมตอทกฝายตามหลกการกากบดแลกจการท%ด

คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงต*งใหคณะกรรมการตรวจสอบ ตดตาม ดแล และควบคมการจดทารายงานทางการ

เงนของบรษทฯ และความมประสทธภาพของระบบการควบคมภายในท%เก%ยวของ การกาหนดอานาจหนาท%และความรบผดชอบของพนกงานในแตละระดบถกกาหนดข*นอยางชดเจน พ*นฐานท%

สาคญของคณภาพในการทางานไดถกอธบายไวในคมอพนกงาน (Code of Conduct) สาหรบพนกงานทกคน โดยเนนการสรางสานกถงความรบผดชอบตอลกคา การทางานใหบรรลเปาหมายรวมกน การใหความเคารพซ%งกนและกน การทางานรวมกนและเช%อม%นซ%งกนและกน นอกจากน* เปาหมายและวธท%จะบรรลเปาหมายทางธรกจของบรษทฯ ไดถกวางแผนและกาหนดเปนแนวทางไวสาหรบพนกงานทกคนรวมกนปฏบตตาม โดยการตดตามประเมนผลอยางใกลชดจากฝายบรหาร นอกจากน* บรษทฯ ไดจดใหมการจดทาขอบเขตอานาจหนาท%เฉพาะตาแหนง (job description) ของทกตาแหนงงาน การกาหนดขอบเขตลกษณะงาน (job specification) และการมอบหมายอานาจหนาท%และความรบผดชอบในแตละตาแหนงงานอยางเหมาะสม บรษทฯ ตระหนกถงความสาคญของการกาหนดสภาพแวดลอมของการควบคมท%เหมาะสมจะนาไปสความมประสทธภาพและประสทธผลขององคกร

2. การประเมนความเส%ยง

ผบรหารระดบสงของบรษทฯ ไดมการทบทวนนโยบาย แนวทาง และแผนการบรหารจดการความเส%ยงอยางสม%าเสมอ นอกจากน* ผบรหารและพนกงานทกคนไดรบการสนบสนนใหมความเขาใจและตระหนกถงความสาคญของการบรหารจดการความเส%ยง เพ%อลดระดบผลกระทบ หรอปองกนไมใหเกดข*นอยางทนทวงท ท*งน* บรษทฯ ไดสนบสนนใหม

Page 104: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 103 -

การตระหนกถงความรบผดชอบรวมกนของพนกงานทกคน ตอการบรหารจดการความเส%ยงสาคญท%มผลกระทบตอเปาหมายเชงกลยทธขององคกร โครงสรางการบรหารจดการความเส%ยงไดจดวางอยางมแบบแผน มาตรการและแผนการบรหารความเส%ยงไดถกกาหนดจากปจจยความเส%ยงท%อาจเกดข*นตอธรกจ เปาหมาย และการดาเนนงานของบรษทฯ ท*งจากปจจยภายในและปจจยภายนอก การประเมนความเส%ยงท%อาจเกดข*นยงนามาถงเปาหมายของการควบคมบรหารความเส%ยงโดยการใชวธการควบคมตางๆ ท%เหมาะสม แผนการบรหารความเส%ยงจะถกตดตามและทบทวนความเหมาะสมอยางรอบคอบกอนจะใหกบคณะกรรมการบรษทฯ โดยคณะกรรมการของบรษทฯ ไดมการแตงต*งคณะกรรมการบรหารความเส%ยง ทาหนาท%ในการดาเนนการทบทวนกรอบนโยบายการบรหารความเส%ยง และโครงสรางการบรหารความเส%ยง รวมท*งใหขอเสนอแนวทางในการบรหารความเส%ยงท%สอดคลองตอทศทางกลยทธการดาเนนงานและแผนธรกจ พรอมกากบดแลตดตามและสอบทานการรายงานการบรหารความเส%ยงท%สาคญ เพ%อใหสอดคลองกบมาตรฐานและสภาพแวดลอมท%เปล%ยนแปลงไป

3. กจกรรมการควบคม

บรษทฯ ไดมการกาหนดอานาจและการอนมตในแตละแผนก เปนไปอยางเหมาะสม และไดทาการตดตามตรวจสอบอยางสม%าเสมอ การทารายการธรกรรมระหวางบรษท และบคคลท%เก%ยวของกน รวมท*งขอตกลงตางๆ ทางการคาไดมการควบคมดแลอยางระมดระวงและรอบคอบ เสมอนหน%งวาธรกรรมและขอตกลงน*นไดถกทากบบรษทอ%นๆ ตามปกตในทางการคา และเปนไปตามขอกาหนดของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และหนวยงานกากบดแลอ%นๆ ท%เก%ยวของ นอกจากน* บรษทฯ ยงไดใหความสาคญในการดแลใหมระบบการควบคมภายในท%เหมาะสมตอการดาเนนงาน เพ%อใหม%นใจวาพนกงานสามารถปฏบตงานอยางมประสทธภาพ ไดมการกาหนดระดบอานาจและหนาท%ของพนกงานระดบปฏบตการ และระดบบรหารอยางเหมาะสม ชดเจน รวมท*งการแบงแยกหนาท%ระหวางหนวยงานปฏบตการ หนวยงานควบคมดแล และหนวยงานตรวจสอบและประเมนเพ%อใหมการรกษาระดบการถวงดลและการตรวจสอบท%เหมาะสม การจดใหมการระบบการควบคมดแลการใชงานและบารงดแลรกษาทรพยสนของบรษทฯ อยางเหมาะสม นอกจากน* บรษทฯ ยงกาหนดใหมระบบการควบคมภายในท%เหมาะสมสาหรบแผนกการเงนและบญช เพ%อใหมระบบการรายงานทางการเงนท%ชดเจนและเพยงพอเสนอตอฝายบรหารท%เก%ยวของ

4. ขอมลและการตดตอส%อสาร

ระบบสารสนเทศไดรบการพฒนาเพ%อประสทธภาพในการดาเนนธรกจ และตอบสนองความตองการของฝายบรหาร บรษทฯ ยงใหความสาคญเก%ยวกบความถกตอง เช%อถอไดและทนตอเวลาของขอมลสารสนเทศ รวมถงการส%อสารขอมล ท*งน*วตถประสงคหลกกเพ%อความถกตอง และทนเวลาของขอมลท%จะนามาใชประกอบการตดสนใจ มระบบการรกษาความปลอดภยของขอมล และการกาหนดแผนสารองฉกเฉนท%มประสทธภาพ สาหรบปองกนในเร%องความปลอดภยของระบบสารสนเทศขณะท%มอบตภยรายแรงจนระบบไมสามารถปฏบตงานได นอกจากน* บรษทฯ ยงมระบบการจดเกบขอมลท%สามารถตรวจสอบความถกตองยอนหลงได บรษทฯ ไดดาเนนการตามพระราชบญญตวาดวยการกระทาความผดเก%ยวกบคอมพวเตอร ในการจดเกบขอมลจราจรทางคอมพวเตอรตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการส%อสาร บรษทฯ ยงไดลงทนเพ%อสรางระบบการส%อสารท%มประสทธภาพท*งจากภายในและภายนอกบรษทฯ รวมท*งจดใหมการส%อสารภายในองคกรผานชองทางหลายชองทาง เชนการประชมบรษทฯ ทก ๆ ไตรมาส ระบบเครอขายคอมพวเตอรภายในองคกร และอเมล การบนทกรายการทางบญชเปนไปตามมาตรฐานการบญชท%รบรองท%วไป และมการบนทกขอมลใหเปนปจจบนอยางสม%าเสมอ

Page 105: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 104 -

5. การตดตามผล จากระบบขอมลในปจจบนท%สามารถใหขอมลท%เช%อถอไดและทนตอเวลา ทาใหฝายบรหารและคณะกรรมการ

บรษทฯ สามารถควบคมและตดตามผลการดาเนนงานผานรายงานทางการเงนไดอยางมประสทธภาพ เพ%อชวยสนบสนนใหบรรลวตถประสงคในการดาเนนธรกจ ในขณะเดยวกนกสามารถสอบทาน ประเมน และใหคาแนะนาเพ%อปรบปรงแผนธรกจผานกระบวนการกากบดแล โดยฝายตรวจสอบภายในทาการตรวจสอบการปฏบตงานอยางตอเน%องตลอดท*งป

ฝายตรวจสอบภายในปฏบตงานตามแผนการตรวจสอบประจาปท%ไดรบการอนมต และตดตามผลจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบซ%งทาข*นจากผลการประเมนและวเคราะหความเส%ยงของบรษทฯ รวมถงลาดบความสาคญของบรษทยอยในกลมบรษทฯ กลมธรกจหลกและกระบวนการท%เก%ยวของ ผลของการตรวจสอบ การตดตามการปรบปรงแกไขจะนาเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ จนถงปจจบน ผลการตรวจสอบไมพบขอบกพรองของการควบคมภายในท%มสาระสาคญ อยางไรกตาม ไดมการเสนอแนะการปรบปรงระบบการควบคมภายในบางจดท%ตรวจพบ ฝายตรวจสอบภายในยงไดสอบทานระบบการปฏบตงานหลกและกจกรรมทางการเงนท%สาคญ เพ%อใหม%นใจวามการดาเนนงานอยางมประสทธภาพและเปนไปตามขอกาหนดของกฎหมาย

(จ) ท�ประชมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะตองประชมกนอยางนอยทกไตรมาสตอป ท*งน* เปนตามขอบงคบของบรษทฯ การประชมพเศษจะจดข*นตามความจาเปนตามจดประสงคเฉพาะกจ ในป 7��� คณะกรรมการประชมท*งหมด !7 คร* ง วาระการประชมหลก ไดแก พจารณาทศทางเชงกลยทธของบรษทฯ แผนธรกจและงบประจาป รายงานการเงนรายไตรมาส และการเขาซ*อและจาหนายสนทรพยท%สาคญ

คณะกรรมการกาหนดใหสมาชกทกคนอทศเวลาอยางเพยงพอใหกบงานของคณะกรรมการ รบผดชอบตอหนาท%

ของกรรมการ และพยายามอยางสดความสามารถท%จะเขาประชมคณะกรรมการทกคร* ง ไดมการสนบสนนใหกรรมการทกคนเขารวมประชมคณะกรรมการไมนอยกวารอยละ >� ของจานวนการประชมคณะกรรมการท*งหมดท%ไดจดใหมข*นในรอบป

Page 106: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 105 -

รายละเอยดการเขารวมประชมของกรรมการในป 7���

รายช�อกรรมการ

การประชมกรรมการในป ����

การดารงตาแหนงกรรมการระหวางป

กรรมการ บรษทฯ (รวม �

คร/ง)

กรรมการตรวจสอบ

(รวม 8 คร/ง)

กรรมการ บรหาร

(รวม � คร/ง)

กรรมการสรรหาและ

กาหนดคาตอบแทน

(รวม @ คร/ง)

กรรมการ

กากบดแลกจการ

(รวม � คร/ง)

กรรมการ บรหารความ

เส�ยง

(รวม � คร/ง)

1. นายประเสรฐ บญสมพนธ 11/12 - 12/12 - - -

2. นายเฉลมชย มหากจศร 12/12 - 11/12 - - 2/2

3. ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต 12/12 - 11/12 - - 2/2

A. นายเชย วน ฮท โจเซฟ 12/12 - 12/12 - 3/3 -

5. นายกฤช ฟอลเลต 12/12 14/14 - - - 2/2

�. นายสนต บางออ 12/12 13/14 - 5/5 3/3 -

>. นางสาวอษณา มหากจศร 10/12 - - 9/9 2/3 -

G. นายกานม ซาอด เอม อลซาอด อล-ควาร

1/12 - - - - -

I. นายโมฮมหมด ราเชด อาหมด เอม. อลนสซาร

7/7 - - 5/5 - - - เปนกรรมการบรษทฯ เม%อวนท% ?Fมกราคม 7��6 - เปนกรรมการสรรหา และกาหนดคาตอบแทนเม%อวนท% !A กมภาพนธ 7���

!F. นายอฟ บาบว 2/2 - - - - - - เปนกรรมการบรษทฯ เม%อวนท% !7กรกฎาคม 7��6

11. นายเชดพงษ สรวชช 6/7 8/10 - - - - - เปนกรรมการบรษทฯ เม%อวนท% ?Fมกราคม 7��6 - เปนกรรมการตรวจสอบ เม%อวนท% !7 กมภาพนธ 7���

Page 107: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 106 -

รายละเอยดการเขาประชมของกรรมการท�ลาออกในชวงป ���6

รายช�อกรรมการ

การประชมกรรมการในป ����

การลาออกจากตาแหนงกรรมการระหวางป กรรมการ บรษทฯ (รวม �

คร/ง)

กรรมการตรวจสอบ

(รวม 8 คร/ง)

กรรมการสรรหาและ

กาหนดคาตอบแทน

(รวม @ คร/ง)

กรรมการ บรหารความ

เส�ยง

(รวม � คร/ง)

1. ดร. พชต นธวาสน 4/4 - 4/4 - ลาออกจากการเปนกรรมการ เม%อวนท% ?F มกราคม 7���

2. นายออรล วลสน ดอว 4/4 - 4/4 1/1 ลาออกจากการเปนกรรมการ เม%อวนท% 7� ธนวาคม 7���

3. นายปเตอร สโตคส 2/4 3/3 - - ลาออกจากการเปนกรรมการ เม%อวนท% ?F มกราคม 7���

หมายเหต : ในป 7��� มการประชมคณะกรรมการบรษทฯ รวม !7 คร* ง เปนการประชมปกต � คร* ง และประชมนดพเศษ � คร* ง

(ฉ) การประเมนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดมการประเมนผลการทางานของคณะกรรมการอยางเปนทางการสาหรบรอบปส*นสด ณ วนท% ?F กนยายน พ.ศ. 7��� โดยประธานกรรมการกากบดแลกจการเปนผดาเนนการสงแบบประเมนผลงานของคณะกรรมการใหแกกรรมการแตละคนโดยแบบฟอรมท%ตอบกลบมาจะเกบไวท%เลขานการบรษทฯ และประธานกรรมการกากบดแลกจการจะรายงานผลการประเมนตอคณะกรรมการบรษทฯ

ท*งน* การประเมนแบงเปนเร%องหลกๆ � ประเดน ดงน* !. โครงสรางและคณลกษณะของคณะกรรมการ 7. บทบาทและหนาท%ของคณะกรรมการ ?. การประชมคณะกรรมการ A. ผลงานของคณะกรรมการ �. ความสมพนธกบฝายบรหาร �. การพฒนาสวนบคคลของกรรมการ

ท*งน* ในป 7��6 ผลประเมนการปฎบตงานของคณะกรรมการท*งคณะ (as a whole) อยในเกณฑดมาก โดย

คณะกรรมการไดมการหารอเก%ยวกบผลการประเมนและการปรบปรง และขอใหคณะกรรมการชดยอยคณะตางๆเสนอวธการปรบปรงประสทธภาพของคณะกรรมการ

Page 108: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 107 -

(ช) การปฐมนเทศและการพฒนากรรมการ บรษทฯ ไดมการจดทาคมอกรรมการบรษทฯ ซ%งสรปขอมลของบรษทฯ นโยบายและกฎบตรตางๆ ของบรษทฯ

โครงสรางของกลมบรษทฯ และแจกใหแกกรรมการทกทานเพ%อเปนขอมลเบ*องตน บรษทฯ มการจดการปฐมนเทศใหกบสมาชกใหมของคณะกรรมการ เพ%อใหกรรมการท%เขารบตาแหนงสามารถปฏบตหนาท%ไดอยางเรวท%สด โดยมกรรมการผจดการใหญและประธานเจาหนาท%บรหาร จะเปนผจดการปฐมนเทศใหกบสมาชกใหมของคณะกรรมการ ในการประชมดงกลาว จะมการช*แจงนโยบายของบรษทฯ และธรกจหลกๆ นอกจากน* กรรมการเขาใหมจะไดมโอกาสพบปะผบรหารของบรษทฯ ในกลมธรกจตางๆ เพ%อรบทราบขอมลธรกจตางๆ ของบรษทฯ ในรายละเอยดท%มากข*น

นอกจากน* บรษทฯ ยงสนบสนนใหกรรมการเขารวมหลกสตรหรอกจกรรมท%มงปรบปรงการทางานของ

กรรมการในคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย กรรมการ G คนไดเขาอบรมหลกสตรกรรมการของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (Thai Institute of Directors Association (“IOD”)) ซ%งรวมถงหลกสตร The Role of Chairman Program (“RCP”) หลกสตร The Director Accreditation Program (“DAP”) หลกสตร Director Certification Program (“DCP”) หลกสตร The Finance for Non-Finance Director Program (“FND”) หลกสตร The Role of the Compensation Committee Program (“RCC”) หลกสตร The Audit Committee Program (“ACP”) และหลกสตร AM; Monitoring Fraud Risk Management (MFM 9/2013), Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 14/2013), Monitoring the Internal Audit Function (MIA 14/2013), Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 17/2013)

บรษทฯ สนบสนนใหกรรมการท%ยงมไดเขารบการอบรมในหลกสตรดงกลาวขางตน เขารบการอบรมในหลกสตร

ดงกลาวโดยบรษทฯ จะเปนผรบผดชอบคาใชจายในการอบรม

หลกสตรท%กรรมการบรษทฯ ไดผานการอบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย มดงน* หลกสตร จานวนกรรมการท%ผานการอบรม The Role of Chairman Program 2 The Director Accreditation Program 2 The Director Certification Program 6 The Finance for Non-Finance Director Program ! The Role of the Compensation Committee Program 1 The Audit Committee Program 2 4M 1 5. จรยธรรมทางธรกจและจรรยาบรรณของบรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) (ก) แนวทางดานจรยธรรมและการปฏบตการของบรษทฯ

บรษทฯ มแนวทางดานจรยธรรมและการปฏบตการ ดงน*

Page 109: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 108 -

1. ความยตธรรม บรษทฯ เช%อในความยตธรรมตอคสญญาทกรายท%มความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ และหลกเล%ยงการปฏบต

ตอบคคลใดบคคลหน%งดกวาบคคลอ%นหรอสถานการณท%จะนาไปสการขดแยงทางผลประโยชน 2. ความเปนมออาชพ

บรษทฯ รบผดชอบงานของบรษทฯ อยางมออาชพ และมงม%นท%จะดาเนนการอยางเปนเลศดวยการทางานใหไดผลในระดบท%ดข*นอยางตอเน%องดวยการใชวธการและเทคโนโลยใหมๆ 3. การทางานเชงรก

บรษทฯ ตอบสนองตอความตองการของลกคาและการเปล%ยนแปลงทางสงคม เทคนค และเศรษฐกจ และปรบเปล%ยนใหเขากบสถานการณ 4. วนยและการปฏบตตามกฎระเบยบ

บรษทฯ ดาเนนธรกจดวยวนยและหลกการดานจรยธรรม และทาการทกอยางใหม%นใจวาธรกจของบรษทฯ เปนไปตามกฎหมาย กฎและระเบยบตางๆ (ข) จรรยาบรรณ

คณะกรรมการไดใหความเหนชอบกรอบคานยมขององคกร พนธกจ และวสยทศน (VMV Framework) เพ%อเปนแนวทางในการดาเนนธรกจของบรษทฯ ท%ประชมคณะกรรมการบรษทฯ เม%อวนท% 12 กมภาพนธ 2553 ไดมมตอนมตคมอจรรยาบรรณธรกจ เพ%อนากรอบคานยม พนธกจ และวสยทศนดงกลาวมาใช โดยเนนคานยมหลก 4 ประการของบรษทฯ

ท*งน* บรษทฯ ไดมการอบรมจรรยาบรรณใหแกพนกงานทกคนเพ%อท%จะไดม%นใจไดวาพนกงานทกคนไดเขาใจ

หลกการปฏบตท%ด และยงไดรวมการอบรมจรรยาบรรณเขาเปนสวนหน%งของการปฐมนเทศสาหรบพนกงานใหมอกดวย

คานยมหลก 4 ประการของบรษทฯ ไดแก 1. คณธรรม: เราจะเปนบคคลท%เปดเผย และซ%อสตยตอกนและกนในการทางานรวมกน จะปฏบตตามท%ให

สญญาไว ตลอดเวลา และจะสรางและรกษาความไววางใจในการทางานรวมกน 2. ความเปนเลศ: เราจะทางานดวยมาตรฐานระดบสงในดานคณภาพ ความปลอดภย การรกษาสภาพแวดลอม

ความม%นคง การบรการ เราพรอมรบมอกบงานทาทายเสมอ และจะดาเนนธรกจของเราอยางมออาชพ 3. จตสานกของการรวมกนเปนทม: เราใสใจในลกคา พนกงาน และคคาของเรา และจะปฏบตตนในอนท%จะ

สงเสรม และสรางสรรคการรวมมอกนทางานเปนทม และเคารพตอกนและกน 4. การยดม�นในพนธะ: เราจะคานงถงอนาคตของบรษทฯ ตลอดเวลา และจะเปนผรบผดชอบตอผลและ

ความสาเรจทางธรกจของบรษทฯ

Page 110: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 109 -

�.Y การดแลเร�องการใชขอมลภายใน บรษทฯ ไดกาหนดใหกรรมการและผบรหารของบรษทฯ รายงานการซ*อขายหลกทรพยใหแกบรษทฯ ในวนเดยวกบท%สงรายงานตอสานกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ ตามขอกาหนดของสานกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ เก%ยวกบการรายงานการถอครองหลกทรพย และใหปฏบตตามแนวทางของตลาดหลกทรพยฯ เร%องการซ*อขายหลกทรพยของบรษทจดทะเบยน โดยใชขอมลภายในโดยกรรมการและผบรหารจะละเวนการซ*อขายหลกทรพย ในชวงเวลากอนท%จะเผยแพรงบการเงน หรอสารสนเทศท%สาคญท%อาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพย �.� คาตอบแทนของผสอบบญช

1. คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit fee) บรษทฯ และบรษทยอยจายคาตอบแทนการสอบบญชใหแกสานกงานสอบบญชในรอบปบญชท%ผานมา เปนเงน

รวม 19,449,934 บาท 7. คาบรการอ%น (Non-audit fee) บรษทฯ และบรษทยอยจายคาตอบแทนอ%นใหแกสานกงานสอบบญชสาหรบรอบปบญชท%ผานมา เปนเงน

5,353,782 บาท ซ%งสวนใหญเปนการตรวจสอบบรษทยอยเพ%อใหเปนไปตามเง%อนไขของบตรสงเสรมของประเทศสงคโปร (AIS) บตรสงเสรมการลงทน (BOI) การย%นชาระภาษและใหคาปรกษาทางดานภาษ �.@ นโยบายวาดวยการรบผดชอบตอสงคมของบรษทฯ

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) และ บรษทในเครอ (“กลมบรษท”) มความมงม%นท%จะดารงตนใหเปนแบบอยางท%ดของสงคมในการดาเนนกจกรรมและการงานในทกดาน บรษทฯ ดาเนนกจการดวยหลกจรยธรรมและหลกการกากบดแลกจการท%ด เพ%อใหสอดคลองกบผลประโยชนของสงคมและส%งแวดลอมและเพ%อการพฒนาอยางย %งยน โดยบรษทฯ ไดวางมาตรฐานสาหรบการดาเนนกจการอยางโปรงใส และมกระบวนการในการตรวจสอบ ประเมนผล และปรบปรงมาตรฐานการทางานอยตลอดเวลา เพ�อใหบรรลวตถประสงคดงกลาวขางตน บรษทฯ ไดวางกรอบกลยทธสาหรบการดาเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคมไว 8 ดานดวยกน ดงน/:

o ดานการกากบดแลกจการ

บรษทฯ ยดม%นในคานยมหลกและจรยธรรมทางธรกจของบรษทฯ และปฏบตตนบนหลกความโปรงใสและนาเช%อถอ

o ดานการเคารพสทธมนษยชน:

บรษทฯ เคารพในสทธมนษยชน ตลอดจนดแลและจดหาสวสดภาพใหกบพนกงานเปนอยางด เชน มอบโอกาสในการเขาทางานท%เทาเทยมกนแกพนกงานทกคน พนกงานมความหลากหลายท*งในดานเช*อชาตและวฒนธรรม ดแลสมดลระหวางชวตและการทางาน จดหามาตรการรกษาความปลอดภยใหกบพนกงาน และปฏบตตามมาตรฐานแรงงานตางๆ

Page 111: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 110 -

o ดานการรวมพฒนาชมชนหรอสงคม: บรษทฯ สนบสนนและสงเสรมใหพนกงานเขาไปมสวนรวมกบโครงการเพ%อชมชน ไมวาจะเปนงานดานการ

บรจาคเงนชวย งานดานการศกษา และงานอาสาสมครชวยเหลอชมชนตางๆ ท*งในลกษณะของการทางานแบบบคคล หรอทาเปนหมคณะ

o ดานการดแลรกษาส�งแวดลอม

บรษทฯ มงม%นท%จะพฒนาวธการดาเนนงานท%สามารถดแลและรกษาส%งแวดลอม ดวยการชวยลดของเสย มลภาวะ และสงเสรมใหเกดประสทธภาพสงสดในการดาเนนงาน เชน การปฏบตตามมาตรฐานของคณภาพส%งแวดลอมท*งในระดบทองถ%นและระดบสากล ดแลกระบวนการทางานใหมความสะอาด เลอกใชเทคโนโลยทางดานส%งแวดลอมท%มประสทธภาพตอระบบนเวศ กจกรรมความรบผดชอบตอสงคมท�เกดข/นในป 2556 1. ดานการกากบดแลกจการ

TTA ไดจดทานโยบายการกากบดแลกจการ ซ%งไดระบถงนโยบายวาดวยสทธและการไดรบการปฏบตอยางเทาเทยมกนของผมสวนไดสวนเสยของบรษท รวมถงการเปดเผยขอมลและความโปรงใส โดย TTA ดาเนนธรกจดวยความรบผดชอบ ซ%งสอดคลองกบหลกจรยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนนธรกจของบรษทฯ

นอกจากน*น TTA ยงยดม%นในคานยมหลกขององคกร ซ%งประกอบดวย คณธรรม ความเปนเลศ จตสานกในการทางานรวมกนและการยดม%นในพนธะ ซ%งคานยมเหลาน*ไดหลอหลอมรากฐานของการกากบดแลกจการท%ดใหกบบรษทฯ มาโดยตลอด ซ%งผสนใจสามารถอานขอมลเก%ยวกบ “รายงานวาดวยการกากบดแลกจการ” ไดในหนงสอรายงานประจาปฉบบน* 2. ดานพนกงานและบคคลท�วไป

ก) การจางงานท%เปนธรรม TTA ตระหนกถงคณคาของพนกงาน และมงรกษาพนกงานใหทางานในระยะยาว เน%องจากพนกงานคอส%งสาคญ

สาหรบการเตบโตในระยะส*นและระยะกลางของกลมบรษท ดงน*น กลมบรษทจงมงหมายท%จะรบและรกษาพนกงานท%มความสามารถไว และสรางสมดลระหวางชวตการทางานและชวตสวนตวใหกบพนกงาน กลมบรษทมสวสดการใหกบพนกงานประจา รวมถงกองทนสารองเล*ยงชพ ประกนชวต ประกนสขภาพสวนบคคล วนหยดลาคลอด และวนหยดประจาป นอกจากน* กลมบรษทยงจดใหมโครงการพฒนาสาหรบบคคล และโครงการฝกอบรมโดยท%วไป เพ%อเพ%มทกษะในการทางานใหกบพนกงานอกดวย โดยโครงการเหลาน*จะสอดคลองกบหนาท%ความรบผดชอบงานของพนกงานแตละคนในกลมบรษท และมการเช%อมโยงกบผลการประเมนการปฏบตงานประจาปของพนกงานแตละคนอกดวย

กลมบรษทไดจดต*งคณะกรรมการสวสดการ เพ%อท%จะใหคาปรกษาและคาแนะนาเก%ยวกบสวสดการตางๆ ของ

พนกงาน โดยหนาท%และความรบผดชอบหลกของคณะกรรมการสวสดการ ประกอบไปดวย การใหคาแนะนาเก%ยวกบสวสดการตางๆ การตรวจเชค และตรวจสอบสวสดการท%มอบใหแกพนกงาน รวมท*งใหความคดเหนและเสนอแนะแนวทางเพ%มเตม หรอท%จาเปนเก%ยวกบการจดสวสดการตางๆ

Page 112: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 111 -

ข) ความปลอดภยและสขอนามยในสถานประกอบการ กลมบรษทมความมงหมายท%จะใหพนกงานทกคนทางานในสถานท%ปลอดภย บรษทฯ จงไดกาหนดนโยบายความ

ปลอดภย และจดต*งคณะกรรมการอาชวอนามยความปลอดภย และส%งแวดลอมในสถานประกอบการ เพ%อสรางอาชวอนามยและส%งแวดลอมในบรษทฯ ท%ปลอดภย พนกงานทกคนจะตองรายงานสภาพแวดลอมของการทางานท%ไมปลอดภยตอผบงคบบญชาหรอผไดมอบอานาจจากบรษทฯ ทราบ พนกงานจะตองเคารพและปฏบตตามนโยบายอาชวอนามยความปลอดภยและส%งแวดลอมในสถานประกอบการของกลมบรษท และใหขอเสนอแนะตางๆ (ถาม) ตอผบงคบบญชาหรอผท%ไดรบมอบอานาจจากบรษทฯ

ท*งน* ในป 2556 ท%ผานมา คณะกรรมการอาชวอนามยความปลอดภย และส%งแวดลอมในสถานประกอบการของ

TTA มความกระตอรอรนในการนาเสนอโครงการท%สรางเสรมและกระตนความสนใจของพนกงานในเร%องของสขภาพและความปลอดภยตางๆ โดยไดจดทาเอกสารเผยแพรเร%องราวท%นาสนใจเก%ยวกบความปลอดภยเปนประจาทกเดอน มการจดทาชดยงชพเวลาฉกเฉนแจกจายใหกบพนกงานทกคน และยงมการประชมคณะกรรมการอาชวอนามยความปลอดภยฯ รวมกบระหวางของ TTA กบบรษทอ%นๆ ในอาคารเดยวกน เพ%อแลกเปล%ยนความรและดาเนนกจกรรมรวมกนเปนประจาทกเดอน 3. ดานการรวมพฒนาชมชนหรอสงคม

การมสวนรวมในชมชนและการพฒนาสงคมของบรษทฯ มสวนประกอบหลก 2 สวน คอ การบรจาคเงน และการสนบสนนองคกรตางๆ ท*งสวนทองถ%นและระดบชาต กลมบรษทสนบสนนหลายกลมธรกจและหอการคาตางๆ รวมท*งสมาคมเจาของเรอไทยซ%งผบรหารระดบสงของกลมบรษท ไดดารงตาแหนงเปนกรรมการในสมาคมดงกลาว อกท*งกลมบรษทไดมนโยบายสนบสนนใหพนกงานสละเวลาเพ%อชมชน และอนญาตใหพนกงานไดไปรวมกจกรรมเพ%อชวยเหลอชมชนโดยไมนบเปนวนลา

ก) การมสวนชวยเหลอชมชนและการบรจาคเงน

ในป 2556 บรษทฯ ไดไดรเร%มโครงการ Born To Be "GOOD" หรอ ชวนเพ%อนทาดวนเกดข*น เพ%อสนบสนน สงเสรม และปลกฝงใหพนกงานมจตอาสาออกไปทากจกรรมดๆ เพ%อสงคมและคนรอบขางในเดอนเกดของพนกงานตลอดป 2556 โดยจดเร%มตนของโครงการเปนผลมาจากการอาศย "วนเกด" ซ%งเปนชวงเวลาพเศษของพนกงานคอ เปนตวกระตนและชกชวนใหพนกงานออกไปทากจกรรมดๆ เพ%อบคคลดอยโอกาสในสงคมน%นเอง

ในการดาเนนกจกรรมดงกลาว TTA มความมงหวงท%จะปลกจตสานกของการเอ*อเฟ* อเผ%อแผ และสรางโอกาสใน

การชวยเหลอสงคมหรอชมชนท%เราอาศยอย โดยบรษทฯ ไดสรรหาและรวบรวมทมงานจตอาสาตวจรงมารวมกนชวยคนหากจกรรมหรอโครงการท%บรษทฯ จะสามารถนามาพฒนาและตอยอดใหเปนโครงการท%เกดความตอเน%อง ย %งยนในระยะยาวตอไป ซ%งผลจากการดาเนนกจกรรมดงกลาวตลอดท*งป ไดกอใหเกดบรรยากาศของการสงเสรมใหเกดความคดสรางสรรคในการทางาน ตลอดจนสรางความสนทสนม คนเคย และบรรยากาศท%ดในกนในหมของพนกงานท%รวมทากจกรรมดวยกน

Page 113: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 112 -

โครงการชวนเพ�อนทาดวนเกด ตลอดป 2556 จานวนกจกรรมอาสาดๆ ท%เกดตลอดป 6 คร* ง จานวนพนกงานในกลมบรษทท%อาสาเขารวมโครงการ 111 คน จานวนช%วโมงจตอาสาท%เกดข*น 537 ช%วโมง จานวนสนบสนนการทากจกรรม 123,264 บาท จานวนเงนบรจาคและเงนรายไดจากการทากจกรรม 210,600 บาท

ดอกผลของการทาความด

จานวนนกเรยนท%ไดรบประโยชนจากกจกรรม 580 คน จานวนตนไมท%เราปลก 500 ตน จานวนสตวท%ไดรบการชวยเหลอ 400 ชวต จานวนทหารท%ไดรบกาลงใจและการสนบสนน 11 นาย จานวนพระสงฆท%ไดรบอาหาร ยาและปจจยตางๆ 100 รป

กจกรรมชวนเพ�อนทาดเดอนเกดคร/งท� 1 ประเดมกจกรรมแรกของป พนกงานเจาของวนเกดในเดอนมกราคมและ

กมภาพนธ พรอมดวยเพ%อนพนกงานจตอาสาคนอ%นๆ รวมกนเกอบ 20 คน มงหนาไปทากจกรรมท%บานสงเคราะหสตวพการ ปากเกรด ดวยการเล*ยงอาหารสนขและแมวท%พการ และรวมบรจาคเงน 15,000 บาท ตลอดจนอดหนนเส*อยดและของท%ระลก เพ%อนารายไดไปซ*ออาหารและยาเพ%อรกษาสตวพการจานวนเกอบ 400 ตวท%อาศยอยท%น% จากน*น คณะฯ ยงไดออกเดนทางตอไปยงมลนธเดกออนพการทางสมอง บานเฟ% องฟา อ.ปากเกรด เพ%อเย%ยมชมการทางานของคณะเจาหนาท% และนาเงนบรจาค 15,000 บาท รวมถงส%งของเคร%องใชท%จาเปน เส*อผาและของเลน ไปมอบใหกบเดกๆ และเจาหนาท%ของมลนธ

กจกรรมชวนเพ�อนทาดเดอนเกดคร/งท� 2 พนกงานเจาของวนเกดเลอกทาบญท%โรงพยาบาลสงฆ ดวยการถวาย

ภตตาหารเพลและส%งของสงฆทาน แดพระภกษอาพาธ จานวนท*งส*น 50 รป นอกจากน* เจาของวนเกดและทมงานจตอาสา ยงไดมการประชาสมพนธแจงขาวเร%องการรวบรวมเงนบรจาค เพ%อจดซ*อเคร%องพนออกซเจนชนดพกพา ซ%งขาดแคลนและมความตองการใชจานวนมาก ใหกบทางโรงพยาบาลสงฆดวย โดยบรษทฯ สามารถรวบรวมเงนบรจาคจานวนเกอบ 30,360 บาท

กจกรรมชวนเพ�อนทาดเดอนเกดคร/งท� 3 เปนการหาทนชวยเหลอเดกกาพราและยากจนกวา 400 ชวต ท%อาศยอยท%

บานเดกกาพรา วดโบสถวรดตถ จ. อางทอง โดยกจกรรมคราวน* ชาว Thoresen Group ไดรวมแรง รวมใจกนสรรหากจกรรมท%จะชวยระดมเงนทนใหมากท%สดเทาท%จะมากได ประกอบดวยการจดกจกรรมเปดทายขายของท%อาคารสานกงานใหญ รวมถงการขอรางวลและส%งของจากผบรหาร เพ%อจดประมลใหกบพนกงาน ซ%งทมงานสามารถทายอดเงนจากท*งกจกรรมและการบรจาคไดเปนจานวนท*งส*นกวา 125,000 บาท โดยพนกงานเจาของวนเกดในเดอนเมษายนและพฤษภาคม ไดเปนตวแทนนาส%งของ และเงนบรจาคไปมอบใหกบทางวด พรอมกบเล*ยงอาหารกลางวนใหกบนองๆ ดวย

กจกรรมชวนเพ�อนทาดเดอนเกดคร/งท� 4 เปนการผนกกาลงรวมแรงรวมใจระหวางพนกงานของ TTA และเพ%อน

พนกงานของ UMS ท%ไปรวมกนทากจกรรมปลกปาชายเลน เพาะตนแสมขาวจานวน 500 ตน ณ ศนยศกษาธรรมชาต

Page 114: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 113 -

กองทพบก (บางป) เพ%อรวมเพ%มพ*นท%สเขยว และเปนการอนรกษปาชายเลนปากแมน* าแหลงสดทายของภาคกลาง ใหมความสมบรณ มสภาพเหมาะแกการอยอาศยใหแกสตวในระบบนเวศชายเลน หลงจากปลกปาเปนท%เรยบรอย ทมพนกงานจตอาสา ยงไดมโอกาสไปเย%ยมใหกาลงใจทหารหาญจานวน 11 นายท%ไดรบบาดเจบ ท%กาลงมาพกฟ* นรกษาอาการบาดเจบจากเหตปะทะกนในแถบชายแดนภาคใต และกรณพพาทเขาพระวหาร รวมท*งฝกหดอาชพสารอง ณ สถานพกฟ* นและตากอากาศทหารบก บางป ดวยการรวมสนบสนนอาหารกลางวน และชวยอดหนนซ*อผกปลอดสารพษในโครงการฯ อกดวย

กจกรรมชวนเพ�อนทาดเดอนเกดคร/งท� 5 สาหรบพนกงานท%เกดในเดอนสงหาคมและกนยายนในคราวน* เปนการ

ทางานรวมกบกลมงานจตอาสา “บานดนไทย” เพ%อไปคนรอยย*มใหกบนองๆ นกเรยนโรงเรยนวดสามะกน (เป% ยมวทยาราษฏรบารง) อ. นครหลวง จ. พระนครศรอยธยา โดยพนกงานและผบรหารจตอาสารวมกน 40 ชวต จากท*ง TTA และ UMS ไดรวมกนซอมแซมเคร%องเลนในสนามเดกเลนของโรงเรยน นอกจากน*น ชาว TTA ยงไดรวมกนบรจาคซ*ออปกรณกฬาเพ%อมอบใหกบทางโรงเรยน ซ%งประกอบดวย ลกฟตบอล ลกวอลเลยบอล ลกตะกรอ และชดไมแบดมนตน เปนมลคา 10,000 บาท เพ%อเปนการสนบสนนและสงเสรมใหนกเรยนมสขภาพแขงแรงอกดวย

สวนกจกรรม ชวนเพ�อนทาดคร/งท� 6 ซ%งเปนคร* งสดทายของป 2556 กคอ การชวนเพ%อนพนกงานรวมกนเกบกวาด

ทาความสะอาดบานสงทายป แลวรวบรวมส%งของท%ยงดแตท%ไมไดใชแลว นามาบรจาคใหกบมลนธกระจกเงา ซ%งรบบรจาคของเกาทกชนดไมวาจะเปน หนงสอเส*อผา เฟอรนเจอร ของใชในบาน หรอส%งของตางๆ ท%ท*งในสภาพยงด หรอใชการไมไดแลว โดยทางมลนธจะทาการซอมแซมส%งของบรจาค จดหมวดหม นาออกขาย เพ%อหารายได หรอนาไปบรจาคใหกบนกเรยน และชมชนตางๆ ท%วประเทศท%ตองการความชวยเหลอ

โดยในคร* งน* พนกงานจตอาสาของ TTA เกอบ 20 คน ไดใชเวลาคร% งวนในการชวยคดแยกและจดหนงสอท%ไดรบ

บรจาคมา เพ%อใหมลนธนาไปสงมอบตอใหกบนกเรยนท%ตองการ นอกจากน*น บรษทฯ ยงไดรวมบรจาคเงนอก 20,000 บาท เพ%อผลตหองสมดเคล%อนท%จานวน 20 ต ภายใตโครงการ “อานสรางชาต“ โดยเปนการนาตเยนเกามาดดแปลงเปนช*นวางหนงสอ แลวนาไปมอบใหกบชมชนแออด และรวมสนบสนนอาหารกลางวน เพ%อเปนกาลงใจใหกบเจาหนาท%ของมลนธอกดวย

ข) การสนบสนนทางดานการศกษา

TTA สนบสนนใหพนกงานออกไปทางานชวยเหลอสงคม มนโยบายในการทางานแบบยดหยน ซ%งชวยใหพนกงานสามารถใชเวลาไปกบกจกรรมชวยเหลอสงคมไดโดยไมคดเปนเวลาทางาน เชน ไปเปนผบรรยายพเศษในสวนของการใหความรทางดานพาณชยนาวใหกบวทยาลยและมหาวทยาลยท%วประเทศ ในฐานะของสมาชกของสมาคมเจาของเรอไทย สมาคมเจาของเรอและตวแทนเรอกรงเทพ โทรเซนชปป* ง ไดเปดโอกาสใหนกเรยน นสต และนกศกษาของสถาบนการเดนเรอและมหาวทยาลยตางๆ มาฝกหดปฏบตงานภาคสนามกบบรษท เพ%อใหนกเรยน นสต และนกศกษาไดมโอกาสเรยนร และทาความเขาใจกบวธการปฏบตงานจรง และเพ%อชวยสงเสรมและพฒนาใหอตสาหกรรมเดนเรอมความกาวหนาพฒนาอยางตอเน%อง

Page 115: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 114 -

ท*งน* ในชวงรอบปท%ผานมา โทรเซนชปป* ง ไดมอบทนการศกษาใหกบนกศกษาจากมหาวทยาลยเกษตร มหาวทยาลยบรพา ศนยฝกพาณชยนาว และวทยาลยเทคโนโลยและอตสาหกรรมการตอเรอ นครศรธรรมราช จานวนท*งส*น 8 ทน มลคาทนละ 25,000 บาท สาหรบนกศกษาท%มผลการเรยนเฉล%ยไมต%ากวา ?.F

ในขณะเดยวกน โทรเซนชปป* ง ยงไดมอบทนการศกษาจานวน 13 ทนใหกบบตรธดาของลกเรอทมผลการเรยนท%

ดสม%าเสมอ ในงาน Maritime Awards คร* งท% 10 ซ%งเปนงานกจกรรมประจาป ท%โทรเซนชปป* งจดข*นเพ%อเปนการสรางขวญกาลงใจใหกบลกเรอท%มผลงานด โดยในปน* โทรเซนชปป* ง ไดมอบรางวลผลงานยอดเย%ยมใหกบลกเรอใน 3 สาขา รวมท*งส*น 12 รางวล

สวน UMS เองกจดกจกรรมวนคอมพวเตอร เพ%อสอนการใชงานคอมพวเตอรเบ*องตนใหกบนกเรยนโรงเรยน

บานคลองสาโรง ในอาเภอสวนสม จงหวดสมทรสาคร เพ%อเปนการเสรมสรางความสมพนธอนดระหวางชมชนกบบรษทฯ โดย UMS ยงไดบรจาคขาวสารเปนมลคา 20,000 บาท ใหกบนกเรยนท%โรงเรยนแหงน*ดวย

4. ดานการดแลและรกษาส�งแวดลอม

บรษทฯ ตระหนกดวา การดาเนนธรกจของบรษทฯ อาจมกจกรรมท%มผลกระทบตอส%งแวดลอมและชมชนท%บรษทดาเนนการอย ซ%งบรษทฯ เช%อวาเปนหนาท%ความรบผดชอบของบรษทฯ ท%จะจดการกบผลกระทบเหลาน* และหาทางแกไขอยางมประสทธผลเทาท%จะทาได บรษทฯ จงมงม%นท%จะพฒนาบทบาททางดานส%งแวดลอมน*และหาแนวทางปฏบตท%ดท%สดในการพฒนาองคกรอยางย %งยนตอไป

ก. นโยบายดานส%งแวดลอม • ลดผลกระทบตอส%งแวดลอมท%เกดจาการการดาเนนงานของบรษทฯ และประเมนผลกระทบตอส%งแวดลอม

รวมท*งหาทางท%จะลดผลกระทบตอส%งแวดลอมกอนท%จะเร%มดาเนนงานใหมๆ • ลดปรมาณการใชวตถดบในการปฏบตงานตางๆ การนากลบมาใชใหมแทนการท*งวตถดบถาเปนไปได และ

การสนบสนนการนาวสดท%ใชแลวกลบมาใชอก • หาทางท%จะปรบปรงการใชพลงงานในอาคารอยางมประสทธภาพ และใชพลงงานอยางชาญฉลาดในการ

ปฏบตงานท*งหมด • ลดระดบการปลอยมลพษจากสถานท%ทางานของบรษทฯ ในจดท%ทาได • รเร%มโครงการตางๆ ท%มงจะลดปรมาณของเสย • มความรบผดชอบตอการกาจดส%งปฏกล • ประสานงานกบบรษทผนาสงวตถดบใหบรษทฯ โดยใชนโยบายการซ*อท%มคณภาพ เพ%อลดผลกระทบตอ

ส%งแวดลอมท%เกดจากการปฏบตการของบรษทเหลาน*น

ข. การจดการเร%องความเส%ยงดานส%งแวดลอม เน%องจากบรษทฯ ดาเนนงานอยในภาคธรกจขนสง ซ%งมความเส%ยงดานส%งแวดลอมเปนประเดนสาคญท%เก%ยวของ

กบลกษณะการดาเนนธรกจของกลม ซ%งประเดนสาคญๆ ไดแก การตองใชพลงงานอยางตอเน%อง และการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมาในบรรยากาศ ย%งไปกวาน*น บรษทฯ ยงมความจาเปนตองใชกระดาษในปรมาณท%มาก เพ%อ

Page 116: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 115 -

จดทารายงานสาหรบองคกรและลกคา จดทารายงานวจย และในกระบวนการจดเกบเอกสารตางๆ นอกจากน*น เรายงตองใชพลงงาน เพ%อใหเกดความรอน แสงสวาง และความเยนในสานกงานและอปกรณเคร%องใชสานกงานตางๆ ลวนเปนปจจยสาคญของกระบวนการ กลมบรษทใหความสาคญกบประเดนตอไปน* เพ%อมองหาระบบท%จะชวยลดส%งกระทบจากส%งแวดลอม ดงน*น เพ%อสงเสรมและสนบสนนใหเกดความตระหนกรในเร%องส%งแวดลอมในองคกร กลมบรษทจงเนนแนวคดการ “ลด ใชซ* า และนากลบมาใชใหม” ในการดาเนนธรกจ

การรกษาส%งแวดลอมในการดาเนนงาน 1. แสงสวาง

กลมบรษทสนบสนนใหมการใชหลอดไฟแบบประหยดพลงงาน และมการแบงพ*นท%ออกเปนสวนๆ เพ%อใหสามารถปดไฟไดหากไมจาเปนตองใช และต*งแตป 2552 เปนตนมา บรษทฯ กได ทาการปดไฟทกคร* งในชวงพกกลางวน และชวงนอกเวลางาน

2. เคร%องปรบอากาศ

มการตดต*งเคร%องปรบอากาศในท%วท*งอาคารสานกงาน และเพ%อใหเคร%องปรบอากาศทางานไดอยางเตมประสทธภาพ บรษทฯ ไดต*งอณหภมของเคร%องปรบอากาศไวท%ประมาณ 25 องศาเซลเซยส เพ%อใหสรางสภาพบรรยากาศท%เหมาะสมกบการทางาน และบรษทฯ กจะทาการปดเคร%องปรบอากาศทกคร* งในชวงพกกลางวน และในชวงเยนหลงเลกงาน

3. กระดาษ

บรษทฯ มองหาวธท%จะลดปรมาณการใชกระดาษและนากระดาษท%ใชแลวกลบมาใชใหมใหมากข*น บรษทฯ มงม%นท%จะลดยอดการส%งซ*อกระดาษ และสนบสนนพนกงานใหนากระดาษท%ใชแลวกลบมาใชใหม นอกจากน* พนกงานไดรบการสนบสนนใหใชการส%อสารแบบอเลกทรอนกสในรปแบบของอเมล และการแสกนเอกสารแลวเกบในรปแบบ อเลกทรอนกส

โดยในป 2553 กลมบรษทไดตดต*งระบบการขอและการอนมตวนลา หรอการหาขอมลหรออพเดทขอมลพนกงานผานระบบออนไลน ตลอดจนใชอปกรณในการแสกนเอกสาร และเกบเอกสารในรปแบบอเลกทรอนกส นอกจากน* บรษทฯ ยงรณรงคใหมการใชกระดาษรไซเคลสาหรบเอกสารใชงานและรวบรวมบรจาคกระดาษท%ใชแลวใหกบสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย

4. ขยะ

ขยะท%วไปในสานกงานของท*งกลม จะถกเกบและกาจดโดยพนกงานทาความสะอาดทกวน และนาไปท%เคร%องอดขยะเพ%อทาการกาจดขยะ โดยบรษทเกบขยะท%ทาสญญาวาจางไว หรอพนกงานของรฐท%จะเขามาเกบขยะทกสปดาห

5. กองเรอของบรษทฯ

โทรเซนชปป* ง ไดใหความสาคญกบการมสวนในการลดสภาวะผลกระทบจากบรรยากาศของโลกท%กาลงเปล%ยนแปลงไปสสภาวะเรอนกระจก

Page 117: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 116 -

โทรเซนชปป* ง ไดคานงถงความมสวนรวมและรบผดชอบตอผลกระทบดงกลาว จงมมาตรการท%จะชวยลดผลกระทบสภาวะเรอนกระจกดงตอไปน*

ก. มการสรางจตสานกของกองเรอในการลดปรมาณการปลอยกาซท%มผลกระทบส อากาศและการตรวจเชคปรมาณการปลอยกาซของเรอแตละลา

ข. จดทาแผนกลยทธและปฏบตการลดปรมาณการปลอยกาซสาหรบกองเรอดงน* • การใชน* ามนเช*อเพลงท%มสวนผสมของซลเฟอรท%ต %ากวา • การทดลองใชน* ายาพเศษผสมในน* ามนเช*อเพลงเพ%อชวยใหการเผาไหมสมบรณย%งข*น

และลดความส*นเปลองของน* ามนเช*อเพลงลง • ใชระบบการควบคมการใชปรมาณน* ามนหลอล%น (Alpha Lubricator) ของเช*อสบเคร%องจกรใหญ

เพ%อลดปรมาณกาซเสยจากการเผาไหม • เพ%มความถ%ในการขดลางตวเรอและใบจกร เพ%อลดแรงเสยดทานขณะเร%มว%ง • ทดสอบกระบวนการขดลางตวเรอ !FF% และใชสท%ลดแรงเสยดทานของน* าทะเล • ศกษาความเปนไปไดของการใชแรงลมขบเคล%อนตวเรอ โดยใช Sky Sail

นอกจากน* โทรเซนชปป* ง ปฏบตตามกฎ MARPOL Annex VI ในการใชเช*อเพลงซลเฟอรต%าสาหรบ

เรอทกลาในกองเรอ ท*งในขณะท%เรออยในเขตบงคบการปลอยแกสและเขตท%วโลก โดยใหการสนบสนนอยางเตมท%ในแผนการจดการใชพลงงานอยางมประสทธภาพสงสด เพ%อลดการเกดกาซคารบอนไดออกไซด รวมถงปฏบตตามกฎของ IMO อยางเครงครดในการจดการเปล%ยนถายน* าถวงเรอ เพ%อรกษาระบบนเวศในทะเล

เรอทกลาของกองเรอโทรเซนชปป* ง จะเดนเรอดวยความเรวท%ประหยดพลงงานและมประสทธภาพ

สงสด โดยเราประหยดเช*อเพลงดวยการเดนเคร%องกาเนดไฟฟาเคร%องเด%ยวในขณะท%เดนเรออยกลางทะเล มการใชพลงงานเคมเพ%อเพ%มประสทธภาพของการเผาไหมของเคร%องยนต และคอยดแลตดตาม รกษาดวยการซอมบารงเคร%องจกรอยางเครงครด เพ%อใหเคร%องทางานไดอยางเตมประสทธภาพสงสด

บรษทฯ มการตดต*งอปกรณ Mewis Duct ใหกบเรอสองลา ซ%งคาดวา จะชวยลดปรมาณการใชการ

ขบเคล%อนยนตดเซล ลดการใชเช*อเพลง ตลอดจนลดการปลอยกาซไนโตรเจนออกไซด และคารบอนไดออกไซดไดอยางมประสทธภาพ ท*งน* เรอตางๆ ท%สรางข*นหลงจากป 2543 จะตองไดรบการตดต*งหวฉดเช%อเพลงใหเหมาะกบเคร%องยนตรนใหม ซ%งเปนไปตามกฎของ MARPOL Annex VI ในการลดปรมาณกาซไนโตรเจนออกไซด นอกจากการดาเนนการลกษณะเชนน*แลว กองเรอของบรษทฯ ยงมการใชสกนเพรยง ปลอดสารดบก ระหวางท%นาเรอเขาอเพ%อซอมบารงรกษาอกดวย

Page 118: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 117 -

�. การควบคมภายใน

คณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผจดการใหญและประธานเจาหนาท2บรหาร ผบรหารระดบสงและพนกงานของบรษท ไดใหความสาคญอยางมากกบการท2บรษทมการจดวางระบบการควบคมภายในท2เหมาะสม เพ2อสรางความม2นใจตอการทางานท2มประสทธภาพและประสทธผลเพ2อใหสามารถบรรลเปาหมายในทางธรกจ การใหความเช2อม2นตอรายงานทางการเงน และการปฏบตตามกฎระเบยบและขอบงคบทางกฎหมายท2เก2ยวของ โครงสรางของการควบคมภายในของบรษทฯ ประกอบดวยการจดใหมโครงสรางองคกรท2ชดเจนในเร2องการกาหนดอานาจหนาท2และความรบผดชอบ การมอบหมาย และการแบงแยกหนาท2ท2เหมาะสมและมระบบและวธการควบคมภายในท2รดกม

ฝายตรวจสอบภายในเปนหนวยงานท2มความเปนอสระ และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ฝายตรวจสอบภายในทาหนาท2ในการสนบสนนการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษทฯ โดยการทาการประเมนความเหมาะสมของระบบการควบคมท2บรษทฯ วางไวอยางสม2าเสมอ ตรวจสอบประเดนท2สาคญทางการบญชและการเงน การปฏบตตามกฎหมาย ขอบงคบ และกฎระเบยบท2เก2ยวของ และการกาหนดนโยบายและวธการบรหารความเส2ยงทางธรกจและทางการเงนของผบรหาร เพ2อใหความม2นใจไดวาการควบคมภายในท2วางไวเหมาะสม เพยงพอ และมประสทธภาพ ประเดนท2พบจากการตรวจสอบจะมการแจงใหหนวยงานท2เก2ยวของรบทราบ เพ2อหาแนวทางแกไขหรอปรบปรงใหดข?นภายในระยะเวลาท2กาหนด ฝายตรวจสอบภายในจะตดตามการแกไขหรอปรบปรงตามท2ไดตกลงไว และนาเสนอผลการแกไขหรอปรบปรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษทฯ ตอไป

บรษทฯ มระบบการควบคมภายในและการบรหารความเส2ยง โดยปฏบตตามกรอบโครงสรางการควบคมภายในซ2งอางองตามองตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซ2งสมพนธกบการดาเนนธรกจและกระบวนการบรหารงานของบรษทฯ บรษทฯ ใหความสาคญใน � องคประกอบท2สาคญ ดงน? 1. สภาพแวดลอมภายในองคกร

บรษทฯ สนบสนนใหมสภาพแวดลอมการทางานท2ด โดยมการกาหนดนโยบาย การวางแผน การดาเนนการการควบคม การตดตามท2เหมาะสม มการจดโครงสรางการบรหารท2ด ยดม2นในปรชญาและจรรยาบรรณธรกจ โดยบรษทฯ คาดหมายใหผบรหารระดบสงเปนตวอยางท2ดในเร2องความซ2อสตยและจรยธรรมแกพนกงานทกคน มการปฏบตตอผมสวนไดสวนเสยโดยคานงถงความเปนธรรมตอทกฝายตามหลกบรรษท ภบาลท2ด

คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงต?งใหคณะกรรมการตรวจสอบตดตาม ดแลและควบคมการจดทารายงานทางการ

เงนของบรษทฯ และความมประสทธภาพของระบบการควบคมภายในท2เก2ยวของ การกาหนดอานาจหนาท2และความรบผดชอบของพนกงานในแตละระดบถกกาหนดข?นอยางชดเจน พ?นฐานท2

สาคญของคณภาพในการทางานไดถกอธบายไวในคมอพนกงาน (Code of Conduct) สาหรบพนกงานทกคน โดยเนนการสรางสานกถงความรบผดชอบตอลกคา การทางานใหบรรลเปาหมายรวมกน การใหความเคารพซ2งกนและกน การทางานรวมกนและเช2อม2นซ2งกนและกน นอกจากน? เปาหมายและวธท2จะบรรลเปาหมายทางธรกจของบรษทฯ ไดถกวางแผนและกาหนดเปนแนวทางไวสาหรบพนกงานทกคนรวมกนปฏบตตาม โดยการตดตามประเมนผลอยางใกลชดจากฝายบรหาร นอกจากน?บรษทฯ ไดจดใหมการจดทาขอบเขตอานาจหนาท2เฉพาะตาแหนง (Job description) ของทกตาแหนงงาน การ

Page 119: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 118 -

กาหนดขอบเขตลกษณะงาน (Job specification) และการมอบหมายอานาจหนาท2และความรบผดชอบในแตละตาแหนงงานอยางเหมาะสม บรษทฯ ตระหนกถงความสาคญของการกาหนดสภาพแวดลอมของการควบคมท2เหมาะสมจะนาไปสความมประสทธภาพและประสทธผลขององคกร

2. การประเมนความเส ยง

ผบรหารระดบสงของบรษทฯ ไดมการทบทวนนโยบาย แนวทาง และแผนการบรหารจดการความเส2ยงอยางสม2าเสมอ นอกจากน? ผบรหารและพนกงานทกคนไดรบการสนบสนนใหมความเขาใจและตระหนกถงความสาคญของการบรหารจดการความเส2ยง เพ2อลดระดบผลกระทบ หรอปองกนไมใหเกดข?นอยางทนทวงท ท?งน? บรษทฯ ไดสนบสนนใหมการตระหนกถงความรบผดชอบรวมกนของพนกงานทกคนตอการบรหารจดการความเส2ยงสาคญ ท2มผลกระทบตอเปาหมายเชงกลยทธขององคกร โครงสรางการบรหารจดการความเส2ยงไดจดวางอยางมแบบแผน มาตรการและแผนการบรหารความเส2ยงไดถกกาหนดจากปจจยความเส2ยงท2อาจเกดข?นตอธรกจ เปาหมาย และการดาเนนงานของบรษทฯ ท?งจากปจจยภายในและปจจยภายนอก การประเมนความเส2ยงท2อาจเกดข?นยงนามาถงเปาหมายของการควบคมบรหารความเส2ยงโดยการใชวธการควบคมตางๆ ท2เหมาะสม แผนการบรหารความเส2ยงจะถกตดตามและทบทวนความเหมาะสมอยางรอบคอบกอนจะใหกบคณะกรรมการบรษทฯ โดยคณะกรรมการของบรษทฯ ไดมการแตงต?งคณะกรรมการบรหารความเส2ยง ทาหนาท2ในการดาเนนการทบทวนกรอบนโยบายการบรหารความเส2ยง และโครงสรางการบรหารความเส2ยง รวมท?งใหขอเสนอแนวทางในการบรหารความเส2ยงท2สอดคลองตอทศทางกลยทธการดาเนนงานและแผนธรกจ พรอมกากบดแลตดตามและสอบทานการรายงานการบรหารความเส2ยงท2สาคญ เพ2อใหสอดคลองกบมาตรฐานและสภาพแวดลอมท2เปล2ยนแปลงไป

3. กจกรรมการควบคม

บรษทฯ ไดมการกาหนดอานาจและการอนมตในแตละแผนก เปนไปอยางเหมาะสม และไดทาการตดตามตรวจสอบอยางสม2าเสมอ การทารายการธรกรรมระหวางบรษทฯ และบคคลท2เก2ยวของกน รวมท?งขอตกลงตางๆ ทางการคาไดมการควบคมดแลอยางระมดระวงและรอบคอบ เสมอนหน2งวาธรกรรมและขอตกลงน?นไดถกทากบบรษทอ2นๆ ตามปกตในทางการคา และเปนไปตามขอกาหนดของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และหนวยงานกากบดแลอ2นๆ ท2เก2ยวของ นอกจากน? บรษทฯ ยงไดใหความสาคญในการดแลใหมระบบการควบคมภายในท2เหมาะสมตอการดาเนนงาน เพ2อใหม2นใจวาพนกงานสามารถปฏบตงานอยางมประสทธภาพ ไดมการกาหนดระดบอานาจและหนาท2ของพนกงานระดบปฏบตการ และระดบบรหารอยางเหมาะสม ชดเจน รวมท?งการแบงแยกหนาท2ระหวางหนวยงานปฏบตการ หนวยงานควบคมดแล และหนวยงานตรวจสอบและประเมนเพ2อใหมการรกษาระดบการถวงดลและการตรวจสอบท2เหมาะสม การจดใหมการระบบการควบคมดแลการใชงานและบารงดแลรกษาทรพยสนของบรษทฯ อยางเหมาะสม นอกจากน? บรษทฯ ยงกาหนดใหมระบบการควบคมภายในท2เหมาะสมสาหรบแผนกการเงนและบญช เพ2อใหมระบบการรายงานทางการเงนท2ชดเจนและเพยงพอเสนอตอฝายบรหารท2เก2ยวของ 4. ขอมลและการตดตอส อสาร

ระบบสารสนเทศไดรบการพฒนาเพ2อประสทธภาพในการดาเนนธรกจ และตอบสนองความตองการของฝายบรหาร บรษทฯ ยงใหความสาคญเก2ยวกบความถกตอง เช2อถอไดและทนตอเวลาของขอมลสารสนเทศ รวมถงการส2อสาร

Page 120: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 119 -

ขอมล ท?งน?วตถประสงคหลกกเพ2อความถกตอง และทนเวลาของขอมลท2จะนามาใชประกอบการตดสนใจ มระบบการรกษาความปลอดภยของขอมล และการกาหนดแผนสารองฉกเฉนท2มประสทธภาพ สาหรบปองกนในเร2องความปลอดภยของระบบสารสนเทศขณะท2มอบตภยรายแรงจนระบบไมสามารถปฏบตงานได นอกจากน?บรษทฯ ยงมระบบการจดเกบขอมลท2สามารถตรวจสอบความถกตองยอนหลงได บรษทฯ ไดดาเนนการตามพระราชบญญตวาดวยการกระทาความผดเก2ยวกบคอมพวเตอร ในการจดเกบขอมลจราจรทางคอมพวเตอรตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการส2อสาร บรษทฯ ยงไดลงทนเพ2อสรางระบบการส2อสารท2มประสทธภาพท?งจากภายในและภายนอกบรษทฯ รวมท?งจดใหมการส2อสารภายในองคกรผานชองทางหลายชองทาง เชนการประชมบรษทฯ ทกๆ ไตรมาส ระบบเครอขายคอมพวเตอรภายในองคกร และอเมล การบนทกรายการทางบญชเปนไปตามมาตรฐานการบญชท2รบรองท2วไป และมการบนทกขอมลใหเปนปจจบนอยางสม2าเสมอ

5. การตดตามผล

จากระบบขอมลในปจจบนท2สามารถใหขอมลท2เช2อถอไดและทนตอเวลา ทาใหฝายบรหารและคณะกรรมการบรษทฯ สามารถควบคมและตดตามผลการดาเนนงานผานรายงานทางการเงนไดอยางมประสทธภาพ เพ2อชวยสนบสนนใหบรรลวตถประสงคในการดาเนนธรกจ ในขณะเดยวกนกสามารถสอบทาน ประเมน และใหคาแนะนาเพ2อปรบปรงแผนธรกจผานกระบวนการกากบดแลโดยฝายตรวจสอบภายในทาการตรวจสอบการปฏบตงานอยางตอเน2องตลอดท?งป

ฝายตรวจสอบภายในปฏบตงานตามแผนการตรวจสอบประจาปท2ไดรบการอนมต และตดตามผลจากคณะ

กรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบซ2งทาข?นจากผลการประเมนและวเคราะหความเส2ยงของบรษทฯ รวมถงลาดบความสาคญของบรษทยอยในกลมบรษทฯ กลมธรกจหลกและกระบวนการท2เก2ยวของ ผลของการตรวจสอบ การตดตามการปรบปรงแกไขจะนาเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ จนถงปจจบน ผลการตรวจสอบไมพบขอบกพรองของการควบคมภายในท2มสาระสาคญ อยางไรกตาม ไดมการเสนอแนะการปรบปรงระบบการควบคมภายในบางจดท2ตรวจพบ ฝายตรวจสอบภายในยงไดสอบทานระบบการปฏบตงานหลกและกจกรรมทางการเงนท2สาคญ เพ2อใหม2นใจวามการดาเนนงานอยางมประสทธภาพและเปนไปตามขอกาหนดของกฎหมาย `.! หวหนางานตรวจสอบภายในและหวหนางานกากบดแลการปฏบตงานของบรษท

นางสาวรญชนภาว แดงนอย ไดรบการแตงต?งใหดารงตาแหนงกรรมการฝายตรวจสอบภายใน เม2อเดอนกนยายน b��� ภายหลงจากการพจารณาคดเลอกผท2มคณสมบตถกตอง ครบถวนอยางรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมมตเหนวานางสาวรญชนภาว มความร ความสามารถ และประสบการณการทางานท2เหมาะสมกบการดารงตาแหนงกรรมการฝายตรวจสอบภายในของบรษทฯ ในระหวางป นางสาวรญชนภาว ไดนาเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบถงแนวทางและวธการปฏบตงานของฝายตรวจสอบภายในเพ2อใหการทางานเปนไปอยางมประสทธภาพและมประสทธผล ท?งกจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยใหความสาคญกบบรษทยอยหรอหนวยงานท2มความเส2ยงสงจากการประเมนความเส2ยงของบรษทฯ และในการใหคาปรกษาแกหนวยงานตางๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะทาการประเมนผลการปฏบตงานของนางสาว รญชนภาวรวมกบกรรมการผจดการใหญและประธานเจาหนาท2บรหาร ในชวงเวลาของการประเมนผลงานประจาปของบรษทฯ นางสาวอไร ปล?มสาราญ ดารงตาแหนงหวหนางานกากบดแลการปฏบตงานของบรษท โดยรายละเอยดเก2ยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายในและหวหนางานกากบดแลการปฏบตงานของบรษท มรายละเอยดในเอกสารแนบ c

Page 121: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 120 -

��. รายการระหวางกน รายการระหวางกนของบรษทฯ กบบรษทยอย ไดแสดงไวในหมายเหตประกอบงบของงบการเงนรวมของบรษทฯ แลว ท0งน0 รายการระหวางกนซ2งมสาระสาคญของบรษทฯ และบรษทยอยกบบรษทรวม หรอกจการรวมคา และรายการระหวางกนกบบคคลท2อาจมความขดแยงมดงตอไปน0

บรษท บรษทท2เก2ยวของ ความสมพนธ ลกษณะรายการ มลคารายการ (บาท) นโยบายการคดราคา :; กนยายน <��� :; กนยายน <���

!. บรษท บาคองโค Thoresen - Vinama TTA ถอหนรอยละ !;; บรษท บาคองโค จากด ใหเชาพ0นท2 !K,<M:,N<O K,���,!O; ราคาใกลเคยงกบราคาตลาด จากด Agencies Co., Ltd. ในบรษท โซลอาโด โรงงานกบ Thoresen Vinama (บนทกเปนรายได (บนทกเปนรายได โฮลด0งส พทอ แอลทด Agencies Co., Ltd. คาเชา) คาเชา) และบรษท โซลอาโด โฮลด0งส พทอ แอลทด ถอหนรอยละ 100 ใน บรษท บาคองโค จากด และ TTA ถอหนรอยละ �; ในบรษท โทรเซน (อนโด ไชนา) เอส.เอ. และบรษท โทรเซน (อนโดไชนา) เอส.เอ. ถอหนรอยละ 49 ใน Thoresen - Vinama Agencies Co.,Ltd. TTA ถอหนทางออม ในท0งสองบรษท

Page 122: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 121 -

บรษท บรษทท2เก2ยวของ ความสมพนธ ลกษณะรายการ มลคารายการ (บาท) นโยบายการคดราคา

:; กนยายน <��� :; กนยายน <��� <. Subtech Ltd. Zamil Mermaid TTA ถอหนรอยละ �K.!N Zamil Mermaid Offshore Services 1,540,000,137 - ราคาตามท2ตกลงกนระหวาง Subtech Offshore Services ในบรษท เมอรเมด Co. (LLC) วาจาง Subtech Ltd. เพ2อ (บนทกเปนรายได (ไมมรายการเกดข0น Ltd. กบ Zamil Mermaid Offshore Co. (LLC) มารไทม จากด (มหาชน) ใหบรการสารวจใตน0 า ซอมแซม จากการใหบรการ) ระหวางป <��5) Services Co. (LLC) ซ2งเปนราคาปกตท2 โดยบรษท เมอรเมด และซอมบารง แก บรษท Saudi ใหกบบคคลภายนอก มารไทม จากด (มหาชน) Aramco ถอหนรอยละ 100 ใน Subtech Ltd. และ ถอหน รอยละ 40 ใน Zamil Mermaid Offshore Services Co. (LLC) :. บรษท เมอรเมด บรษท กลฟ เอเจนซ2 TTA ถอหนรอยละ บรษท เมอรเมด มารไทม จากด 23,846,878 24,316,792 ราคาปกตท2ใหกบบคคลภายนอก มารไทม จากด คมปะน (ประเทศ �K.!N ในบรษท เมอรเมด (มหาชน) วาจางบรษท กลฟ เอเจนซ2 (บนทกเปนคาใชจาย (บนทกเปนคาใชจาย (มหาชน) ไทย) จากด มารไทม จากด (มหาชน) คมปะน (ประเทศไทย) จากด ดาน ในการบรการจาก ในการบรการจาก และถอหนรอยละ �! ใน การออกของจากทาเรอ และการ ธรกจนอกชายฝ2ง) ธรกจนอกชายฝ2ง) บรษท กลฟ เอเจนซ2 ขนสงสนคา คมปะน (ประเทศไทย) จากด

Page 123: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 122 -

บรษท บรษทท2เก2ยวของ ความสมพนธ ลกษณะรายการ มลคารายการ (บาท) นโยบายการคดราคา

:; กนยายน <��� :; กนยายน <��� N. บรษท โซลอาโด บรษท โทรเซน TTA ถอหนรอยละ !;; บรษท โซลอาโอ โฮลด0งส พทอ 17,822,560 15,558,394 เปนราคาตามท2ตกลงกน โฮลด0งส พทอ (อนโดไชนา) ในบรษท โซลอาโด แอลทด จางบรษท โทรเซน (อนโด (บนทกเปนคาใชจาย (บนทกเปนคาใชจาย แอลทด เอส.เอ. โฮลด0งส พทอ แอลทด ไชนา) เอส.เอ. ดานการบรหารและ การบรหาร) การบรหาร) และถอหนรอยละ �; ใน การจดการในบรษท บาคองโค จากด บรษท โทรเซน ในเวยดนาม ซ2งเปนบรษทยอยท2ถอ (อนโดไชนา) เอส.เอ. หนรอยละ !;; โดยบรษท โซลอาโอ โฮลด0งส พทอ แอลทด �. Subtech Ltd. Zamil Mermaid TTA ถอหนรอยละ �K.!N Zamil Mermaid Offshore Services 1,043,583,599 - ราคาตามท2ตกลงกนระหวาง Subtech Offshore Services ในบรษท เมอรเมด Co. (LLC) วาจาง Subtech Ltd. เพ2อ (บนทกเปน (ไมมรายการเกดข0น Ltd. กบ Zamil Mermaid Offshore Co. (LLC) มารไทม จากด (มหาชน) ใหบรการสารวจใตน0 า ซอมแซม ลกหน0การคา) ระหวางป <��5) Services Co. (LLC) ซ2งเปนราคาปกตท2 โดยบรษท เมอรเมด และซอมบารง แก บรษท Saudi ใหกบบคคลภายนอก มารไทม จากด (มหาชน) Aramco ถอหนรอยละ 100 ใน Subtech Ltd. และ ถอหน รอยละ 40 ใน Zamil Mermaid Offshore Services Co. (LLC)

Page 124: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 123 -

บรษท บรษทท2เก2ยวของ ความสมพนธ ลกษณะรายการ มลคารายการ (บาท) นโยบายการคดราคา

:; กนยายน <��� :; กนยายน <��� �. บรษท เมอรเมด บรษท กลฟ เอเจนซ2 TTA ถอหนรอยละ �K.!N บรษท เมอรเมด มารไทม จากด 5,339,066 3,773,128 ราคาปกตท2ใหกบบคคลภายนอก มารไทม จากด คมปะน (ประเทศ ในบรษท เมอรเมด (มหาชน) วาจาง บรษท กลฟ (บนทกเปนเจาหน0 (บนทกเปนเจาหน0 (มหาชน) ไทย) จากด มารไทม จากด (มหาชน) เอเจนซ2 คมปะน (ประเทศไทย) กจการท2เก2ยวของ กจการท2เก2ยวของ และถอหนรอยละ �! ใน จากด กน) กน) บรษท กลฟ เอเจนซ2 คมปะน (ประเทศไทย) จากด รายการระหวางกนกบบคคลท�อาจมความขดแยง

บรษท บรษทท2เก2ยวของ ความสมพนธ ลกษณะรายการ มลคารายการ (บาท) นโยบายการคดราคา :; กนยายน <��� :; กนยายน <���

!. บรษท โทรเซนไทย บรษท พเอม TTA และ บรษท พเอม บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส �<,M;; - ราคาปกตท2รบบรการจากบคคล เอเยนเยตซส จากด เทเลคอม จากด เทเลคอม จากด ม จากด (มหาชน) ซ0อมอถอจากบรษท (ไมมรายการเกดข0น ภายนอก (มหาชน) กรรมการรวมกนไดแก พเอม เทเลคอม จากด ระหวางป <��5) นายเฉลมชย มหากจศร นางสาวอษณา มหากจศร และนายเชย วน ฮท โจเซฟ โดยท2นายเฉลมชย มหากจศร เปนผถอหน ใหญในท0งสองบรษท

Page 125: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 124 -

บรษท บรษทท2เก2ยวของ ความสมพนธ ลกษณะรายการ มลคารายการ (บาท) นโยบายการคดราคา

:; กนยายน <��� :; กนยายน <��� <. บรษท เมอรเมด บรษท พเอม TTA ถอหนรอยละ �K.!N บรษท เมอรเมด มารไทม จากด 754,794.86 - ราคาปกตท2รบบรการจากบคคล มารไทม จากด เทเลคอม จากด ในบรษท เมอรเมด (มหาชน) บรษท เมอรเมด ออฟชอร (บนทกเปน (ไมมรายการเกดข0น ภายนอก (มหาชน) มารไทม จากด (มหาชน) เซอรวสเซส จากด และ บรษท สนทรพยถาวร) ระหวางป <��5) บรษท เมอรเมด และบรษท เมอรเมด เมอรเมด ดรลล2งค จากด ซ0อ ออฟชอร มารไทม จากด (มหาชน) โทรศพทมอถอจาก บรษท พเอม เซอรวสเซส จากด ถอหนรอยละ 100 ใน เทเลคอม จากด บรษท เมอรเมด บรษท เมอรเมด ออฟชอร ดรลล2งค จากด เซอรวสเซส จากด และ ถอหนรอยละ 95 ใน บรษท เมอรเมด ดรลล2งค จากด โดยท2บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) กบ บรษท พเอม เทเลคอม จากด ม กรรมการรวมกน คอ นายเฉลมชย มหากจศร

Page 126: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 125 -

ความจาเปนและความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน

ในกรณท2บรษทฯ หรอบรษทยอยเขาทาสญญาใดๆ กตาม หรอมการทารายการระหวางกนกบบรษทยอย บรษทรวม และ/หรอบคคลภายนอก บรษทฯ จะพจารณาถงความจาเปนและความเหมาะสมในการเขาทาสญญาน0นๆ โดยคานงถงผลประโยชนของบรษทฯ เปนหลก

มาตรการหรอข&นตอนการอนมตการทารายการระหวางกน

ในกรณท2บรษทฯ หรอบรษทยอยเขาทาสญญาใดๆ กตาม หรอมการทารายการระหวางกนกบบรษทยอย บรษทรวม บรษทท2เก2ยวของ บคคลภายนอก และ/หรอบคคลท2อาจมความขดแยง เพ2อประโยชนของบรษทฯ คณะกรรมการบรษทฯ กาหนดใหตองปฎบตตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เร2องการเปดเผยขอมลและการปฎบตการของบรษทจดทะเบยนในรายการท2เก2ยวโยงกน และใหมราคาและเง2อนไขเสมอนการทารายการกบบคคลภายนอก และทาเพ2อผลประโยชนสงสดของบรษทฯ และผถอหน โดยกรรมการ ผบรหาร หรอพนกงานท2มสวนไดเสยในรายการน0นจะตองไมมสวนในการพจารณาอนมต

นโยบายการทารายการระหวางกนในอนาคต

กรรมการตรวจสอบและบรษทฯ จะรวมกนดแลรายการระหวางกนดงกลาวท2อาจเกดข0นในอนาคตวาจะเปนรายการท2มความจาเปนและใหเปนไปในราคาท2ยตธรรม

Page 127: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 126 -

��. ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน ��.� งบการเงน ก. สรปรายงานการสอบบญชของผตรวจสอบบญชในรอบ # ปท%ผานมา จากรายงานของผตรวจสอบบญชของบรษทส,นสด ./ กนยายน 0���, 0��� และ 0��4 ผตรวจสอบบญชไมมความเหนใดๆ ท:เปนขอจากดในการตรวจสอบบญชของบรษท โดยผตรวจสอบบญชของบรษทไมพบส:งท:เปนเหตทาใหเช:อไดวางบการเงนรวมระหวางกาลและงบการเงนระหวางกาลเฉพาะบรษท ณ วนท: 30 กนยายน 255� ไมถกตองตามท:ควรในสาระสาคญตามหลกการบญชท:รบรองท:วไป และไดมความเหนวางบการเงนรวมและงบการเงนของบรษทในรอบปบญชส,นสด ./ กนยายน 0���, 0��� และ 0��4 แสดงฐานะทางการเงน และผลการดาเนนงานและกระแสเงนสด โดยถกตองตามท:ควรในสาระสาคญตามหลกการบญชท:รบรองท:วไป

Page 128: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 127 -

ข. ตารางสรปงบการเงนรวม

สน ทรพย

(ปรบ ปรงใหม) .

พนบ าท % พนบาท % พนบาท %

สนทรพยหมนเวยน

เ งนสดและเ งน ฝากธนาคาร 3,797,378 7.91 3,589,424 8.80 7,458,387 17.31

เ งนฝากสถาบนการเงนตดภาระ - - - - - -

เ งนลงทนระยะส%น 983,932 2.05 802,920 1.97 503,207 1.17

ลกหน% การค า 2,719,103 5.66 2,665,169 6.53 3,966,227 9.20

ลกหน, อ:น 717,132 1.49 426,494 1.05 841,457 1.95

ลกหน% กจการท, เก, ยวข องก น 291,060 0.61 62,062 0.15 5,222 0.01

ส วนของลกหน% ระยะยาวกจการท,เ ก,ยวข องกน 0.00

ท,ถงกา หน ดชา ระภายในหน, ง ป 30,930 0.06 31,251 0.08 - -

ส วนของเงนใหกระยะยาวแกกจการท, เก, ยวข องก นท,ถ งกา หน ดชาระภายในหน, งป3,323 0.01 3,323 0.01 2,573 0.01

ต น ทนสญญารอการตดบญ ช 0 0.00 277,459 0.68 261,202 0.61

วส ดและของใชส% นเปลองสาหรบเรอเดนท ะเล 2,646,092 5.51 2,212,370 5.42 1,755,946 4.07

ส นทรพยหมนเวยนอ,น 446,816 0.93 446,155 1.09 560,746 1.30

รวมสนทรพยหมนเวย น 11,635,766 24.22 10,516,627 25.78 15,354,967 35.63

สวน ของลกหน%ระยะยาวกจการท,เก, ยวของก น 31,251 0.07 - - - -

เ งนใหก ระยะยาวแ กบรษท ท,เ ก,ยวของก น 554,780 1.16 - - - -

เ งนลงทนระยะยาว 3,739,363 7.79 3,856,023 9.45 5,038,666.00 11.69

คาความนยม 3,817,460 7.95 1,478,996 3.63 968,661.00 2.25

สนทรพยไมมตวตน 607,527 1.26 497,506 1.22 316,428.00 0.73

ท, ดน 622,891 1.30 608,871 1.49 606,808.00 1.41

อาคาร 1,215,169 2.53 1,258,149 3.08 1,397,479.00 3.24

ส วนปรบ ปรงอาคาร 179,777 0.37 192,537 0.47 198,821.00 0.46

เ รอเดน ทะเล 26,517,253 55.21 25,099,395 61.52 26,687,688.00 61.93

เคร,องตกแตง ตดต % งและอปกรณ เคร,องใช 3,319,871 6.91 3,448,003 8.45 3,917,154.00 9.09

รถยนต 115,927 0.24 118,867 0.29 141,305.00 0.33

เ รอยนต 2,209 0.00 2,185 0.01 27,575.00 0.06

เ รอขนถานหน 138,574 0.29 139,907 0.34 140,374.00 0.33

คาใช จายในการซอมเรอคร% งใหญ 948,854 1.98 948,438 2.32 1,706,007.00 3.96

เ งนมดจาซ%อ เรอ 0 - 0 - - -

งานระหวางกอสราง 2,810,832 5.85 2,879,386 7.06 206,302.00 0.48

หกคาเ ส,อมราคาส ะสม ( 8,495,681) (17.69) (9,818,322) (24.07) 9,796,868.00- (22.74)

หกคาเ ผ,อการด อยคาของสนทรพย (373,492) (0.78) (892,879) (2.19) 4,298,108.00- (9.97)

ท, ดน อาคารและอป กรณ - สทธ 27,002,184 56.22 23,984,537 58.79 20,934,537.00 48.58

สนทรพยอ,น 644,060 1.34 463,536 1.14 478,130.00 1.11

รวมสนทรพย 48,032,391 100.00 40,797,225 100.00 43,091,389 100.00

ณ วนท'

30 กนยายน พ.ศ. 2556

บรษท โท รเซนไทย เอ เยนตซส จา กด (มหาชน ) และบรษทยอย

งบดล ณ วนท' 30 กนยายน

ณ วนท'

30 กน ยายน พ.ศ. 2555

ณ วนท'

30 กน ยายน พ.ศ. 2554

Page 129: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 128 -

หน7สนและสวนของผถอหน

(ปรบปรงใหม) .

พนบาท % พนบาท % พนบาท %

หน7สนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญชธนาคาร 2,292 0.00 7,230 0.02 12,140 0.03

เงนกระยะส%น 1,410,277 2.94 1,263,004 3.10 1,168,349 2.71

เจาหน%การคา - อ,น 838,130 1.74 1,269,526 3.11 1,382,044 3.21

เจาหน% อ,น 139,149 0.29 64,493 0.16 71,835 0.17

เจาหน%การคา - บรษทท,เก,ยวของกน 7,173 0.01 11,632 0.03 14,314 0.03

เงนรบลวงหนาจากลกคา 375,787 0.78 225,776 0.55 166,686 0.39

เงนกระยะส%น - บรษทท,เก,ยวของกน 4,500 0.01 - - 0 -

สวนของหนกแปลงสภาพระยะยาวท,ถงกาหนดชาระภายในหน,งป1,205,741 2.51 - - 0 -

สวนของเงนกระยะยาวท,ถงกาหนดชาระภายในหน,งป1,066,487 2.22 3,323,638 8.15 2,283,851 5.30

ภาระผกพนผลประโยชนเม,อเกษยณอายท,ถงกาหนดชาระภายในหน,งป61,031 0.13 - - 0 -

เงนคาหนคางชาระท,ถงกาหนดชาระภายในหน,งป - - 33,792 0.08 34,408 0.08

ภาษเงนไดนตบคคลคางจาย 151,282 0.31 62,826 0.15 158,174 0.37

คาใชจายคางจาย 887,365 1.85 880,555 2.16 1,432,126 3.32

หน% สนหมนเวยนอ,น 268,758 0.56 224,479 0.55 281,298 0.65

รวมหน7สนหมนเวยน 6,417,972 13.36 7,366,951 18.06 7,005,225 16.26

เงนกระยะยาวจากบรษทท,เก,ยวของกน - - - - - -

หนกแปลงสภาพ 3,994,284 8.32 3,995,530 9.79 3,996,772 9.28

เงนคาหนคางชาระ - - 42,020 0.10 42,786 0.10

เงนกระยะยาว 6,697,843 13.94 5,399,183 13.23 6,637,193 15.40

ภาระผกพนผลประโยชนเม,อเกษยณอาย 106,321 0.22 100,473 0.25 108,640 0.25

รวมหน7สน 17,216,420 35.84 16,904,157 41.43 17,790,616 41.29

สวนของผถอหนสวนนอย 5,353,062 11.14 5,213,092 12.78 7,359,981 17.08

สวนของผถอหน

ทนจดทะเบยน 833,004 783,004 1,132,807

ทนท,ออกและเรยกชาระแลว

หนสามญ 708,004 1.47 708,004 1.74 991,838 2.30

หนบรมสทธ - - - - -

เงนคาหนรบลวงหนา - - - - -

สวนเกนมลคาหน 1,540,410 3.21 1,540,410 3.78 5,232,142 12.14

สวนเกนมลคาหนสามญในบรษทยอย 2,564,207 5.34 2,488,790 6.10 2,488,790 5.78

ผลตางของการแปลงคาเงนลงทนในบรษทยอยในตางประเทศ(782,154) (1.63) (2,299,512) (5.64) (1,906,789) (4.42)

กาไร(ขาดทน)ท,ยงไมรบรจากมลคาหลกทรพย (4,717) (0.01) 9,853 0.02 (17,850) (0.04)

สารองสวนทนจากการรวมสวนไดเสย (50,030) (0.10) (50,030) (0.12) (50,030) (0.12)

สารองสาหรบการจายโดยใชหนเปนเกณฑ - - 366 0.00 814 0.00

กาไรสะสม

สารองตามกฎหมาย 93,500 0.19 93,500 0.23 93,500 0.22

ยงไมไดจดสรร 21,393,689 44.54 16,188,595 39.68 11,108,377 25.78

รวมสวนของผถอหน 25,462,909 53.01 18,679,976 45.79 17,940,792 41.63

รวมหน7สนและสวนของผถอหน 48,032,391 100.00 40,797,225 100.00 43,091,389 100.00

มลคาตามบญชตอหน (บาท)

มลคาท,ตราไว (บาท/หน) (**)

จานวนหนสามญปลายปถวเฉล,ย (หน) (**)

1.00

35.96 26.38

1.00

708,004,413708,004,413

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบดล ณ วนท' 30 กนยายน (ตอ)

30 กนยายน พ.ศ. 2556

ณ วนท'

30 กนยายน พ.ศ. 2554

ณ วนท'

30 กนยายน พ.ศ. 2555

ณ วนท'

20.71

1.00

866,439,359

Page 130: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 129 -

(ปรบ ปรงใ หม) .

พนบ าท % พนบาท % พนบาท %

รายได

รายไดจากการบรการ

คาระวาง 5,430,100 30.91 3,528,456 21.58 4,746,612 25.71

คาบรการจากธรกจนอกชายฝ,ง 5,542,740 31.56 5,721,167 35.00 8,243,401 44.65

คาบรการอ,น และค านายห นา 342,863 1.95 316,079 1.93 332,336 1.80

รายไดจากการขาย 6,249,367 35.58 6,781,505 41.48 5,140,740 27.84

รวมรายได 17,565,070 100.00 16,347,207 100.00 18,463,089 100.00

ตน ทน

ต นท นการบ รการ

คาใช จายใน การดา เนน งาน เก, ยวกบเ รอ เดน ทะเล 5,220,014 33.70 3,188,767 23.11 4,742,727 29.75

คาใช จายบรการจากธรกจน อกชายฝ, ง 4,785,936 30.89 4,432,089 32.12 6,668,705 41.83

คาใช จายใน การใหบรการอ, นแ ละคานายห นา 119,282 0.77 109,042 0.79 144,128 0.90

ต นท นขาย 5,366,505 34.64 6,067,732 43.98 4,385,064 27.51

รวม ตน ทน 15,491,737 100.00 13,797,630 100.00 15,940,624 100.00

กา ไรข7น ตน 2,073,333 2,549,577 2,522,465

รายไดอ,นจ ากการดา เน นงาน 1,698,555 315,369 4.83 312,624 4.32

กา ไรกอน คาใ ชจ าย 3,771,888 2,864,946 2,835,089

คาใช จายใน การขาย 265,972 9.61 362,479 5.55 280,705 3.88

คาใช จายใน การบรห าร 1,947,332 70.37 1,890,679 28.95 2,055,319 28.42

การดอยคาแ ละการตดจาหน าย 553,899 20.02 4,277,362 65.50 4,894,819 67.69

รวม คาใช จาย 2,767,203 100.00 6,530,520 100.00 7,230,843 100.00

กา ไรจากก ารดา เนน งาน 1,004,685 (3 ,665,574) (4,395,754)

ส วนแบงกา ไรของบรษท รวมและกจ การรวมค า 110,229 63.64 129,426 (2.88) 254,662 (5.01)

กา ไรกอน ตนทน ทางการเงน 1,114,914 (3 ,536,148) (4,141,092)

ต น ทนท างการเ งน ( 669,740) (386.69) (753,858) 16.77 (509,625) 10.03

กา ไรกอน ภาษเ งน ได 445,174 (4 ,290,006) (4,650,717)

ภาษเงน ได ( 342,277) (197.62) (165,880) 3.69 (217,970) 4.29

กา ไรสท ธสา หรบ ป 102,897 59.41 (4 ,455,886) 99.14 (4,868,687) 95.84

ก ารป นสวน กาไรสทธสา ห รบป

สวน ท'เ ปนขอ งบรษท ใหญ 173,199 100.00 (4 ,494,434) 100.00 (5,080,218) 100.00

ส วนท,เ ปน ของผ ถอหน สวนนอย (70,302) (40.59) 38 ,548 (0.86) 211,531 (4.16)

102,897 59.41 (4 ,455,886) 99.14 (4,868,687) 95.84

กา ไร (ขาดทน ) สท ธตอห น (บาท) (*)

มลคาท, ตราไว ( บาท/หน ) (**)

จาน วนหนถวเฉล,ยถวงน% า หนก ( หน ) (**) 866,439,359

สา หรบปส7 น สดวน ท'

30 กน ยายน พ.ศ. 2556

(5 .86)

1 .00

บรษท โท รเซนไทย เอ เยน ตซส จา กด (มห าชน ) และบรษทยอ ย

งบ กาไรขาดทน

30 กน ยายน พ.ศ. 2554

0.24

1.00

708,004,413

1.00

708,004,413

สา หรบป ส7น สดวนท'

30 กน ยายน พ.ศ. 2555

(6.35)

สา หรบ ปส7นสดวนท'

Page 131: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 130 -

(หนวย : พนบาท)

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

กาไร (ขาดทน) สทธสาหรบป 445,174 (4,455,886) (4,868,687)

ปรบปรงดวย :

คาเส,อมราคา 2,387,160 1,441,412 1,484,461

คาตดจาหนายคาใชจายในการซอมเรอคร% งใหญรอตดบญช 113,133 264,526 270,221

คาตดจาหนายสนทรพยไมมตวตน 3,571 114,937 110,747

คาตดจาหนายคาใชจายจายลวงหนา 65,440 3,571 3,432

หน%สญและหน% สงสยจะสญ - 96,055 83,785

กลบรายการหน%สงสยจะสญและสารองสาหรบภาษมลคาเพ,มท,คาดวาจะไมไดรบคน (96,129) (52,486) (19,771)

การดอยคา (กลบรายการ) ของสนคาคงเหลอและวสดและของใชส%นเปลองสาหรบเรอเดนทะเล 16,761 - -

การดอยคาของลกหน% กจการท,เก, ยวของกนและเงนใหกระยะยาวแกกจการท,เก,ยวของกน - 908,081 10,123

คาเผ,อการดอยคาของสนคาคงเหลอ - 107,639 243,294

การดอยคาของเงนลงทนในบรษทรวมและกจการรวมคา - - 120,245

การดอยคาของคาความนยม 16,580 2,318,666 516,031

การดอยคาและตดจาหนายท,ดน อาคาร และอปกรณ 364,789 904,414 3,925,266

การดอยคาของสนทรพยไมมตวตน - 8,207 79,839

ขาดทนจากการตดจาหนายลกหน%คาสนไหมทดแทนและเงนมดจา 94,248 - -

ขาดทนจากการตดจาหนายภาษหก ณ ท,จาย - 16,598 -

ดอกเบ% ยจายจากหนกแปลงสภาพ 141,922 - -

ตนทนทางการเงน 477,685 753,858 509,625

ภาษเงนได - 165,880 217,970

(กาไร) ขาดทนสทธจากการจาหนายท,ดน อาคารและอปกรณและสนทรพยไมมตวตน (631,214) 23,472 (45,969)

กาไรสทธจากเงนชดเชยจากการยกเลกสญญาซ%อท,ดน อาคาร และอปกรณ - - (14,882)

เงนปนผลรบจากเงนลงทนระยะส%น (4,022) (5,845) (1,795)

เงนปนผลรบจากบรษทรวม - - -

เงนปนผลรบจากบรษทยอย - - -

กาไรจากการยกเลกหนกแปลงสภาพ - (841) -

(กาไร) จากการขายเงนลงทนในบรษทยอยและรวม 486 5 -

(กาไร)ขาดทนจากการจาหนายเงนลงทนระยะส%น (4,955) 4,904 (32,284)

สวนแบง (กาไร) ขาดทนของบรษ ทรวมและกจการรวมคา (110,229) (129,426) (254,662)

(กาไร) ขาดทนจากอตราแลกเปล, ยนท,ยงไมเกดข%นจรงจากเงนกระยะยาว 149,067 (80,668) (46,704)

(กาไร) ขาดทนจากอตราแลกเปล, ยนท,เกดข%นจรงจากเงนกระยะยาว (114,803) (15,440) -

ผลตางจากการแปลงคางบการเงนตางประเทศ (5,082) (36,754) 97,714

กาไรจากการครบกาหนดชาระตามสญญาแลกเปล,ยนสกลเงนและอตราดอกเบ%ย - (6,998) (11,653)

คาใชจายจากการจายโดยใชหนเปนเกณฑ - 366 448

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกระแสเงนสด

สาหรบป ส7นสดวนท' 30 กนยายน

Page 132: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 131 -

(หนวย : พนบาท)

กาไรสทธจากการดาเนนงานกอนการเปล' ยนแปลงในเงนทนหมนเวยน 3,309,582 2,348,247 2,376,794

เ งนทนหมนเวยน

ลกหน%การคา (1,086,536) (5,645) (786,804)

ลกหน% อ,น - 212,882 (15,749)

ลกหน%การคา - บรษ ทท,เก,ยวของกน (206,434) 15,164 (536,918)

สนคาคงเหลอ (286,871) 561,521 22,283

วสดและของใชส%นเปลองสาหรบเรอเดนทะเล 82,620 (247,235) 196,146

คาใชจายจายลวงหนา 29,664 2,093 (39,770)

สนทรพยหมนเวยนอ,น (491,901) (194,669) (63,047)

สนทรพยอ,น (110,072) 135,518 (14,673)

เจาหน%การคา (34,610) 440,971 91,116

เจาหน%การคา - บรษทท, เก, ยวของกน (92,626) 4,571 2,578

เจาหน% อ,น 38,698 (53,349) 1,239

เงนรบลวงหนาจากลกคา (39,313) (139,101) (47,073)

ภาษเงนไดนตบคคลคางจาย 115,460 (34,131) (17,321)

คาใชจายคางจาย (52,969) (13,206) 524,875

หน% สนหมนเวยนอ,น (74,125) (91,004) 54,306

ภาระผกพนผลประโยชนเม,อเกษยณอาย 11,120 (67,134) 8,317

เงนสดจากการดาเนนงาน

จายตนทนทางการเงน (533,186) (685,156) (504,752)

จายภาษเงนได (433,509) (221,380) (108,559)

เงนสดสทธไดมาในกจกรรมดาเนนงาน 144,992 1,968,957 1,142,988

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกระแสเงนสด

สาหรบป ส7นสดวนท' 30 กนยายน

Page 133: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 132 -

(หนวย : พนบาท)

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนสดจายซ%อท,ดน อาคาร และอปกรณ และสนทรพยไมมตวตน (4,122,402) (1,453,847) (1,651,519)

เงนสดจายเพ,อซอมเรอคร% งใหญ (303,666) (235,343) (760,214)

เงนสดจายเงนใหกระยะส%นแกกจการท, เก,ยวของกน - (125,666) (9,209)

เงนสดจายเงนใหกระยะยาวแกกจการท, เก, ยวของกน (232,063) - -

เงนจายลงทนในบรษทท,เก,ยวของกน (2,376,518) (87,639) (1,122,228)

เงนปนผลรบจากเงนลงทน 4,022 5,845 1,795

เงนปนผลรบจากบรษทรวม 33,924 31,668 36,855

เงนปนผลรบจากกจการรวมคา 6,727 47,896 119,644

เงนรบจากการจาหนายสนทรพยถาวร 2,199,247 9,044 367,501

เงนสดรบ(จาย)จากเงนลงทนระยะส%น 797,916 170,955 313,671

เงนรบจากการจาหนายเงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม - 584 -

เงนสดรบคนจากเงนใหกระยะส%นแกกจการท, เก, ยวของกน - - -

เงนสดรบคนจากสญญาความรวมมอทางธรกจกบกจการท,เก,ยวของกน 33,480 30,930 31,251

เงนสดรบคนจากเงนใหกระยะยาวแกกจการท, เก, ยวของกน 4,000 - 750

เงนสดสทธ (ใชไป) ในกจกรรมลงทน (3,955,333) (1,605,573) (2,671,703)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนรบ (จายคน) สทธจากเงนเบกเกนบญชธนาคาร - - -

เงนสดรบจากเงนกระยะส%นจากกจการท,เก,ยวของกน - - -

เงนสดรบจากเงนกระยะยาว 4,210,109.00 2,941,975.00 1,037,951.00

เงนสดจายสทธจากเงนกระยะส,น (192,742) (147,668) (96,715)

เงนสดจายคนเงนกระยะส%นจากกจการท,เก,ยวของกน (3,000) (4,500) -

เงนสดจายคนเงนกระยะยาวและหน% สนตามสญญาเชาการเงน (2,985,619) (1,879,533) (978,010)

เงนสดจายสาหรบการไถถอนหนกแปลงสภาพ (1,194,288) (1,130,281) -

เงนสดจายสาหรบการยกเลกหนกแปลงสภาพ - (106,088) -

เงนปนผลจายแกผถอหน (537,143) (357,481) (9,216)

เงนปนผลจายจากบรษทยอยใหแกผถอหนสวนนอย (195,073) - -

เงนสดรบจากการเพ,มทนเรอนหน - - 3,975,566.00

เงนสดรบจากการเพ,มเงนลงทนจากสวนไดเสยท,ไมมอานาจควบคมของบรษทยอย 12,863.00 - 1,464,401.00

เงนสดรบสทธจากสญญาแลกเปล,ยนสกลเงนและอตราดอกเบ%ย - 6,998.00 11,653.00

เงนสดสทธไดมา (ใชไป) ในกจกรรมจดหาเงน (884,893) (676,578) 5,405,630

เ งนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพ,มข%น(ลดลง)สทธ (4,695,234) (313,194) 3,876,915

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป 8,452,642 3,799,848 3,582,193

เงนสดลดลงจากการขายเงนลงทนในบรษทยอย (36,653) - -

ผลกระทบของอตราแลกเปล,ยนท,เปล,ยนแปลง 74,331 95,539 -

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดส7นป 3,795,086 3,582,193 7,459,108

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกระแสเงนสด (ตอ)

สาหรบป ส7นสดวนท' 30 กนยายน

Page 134: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 133 -

รายการท' มใชเงนสด

หน%สนคงคางจากการซอมเรอคร%งใหญ 8,575 445 21,525

หน%สนคงคางจากการซ%อสนทรพยถาวร 21,834 11,684 12,085

หน%สนคงคางสญญาเชาการเงน - - -

หน%สนคงคางตนทนการออกหนกแปลงสภาพ - - -

การออกหนปนผล - - -

เงนปนผลคางรบจากบรษทรวม 54,915 - -

เงนปนผลคางจาย 4,079 4,073 4,073

ลกหน%จากการเสนอขายหนใหแกบคคลในวงจากด - - 399,214

Page 135: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 134 -

สาหรบปส7นสดวนท' สาหรบปส7นสดวนท' สาหรบปส7นสดวนท'

(ปรบปรงใหม)

30 กนยายน พ.ศ. 2554 30 กนยายน พ.ศ. 2555 30 กนยายน พ.ศ. 2556

อตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)

อตราสวนสภาพคลอง เทา 1.81 1.43 2.19

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว เทา 1.40 1.09 1.90

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด เทา 0.02 0.29 0.16

อตราสวนหมนเวยนลกหน%การคา เทา 8.04 6.07 5.57

ระยะเวลาเกบหน%เฉล,ย วน 45.42 60.27 65.55

อตราสวนหมนเวยนเจาหน% เทา 17.73 13.75 12.58

ระยะเวลาชาระหน% วน 20.58 26.61 29.01

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY RATIO)

อตรากาไรข%นตน % 11.80 15.60 13.66

อตรากาไรสทธ % 0.99 (27.49) (27.52)

อตราผลตอบแทนผถอหน % 0.67 (20.36) (27.75)

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงาน (EFFICIENCY RATIO)

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยรวม % 0.36 (10.12) (12.11)

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร % 8.31 (11.28) (15.24)

อตราการหมนของสนทรพย เทา 0.40 0.38 0.45

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อตราสวนหน%สนตอสวนของผถอหน เทา 0.47 0.59 0.56

อตราสวนความสามารถชาระดอกเบ%ย เทา 1.54 (6.78) (9.06)

อตราสวนความสามารถชาระภาระผกพน (Cash Basis) เทา 0.05 0.17 0.11

อตราการจายเงนปนผล % 408.78 0.00 0.00

ขอมลตอหน (PER SHARE)

มลคาท,ตราไวตอหน บาท 1.00 1.00 1.00

มลคาตามบญชตอหน บาท 43.53 33.75 29.20

กาไรสทธตอหน บาท 0.24 (6.35) (5.86)

เงนปนผลตอหน บาท 1.00 0.00 0.00

อตราการเตบโต (GROWTH RATE)

รายไดจากการดาเนนงาน % (1.98) (6.93) 12.94

คาใชจายในการดาเนนงาน % (0.17) (7.71) 15.63

กาไรสทธ % (78.23) (2,694.95) 13.03

สนทรพยรวม % (1.72) (15.06) 5.62

หน% สนรวม % (0.72) (1.81) 5.24

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) และบรษทยอย

การวเคราะหทางการเงน

Page 136: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 135 -

สตรการคานวณ ระยะเวลาการเกบหน,และชาระหน, : จานวนวนตามปปฎทนในแตละป อตรากาไรข,นตน : กาไรข,นตน/รายไดหลกจากการดาเนนธรกจไมรวมรายไดอ:นและกาไรหรอ

ขาดทนจากอตราแลกเปล:ยน อตรากาไรสทธ : กาไรสทธ/รายไดหลกจากการดาเนนธรกจไมรวมรายไดอ:นและกาไรหรอ

ขาดทนจากอตราแลกเปล:ยน อตราผลตอบแทนผถอหน : กาไรสทธสวนท:เปนของบรษทใหญ/สวนของผถอหนบรษทใหญเฉล:ย อตราการหมนของสนทรพย : รายไดรวมไมรวมกาไรหรอขาดทนจากอตราแลกเปล:ยน/สนทรพย รวมเฉล:ย มลคาตามบญชตอหน : สวนของผถอหน/จานวนหน

หมายเหต: ตวเลขงบการเงนปพ.ศ. 0��4 ไมมผลการปรบปรงยอนหลงซ:งบรษทยงไมนามาตรฐานการบญชฉบบท: 0! มาปฏบตสาหรบปพ.ศ. 0��4 บรษทนามาตรฐานการบญชฉบบท: 0! มาปฏบตโดยเลอกใชวธปรบปรงยอนหลง ซ:งมผลการปรบยอนหลงตองบการเงนปพ.ศ. 0���

��., คาอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน คาอธบายและการวเคราะหของฝายจดการ

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) (“TTA”) รายงานผลขาดทนสทธจานวน 5,080 ลานบาท และผล

ขาดทนตอหน 5.86 บาท สาหรบผลการดาเนนงานประจาป 0��� ระหวาง ! ตลาคม 0��5 ถง ./ กนยายน 0��� (รอบปบญช 0���) เปรยบเทยบกบผลขาดทนสทธจานวน 4,494 ลานบาท และผลขาดทนตอหน 6.35 บาท สาหรบผลการดาเนนงานในชวงระหวาง ! ตลาคม 0��4 ถง ./ กนยายน 0��� (รอบปบญช 0���)

ผลขาดทนสทธ 5,080 ลานบาท มสาเหตหลกมาจากการต,งสารองการดอยคาของสนทรพยหลายรายการ หากพจารณาเฉพาะผลจากการดาเนนงานจะเหนวาโทรเซนชปป, ง มผลขาดทนสทธสงข,น เน:องจากตองเผชญกบปญหาอตราคาระวางเรอตกต:าท:สดในรอบ 25 ป อยางไรกดผลขาดทนน,ไดรบการชดเชยบางสวนจากผลการดาเนนงานท:ดข,นอยางมากของบรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) หรอ เมอรเมด

• โทรเซนชปป2 ง ยงสามารถสรางผลกาไรจากการดาเนนงานกอนหกดอกเบ,ย ภาษ คาเส:อมและคาตดจาหนาย (EBITDA) ถงแมวา ดชนบอลตค BDI เฉล:ยอยท: 986 จดในปบญช 2556 ซ:งนบวาต:าท:สดนบต,งแตป 2542 อตราคาระวางเรอเฉล:ย (TCE) ของโทรเซนชปป, ง อยท: 8,364 ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวน ลดลงจากปกอน 18% ซ:งต:ากวาระดบจดคมทนกอนหกดอกเบ,ยและภาษ ทาใหมผลขาดทนกอนหกดอกเบ,ยและภาษ (EBIT) เพ:มข,น 166%

Page 137: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 136 -

• เมอรเมด มผลกาไรสทธเตบโตข,นเกอบหาเทาตว จากอตราคาเชาเรอรายวน และอตราการใชประโยชนจากเรอธรกจวศวกรรมใตทะเลท:สงข,น ในขณะท:มการเร:มรบรสวนแบงจากผลกาไรท:มาจากบรษท เอเชย ออฟชอร ดรลล:งค จากด (“AOD”) ซ:งเปนบรษทรวมท:เมอรเมดถอหนอย 33.8%

• UMS ยงคงเผชญหนากบความทาทายหลายประการ ท,งจากโรงงานสมทรสาครท:เพ:งกลบมาดาเนนการอกคร, ง แตยงไมเตมประสทธภาพ และจากราคาถานหนท:ลดลง หากไมมการต,งคาสารองการลดมลคาของถานหนจานวน 243 ลานบาทระหวางปแลว ผลขาดทนสทธของ UMS ในปน, นาจะลดลงจากปกอน 26% จากการลดยอดขายถานหนลง

• บาคองโค มผลการดาเนนงานท:ดเปนประวตการณในปบญช 2556 โดยมกาไรสทธเพ:มข,นจากปกอน 24% ซ:งสวนใหญเปนผลมาจากอตรากาไรเบ,องตนท:ดข,น ปรมาณขายท:ระดบ 196,400 ตนกสงท:สดเทาท:เคยมมา ในขณะท:รายไดจากการใหเชาคลงสนคากเพ:มข,นจากปกอนกวาเทาตว หลงจากท:เปดตวคลงสนคาหมายเลข 5 ไปเม:อเดอนกมภาพนธท:ผานมา

• รายไดรวมอยท: 18,463 ลานบาท เพ:มข,น 13% จากปกอน รายไดท:สงข,นของโทรเซนชปป, ง (เพ:มข,น 35% จากปกอน) และเมอรเมด (เพ:มข,น 44% จากปกอน) สงพอท:จะชดเชยรายไดท:ลดลงของ UMS (ลดลง 44% จากปกอน) และบาคองโค (ลดลง 4% จากปกอน) โดยโทรเซนชปป, งเชาเรอเขามาเสรมมากข,น สงผลใหจานวนวนเดนเรอและรายไดจากจากคาระวางเรอสงข,น ในขณะท:เมอรเมดมรายไดสงข,นจากสญญาการใหบรการดาน, าท:ทาไวกบ Saudi Aramco และการใหบรการเรอวศวกรรมใตทะเลท:เตมรปแบบมากข,น

• ตนทนตรงรวมเพ:มข,น 17% จากปกอน เปน 14,548 ลานบาท โดยตนทนท:สงข,นจากการจานวนวนเดนเรอท:

เพ:มข,นของโทรเซนชปป, ง และตนทนคาใหบรการในสญญาท:วศวกรรมใตทะเลท:สงข,นของเมอรเมด ถกชดเชยบางสวนดวยตนทนในการขายท:ลดลงของ UMS และบาคองโค ดงน,นกาไรเบ,องตนของกลมจงเพ:มข,น 1% ตอป เปน 3,915 ลานบาท

Page 138: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 137 -

• คาใชจายเก:ยวกบการขายและการบรหาร (SG&A) เพ:มข,น !4% จากปกอนมาอยท: 2,118 ลานบาท ซ:งสวน

ใหญเปนผลมาจากคาใชจายในการเร:มงานตามสญญาในภมภาคตะวนออกกลางของเมอรเมด และคาใชจายในการทาตลาดภายในประเทศเวยดนามท:สงข,นของบาคองโค สงผลใหผลกาไรจากการดาเนนงานกอนหกดอกเบ,ย ภาษ คาเส:อม และคาตดจาหนาย (EBITDA) ในไตรมาสน,ลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน 11% มาอยท: 1,797 ลานบาท

• สวนแบงกาไรในไตรมาสน, เพ:มข,น 94% จากปกอนมาอยท: 250 ลานบาท โดยบรษท เอเชย ออฟชอร

ดรลล:งค จากด (“AOD”) ซ:งเปนบรษทรวมท:เมอรเมดถอหนอย ...k% มสวนแบงผลกาไร 120 ลานบาท เพ:มข,นจากสวนแบงผลขาดทน 10 ลานบาทในปท:แลว โดยรวมแลวผลกาไรจากการดาเนนงานกอนหกดอกเบ,ยและภาษ (EBIT) ปน, จงอยท: 640 ลานบาท ลดลง 22% จากปกอน

• ผลขาดทนกอนรายการพเศษ กาไร/ขาดทนจากอตราแลกเปล:ยน และสวนของผถอหนสวนนอยอยท: 97 ลาน

บาทในปน, เทยบกบผลกาไร 57 ลานบาทในปท:แลว • ผลขาดทนสทธรวม 5,080 ลานบาท ในปน, มสาเหตหลกมาจากการรายการพเศษหลายรายการ โดยรายการ

พเศษหลกๆ ประกอบดวย:

restated

Baht millions FY12 FY13

Thoresen Shipping

Impairment charge on fixed assets (531) (3,917)

Write-off arranging fees for a syndicated loan secured in 2007, which expired in FY12 (209) -

Impairment charge on assets under construction at a supplier (169) -

UMS

Allowance for net realisable value of coal inventories (107) (243)

Mermaid

Realised lossess on cross-currency swap (153) -

Corporate

Impairment charge on TTA's investment in UMS (2,327) (596)

Provision for doubtful debt for the coal mine project in the Phil ippines (908)

Impairment charge on TTA's investment in Merton Group (Cyprus) Ltd. - (120)

Page 139: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 138 -

การต,งสารองและบนทกรายการพเศษเหลาน, เปนไปตามหลกการทารายงานการเงนดวยความระมดระวงรอบคอบ ซ:งระบใหบรษทพจารณามลคาในการใชงานของสนทรพยเปนประจาทกป และไดผานการพจารณาโดยละเอยดรอบคอบแลวโดยผบรหาร คณะกรรมการ และท:ปรกษาภายนอก

Performance Overview by Business Group

Revenue contribution by business line restated

Baht millions FY12 FY13 %yoy

Transport 3,594 4,812 34%

Infrastructure 7,032 5,408 -23%

Energy 5,721 8,243 44%

Corporate* 0 (0)

Total revenue 16,347 18,463 13%

Net profit contribution by business line restated

Baht millions FY12 FY13 %yoy

Transport (682) (3,986) -484%

Infrastructure (23) (55) -138%

Energy 42 298 605%

Corporate* (3,831) (1,337) 65%

Net profit (4,494) (5,080) -13%

* Corporate = TTA, the holding company, and inter-company eliminations Key Ratios

Profitability ratios FY12 FY13 Change (%)

Gross margin 23.7% 21.2% -2.5%

EBITDA margin 12.3% 9.7% -2.6%

EBIT margin 5.0% 3.4% -1.6%

Net margin -27.5% -27.5% 0.0%

Return on assets -10.3% -12.1% -1.8%

Return on equity -24.1% -28.3% -4.3%

Liquidity and debt ratios FY12 FY13 Change (x)

Current ratio 1.43 2.19 0.76

Debt/Equity 0.59 0.56 (0.03)

Net debt/equity 0.40 0.24 (0.16)

Interest coverage 1.38 1.23 (0.15) Summary of Statement of Cash Flows

Baht millions FY12 FY13

Cash flows from operating activities 1,969 1,143

Cash flows from investing activities (1,606) (2,672)

Cash flows from financing activities (677) 5,406

Net increase in cash and cash equivalents during the period (313) 3,877

Currency translation differences 96 (13)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period 3,800 3,582

Cash and cash equivalents at the end of the period 3,582 7,446 กลมธรกจขนสง

ดชนบอลตคต%าสดต2งแตปบญช 2542 การเตบโตของปรมาณการคาขายท:ลดลง และภาวะกองเรอลนตลาดยงคงสงผลลบตอธรกจเรอบรรทกสนคาแหง

เทกอง โดยอตราคาระวางเรอในปบญช 2556 ไมไดฟ, นกลบข,นมาตามการคาดการณของตลาด หากยงคงอยในระดบต:าเปนประวตการณเฉพาะในไตรมาส 4/2556 ดชนบอลตค (BDI) เพ:มข,น 45% เม:อเทยบกบไตรมาสท:ผานมา (เพ:มข,น 53% จาก

Page 140: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 139 -

ไตรมาสเดยวกนของปกอน) มาอยท:ระดบ 1,292 จด ซ:งสวนใหญเปนผลมาจากตลาด Capesize ซ:งมอตราคาระวางเรอเพ:มข,นจากไตรมาสกอนถงสามเทาจากการนาเขาสนแรเหลกและถานหนของจนท:สงข,น การนาเขาสนแรเหลกและถานหนของจนในเดอนกรกฎาคมและสงหาคมเพ:มข,น 11% และ 10% เม:อเทยบกบชวงเวลาคร: งแรกของปตามลาดบ

ถงแมวา BDI จะปรบสงข,นมากในไตรมาสสดทาย แตคาเฉล:ยตลอดท,งปบญช 2556 ของ BDI ยงอยเพยงแค 986 จดเทาน,น ซ:งลดลง 15% เม:อเทยบกบปท:ผานมา และต:ากวาคาเฉล:ยในป 2542 ท:เคยลดไปอยท: 963 จด การปรบตวลดลงของ BDI สวนใหญเกดข,นในตลาด Supramax และ Panamax โดยอตราคาระวางเฉล:ยของตลาด Supramax (BSI) อยท: 8,715 ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนในป 2556 ลดลง 22% จากระดบ 11,167 ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนในป 2555 ในขณะท:สถานการณของตลาด Handysize ดกวาเลกนอย โดยอตราคาระวางเฉล:ยในตลาด Handysize (BHSI) ลดลงจากปกอน 14% มาอยท: 7,301 ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวน ในขณะท:ตลาด Capesize มการปรบตวลดลงจากปกอนนอยท:สด แตเปนตลาดท:มความผนผวนมากท:สด โดยอตราคาระวางเฉล:ยในตลาด Capesize (BCI) เปดตนปท:ประมาณ 8,400 ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวน และตกรดมาอยท: 4,200 ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนในชวงตนเดอนมนาคม และพงทะยานกลบไปยนเหนอระดบ 42,000 ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนในชวงปลายเดอนกนยายน สงผลใหอตราคาระวางเฉล:ยของตลาด Capesize ตลอดท,งปอยท: 11,148 ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวน ลดจากปกอนเพยง 2%

เม:อส,นสดปบญช 2556 เฟรนเลยสคาดการณวา ปรมาณกองเรอสนคาแหงเทกอง ท:วโลกมจานวนท,งส,น 9,873 ลา มขนาดระวางบรรทกรวมท,งส,น 713 ลานเดทเวทตน เพ:มข,นไมถง 6% จากชวงส,นปบญช 2555 และขยายตวชาลงจากปกอนหนาซ:งเคยเตบโตสงถง 13%

บนทกการดอยคาของกองเรอมลคา 3,917 ลานบาท มาตรฐานการบญชกาหนดใหบรษทตองพจารณาตวช,วดของการบนทกการดอยคาของสนทรพยท:มอย กลาวคอ

สนทรพยน,นมมลคาสงทางบญชกวามลคาท:คาดวาจะไดรบหรอไม และเน:องจากธรกจชปป, งอยในชวงตกต:ามานาน และอตราคาระวางเรอลดลงอยางมาก สงผลใหมลคาของเรอลดลง โทรเซนชปป, งจงไดบนทกการดอยคาของกองเรอมลคา 3,917 ลานบาทในป 2556 ท,งน,หลงจากการบนทกการดอยคาในคร, งน, มลคาทางบญชของกองเรอโทรเซนชปป, งสอดคลองกบมลคาตลาดแลว

Page 141: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 140 -

จากการบนทกการดอยคาของสนทรพย โทรเซนชปป, งจงรายงานผลขาดทนสทธ 4,1.k ลานบาทในปบญช 2556 เม:อเทยบกบผลขาดทนสทธท: 839 ลานบาทในปกอนหนา หากไมรวมรายการพเศษตางๆ แลวโทรเซนชปป, งนาจะมผลขาดทนสทธอยท: 261 ลานบาทในปบญช 2556 เทยบกบผลกาไรสทธ 85 ลานบาทในป 2555 รายไดจากคาระวางเรออยท: 4,u4u ลานบาท เพ:มข,น 35% จากปกอนจากการเชาเรอมาใหบรการเพ:มข,นราวสามเทา เพ:อรองรบฐานลกคาท:เพ:มข,น ในชวงปบญช 2556 โทรเซนชปป, ง มจานวนเรอใหบรการเฉล:ยท,งส,น 29.2 ลา (แบงเปนเรอท:เปนเจาของเอง 16.1 ลา และเรอท:เชามา 13.1 ลา) เพ:มข,นจากจานวนเรอเฉล:ยเม:อปกอนท: 19.4 ลา (แบงเปนเรอท:เปนเจาของเอง 14.9 ลา และเรอเชา 4.5 ลา)

อตราคาระวางเรอเฉล:ยของโทรเซนชปป, ง (TCE) อยท:ระดบ 8,364 ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนในปบญช 2556 ลดลง 18% จากปกอน ซ:งเปนไปในทศทางเดยวกนกบอตราคาระวางเฉล:ยของตลาด Supramax (BSI) ซ:งโทรเซนชปป, งใชเปนเกณฑมาตรฐานในการวดผลงาน หลงจากปรบฐานของขนาดกองเรอซ:งอยท:ประมาณ 90% ของ BSI แลว TCE ของ โทรเซนชปป, งยงคงสงกวาของ BSI ประมาณ 7% ในชวงปบญข 2556 TCE ของเรอท:โทรเซนชปป, งเชาเขามาปรบตวดข,นจากท:ตดลบวนละ 13 ดอลลารสหรฐอเมรกาเม:อปท:แลว มาเปนบวกวนละ 152 ดอลลารสหรฐอเมรกาในปน,

โทรเซนชปป, งยงคงพยายามควบคมตนทนคาใชจายมาโดยตลอด โดยคาใชจายในสวนของการเปนเจาของเรอ ซ:ง

เปนสวนใหญท:สดของคาใชจายในการดาเนนงานท:เปนเงนสดอยท:ระดบ 4,087 ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวน เพ:มข,น 2% จากปกอน เน:องจากคาใชจายดานลกเรอท:เพ:มข,นจากการแขงขนท:สงข,น แตคาใชจายในสวนน,ยงคงต:ากวาคาเฉล:ยของ

Page 142: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 141 -

ตลาดท:ระดบ 4,500-4,600 ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวน คาใชจายในการนาเรอเขาซอมบารง ลดลง 12% จากปกอนมาอยท: 744 ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนเน:องจากเรอมอายเฉล:ยนอยลง และการวางแผนซอมบารงเรอโดยลกเรอท:มมากข,น ตนทนคาใชจายรวมตอวนอยท:ระดบ 9,823 ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวนในป 2556 ลดลง 2% จากปกอน แตยงคงสงกวาอตราคาเฉล:ย TCE ท:ทาไดในปน,

ดงน,น โทรเซนชปป, ง จงมผลขาดทนจากการดาเนนงานกอนหกดอกเบ,ยและภาษ (EBIT) ท: 143 ลานบาทในปน,

ลดลงจากผลกาไรจากการดาเนนงานกอนหกดอกเบ,ยและภาษ 217 ลานบาทเม:อปกอน อยางไรกดดวยคาใชจายตอวนท:เปนตวเงนอยประมาณท: 6,200 ดอลลารสหรฐอเมรกาตอวน ทาใหโทรเซนชปป, งยงคงสามารถมผลกาไรจากการดาเนนงานกอนหกดอกเบ,ย ภาษ คาเส:อม และคาตดจาหนาย (EBITDA) เปนบวกไดท: 337 ลานบาทในป 2556 ทามกลางสถานการณคาระวางเรอท:ตกต:า

โทรเซนชปป, งประเมนวาฐานตนทนการดาเนนงาน และจดคมทนกาไรสทธจะลดลงมาอยท: 8,900 ดอลลาร

สหรฐอเมรกาตอวน หลงจากการบนทกการดอยคาของกองเรอ เน:องจากคาเส:อมราคาของเรอลดลง

Average Daily Operating Results (USD/Day) Restated

USD/Day FY12 FY13 %yoy

USD/THB Rate (Daily Average) 31.17 30.46 -2%

Time charter equivalent (TCE Rate)* $10,206 $8,364 -18%

TCE Rate of Owned Fleet $10,219 $8,212 -20%

TCE Rate of Chartered-In -$13 $152 1317%

Vessel operating expenses (Owner's expenses) $3,997 $4,087 2%

Dry-docking expenses $842 $744 -12%

General and administrative expenses $1,450 $1,647 14%

Finance costs, net $244 -$217 -189%

Depreciation $3,443 $3,563 3%

Operating earnings* $229 -$1,459 -736%*The per day basis is calculated based on available service days. Fleet data summary

4Q FY12 3QFY13 4QFY13 %yoy %qoq FY12 FY13 %yoy

Average DWT 44,340 46,025 46,087 4% 0% 44,340 46,087 4%

Calendar days for owned fleet (1)

1,467 1,480 1,606 9% 8% 5,577 6,032 8%

Available service days for owned fleet (2)

1,467 1,451 1,551 6% 7% 5,501 5,874 7%

Operating days for owned fleet (3)

1,466 1,450 1,549 6% 7% 5,457 5,864 7%

Owned fleet utilisation (4)

99.9% 99.9% 99.9% 0% 0% 99.2% 99.8% 1%

Voyage days for chartered-in fleet 695 1,070 1,318 90% 23% 1,638 4,793 193%

Average number of vessels (5)

23.5 27.7 31.2 33% 13% 19.4 29.2 51% Note:

(1) Calendar days are the total calendar days TTA owned the vessels in our fleet for the relevant period, including off hire days associated

with major repairs, dry dockings, or special or intermediate surveys.

(2) Available service days are calendar days (1)

less planned off hire days associated with major repairs, dry dockings, or special or

intermediate surveys.

(3) Operating days are the available days (2)

less unplanned off-hire days, which occurred during the service voyage.

(4) Fleet utilisation is the percentage of time that our vessels generated revenues and is determined by dividing operating days by available

service days for the relevant period.

(5) Average number of vessels is the number of vessels that constituted our fleet for the relevant period, as measured by the total operating

days for owned fleet plus voyage days for chartered in fleet during the period divided by the number of calendar days in the relevant

period.

Page 143: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 142 -

รบมอบเรอ 3 ลาเขาสกองเรอในป 2556 เม:อส,นสดรอบปบญช 0��� กองเรอของโทรเซนชปป, งมจานวนท,งส,น !k ลา แบงเปนขนาด Handymax k ลา และ

ขนาด Supramax !/ ลา มอายเฉล:ย !/.! ป และขนาดบรรทกรวมเฉล:ย 4�,/ku เดทเวทตน ในชวงป 0��� โทรเซนชปป, งไดรบมอบเรอส:งตอใหมสองลาจากอตอเรอวนาชน ไดแก เรอทอร เบรฟ ขนาด �.,�/� เดทเวทตน เม:อวนท: !� พฤศจกายน 0��� และเรอทอร บรซ ขนาด �.,�/� เดทเวทตน เม:อวนท: 0/ สงหาคม 0��� นอกจากน, โทรเซนยงซ,อเรอทอร เฟยรเลส ซ:งเปนเรอ Supramax มอสองขนาด �4,kk! เดทเวทตน มาเม:อวนท: � มถนายน 0��� และทาการขายเรอทอร จปเตอร อาย 0� ป ไปในเดอนธนวาคม 0��� เพ:อนาไปแปรรปเปนเศษซาก

แผนการขยายกองเรอของโทรเซนชปป, งลาชาไปบางในป 0��� เน:องจากมการเขมงวดกบการปลอยเงนกในธรกจเดนเรอเปนอยางมาก อยางไรกด กลยทธของโทรเซนชปป, งยงไมเปล:ยนแปลงโดยโทรเซนชปป, งยงต,งใจท:จะขยาย และปรบปรงกองเรอใหมความทนสมย โดยซ,อเรอในชวงท:ราคาเรออยท:ระดบต:าสดของวฎจกร เพ:อสรางความไดเปรยบทางการแขงขนในระยะยาว โดยในแผนขยายกองเรอน,น โทรเซนชปป, งคาดวาจะซ,อเรอเพ:มข,นไมเกน � ลา ในราคาท:เหมาะสมในชวง !0-!k เดอนขางหนา

หลงจากประสบความสาเรจกบการเปดสานกงานสาขาในโคเปนเฮเกน ปจจบน โทรเซนชปป, งกาลงวางแผนท:จะเปดสานกงานแหงใหมในสหรฐอเมรกาในป 0��u เพ:อขยายขอบเขตการใหบรการออกไปใหครอบคลมมากข,น รองรบลกคาคารโก เจาของสนคา ผใหบรการ รวมถงเหลาโบรกเกอรในภมภาคน,ไดมากข,น คาดวาคาระวางเรอนาจะปรบตวสงข2นในป 2557

แนวโนมโดยรวมของอตราคาระวางเรอในป 2557 นาจะคอยๆ ปรบตวสงข,นเม:อเทยบกบป 2556 ท,งน, ในชวงคร: งแรกของไตรมาส 1/2557 คาเฉล:ยของ BDI ยนเหนอ 1,700 จด เพ:มข,น 80% จากคาเฉล:ยของป 2556

มารซอฟตคาดวาอปสงคตลาดเรอบรรทกสนคาแหงเทกองท:วโลกจะเตบโตข,นกวา 7% ในป 2557 โดยสวนใหญ

มาจากธรกจท:เก:ยวเน:องกบสนคาเหลกกลา ถานหนและธญพช ในดานอปทานคาดวาการสงมอบเรอจะลดลงจาก 63 ลานเดทเวทตนในป 2556 มาอยท:เฉล:ย 46 ลานเดทเวทตนในป 2557 ถงแมวาจะมการคาดการณวา การปลดระวางเรอจะลดลง

Page 144: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 143 -

แตกนาจะอยท:ระดบประมาณ 18 ลานเดทเวทตนตอป สงผลใหการเตบโตของกองเรอนาจะชะลอลงมาอยท:ระดบ 5% ในป 2557 และเหลอ 3% ในป 2558

การส:งตอเรอใหมเพ:มข,นยงคงเปนปจจยท:นากงวล โดยเฉพาะอยางย:ง เม:อยงไมเหนสญญาณการชะลอการส:งตอ

เรอในอนาคตอนใกลน, ยอดการส:งตอเรอใหมในชวงเกาเดอนแรกของป 2556 สงกวา 40 ลานเดทเวทตน ซ:งโดยมากเปนเรอขนาดใหญ เชน Capesize และ Ultramax น:เปนการเพ:มข,นอยางมนยสาคญจากยอดการส:งตอเรอใหม 25 ลานตนสาหรบท,งป 2555 อยางไรกดเม:อเทยบกบกองเรอท,งหมด ยอดส:งจอง ณ ระดบ 18% ของกองเรอยงนบวาต:าท:สดต,งแตป 2546 กลมธรกจพลงงาน

ผลการดาเนนงานดข2น เมอรเมดมผลกาไรสทธ 320 ลานบาท ในปบญช 2556 เพ:มข,นเกอบหาเทาจาก 67 ลานบาทในปท:แลว รายได

รวมอยท: 8,243 ลานบาท เพ:มข,น 44% จากปกอน โดยสวนใหญเปนผลมาจากการดาเนนงานของธรกจวศวกรรมใตทะเล ซ:งสญญาวาจางเรอวศวกรรมใตทะเลท:เตมรปแบบมากข,น เชน สญญาการใหบรการดาน, ากบ Saudi Aramco นาไปสอตราคาเชาเรอรายวนท:สงข,น เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส (MOS) มอตราการใชประโยชนของเรอวศวกรรมใตทะเลท: 66% ในปบญช 2556 น, ในขณะท: เมอรเมด ดรลล:งค มอตราการใชประโยชนของเรอขดเจาะทองแบน 58.3% ในปบญช 2556 ลดลงจาก 64.5% ในปบญช 2555 โดยเรอขดเจาะ MTR-2 กเขาตรวจสภาพบารงรกษา (Special Periodic Survey) ต,งแตชวงเดอนพฤศจกายน 2555 ถงเดอนเมษายน 2556 และเพ:งจะกลบมาปฏบตงานอกคร, งเม:อวนท: 29 พฤษภาคม 0��� สวนเรอขดเจาะ MTR-1 กวางงานนบต,งแตสญญาส,นสดลงเม:อเดอนกรกฎาคม

จากการท:เมอรเมดมตนทนคาใชจายในการเร:มตนสญญาวศวกรรมใตทะเลท:เตมรปแบบเพ:มข,น สงผลใหตนทน

ตรงสงข,นจากปกอน 60% เปน 5,989 ลานบาท ในขณะท:คาใชจายเก:ยวกบการขายและการบรหาร (SG&A) เพ:มข,น 52% จากปกอนมาอยท: 885 ลานบาทจากจานวนพนกงานในตะวนออกกลางท:เพ:มข,น ดงน,นเมอรเมดจงมผลกาไรจากการดาเนนงานกอนหกดอกเบ,ย ภาษ คาเส:อม และคาตดจาหนาย (EBITDA) คอนขางใกลเคยงกบปท:ผานมาท: 1,369 ลานบาท เปนท:นาสงเกตวาสวนแบงกาไรเตบโตข,นมาอยางมากในปน, โดยเปล:ยนจากผลขาดทนท: 10 ลานบาทในปบญช 2555 พลกกลบมามกาไรถง 124 ลานบาทในปบญช 2556 ซ:งโดยสวนใหญเปนผลมาจาก บรษท เอเชย ออฟชอร ดรลล:งค จากด (AOD) ซ:งเปนบรษทรวมท:เมอรเมดถอหนอย 33.8% เรอขดเจาะสามขา AOD I และ AOD II ไดเร:มตนปฏบตงานตามสญญาวาจางงานระยะเวลา . ปท:ทาไวกบ Saudi Aramco แลวเม:อวนท: 1 พฤษภาคม และ 13 กรกฎาคม ตามลาดบ สงผลให ผลกาไรกอนหกดอกเบ,ยและภาษ (EBIT) ของเมอรเมดเพ:มข,น 17% มาเปน 816 ลานบาท

ธรกจเรอขดเจาะและวศวกรรมใตทะเลมแนวโนมเปนบวก

แนวโนมสาหรบธรกจใหบรการนอกชายฝ:งยงคงเปนบวก สาหรบธรกจวศวกรรมใตทะเล เมอรเมดพบวาม อปสงคสาหรบเรอใหบรการนอกชายฝ:งและบรการอ:นๆ ท:เก:ยวของเพ:มสงข,นมากในหลายภมภาค อยางไรกด สญญาจางงานของเมอรเมดบางสวนยงคงเปนสญญาระยะส,น และอาจถกเปล:ยนแปลงไดตามความตองการของลกคา เมอรเมดจงยงคงตองมงม:นท:จะหาสญญาท:ใหผลตอบแทนท:สงข,นและมระยะเวลาของการวาจางท:นานข,น โดยเฉพาะในนานน, าหรอตลาดท:มการเตบโตสง เชน ตะวนออกกลาง และยโรป ยกตวอยางเชน ในป 2557 เรอเมอรเมด เอนดวเรอร จะไปปฏบตการสารวจ ซอมแซม และบารงรกษา ในแถบบรเวณทะเลเหนอ และดวยแนวโนมท:การดาเนนการสารวจและขดเจาะในภาค

Page 145: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 144 -

ธรกจน, ามนและกาซ ยงคงมปรมาณเพ:มสงข,นอยางตอเน:อง เมอรเมดจงมองแนวโนมของธรกจน, เปนบวกในชวง 12 เดอนขางหนา

แนวโนมของธรกจเรอขดเจาะเองกเปนบวกเชนเดยวกน อปสงค-อปทานของตลาดเรอขดเจาะทองแบนม

แนวโนมท:ด ดงจะเหนไดจากอตราคาเชาเรอรายวนและอตราการใชประโยชนของเรอ เมอรเมดไดวางแผนการตลาดเพ:อใหเรอขดเจาะ MTR-! ไดคงทาหนาท:เปนเรอสนบสนนการทางานนอกชายฝ:งตอไปหลงจากท:สญญาเดมส,นสดลงในเดอนกรกฎาคม สวนเรอขดเจาะ MTR-0 ไดเร:มปฏบตงานตามสญญาวาจางงานระยะเวลา 0 ป ในประเทศอนโดนเซยในชวงปลายเดอนพฤษภาคมท:ผานมา

อปสงคโดยรวมสาหรบเรอขดเจาะสามขาปรบตวดข,นท:วโลก มความตองการใชงานเรอขดเจาะสามขาท:มประสทธภาพสงในภมภาคท:เก:ยวของ โดยเฉพาะอยางย:ง เอเชย และตะวนออกกลาง หลงจากรบมอบเรอขดเจาะสามขา AOD I AOD II และ AOD III ไปในป 2556 เรอท,งสามลากไดเร:มงานตามสญญาวาจางงานระยะเวลา . ปท:ทาไวกบ Saudi Aramco แลว โดยเรอ AOD III เร:มสญญาเม:อวนท: 10 ตลาคมท:ผานมา คาดวาสวนแบงผลกาไรจาก AOD จะเพ:มข,นในรอบปบญช 0��u เม:อเรอขดเจาะแบบสามขาท,งสามลาไดทางาน เพ%มทนเสรจส2นในเดอนตลาคม

เมอรเมดประสบความสาเรจในการเพ:มทนผานการออกหนสามญเพ:มทน และเสนอขายใหกบบคคลในวงจากดเม:อชวงตนเดอนตลาคม โดยสามารถระดมเงนทนไดประมาณ 176 ลานดอลลารสงคโปร ดวยการออกหนสามญใหมประมาณ 628.8 ลานหน ในราคาหนละ 0.28 ดอลลารสงคโปร โดยเมอรเมดจะนาเงนท:ไดจากการเพ:มทนใชในการซ,อเรอขดเจาะทองแบนใหมจานวน 2 ลา และเพ:อการลงทนอ:นๆ ท,งน, TTA ไดเขาซ,อหนเพ:มทนดงกลาวเตมจานวนสทธท:มสดสวนการถอครองหนในเมอรเมดจงอยท: 57.14% เชนเดม กลมธรกจโครงสรางพ2นฐาน

ผลขาดทนสทธของ UMS สงข2นจากการต2งสารองการลดมลคาของถานหน ปบญช 2556 เปนปท:ทาทายอยางย:งสาหรบ UMS เน:องจากโรงงานท:สมทรสาครไมสามารถดาเนนการอยางเตม

ประสทธภาพ ในขณะเดยวกน UMS กตองเผชญกบปญหาราคาถานหนลดลง ในปน, UMS มผลขาดทนสทธ 335 ลานบาท เทยบกบ 255 ลานบาทในปบญช 2555 รายได 1,931 ลานบาท ลดลง 44% เม:อเทยบกบปกอน เน:องจาก UMS ชะลอการจาหนายถานหน 0-5 มม. ลงเพ:อลดการขาดทน UMS ขายถานหนไดประมาณ 791,000 ตนในป 2556 ลดลง 43% จากระดบ 1.4 ลานตนในป 2555 ซ:ง UMS เรงขายถานหนขนาด 0-5 มม. เพ:อลดสตอคถานหนในคลงซ:งเปนหน:งในเง:อนไขสาคญ ในการขออนญาตกลบมาเปดโรงงานท:สมทรสาครไดอกคร, ง อตรากาไรเบ,องตนสงข,นมาอยท: 18.1% เน:องจากสดสวนการขายถานหนขนาด 0-5 มม. ท:มกาไรต:าไดลดลงมาอยท: 27% จาก 41% ในปบญช 2555 คาใชจายในการขายและการบรหาร (SG&A) ลดลง 22% จากปกอนมาอยท: 337 ลานบาท ตามยอดขายท:ลดลง UMS มผลกาไรจากการดาเนนงานกอนหกดอกเบ,ย ภาษ คาเส:อมและคาตดจาหนาย (EBITDA) ท: 14 ลานบาท มผลขาดทนกอนหกดอกเบ,ยและภาษ (EBIT) 51 ลานบาท ซ:งปรบตวดข,นจากปกอนท: มผลขาดทนจากการดาเนนงานกอนหกดอกเบ,ย ภาษ คาเส:อมและคาตดจาหนาย (EBITDA) และผลขาดทนกอนหกดอกเบ,ยและภาษ (EBIT) ท: 40 ลานและ 107 ลานบาท ตามลาดบ และเพ:อใหเปนไปตามมาตรฐานทางบญชและเพ:อสะทอนราคาถานหนท:ลดลง UMS จงไดต,งคาเผ:อมลคาสนคาท:ลดลงของสนคาคงเหลอเปน

Page 146: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 145 -

จานวน 243 ลานบาทในปน, ซ:งสวนมากถกต,งข,นในไตรมาส ./0��� หากไมมการต,งคาเผ:อมลคาสนคาท:ลดลงของสนคาคงเหลอ ผลขาดทนของ UMS ในปน,จะลดลงกวาปท:แลว

UMS ทยอยเปดดาเนนการโรงงานท:สมทรสาครอกคร, งต,งแตวนท: 10 มถนายน 2556 เปนตนมา หลงจากท:โรงงานตองปดตวไปเกอบ 2 ป เน:องจากความกงวลเก:ยวกบเร:องส:งแวดลอมในพ,นท:ใกลเคยง อยางไรกด UMS ยงไมไดรบอนญาตใหใชทาเรอ ณ ท:โรงงานแหงน, ดงน,น กระบวนการทางานจงยงไมเตมประสทธภาพ โดยการเจรจากบหนวยงานราชการท:รบผดชอบในเร:องน,ยงคงดาเนนตอไป UMS คาดวาจะสามารถดาเนนการคดแยกถานหนคาความรอนปานกลาง (MCV) เทาน,นท:โรงงานสมทรสาครน, เน:องจาก UMS ไมมพ,นท:เกบถานหนคาความรอนต:า (LCV) หลงจากผานกระบวนการคดแยกซ:งกอใหเกดถานหนขนาด 0-5 มม. โดย UMS กาลงหาทางเพ:มมลคาของถานหนขนาด /-� มม. ท:อยในสตอค

ปท%ดของบาคองโค

บาคองโคมผลประกอบการท:ดเปนประวตการณในปบญช 2556 โดยมกาไรสทธ 253 ลานบาท เพ:มข,น 24% จากปท:ผานมา บาคองโคขายปยและผลตภณฑดแลพชภณฑสงเปนประวตการณท: 196,400 ตนในปบญช 2556 โดยเพ:มข,น 2% จากปกอน ท,งน, สดสวนของการขายปย NPK คดเปน 94% ของยอดขายรวมท,งหมดในป 2556 จากปกอนท: 91% รายไดรวมอยท: 3,209 ลานบาท ลดลง 4% เม:อเทยบกบปกอน เน:องมาจากราคาปยลดลงจากการท:สดสวนการขายปย NPK ไดมากข,น ประกอบกบความสามารถในการหาซ,อวตถดบในราคาท:ต :าลง ทาใหอตรากาไรเบ,องตนอยท: 14.6% เพ:มจาก 10.7% ในปบญช 2555 ดงน,น กาไรเบ,องตนในปบญช 2556 อยท:ระดบ 470 ลานบาท เพ:มข,น 30% เม:อเทยบกบปกอนถงแมวาจะมยอดขายและรายไดท:คอนขางคงท: คาใชจายในการบรหารและการขาย (SG&A) อยท: 130 ลานบาท เพ:มข,น 25% เม:อเทยบกบปกอน เน:องจากบาคองโคมการทาการตลาดในประเทศมากข,นในปท:ผานมา มผลกาไรจากการดาเนนงานกอนหกดอกเบ,ย ภาษ คาเส:อมและคาตดจาหนาย (EBITDA) และผลกาไรกอนหกดอกเบ,ยและภาษ (EBIT) ท:ระดบ 340 ลานบาท และ 333 ลานบาท ตามลาดบ เพ:มจาก 257 บาท และ 243 ลานบาท ตามลาดบ ในปบญช 2555 ธรกจคลงสนคายงคงเตบโต

สบเน:องจากพ,นท:คลงสนคาท:เพ:มข,นจากการเปดคลงสนคา บาคองโคหมายเลข 5 ในเดอนกมภาพนธ รายไดจากการใหเชาคลงสนคาจงเพ:มข,นกวาเทาตวในปน, แตยงคงนบวาเปนรายไดสวนนอยเม:อเทยบกบรายไดท:มาจากปยคลงสนคาของบาคองโคมลกคาเชาพ,นท:ราว k/% โดยเฉล:ยในปน, ปจจบนกลมบรษทของ TTA ในเวยดนามท,งหมดมพ,นท:คลงสนคารวมกน �.,/// ตารางเมตร มขดความสามารถในการรองรบสนคารวมกนเกอบ !�/,/// เมตรกตน

บาคองโคยงคงมองหาโอกาสในการเตบโต ท,งในธรกจปยและคลงสนคา โดยบาคองโคคาดวาจะตดต,งเคร:องจกร

เพ:อเพ:มกาลงการผลตปยไดอก 100,000 ตนในป 2557 ในขณะเดยวกนการเปดคลงสนคาแหงใหม กมความเปนไปได ในปบญช 0��� น,บาเรยเซเรส สรางผลกาไรใหกบ TTA ท,งส,น 04.� ลานบาท ลดลง !�% จากปกอน เน:องมาจากมการชะลอการนาเขาธญพชและสนคาทางการเกษตร

Page 147: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 146 -

กลมธรกจการลงทน ผลการดาเนนงานของป 2556 เปนเคร:องพสจนวากลยทธการกระจายความเส:ยงในการลงทนน,นไดผล ผลการ

ดาเนนงานท:ขาดทนของโทรเซนชปป, งถกชดเชยบางสวนดวยผลกาไรท:ปรบตวดข,นของเมอรเมด ในขณะท:บาคองโคและการลงทนอ:นๆ เชน ปโตรลฟต และบาเรยเซเรส ตางกมผลงานท:ด อยางไรกด TTA ยงคงตองเผชญกบสถานการณททาทายอยางย:งสาหรบธรกจของโทรเซนชปป, ง และ UMS เรากาลงพยายามอยางมากท:จะปรบปรงผลงานของธรกจหลก เพ:อใหม:นใจวาเราจะมผลกาไรท:เปนบวกในป 2557

ถงแมวาเราจะไมไดวางแผนท:จะมการบนทกการดอยคาของสนทรพยเปนจานวนท:มนยสาคญในป 2556 แต

เน:องจากตลาดของธรกจเรอบรรทกสนคาแหงเทกองไมสามารถฟ, นกลบมาไดตามท:ตลาดหรอเราคาดการณไว ในขณะท: UMS เองกตองเผชญกบสถานการณท:ทาทายท:ทาใหเรารสกวาเราจาเปนท:จะตองสะทอนส:งเหลาน,ไวในงบการเงน การต,งสารองและการบนทกการดอยคาเหลาน, เปนการบนทกทางบญชเทาน,น ดงน,น จงไมสงผลกระทบใดๆ ตอความสามารถในการสรางกระแสเงนสดในอนาคต และสภาพคลองของ TTA

อยางไรกด ธรกจเรอบรรทกสนคาแหงเทกองกาลงคอยๆ ฟ, นตว ดงน,นแผนเพ:มทนท:เราจงนาเสนอเปนการเปดโอกาสใหโทรเซนชปป, งสามารถซ,อเรอเขามาเสรมกองเรอได กอนท:ราคาเรอในตลาดจะปรบตวสงข,นไปกวาน, ในขณะเดยวกนภาคธรกจการใหบรการน, ามนและกาซนอกชายฝ:ง ซ:งเปนธรกจท:เมอรเมดดาเนนการอยกยงคงแขงแกรงจากการท:คาใชจายในการสารวจและการผลตโดยบรษทน, ามนและกาซยงคงเพ:มข,นอยอยางตอเน:อง โดยจากรายงานลาสดของ Pareto Securities คาดวาคาใชจายในการสารวจและการผลตท:วโลกจะเพ:มข,น 8% ในป 2557

สวนตลาดปยในเวยดนามกกาลงเตบโตข,นอยางชาๆ แตจากการท:อตราคาระวางเรออยในระดบต:า บาคองโคจงสามารถสงปยจานวนมากออกไปขายยงประเทศท:อยไกลออกไป เชน แอฟรกา ในขณะท: UMS กเผชญกบการแขงขนจากบรษทซ,อขายถานหนท:เพ:งต,งข,นมาใหม และกาลงพยายามหาวธในการรกษายอดขายและเพ:มอตรากาไร

นโยบายโดยรวมของเราคอการเฝาตดตามสถานการณของตลาดตางๆ อยางใกลชด เพ:อใหม:นใจวาธรกจหลกของเราไดถกบรหารจดการอยางมประสทธภาพ เรายงคงมองหาโอกาสในการลงทนท:คาดวาจะนามาซ:งผลตอบแทนท:สงข,นในอนาคตสาหรบแตละหนวยธรกจ

Page 148: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 147 -

��. ขอมลอ�นท�เก�ยวของ - ไมม -

Page 149: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 148 -

การรบรองความถกตองของขอมล

บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปฉบบน.แลว และดวยความระมดระวงบรษทขอรบ

รองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมทาใหผอ6นสาคญผดหรอไมขาดขอมลท6ควรตองแจงในสาระสาคญ นอกจากน.ขาพเจาขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนท6สรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจาป ไดแสดง ขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระสาคญเก6ยวกบฐานะการเงน ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว

(2) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลท6ด เพ6อใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนท6เปน

สาระสาคญท.งของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมท.งควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในท6ด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท6 @A กนยายน B��� ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซ6งครอบคลมถงขอบกพรองและการเปล6ยนแปลงท6สาคญของระบบการควบคมภายใน รวมท.งการกระทาท6มชอบท6อาจมผลกระทบตอการจดทารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย

ในการน. เพ6อเปนหลกฐานวาเอกสารท.งหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบท6บรษทไดรบรองความ ถกตองแลว บรษทไดมอบหมายให นายเฉลมชย มหากจศร หรอ ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต หรอนายไกรลกขณ อศวฉตรโรจน หรอนางสาวมณฑน สรกาญจนกล เปนผลงลายมอช6อกากบเอกสารน.ไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอช6อของ นายเฉลมชย มหากจศร หรอ ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต หรอนายไกรลกขณ อศวฉตรโรจน หรอนางสาวมณฑน สรกาญจนกล กากบไว บรษทจะถอวาไมใชขอมลท6บรษทไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน

ช6อ ตาแหนง ลายมอช6อ

!. นายเฉลมชย มหากจศร รองประธานกรรมการบรหาร

B. ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต กรรมการผจดการใหญและ ประธานเจาหนาท6บรหาร

Page 150: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 149 -

ช6อ ตาแหนง ลายมอช6อ

ผรบมอบอานาจ นายเฉลมชย มหากจศร รองประธานกรรมการบรหาร

ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต กรรมการผจดการใหญและประธานเจาหนาท6บรหาร

นายไกรลกขณ อศวฉตรโรจน ผชวยกรรมการผการใหญ สายงานบญชและการเงน

นางสาวมณฑน สรกาญจนกล เลขานการบรษทฯ

Page 151: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 150 -

เอกสารแนบ � รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคม และเลขานการบรษท 1. ขอมลกรรมการผบรหาร ผมอานาจควบคม และเลขานการบรษท

!.! คณะกรรมการ ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายประเสรฐ บญสมพนธ �! - ปรญญาโทบรหารธรกจ (MBA) - E.0028 ม.ค. �� – ปจจบน ประธานกรรมการและ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ประธานกรรมการและประธาน Utah State University, ประธานกรรมการบรหาร กรรมการบรหาร สหรฐอเมรกา ม.ย. �� – ปจจบน ประธานกรรมการและ บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) U! มกราคม V��� - ปรญญาตรวศวกรรมศาสตร ประธานกรรมการบรหาร (วศวกรรมโยธา) จฬาลงกรณ V��X- ปจจบน ท1ปรกษา ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย มหาวทยาลย V��X- ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท พทท โกลบอล เคมกอล จากด (มหาชน) - ปรญญาวศวกรรมศาสตรดษฎ V��X- ปจจบน กรรมการ ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) บณฑตกตตมศกด[ จฬาลงกรณ V��X- ปจจบน กรรมการ บรษท ชน คอรปอเรช1น จากด (มหาชน) มหาวทยาลย V��X- ปจจบน ประธาน องคกรธรกจเพ1อการพฒนาอยางย 1งยน (TBCSD) - ปรญญาบรหารธรกจดษฎ V��U- ปจจบน กรรมการ สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย บณฑตกตตมศกด[ สถาบน V��� - ปจจบน กรรมการ บรษท ปตท. จากด (มหาชน) บณฑตพฒนบรหารศาสตร - ปรญญาบรหารธรกจดษฎ บณฑตกตตมศกด[ สาขาวชาการ จดการท1วไป มหาวทยาลย ราชภฎเพชรบร - ปรญญาบรหารธรกจดษฎ บณฑตกตตมศกด[ สาขาวชาการ บรหารธรกจ มหาวทยาลย

มหาสารคาม

หมายเหต !) ขอมลสดสวนการถอหน ณ วนท1 UE กนยายน V��� V) สดสวนการถอหนของกรรมการและผบรหารไดนบรวมหนของคสมรสและบตรท1ยงไมบรรลนตภาวะแลว

Page 152: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 151 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายประเสรฐ บญสมพนธ (ตอ) - ศลปศาสตรดษฎบณฑต กตตมศกด[ สาขาวชาการจดการ นวตกรรมสงคม คณะ มนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา - Certificate in Advanced Management Program (AMP 155) จาก Harvard Business School สหรฐอเมรกา - หลกสตร Director Accreditation Program (DAP รนท1 26/V�X7) จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) - หลกสตร Role of Chairman Program (RCP 28/2��) - หลกสตรปองกนราชอาณาจกร ภาครฐรวมเอกชน รนท1 !E (วปรอ XE!E) วทยาลยปองกน ราชอาณาจกร - หลกสตรการเมองการปกครอง ในระบอบประชาธปไตยสาหรบ นกบรหารช;นสง รนท1 � สถาบนพระปกเกลา

Page 153: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 152 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายประเสรฐ บญสมพนธ (ตอ) - หลกสตรผบรหารระดบสง (หลกสตร วตท.) รนท1 U สถาบนวทยาการตลาดทน นายเฉลมชย มหากจศร U� - ปรญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร พ1ชายของ !�.qE% ม.ค. �� – ปจจบน รองประธานกรรมการบรหาร บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) รองประธานกรรมการบรหารและ การเงนจากมหาวทยาลยบอสตน นางสาวอษณา V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท พเอม โทรเซน เอเชย โฮลด;งส จากด กรรมการผมอานาจลงนามผกพน - ปรญญาตร สาขาการเงน จาก มหากจศร V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ซสเคป เซอรเวยส (ไทยแลนด) จากด บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ มหาวทยาลยซฟฟอรค V��� – ปจจบน กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. รบรอง สหรฐอเมรกา V��� – ปจจบน กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) U! มกราคม V��� - หลกสตร Director Accreditation V��� – ปจจบน กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC Program (DAP รนท1 30/2547) V��� – ปจจบน กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd. จากสมาคมสงเสรมสถาบน V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เมอรเมด ดรลล1งค จากด กรรมการบรษทไทย (IOD) V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เอมทอาร-! จากด - หลกสตร Director Certification V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เอมทอาร-V จากด Program (DCP 53/2548) V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Drilling Limited จากสมาคมสงเสรมสถาบน V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Rig 1 Limited กรรมการบรษทไทย (IOD) V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Rig V Limited V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Rig U Limited V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ลอจสตกสแมแนจเมนท จากด V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ไลทเตอร จากด V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ขนสง จากด V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส พอรต เซอรวสเซส จากด ก.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท โซลอาโด โฮลด;งส พทอ แอลทด ก.ค. �� – ปจจบน กรรมการ Petrolift Inc. ม.ย. �� – ปจจบน รองประธานกรรมการบรหาร บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน)

Page 154: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 153 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายเฉลมชย มหากจศร (ตอ) ม.ย. �� – ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) V�X| – ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท พเอม กรป จากด ก.ย. �X – ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท โพสโค-ไทยนอคซ จากด (มหาชน) เม.ย. �X – ปจจบน กรรมการ บรษท ไทยฟลม อนดสตร; จากด (มหาชน) V�X! – ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท เลควด คนทรคลบ จากด ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต Xq - ปรญญาโท บรหารธรกจ - E.!! ก.พ. X| – ปจจบน กรรมการผจดการใหญและ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) กรรมการผจดการใหญและ มหาวทยาลยแคลฟอรเนย ประธานเจาหนาท1บรหาร ประธานเจาหนาท1บรหารและ เบรคลย ต.ค. �V – พ.ย. �� กรรมการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) กรรมการผมอานาจลงนามผกพน - ปรญญาตร เศรษฐศาสตร กรรมการ บรษท ยเอมเอส ลอจสตกสแมแนจเมนท จากด บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ มหาวทยาลยมนโซตา กรรมการ บรษท ยเอมเอส ไลทเตอร จากด รบรอง - หลกสตร Director Certification กรรมการ บรษท ยเอมเอส ขนสง จากด U! มกราคม V�X| Program (DCP 70/2549) กรรมการ บรษท ยเอมเอส พอรต เซอรวสเซส จากด จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการ บรษท อะธน โฮลด;งส จากด กรรมการบรษทไทย (IOD) ก.ค. �V – พ.ย. �� กรรมการ บรษท บาคองโค จากด ม.ค. �V – ปจจบน กรรมการ โซลอาโด โฮลด;งส พทอ แอลทด ม.ค. �E – ต.ค. �� กรรมการบรหาร บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) กรรมการ บรษท โทรเซน (กรงเทพ) จากด และ บรษทในกลมธรกจเดนเรอโทรเซน จานวน X� บรษท

Page 155: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 154 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต (ตอ) ม.ค. X| – ปจจบน กรรมการ บรษท ชดลม มารน เซอรวสเซส แอนด ซพพลายส จากด กรรมการ บรษท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จากด กรรมการ บรษท กลฟ เอเจนซ1 คมปะน (ประเทศไทย) จากด กรรมการ โทรเซน (อนโดไชนา) เอส.เอ. กรรมการ บรษท โทรเซน ชาเตอรร1ง (เอชเค) จากด กรรมการ บรษท โทรเซน ชาเตอรร1ง (พทอ) จากด ม.ย. X� – ปจจบน กรรมการ บรษท โทรเซน ชปป; ง สงคโปร พทอ แอลทด ต.ค. X� – ปจจบน กรรมการ บรษท จเอซ โทรเซน โลจสตคส จากด ม.ค. X| – ก.ย. X| กรรมการ บรษท ฮอไรซน โมบาย คอมมวนเคช1นส จากด เม.ย. X� – ก.พ. X| กรรมการบรหาร กลมบรษท มอรแกน สแตนเลย (สงคโปร) ก.พ. XU – ม.ค. X� ผจดการ กลมบรษท เจพ มอรแกน (ฮองกง) ม.ย. Uq – ม.ค. XU ผจดการฝายอาวโส ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) ฝายธรกจโครงการ พ.ค. U� – พ.ค. Uq ผชวยผจดการ ฝายการเงน ธนาคารแหงอเมรกา (กรงเทพ) ส.ค. UX – พ.ค. U� ผชวยผจดการ ฝาย Financial ธนาคารแหงอเมรกา (ฮองกง) Engineering Risk Management พ.ค. 32 – ก.ค. 34 ผชวยผจดการ ธนาคารแหงอเมรกา (ซานฟรานซสโก, แคลฟอรเนย) ฝาย Capital Markets Credit

Page 156: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 155 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายสนต บางออ �q - ปรญญาโท เศรษฐศาสตร - E ม.ค. �� – ปจจบน ประธานกรรมการกากบดแล บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ประธานกรรมการกากบดแลกจการ การเกษตร มหาวทยาลยเทกซส กจการ ประธานกรรมการสรรหาและ เทค ประเทศสหรฐอเมรกา V��� – ปจจบน อนกรรมการจดทาบนทก กระทรวงการคลง กาหนดคาตอบแทน - ปรญญาตรรฐศาสตรบณฑต ขอตกลงและประเมนผล กรรมการตรวจสอบและ (การคลง) จฬาลงกรณ การดาเนนงานรฐวสาหกจ กรรมการอสระ มหาวทยาลย สาขาส1อสารและพลงงาน U! มกราคม V��� - ประกาศนยบตร สาขาการพฒนา ของคณะกรรมการ มหาวทยาลยเคมบรดจ ประเทศ ประเมนผลงานรฐวสาหกจ สหราชอาณาจกร V��U – ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการ บรษท ประชาอาภรณ จากด (มหาชน) - หลกสตร Director Certification ตรวจสอบ Program (DCP !V/254X) V�X� – V��V อธการบด มหาวทยาลยโยนก จงหวดลาปาง จากสมาคมสงเสรมสถาบน V�XE – V�X� รองเลขาธการ คณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต กรรมการบรษทไทย (IOD) - หลกสตร Audit Committee Program (ACP XV/25��) จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) - หลกสตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM9/2556) จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD)

Page 157: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 156 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายสนต บางออ (ตอ) - หลกสตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 14/2556) จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) - หลกสตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 14/2556) จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) - หลกสตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 17/2556) จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) - หลกสตร Role of the Compensation Committee Program (RCC 16/2556) จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD)

Page 158: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 157 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายกฤช ฟอลเลต 6X - Advance Management - 0 เม.ย. �� – ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ Program, Harvard Business V��� – ปจจบน กรรมการอสระและ บรษท ไทยวาโก จากด (มหาชน) กรรมการบรหารความเส1ยงและ School, Boston, USA กรรมการบรหารความเส1ยง กรรมการอสระ - ปรญญาโทพาณชยศาสตร V��U – ปจจบน กรรมการอสระและประธาน บรษท พรอพเพอรต; เพอรเฟค จากด (มหาชน) 12 เมษายน V��� มหาบณฑต (บรหารธรกจ) กรรมการตรวจสอบ มหาวทยาลยธรรมศาสตร V��U – ปจจบน กรรมการอสระและประธาน บรษท อะมานะฮ ลสซ1ง จากด (มหาชน) - ปรญญาตรเศรษฐศาสตรบณฑต กรรมการตรวจสอบ มหาวทยาลยธรรมศาสตร V��U – ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการ บรษท ธนลกษณ จากด (มหาชน) - หลกสตร Director Certification ตรวจสอบ Program (DCP !X�/25�X) V��U – ปจจบน กรรมการผทรงคณวฒ มหาวทยาลยนครพนม จากสมาคมสงเสรมสถาบน V��V – ปจจบน ท1ปรกษากรรมการผจดการ บรษท บญรอดบรวเวอร1 จากด กรรมการบรษทไทย (IOD) ใหญ นายกานม ซาอด เอม. อลซาอด 4� - ปรญญาโทสาขาบรหารธรกจ - E V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) อล-ควาร จาก Kent University 2551 – ปจจบน ประธาน Qatar Project Management Company กรรมการอสระ สหราชอาณาจกร 25X� – ปจจบน กรรมการผอานวยการและ Qatari Diar Real Estate Investment Co. U! มกราคม V��� - ปรญญาตรสาขาบรหารธรกจ ประธานเจาหนาท>บรหาร จาก Qatar University 25X| – ปจจบน ประธานและกรรมการ Barwa Real Estate ผอานวยการ

Page 159: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 158 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายโมฮมหมด ราเชด อาหมด XU - License of Law, Emirates - E ปจจบน Director General Office of H.H Sheikh Mohammed Bin Khalifa Bin เอม. อลนสซาร University Zayed Al Nahyan, U.A.E กรรมการสรรหาและกาหนดคา ปจจบน Under Secretary General Affairs Dept. – The Crown Prince Palace, U.A.E ตอบแทน ปจจบน Member National Consulting Council, U.A.E กรรมการอสระ ปจจบน Assistant-Undersecretary Ministry of Finance Abu Dhabi, U.A.E UE มกราคม V��� ปจจบน Legal Adviser Abu-Dhabi Investment Agency, U.A.E ปจจบน Board Member Union National Bank Abu-Dhabi, U.A.E ปจจบน Board Member The Emirates Insurance Company, U.A.E ปจจบน Board Member Alwifaq Finance Company, U.A.E ปจจบน Board Member The National Investor Company, U.A.E ปจจบน Director General Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club, U.A.E ปจจบน Vice President Youth Hostel Society, U.A.E ปจจบน Secretary General Municipality Council in Al Ain, U.A.E ปจจบน Vice President The National Tourism and Hotels Company, U.A.E ปจจบน Board Member The Commercial Buildings Financing Committee, U.A.E ปจจบน Board Member The Private Housing Loan Authority for Nationals, U.A.E ปจจบน Board Member The Commercial Buildings Financing Committee, U.A.E นายอฟ บาบว q� - Civil Engineer – Ecole Centrale - E ก.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) กรรมการ de PARIS V�X� – ปจจบน Executive Chairman ELSA Consultants SA !V กรกฎาคม V��� - MBA – Institut d’Administration V�XU – V�Xq Executive Chairman CPG Market S.A. des Entreprises de PARIS - MBA – Harvard Business School

Page 160: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 159 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายเชย วน ฮท โจเซฟ �X - Master’s Degree (EMBA) from - E ม.ค. �� – ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) กรรมการบรหาร Sasin Graduate School of Business V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จากด กรรมการกากบดแลกจการและ Chulalongkorn University V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ซสเคป เซอรเวยส (ไทยแลนด) จากด กรรมการผมอานาจลงนามผกพน in a joint program with Kellogg V��� – ปจจบน กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ Graduate School of Management V��� – ปจจบน กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) รบรอง of Northwestern University V��� – ปจจบน กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC U! มกราคม V��� - Singapore Polytechnic with a V��� – ปจจบน กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd. Diploma in Production V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เมอรเมด ดรลล1งค จากด Engineering V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เอมทอาร-! จากด - Completed Finance for Senior V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เอมทอาร-V จากด Executives at Harvard University V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท พเอม โทรเซน เอเชย โฮลด;งส จากด - หลกสตร Director Certification V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ลอจสตกสแมแนจเมนท จากด Program (DCP !��/25��) V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ไลทเตอร จากด จากสมาคมสงเสรมสถาบน V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ขนสง จากด กรรมการบรษทไทย (IOD) V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส พอรต เซอรวสเซส จากด ก.ค. �� – ปจจบน กรรมการ Qing Mei Pte. Ltd. ม.ค. �� – ปจจบน ผอานวยการบรหารอาวโส บรษท พเอม กรป จากด ม.ย. �� – ปจจบน กรรมการตรวจสอบ บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) ม.ย. �� – ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) V�Xq – V��X ผอานวยการบรหารอาวโส บรษท แอดวานซ ไฟแนนซ จากด (มหาชน) V�X� – V�Xq ผชวยกรรมการบรหารงาน บรษท อาคเนยประกนชวต และอาคเนยประกนภย V�XV – V�X� ผบรหาร บรษท แปซฟค เซนจร1 คอนซลแทนท จากด

Page 161: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 160 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นางสาวอษณา มหากจศร 3U - ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ นองสาวของ X.E�% ม.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) กรรมการสรรหาและกาหนดคา จากสถาบนบณฑตบรหารธรกจ นายเฉลมชย V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ลอจสตกสแมแนจเมนท จากด ตอบแทน ศศนทรแหงจฬาลงกรณ มหากจศร V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ไลทเตอร จากด กรรมการกากบดแลกจการและ มหาวทยาลย ซ1 งเปนโครงการ V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ขนสง จากด กรรมการผมอานาจลงนามผกพน รวมกบ Kellogg Graduate School V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส พอรต เซอรวสเซส จากด บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ of Management of Northwestern ม.ย. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) รบรอง University ประเทศสหรฐอเมรกา V��X – ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท เมานเทน ครก ดเวลลอปเมนท จากด U! มกราคม V��� - ปรญญาตรสาขาบรหารธรกจ V�X� – ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท พเอม กรป จากด จากมหาวทยาลยบอสตน สหรฐอเมรกา - หลกสตร Director Accreditation Program (DAP รนท1 30/2547) จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD)

Page 162: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 161 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายเชดพงษ สรวชช �q - M.A. Economics Georgetown - E V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ University, USA 2554 – ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท วทยไบโอเพาเวอร จากด กรรมอสระ - เศรษฐศาสตรบณฑต (เกยรต 2553 – ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท โซลารตรอน จากด (มหาชน) UE มกราคม V��� นยมด) มหาวทยาลยธรรมศาสตร เม.ย. 52 – ปจจบน กรรมการอสระ ประธาน บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) - หลกสตร Director Accreditation กรรมการตรวจสอบและ Program (DAP รนท1 |/2547) ประธานกรรมการกากบ จากสมาคมสงเสรมสถาบน ดแลกจการท1ด กรรมการบรษทไทย (IOD) 2552 – ปจจบน กรรมการและ บรษท เงนทนแอดวานซ จากด (มหาชน) - หลกสตร Director Certification กรรมการตรวจสอบ Program (DCP !EX/25�!) 2552 – ปจจบน กรรมการ บรษท เอเวอรกรน พลส จากด จากสมาคมสงเสรมสถาบน V�X� – V��V กรรมการอสระ กรรมการ บรษท ปตท.เคมคอล จากด (มหาชน) กรรมการบรษทไทย (IOD) ตรวจสอบ และกรรมการ - หลกสตร Audit Committee สรรหา Program (ACP Vq/25�V) V�X| – V��! ประธานกรรมการ บรษท ปตท.สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) จากสมาคมสงเสรมสถาบน V�Xq – V��! ประธานกรรมการ บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) กรรมการบรษทไทย (IOD) - หลกสตร Finance of Non- Finance Director (FND 13/2547) จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) - หลกสตร Role of Chairman Program (RCP 10/2547) จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD)

Page 163: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 162 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายเชดพงษ สรวชช (ตอ) - หลกสตรการปองกน ราชอาณาจกร วทยาลยปองกน ราชอาณาจกร (วปอ.) รนท1 40 - หลกสตรประกาศนยบตรช;นสง การเมองการปกครองในระบอบ ประชาธปไตย สาหรบนก บรหารระดบสง (ปปร.) รนท1 5 สถาบนพระปกเกลา - หลกสตรนกบรหารระดบสง (นบส.1) รนท1 13/2536 สถาบน พฒนาขาราชการพลเรอน - หลกสตรผบรหารระดบสง สถาบนวทยาการตลาดทน (หลกสตร วตท.) รนท1 5

Page 164: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 163 -

!.2 ผบรหาร ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายเฉลมชย มหากจศร U� - ปรญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร พ1ชายของ !�.qE% ม.ค. �� – ปจจบน รองประธานกรรมการบรหาร บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) รองประธานกรรมการบรหารและ การเงนจากมหาวทยาลยบอสตน นางสาวอษณา V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท พเอม โทรเซน เอเชย โฮลด;งส จากด กรรมการผมอานาจลงนามผกพน - ปรญญาตร สาขาการเงน จาก มหากจศร V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ซสเคป เซอรเวยส (ไทยแลนด) จากด บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ มหาวทยาลยซฟฟอรค V��� – ปจจบน กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. รบรอง สหรฐอเมรกา V��� – ปจจบน กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) U! มกราคม V��� - หลกสตร Director Accreditation V��� – ปจจบน กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC Program (DAP รนท1 30/2547) V��� – ปจจบน กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd. จากสมาคมสงเสรมสถาบน V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เมอรเมด ดรลล1งค จากด กรรมการบรษทไทย (IOD) V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เอมทอาร-! จากด - หลกสตร Director Certification V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เอมทอาร-V จากด Program (DCP 53/2548) V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Drilling Limited จากสมาคมสงเสรมสถาบน V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Rig 1 Limited กรรมการบรษทไทย (IOD) V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Rig V Limited V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Rig U Limited V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ลอจสตกสแมแนจเมนท จากด V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ไลทเตอร จากด V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ขนสง จากด V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส พอรต เซอรวสเซส จากด ก.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท โซลอาโด โฮลด;งส พทอ แอลทด ก.ค. �� – ปจจบน กรรมการ Petrolift Inc. ม.ย. �� – ปจจบน รองประธานกรรมการบรหาร บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) ม.ย. �� – ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) V�X| – ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท พเอม กรป จากด ก.ย. �X – ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท โพสโค-ไทยนอคซ จากด (มหาชน)

Page 165: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 164 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายเฉลมชย มหากจศร (ตอ) เม.ย. �X – ปจจบน กรรมการ บรษท ไทยฟลม อนดสตร; จากด (มหาชน) V�X! – ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท เลควด คนทรคลบ จากด ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต Xq - ปรญญาโท บรหารธรกจ - E.!V ก.พ. X| – ปจจบน กรรมการผจดการใหญและ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) กรรมการผจดการใหญและ มหาวทยาลยแคลฟอรเนย ประธานเจาหนาท1บรหาร ประธานเจาหนาท1บรหารและ เบรคลย ต.ค. �V – พ.ย. �� กรรมการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) กรรมการผมอานาจลงนามผกพน - ปรญญาตร เศรษฐศาสตร กรรมการ บรษท ยเอมเอส ลอจสตกสแมแนจเมนท จากด บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ มหาวทยาลยมนโซตา กรรมการ บรษท ยเอมเอส ไลทเตอร จากด รบรอง - หลกสตร Director Certification กรรมการ บรษท ยเอมเอส ขนสง จากด U! มกราคม V�X| Program (DCP 70/2549) กรรมการ บรษท ยเอมเอส พอรต เซอรวสเซส จากด จากสมาคมสงเสรมสถาบน ก.ค. �V – พ.ย. �� กรรมการ บรษท บาคองโค จากด กรรมการบรษทไทย (IOD) ม.ค. �V – ปจจบน กรรมการ โซลอาโด โฮลด;งส พทอ แอลทด ม.ค. �E – ต.ค. �� กรรมการ บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) ม.ค. X| – ปจจบน กรรมการ บรษท โทรเซน (กรงเทพ) จากด และ บรษทในกลมธรกจเดนเรอโทรเซน จานวน X� บรษท กรรมการ บรษท ชดลม มารน เซอรวสเซส แอนด ซพพลายส จากด กรรมการ บรษท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จากด กรรมการ บรษท กลฟ เอเจนซ1 คมปะน (ประเทศไทย) จากด กรรมการ โทรเซน (อนโดไชนา) เอส.เอ. กรรมการ บรษท โทรเซน ชาเตอรร1ง (เอชเค) จากด กรรมการ บรษท โทรเซน ชาเตอรร1ง (พทอ) จากด ม.ย. X� – ปจจบน กรรมการ บรษท โทรเซน ชปป; ง สงคโปร พทอ แอลทด ต.ค. X� – ปจจบน กรรมการ บรษท จเอซ โทรเซน โลจสตคส จากด ม.ค. X| – ก.ย. X| กรรมการ บรษท ฮอไรซน โมบาย คอมมวนเคช1นส จากด

Page 166: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 165 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต (ตอ) เม.ย. X� – ก.พ. X| กรรมการบรหาร กลมบรษท มอรแกน สแตนเลย (สงคโปร) ก.พ. XU – ม.ค. X� ผจดการ กลมบรษท เจพ มอรแกน (ฮองกง) ม.ย. Uq – ม.ค. XU ผจดการฝายอาวโส ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) ฝายธรกจโครงการ พ.ค. U� – พ.ค. Uq ผชวยผจดการ ฝายการเงน ธนาคารแหงอเมรกา (กรงเทพ) ส.ค. UX – พ.ค. U� ผชวยผจดการ ฝาย Financial ธนาคารแหงอเมรกา (ฮองกง) Engineering Risk Management พ.ค. 32 – ก.ค. 34 ผชวยผจดการ ธนาคารแหงอเมรกา (ซานฟรานซสโก, แคลฟอรเนย) ฝาย Capital Markets Credit นายเดวด ลอรเรนซ เอเมส X| - ปรญญาตร สาขารฐศาสตรจาก - E ก.พ. �V – ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการใหญ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ผชวยกรรมการผจดการใหญ Northwestern University สายงานธรกจขนสง สายงานธรกจขนสง ประเทศสหรฐอเมรกา V�X| - V��E ประธานเจาหนาท1บรหาร Zuellig Pharma - หลกสตร Supply Chain V�X� – V�X| ผจดการท1วไป Metro Drug Inc. Management จาก Stanford V�XX – V�X� กรรมการผจดการ American President Lines University - หลกสตร Advance Management จาก INSEAD, Fontainebleau ประเทศฝร1งเศส

Page 167: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 166 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายไกรลกขณ อศวฉตรโรจน X! - ปรญญาโทสาขาวศวกรรม - E ก.ค. �6 – ปจจบน รกษาการผชวยกรรมการ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) รกษาการผชวยกรรมการผจดการ การเงนจาก New York ผจดการใหญ สายงานบญช ใหญ สายงานบญชและการเงน University,ประเทศสหรฐอเมรกา และการเงน !� กรกฎาคม V��� - ปรญญาโท166บรหารธรกจ ต.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท โทรเซน (กรงเทพ) จากด สาขาการเงนจาก Claremont ต.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จากด Graduate University ต.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท จเอซ โทรเซน โลจสตคส จากด สหรฐอเมรกา ต.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท โทรเซน ชปป; ง แอนด โลจสตกส จากด - ปรญญาตรดานวศวกรรม ส.ค. �X – ก.ค. �� รองกรรมการผจดการและ บรษท ด เอราวณ กรป จากด (มหาชน) อตสาหกรรมจาก ประธานเจาหนาท1ดานการเงน มหาวทยาลยธรรมศาสตร V�XX - V��X Senior Vice President, ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) Corporate Advisory นายสมพร จตเปนธม �V - Master in Public Policies, - - ต.ค. �� – ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการใหญ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ผชวยกรรมการผจดการใหญ Harvard University, Cambridge, สายงานกลยทธ สายงานกลยทธ MA, USA พ.ย. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) ! ตลาคม V��� - Bachelor of Science in Business พ.ค. �� – ปจจบน รองกรรมการผจดการ บรษท พ เอม กรป จากด Administration, Boston ธ.ค. �V – พ.ค. �� รองกรรมการผจดการ ธนาคารเพ1อการสงออกและนาเขาแหงประเทศไทย University, Boston, MA, USA ก.ย. X� – พ.ย. �V ผชวยกรรมการผจดการ ธนาคารเพ1อการสงออกและนาเขาแหงประเทศไทย - หลกสตรนกบรหารการคลงรนท1 U จากกระทรวงการคลงและ สถาบนนโยบายเศรษฐกจการคลง

Page 168: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 167 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายสมพร จตเปนธม (ตอ) - หลกสตรการกากบดแลกจการ สาหรบกรรมการและผบรหาร ระดบสงของรฐวสาหกจและ องคการมหาชนจากสถาบน พระปกเกลา - อบรมผบรหารระดบสงสาหรบ ผบรหารภาครฐวสาหกจ - อบรม The Asia Pacific Bankers Congress - อบรม Central Bank Policies and Operations in the Money and Foreign Exchange Markets - หลกสตร Director Certification Program (DCP !q|/25��) จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD)

Page 169: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 168 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายวชาย ช1นสขสวสด[ �� - ปรญญาตรคณะศลปศาสตร - E ก.ค. �U – ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการใหญ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ผชวยกรรมการผจดการใหญ สาขาจตวทยาจากมหาวทยาลย สายงานโครงสรางพ;นฐาน สายงานโครงสรางพ;นฐาน ควนสแลนด ประเทศ ก.ย. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท ชดลม มารน เซอรวสเซส แอนด ซพพลายส จากด ! กรกฏาคม V��U ออสเตรเลย ก.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท จเอซ โทรเซน โลจสตคส จากด ม.ค. �X – ต.ค. �� รกษาการกรรมการผจดการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) ม.ค. �! – ม.ย. �U รองประธานการขายปลกและ UPS Singapore Pte Ltd. กลยทธแหงเอเชยแปซฟก ส.ค. X| – ธ.ค. �! รองประธานดานการบรหาร ยพเอส คอรปอเรท แอตแลนตา สหรฐอเมรกา (สงคโปร) การขายปลกระหวางประเทศ ก.ย. Xq – ก.ค. X| รองประธานดานปฎบตการ UPS Singapore Pte Ltd. ในเขตใต ม.ค. XX – ส.ค. Xq รองประธานดานพฒนาธรกจ UPS Singapore Pte Ltd. เม.ย. XU – ธ.ค. XU ผอานวยการ Special Assignment United Parcel Service of America Inc. ก.ย. X! – ม.ค. XU กรรมการผจดการ United Parcel Service (M) Sdn Bhd. นายปรธยตม นวาศะบตร 5� - ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ - E เม.ย. �! – ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการใหญ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ผชวยกรรมการผจดการใหญ จากมหาวทยาลยแมร1แลนด สายงานปฏบตการ สายงานปฏบตการ สหรฐอเมรกา ต.ค. �V – ปจจบน กรรมการ บรษท อะธน โฮลด;งส จากด !� สงหาคม V��! - ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ V�XU - V��E กรรมการผจดการ บรษท แปซฟก อนเตอรเนต (ประเทศไทย) จากด มหาวทยาลยจอรจ เมสน V�XV – V�XU ผอานวยการประจา บรษท มาสเตอรคารต อนเตอรเนช1นแนล สหรฐอเมรกา ประเทศไทย - หลกสตร Director Certification Program (DCP X0/254q) จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD)

Page 170: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 169 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นางอไร ปล;มสาราญ �� - ปรญญาตร สาขาบรหารจดการ - E.E!� ก.ค. �U – ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการใหญ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ผชวยกรรมการผจดการใหญ และการบญชจากมหาวทยาลย สายงานบรหารความเส1ยง สายงานบรหารความเส1ยง Woodbury สหรฐอเมรกา และกากบดแลและ และการกากบดแล - ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ ผชวยกรรมการผจดการใหญ ผชวยกรรมการผจดการใหญ จากจฬาลงกรณมหาวทยาลย สายงานทรพยากรมนษย สายงานทรพยากรมนษย V��U Senior corporate The Dow Chemical Ltd. !V กรกฎาคม V��U audit manager 2548 – V��U GM country manager of The Dow Chemical Ltd. the group of Company in indonesia 2547 - 2548 Finance director The Dow Chemical Ltd. 2543 – 2547 Corporate audit The Dow Chemical Ltd. process manager 2534 – 2543 Country controller The Dow Chemical Ltd. นางฐตมา รงขวญศรโรจน �V - ปรญญาโท สาขาบญชและ - E ส.ค. �V – ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการใหญ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ผชวยกรรมการผจดการใหญ การเงนจากมหาวทยาลย สายงานการเงนและบญช สายงานการเงนและบญช ธรรมศาสตร ต.ค. �V – ปจจบน กรรมการ บรษท อะธน โฮลด;งส จากด VX สงหาคม V��V - หลกสตร Director Accreditation ต.ค. �V – เม.ย. �� กรรมการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) Program (DAP รนท1 ��/V��E) กรรมการ บรษท ยเอมเอส โคลบรคเครท จากด จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ไลทเตอร จากด กรรมการบรษทไทย (IOD) กรรมการ บรษท ยเอมเอส ขนสง จากด กรรมการ บรษท ยเอมเอส พอรต เซอรวสเซส จากด V�X� – V��V ผจดการสายบรหาร ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) การลงทนตราสารทน

Page 171: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 170 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นางฐตมา รงขวญศรโรจน (ตอ) - หลกสตร Director Certification V��E – V��V กรรมการ บรษท ชน คอรปอเรช1น จากด (มหาชน) Program (DCP รนท1 !U!/V��U) V�X� – V�X� Group Chief Financial Officer บรษท จเอมเอม แกรมม1 จากด (มหาชน) จากสมาคมสงเสรมสถาบน V�XX – V�X� ประธานเจาหนาท1การเงน บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จากด กรรมการบรษทไทย (IOD) V�XE – V�XX Regional Chief บรษท อสต เอเชยต�ก (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) Financial Officer V�U! - V�XE ผจดการอาวโสฝายการเงน บรษท อสต เอเชยต�ก (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) และบญช

!.3 เลขานการบรษท

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นางสาวมณฑน สรกาญจนกล Xq - ปรญญาโทสาขาการบรหาร - E V�UU – ปจจบน เลขานการคณะกรรมการ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) เลขานการบรษท ศศนทรแหงจฬาลงกรณ !X สงหาคม V��! มหาวทยาลย - อกษรศาสตรบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย

หมายเหต หนาท1ความรบผดชอบของเลขานการบรษทอยในหวขอ โครงสรางการจดการ ขอ |.U

Page 172: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 171 -

". ขอมลกรรมการ ผบรหารและผมอานาจควบคมของบรษทยอยหลก ณ วนท� '( กนยายน พ.ศ. "++, V.! บรษท โทรเซนชปป; ง สงคโปร พทอ แอลทด

V.!.! คณะกรรมการ ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต * Xq - ปรญญาโท บรหารธรกจ - E.!V ก.พ. X| – ปจจบน กรรมการผจดการใหญและ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) กรรมการผจดการและ มหาวทยาลยแคลฟอรเนย ประธานเจาหนาท1บรหาร กรรมการผมอานาจลงนามผกพน เบรคลย ต.ค. �V – พ.ย. �� กรรมการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ - ปรญญาตร เศรษฐศาสตร กรรมการ บรษท ยเอมเอส ลอจสตกสแมแนจเมนท จากด รบรอง มหาวทยาลยมนโซตา กรรมการ บรษท ยเอมเอส ไลทเตอร จากด � ตลาคม V�X� - หลกสตร Director Certification กรรมการ บรษท ยเอมเอส ขนสง จากด Program (DCP 70/2549) กรรมการ บรษท ยเอมเอส พอรต เซอรวสเซส จากด จากสมาคมสงเสรมสถาบน ก.ค. �V – พ.ย. �� กรรมการ บรษท บาคองโค จากด กรรมการบรษทไทย (IOD) ม.ค. �V – ปจจบน กรรมการ โซลอาโด โฮลด;งส พทอ แอลทด ม.ค. �E – ต.ค.�� กรรมการ บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) ม.ค. X| – ปจจบน กรรมการ บรษท โทรเซน (กรงเทพ) จากด และ บรษทในกลมธรกจเดนเรอโทรเซน จานวน X� บรษท กรรมการ บรษท ชดลม มารน เซอรวสเซส แอนด ซพพลายส จากด กรรมการ บรษท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จากด กรรมการ บรษท กลฟ เอเจนซ1 คมปะน (ประเทศไทย) จากด กรรมการ โทรเซน (อนโดไชนา) เอส.เอ. กรรมการ บรษท โทรเซน ชาเตอรร1ง (เอชเค) จากด กรรมการ บรษท โทรเซน ชาเตอรร1ง (พทอ) จากด ม.ย. X� – ปจจบน กรรมการ บรษท โทรเซน ชปป; ง สงคโปร พทอ แอลทด ต.ค. X� – ปจจบน กรรมการ บรษท จเอซ โทรเซน โลจสตคส จากด

Page 173: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 172 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต (ตอ) ม.ค. X| – ก.ย. X| กรรมการ บรษท ฮอไรซน โมบาย คอมมวนเคช1นส จากด เม.ย. X� – ก.พ. X| กรรมการบรหาร กลมบรษท มอรแกน สแตนเลย (สงคโปร) ก.พ. XU – ม.ค. X� ผจดการ กลมบรษท เจพ มอรแกน (ฮองกง) ม.ย. Uq – ม.ค. XU ผจดการฝายอาวโส ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) ฝายธรกจโครงการ พ.ค. U� – พ.ค. Uq ผชวยผจดการ ฝายการเงน ธนาคารแหงอเมรกา (กรงเทพ) ส.ค. UX – พ.ค. U� ผชวยผจดการ ฝาย Financial ธนาคารแหงอเมรกา (ฮองกง) Engineering Risk Management พ.ค. 32 – ก.ค. 34 ผชวยผจดการ ธนาคารแหงอเมรกา (ซานฟรานซสโก, แคลฟอรเนย) ฝาย Capital Markets Credit นายเฉลมชย มหากจศร * U� - ปรญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร - E ม.ค. �� – ปจจบน รองประธานกรรมการบรหาร บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) กรรมการและ การเงนจากมหาวทยาลยบอสตน V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท พเอม โทรเซน เอเชย โฮลด;งส จากด กรรมการผมอานาจลงนามผกพน - ปรญญาตร สาขาการเงน จาก V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ซสเคป เซอรเวยส (ไทยแลนด) จากด บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ มหาวทยาลยซฟฟอรค V��� – ปจจบน กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. รบรอง สหรฐอเมรกา V��� – ปจจบน กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) VU มกราคม V��� - หลกสตร Director Accreditation V��� – ปจจบน กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC Program (DAP รนท1 30/2547) V��� – ปจจบน กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd. จากสมาคมสงเสรมสถาบน V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เมอรเมด ดรลล1งค จากด กรรมการบรษทไทย (IOD) V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เอมทอาร-! จากด - หลกสตร Director Certification V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เอมทอาร-V จากด Program (DCP 53/2548) V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Drilling Limited จากสมาคมสงเสรมสถาบน V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Rig 1 Limited กรรมการบรษทไทย (IOD) V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Rig V Limited

Page 174: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 173 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายเฉลมชย มหากจศร (ตอ) V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Rig U Limited V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ลอจสตกสแมแนจเมนท จากด V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ไลทเตอร จากด V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ขนสง จากด V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส พอรต เซอรวสเซส จากด ก.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท โซลอาโด โฮลด;งส พทอ แอลทด ก.ค. �� – ปจจบน กรรมการ Petrolift Inc. ม.ย. �� – ปจจบน รองประธานกรรมการบรหาร บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) ม.ย. �� – ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) V�X| – ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท พเอม กรป จากด ก.ย. �X – ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท โพสโค-ไทยนอคซ จากด (มหาชน) เม.ย. �X – ปจจบน กรรมการ บรษท ไทยฟลม อนดสตร; จากด (มหาชน) V�X! – ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท เลควด คนทรคลบ จากด นายเอยน คลฟฟอรด แคลกซตน * �� - Master degree, University of - 0 ก.ค. �X – ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท โทรเซน (กรงเทพ) จากด กรรมการและ Wales ต.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท โทรเซน ชปป; ง สงคโปร พทอ แอลทด กรรมการผมอานาจลงนามผกพน - Bachelors degree, Wales ต.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท ทอร ฮอไรซน ชปป; ง พทอ แอลทด บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ Cardiff Polytechnic ต.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท ทอร เฟรนชป ชปป; ง พทอ แอลทด รบรอง - Certificate – First class ต.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท ทอร ฟอรจน ชปป; ง พทอ แอลทด ! ตลาคม V��� Marine Engineer ธ.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท โทรเซน (เดนมารก) เอพเอส

Page 175: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 174 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายล เวย ชง UX - Diploma in Accountancy V��U – ปจจบน กรรมการ บรษท โทรเซน ชปป; ง สงคโปร พทอ แอลทด กรรมการและ Ngee Ann Polytechnic, V��U – ปจจบน กรรมการ บรษท โทรเซน ชาเตอรร1ง (พทอพ) แอลทด กรรมการผมอานาจลงนามผกพน Singapore V��U – ปจจบน กรรมการ บรษท ทอร ฮอไรซน ชปป; ง พทอ แอลทด บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ - GCE ‘O’ Level, Bukit Panjang V��U – ปจจบน กรรมการ บรษท ทอร เฟรนดชป ชปป; ง พทอ แอลทด รบรอง Government High School V��U – ปจจบน กรรมการ บรษท ทอร ฟอรจน ชปป; ง พทอ แอลทด UE เมษายน V��U - Admitted as an Associate V��U – ปจจบน กรรมการ บรษท แอตแลนตส ออฟชอร คอนสตรคช1น พทอ แอลทด Member, Institute of Chartered V��U – ปจจบน กรรมการ บรษท โซลอาโด โฮลด;งส พทอ แอลทด Secretaries & Administrators - Practising Chartered Secretary, Institute of Chartered Secretaries & Administrators นายเควน ตน �E - Bachelor of Accountancy, - E 2554 – ปจจบน กรรมการตวแทน บรษท โทรเซน ชปป; ง สงคโปร พทอ แอลทด กรรมการตวแทนและ National University of 2554 – ปจจบน กรรมการตวแทน บรษท ทอร ฮอไรซน ชปป; ง พทอ แอลทด กรรมการผมอานาจลงนามผกพน Singapore 2554 – ปจจบน กรรมการตวแทน บรษท ทอร เฟรนดชป ชปป; ง พทอ แอลทด บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ รบรอง Vq เมษายน V��X

* คอ บคคลท1คณะกรรมการบรษทมมตอนมตสงเขาเปนกรรมการผบรหารและผมอานาจควบคมของบรษทยอย

Page 176: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 175 -

V.!.V ผบรหาร

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายเอยน คลฟฟอรด แคลกซตน * �� - Master degree, University of - 0 ก.ค. �X – ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท โทรเซน (กรงเทพ) จากด กรรมการและ Wales ต.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท โทรเซน ชปป; ง สงคโปร พทอ แอลทด กรรมการผมอานาจลงนามผกพน - Bachelors degree, Wales ต.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท ทอร ฮอไรซน ชปป; ง พทอ แอลทด บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ Cardiff Polytechnic ต.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท ทอร เฟรนชป ชปป; ง พทอ แอลทด รบรอง - Certificate – First class ต.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท ทอร ฟอรจน ชปป; ง พทอ แอลทด ! ตลาคม V��� Marine Engineer ธ.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท โทรเซน (เดนมารก) เอพเอส นายไมเคล แอนเดอรสน XX - E พ.ย. �X – ปจจบน ผอานวยการฝายพาณชย บรษท โทรเซน ชปป; ง สงคโปร พทอ แอลทด ผอานวยการฝายพาณชย !� พฤศจกายน V��X นายมเคล โบ X� - Master of Business - E ส.ค. �� – ปจจบน ผอานวยการฝายบรหาร บรษท โทรเซน ชปป; ง สงคโปร พทอ แอลทด ผอานวยการฝายบรหารความเส1ยง Administration, Aston ความเส1ยง ! สงหาคม V��� University นายเฮนรค เจเรเมยสเซน XX - E ม.ค. �� – ปจจบน รองผอานวยการฝายเชาเรอ บรษท โทรเซน ชปป; ง สงคโปร พทอ แอลทด รองผอานวยการฝายเชาเรอ V มกราคม V��� นายยอดชาย รตนชวกร Xq - ปรญญาโท สาขาการบรหาร - 0 ม.ย. X� – ปจจบน ผอานวยการฝายปฏบตการ บรษท โทรเซน ชปป; ง สงคโปร พทอ แอลทด ผอานวยการฝายปฏบตการ จดการภาครฐและภาคเอกชน ทางทะเล ทางทะเล จากสถาบนพฒนบรหารศาสตร V�X� – ปจจบน ผจดการฝายกองเรอ กลมบรษทโทรเซน � มถนายน V�X� - ปรญญาตร จากศนยฝกพาณชย V�Uq – V�U� ผจดการท1วไปฝายปฏบตการ กลมบรษทโทรเซน นาวประเทศไทย กองเรอ V�U� – V�Uq ผจดการสวนปฎบตการ กลมบรษทโทรเซน กองเรอ V�UU – V�U� กปตนเรอ กลมบรษทโทรเซน

Page 177: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 176 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายนาวนห จเลยน เหงยน U| - Master of Business - 0 255X – ปจจบน ผอานวยการฝายวางแผนธรกจ บรษท โทรเซน ชปป; ง สงคโปร พทอ แอลทด ผอานวยการฝายวางแผนธรกจ Administration, Stanford 255X – ปจจบน ผอานวยการฝายวางแผนธรกจ บรษท โทรเซน (กรงเทพ) จากด 4 มกราคม V��X Graduate School of Business V��V – V��U ผจดการ PricewaterhouseCoopers (PwC) Advisory Group - - Master of Science - Engineering Thailand , Ecole Centrale de Lyon V��E – V��V ท1ปรกษา The Boston Consulting Group 2549 Summer Consultant The Boston Consulting Group 2547 – 2548 China Route Manager AIR FRANCE - Asia Pacific office 2545 – 2547 Corporate Sales Development AIR FRANCE - Asia Pacific office Manager 2542 – 2544 Sales Tools Project Manager AIR FRANCE - Asia Pacific office นางสาวรจระ พานชกจ 42 - ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ - E พ.ค. �3 – ปจจบน รองผอานวยการฝายบญชและ บรษท โทรเซน ชปป; ง สงคโปร พทอ แอลทด รองผอานวยการฝายบญชและ การเงนจากมหาวทยาลย การเงน การเงน เกษตรศาสตร พ.ค. �3 – ปจจบน รองผอานวยการฝายบญชและ บรษท โทรเซน (กรงเทพ) จากด พฤษภาคม V��U การเงน ก.ค. 37 - พ.ค. �3 ผจดการอาวโสตรวจสอบ บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด นางสาวณฐวรรณ ตมเงน X� - ปรญญาโท สาขา ทรพยากร - E V��V – ปจจบน ผอานวยการฝายทรพยากร บรษท โทรเซน ชปป; ง สงคโปรพทอ แอลทด ผอานวยการฝายทรพยากรบคคล บคคล จาก California State บคคล !! สงหาคม 2552 University, Fullerton V�X� – V��V ผอานวยการฝายทรพยากร บรษท บางกอกอนดสเตรยล แกซ จากด - ปรญญาตร สาขาการบญชและ บคคล การเงน จากจฬาลงกรณ V�Xq – V�X� ผอานวยการฝายทรพยากร บรษท ออราเคล ประเทศไทย จากด มหาวทยาลย บคคล V�X� – V�Xq ผอานวยการฝายทรพยากร บรษท คารกลล มท ประเทศไทย จากด บคคล

Page 178: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 177 -

V.V บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) V.V.! คณะกรรมการ

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายประเสรฐ บญสมพนธ * �! - ปรญญาโทบรหารธรกจ (MBA) - E.0028 ม.ค. �� – ปจจบน ประธานกรรมการและ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) ประธานกรรมการและประธาน Utah State University, ประธานกรรมการบรหาร กรรมการบรหาร สหรฐอเมรกา ม.ย. �� – ปจจบน ประธานกรรมการและ บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) !� มถนายน V��� - ปรญญาตรวศวกรรมศาสตร ประธานกรรมการบรหาร (วศวกรรมโยธา) จฬาลงกรณ V��X- ปจจบน ท1ปรกษา ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย มหาวทยาลย V��X- ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท พทท โกลบอล เคมกอล จากด (มหาชน) - ปรญญาวศวกรรมศาสตรดษฎ V��X- ปจจบน กรรมการ ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) บณฑตกตตมศกด[ จฬาลงกรณ V��X- ปจจบน กรรมการ บรษท ชน คอรปอเรช1น จากด (มหาชน) มหาวทยาลย V��X- ปจจบน ประธาน องคกรธรกจเพ1อการพฒนาอยางย 1งยน (TBCSD) - ปรญญาบรหารธรกจดษฎ V��U- ปจจบน กรรมการ สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย บณฑตกตตมศกด[ สถาบน V��� - ปจจบน กรรมการ บรษท ปตท. จากด (มหาชน) บณฑตพฒนบรหารศาสตร - ปรญญาบรหารธรกจดษฎ บณฑตกตตมศกด[ สาขาวชาการ จดการท1วไป มหาวทยาลย ราชภฎเพชรบร - ปรญญาบรหารธรกจดษฎ บณฑตกตตมศกด[ สาขาวชาการ บรหารธรกจ มหาวทยาลย มหาสารคาม - หลกสตรผบรหารระดบสง

(หลกสตร วตท.) รนท1 U สถาบนวทยาการตลาดทน

Page 179: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 178 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายประเสรฐ บญสมพนธ (ตอ) - ศลปศาสตรดษฎบณฑต กตตมศกด[ สาขาวชาการจดการ นวตกรรมสงคม คณะ มนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา - Certificate in Advanced Management Program (AMP 155) จาก Harvard Business School สหรฐอเมรกา - หลกสตร Director Accreditation Program (DAP รนท1 26/V�X7) จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) - หลกสตร Role of Chairman Program (RCP 28/2��) - หลกสตรปองกนราชอาณาจกร ภาครฐรวมเอกชน รนท1 !E (วปรอ XE!E) วทยาลยปองกน ราชอาณาจกร - หลกสตรการเมองการปกครอง ในระบอบประชาธปไตยสาหรบ นกบรหารช;นสง รนท1 � สถาบนพระปกเกลา

Page 180: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 179 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายเฉลมชย มหากจศร * U� - ปรญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร พ1ชายของ !�.qE% ม.ค. �� – ปจจบน รองประธานกรรมการบรหาร บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) รกษาการกรรมการผจดการ การเงนจากมหาวทยาลยบอสตน นางสาวอษณา V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท พเอม โทรเซน เอเชย โฮลด;งส จากด รองประธานกรรมการบรหาร และ - ปรญญาตร สาขาการเงน จาก มหากจศร V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ซสเคป เซอรเวยส (ไทยแลนด) จากด ประธานเจาหนาท1บรหารและ มหาวทยาลยซฟฟอรค V��� – ปจจบน กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. กรรมการผมอานาจลงนามผกพน สหรฐอเมรกา V��� – ปจจบน กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ - หลกสตร Director Accreditation V��� – ปจจบน กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC รบรอง Program (DAP รนท1 30/2547) V��� – ปจจบน กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd. !� มถนายน V��� จากสมาคมสงเสรมสถาบน V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เมอรเมด ดรลล1งค จากด กรรมการบรษทไทย (IOD) V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เอมทอาร-! จากด - หลกสตร Director Certification V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เอมทอาร-V จากด Program (DCP 53/2548) V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Drilling Limited จากสมาคมสงเสรมสถาบน V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Rig 1 Limited กรรมการบรษทไทย (IOD) V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Rig V Limited V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Rig U Limited V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ลอจสตกสแมแนจเมนท จากด V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ไลทเตอร จากด V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ขนสง จากด V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส พอรต เซอรวสเซส จากด ก.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท โซลอาโด โฮลด;งส พทอ แอลทด ก.ค. �� – ปจจบน กรรมการ Petrolift Inc. ม.ย. �� – ปจจบน รองประธานกรรมการบรหาร บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) ม.ย. �� – ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) V�X| – ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท พเอม กรป จากด ก.ย. �X – ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท โพสโค-ไทยนอคซ จากด (มหาชน)

Page 181: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 180 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายเฉลมชย มหากจศร (ตอ) เม.ย. �X – ปจจบน กรรมการ บรษท ไทยฟลม อนดสตร; จากด (มหาชน) V�X! – ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท เลควด คนทรคลบ จากด ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต * Xq - ปรญญาโท บรหารธรกจ - E ก.พ. X| – ธ.ค. �� กรรมการผจดการใหญและ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) กรรมการบรหารและ มหาวทยาลยแคลฟอรเนย ประธานเจาหนาท1บรหาร กรรมการผมอานาจลงนามผกพน เบรคลย ต.ค. �V – พ.ย. �� กรรมการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ - ปรญญาตร เศรษฐศาสตร กรรมการ บรษท ยเอมเอส ลอจสตกสแมแนจเมนท จากด รบรอง มหาวทยาลยมนโซตา กรรมการ บรษท ยเอมเอส ไลทเตอร จากด !� มถนายน V��� - หลกสตร Director Certification กรรมการ บรษท ยเอมเอส ขนสง จากด Program (DCP 70/2549) กรรมการ บรษท ยเอมเอส พอรต เซอรวสเซส จากด จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการ บรษท อะธน โฮลด;งส จากด กรรมการบรษทไทย (IOD) ก.ค. �V – พ.ย. �� กรรมการ บรษท บาคองโค จากด ม.ค. �V – ปจจบน กรรมการ โซลอาโด โฮลด;งส พทอ แอลทด ม.ค. �E – ต.ค. �� กรรมการบรหาร บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) กรรมการ บรษท โทรเซน (กรงเทพ) จากด และ บรษทในกลมธรกจเดนเรอโทรเซน จานวน X� บรษท ม.ค. X| – ปจจบน กรรมการ บรษท ชดลม มารน เซอรวสเซส แอนด ซพพลายส จากด กรรมการ บรษท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จากด กรรมการ บรษท กลฟ เอเจนซ1 คมปะน (ประเทศไทย) จากด กรรมการ โทรเซน (อนโดไชนา) เอส.เอ. กรรมการ บรษท โทรเซน ชาเตอรร1ง (เอชเค) จากด กรรมการ บรษท โทรเซน ชาเตอรร1ง (พทอ) จากด ม.ย. X� – ปจจบน กรรมการ บรษท โทรเซน ชปป; ง สงคโปร พทอ แอลทด ต.ค. X� – ปจจบน กรรมการ บรษท จเอซ โทรเซน โลจสตคส จากด

Page 182: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 181 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต (ตอ) ม.ค. X| – ก.ย. X| กรรมการ บรษท ฮอไรซน โมบาย คอมมวนเคช1นส จากด เม.ย. X� – ก.พ. X| กรรมการบรหาร กลมบรษท มอรแกน สแตนเลย (สงคโปร) ก.พ. XU – ม.ค. X� ผจดการ กลมบรษท เจพ มอรแกน (ฮองกง) ม.ย. Uq – ม.ค. XU ผจดการฝายอาวโส ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) ฝายธรกจโครงการ พ.ค. U� – พ.ค. Uq ผชวยผจดการ ฝายการเงน ธนาคารแหงอเมรกา (กรงเทพ) ส.ค. UX – พ.ค. U� ผชวยผจดการ ฝาย Financial ธนาคารแหงอเมรกา (ฮองกง) Engineering Risk Management พ.ค. 32 – ก.ค. 34 ผชวยผจดการ ธนาคารแหงอเมรกา (ซานฟรานซสโก, แคลฟอรเนย) ฝาย Capital Markets Credit นายเชย วน ฮท โจเซฟ * �X - Master’s Degree (EMBA) from - E ม.ค. �� – ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) กรรมการบรหารและ Sasin Graduate School of Business V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จากด กรรมการผมอานาจลงนามผกพน Chulalongkorn University V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ซสเคป เซอรเวยส (ไทยแลนด) จากด บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ in a joint program with Kellogg V��� – ปจจบน กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. รบรอง Graduate School of Management V��� – ปจจบน กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) V� มถนายน V��� of Northwestern University V��� – ปจจบน กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC - Singapore Polytechnic with a V��� – ปจจบน กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd. Diploma in Production V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เมอรเมด ดรลล1งค จากด Engineering V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เอมทอาร-! จากด - Completed Finance for Senior V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เอมทอาร-V จากด Executives at Harvard University V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท พเอม โทรเซน เอเชย โฮลด;งส จากด V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ลอจสตกสแมแนจเมนท จากด V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ไลทเตอร จากด V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ขนสง จากด

Page 183: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 182 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายเชย วน ฮท โจเซฟ (ตอ) - หลกสตร Director Certification V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส พอรต เซอรวสเซส จากด Program (DCP !��/25��) ก.ค. �� – ปจจบน กรรมการ Qing Mei Pte. Ltd. จากสมาคมสงเสรมสถาบน ม.ค. �� – ปจจบน ผอานวยการบรหารอาวโส บรษท พเอม กรป จากด กรรมการบรษทไทย (IOD) ม.ย. �� – ปจจบน กรรมการตรวจสอบ บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) ม.ย. �� – ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) V�Xq – V��X ผอานวยการบรหารอาวโส บรษท แอดวานซ ไฟแนนซ จากด (มหาชน) V�X� – V�Xq ผชวยกรรมการบรหารงาน บรษท อาคเนยประกนชวต และอาคเนยประกนภย V�XV – V�X� ผบรหาร บรษท แปซฟค เซนจร1 คอนซลแทนท จากด นายโตะ เวน เคยง โจอะคม X� - Bachelor of Business - 0 2551 – ปจจบน Deputy Chief Investment National University of Singapore กรรมการอสระ Administration, Finance Major Officer (Investment Office) วนท1ไดรบการแตงต;ง University of North Texas 2548 - 2551 Executive Vice President and Great Eastern Holdings (GEH) V� มถนายน V��� - Chartered Financial Analyst Head of Investment CFA Institute Management - Financial Risk Manager 2542 – 2551 Executive Vice President and Great Eastern Holdings (GEH) Global Association of Risk Head of Investment Professionals Management Head of Insurance Asset Straits Lion Asset Management Private Limited Management นายฌอง ปอล เทเวอแนง qU - Ph.D. in physicals sciences - E ม.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) กรรมการท1ไมเปนผบรหาร Orsay University, France V�X| – V��U กรรมการผจดการ บรษท ไทยนอคซ สเตนเลส จากด (มหาชน) วนท1ไดรบการแตงต;ง - Honorary Ph.D. V| มกราคม V��� King Mongkut Institute

Page 184: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 183 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายอง เชอ ยาน �X - Bachelor of Accountancy - E 2533 – ปจจบน กรรมการผจดการ C Y Ng & Co กรรมการ National University of 2547 – ปจจบน Ecowise Holdings Limited วนท1ไดรบการแตงต;ง Singapore V��E – ปจจบน กรรมการอสระ Samko Timber Limited !� มถนายน V��� - Member of the Institute of V��U – ปจจบน Vicplas International Ltd. Certified Public Accountants ปจจบน MoneyMax Financial Services Ltd. Of Singapore (ICPAS) V�U� – ปจจบน กรรมการ Bonython Trading Pte. Ltd. - Member of the Institute of V�X! – ปจจบน Lancashire General Properties (Singapore) Pte. Ltd. Certified Public Accountants Mermaid Drilling (Singapore) Pte. Ltd. In Australia MTR-1 (Singapore) Pte. Ltd. - Fellow member of Institute MTR-2 (Singapore) Pte. Ltd. Of Certified Public ปจจบน กรรมการ MTR-3 (Singapore) Pte. Ltd. Accountants Of Mermaid Offshore Services Pte. Ltd. Singapore (ICPAS) Seascape Surveys Pte. Ltd.

* คอ บคคลท1คณะกรรมการบรษทมมตอนมตสงเขาเปนกรรมการผบรหารและผมอานาจควบคมของบรษทยอย

Page 185: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 184 -

V.V.V ผบรหาร ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายเฉลมชย มหากจศร * U� - ปรญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร พ1ชายของ !�.qE% ม.ค. �� – ปจจบน รองประธานกรรมการบรหาร บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) รองประธานกรรมการบรหาร และ การเงนจากมหาวทยาลยบอสตน นางสาวอษณา V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท พเอม โทรเซน เอเชย โฮลด;งส จากด ประธานเจาหนาท1บรหารและ - ปรญญาตร สาขาการเงน จาก มหากจศร V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ซสเคป เซอรเวยส (ไทยแลนด) จากด กรรมการผมอานาจลงนามผกพน มหาวทยาลยซฟฟอรค V��� – ปจจบน กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ สหรฐอเมรกา V��� – ปจจบน กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) รบรอง - หลกสตร Director Accreditation V��� – ปจจบน กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC !� มถนายน V��� Program (DAP รนท1 30/2547) V��� – ปจจบน กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd. จากสมาคมสงเสรมสถาบน V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เมอรเมด ดรลล1งค จากด กรรมการบรษทไทย (IOD) V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เอมทอาร-! จากด - หลกสตร Director Certification V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เอมทอาร-V จากด Program (DCP 53/2548) V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Drilling Limited จากสมาคมสงเสรมสถาบน V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Rig 1 Limited กรรมการบรษทไทย (IOD) V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Rig V Limited V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Rig U Limited V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ลอจสตกสแมแนจเมนท จากด V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ไลทเตอร จากด V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ขนสง จากด V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส พอรต เซอรวสเซส จากด ก.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท โซลอาโด โฮลด;งส พทอ แอลทด ก.ค. �� – ปจจบน กรรมการ Petrolift Inc. ม.ย. �� – ปจจบน รองประธานกรรมการบรหาร บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) ม.ย. �� – ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) V�X| – ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท พเอม กรป จากด ก.ย. �X – ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท โพสโค-ไทยนอคซ จากด (มหาชน)

Page 186: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 185 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายเฉลมชย มหากจศร (ตอ) เม.ย. �X – ปจจบน กรรมการ บรษท ไทยฟลม อนดสตร; จากด (มหาชน) V�X! – ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท เลควด คนทรคลบ จากด นายไมเคล แวน แอมโบรส �� - Liberal Arts Couse Work, - E ก.ย. �� – ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส กรรมการผจดการบรษท เมอรเมด Louisiana State University & ก.ค. �U – ก.ย. �� กรรมการ Contract Maritime Consultancy- Long Term Lighthouse ออฟชอร เซอรวสเซส จากด Western Illinois University R&D Ent. Representation, Ambrose Consulting LLC กนยายน V��� V�X| – ก.ค. �U Senior Vice President International Business Development, Eastern Hemisphere, Operations Cal Dive International/Helix Energy Solutions นายสตเวน เกรเกอร เลนซ �� - Electrical Apprentic, - 0 พ.ค. �� – ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท เมอรเมด ดรลล1งค จากด กรรมการผจดการบรษท เมอรเมด Christchurch Technical College ก.ค. �! – ส.ค. �X กรรมการบรหาร บรษท เมอรเมด ดรลล1งค จากด ดรลล1งค จากด V�X� – V��! Australian Country Manager Songa Pty. Ltd., พฤษภาคม V��� น.ส.ศรวรรณ ชานาญณรงคศกด[ XV - ปรญญาโท สาขา บญช - 0 V��X – ปจจบน ผอานวยการฝายบญชและ บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) ผอานวยการฝายบญชและการเงน มหาวทยาลยธรรมศาสตร การเงน พฤษภาคม V��� - ปรญญาตร สาขา บญช V��! -V��X Business Unit Controller Technology Business Unit DKSH Management Pte. Ltd., จฬาลงกรณมหาวทยาลย Singapore

Page 187: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 186 -

V.U บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) V.U.! คณะกรรมการ

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

พลตารวจเอก ดร. ชดชย �q - ปรญญาเอก สาขาบรหารงาน - E ม.ย. �� – ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส

วรรณสถตย ยตธรรมสหรฐอเมรกา V��� – ปจจบน ประธานกรรมการ บจ. น;าตาล เอราวณ

ประธานกรรมการ / ประธาน (ทนรฐบาล) V��! – ปจจบน กรรมการ บรษทหลกทรพย เมอรช1น พารทเนอร จากด(มหาชน)

กรรมการบรหารและ - ปรญญาโท สาขาบรหารงาน 2555 – ปจจบน ประธานกรรมการ บจ.พฒนาอสงหารมทรพยเพ1อการอตสาหกรรมระยอง

กรรมการผมอานาจลงนามผกพน ตารวจ สหรฐอเมรกา (ทนรฐบาล) (ไทย-จน)

บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ - Director Accreditation Program 255X – ปจจบน นายกสภาการศกษาโรงเรยนนายรอยตารวจนายก

รบรอง (DAP) รนท1 75/2008 จากสมาคม 25X! – ปจจบน สมาคมชาวอบลราชธาน

มถนายน V��� สงเสรมสถาบนกรรมการบรษท ไทย (IOD) - สถาบนวทยาการตลาดทน (วตท.) รนท1 !E พ.ศ. V��U - วทยาลยปองกนราชอาณาจกร หลกสตร ปรอ. รนท1 1 นายเฉลมชย มหากจศร * U� - ปรญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร พ1ชายของ !�.qE% ม.ค. �� – ปจจบน รองประธานกรรมการบรหาร บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) รองประธานกรรมการ/กรรมการ การเงนจากมหาวทยาลยบอสตน นางสาวอษณา V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท พเอม โทรเซน เอเชย โฮลด;งส จากด บรหาร - ปรญญาตร สาขาการเงน จาก มหากจศร V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ซสเคป เซอรเวยส (ไทยแลนด) จากด กรรมการผมอานาจลงนามผกพน มหาวทยาลยซฟฟอรค V��� – ปจจบน กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ สหรฐอเมรกา V��� – ปจจบน กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) รบรอง - หลกสตร Director Accreditation V��� – ปจจบน กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC มถนายน V��� Program (DAP รนท1 30/2547) V��� – ปจจบน กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd. จากสมาคมสงเสรมสถาบน V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เมอรเมด ดรลล1งค จากด

กรรมการบรษทไทย (IOD) V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เอมทอาร-! จากด

Page 188: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 187 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายเฉลมชย มหากจศร (ตอ) - หลกสตร Director Certification V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เอมทอาร-V จากด Program (DCP 53/2548) V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Drilling Limited จากสมาคมสงเสรมสถาบน V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Rig 1 Limited กรรมการบรษทไทย (IOD) V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Rig V Limited V��� – ปจจบน กรรมการ Asia Offshore Rig U Limited V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ลอจสตกสแมแนจเมนท จากด V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ไลทเตอร จากด V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ขนสง จากด V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส พอรต เซอรวสเซส จากด ก.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท โซลอาโด โฮลด;งส พทอ แอลทด ก.ค. �� – ปจจบน กรรมการ Petrolift Inc. ม.ย. �� – ปจจบน รองประธานกรรมการบรหาร บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) ม.ย. �� – ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) V�X| – ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท พเอม กรป จากด ก.ย. �X – ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท โพสโค-ไทยนอคซ จากด (มหาชน) เม.ย. �X – ปจจบน กรรมการ บรษท ไทยฟลม อนดสตร; จากด (มหาชน) V�X! – ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท เลควด คนทรคลบ จากด นางสาวอษณา มหากจศร * 3U - ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ นองสาวของ X.E�% ม.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) กรรมการบรหาร/กรรมการสรรหา จากสถาบนบณฑตบรหารธรกจ นายเฉลมชย V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ลอจสตกสแมแนจเมนท จากด และกาหนดคาตอบแทนและ ศศนทรแหงจฬาลงกรณ มหากจศร V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ไลทเตอร จากด กรรมการผมอานาจลงนามผกพน มหาวทยาลย ซ1 งเปนโครงการ V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ขนสง จากด บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ รวมกบ Kellogg Graduate School V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส พอรต เซอรวสเซส จากด รบรอง of Management of Northwestern ม.ย. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) มถนายน V��� University ประเทศสหรฐอเมรกา V��X – ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท เมานเทน ครก ดเวลลอปเมนท จากด

Page 189: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 188 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นางสาวอษณา มหากจศร (ตอ) - ปรญญาตรสาขาบรหารธรกจ V�X� – ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท พเอม กรป จากด จากมหาวทยาลยบอสตน สหรฐอเมรกา - หลกสตร Director Accreditation Program (DAP รนท1 30/2547) จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) นายเชย วน ฮท โจเซฟ * �X - Master’s Degree (EMBA) from - E ม.ค. �� – ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) กรรมการบรษท/กรรมการบรหาร Sasin Graduate School of Business V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสเซส จากด ประธานกรรมการสรรหาและ Chulalongkorn University V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ซสเคป เซอรเวยส (ไทยแลนด) จากด กาหนดคาตอบแทนและ in a joint program with Kellogg V��� – ปจจบน กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. กรรมการผมอานาจลงนามผกพน Graduate School of Management V��� – ปจจบน กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ of Northwestern University V��� – ปจจบน กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC รบรอง - Singapore Polytechnic with a V��� – ปจจบน กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd. มถนายน V��� Diploma in Production V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เมอรเมด ดรลล1งค จากด Engineering V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เอมทอาร-! จากด - Completed Finance for Senior V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท เอมทอาร-V จากด Executives at Harvard University V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท พเอม โทรเซน เอเชย โฮลด;งส จากด - หลกสตร Director Certification V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ลอจสตกสแมแนจเมนท จากด Program (DCP !��/25��) V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ไลทเตอร จากด จากสมาคมสงเสรมสถาบน V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส ขนสง จากด กรรมการบรษทไทย (IOD) V��� – ปจจบน กรรมการ บรษท ยเอมเอส พอรต เซอรวสเซส จากด

Page 190: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 189 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายเชย วน ฮท โจเซฟ (ตอ) ก.ค. �� – ปจจบน กรรมการ Qing Mei Pte. Ltd. ม.ค. �� – ปจจบน ผอานวยการบรหารอาวโส บรษท พเอม กรป จากด ม.ย. �� – ปจจบน กรรมการตรวจสอบ บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) ม.ย. �� – ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) V�Xq – V��X ผอานวยการบรหารอาวโส บรษท แอดวานซ ไฟแนนซ จากด (มหาชน) V�X� – V�Xq ผชวยกรรมการบรหารงาน บรษท อาคเนยประกนชวต และอาคเนยประกนภย V�XV – V�X� ผบรหาร บรษท แปซฟค เซนจร1 คอนซลแทนท จากด นายสมพร จตเปนธม * �V - Master in Public Policies, - E ต.ค. �� – ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการใหญ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) กรรมการ และ Harvard University, Cambridge, สายงานกลยทธ กรรมการผมอานาจลงนามผกพน MA, USA พ.ย. ��- ปจจบน กรรมการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ - Bachelor of Science in Business พ.ค. �� – ปจจบน รองกรรมการผจดการ บรษท พ เอม กรป จากด รบรอง Administration, Boston ธ.ค. �V – พ.ค. �� รองกรรมการผจดการ ธนาคารเพ1อการสงออกและนาเขาแหงประเทศไทย (ดารงตาแหนงกรรมการแทน University, Boston, MA, USA ก.ย. X� – พ.ย. �V ผชวยกรรมการผจดการ ธนาคารเพ1อการสงออกและนาเขาแหงประเทศไทย หมอมหลวงจนทรจฑา จนทรทต - หลกสตรนกบรหารการคลงรนท1 เม1อวนท1 � พฤศจกายน V���) U จากกระทรวงการคลงและ สถาบนนโยบายเศรษฐกจการคลง - หลกสตรการกากบดแลกจการ สาหรบกรรมการและผบรหาร ระดบสงของรฐวสาหกจและ องคการมหาชนจากสถาบน พระปกเกลา - อบรมผบรหารระดบสงสาหรบ ผบรหารภาครฐวสาหกจ

Page 191: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 190 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายสมพร จตเปนธม (ตอ) - อบรม The Asia Pacific Bankers Congress - อบรม Central Bank Policies and Operations in the Money and Foreign Exchange Markets - หลกสตร Director Certification Program (DCP !q|/25��) จากสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) นายเอกวจน อมรววฒน �V - ปรญญาโท บรหารธรกจ Northrop - E เม.ย. �U – ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ/ University, Los Angeles, CA, ต.ค. X! – ปจจบน ท1ปรกษาอาวโสและผบรหาร บจ. คอรปอเรท เพอรฟอแมนซ แอดไวเซอร กรรมการอสระ USA ฝายสนบสนนการตลาดธรกจ เมษายน V��U - ปรญญาตร สาขาบญช การบน มหาวทยาลยธรรมศาสตร ก.ค. – ก.ย. X! ฝายวเคราะหหลกทรพย ธนาคาร บเอนพ พารรบาร - Director Accreditation Program ม.ค. – ม.ย. X! ผจก.ฝายการเงนและเทคโน บมจ. เอเชยนมารนเซอรวสส Class |X/VE!E, สมาคมสงเสรม โลย สารสนเทศ สถาบน กรรมการบรษทไทย ก.พ. Uq – ธ.ค. XE ผอ.ฝายวาณชธนกจ บมจ.เงนทนหลกทรพย เอกพฒน (IOD) พ.ย. UX – ม.ค. Uq ผจก.ฝายวาณชธนกจ บรษทหลกทรพย ไดวา จากด - Audit Committee Program Class ม.ค. 33 – ต.ค. UX ผจก.ฝายการตลาดตางประเทศ บมจ. เงนทนหลกทรพย ธนสยาม UV/VE!E,สมาคมสงเสรมสถาบน พ.ค. UE – ก.พ. UU ฝายบรหารการเงน ธนาคารไทยพาณชย จากด(มหาชน) กรรมการบรษทไทย (IOD) พ.ย. V| – เม.ย. UE ผช.ผจก.ฝายตรวจสอบ Duty Free Shopper West, Los Angeles, USA

Page 192: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 191 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายสชาต ธรรมาพทกษกล �X - ปรญญาโทนตศาสตร - E 2547 – ปจจบน กรรมการอสระ บมจ. ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส กรรมการอสระ/กรรมการ มหาวทยาลยฮารวารด 2548 – ปจจบน กรรมการตรวจสอบและ บมจ. ยนมต เอนจเนยร1ง ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ สหรฐอเมรกา กรรมการอสระ กาหนดคาตอบแทน - เนตบณฑตไทย 2548 – ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ท.ซ. ยเน1ยม โกลบอล ป V�Xq - ปรญญาตร นตศาสตร 2547 – ปจจบน กรรมการตรวจสอบและ บมจ. เอม เอฟ อ ซ จฬาลงกรณมหาวทยาลย กรรมการอสระ - Director Accreditation Program 2542 – ปจจบน กรรมการตรวจสอบและ บมจ. โมเดอรนฟอรม กรป

Class 27/2004, สมาคมสงเสรม กรรมการอสระ สถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Director Certification Program Class �E/VEE�, สมาคมสงเสรม สถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Role of the Compensation Committee Class !!/VE!E, สมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD)

Page 193: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 192 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

พลตารวจโท คารบ ปญญาแกว �q - ปรญญาโท รฐประศาสนศาสตร - E ม.ค. V��� – ปจจบน กรรมการอสระ บมจ. ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส กรรมการอสร/กรรมการตรวจสอบ มหาบณฑต สถาบนบณฑต 2556 – ปจจบน ผบญชาการ สานกงานพสจน สานกงานตารวจแหงชาต มกราคม V��� พฒนบรหารศาสตร หลกฐานตารวจ - ปรญญาตร โรงเรยนนายรอย 2555 – V��� จเรตารวจ (สบ|) สานกงานตารวจแหงชาต ตารวจ รน UV - วทยาลยปองกนราชอาณาจกร (วปอ.) V��! นายธราธร วงศประศาสตร XE - ปรญญาตร Architecture, - E ม.ค. V��� – ปจจบน กรรมการอสระ บมจ. ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส กรรมการอสระ PRATT Institute, Brooklyn, 2547 – ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท แดน วงศประศาธน สถาปนก จากด New York, USA

* คอ บคคลท1คณะกรรมการบรษทมมตอนมตสงเขาเปนกรรมการผบรหารและผมอานาจควบคมของบรษทยอย

V.U.V ผบรหาร ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายกฤษฎา หลอาภรณ �! - MBA Concentration in Finance, - E ก.ย. 56 – ปจจบน รกษาการ กรรมการผจดการ บมจ. ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส รกษาการ กรรมการผจดการ / University of Texas at Arlington V�X! – V��! ธนาคาร โซซเอเต เจนเนอรล สาขากรงเทพ รกษาการ ผชวยกรรมการผจดการ V�XE – V�X! ธนาคาร ดอยช สาขากรงเทพ สายงานบญชการเงนและสนบสนน ปฎบตการ กนยายน V���

Page 194: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 193 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายวชาย ช1นสขสวสด[ �� - ปรญญาตรคณะศลปศาสตร - E ม.ค. �� – ธ.ค. �� รกษาการ กรรมการผจดการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) รกษาการ กรรมการผจดการ สาขา จตวทยาจากมหาวทยาลย ก.ค. �U – ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการใหญ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) มนาคม V��� ควนสแลนด ประเทศออสเตรเลย ม.ค. �X – ม.ย. �� กรรมการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) (ลาออกวนท1 ! ธนวาคม V���) ม.ค. �! – ม.ย. �U รองประธานการขายปลกและ UPS Singapore Pte Ltd. กลยทธแหงเอเชยแปซฟก ส.ค. X| – ธ.ค. �! รองประธานดานการบรหาร ยพเอส คอรปอเรท แอตแลนตา สหรฐอเมรกา (สงคโปร) การขายปลกระหวางประเทศ ก.ย. Xq – ก.ค. X| รองประธานดานปฎบตการ UPS Singapore Pte Ltd. ในเขตใต เม.ย. XU – ธ.ค. XU ผอานวยการ Special United Parcel Service of America Inc. Assignment ก.ย. X! – ม.ค. XU กรรมการผจดการ United Parcel Service (M) Sdn Bhd. ม.ค. XE – ส.ค. X! กรรมการผจดการ UPS Parcel Delivery Co., Ltd. เม.ย. U� – ธ.ค. U� กรรมการผจดการ UPS Parcel Delivery Co., Ltd. นายพฒนพงษ พงษเสถยรศกด[ 46 - ปรญญาโท บรหารธรกจ - 0 ม.ค. �� – พ.ย. �� รกษาการ ผชวยกรรมการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) รกษาการ ผชวยกรรมการผจดการ จฬาลงกรณมหาวทยาลย ผจดการสายงาน จดหาวตถดบ สายงานจดหาวตถดบและ - Master of Science, Southern และระบบขนสง ระบบขนสง Methodist, University, USA 2553 – V��� ผชวยกรรมการผจดการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) มนาคม V��� - ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร สายงานการผลต (ลาออกวนท1 ! พฤศจกายน V���) บณฑต มหาวทยาลยเอเชย 2552 – V��U Chief Operating Officer, Mconzult Asia co., Ltd. อาคเนย Project Manager

Page 195: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 194 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายพฒนพงษ พงษเสถยรศกด[ 2550 – V��U Outsourcing Service Delivery บจก. ฮวเลตต-แพคการด (ประเทศไทย) (ตอ) Director 2544 – V��E Country Service Manager บจ. โมโตโรลา (ประเทศไทย) นายวศะ โฆษะทต U� - Ph.D. Industrial Engineering - E ม.ค. �� – ปจจบน รกษาการ ผชวยกรรมการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) รกษาการ ผชวยกรรมการผจดการ - M.S. Industrial Engineering ผจดการ สายงานการขาย สายขายและการตลาด - B.S. Chemical Engineering และการตลาด มนาคม V��� at The Texas Tech University 2553 – V��� ผชวยกรรมการผจดการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) สายงานเชงพาณชย V��V – V��U Bitumen Business Manager บจ. เชลลแหงประเทศไทย Global Customer Service V�X� – V��! Excellence Manager บจ. ยนลเวอร ประเทศองกฤษ นางสาวรชฎาภรณ ดารงคสนธ XE - ปรญญาตร การบญช สถาบน - E พ.ค. �� – ปจจบน ผจดการบญช บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) ผจดการฝายบญช เทคโนโลยราชมงคล พ.ค. �� – พ.ค. �� Finance & Accounting Leschaco (Thailand) Co., Ltd. พฤษภาคม V��� Manager ต.ค. �X – พ.ค. �� Accounting Manager OMG Holding (Thailand) Co., Ltd.

Page 196: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 195 -

V.X บรษท บาคองโค จากด

V.X.! คณะกรรมการ ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต * Xq - ปรญญาโท บรหารธรกจ - E.!V ก.พ. X| – ปจจบน กรรมการผจดการใหญและ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) กรรมการและ มหาวทยาลยแคลฟอรเนย ประธานเจาหนาท1บรหาร กรรมการผมอานาจลงนามผกพน เบรคลย ต.ค. �V – พ.ย. �� กรรมการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ - ปรญญาตร เศรษฐศาสตร กรรมการ บรษท ยเอมเอส ลอจสตกสแมแนจเมนท จากด รบรอง มหาวทยาลยมนโซตา กรรมการ บรษท ยเอมเอส ไลทเตอร จากด VU กรกฎาคม V��V - หลกสตร Director Certification กรรมการ บรษท ยเอมเอส ขนสง จากด Program (DCP 70/2549) กรรมการ บรษท ยเอมเอส พอรต เซอรวสเซส จากด จากสมาคมสงเสรมสถาบน ก.ค. �V – พ.ย. �� กรรมการ บรษท บาคองโค จากด กรรมการบรษทไทย (IOD) ม.ค. �V – ปจจบน กรรมการ โซลอาโด โฮลด;งส พทอ แอลทด ม.ค. �E – ต.ค. �� กรรมการ บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) ม.ค. X| – ปจจบน กรรมการ บรษท โทรเซน (กรงเทพ) จากด และ บรษทในกลมธรกจเดนเรอโทรเซน จานวน X� บรษท กรรมการ บรษท ชดลม มารน เซอรวสเซส แอนด ซพพลายส จากด กรรมการ บรษท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จากด กรรมการ บรษท กลฟ เอเจนซ1 คมปะน (ประเทศไทย) จากด กรรมการ โทรเซน (อนโดไชนา) เอส.เอ. กรรมการ บรษท โทรเซน ชาเตอรร1ง (เอชเค) จากด กรรมการ บรษท โทรเซน ชาเตอรร1ง (พทอ) จากด ม.ย. X� – ปจจบน กรรมการ บรษท โทรเซน ชปป; ง สงคโปร พทอ แอลทด ต.ค. X� – ปจจบน กรรมการ บรษท จเอซ โทรเซน โลจสตคส จากด ม.ค. X| – ก.ย. X| กรรมการ บรษท ฮอไรซน โมบาย คอมมวนเคช1นส จากด

Page 197: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 196 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

ม.ล. จนทรจฑา จนทรทต (ตอ) เม.ย. X� – ก.พ. X| กรรมการบรหาร กลมบรษท มอรแกน สแตนเลย (สงคโปร) ก.พ. XU – ม.ค. X� ผจดการ กลมบรษท เจพ มอรแกน (ฮองกง) ม.ย. Uq – ม.ค. XU ผจดการฝายอาวโส ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) ฝายธรกจโครงการ พ.ค. U� – พ.ค. Uq ผชวยผจดการ ฝายการเงน ธนาคารแหงอเมรกา (กรงเทพ) ส.ค. UX – พ.ค. U� ผชวยผจดการ ฝาย Financial ธนาคารแหงอเมรกา (ฮองกง) Engineering Risk Management พ.ค. 32 – ก.ค. 34 ผชวยผจดการ ธนาคารแหงอเมรกา (ซานฟรานซสโก, แคลฟอรเนย) ฝาย Capital Markets Credit นายวชาย ช1นสขสวสด[ * �� - ปรญญาตรคณะศลปศาสตร - E ก.ค. �U – ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการใหญ บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) กรรมการและ สาขาจตวทยาจากมหาวทยาลย สายงานโครงสรางพ;นฐาน กรรมการผมอานาจลงนามผกพน ควนสแลนด ประเทศ ก.ย. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท ชดลม มารน เซอรวสเซส แอนด ซพพลายส จากด บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ ออสเตรเลย ก.ค. �� – ปจจบน กรรมการ บรษท จเอซ โทรเซน โลจสตคส จากด รบรอง ส.ค. �X – ปจจบน กรรมการ บรษท บาคองโค จากด สงหาคม V��X ม.ค. �X – ต.ค. �� รกษาการกรรมการผจดการ บรษท ยนค ไมน1ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) ม.ค. �! – ม.ย. �U รองประธานการขายปลกและ UPS Singapore Pte Ltd. กลยทธแหงเอเชยแปซฟก ส.ค. X| – ธ.ค. �! รองประธานดานการบรหาร ยพเอส คอรปอเรท แอตแลนตา สหรฐอเมรกา (สงคโปร) การขายปลกระหวางประเทศ ก.ย. Xq – ก.ค. X| รองประธานดานปฎบตการ UPS Singapore Pte Ltd. ในเขตใต ม.ค. XX – ส.ค. Xq รองประธานดานพฒนาธรกจ UPS Singapore Pte Ltd. เม.ย. XU – ธ.ค. XU ผอานวยการ Special Assignment United Parcel Service of America Inc.

Page 198: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 197 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นายซกมนด สตรอม * �q - Master in computer Science, - 0 ก.ค. �V – ปจจบน ประธานกรรมการบรหาร บรษท บาคองโค จากด กรรมการและ Finance/Administration from V�X� – ปจจบน ประธานกรรมการ The NORDIC Chamber of Commerce in HCMC กรรมการผมอานาจลงนามผกพน EDB Hoeyskolen, Oslo, Norway V��U – ปจจบน กรรมการ Baria Serece Phu My Port J/S Co. บรษทตามท1กาหนดในหนงสอ xxx ประธานกรรมการ Thoresen-Vinama Logistic รบรอง 2536 – ปจจบน กรรมการผจดการ Thoresen-Vinama Co., Ltd. กรกฏาคม V��V V�VU – V�U� Operations/Chartering T.Klaveness Shipping Group, Olso, Norway

* คอ บคคลท1คณะกรรมการบรษทมมตอนมตสงเขาเปนกรรมการผบรหารและผมอานาจควบคมของบรษทยอย

V.X.2 ผบรหาร ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นาย Pinguet Didier 49 - Bachelor Degree Sales and - 0 ก.พ. �X – ปจจบน Deputy General Director & บรษท บาคองโค จากด Deputy General Director & Marketing (CCI, Paris) Commercial Director Commercial Director Baccalaureate specialising in V��! – V��U Export Manager SDP, Franch กมภาพนธ V��X Crop Protection 2545 – 2550 General Manager Syngenta Agro, Central Africa, Douala – Cameroon 2542 – 2545 Marketing & Sales Manager Syngenta Morocco, Casablanca นาย Siquet Pierre Louis Bernard 46 - 0 2554 – ปจจบน General Director บรษท บาคองโค จากด General Director V��U – V��X Emsa Vietnam, Binh Duong Province ป V��X 2541 – 2553 Scansiaviet, Binh Duong Province V�U� – V�X! Enviroment Waste Water

Page 199: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) แบบ ��-!

- 198 -

ช1อ – สกล / ตาแหนง/ อาย คณวฒทางการศกษา ความสมพนธ สดสวน วนท1ไดรบการแตงต;ง ทางครอบครว การถอหน ประสบการณทางาน

ระหวาง ในบรษท (%) (ป) ผบรหาร ชวงระยะเวลา ตาแหนง ช1อหนวยงาน / บรษท

นาย Ho Ngoc Chau 46 - MBA, Centre Franco - - 0 ธ.ค. X� – ปจจบน Financial & Administrative บรษท บาคองโค จากด Financial & Administrative Vietnamese de formation a la ม.ค. X! – ธ.ค. X� Cora Hypermarket ธนวาคม V�X� Gestion, a Hochiminh Ville ก.ค. X� – ธ.ค. X� Director Cora Mien Dong Supermarket - Electrical Engineer, Polytechnic ม.ค. X� – ม.ย. X� Attendance of training course Vindemia Group, Reunion, French University, Major Automatic to be director Electricity เม.ย. XX – ก.พ. X� Manager Non Food Department of Cora Mien Dong Supermarket นาย Ngo Xuan Giang UU - Vietnam Maritime University - 0 2553 – ปจจบน Branch Manager- Chief บรษท บาคองโค จากด Chief Representative, Hai Phong Representative Branch V�X� – V��U Agency Manager Vinama Agencies ป V��U V�X| – V�X� Marine operation Sinokor นาย Nguyen Dang Cat U� - Chemical engineer - E V�5V – ปจจบน Plant Manager บรษท บาคองโค จากด Plant Manager 2550 – 2552 Executive Manufacturing บรษท บาคองโค จากด ป V��V Manager 2546 – 2550 Factory Director assistant บรษท บาคองโค จากด นาย Ho Minh Phuc XV University of Agriculture - E V�XV – ปจจบน Sales Manager บรษท บาคองโค จากด Sales Manager V�U� – V�XU Officer Ba Ria Vung Tau, Agriculture Service ป V�XV

Page 200: TTA: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ...49 บร ษ ท โทร เซน ช ปป 1ง เยอรม นน จ เอ มบ เอช

รายช�อกรรมการและผบรหาร

รายช�อบรษทX // // / / / // / / O O O O O O O

1. บรษท โทรเซน (กรงเทพ) จากด / /2. บรษท ทอร นาวเกเตอร ชปป. ง จากด /3. บรษท ทอร คอมมานเดอร ชปป. ง จากด /4. บรษท ทอร ทรานสปอรตเตอร ชปป. ง จากด /5. บรษท ทอรสตาร ชปป. ง จากด /6. บรษท ทอรสกปเปอร ชปป. ง จากด /7. บรษท ทอรเซลเลอร ชปป. ง จากด /8 บรษท ทอรซน ชปป. ง จากด /9 บรษท ทอรซ ชปป. ง จากด /10. บรษท ทอรสกาย ชปป. ง จากด /11. บรษท ทอร สปรต ชปป. ง จากด /12. บรษท ทอร เมอรแชนท ชปป. ง จากด /13. บรษท ทอร มารเนอร ชปป. ง จากด /14. บรษท ทอร เมอรควร� ชปป. ง จากด /15. บรษท ทอร มาสเตอร ชปป. ง จากด /16. บรษท ทอร ออรคด ชปป. ง จากด /17. บรษท ทอร ไพลอต ชปป. ง จากด /18. บรษท ทอร จสมน ชปป. ง จากด /19. บรษท ทอร กปตน ชปป. ง จากด /20. บรษท ทอร แชมเป. ยน ชปป. ง จากด /21. บรษท ทอร โลตส ชปป. ง จากด /22. บรษท ทอร เทรดเดอร ชปป. ง จากด /23. บรษท ทอร แทรเวลเลอร ชปป. ง จากด /24. บรษท ทอร เวนเจอร ชปป. ง จากด /25. บรษท ทอร นอตกา ชปป. ง จากด /26. บรษท ทอร คอนฟเดนซ ชปป. ง จากด /27. บรษท ทอร การเดยน ชปป. ง จากด /28. บรษท ทอร เนกซส ชปป. ง จากด /29. บรษท ทอร เนปจน ชปป. ง จากด /30. บรษท ทอร ทรบวท ชปป. ง จากด /

บรษท 31. บรษท ทอร จปเตอร ชปป. ง จากด /ยอย 32. บรษท ทอร อลายอนซ ชปป. ง จากด /

33. บรษท ทอร นอตลส ชปป. ง จากด /34. บรษท ทอร วน ชปป. ง จากด /35. บรษท ทอร เวฟ ชปป. ง จากด /36. บรษท ทอร ไดนามค ชปป. ง จากด /37. บรษท ทอร เอนเตอรไพรส ชปป. ง จากด /38. บรษท ทอร ฮารโมน� ชปป. ง จากด /39. บรษท ทอร เนคตาร ชปป. ง จากด /40. บรษท ทอร เนรส ชปป. ง จากด /41. บรษท ทอร อนทกรต. ชปป. ง จากด /42. บรษท ทอร ทรานสท ชปป. ง จากด /43. บรษท ทอร เอนเดฟเวอร ชปป. ง จากด /

44. บรษท ทอร เอนเนอรย ชปป. ง จากด /

45. บรษท ทอร ฟอรจน ชปป. ง พทอ แอลทด /

46. บรษท ทอร เฟรนชป ชปป. ง พทอ แอลทด /

47. บรษท ทอร ฮอไรซน ชปป. ง พทอ แอลทด /

48. บรษท อะธน โฮลด.งส จากด / / /

49. บรษท โทรเซน เซอรวส เซนเตอร จากด / /

50. บรษท เอเชย โคทต.ง เซอรวสเซส จากด /

51. บรษท โทรเซน ชปป. ง เอฟแซดอ /

52. บรษท โทรเซน ชาเตอรร�ง (เอชเค) จากด /

53. บรษท โทรเซน ชปป. ง สงคโปร พทอ แอลทด / /

54. บรษท โทรเซน ชปป. ง เยอรมน จเอมบเอช //55. PT Perusahann Pelayaran Equinox /

56. บรษท โทรเซน ชาเตอรร�ง (พทอ) จากด /

57. บรษท ชดลม มารน เซอรวสเซส แอนด ซพ / /

58. บรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) X // // /

59. บรษท จเอซ โทรเซน โลจสตกส จากด / / /

60. โซลอาโด โฮลด.งส พทอ แอลทด / /

61. บรษท บาคองโค จากด / /

62. บรษท ยนค ไมน�ง เซอรวสเซส จากด (มหาชน) // / // /

63. บรษท พเอม โทรเซน เอเชย โฮลด.งส จากด X / /

1. บรษท กลฟ เอเจนซ� คมปะน (ประเทศไทย) /

2. บรษท โทรเซน ชปป. ง แอนด โลจสตกส จากด /

3. บรษท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จากด / /บรษท 4. โทรเซน (อนโดไชนา) เอส.เอ. / /รวม 5. ชารจา พอรต เซอรวสเซส แอลแอลซ /

6. เมอรตน กรป (ไซปรส) แอลทด

7. Petrolift Inc. / /8. Baria Serece /

9. Qing Mei Pte. Ltd.

หมายเหต X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบรหาร / = กรรมการ O = ผบรหาร

บรษท โทรเซนไทย เอเยนตซส จากด (มหาชน) / /

นางส

าวอษ

ณา ม

หากจ

ศรนา

ยโมฮ

มเหม

ด รา

เชด

นายเด

วด ลอ

รเรนซ

เอเม

นางส

าวอไ

ร ปล .ม

สารา

นายอ

ฟ บา

บว

นายเช

ย วน

ฮท โจ

เซฟ

อาหม

ด เอม

.อลนส

ซาร

นายเช

ดพงษ

สรว

ชช

นางฐ

ตมา ร

งขวญ

ศรโร

จน

นายไ

กรลก

ขณ อศ

วฉตร

โรจน

นายส

มพร จ

ตเปน

ธม

นายว

ชาย ช

�นสขส

วสดb

- 199 -

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเก!ยวกบการดารงตาแนงเปนกรรมการและผบรหารในบรษทยอย และบรษทรวม

นายป

ระเส

รฐ บ

ญสมพ

นธ

นายเฉ

ลมชย

มหา

กจศร

ม.ล.

จนทร

จฑา จ

นทรท

นายส

นต บ

างออ

นายก

ฤช ฟ

อลเลต

นายก

านม

ซาอด

เอม.

อลซา

อด อล

-ควา

นายป

รธยต

ม นว

าศะบ

ตร