TR¯»œNG TRUNG H»ŒC C  S»‍ QUANG TRUNG

 • View
  71

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUANG TRUNG. VẬT LÝ 7. Người thực hiện : Nguy ễn Th ị B ích Li ê n. Tiết 17 – Bài 16. Tổng kết chương II: ÂM HỌC. I. Tự kiểm tra. 1. Viết đầy đủ các câu sau đây:. dao động. a. Các nguồn phát âm đều. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TR¯»œNG TRUNG H»ŒC C  S»‍ QUANG TRUNG

 • TRNG TRUNG HC C S QUANG TRUNGNgi thc hin: Nguyn Th Bch Lin

 • I. T kim tra1. Vit y cc cu sau y:a. Cc ngun pht m u . . . . . . . . . . . . . . b. S dao ng trong 1 giy gi l . . . . . . .n v tn s l . . . . . . .dao ngtn s. Hz (hc)c. to ca m o bng n v . . . . . . . . . .(dB)xibend. Vn tc truyn m trong khng kh l . . . . . . . . . . . . . . 340m/sTit 17 Bi 16

 • 2. t cu vi cc t v cc cm t sau:a. tn s, ln, bng. - Tn s dao ng ca ngun m cng ln th m pht ra cng bng.b. tn s, nh, trm. - Tn s dao ng ca ngun m cng nh th m pht ra cng trm.c. dao ng, bin ln, to. - Dao ng ca ngun m c bin ln th m pht ra to.d. dao ng, bin nh, nh. - Dao ng ca ngun m c bin nh th m pht ra nh.I. T kim traDao ngNhanh(chm)Mnh(yu)Tn s ln( Nh)Bin ln( Nh)m cao (thp)m to(nh)Ngun mTit 17 Bi 16

 • 3. Hy cho bit m c th truyn qua mi trng no sau y?Khng kh.Chn khng.Cht rn.Cht lng. - m c th truyn qua cc mi trng: khng kh, cht rn, cht lng. - v rn > v lng > v kh4. m phn x l g? m phn x l m di li khi gp mt mt chn.I. T kim traTit 17 Bi 16

 • - Cc vt phn x m tt l cc vt .v c b mt ...- Cc vt phn x m km l cc vt v c b mt .I. T kim traTit 17 Bi 16 5. Hy nh du vo cu tr li ng. Ting vang l:6. Hy chn t thch hp trong khung in vo cc cu sau y:mmcngnhng ghcngnhn.mmg gh. C ting vang khi m phn x cch m trc tip pht ra mt khong thi gian t nht l 1/15 giy a) m phn x. b) m phn x n cng lc vi m pht ra. c) m phn x truyn i mi hng, khng nht thit phi truyn n tai. d) m phn x nghe c cch bit vi m pht ra.

 • I. T kim traTit 17 Bi 16 7. Trng hp no sau y c nhim ting n? a) Ting ci xe cu ha (hay ting kng bo chy). b) Lm vic cnh ni n mn, ph . c) Ting n ca tr em lm nh hng n cuc ni chuyn gia hai ngi ln. d) Ht karak to lc ban m.8. Hy lit k mt s vt liu cch m tt. Mt s vt liu cch m tt: bng, vi, xp, gch, g, b tng . . .

 • I. T kim traTit 17 Bi 16 II. Vn dng1. Hy ch ra b phn no dao ng pht ra m trong nhng nhc c sau: n ghi ta, kn l, so, trng.n ghi ta: 2. Hy nh du vo cu ng:A. m truyn nhanh hn nh sngB. C th nghe c ting sm trc khi nhn thy chp.C. m khng th truyn qua chn khng.D. m khng th truyn qua nc.phn l b thi dao ng.So:Trng:dy n.Kn l:ct khng kh trong so.mt trng.

 • Tit 16 Bi 173. a) Dao ng ca cc si dy n khc nhau nh th no khi pht ra ting to v ting nh?- Dy n dao ng mnh (dy lch nhiu) khi pht ra ting to;- Dy n dao ng yu (dy lch t) khi pht ra ting nh. b) Dao ng ca cc si dy n khc nhau nh th no khi pht ra m cao v m thp?- Dy n dao ng nhanh khi pht ra m cao;- Dy n dao ng chm khi pht ra m thp.4. Hai nh du hnh v tr ngoi khong khng, c th tr chuyn vi nhau bng cch chm hai ci m ca h vo nhau. Hy gii thch m truyn ti tai hai ngi nh th no? Ting ni truyn t ming ngi ny qua khng kh n hai ci m v li qua khng kh n tai ngi kia. I. T kim traII. Vn dng

 • 5. V sao trong m yn tnh khi i b ng hp gia hai bn tng cao, ngoi ting chn ra cn nghe thy mt m thanh khc ging nh c ngi khc ang theo st?Ngi ny nghe c hai m thanh: - m truyn thc tip t bc chn n tai. - Ting vang ca ting bc chn sau khi phn x ln lt trn hai bn tng ri n tai Chnh m th hai nghe c lm cho ngi i b c cm gic l c ngi khc ang theo st.6. Khi no th tai ta nghe c m to nht ?A. m pht ra n tai cng lc vi m phn x.B. m pht ra n tai trc m phn x.C. m pht ra n tai cn m phn x i ni khc.D. C ba trng hp trn.I. T kim traTit 17 Bi 16 II. Vn dng

 • 7. Ga s mt bnh vin nm bn cnh ng quc l c nhiu xe c qua li. Hy ra cc bin php chng nhim ting n cho bnh vin ny? Treo bin bo cm bp ci gn bnh vin. Xy tng chn xung quanh bnh vin, ng cc ca phng ngn chn ng truyn m. Trng nhiu cy xanh xung quanh bnh vin hng m truyn i theo hng khc. Treo rm ca ra vo ngn chn ng truyn m cng nh hp th bt m. Dng nhiu dng mm, c b mt x x hp th bt m.

  I. T kim traTit 17 Bi 16 II. Vn dng

 • III. Tr chi ch2. m c tn s ln hn 20000Hz.3. S dao ng trong 1 giy.4. Hin tng m di li khi gp mt chn.1. Mi trng khng truyn m.5. c im ca ngun m.6. Hin tng xy ra khi phn bit c m pht ra v m phn x.7. m c tn s nh hn 20Hz.T hng dc l g?I. T kim traTit 17 Bi 16 II. Vn dngT hng dc l: M THANH

 • H thng kin thc

 • * I VI BI HC TIT HC NY: Hon thnh ni dung bi 16 vo VBT.* I VI BI HC TIT HC TIP THEO: - n tp ni dung chng I v II. - Chun b kim tra hc k II.HNG DN HC SINH T HC

 • Bi hc n y kt thc.Knh chc qu Thy, C mnh khe.Chc cc em hc sinh lun lun hc gii.

  **Dn d