Troskovi Danilo

  • View
    222

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rwertw

Transcript

1. POSLOVNA EKONOMIJA POJAM I DEFINISANJE

Poslovna ekonomija predstavlja skup

disciplina ekonomske nauke koje izucavaju poslovanje preduzeca u cilju utvrivanja principa i tehnike, cija primena u privrednoj praksi omogucava efikasno ostvarivanje ciljeva preduzeca. Predmet izucavanja poslovne ekonomije je ekonomija preduzeca.Trokovi predstavljaju sloenu i dosta kompleksnu ekonomsku kategoriju. U optem smislu oni izraavaju odreeno troenje, nastalo kao rezultat svesnih ovekovih aktivnosti.Smatraju se jednim od najvitalnijim i najdinaminijim segmentom poslovne ekonomije. Stalni su pratilac poslovnih aktivnosti i uslov konanog rezultata rada. Nema poslovanja bez ulaganja, a time i troenja elemenata procesa rada.Racionalno poslovanje, nii trokovi i vei profit su osnovni ciljevi i zahtevi svih oblika ekonomije - makro, mezo i mikroekonomije. Na taj nain drutvo je u mogunosti da ostvari vea zahvatanja i obezbedi kvalitetnije podmirenje optih i zajednikih potreba, privredno drutvo da proiri materijalnu osnovu rada i ubrza rast i razvoj, a zaposleni kroz uveane zarade, potpunije podmirenje svojih potreba i vii ivotni standard.U poslovnoj ekonomiji trokovi imaju istaknuto mesto. Oni su nezaobilazni inilac pri definisanju strategije razvoja, koncipiranju i sprovoenju poslovne politike, zatim, politike cena proizvoda, kod utvrivanja poslovnih rezultata, profitabilnosti poslovanja itd. Nema segmenta poslovne ekonomije koji nije u direktnoj ili indirektnoj sprezi sa trokovima poslovanja. Radi ostvarenja eljenih ciljeva i povoljnih rezultata trokovima treba upravljati.Trokovi su preduslov stvaranja upotrebnih kvaliteta. Nabavljeni elementi procesa rada u proizvodnji se troe, menjajui pri tome svoje fizike, hemijske i ostale karakteristike. Rezultat toga su gotovi proizvodi ijom prodajom se obezbeuju novana sredstva radi organizovanja novog ciklusa reprodukcije. Prema tome, nema rezultata reprodukcije bez troenja, odnosno trokova poslovanja.

2. ORGANIZOVANOST POSLOVNE EKONOMIJE

Re organizacija je sastavljena od dve engleske rei i to: men to znai ovek i age koja oznaava starost. U prevodu to znai ovek od iskustva.Neke od definicija organizacije: Povezivanje pojednih delova u celinu tako da celina bude sposobna za ivot. Organizacija predstavlja svojevrstan proces, svojevrsnu smiljenu delatnost oveka kojom se vri spajanje, usklaivanje i meusobno vezivanje inilaca rada u jednu novu organsku, radno sposobnu celinu. Pod organizacijom treba podrazumevati nauni i profesionalni proces planiranja, obrazovanja, odluivanja, voenja i kontrole prirodnih, ljudskih, finansijskih i informacionih resursa radi postizanja uspeha u poslovanju.Iz ovoga proizilazi da se pod organizacijom obino podrazumeva uspeno kombinovanje (miksovanje) elemenata organizacione stvarnosti. Radi se o sloenim i kompleksnim aktivnostima, a sve sa ciljem da se postigne optimalni nivo organizovanosti. Time se obezbeuje povoljna ekonomija trokova i zadovoljavajua profitabilnost poslovanja.Inae, organizacija poslovanja je podlona stalnim promenama. S obzirom da se uslovi privreivanja neprekidno menjaju, potrebno je organizaciju rada i poslovanja usklaivati sa novonastalim okolnostima.U poslovnoj ekonomiji organizovanost moe da se dvojako posmatra: u irem i uem smislu.U irem smislu sagledava se organizovanost privrede jedne zemlje. Radi se, u prvom redu, o ustrojstvu privrede po delatnostima poslovanja, odnosno podeli na privredne oblasti i privredne grane. Uz to, u centru privrednih zbivanja su privredni subjekti - nosioci poslovnih aktivnosti.Organizovanost nacionalne privrede je sistemsko pitanje i u ingerenciji je drave. Ureuje se Ustavom, kao najviim pravnim aktom zemlje, i odgovarajuih propisima.Privreda je materijalna osnova opstanka i razvoja drutva. Ispoljava se kao jedinstvo svih privrednih delanosti ijim radom i rezultatima se ostvaruju ciljevi drutva u proizvodnji materijalnih dobara, organizovanju i obavljanju njihove razmene, kao i vrenju raznih usluga.Organizovanost poslovne ekonomije u uem smislu odnosi se na organizovanje i funkcionisanje privrednih subjekata u okviru nacionalne ekonomije. Drava ureuje oblike (forme) organizovanja, dok je unutranje ustrojstvo preputeno samim privrednim subjektima.U sreditu organizacionih aktivnosti je ovek - organizator (menader). On je taj koji osmiljava, ureuje i upravlja organizacijom poslovanja. Njegov je zadatak da obezbedi uspeno kombinovanje raspoloivih privrednih resursa.Inae, organizacija rada i poslovanja ima veliki uticaj na kvalitet ekonomije poslovanja. Dobra organizovanost povoljno se odraava na poslovni uspeh privrednih subjekata - ostvarene uinke, prihode i rashode. I obrnuto. Loa organizacija povlai za sobom niz negativnosti u privreivanju.3. SUBJEKTI POSLOVNE EKONOMIJE

Osnovni nosioci privrednih aktivnosti u okviru poslovne ekonomije su privredni subjekti. Njihovo organizovanje i funkcionisanje ureuje drava, u skladu sa osnovnim postavkama privrednog, odnosno drutveno-ekonomskog sistema.U osnovi, skup svih subjekata privreivanja koji egzistiraju na prostoru jedne drave, ine privredu te zemlje.Privredni subjekti se osnivaju radi bavljenja nekom korisnom delatnou. Poslovne delatnosti mogu biti: proizvodnja, promet i vrenje usluga na trituSvoje poslovanje, putem trita, privredni subjekti stalno usmeravaju i prilagoavaju potrebama potroaa, odnosno drutva. Na taj nain se zadovoljavaju interesi ue i ire drutvene zajednice - makroekonomije.Svojim poslovanjem subjekti poslovne ekonomije ostvaruju odreene rezultate: obim proizvodnje, prometa i usluga, te ukupan prihod i dobit. Pri tome, dobit je osnovni motiv i cilj poslovanja svakog privrednog subjekta. On predstavlja razliku izmeu ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, koja se ostvari u toku poslovanja. Porast dobiti dovodi do opteg poboljanja odnosno do blagostanja ljudi.Poslovnu delatnost privredni subjekti ostvaruju na tritu. Kao uesnici na tritu javljaju se u ulozi i prodavca i kupca. Interes privrednih subjekata je to bolje trino pozicioniranje.Poslovanje privrednih subjekata uslovljeno je mnogim faktorima. Obino se razvrstavaju na spoljne i unutranje. Spoljni faktori deluju iz okruenja. Radi se o privrednom ambijentu u kome privredni subjekti egzistiraju. U pitanju su produkcioni odnosi, funkcionisanje trita, mere ekonomske politike itd. Na njih privredni subjekti ne mogu da deluju, ve samo da se prilagoavaju datim okolnostima.Unutranji faktori su interni faktori i oni su u ingerenciji subjekata privreivanja - oblik i model organizovanja, unutranje ustrojstvo, delatnost poslovanja, poslovne funkcije. S obzirom da sva ova pitanja ureuju sami privredni subjekti, od njih zavise i efekti koji se pri tom ostvaruju.Privredni subjekti ine ekonomsku i poslovnu celinu, i u osnovi predstavljaju odreeni sistem u malom.* U tom smislu, privredni subjekti mogu da se posmatraju i sagledavaju kao:- Drutveni sistem. On je sastavljen od biolokih (prirodnih) podsistema (ovek- radnik), od tehnikih podsistema (sredstva za rad), kao i od raznih uslova i metoda rada;- Ekonomski sistem. U okviru privrednih subjekata odvija se proces reprodukcije u skladu sa predmetom poslovanja. Pri tome, dolazi do troenja nabavljenih inputa radi proizvodnje upotrebnih dobara, ijom se realizacijom ostvaruju ekonomski efekti reprodukcije (ukupan prihod, dobit). Time se obezbeuje podmirenje line i opte potronje, kao i unapreenje materijalne osnove rada.- Organizacioni sistem. Radi ostvarivanja postavljenih ciljeva potrebno je organizovati proces rada. Podela rada je jedan od preduslova uspenog poslovanja;- Sloen sistem. Elementi tog sistema su: radni kolektiv, predmeti rada, sredstva za rad i organizaciono ustrojstvo. Proces rada je podeljen i razvrstan po organizacionim celinama kao to su: pogoni, radionice, odeljenja, sektori, slube itd. Pored toga, sloenost privrednih subjekata uslovljena je i prisutnim poslovnim funkcijama, koje mogu biti organizovane:1) Po vertikali - funkcija upravljanja, funkcija rukovoenja i funkcija izvrenja; i2) Po horizontali, kao operativne i izvrne funkcije - nabavna, proizvodna, prodajna, marketing, planiranja, finansijska, razvojna i dr.;- Dinamiki sistem. Rast i razvoj su uslov napretka i opstanka svakog privrednog subjekta. U tom smislu, prisutan je stalni trend usavravanja tehnolokog procesa, osvajanja novih trita, poboljanje kvalifikacione strukture zaposlenih. To je, dakle, dinamian sistem koji se stalno menja i usavrava. Te promene su kvantitativne i kvalitativne prirode;- Otvoren sistem. U osnovi, privredni subjekti su otvoreni ili samo relativno izolovani sistemi locirani u odreenoj okolini. Oni se ponaaju i funkcioniu prema zahtevima i uticajima teritorijalnog, tehnolokog i informacionog okruenja. Izolovani su samo toliko koliko je potrebno da se obezbedi njegovo tehnoloko i organizaciono funkcionisanje u skladu sa zahtevima drutva. Na rad i rezultate njihovog rada utiu drugi privredni subjekti, ali i oni imaju svoj uticaj na poslovanje ostalih subjekata privrednog sistema;- Upravljiv sistem. Poslovnim aktivnostima privrednih subjekata treba upravljati. To podrazumeva struan i sposoban menadment. Upravljanje procesom rada i poslovanja je neminovnost, imajui u vidu prisutne nestabilnosti u savremenim uslovima privreivanja.Privredni subjekti su (PD, JP) su pravna lica. Taj status stiu upisom u registar kod nadlene institucije. Pravna obeleja privrednih subjekata su:-firma, poslovno ime pod kojim posluje,-sedite, mesto u kome se obavlja poslovna aktivnost,-delatnost, predmet poslovanja,-tekui raun, institucija preko koje se obavljaju novani tokovi,-imovina, pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novana sredstva i hartije od vrednosti i druga imovinska prava,-radni kolektiv, opta akta, poslovne knjige i dr.U svom poslovanju privredni subjekti stupaju u razne imovinsko-pravne odnose, preuzimajui prava, obaveze i odgovornosti koje iz toga proizilaze. Privredni subjekti uivaju punu pravnu samostalnost, s tim to su