of 8 /8

dichvucongichquan5.vn · Trong Quý I näm 2020, Hêi dong thành viên - Ban Giám dôc và toàn thê CNV/NLÐ tap trung trien khai thuc hiên nhiêm vu trên các lïnh vyc công

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of dichvucongichquan5.vn · Trong Quý I näm 2020, Hêi dong thành viên - Ban Giám dôc và toàn...

Page 1: dichvucongichquan5.vn · Trong Quý I näm 2020, Hêi dong thành viên - Ban Giám dôc và toàn thê CNV/NLÐ tap trung trien khai thuc hiên nhiêm vu trên các lïnh vyc công
Page 2: dichvucongichquan5.vn · Trong Quý I näm 2020, Hêi dong thành viên - Ban Giám dôc và toàn thê CNV/NLÐ tap trung trien khai thuc hiên nhiêm vu trên các lïnh vyc công
Page 3: dichvucongichquan5.vn · Trong Quý I näm 2020, Hêi dong thành viên - Ban Giám dôc và toàn thê CNV/NLÐ tap trung trien khai thuc hiên nhiêm vu trên các lïnh vyc công
Page 4: dichvucongichquan5.vn · Trong Quý I näm 2020, Hêi dong thành viên - Ban Giám dôc và toàn thê CNV/NLÐ tap trung trien khai thuc hiên nhiêm vu trên các lïnh vyc công
Page 5: dichvucongichquan5.vn · Trong Quý I näm 2020, Hêi dong thành viên - Ban Giám dôc và toàn thê CNV/NLÐ tap trung trien khai thuc hiên nhiêm vu trên các lïnh vyc công
Page 6: dichvucongichquan5.vn · Trong Quý I näm 2020, Hêi dong thành viên - Ban Giám dôc và toàn thê CNV/NLÐ tap trung trien khai thuc hiên nhiêm vu trên các lïnh vyc công
Page 7: dichvucongichquan5.vn · Trong Quý I näm 2020, Hêi dong thành viên - Ban Giám dôc và toàn thê CNV/NLÐ tap trung trien khai thuc hiên nhiêm vu trên các lïnh vyc công
Page 8: dichvucongichquan5.vn · Trong Quý I näm 2020, Hêi dong thành viên - Ban Giám dôc và toàn thê CNV/NLÐ tap trung trien khai thuc hiên nhiêm vu trên các lïnh vyc công