TROMPA - .trompa curso 2014-2015 . 2 conservatorio profesional de mÚsica da coruÑa ... procedementos

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TROMPA - .trompa curso 2014-2015 . 2 conservatorio profesional de mÚsica da coruÑa ......

 • 1

  Conservatorio Profesional de Msica Praza do Conservatorio, s/n 15011 A CORUA

  Telf. 981 276 800 - Fax 981 276 767 cmus.profesional.coruna@edu.xunta.es

  centros.edu.xunta.es/cmusprofesionalcorunha

  PROGRAMA OFICIAL DA MATERIA DE

  TROMPA

  CURSO 2014-2015

 • 2

  CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MSICA

  DA CORUA

  PROGRAMACIN DIDCTICA

  DE TROMPA

  CURSO 2014-15

  Profesor:

  Adolfo Gimeno Toms

 • 3

  NDICE

  1.- INTRODUCIN. px. 04

  2.- SECUENCIACIN POR CURSOS. px. 05

  3.- ATENCIN A DIVERSIDADE. px. 63

  4.- CLASE COLECTIVA. px. 64

  5.- ACTIVIDADES CULTURAIS E DE PROMOCIN DAS ENSINANZAS

  PROGRAMADAS POLO DEPARTAMENTO. px. 66

  6.- PROBAS DE ACCESO AOS DISTINTOS CURSOS. px. 67

  7. - MATRICULAS DE HONRA. px. 77

  8. - DESENVOLVEMENTO E RESULTADOS D PROGRAMACIN. px. 78

  9. - PROCEDEMENTOS PARA A EVALIACIN INTERNA DO DEPARTAMENTO. px. 78

  10. - ANEXO 1: PROGRAMA DO RECITAL DE FIN DE GRAO PROFESIONAL. px. 79

  11. - ANEXO II: PREMIOS FIN DE GRAO PROFESIONAL. px. 80

 • 4

  1.-INTRODUCIN E FINALIDADE DS ENSINANZAS ELEMENTAIS E PROFESIONAIS DE

  MSICA

  A lei orgnica 2/2006 do 3 de maio, de educacin, establece non seu artigo 45 que as

  ensinanzas artsticas teen coma finalidade proporcionarlle ao alumnado unha formacin artstica

  de calidade e garantir a cualificacin dos futuros profesionais da msica.

  Grao Elemental:

  No artigo 48 precepta que as ensinanzas elementais de msica tern as caractersticas e

  a organizacin que as administracins educativas determinen.

  Ditas caractersticas veen ditadas no posterior decreto de 27 de Setembro de 2007.

  A finalidade do grao elemental das ensinanzas de rxime especial de msica promover a

  autonoma do alumnado para que a sa capacidade de expresin musical adquira a calidade

  artstica necesaria que permita acceder ao grao profesional.

  Grao Profesional:

  A lei orgnica 2/2006 do 3 de maio, de educacin, establece no seu artigo 6.2 que o

  goberno fixar, en relacin cos obxectivos, as competencias bsicas, os contidos e os criterios de

  avaliacin, os aspectos bsicos do currculo que constiten as ensinanzas mnimas. Asemade, a

  citada lei orgnica no captulo VI do ttulo I, fixa as caractersticas bsicas das ensinanzas

  profesionais de msica, dentro das ensinanzas artsticas.

  A presente programacin d concrecin a dito decreto a nivel de aula, e ser o documento

  polo que se desenvolvan os diversos parmetros do traballo de aula dos docentes deste

  departamento no Conservatorio Profesional de Msica da Corua.

 • 5

  A finalidade do grao elemental promover a autonoma do alumnado para que a sa

  capacidade de expresin musical adquira a calidade necesaria que permita acceder ao grao

  profesional.

  O grao profesional ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado unha formacin

  artstica de calidade e garantir a cualificacin dos futuros profesionais, e ordenar en catro funcins

  bsicas: formativa, orientadora, profesional e preparatoria para estudos posteriores.

  2.- SECUENCIACIN POR CURSOS

  PRIMEIRO CURSO ELEMENTAL

  Obxectivos:

  O grao elemental das ensinanzas de msica ter como obxectivo neste primeiro curso o

  desenrolo nos alumnos das seguintes capacidades:

  a) Adoptar unha posicin corporal que permita respirar con naturalidade e que favoreza a correcta

  colocacin do instrumento e a coordinacin entre ambas as mans.

  b) Controlar o aire mediante a respiracin diafragmtica e os msculos que forman a

  embocadura, de xeito que posibilite unha correcta emisin, afinacin, articulacin e flexibilidade

  do son, adecundonos nivel do alumnado.

  c) Saber utilizar con precisin os reflexos necesarios para corrixir automaticamente a afinacin

  das notas e a calidade do son, acorde co nivel que estamos.

  d) Coecer as caractersticas e as posibilidades sonoras do instrumento e sabelas utilizar, dentro

  das esixencias do nivel, tanto na interpretacin individual como na de conxunto.

 • 6

  e) Demostrar unha sensibilidade auditiva que permita o control permanente da afinacin e o

  perfeccionamento continuo da calidade sonora adecundose ao nivel.

  f) Interpretar un repertorio bsico integrado por obras representativas de diferentes estilos, dunha

  dificultade acorde con este nivel.

  Contidos:

  a) Prctica da relaxacin e da respiracin para o desenvolvemento da capacidade pulmonar,

  ademais dunha correcta posicin corporal para unha adecuada iniciacin instrumental.

  b) Fortalecemento dos msculos faciais, mediante exercicios propostos polo profesor.

  c) Desenvolvemento da sensibilidade auditiva como premisa para a obtencin dunha boa calidade

  de son no rexistro de Do1 a Do 2

  d) Estudos de emisin do son, relacionado cunha correcta embocadura e unha boa respiracin.

  e) Principios bsicos de dixitacin no rexistro programado para este nivel.

  f) Prctica das articulacins, traballando escalas e intervalos con diferentes articulacins.

  g) Traballo da dinmica, comezando a diferenciar os matices: p e mf

  h) Desenvolvemento da flexibilidade dos beizos, coa prctica de intervalos ligados e con

  posicins fixas. Neste nivel sern intervalos de 2 M e m ligado e picado.

  i) Estudo da boquilla con exercicios propostos polo profesor, adecuados s caractersticas do

  alumnado.

  j) Adestramento permanente e progresivo da memoria.

  k) Adquisicin de hbitos de estudo correctos e eficaces.

 • 7

  l) Lectura vista de obras ou fragmentos sinxelos.

  m) Iniciacin comprensin das estruturas musicais nos seus niveis (motivos, temas, perodos,

  frases, seccins, etc.), para chegar a unha interpretacin consciente e non simplemente intuitiva.

  n) Seleccin progresiva canto ao grao de dificultade de exercicios, estudos e obras de repertorio

  que se consideren tiles para o desenvolvemento conxunto da capacidade musical e tcnica do

  alumnado.

  o) Prctica de conxunto nas colectivas para favorecer a escoita dos compaeiros e de un mesmo

  dentro do grupo.

  A CLASE COLECTIVA

  O traballo nas clases colectivas de se realizaren, centrarase en aspectos tcnicos xerais,

  dos recollidos no currculo do instrumento para o curso no que est programado, as coma o

  traballo de obras grupais onde cada un tea unha responsabilidade que desenvolver para e co

  grupo.

  Proposta Metodolxica:

  EXERCICIOS DE TCNICA XERAL:

  a) prctica dos primeiros sons coa boquilla, relacionando co son da trompa.

  b) coecemento sobre a suxeicin e posicin correctas do instrumento

  c) prctica da flexibilidade bsica: intervalos de 2 M e m.

  d) prctica de escalas: Do M e La m

  e) prctica da escala cromtica de Do1 a Do 2

 • 8

  f) prctica de ritmos e melodas improvisadas individuais e en grupo.

  g) prctica de exercicios simples encamiados respiracin.

  MTODOS DE ESTUDO (Secuenciado de maneira personalizada)

  Gimnstica trompstica F. Puig

  Premieres gammes. (escalas).

  Technicor (exercicios propostos polo profesor

  Aprende tocando la trompa. Peter Wastall (unidades 1-12 coas pezas de concerto)

  Exercicios seleccionados polo profesor do Mtodo para trompa de Lucien Thevet, entre as

  px. 1 e 70

  Estudos primarios para trompa, libro 1 Vicente Zarzo

  80 estudios progresivos, 1-25, Edmond Leloir

  OBRAS DE ESTUDO CON ACOMPAAMENTO DE PIANO (unha por trimestre)

  Petite suite...............................J.B. Jollet

  pezas de concerto (1-6)...........Peter Wastall

  cinco pequenas pezas.............F.Puig Parra

  la grande cole........................ Pascal Proust

  Criterios de avaliacin:

 • 9

  a) Ler textos a primeira vista con fluidez e comprensin. Este criterio de avaliacin pretende

  constatar a capacidade do alumnado para se desenvolver con certo grao de autonoma na lectura

  dun texto.

  b) Memorizar e interpretar textos musicais empregando a medida, a afinacin, a

  articulacin e o fraseo adecuados ao seu contido. Este criterio de avaliacin pretende

  comprobar, a travs da memoria, a correcta aplicacin dos coecementos terico-prcticos da

  linguaxe musical.

  c) Interpretar obras de acordo cos criterios do estilo correspondente. Este criterio de

  avaliacin pretende comprobar a capacidade do alumnado para empregar o tempo, a articulacin

  e a dinmica como elementos bsicos da interpretacin.

  d) Describir logo dunha audicin os trazos caractersticos das obras escoitadas. Con este

  criterio, pretndese avaliar a capacidade para percibir e relacionar cos coecementos adquiridos

  os aspectos esenciais de obras que o alumnado poida entender segundo o seu nivel de

  desenvolvemento cognitivo e afectivo, anda que non as interprete por seren novas para el ou por

  resultaren anda inabordables pola sa dificultade tcnica.

  e) Amosar nos estudos e nas obras a capacidade de aprendizaxe progresiva individual.

  Este criterio de avaliacin pretende verificar se o alumnado capaz de aplicar no seu estudo as

  indicacins do profesorado e, con elas, desenvolver unha autonoma progresiva de traballo que

  lle permita valorar correctamente o seu rendemento.

  f) Interpretar en pblico, ao menos unha peza de concerto, entre as obras representativas

  do seu nivel no instrumento, con seguridade e control da situacin. Este criterio de