TR–”NG THCS AN HOA 1

 • View
  41

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRÖÔØNG THCS AN HOØA 1. VAÄT LYÙ 7. TIEÁT 14 - Baøi 13 MÔI TRUONG TRUYÊN ÂM. KIEÅM TRA BAØI CUÕ. Vaät phaùt ra aâm to hôn khi naøo ?. Caâu 1 :. a. Khi vaät dao ñoäng nhanh hôn b. Khi vaät dao ñoäng maïnh hôn c. Khi taàn soá dao ñoäng lôùn hôn d. Caû 3 tröôøng hôïp treân. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TR–”NG THCS AN HOA 1

 • TRNG THCS AN HOA 1 TIET 14 - Bai 13MI TRUONG TRUYN MVAT LY 7

 • a. Khi vat dao ong nhanh hnb. Khi vat dao ong manh hnc. Khi tan so dao ong ln hnd. Ca 3 trng hp tren Vat phat ra am to hn khi nao ?KIEM TRA BAI CUCau 1:Cau 2:n v o o to cua am la g ?b. Khi vat dao ong manh hnn v o o to cua am la exiben (dB)

 • Tiet 14 Bai 13:

 • 1. S truyen am trong chat kh Th nghiemI. MOI TRNG TRUYEN AM

  ?15cmTrong 1Trong 2Tiet 14:

 • Tiet 14:1. S truyen am trong chat kh Th nghiemI. MOI TRNG TRUYEN AM

 • c. Am a c khong kh truyen t mat trong th nhat en mat trong th haib. Mat trong co rung ong

 • Tiet 14:1. S truyen am trong chat kh Th nghiemI. MOI TRNG TRUYEN AM

  C2 ??

 • Tiet 14:1. S truyen am trong chat kh Th nghiemI. MOI TRNG TRUYEN AM

  VE TNa. Qua cau bac 2 co bien o nho hn so vi qua cau bac 1c. o to cua am cang giam khi cang xa nguon amb. Qua cau bac 2 xa nguon am hn

 • Tiet 14:1. S truyen am trong chat kh2. S truyen am trong chat ran Th nghiemI. MOI TRNG TRUYEN AM

  Go nhe au but ch xuong mat banNghe thay tieng goKhong nghe thay tieng goAm truyen en tai ban C qua moi trng ran.

  C3: Am truyen en tai ban C qua moi trng nao khi nghe thay tieng go ?

 • 3. S truyen am trong chat longC4 : Am truyen en tai ta qua nhng moi trng nao ?Am truyen en tai ta qua moi trngNc Thuy tinhTai long,

  ran,

  kh.

 • 4. Am co the truyen trong chan khong hay khong ?Chuong ien 100%80%60%40%20%

 • 4. Am co the truyen trong chan khong hay khong?C5 Ket qua th nghiem tren chng to ieu g?Am khong truyen qua chan khong100%80%60%40%20%

 • Th nghiem Ket luanAm co the truyen trong nhng moi trng nh va khong the truyen qua ..- cac v tr cang nguon am th am nghe cang I. MOI TRNG TRUYEN AM

  ran, long, khchan khong xa (gan)nho (to)1. S truyen am trong chat kh2. S truyen am trong chat ran3. S truyen am trong chat long4. Am co the truyen trong chan khong hay khong ?

 • 5. Van toc truyen amC6 : Hay so sanh van toc truyen am trong khong kh, nc va thep.Van toc truyen am trong nc nho hn trong thep va ln hn trong khong kh.Khong khNcThep340m/s1500m/s6100m/s Chu y: van toc truyen am trong chat ran ln hn trong chat long, trong chatlong ln hn trong chat kh

 • C7: Am thanh xung quanh truyen en tai ta nh moi trng nao?

  II. VAN DUNG

  Am thanh xung quanh truyen en tai ta nh moi trng khong kh.C8: Hay neu th du chng to am co the truyen trong moi trng long. Khi anh ca, ngi ta thng cheo thuyen i xung quanh li va go vao man thuyen e don ca vao li.

 • II. VAN DUNG

  V mat at truyen am nhanh hn khong kh nen ta nghe c tieng vo nga t xa khi ghe tai sat mat at.C9: Hay tra li cau hoi neu ra phan m bai. Ngay xa, e phat hien tieng vo nga ngi ta thng ap tai xuong at e nghe. Tai sao?

 • C10:Khi ngoai khoang khong (chan khong ), cac nha du hanh vu tru co the noi chuyen vi nhau mot cach bnh thng nh khi tren mat at hay khong? Tai sao?Khong the noi bnh thng c v gia ho b ngan cach bi chan khong ben ngoai bo ao, mu giap bao ve.II. VAN DUNG

  KET THUC

 • S d am truyen c trong cac chat kh, long, ran va khong truyen c trong chan khong, v khi cac nguon am dao ong, no se lam cho cac hat cau tao nen chat ran, long, kh sat no cung dao ong theo. Nhng hat nay lai truyen dao ong cho cac hat khac gan chung va c nh the dao ong truyen i xa... Do o, muon am truyen t nguon am en tai ta nhat thiet phai co moi trng truyen am nh chat ran, long va chat kh.

 • Tra li c cau hoi : Am co the truyen trong nhng moi trng nao? Va khong the truyen trong moi trng nao? Lay v du ve s truyen am trong cac chat ran, long, kh.Lam bai tap : Bai 13.1 (SBT) Bai 13.2 (SBT) Bai 13.3 (SBT)