Click here to load reader

Trường THPT Nguyễn Du

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Trường THPT Nguyễn Du

Da Lí 11 Trang 2
A. KHÁI QUÁT NN KINH T - XÃ HI TH GII
Bài 1: S TNG PHN V TRÌNH PHÁT TRIN KINH T - XÃ HI CA
CÁC NHÓM NC. CUC CÁCH MNG KHOA HC VÀ CÔNG NGH HIN I
I. S phân chia thành các nhóm nc
- Hn 200 nc trên th gii c phân chia thành 2 nhóm:
+ Nhóm nc phát trin: Có GDP/ngi cao, có u t nc ngoài (FDI) nhiu, có ch s phát
trin con ngi (HDI) mc cao.
+ Nhóm nc ang phát trin thì ngc li.
Trong nhóm nc ang phát trin, mt s nc ã tri qua quá
trình công nghip hóa và t c trình phát trin nht nh
c gi là nc công nghip mi (NICs)
Hin nay, có mt s nc công nghip mi nh: Trung Quc,
n , Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia, Nam Phi,
Th Nh K, Brasil, Mexico.
II. S tng phn v trình phát trin kinh t xã hi ca các
nhóm nc
- GDP/ngi có s chênh lch ln :
Các nc phát trin: Có GDP/ngi cao và rt cao. Các nc
ang PT: Có GDP/ngi thp và rt thp. Trung bình GDP/ngi ca
th gii: 10664,6 USD/ngi/nm (2017)
- Các nc thu nhp thp n nc ngoài nhiu.
N nc ngoài ca các nc thu nhp thp qua các nm
Tiêu chí 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
T l n nc ngoài so vi tng
thu nhp quc dân (GNI) (%) 70,2 87,0 60,3 48,9 27,0 27,6 28,8
Tng s n nc ngoài (t USD) 89,0 110,5 105,5 116,4 120,4 167,1 -
Lu ý: Hin nay, trong phân tích thng kê ca Ngân hàng th gii (WB) không chia ra các nc
phát trin và các nc ang phát trin, mà chia ra nhóm nc theo thu nhp. Do vy, bng này
dùng thay cho bng trong sách giáo khoa hin nay.
Trng THPT Nguyn Du Nm hc 2021 – 2022
Da Lí 11 Trang 3
- C cu GDP phân theo khu vc kinh t có s khác bit ln:
Các ch s Nhóm nc phát trin Nhóm nc ang phát trin
% GDP 79,3 20,7
T trng GDP
phân theo khu
vc kinh t
Khu vc I Khu vc II Khu vc III Khu vc I Khu vc II Khu vc III
2,0 27,0 71,0 25,0 32,0 43,0
2. Xã hi
Có s chênh lch ln v ch s xã hi
- Tui th bình quân: Nm 2018 trên Th gii, tui th trung bình dân s Nam là 70,4 tui, dân s
N là 74,9 tui.
- HDI (ch s phát trin con ngi): Các nc PT: Cao. Các nc ang & kém PT: Thp hn trung
bình th gii.
Xu hng thay i ch s HDI ca th gii và các nhóm nc qua các nm
Nhóm nc 1990 2000 2010 2015 2017
Các nc phát trin (OECD)* 0,785 0,834 0,872 0,889 0,894
Các nc ang phát trin 0,513 0,568 0,642 0,674 0,683
Các nc kém phát trin nht 0,348 0,399 0,484 0,516 0,525
Th gii 0,597 0,641 0,697 0,722 0,729
* OECD: T chc hp tác kinh t và phát trin
III. Cuc cách mng khoa hc và công ngh hin i
- Thi gian xut hin: Cui th k XX, u th k XXI.
- c trng: làm xut hin và bùng n công ngh cao.
- Bn công ngh tr ct: Sinh hc, vt liu, nng lng, công ngh thông tin.
Kinh t tri thc: là loi hình kinh t mi da trên tri thc, k thut và công ngh cao
NC CÔNG NGHIP MI
Hin có rt nhiu quan im khác nhau v các nc công nghip mi, nhng u thng nht
nc công nghip mi là nc t c các tiêu chí sau:
- GDP bình quân u ngi: các nc ang phát trin có thu nhp cao.
- Chuyn t nc nông nghip sang công nghip (công nghip ch bin ch không phi khai thác
tài nguyên nh các nc Trung ông), có t trng nông lâm ng nghip thp, t trng công nghip –
xây dng và dch v cao. ng thi c cu lao ng chuyn dch theo hng: t trng lao ng
nông – lâm – ng nghip gim, t trng lao ng trong công nghip – xây dng và dch v tng lên.
- Xut khu hàng ch bin chim t trng cao trong tng xut khu hàng hóa, t trng xut khu
hàng công ngh cao ngày càng ln trong tng xut khu hàng ch bin.
- Chuyn t lao ng th công là ch yu sang s dng máy móc, in khí hóa, chuyn t nng sut
lao ng thp sang nng sut lao ng cao.
Câu 1. Hãy khoanh tròn úng hoc sai ng vi mi nhn nh trong bng sau:
Nhn nh úng hoc sai
Các nc công nghip mi là các nc phát trin nên có t trng nông lâm
ng nghip thp úng/Sai
Các nc công nghip mi ch yu xut khu hàng công ngh cao. úng/Sai
Các nc công nghip mi ch yu xut khu các sn phm hàng hóa ã
qua ch bin úng/Sai
Da Lí 11 Trang 4
Câu 2. Da vào iu kin ã có hãy k tên 3 nc và vùng lãnh th thng c gi là nc công
nghip mi?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 3. Tìm hiu thông tin v nc Saudi Arabia và a ra các nhn nh sau:
1. Saudi Arabia có mc thu nhp tng ng Hàn Quc.
2. Saudi Arabia có t trng công nghip – xy dng và dch v cao.
3. Saudi Arabia thu nhp ch yu t công nghip khai thác du m.
4. Saudi Arabia có c gi là nc công nghip mi không?
Hãy trình bày cách gii thích ca em và khoanh tròn “có” hoc “không” vào phn tr li.
Tr li : có / không
CUC CÁCH MNG KHOA HC VÀ CÔNG NGH HIN I
Cui th k XX u th k XXI, nhân loi tin hành cuc cách mng khoa hc và công ngh hin i
vi c trng là s xut hin và phát trin nhanh chóng ca công ngh cao. ây là các công ngh
da vào nhng thành tu khoa hc mi, vi lng tri thc cao. Bn công ngh tr ct, có tác ng
mnh m và sâu sc n phát trin kinh t - xã hi là: công ngh sinh hc, công ngh vt liu, công
ngh nng lng, công ngh thông tin. Các thành tu chính:
- Công ngh sinh hc: To ra nhng ging mi không có trong t nhiên cùng nhng bc tin quan
trng trong chun oán và iu tr bnh.
- Công ngh vt liu: to ra nhng vt liu chuyên dng mi, vi nhng tính nng mi (vt liu
composit, vt liu siêu dn…)
- Công ngh nng lng: S dng ngày càng nhiu các dng nng lng mi (ht nhân, mt tri,
thu triu…)
- Công ngh thông tin : To ra các vi mch, chip in t có tc cao, k thut s hoá, cáp quang…
nâng cao nng lc ca con ngi trong truyn ti, x lí và lu gi thông tin.
Cuc cách mng khoa hc và công ngh hin i ã làm xut hin nhiu ngành mi, c bit
trong các lnh vc công nghip và dch v, to ra nhng bc chuyn dch c cu kinh t mnh m.
Cuc cách mng khoa hc và công ngh hin i tác ng ngày càng sâu sc, làm cho kinh t th
gii chuyn dn t kinh t công nghip sang mt loi hình kinh t mi, da trên tri thc, k thut,
công ngh cao, c gi là nn kinh t tri thc.
Câu 1. c trng ni bt ca cuc cách mng khoa hc công ngh hin i là:
A. Làm xut hin nhiu ngành mi.
B. Làm xut hin quá trình chuyn dch c cu sn xut.
C. Làm xut hin và phát trin bùng n công ngh cao.
D. Khoa hc và công ngh tr thành lc lng sn xut trc tip.
Câu 2. Khoa hc và công ngh tr thành lc lng sn xut trc tip vì nó ã :
A. Trc tip làm ra sn phm.
B. Tham gia vào quá trình sn xut.
C. Sinh ra nhiu ngành công nghip có hàm lng k thut cao.
D. Làm xut hin các dch v nhiu tri thc.
Câu 3. Cách mng khoa hc và công ngh thúc y quá trình chuyn dch c cu sn xut theo
hng :
A. Gim nông, lâm, ng nghip; tng nhanh công nghip và dch v.
B. Gim nông, lâm, ng nghip; gim nh công nghip; tng nhanh dch v.
C. Tng rt nhanh dch v tng nhanh công nghip; gim nông, lâm, ng nghip.
D. Tng nhanh dch v; tng rt nhanh công nghip; gim nông, lâm, ng nghip.
Trng THPT Nguyn Du Nm hc 2021 – 2022
Da Lí 11 Trang 5
Câu 4. Nn kinh t tri thc da trên :
A. Vn và công ngh cao. B. Công ngh cao và lao ng nhiu.
C. Công ngh và k thut cao. D. Tri thc và công ngh cao.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
CÁCH MNG CÔNG NGHIP 4.0
Theo Gartner, Cách mng Công nghip 4.0 (hay Cách mng Công nghip ln th T) xut
phát t khái nim "Industrie 4.0" trong mt báo cáo ca chính ph c nm 2013. "Industrie 4.0"
kt ni các h thng nhúng và c s sn xut thông minh to ra s hi t k thut s gia Công
nghip, Kinh doanh, chc nng và quy trình bên trong. Nu nh ngha t Gartner còn khó hiu,
Klaus Schwab, ngi sáng lp và ch tch iu hành Din àn Kinh t Th Gii mang n cái nhìn
n gin hn v Cách mng Công nghip 4.0 nh sau: "Cách mng công nghip u tiên s dng
nng lng nc và hi nc c gii hóa sn xut. Cuc cách mng ln 2 din ra nh ng dng
in nng sn xut hàng lot. Cuc cách mng ln 3 s dng in t và công ngh thông tin t
ng hóa sn xut. Bây gi, cuc Cách mng Công nghip Th t ang ny n t cuc cách mng
ln ba, nó kt hp các công ngh li vi nhau, làm m ranh gii gia vt lý, k thut s và sinh
hc".
Cách mng Công nghip 4.0 s din ra trên 3 lnh vc chính gm Công ngh sinh hc, K thut
s và Vt lý. Nhng yu t ct lõi ca K thut s trong CMCN 4.0 s là: Trí tu nhân to (AI),
Vn vt kt ni - Internet of Things (IoT) và d liu ln (Big Data). Trên lnh vc công ngh sinh
hc, Cách mng Công nghip 4.0 tp trung vào nghiên cu to ra nhng bc nhy vt trong
Nông nghip, Thy sn, Y dc, ch bin thc phm, bo v môi trng, nng lng tái to, hóa
hc và vt liu. Cui cùng là lnh vc Vt lý vi robot th h mi, máy in 3D, xe t lái, các vt liu
mi (graphene, skyrmions…) và công ngh nano. Theo ông Klaus Schwab, tc t phá ca Cách
mng Công nghip 4.0 hin "không có tin l lch s".
Khi so sánh vi các cuc cách mng công nghip trc ây, 4.0 ang tin trin theo mt hàm
s m ch không phi là tc tuyn tính. Hn na, nó ang phá v hu ht ngành công nghip
mi quc gia. Và chiu rng và chiu sâu ca nhng thay i này báo trc s chuyn i ca toàn
b h thng sn xut, qun lý và qun tr.
Hin Cách mng Công nghip 4.0 ang din ra ti các nc phát trin nh M, châu Âu, mt
phn châu Á. Bên cnh nhng c hi mi, cách mng công nghip 4.0 cng t ra cho nhân loi
nhiu thách thc phi i mt.
Trng THPT Nguyn Du Nm hc 2021 – 2022
Da Lí 11 Trang 6
Mt trái ca Cách mng Công nghip 4.0 là nó có th gây ra s bt bình ng. c bit là có
th phá v th trng lao ng. Khi t ng hóa thay th lao ng chân tay trong nn kinh t, khi
robot thay th con ngi trong nhiu lnh vc, hàng triu lao ng trên th gii có th ri vào cnh
tht nghip, nht là nhng ngi làm trong lnh vc bo him, môi gii bt ng sn, t vn tài
chính, vn ti. Giai on u tiên s là thách thc vi nhng lao ng vn phòng, trí thc, lao ng
k thut. Giai on tip theo s là lao ng giá r, có th s chm hn. Vi s chuyn ng ca
cuc cách mng này, trong khong 15 nm ti th gii s có din mo mi, òi hi các doanh
nghip thay i. Sau ó, nhng bt n v kinh t ny sinh t Cách mng Công nghip 4.0 s dn
n nhng bt n v i sng. H ly ca nó s là nhng bt n v chính tr. Nu chính ph các
nc không hiu rõ và chun b y cho làn sóng công nghip 4.0, nguy c xy ra bt n trên
toàn cu là hoàn toàn có th. Bên cnh ó, nhng thay i v cách thc giao tip trên Internet cng
t con ngi vào nhiu nguy him v tài chính, sc kho. Thông tin cá nhân nu không c bo
v mt cách an toàn s dn n nhng h ly khôn lng.
Câu hi. Theo em, vi vic cách mng công nghip 4.0 din ra, Vit Nam có nhng iu kin thun
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Da Lí 11 Trang 7
Bài 2: XU HNG TOÀN CU HÓA, KHU VC HÓA KINH T
I. Xu hng toàn cu hóa
1. Khái nim
Toàn cu hóa là quá trình liên kt gia các quc gia trên nhiu lnh vc nh: Kinh t, vn
hóa, giáo dc, khoa hc k thut, an ninh, chính tr,...
2. Biu hin
- u t nc ngoài tng nhanh.
- Th trng tài chính quc t m rng.
- Các công ty xuyên quc gia có vai trò ngày càng ln.
3. H qu
- Tích cc:
+ Thúc y sn xut phát trin và tng trng kinh t.
+ y nhanh u t và khai thác trit khoa hc công ngh.
+ Tng cng s hp tác quc t gia các nc.
- Tuy nhiên, toàn cu hoá có nhng mt trái ca nó, c bit là làm gia tng nhanh chóng
khong cách giàu nghèo.
1. Các t chc liên kt kinh t khu vc
- Nguyên nhân: Do s phát trin không u và sc ép ca cnh tranh, trong các khu vc
trên th gii, nhng quc gia có nét chung v a lí, vn hoá, xã hi, hoc có chung mc tiêu,
li ích phát trin ã liên kt vi nhau thành các t chc liên kt kinh t c thù.
+ Hin nay trên th gii, mi châu lc u có t chc quc t khu vc nh: Hip c
t do thng mi Bc M (NAFTA), Liên minh Châu Âu (EU), Hip hi các quc
gia ông Nam Á (ASEAN…
Trng THPT Nguyn Du Nm hc 2021 – 2022
Da Lí 11 Trang 8
2. H qu ca khu vc hóa kinh t
- Tích cc:
+ Va hp tác va cnh tranh to nên ng lc thúc y s tng trng và phát trin
kinh t.
+ Tng cng t do thng mi, u t dch v…
+ Bo v li ích kinh t các nc thành viên.
+ To nhng th trng khu vc rng ln.
+ Thúc y quá trình toàn cu hóa.
- Thách thc:
+ nh hng n s t ch kinh t, suy gim quyn lc quc gia.
+ Các ngành kinh t b cnh tranh quyt lit, nguy c tr thành th trng tiêu th sn
phm…
Câu 1. Biu hin nào sau ây không thuc toàn cu hóa kinh t?
A. Th trng tài chính quc t m rng.
B. Thng mi quc t phát trin.
C. u t nc ngoài tng nhanh.
D. Các t chc liên kt kinh t c thù ra i.
Câu 2. im nào sau ây không th hin mt tích cc ca toàn cu hóa kinh t?
A. Gia tng khong cách giàu nghèo.
B. y nhanh u t và khai thác trit khoa hc, công ngh.
C. Thúc y sn xut phát trin và tng trng kinh t toàn cu.
D. Tng cng s hp tác kinh t gia các nc.
Câu 1. Vit Nam trong nhng nm qua có rt nhiu du hc sinh, sinh viên... Tuy nhiên, sau khi tt
nghip, có rt nhiu ngi không tr v nc mà li làm vic và nh c nc ngoài. Em hãy
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 2. Tìm hiu và a ra nhng bng chng v li ích và hn ch ca toàn cu hóa và vn s
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Da Lí 11 Trang 9
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 3. Tìm hiu tên các t chc quc t vit tt t ting Anh
Tên vit tt ting Anh Tên y ca t chc
APEC
ASEAN
CARICOM
EAC
EAEC
ECOWAS
EEC
EU
FAO
G20
MERCOSUR
NAFTA
NATO
OECD
OPEC
UN
Da Lí 11 Trang 10
Bài 3: MT S VN MANG TÍNH TOÀN CU
I. Dân s
1. Bùng n dân s
- Dân s th gii tng nhanh, nht là na sau th k XX. Nm 2005, dân s th gii là 6477 triu
ngi (dân s th gii vào khong 7,9 t ngi – 8/2021).
- Dân s th gii bùng n ch yu các nc ang phát trin, các nc này chim 80 % dân s th
gii.
- T sut gia tng dân s t nhiên có xu hng:
+ các nc phát trin: Gim nhanh
+ các nc ang phát trin: Gim chm
Nhóm nc
T sut gia tng dân s t nhiên các giai on
1950 –
1955
1965 -
1970
1985 -
1990
1990 -
1995
1995 -
2000
2010 -
2015
2015 -
2020
Th gii 1,8 2,1 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1
Các nc phát trin 1,2 0,8 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1
Các nc ang phát trin 2,0 2,6 1,9 1,9 1,7 1,4 1,3
- Hu qu: Gây sc ép nng n i vi s phát trin kinh t, cht lng cuc sng và tài nguyên –
môi trng.
2. Già hóa dân s
Trong c cu dân s theo tui: dân s th gii có xu hng già i.
- T l ngi < 15 tui ngày càng thp, t l > 65 tui ngày càng cao và tui th ca dân s
th gii ngày càng tng: Nm 2018 trên Th gii, tui th trung bình…

Search related