Click here to load reader

TRƯỜNG THCS THÁI HÒA DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TRƯỜNG THCS THÁI HÒA DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC

Untitled Spreadsheettrc
7 Kiu Hoài Bo 02/08/2007 Khá Tt 8A1
8 Nguyn Hi Bình 05/10/2007 Gii Tt 8A1
9 Phan Th Phng Chi 10/05/2007 Gii Tt 8A1
10 Lng Vn Cng 18/11/2007 Trung bình Tt 8A1
11 Ngc Dip 14/10/2007 Khá Tt 8A1
12 ng Hoàng Dng 24/03/2007 Khá Tt 8A1
13 Lý Hoàng c 26/12/2007 Trung bình Tt 8A1
14 Dng Trúc Hân 13/06/2007 Khá Tt 8A1
15 Trn ình Huy 07/01/2007 Khá Tt 8A1
16 Trn Th Sông Hng 08/03/2007 Trung bình Tt 8A1
17 Võ Lê Anh Khoa 21/12/2007 Khá Tt 8A1
18 oàn Lê Ngc An Khng 22/03/2006 Trung bình Khá 8A1
19 Trnh Th Kiên 06/02/2007 Trung bình Tt 8A1
20 Bùi Thanh Liêm 24/10/2007 Trung bình Tt 8A1
21 Lê Th Phng Linh 12/05/2007 Khá Tt 8A1
22 Nguyn Th Tuyt Ngân 03/04/2007 Khá Tt 8A1
23 Lâm Tài Nguyên 21/03/2007 Gii Tt 8A1
24 Nguyn Ngc Qunh Nhi 10/02/2007 Trung bình Tt 8A1
25 Lê Nguyn Hng Nhung 03/06/2007 Gii Tt 8A1
26 Nguyn Lê T Nh 11/05/2007 Gii Tt 8A1
27 Phan Qunh Nh 19/11/2007 Khá Tt 8A1
28 H Vn Sáng 06/08/2006 Trung bình Khá 8A1
29 Nguyn Thành Tài 06/11/2007 Khá Tt 8A1
30 Nguyn Vit Thng 27/03/2007 Trung bình Tt 8A1
31 Phùng Thái Thin 12/03/2007 Trung bình Tt 8A1
32 Nguyn Th Mng Thu 29/11/2007 Trung bình Tt 8A1
33 Nguyn Th Th 26/12/2007 Khá Tt 8A1
34 Nguyn Th Thu Tiên 13/11/2007 Khá Tt 8A1
35 Nguyn Ngc Lam Trng 31/03/2007 Khá Tt 8A1
36 Trn Th Cm Tú 07/04/2007 Khá Tt 8A1
37 Nguyn Mng Tuyn 06/12/2007 Khá Tt 8A1
38 Mã Th Thanh Vân 17/02/2007 Gii Tt 8A1
39 Phm Nht Vy 08/01/2007 Khá Tt 8A1
40 Võ Th Kim Yn 29/12/2007 Khá Tt 8A1
41 Phm Th Huyn Anh 19/02/2007 Khá Tt 8A15
42 Nguyn Ngc Bo Châu 10/09/2007 Khá Tt 8A15
Lp: 9A1 - GVCN: Nguyn Minh Tun - ST:0941709417
TRNG THCS THÁI HÒA DANH SÁCH HC SINH NM HC 2021-2022
STT H và Tên Ngày sinh Hc lc nm
trc
1 Nguyn Th Minh Anh 07/03/2007 Trung bình Khá 8A14
2 Nguyn Trn Nht Cng 19/08/2007 Trung bình Tt 8A14
3 Trn Thành Công 07/03/2007 Khá Tt 8A15
4 Bùi Khánh Duy 16/06/2007 Khá Tt 8A15
5 Triu Quang An 21/03/2007 Khá Tt 8A2
6 H Duy Anh 03/07/2006 Trung bình Tt 8A2
7 Trng Th Ngc Ánh 23/02/2007 Khá Tt 8A2
8 Nguyn Hu Bo 15/04/2007 Trung bình Khá 8A2
9 Phm Li Doanh 03/03/2007 Khá Tt 8A2
10 Lê Th M Dung 24/09/2007 Trung bình Tt 8A2
11 Lê Vn Dng 26/10/2007 Trung bình Tt 8A2
12 Ngô Hoàng Dng 19/07/2007 Trung bình Khá 8A2
13 Phm Th Thùy Dng 26/05/2007 Khá Tt 8A2
14 Phan Thanh t 22/08/2007 Khá Tt 8A2
15 Nguyn Phan Lâm Hà 23/08/2007 Gii Tt 8A2
16 Mai Thái Hin 16/08/2007 Khá Tt 8A2
17 Trng Hoàng Hiu 15/05/2007 Khá Tt 8A2
18 Phm Tin Hùng 23/10/2007 Gii Tt 8A2
19 Nguyn Châu Quang Huy 04/03/2007 Trung bình Tt 8A2
20 Cao Ngc Hng 22/11/2007 Khá Tt 8A2
21 oàn Nht Tâm Khit 13/12/2007 Khá Tt 8A2
22 H Nguyn Xuân Lan 21/12/2007 Khá Tt 8A2
23 oàn Nht Khánh Linh 13/12/2007 Khá Tt 8A2
24 Lê Th M Linh 13/06/2007 Khá Tt 8A2
25 Nguyn Th Ngc Mai 29/11/2007 Gii Tt 8A2
26 Lê Th Thúy Ngân 16/09/2007 Trung bình Tt 8A2
27 Lê Hoàng Nguyên 01/02/2007 Khá Tt 8A2
28 Trn Quc Nhân 02/02/2007 Trung bình Tt 8A2
29 Bùi Mai Thanh Nhi 10/12/2007 Trung bình Tt 8A2
30 Nguyn Vn V Phong 18/09/2007 Trung bình Tt 8A2
31 Phm Tin Phc 23/03/2007 Trung bình Tt 8A2
32 Lê Nguyn Uyên Phng 13/12/2007 Gii Tt 8A2
33 Trng Minh Quang 03/09/2006 Trung bình Tt 8A2
34 ng Hùng Quân 10/09/2007 Khá Tt 8A2
35 Võ Nh Qunh 23/11/2007 Khá Tt 8A2
36 Trng Th Minh Th 24/08/2007 Trung bình Tt 8A2
37 Võ Th Ngc Th 22/01/2007 Khá Tt 8A2
38 Nguyn Th Cm Tiên 09/07/2007 Trung bình Tt 8A2
39 Nguyn Cao Trí 12/03/2007 Trung bình Tt 8A2
40 Nguyn Vn Anh Tun 18/03/2007 Khá Tt 8A2
41 Nguyn Thanh Quc Vit 01/01/2007 Gii Tt 8A2
42 Phan Minh Nht Vy 13/11/2007 Khá Tt 8A2
Lp: 9A2 - GVCN: Ngô Nguyn Thanh Duy -ST: 0934141993
TRNG THCS THÁI HÒA DANH SÁCH HC SINH NM HC 2021-2022
STT H và Tên Ngày sinh Hc lc nm
trc
3 Nguyn Tn t 30/04/2007 Khá Tt 8A15
4 Lê Chí Hi 04/06/2007 Trung bình Tt 8A15
5 Trng Thanh Bình 15/01/2007 Gii Tt 8A3
6 Nguyn Thanh Dng 03/07/2007 Trung bình Tt 8A3
7 Trng Ngc Thùy Dng 12/05/2007 Gii Tt 8A3
8 Nguyn Hu t 01/09/2007 Trung bình Khá 8A3
9 Nguyn Thành t 09/11/2007 Trung bình Tt 8A3
10 Nguyn Phúc i 16/10/2007 Trung bình Tt 8A3
11 Trn Vn Hà 01/01/2006 Trung bình Tt 8A3
12 Nguyn Thiên Hi 20/02/2007 Trung bình Tt 8A3
13 Trng Hunh Tho Hin 27/07/2007 Trung bình Tt 8A3
14 Võ Th Ngc Hin 07/09/2007 Khá Tt 8A3
15 Trn Quang Hiu 12/07/2004 Gii Tt 8A3
16 Nguyn Th Bích Huyn 15/08/2007 Trung bình Khá 8A3
17 Võ Th Dim Hng 07/08/2007 Trung bình Tt 8A3
18 oàn Võ Ngc Linh 27/02/2007 Trung bình Khá 8A3
19 Nguyn Th Thùy Linh 08/05/2007 Khá Tt 8A3
20 V c Lu 23/01/2007 Khá Tt 8A3
21 Chu Trúc Mai 18/09/2007 Trung bình Khá 8A3
22 Phm Th Trà My 26/04/2007 Trung bình Tt 8A3
23 Lê Th Hoa M 10/02/2007 Khá Tt 8A3
24 Trn Th Nh Ngc 09/11/2007 Khá Tt 8A3
25 Phan Nguyn Thin Nhân 28/12/2007 Gii Tt 8A3
26 Kiu Th Yn Nhi 29/04/2007 Khá Tt 8A3
27 Nguyn Phc Nhiu 30/11/2007 Trung bình Tt 8A3
28 Lê Qunh Nh 15/08/2007 Trung bình Tt 8A3
29 Nguyn Hoàng Nht 26/12/2007 Trung bình Tt 8A3
30 Lu Nhã Phng 26/05/2007 Gii Tt 8A3
31 Trnh Huyn Phng 08/05/2007 Trung bình Tt 8A3
32 Nguyn Trà Quang 29/08/2007 Gii Tt 8A3
33 Lê Anh Quân 26/07/2007 Trung bình Tt 8A3
34 Nguyn Th Hng Qunh 12/06/2005 Trung bình Khá 8A3
35 Trn Nguyn c Tâm 26/06/2007 Trung bình Khá 8A3
36 Nguyn Th Thy Tiên 07/04/2007 Khá Tt 8A3
37 V Th Cm Tiên 09/12/2007 Khá Tt 8A3
38 Nguyn Phm Minh Trí 20/03/2007 Trung bình Tt 8A3
39 Hoàng Tun Vit 05/03/2007 Khá Tt 8A3
40 Lê Hoàng Vit 13/07/2007 Trung bình Tt 8A3
41 Phm Tho Vy 05/05/2007 Trung bình Tt 8A3
42 Hoàng Kin Quc 17/04/2006 Trung bình Tt 8A3
Lp: 9A3 - GVCN: Lê Tôn ng -ST: 0906986112
TRNG THCS THÁI HÒA DANH SÁCH HC SINH NM HC 2021-2022
STT H và Tên Ngày sinh Hc lc nm
trc
4 Dng Gia Huy 15/08/2007 Khá Tt 8A15
5 T Quang Hng 15/07/2007 Trung bình Tt 8A15
6 Lê Bo An 28/08/2007 Khá Tt 8A4
7 inh Tun Anh 21/09/2007 Trung bình Tt 8A4
8 Phm Hunh Quc Bo 19/10/2007 Trung bình Khá 8A4
9 Trng Thanh Bình 01/01/2007 Trung bình Khá 8A4
10 ng Th M Duyên 13/05/2007 Gii Tt 8A4
11 Lê c Thành t 02/12/2007 Khá Tt 8A4
12 Lê Trng Thành t 09/12/2007 Trung bình Trung bình 8A4
13 Trn Th Thu Hà 04/05/2007 Khá Tt 8A4
14 Lê Minh Hi 28/08/2006 Trung bình Tt 8A4
15 Phm Th Ngc Hân 07/04/2007 Khá Tt 8A4
16 Nguyn Duy Hoàng 03/07/2007 Trung bình Tt 8A4
17 Trng Quc Huy 21/11/2007 Khá Tt 8A4
18 Phan Th Nh Hunh 11/10/2007 Trung bình Tt 8A4
19 Nguyn ng Anh Khoa 05/09/2007 Gii Tt 8A4
20 Nguyn Th Mai Linh 06/04/2007 Gii Tt 8A4
21 V Th Thùy Linh 17/07/2007 Gii Tt 8A4
22 Ngô Quang Long 15/09/2007 Gii Tt 8A4
23 Nguyn Hoàng Thanh Long 07/10/2007 Gii Tt 8A4
24 Lng Gia Li 15/08/2007 Trung bình Khá 8A4
25 Phm Vn Nam 31/10/2007 Khá Tt 8A4
26 Phm Th Thanh Ngân 10/07/2007 Khá Tt 8A4
27 Nguyn Th Hng Nghi 31/10/2007 Gii Tt 8A4
28 Nguyn Th Bích Ngc 08/07/2007 Trung bình Tt 8A4
29 Trn Quc Nha 25/01/2007 Khá Tt 8A4
30 H Vn Nht 29/03/2007 Trung bình Tt 8A4
31 Lê Uyên Nhi 25/01/2007 Trung bình Tt 8A4
32 V Triu Yn Nhi 30/06/2007 Khá Tt 8A4
33 Bùi Th Hng Nhung 19/04/2007 Khá Tt 8A4
34 inh Th Qunh Nh 10/07/2007 Trung bình Tt 8A4
35 Phan Nguyn Kiu Oanh 05/02/2007 Gii Tt 8A4
36 Hà Nht Tâm 15/02/2007 Gii Tt 8A4
37 Nguyn Minh Tin 10/04/2007 Khá Tt 8A4
38 Tô Ngc Tin 02/02/2007 Khá Tt 8A4
39 Trn Vn Tin 15/04/2007 Trung bình Tt 8A4
40 Nguyn Th Ngc Trâm 28/03/2007 Khá Tt 8A4
41 Hunh Thanh Trúc 07/10/2007 Gii Tt 8A4
42 Trn Công Nguyên V 13/12/2007 Khá Tt 8A4
Lp: 9A4 - GVCN: Nguyn Th Phng Hip -ST: 0833352277
TRNG THCS THÁI HÒA DANH SÁCH HC SINH NM HC 2021-2022
STT H và Tên Ngày sinh Hc lc nm
trc
2 Nguyn Duy Khang 28/10/2007 Khá Tt 8A15
3 Trn Anh Khoa 07/10/2007 Trung bình Tt 8A15
4 ng Phm Minh Liêm 08/02/2007 Trung bình Tt 8A15
5 Nguyn Thúy Anh 03/02/2007 Gii Tt 8A5
6 Nguyn Trâm Anh 10/08/2007 Gii Tt 8A5
7 Trn Ngc Ánh 31/10/2007 Khá Tt 8A5
8 Trn Quc Cng 16/05/2007 Trung bình Tt 8A5
9 Hoàng Th Kim an 07/09/2007 Gii Tt 8A5
10 Nguyn Hoàng Nht ông 25/11/2006 Trung bình Khá 8A5
11 Trn Phúc Hi 21/10/2007 Trung bình Tt 8A5
12 Trn Hoài Hn 02/08/2007 Trung bình Tt 8A5
13 Ngô Quc Huy 16/07/2006 Khá Tt 8A5
14 Nguyn Anh Huy 18/11/2007 Khá Tt 8A5
15 Nguyn ình Huy 14/07/2007 Trung bình Tt 8A5
16 Lê Th Ngc Huyn 15/09/2007 Khá Tt 8A5
17 Hunh Gia Khiêm 29/04/2007 Gii Tt 8A5
18 Cao Tun Kit 29/01/2007 Khá Tt 8A5
19 Hà Th Trúc My 05/09/2007 Khá Tt 8A5
20 Bùi Lê Hoài Nam 01/04/2007 Khá Tt 8A5
21 Trng Lê Hng Ngc 15/11/2007 Gii Tt 8A5
22 Nguyn Hunh Nh 26/04/2007 Khá Tt 8A5
23 Bùi Vn Ninh 09/02/2007 Gii Tt 8A5
24 Nguyn Anh Quang 28/11/2007 Khá Tt 8A5
25 Nguyn Hng Quân 15/01/2007 Gii Tt 8A5
26 Khúc Minh Tâm 30/05/2007 Gii Tt 8A5
27 Nguyn Ngc Tân 06/10/2007 Trung bình Khá 8A5
28 Nguyn Tn Thành 24/09/2006 Trung bình Tt 8A5
29 Phm Tn Thành 02/11/2007 Trung bình Tt 8A5
30 Nguyn Công Thnh 08/11/2007 Khá Tt 8A5
31 D Thái Thanh Thúy 08/06/2007 Trung bình Khá 8A5
32 Mai Hng Bo Th 16/05/2007 Khá Tt 8A5
33 Nguyn Ngc Trn Hoàng Tin 23/08/2007 Khá Tt 8A5
34 Nguyn Hoàng Toàn 12/02/2007 Khá Tt 8A5
35 Bùi Minh Tun Tú 19/05/2007 Trung bình Tt 8A5
36 Lê Hunh Tun 15/06/2007 Gii Tt 8A5
37 Phm Hùng Tun 24/02/2007 Khá Tt 8A5
38 inh Khánh Tuyn 14/05/2007 Trung bình Tt 8A5
39 ng Ngc Tho Vy 02/09/2007 Khá Tt 8A5
40 Nguyn Yn Vy 07/06/2007 Trung bình Tt 8A5
41 Thch Nguyn Hoài Nh Ý 23/03/2007 Trung bình Tt 8A5
42 Lng Th Kim Ngân 28/01/2007 Trung bình Tt 8A5
Lp: 9A5 - GVCN: Lý Ngc Mai - ST:0859848464
TRNG THCS THÁI HÒA DANH SÁCH HC SINH NM HC 2021-2022
STT H và Tên Ngày sinh Hc lc nm
trc
2 Ngô Tn Li 08/06/2007 Trung bình Khá 8A15
3 Hunh Quc Minh 03/10/2007 Khá Tt 8A15
4 Lê Th Bích Ngc 25/04/2007 Gii Tt 8A15
5 Hoàng Tùng Anh 26/11/2007 Trung bình Khá 8A6
6 Dng Nguyn Ngc Ánh 16/08/2007 Trung bình Tt 8A6
7 Hunh Th Gia Bo 17/07/2007 Gii Tt 8A6
8 Nguyn Thanh Bo 14/10/2007 Trung bình Tt 8A6
9 Nguyn Th Gia Bo 11/12/2007 Trung bình Khá 8A6
10 Ngô Tn t 30/04/2007 Khá Tt 8A6
11 Thch Hi ng 17/09/2006 Trung bình Khá 8A6
12 Nguyn Ngc ông 09/06/2007 Trung bình Trung bình 8A6
13 Lê Th Hi 13/01/2007 Khá Tt 8A6
14 Phm Hng Hnh 07/04/2007 Khá Tt 8A6
15 Trng Ngc Hân 17/10/2007 Trung bình Tt 8A6
16 Lê Th Hu 28/11/2007 Trung bình Khá 8A6
17 Nguyn Quang Huy 19/08/2007 Trung bình Tt 8A6
18 Phm Tun Huy 14/01/2007 Khá Tt 8A6
19 Lê Yn Linh 16/03/2007 Gii Tt 8A6
20 Nguyn Thành Long 29/08/2007 Trung bình Tt 8A6
21 Phm Thành Lc 24/12/2007 Khá Tt 8A6
22 Nguyn Th Yn My 25/07/2007 Gii Tt 8A6
23 Nguyn Qunh Nghi 07/09/2007 Trung bình Khá 8A6
24 Thái Th Khánh Ngc 12/10/2007 Khá Tt 8A6
25 H Qunh Nh 01/12/2007 Khá Tt 8A6
26 H Châu Yn Nh 07/04/2007 Gii Tt 8A6
27 Nguyn Ngô Qunh Nh 24/06/2007 Khá Tt 8A6
28 Phm Ái Nh 23/08/2006 Trung bình Tt 8A6
29 Nguyn Thành Phát 14/07/2007 Trung bình Khá 8A6
30 B Nguyn Xuân Thái 17/02/2007 Gii Tt 8A6
31 La Th Thm 19/09/2007 Khá Tt 8A6
32 Dng Cao Thng 18/08/2007 Gii Tt 8A6
33 Nguyn Ngc Minh Th 24/01/2007 Khá Tt 8A6
34 Trng Anh Tính 17/09/2007 Gii Tt 8A6
35 Nguyn Hu Toàn 13/03/2006 Khá Tt 8A6
36 Trng Th Bích Trâm 03/11/2007 Khá Tt 8A6
37 Phan Ngc Bo Trân 30/08/2007 Khá Tt 8A6
38 Trn Ngc Anh Tun 03/12/2007 Gii Tt 8A6
39 V Anh Tun 17/04/2007 Khá Tt 8A6
40 Tú Uyên 20/05/2007 Trung bình Tt 8A6
41 oàn Nguyn Tng Vi 14/09/2007 Gii Tt 8A6
42 Lê Võ Khánh Vy 14/03/2007 Gii Tt 8A6
Lp: 9A6 - GVCN: Phm Thanh Trà -ST:0942097415
TRNG THCS THÁI HÒA DANH SÁCH HC SINH NM HC 2021-2022
STT H và Tên Ngày sinh Hc lc nm
trc
7 Lê Nguyn Mai Anh 30/10/2007 Trung bình Tt 8A7
8 Phm Lan Anh 30/12/2007 Khá Tt 8A7
9 Nguyn Gia Bo 02/10/2007 Trung bình Tt 8A7
10 Mai Vn Bo 11/12/2007 Khá Tt 8A7
11 Lê Hiu Bit 08/08/2007 Gii Tt 8A7
12 Nguyn Th Chung 30/11/2007 Trung bình Tt 8A7
13 Bùi Khc t 09/02/2007 Trung bình Tt 8A7
14 Nguyn Huy t 12/06/2007 Trung bình Khá 8A7
15 Nguyn Vn Trng Giang 12/01/2007 Khá Tt 8A7
16 Ngô Th Kim Hng 19/02/2007 Trung bình Khá 8A7
17 Võ Liêu Bích Hin 04/12/2007 Khá Tt 8A7
18 Lê Th Hoa 12/09/2007 Trung bình Tt 8A7
19 Trng Hng Ngc Hu 07/12/2007 Trung bình Tt 8A7
20 Bùi Hoàng Xuân Huy 24/10/2007 Gii Tt 8A7
21 Lng Th Ngc Huyn 21/11/2006 Trung bình Khá 8A7
22 Võ Hoàng Anh Khoa 11/05/2007 Trung bình Tt 8A7
23 oàn Thiên Kim 21/06/2007 Khá Tt 8A7
24 Nguyn Vn Mn 17/06/2006 Trung bình Tt 8A7
25 Nguyn Ngc My 20/12/2007 Khá Tt 8A7
26 Phm Thái Hà My 13/10/2007 Trung bình Tt 8A7
27 Nguyn Quc Triu Nam 06/08/2007 Gii Tt 8A7
28 T Lâm Bo Ngc 10/07/2007 Khá Tt 8A7
29 H Ngc N 13/06/2007 Khá Tt 8A7
30 Ha Thanh Phú 10/04/2007 Khá Tt 8A7
31 Nguyn Trn Lê Phc 21/05/2007 Trung bình Tt 8A7
32 Lê Th Hà Phng 21/12/2007 Khá Tt 8A7
33 Nguyn Vit Huy Tâm 06/07/2007 Gii Tt 8A7
34 V Thanh Thái 09/05/2006 Trung bình Tt 8A7
35 Nguyn Ngc Minh Th 21/09/2007 Gii Tt 8A7
36 Mai Th Hoài Thng 25/02/2007 Khá Tt 8A7
37 Lê Huyn Trân 05/11/2007 Trung bình Tt 8A7
38 Hunh Thanh Tùng 06/03/2007 Khá Tt 8A7
39 Nguyn Quang Tùng 10/04/2007 Khá Tt 8A7
40 Lê Th Thu Vân 19/10/2007 Gii Tt 8A7
41 Nguyn Quc Vit 28/01/2007 Khá Tt 8A7
42 Lê Mai Kiu Vy 20/08/2007 Khá Tt 8A7
Lp: 9A7 - GVCN: Nguyn Minh Quang -ST:0918983459
TRNG THCS THÁI HÒA DANH SÁCH HC SINH NM HC 2021-2022
STT H và Tên Ngày sinh Hc lc nm
trc
3 Nguyn Hoà Phi Li 27/04/2006 Trung bình Khá 8A14
4 Hunh Lê Bo Ngc 02/10/2007 Khá Tt 8A14
5 Nguyn Th M Nhi 18/02/2007 Gii Tt 8A15
6 Nguyn Th Yn Nhi 16/04/2007 Gii Tt 8A15
7 Phm Th Yn Nhi 03/10/2007 Khá Tt 8A15
8 Nguyn Th Vàng Anh 22/11/2007 Gii Tt 8A8
9 Khng Ngô Ngc Ánh 15/07/2007 Gii Tt 8A8
10 Phm Lê Duy Bo 09/08/2007 Khá Tt 8A8
11 Trng Gia Bo 15/12/2007 Gii Tt 8A8
12 Mai Tin t 03/06/2007 Gii Tt 8A8
13 Hunh Bo Giang 22/08/2007 Trung bình Tt 8A8
14 Nguyn Ngc Qunh Giang 01/05/2007 Khá Tt 8A8
15 V Hi Giang 25/11/2006 Khá Tt 8A8
16 Nguyn Th Thu Hà 06/05/2007 Khá Tt 8A8
17 Nguyn Minh Hi 07/08/2007 Khá Tt 8A8
18 Ngô Tn Hào 03/09/2007 Trung bình Tt 8A8
19 Trn Nguyn Ngc Hân 09/09/2007 Khá Tt 8A8
20 Mai Hoàng Hip 23/12/2007 Trung bình Tt 8A8
21 Phan Tn Hoàn 23/10/2007 Khá Tt 8A8
22 Lê Nh Hoàng 31/05/2005 Trung bình Khá 8A8
23 Nguyn Chí Huy 03/01/2007 Trung bình Tt 8A8
24 Nguyn Trng Thanh Huy 09/10/2007 Trung bình Tt 8A8
25 Nguyn Quc Khánh 03/09/2007 Khá Tt 8A8
26 Nguyn Tun Kit 25/01/2007 Trung bình Tt 8A8
27 Nguyn Vn Long 15/09/2007 Gii Tt 8A8
28 Trn Th Nhung 08/04/2007 Khá Tt 8A8
29 Lê Thành Phát 11/12/2007 Trung bình Tt 8A8
30 Trn Lê Minh Phú 15/09/2007 Trung bình Khá 8A8
31 Phan Nguyn Quang 01/12/2007 Trung bình Khá 8A8
32 Trn Thiên Quang 26/06/2007 Khá Tt 8A8
33 Trn Minh Quân 12/03/2007 Trung bình Tt 8A8
34 V Tú Qunh 04/02/2007 Trung bình Tt 8A8
35 Trng Vn Thành 07/08/2007 Trung bình Khá 8A8
36 Lê Nguyn Hng Thm 23/11/2007 Trung bình Tt 8A8
37 Nguyn Lê Huyn Trang 06/09/2007 Trung bình Tt 8A8
38 Lê Thành Trung 21/11/2007 Trung bình Tt 8A8
39 Thái Thanh Tuyn 14/04/2007 Gii Tt 8A8
40 Nguyn Th Công Vinh 18/05/2007 Trung bình Tt 8A8
41 Phan Th Thanh Vy 15/04/2007 Trung bình Tt 8A8
42 Võ Th H Vy 13/06/2007 Khá Khá 8A8
Lp: 9A8 - GVCN: Hunh Ngc N -ST: 0907902669
TRNG THCS THÁI HÒA DANH SÁCH HC SINH NM HC 2021-2022
STT H và Tên Ngày sinh Hc lc nm
trc
1 Nguyn Mnh Phú Ngc 25/11/2007 Trung bình Khá 8A14
2 Trn Ngc Nhi 18/10/2007 Khá Tt 8A14
3 Hoàng Phúc 22/10/2007 Gii Tt 8A15
4 Lê Anh Quân 05/07/2007 Khá Tt 8A15
5 Lê Duy Tân 15/10/2007 Trung bình Tt 8A15
6 Nguyn Phan Qunh Anh 19/11/2007 Gii Tt 8A9
7 Minh Chí 13/10/2007 Trung bình Khá 8A9
8 Thái Th Thùy Dung 08/08/2007 Gii Tt 8A9
9 Trnh Nht Duy 11/02/2007 Khá Tt 8A9
10 Vng Châu Minh t 27/12/2007 Gii Tt 8A9
11 H ng Qung Hà 15/07/2006 Khá Tt 8A9
12 H Hu Hi 13/01/2007 Khá Tt 8A9
13 Phm Hunh Ngc Hân 08/08/2007 Khá Tt 8A9
14 Bùi Hoàng Hip 07/07/2007 Khá Tt 8A9
15 Nguyn Hoài Hip 07/07/2007 Gii Tt 8A9
16 Mai Xuân Hùng 19/04/2007 Trung bình Khá 8A9
17 Lê Nguyn Hoàng Huy 22/09/2007 Khá Tt 8A9
18 Nguyn Quc Huy 31/10/2007 Trung bình Tt 8A9
19 Trn Bo Huy 24/08/2007 Trung bình Tt 8A9
20 Nguyn Vn Hng 26/04/2007 Khá Tt 8A9
21 Phc Khánh 18/08/2007 Khá Tt 8A9
22 Phm ng Khôi 24/11/2007 Trung bình Tt 8A9
23 Nguyn Tun Kit 08/02/2007 Trung bình Tt 8A9
24 Trn Ngc Linh 10/08/2007 Khá Tt 8A9
25 Nguyn Th Nh Ngc 05/07/2007 Khá Tt 8A9
26 Nguyn Trnh Khánh Ngc 24/05/2007 Khá Tt 8A9
27 Phm Th Cm Nhung 12/11/2007 Trung bình Tt 8A9
28 Phm Th Hunh Nh 04/04/2007 Khá…

Search related