Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  1/45

  NAMA : .

  NO. KAD PENGENALAN : ..

  3528/1

  Sains Pertanian

  Kertas 1

  Sept

  2013

  1 Jam

  PEPERIKSAAN PRASPM

  SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH

  2013

  SAINS PERTANIAN

  Kertas 1

  Satu jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

  SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Jawab semua soalan2. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang

  disediakan

  3. kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhirpeperiksaan

  Kod

  Pemeriksa

  Soalan Markah

  Penuh

  Markah

  Diperolehi

  1 4

  2 4

  3 4

  4 4

  5 4

  6 4

  7 4

  8 4

  9 4

  10 4

  11 4

  12 4

  13 414 4

  15 4

  16 4

  17 4

  18 4

  19 4

  20 4

  21 4

  22 4

  23 4

  24 4

  25 4

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  2/45

  SULIT 2 3528/1

  1 Rajah 1 menunjukkan maklumat berkenaan trend pertanian di Malaysia.

  Rajah 1

  (a) Nyatakan dua trend yang berkaitan dengan pernyataan di atas.

  (i) ..................................................................................................................

  (ii) ..................................................................................................................

  [2 markah]

  (b)Pernyataan di bawah adalah sebahagian daripada kepentingan pertanian diMalaysia.

  Pengeluaran bahan makanan

  Nyatakan dua kepentingan pertanian di Malaysia selain daripada di atas :

  i. ..............................................................................................................................

  ii. ..............................................................................................................................

  [2 markah]

  Negara tidak boleh bergantung kepada pendapatan daripadatanaman dan ternakan tertentu sahaja.

  Ladang-ladang kecil diletakkan di bawah satu pengurusan untukmeningkatkan produktiviti.

  Chalet dibina di ladang ternakan dan juga dusun komersial.

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  3/45

  SULIT 3 3528/1

  A BERNAS B RISDA

  C MARDI D JABATAN PERTANIAN

  2 A, B, C dan D ialah agensi yang membantu perkembangan pertanian di Malaysia.Tuliskan A, B, C atau D dalam kotak bersebelahan dengan pernyataan di bawah bagimenunjukkan agensi paling sesuai dengan pernyataan tersebut

  Menguatkuasakan peraturan penggunaan racun makhluk perosak

  Membantu petani menanam semula getah

  Membeli padi, memproses dan mengedar beras

  Menjalankan penyelidikan untuk meningkatkan hasil pertanian

  [4 markah]

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  4/45

  SULIT 4 3528/1

  3 Rajah 2 adalah sebahagian langkah melakukan eksperimen fotosintesis pada tumbuhan.

  Rajah 2

  (a) (i) Mengapakah daun yang diuji ditutup dengan kepingan kadbod?

  ............................................................................................................................

  (ii) Nyatakan kesannya pada daun yang diuji itu.

  [2 markah]

  (b)Apakah tujuan daun yang diuji itu dipanaskan dalam air mendidih?

  [1 markah]

  (c)Apakah tujuan larutan iodin dititiskan pada daun yang diuji itu?

  [1 markah]

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  5/45

  SULIT 5 3528/1

  Rajah 3

  4 Rajah 3 menunjukkan kaedah untuk mendapatkan suhu yang sesuai kepada anak benihtumbuhan.

  (a)Nyatakan bagaimana kaedah itu membantu mendapatkan suhu yang sesuai.

  [1 markah](b)Namakan satu bahan lain yang sesuai selain daripada pelepah kelapa.

  [1 markah]

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  6/45

  SULIT 6 3528/1

  5 Jadual1 adalah peratus kumin mineral satu sampel tanah.

  Kumin %

  Pasir 35

  Liat 45

  Kelodak 20

  Jadual 1

  (a) Lakarkan pada carta Segi Tiga Tekstur di atas bagaimana menentukan kelastekstur sampel tanah itu.

  [2 markah ]

  (b) Namakan tekstur sampel tanah itu.

  ......................................................................................................................................[ 1 markah ]

  (c) Bagaimanakah tekstur tanah 5(b) boleh diperbaiki?

  ............................................................................................................................

  [ 1 markah ]

  6 Tandakan ( ) bagi pernyataan yang benar atau ( X ) bagi pernyataan yang palsu.

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  7/45

  SULIT 7 3528/1

  7 (a) Nyatakan dua tujuan pengapuran dalam amalan untuk membaiki keadaan tanah.

  (i) ..................................................................................................................

  (ii) ..............................................................................................................

  [ 2 markah ](b) Nyatakan dua jenis bahan kapur yang biasa digunakan.

  (i) .................................................................................................................

  (ii) .......................................................................................................

  [2 markah]

  A Kumbang Kura-kura B Tikus

  C Siput Babi D Bena Perang

  8 A, B, C dan D ialah organisma yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Pernyataandi bawah menunjukkan cara-cara organisma merosakkan atau memberi sumbangan

  kepada tanaman. Padankan jenis organisma dengan kerosakkan atau sumbangan itudengan menulis A, B, C atau D dalam kotak bersebelahan dengan pernyataan tersebut.

  Memakan padi, koko serta kelapa sawit di ladang dan juga merosakkanhasil simpanan

  Menghisap sel padi dan seterusnya menyebarkan virus Penyakit Merah

  Memakan tunas dan pucuk muda tanaman pada waktu malam,menyebabkan tanaman bantut dan mati

  Menjadi pemangsa kepada afid

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  8/45

  SULIT 8 3528/1

  Rajah 4

  9 Rajah 4 menunjukkan dua kaedah mengawal serangga perosak buah.a) Apakah kebaikan menggunakan kaedah A dalam mengawal serangga perosak buah?

  .[ 1 markah ]

  b) Sekiranya kaedah B digunakan untuk mengawal serangga perosak buah, apakahlangkah keselamatan yang harus dipatuhi bagi menjamin kualiti buah?

  [ 1 markah ]

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  9/45

  SULIT 9 3528/1

  10 Tuliskan 1, 2, 3 dan 4 mengikut urutan yang betul untuk menunjukkan langkahmenghasilkan varieti baru tanaman.

  Melakukan pengacukan

  Melakukan pemilihan

  Mengenal pasti baka berpotensi

  Menguji Generasi F1

  [4 markah]

  11 Rajah 5 menunjukkan pembiakan kelapa sawit.

  Rajah 5

  (a) Namakan varieti induk jantan.

  ...............................................................................................................

  [ 1 markah ]

  (b) Namakan generasi pembiakbakaan bagi Tenera............................................................................................................

  [ 1 markah ]

  (c) Nyatakan satu kelebihan varieti Tenera berbanding kedua-dua induknya.

  Dura Pisifera

  Tenera

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  10/45

  SULIT 10 3528/1

  12 (a) Takrifkan himpitan iklim.

  ....................................................................................................................

  ...................................................................................................................

  [ 2 markah ]

  (b) Senaraikan dua kesan himpitan iklim ke atas ternakan secara langsung

  (i) ..............................................................................................................

  (ii) ..............................................................................................................

  [ 2 markah ]

  13 Rajah 6 menunjukkan pencernaan ternakan bukan ruminan

  Rajah 6

  (a) Labelkan bahagian yang bertanda R dan S.

  R : ...................................................

  S : ...................................................

  [2 markah](b) Nyatakan fungsi tiap-tiap yang berikut:

  (i) Hempedal :

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  11/45

  SULIT 11 3528/1

  14 Rajah 7 menunjukkan kelas makanan.

  Rajah 7

  (a) Lengkapkan Rajah 7.

  [2 markah]

  (b) Nyatakan fungsi :(i) Protein

  ..................................................................................................................

  ......................................................................................................

  (ii) Lemak

  ..................................................................................................................

  ......................................................................................................

  [2 markah]

  Makanan

  Protein i. ........ ii. Mineral AirLemak

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  12/45

  SULIT 12 3528/1

  15 (a) Rajah 8 menunjukkan pemberian sejenis vaksin kepada anak ayam.

  Rajah 8

  (i) Namakan dua contoh vaksin yang diberi kepada anak ayam itu.

  (i) .................................................................................................................

  (ii) .

  [ 2 markah ]

  (ii) Nyatakan dua peringkat umur anak ayam ketika vaksin itu diberi.

  (i) ...................................................................................................................

  (ii) .

  [2 markah ]

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  13/45

  SULIT 13 3528/1

  Bulatkan pilihan jawapan yang paling tepat.

  16 ( i) Antara berikut yang manakah penyakit ternakan yang disebabkan oleh serangankulat?A Sampar B KoksidiosisC Aspergillosis D Kuku dan mulut (FMD)

  ( ii) Manakah di antara berikut tergolong dalam kecacatan kongenital?A Patah kaki akibat terjatuh dalam longkangB Buta disebabkan serangan penyakit semasa kecilC Luka terkena benda tajamD Mempunyai satu telinga semasa dilahirkan

  [ 2 markah ]

  ( iii) A dan B adalah dua jenis baka lembu untuk tujuan pembiakbakaan.

  A Friesian B LID

  Lengkapkan rajah 9 dengan menulis A atau B pada petak yang disediakan.

  X X

  Rajah 9

  Baka Kacukan Baka Seturunan

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  14/45

  SULIT 14 3528/1

  17 Rajah 10 menunjukkan sistem pembiakan haiwan ruminan jantan.

  Rajah 10

  (a)Namakan bahagian yang berlabel P dan Q.

  P: ...........................................................................

  Q: ...........................................................................

  [2 markah]

  (b)Nyatakan fungsi bahagian yang berlabel R dan S.

  R: ........................................................................................................................

  S: .......................................................................................................................[2 markah]

  P

  Q

  R

  S

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  15/45

  SULIT 15 3528/1

  Rajah 1

  Rajah 11

  [4 k h]

  18 Rajah 11 menunjukkan pelan sebuah ladang.

  Lakar susun atur yang sesuai bagi infrastruktur berikut

  (i) Pondok keselamatan

  (ii) Kandang kambing

  (iii) Rumah pam

  (iv) Tapak semaian

  Padang ragut

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  16/45

  SULIT 16 3528/1

  19 Jadual 2 menunjukkan pulangan setiap ringgit yang dilabur (PSRL) bagi dua

  bidang usaha.

  (a) Berdasarkan PSRL, nyatakan keputusan yang boleh diambil bagi setiapbidang usaha tersebut.

  Bidang usaha PSRL Keputusan

  Timun 1.80(i)..............................

  Terung 0.70 (ii).

  Jadual 2[2 markah]

  (b) Nyatakan dua keputusan lain yang boleh dibuat terhadap sesuatu bidang usaha.

  (i)

  (ii)

  [2 markah]

  20 A dan B adalah dua jenis rekod dalam pengurusan ladang.

  A Rekod Fizikal B Rekod Kewangan

  Padankan jenis rekod dengan aktiviti di bawah dengan menulis A atau B pada petakyang disediakan.

  Jualan telur

  Pengeluaran hasil tanaman

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  17/45

  SULIT 17 3528/1

  21 Rajah 12 menunjukkan dua alat mekanisasi ladang.

  Rajah 12

  (a) Nyatakan nama alatan :

  X : ..

  Y : ..

  [ 2 markah ](b)Nyatakan kegunaan alatan :

  X : ..

  Y : ..

  [ 2 markah ]

  X Y

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  18/45

  SULIT 18 3528/1

  22 A, B, C dan D adalah empat jenis perisian komputer

  A Pemprosesan perkataan B Perisian grafik

  C Hamparan elektronik D Pangkalan data

  Padankan jenis perisian dan kegunaannya kepada peladang dengan menulis A, B, Catau D pada petak yang disediakan.

  Membuat belanjawan ladang

  Menyimpan rekod pelanggan atau pembekal

  Menyediakan laporan ladang

  Melukis pelan susun atur ladang

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  19/45

  SULIT 19 3528/1

  23(a) Nyatakan pengertian bioteknologi.

  ..

  ...[2 markah]

  (b) Rajah 13 menunjukkan akar pokok kekacang.

  X

  Rajah 13

  (i) Namakan organisma yang terdapat pada bahagian yang bertanda X.

  .[1 markah]

  (ii)Nyatakan faedah organisma tersebut kepada pokok kekacang ..

  [1 markah]

  24 Berikut adalah langkah-langkah membuat tapai ubi kayu yang tidak mengikut urutan.Susun semula mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2, 3 dan 4 padapetakyang disediakan.

  Gaul ubi kayu dengan ragi sehingga rata

  Rebus ubi kayu sehingga empuk

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  20/45

  SULIT 20 3528/1

  25 Rajah 14 menunjukkan satu sistem penanaman tanpa tanah.

  Rajah 14

  (a) Namakan sistem penanaman tersebut.

  [1 markah]

  (b) Nyatakan dua kelebihan sistem di atas berbanding penanaman atas tanah.

  (i) ..

  (ii)..

  [2 markah]

  (c) Nyatakan satu contoh tanaman yang sesuai ditanam menggunakan sistem ini.

  ......

  [ 1 markah ]

  KERTAS SOALAN TAMAT

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  21/45

  SULITNO. KAD PENGENALAN

  3528/2 ANGKA GILIRANSains Pertanian

  Kertas 2

  Ogos 2013

  2 jam 3528/2

  ==============================================

  PEPERIKSAAN PRASPM

  SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH

  2013

  Dua jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Jawab semua soalan dalam Bahagian A, satu soalan daripada Bahagian B dan satu

  soalan daripada Bahagian C.

  2. Setiap soalan diperuntukkan 15 markah.

  3. Tuliskan nombor kad pengenalan dan angka giliran pada semua kertas jawapan

  yang anda serahkan.

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  22/45

  SULIT 3528/22

  Bahagian A

  Jawab semua soalan.

  [30 markah]

  1 Rajah 1 menunjukkan satu kaedah kawalan ternakan yang diserang penyakit di

  ladang.

  Rajah 1

  (i) Namakan kaedah kawalan penyakit itu.

  [2 markah]

  (ii) Nyatakan lima simpton ternakan yang sakit

  [5 markah]

  (iii) Terangkan empat kaedah pencegahan penyakit ternakan

  selain kaedah di atas.

  [8 markah]

  2 Jadual 1 menunjukkan maklumat hasil daripada dua orang penternak yang

  menternak 10 000 ekor puyuh pedaging yang memberi jenis makanan konsentrat

  yang berbeza.

  Perkara Makanan KonsentratA B

  Nisbah Penukaran makanan 2.1 1.8

  Pendapatan RM 18000.00 RM 22000.00

  Keuntungan RM 3000.00 RM4000.00

  P l S i Ri i Dil b 1 20 1 38

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  23/45

  SULIT 3528/23(ii) Berdasarkan pulangan setiap ringgit dilabur, makanan konsentrat manakah

  yang anda pilih dan berikan alasan anda.

  [ 3 markah ]

  (iii) Berdasarkan jawapan anda pada (ii) di atas, terangkan empat keputusan

  yang boleh anda buat terhadap bidangusaha tersebut.

  [ 8 markah]

  Bahagian B

  Jawab satusoalan sahaja

  [15 markah]

  3 Jadual 2 menunjukkan maklumat tentang baja dalam satu program pembajaan.

  Contoh Baja Gred Baja Harga/ Beg (50kg)

  RMUrea 46% N 40.00

  CIRP 35% P2O5 35.00

  Muriat Potasy 60% K2O 45.00

  Nitrofoska 12 : 12 : 17: 2 138.00

  Jadual 2

  Berdasarkan Jadual 2 , hitung:

  (a) (i) Kuantiti N dalam 50 kg Urea

  (ii) Kuantiti P2O5 dalam 50 kg CIRP

  (iii) Kuantiti K2O dalam 50 kg Nitrofoska

  [6 markah]

  (b) Kuantiti baja yang berikut bagi satu kawasan tanaman yang memerlukan

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  24/45

  SULIT 3528/24

  4 Jadual 3 menunjukkan butiran kos dan hasil sehektar bidang usaha penanaman tembikai

  Perkara Kos (RM)

  Sewa tanah 250.00

  Persediaan tanah 1200.00

  Bijibenih 500.00

  Baja 1700.00

  Racun serangga dan rumpai 400.00

  Sistem Pengairan 4200.00

  Menanam 500.00

  Membaja 500.00

  Menyelenggara 500.00

  Pengangkutan 500.00

  Memungut hasil 800.00

  Jadual 3

  (a) Sediakan satu belanjawan bagi bidang usaha di atas.

  (Andaikan kos luar jangka 10%)

  [ 11 markah ]

  (b) Hitungkan pulangan setiap ringgit dilabur[ 2 markah ]

  (c) Berdasarkan nilai pulangan setiap ringgit dilabur dalam (b), hitungkan

  keuntungan yang bakal diperoleh jika seorang melabur sebanyak RM 50,000.00

  Harga jualan tembikai ialah RM 2.00 / biji

  Kuantiti hasil 25 000 biji sehektar

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  25/45

  SULIT 3528/25

  Bahagian C

  Jawab satusoalan sahaja

  [15 markah]

  5 Rajah 2 menunjukkan satu kaedah melakukan pembiakan tumbuhan

  Rajah 2

  (i) Huraikan langkah melakukan pembiakan itu.

  [ 13 markah ]

  (ii)Nyatakan dua langkah keselamatan bagi pembiakan itu.

  [ 2 markah ]

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  26/45

  SULIT 3528/26

  6 Rajah 3 menunjukkan langkah-langkah dalam satu eksperimen untuk menentukan

  pH tanah.

  Rajah 3

  Huraikan langkah-langkah menjalankan eksperimen tersebut berdasarkan:

  ( ) l d h

  BariumSulfat

  Barium

  Sulfat

  Tanah

  4

  5

  Tanah

  1

  TanahTanah

  32

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  27/45

  SULIT 3528/1

  3528/1/PPSains Pertanian

  Kertas 1

  Sept. 2013

  Peraturan Pemarkahan

  PERATURAN PEMARKAHAN

  PEPERIKSAAN PRASPM

  SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH 2013

  SAINS PERTANIAN

  Kertas 1

  PERATURAN PEMARKAHAN

  (Untuk kegunaan pemeriksa sahaja)

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  28/45

  SULIT 2 3528/1

  CADANGAN PERATURAN PEMARKAHANPRASPM 2013

  SAINS PERTANIAN 3528 KERTAS 1

  NO SKEMA MARKAH

  1 (a) Mempelbagaikan tanaman dan ternakan

  Penggabungan ladang-ladang kecil

  Hubung kait pertanian dengan perlancongan / agrotourism

  2

  (b) Pengeluaran bahan mentahPendapatan eksport

  Peluang pekerjaan

  2

  2 D 4

  B

  A

  C

  3 (a) i. Melindungi/ menghalang daripada cahaya (matahari)

  ii. Proses fotosintesis tidak berlaku

  1

  1

  (b) Memecah dinding sel daun 1

  (c) Menguji kehadiran kanji/ karbohidrat 1

  4 (a) Naungan boleh mengurangkan kesan peningkatan suhu akibat

  pancaran cahaya matahari yang terik

  1

  (b) Jaring hitam

  Anyaman daun kelapa

  Pokok besar

  Mana-mana

  1

  (c) Memilih tapak yang sesuai

  Menyediakan sungkupan

  2

  5 (a) 2

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  29/45

  SULIT 3 3528/1

  NO SKEMA MARKAH6 X 1

  / 1

  / 1

  X 1

  7 (a) Mengurangkan keasidan tanah

  Membekalkan nutrien tumbuhanMembaiki agregat tanah

  Mana-mana

  2

  (b) Batu kapur / kalsium karbonat

  Batu mati / kalsium hidroksida

  Kapur tohor / kalsium oksida

  Mana-mana

  2

  8 B 1

  D 1

  C 1

  A 1

  9 (a) Kos yang rendah

  Mengurangkan penggunaan racun

  Mana-mana

  1

  (b) Gunakan racun yang sesuai dengan sesuatu jenis perosak

  Sukat kadar / sukatan racun mengikut sukatan yang betul

  Mana-mana

  1

  (c) Kaedah A Kaedah fizikal / sekatan mekanik

  Kaedah B Kaedah kimia

  2

  10 3 1

  2 1

  1 14 1

  11 (a) Pisifera 1

  (b) Generasi F1 1

  (c) Hasil yang tinggi

  Ketahanan terhadap penyakit

  Tempurung nipis dan isirung tebal

  Mana-mana

  1

  (d) Prestasi pokok yang dihasilkan akan merosot 1

  12 (a) Himpitan iklim adalah keadaan alam yang boleh menyebabkangangguan keseimbangan fisiologi ternakan

  2

  (b) Perlakuan semasa meragutPengambilan makanan

  Pengeluaran hasil

  Pembiakan

  Mana-mana

  2

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  30/45

  SULIT 4 3528/1

  NO SKEMA MARKAH(b) Protein:

  Pembinaan otot / pemulihan tisu / tumbesaran / pengeluaran susu /

  pembekal tenaga

  Lemak:

  Sumber tenaga / sumber simpanan makanan / pembentukan tisu di

  bawah kulit / penebat haba / pelarut vitamin

  Mana-mana

  1

  Mana-mana

  1

  15 (i) Ranikhet FRanikhet S 2

  (ii) Ranikhet F 1 hari

  Ranikhet S 14 hari

  2

  16 (i) C 1

  (ii) D 1

  (iii) Baka kacukan:

  A X B atau B X A

  Baka seturunan:A X A atau B X B

  Mana-mana

  1

  Mana-mana1

  17 (a) P : Kelenjar Cowper

  Q : Testis

  1

  1

  (b) R : Mengeluarkan bendalir yang mengandungi mineral

  S : Saluran keluar sperma daripad epididimis

  1

  1

  18

  4

  PONDOK

  KESELAMATAN

  KANDANG

  KAMBING

  TAPAK

  SEMAIAN

  RUMAH

  PAM

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  31/45

  SULIT 5 3528/1

  NO SKEMA MARKAH(b) X: Memotong rumput / pengawalan rumpai

  Y: Pemberian makanan

  2

  22 C 1

  D 1

  A 1

  B 1

  23 (a) Bioteknologi ialah aplikasi prinsip sains dan kejuteraan dalam

  pemprosesan bahan oleh agen biologi untukmenghasilkanbarangan dan perkhidmatan bagi keperluan manusia

  2

  (b) (i)Bacteria Rhizobium sp / bakteria

  (ii) Mengikat nitrogen dari atmosfera / mengikat nitrogen

  1

  1

  24 3 1

  2 1

  1 1

  4 1

  25 (a) Kaedah hidroponik /hidroponik/ kultur agregat / kultur cecair Mana-mana

  1

  (b) Penggunaan kawasan lebih cekap

  Mudah kawal kandungan nutrien dalam larutan

  Tiada penyakit bawaan tanah

  Tidak perlu kawal rumpai

  Mana-mana

  2

  (c) Semua contoh sayur jenis daun seperti kalian, sawi, kangkung,

  bayam dan sebagainya

  1

  PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT.

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  32/45

  CADANGAN PERATURAN PEMARKAHAN

  PRA SPM 2013

  SAINS PERTANIAN 3528 KERTAS 2

  1(i)

  ii)

  (iii)

  Pemvaksinan/ pelalian/ imunisasi

  Lima simpton ternakan sakit

  - Tiada selera makan

  - Cirit birit

  - Suhu badan tinggi

  - Mata kuyu atau berair

  - Tidak aktif

  - Pengeluaran hasil berkurangan

  Kaedah pencegahan penyakit

  Kuarantin

  - menahan sementara atau mengasingkan ternakan di tempat khas

  - terutama ternakan yang dibawa masuk dari negara luar

  - Untuk mencegah kemasukan penyakit

  - Contoh penyakit Selsema dan Kuku dan mulut (FMD)

  Penghapusan

  - dilakukan jika serangan adalah kronik

  - dilakukan secara membunuh bagi mengelakkan patogen merebak

  - contohnya ditanam atau dibakar dalam insinerator

  Penggunaan baka yang resistan

  - ternakan mempunyai ketahanan tersendiri terhadap iklim / patogen

  / parasit / himpitan iklim / keracunan makanan

  -penggunaan baka tempatan atau baka tropika dapat mengurangkan

  2

  5F

  4F

  4H

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  33/45

  mikroorganisma parasit

  Amalan sanitasi

  -menjaga kebersihan reban dan peralatan pada peringkat sebelum

  memasukkan ternakan, semasa menternak dan selepas musim

  ternakan

  -contoh amalan sanitasi : membersihkan reban daripada tinja, air

  kencing, sisa makanan dan kotoran lain

  Penakaian

  - pengasingan ternakan berpenyakit daripada kelompok ternakan

  untuk mengelakkan penyakit berjangkit melalui

  - sentuhan / hembusan nafas /cecair badan yang keluar dari

  haiwan yang berpenyakit

  Pemberian makanan seimbang

  -campuran makanan yang mengandungi semua nutrien yang

  diperlukan oleh ternakan

  -makanan yang diberikan mestilah mengandungi semua kelas

  makanan dalam kuantiti yang betul supaya badan ternakan akan

  dapat menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit

  2(i)

  (ii)

  B kecekapan penukaran makanan B lebih cekap/baik berbanding A

  - Kadar pengambilan makanan B lebih rendah bagi setiap unit

  kenaikan berat badan.

  B Setiap ringgit B yang dilaburkan akan mendapat keuntungan

  (RM0.38) / lebih tinggi berbanding A (0.20).

  - Setiap ringgit B yang dilaburkan akan mendapat RM1.38, iaitu

  1F

  + 2H

  1F

  + 1H

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  34/45

  -bertujuan untuk mendapatkan keuntungan /pulangan setiap ringgit

  dilabur yang lebih tinggi

  c. digantikan

  -sekiranya ada bidangusaha lain yang benar- benar lebih

  Menguntungkan

  d. Di bubarkan

  - Sekiranya ada kerugian perlu dibubarkan supaya risiko tidak di

  tanggung berpanjangan

  1+1

  1+ 1

  Maks : 8m

  3a (i) 46 kg N x 50 kg Urea = 23 kg N

  100 kg Urea

  (ii) 35 kg P x 50 kg CIRP = 17.5 kg P

  100 kg CIRP

  (iii) 17 kg K x 50 kg Nitrofoska = 8.5 kg K

  100 kg Nitrofoska

  1+1

  1+1

  1+1

  3b (i) Urea

  100 k U 145 k N 315 22 k U 1+1

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  35/45

  (iii) Muriat Potasy

  100 kg MP x 220 kg K = 366.67 kg MP

  60 kg K

  1+1

  3c Kos 175 kg Nitrofoska

  225 kg Nitrofoska x RM 138.00 = RM 621.00

  50 kg Nitrofoska

  2+1

  4 Catatan : Format (bentuk jadual) belanjawan dengan 5 perkara ABCDE

  1m

  PERKARA AKTIVITI RM AMAUN(RM)

  A. Pendapatan kasar

  ( kuantiti hasil x harga seunit )

  25,000 kg x RM2.00

  (1m)

  50,000.00

  (1m)

  B. Perbelanjaan

  ( senaraikan semua perbelanjaan )

  Sewa tanah

  Penyediaan tanah

  Bijibenih

  Baja

  Racun Serangga dan rumpai

  RM250.00

  RM1200.00

  RM500.00

  RM1700.00

  RM400.00

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  36/45

  (1m)

  C. Kos luar jangka

  10% x Jum. kos 10 x RM 11005.00

  100

  (1m)

  RM 1100.50

  (1m)

  D. Jumlah

  perbelanjaan

  ( Jum kos + KLJ )

  RM 11005.00 + 1100.50

  (1m)

  12105.50

  (1m)

  E. Keuntungan

  (pdtn Jum. Perblj )

  Pendapatan Jumlah perbelanjaan

  RM50,000.00 RM 12105.50

  (1m)

  37894.50

  (1m)

  b) Nilai pulangan setiap ringgit dilabur = pendapatan

  Jumlah perbelanjaan

  RM 50000.00 = 4.13

  RM 12105.50 (1m) (1m)

  c) Keuntungaan jika pelaburan sebanyak RM 50,000.00

  pendapatan =50,000.00 x 4.13

  =206,500.00 (1m)

  Keuntungan = 206,500.00 50,000.00 @ RM 50,000 x 3.13

  = 156,500.00 =156,50 (1m)

  5 Langkah-langkah

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  37/45

  Langkah keselamatan

  Guna pisau yang tajam/bersih

  Kikis kambium hingga habis

  1

  Max=6

  1

  1

  Max=2

  a. Bahan/radas

  Sampel tanah, air suling, barium sulfat, tabung uji, penyumbat

  tabung uji, rak tabung uji, spatula, dan carta warna.

  b.Langkah-langkah

  1. Masukkan 2 - 5 cm sampel tanah ke dalam tabung uji.

  2. Masukkan 2 - 5 cm barium sulfat ke dalam tabung uji

  tersebut.

  3. Tambahkan air suling hingga penuh tabung uji itu.

  4. Titiskan 2 3 titis larutan penunjuk universal.

  5. Tutup tabung uji itu dengan penyumbat tabung uji.

  6. Goncang tabung uji tersebut.

  7. Letak tabung uji tersebut ke dalam rak tabung uji dan

  biarkan ia mendap.

  8. Perhatikan warna yang terhasil.

  9. Padankan warna itu dengan carta warna pH.

  10. Tentukan nilai pH.

  Mak : 3m

  10m

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  38/45

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  39/45

  JADUALSPESIFIKSIITEM/UJIANSAINSPERTANIAN PRASPMPPDJJ2013

  Bab BidangPembelajaran/waktu Konstruk(3528/1) Konstruk(3528/2)P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 A01 V01 Q01 C02

  /PertanianDiMalaysia KepentinganPertanianDiMalaysia(2w)

  TanamandanTernakanDiMalaysia(4w) TrendPertaniandiMalaysia(4w) / IsuPertanianDiMalaysia(4w) PerananInstitusidalamPembangunanPertanian(4w) /

  Faktoryangmempengaruhiperttumbuhandanhasiltumbuhan 2.1Pengenalan2.2Iklim Iklim(2w)

  a. Cahaya(1w) / b. Suhu(8w) / c. Hujan(4w) d. Angin(2w)

  2.3Tanah a.Pengenalan(1w) b.Kepentingan(1w) c.KomponenTanah(4w) / d.SifatFizikalTanah(6w) e.SifatKimiaTanah(6w) / f..UnsurPerluuntukpertumbuhantumbuhan(6w) g.Amalanuntukmembaikikeadaantanah(12w) /

  2.4Biosis

  a.Jenisorganism(4w)

  /

  b.KepentinganEkonomiOrganisma(8w) c.PengawalanOrganisma(8w) / d.PengurusanPerosakBersepadu(2w)

  Kod Konstruk(3528/1) Kod Konstruk(3528/2)P01 Pengetahuantentangterminology A01 AplikasiPengetahuanP02 Pengetahuantentangfakta V01 PenilaianP03 Pengetahuantentangkonvensyen/kelaziman Q01 KuantitifP04 Pengetahuantentangurutan C02 Prosedur/AmaliP05 PengetahuantentangpengkelasanP06 PengetahuantentangcriteriaP07 Pengetahuantentangmetodologi/kaedahP08 PengetahuantentangprinsipdangeneralisasiP09 Pengetahuantentangteoridanstruktur

  Negeri Sembilan SPM 2013http://edu.joshuatly.com/

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  40/45

  JADUALSPESIFIKSIITEM/UJIANSAINSPERTANIAN

  Bab BidangPembelajaran/waktu Konstruk(3528/1) Konstruk(3528/2)P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 A01 V01 Q01 C02

  2.5Genetik a.CiriTumbuhanyangdikehendaki(2w) b.KaedahMenghasilkan varietybaru(4w) / c.Pembiakan(8w) /

  2.6PengawalaturPertumbuhan a.Pengenalan(2w)

  b.KesanPengawalaturPertumbuhan(4w) Faktoryangmempengaruhipertumbuhandanpengeluaranternakan

  3.1Pengenalan(1w)3.2Iklim a.UnsurIklim(1w)

  b.Kesaniklimkeataspengeluaranternakan(6w) / 3.3Pemakanan a.KepentinganPemakanan(1w) b.KelasMakanan(4w) / c.SistemPencernaan(6w) / d.BahanMakananTernakan(8w) e.Catuanmakananternakan(4w)

  3.4Kesihatan a.Kepentingankesihatanternakan(2w) / b.Penyakitternakan(12w) /

  3.5Genetik a.Ciriternakanyangdikehendaki(2w) b.Memperbaikibakayangsediaada(4w) c.Pembiakanternakan(14w) /

  Kod Konstruk(3528/1) Kod Konstruk(3528/2)P01 Pengetahuantentangterminology A01 AplikasiPengetahuanP02 Pengetahuantentangfakta V01 PenilaianP03 Pengetahuantentangkonvensyen/kelaziman Q01 KuantitifP04 Pengetahuantentangurutan C02 Prosedur/AmaliP05 PengetahuantentangpengkelasanP06 PengetahuantentangcriteriaP07 Pengetahuantentangmetodologi/kaedahP08 PengetahuantentangprinsipdangeneralisasiP09 Pengetahuantentangteoridanstruktur

  Negeri Sembilan SPM 2013http://edu.joshuatly.com/

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  41/45

  JADUALSPESIFIKSIITEM/UJIAN

  SAINSPERTANIANBab BidangPembelajaran/waktu Konstruk(3528/1) Konstruk(3528/2)

  P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 A01 V01 Q01 C024.0Perladangansebagaisuatuperniagaan PerladangansebagaisuatuperniagaanPengenalan(2w)

  Perancanganuntukmemulakanladanga.BelanjawanBidangUsaha(10w)b.RancanganOperasiladang(4w) / PelaksanaanOperasiLadanga.PemerolehanSumberPengeluaran(4w)b.PengurusanPengeluaran(14w)AnalisadanPenilaianOperasiladanga.AnalisisOperasiLadang(8w)b.PenilaianOperasiLadang(2w) /

  5.0Teknologidalampertanian 5.1Mekanisasiladang a.Pengenalan(1w) b.Faedahmekanisasi(1w) c.PenggunaanMekanisasiladang(8w) /d.SistemPengairandanPenyaliran(4w)

  5.2KomputerdalamPertanian a.Pengenalan(2w) bPenggunaanKomputerdalamPertanian(10w) /

  c.PerananTeknologiMaklumatdanPerhubungandalamsektorpertanian(6w)

  Kod Konstruk(3528/1) Kod Konstruk(3528/2)P01 Pengetahuantentangterminology A01 AplikasiPengetahuanP02 Pengetahuantentangfakta V01 PenilaianP03 Pengetahuantentangkonvensyen/kelaziman Q01 KuantitifP04

  Pengetahuan

  tentang

  urutan

  C02

  Prosedur/Amali

  P05 PengetahuantentangpengkelasanP06 PengetahuantentangcriteriaP07 Pengetahuantentangmetodologi/kaedahP08 PengetahuantentangprinsipdangeneralisasiP09 Pengetahuantentangteoridanstruktur

  Negeri Sembilan SPM 2013http://edu.joshuatly.com/

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  42/45

  Negeri Sembilan SPM 2013http://edu.joshuatly.com/

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  43/45

  JADUALSPESIFIKSIITEM/UJIANSAINSPERTANIAN PRASPMPPDJJ2013

  Bab BidangPembelajaran/waktu Konstruk(3528/1) Konstruk(3528/2)P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 A01 V01 Q01 C02

  PertanianDiMalaysia KepentinganPertanianDiMalaysia(2w) TanamandanTernakanDiMalaysia(4w) TrendPertaniandiMalaysia(4w) IsuPertanianDiMalaysia(4w) PerananInstitusidalamPembangunanPertanian(4w)

  Faktoryangmempengaruhiperttumbuhandanhasiltumbuhan 2.1Pengenalan2.2Iklim Iklim(2w)

  a. Cahaya(1w) b.

  Suhu(8w)

  c. Hujan(4w) d. Angin(2w)

  2.3Tanah a.Pengenalan(1w) b.Kepentingan(1w) c.KomponenTanah(4w) 6d.SifatFizikalTanah(6w) e.SifatKimiaTanah(6w) 3f..UnsurPerluuntukpertumbuhantumbuhan(6w) g.Amalanuntukmembaikikeadaantanah(12w)

  2.4Biosis a.Jenisorganism(4w) b.KepentinganEkonomiOrganisma(8w) c.PengawalanOrganisma(8w) d.PengurusanPerosakBersepadu(2w)

  Kod Konstruk(3528/1) Kod Konstruk(3528/2)P01 Pengetahuantentangterminology A01 AplikasiPengetahuanP02 Pengetahuantentangfakta V01 PenilaianP03 Pengetahuantentangkonvensyen/kelaziman Q01 KuantitifP04 Pengetahuantentangurutan C02 Prosedur/AmaliP05 PengetahuantentangpengkelasanP06 PengetahuantentangcriteriaP07 Pengetahuantentangmetodologi/kaedahP08 PengetahuantentangprinsipdangeneralisasiP09 Pengetahuantentangteoridanstruktur

  Negeri Sembilan SPM 2013http://edu.joshuatly.com/

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  44/45

  JADUALSPESIFIKSIITEM/UJIANSAINSPERTANIAN

  Bab BidangPembelajaran/waktu Konstruk(3528/1) Konstruk(3528/2)P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 A01 V01 Q01 C02

  2.5Genetik a.CiriTumbuhanyangdikehendaki(2w) 5b.KaedahMenghasilkan varietybaru(4w) c.Pembiakan(8w)

  2.6PengawalaturPertumbuhan a.Pengenalan(2w)

  b.KesanPengawalaturPertumbuhan(4w) Faktoryangmempengaruhipertumbuhandanpengeluaranternakan

  3.1Pengenalan(1w)3.2Iklim a.UnsurIklim(1w)

  b.Kesan

  iklim

  ke

  atas

  pengeluaran

  ternakan

  (6w)

  3.3Pemakanan a.KepentinganPemakanan(1w)

  b.KelasMakanan(4w) 2c.SistemPencernaan (6w) d.BahanMakananTernakan(8w) e.Catuanmakananternakan(4w)

  3.4Kesihatan a.Kepentingankesihatanternakan(2w) b.Penyakitternakan(12w) 1

  3.5Genetik a.Ciriternakanyangdikehendaki(2w) b.Memperbaikibakayangsediaada(4w) c.Pembiakanternakan(14w)

  Kod Konstruk(3528/1) Kod Konstruk(3528/2)P01 Pengetahuantentangterminology A01 AplikasiPengetahuanP02 Pengetahuantentangfakta V01 PenilaianP03 Pengetahuantentangkonvensyen/kelaziman Q01 KuantitifP04 Pengetahuantentangurutan C02 Prosedur/AmaliP05 PengetahuantentangpengkelasanP06 PengetahuantentangcriteriaP07 Pengetahuantentangmetodologi/kaedahP08 PengetahuantentangprinsipdangeneralisasiP09 Pengetahuantentangteoridanstruktur

  Negeri Sembilan SPM 2013http://edu.joshuatly.com/

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Sains Pertanian Pra SPM 2013 SET 1 K1_K2_Soalan Jawapan

  45/45

  JADUALSPESIFIKSIITEM/UJIAN

  SAINSPERTANIANBab BidangPembelajaran/waktu Konstruk(3528/1) Konstruk(3528/2)

  P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 A01 V01 Q01 C024.0Perladangansebagaisuatuperniagaan PerladangansebagaisuatuperniagaanPengenalan(2w)

  Perancanganuntukmemulakanladanga.BelanjawanBidangUsaha(10w)b.RancanganOperasiladang(4w) 4PelaksanaanOperasiLadanga.PemerolehanSumberPengeluaran(4w)b.PengurusanPengeluaran(14w)AnalisadanPenilaianOperasiladanga.AnalisisOperasiLadang(8w)b.PenilaianOperasiLadang(2w)

  5.0Teknologidalampertanian 5.1Mekanisasiladang a.Pengenalan(1w) b.Faedahmekanisasi(1w) c.PenggunaanMekanisasiladang(8w) d.SistemPengairandanPenyaliran(4w)

  5.2KomputerdalamPertanian a.Pengenalan(2w) bPenggunaanKomputerdalamPertanian(10w)

  c.PerananTeknologiMaklumatdanPerhubungandalamsektorpertanian(6w)

  Kod Konstruk(3528/1) Kod Konstruk(3528/2)P01 Pengetahuantentangterminology A01 AplikasiPengetahuanP02 Pengetahuantentangfakta V01 PenilaianP03 Pengetahuantentangkonvensyen/kelaziman Q01 KuantitifP04

  Pengetahuan

  tentang

  urutan

  C02

  Prosedur/Amali

  P05 PengetahuantentangpengkelasanP06 PengetahuantentangcriteriaP07 Pengetahuantentangmetodologi/kaedahP08 PengetahuantentangprinsipdangeneralisasiP09 Pengetahuantentangteoridanstruktur

  Negeri Sembilan SPM 2013http://edu.joshuatly.com/