12
Percubaan PMR 2010 1 ¼ jam PERSATUAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2010 GEOGRAFI Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.- Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan aneka pilihan. 2.- Jawab semua soalan 3.- Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4.- Berfikirlah dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan tanda yang tidak dikehendaki itu sehingga bersih dan kemudian hitamkan pilihan anda yang baharu. Sulit

Trial Geografi Pmr 2010 - Kelantan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Trial Geografi Pmr 2010 - Kelantan

Percubaan PMR 2010

1 ¼ jam

PERSATUAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUASEKOLAH MENENGAH MALAYSIA

CAWANGAN KELANTAN

PEPERIKSAAN PERCUBAANPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2010

GEOGRAFISatu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.-- -Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan aneka pilihan.

2.- - -Jawab semua soalan

3.-- -Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

4.- - -Berfikirlah dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan tanda yang tidak dikehendaki itu sehingga bersih dan kemudian hitamkan pilihan anda yang baharu.

Kertas soalan ini mengandungi ……….halaman bercetak.

SULIT[Lihat sebelah

Sulit

Page 2: Trial Geografi Pmr 2010 - Kelantan

Percubaan PMR 2010

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta.

Sulit

Page 3: Trial Geografi Pmr 2010 - Kelantan

Percubaan PMR 2010

l.----Ciri budaya yang terdapat di kawasan segi empat grid di atas ialah-----I Jalan raya-----II Jambatan-----III Balai Polis-----IV Pejabat Pos-----A I dan II C II dan III-----B I dan IV D III dan IV

2.-- -Pola petempatan di Ladang Raja ialah-----A Berselerak C Berpusat-----B Berkelompok D Berjajar

3.- - -Berapakah bearing azimuth sekolah (RG 125573) dari -----puncak Bt.Mendi (RG 121604) ?-----A 40° C 95°-----B 64° D 172°

4.-- -Peranan Pekan Mentor ialah sebagai pusat-----I Pentadbiran-----II Pelancongan-----III Perindustrian-----IV Pengumpulan hasil pertanian-----A I dan II C. II dan III-----B I dan IV D. III dan IV

5.-- -Kira luas kawasan sawah padi di dalam peta-----A. 4 km persegi B. 6 km persegi-----C. 8 km persegi D. l0 km persegi

6.- - -Pekerjaan penduduk di Kampung Padang Halban mungkin sekali-----A. Penoreh getah B. Pesawah-----C. Pembalak D. Nelayan

Peta Malavsia

* Tanah pamah* Tanih aluvium

7. - -Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta -----bertanda-----A. I B. I I-----C. I I I D. IV

Lokasi Ketinggian dari aras lautM 495 meterN 1650m eter

8. - -Berapakah perbezaan suhu antara kedua-dua -----tempat tersebut?-----A. 3°C B. 7°C-----B. 5°C D. 9°C

9. Gambar rajah di bawah menunjukkan satu pola

saliran.

-----A. Reranting B. Bersirat-----C. Sejajar D. Jejala

10.--Berdasarkan rajah di atas, bentuk muka burni -----X ialah-----A. Gerbang laut-----B. Tebing tinggi-----C. Tunggul sisa-----D. Batu tunggul

Sulit

Page 4: Trial Geografi Pmr 2010 - Kelantan

Percubaan PMR 2010

11.--Peta di bawah menunjukkan suatu kawasan tanah -----tinggi di Semenanjung Malaysia.

Semenanjung Malaysia----------Di banjaran manakah lokasi pelancongan ini terletak ?-----A. Banjaran Pantai Timur-----B. Banjaran Keledang-----C. Banjaran Titiwangsa-----D. Banjaran Tahan

12.--Berdasarkan rajah di atas, apakah persamaan antara -----kepentingan sungai-sungai tersebut?-----A. Menghayutkan kayu balak-----B. Menjana kuasa hidroelektrik-----C. Menjadi sempadan negeri-----D. Membekalkan air untuk pengairan

13.--Kawasan berlorek boleh dikaitkan dengan-----A. Peredaran bumi-----B. Putaran bumi-----C. Kejadian empat musim

-----D. Perubahan kedudukan matahariWaktu siang lebih panjang di Hemisfera Utara

14.--Berdasarkan maklumat di atas, matahari tegak-----di garisan. . ...-----A. Jadi B. Artik-----C. Sartan D. Khatulistiwa

15.--Pernyataan yang manakah benar tentang hujan -----utama di Malaysia-----I. Paling lebat di kawasan pedalaman-----II. Hujan jenis perolakan-----III. Disertai kilat dan petir-----IV. Turun pada sebelah pagi-----A. I dan II B. I dan IV-----C. II dan III D. III dan IV

Bukit Larut Gunung Jerai

16.--Pernyataan di atas berkaitan dengan-----A. Menerima angin taufan-----B. Menerima angin Sumatera-----C. Mengalami musim kemarau-----D. Menerima hujan melebihi 3,500mm.

17. - Arah tiupan angin monsun di atas akan -----menyebabkan kejadian hujan lebat di-----A. Terengganu B. Pulau Pinang-----C. Selangor D. Melaka

18.--Zon Sederhana Sejuk mengalami iklim jenis-----A. Tundra B. Sudan-----C. Siberia D. Meditenanean

Sejuk dan kering sepanjang tahun Kaum Inuit

19. - Maklumat di atas menerangkan tentang-----kawasan-----A. Siberia B. Jacobabad-----C. Greenland D. Switzerland

Sulit

Page 5: Trial Geografi Pmr 2010 - Kelantan

Percubaan PMR 2010

Sumber industri kertas Binatang diburu untuk bulunya

20. - Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan dalam-----peta bertanda

Dunia

21.--Pada musim tengkujuh, nelayan di pantai timur -----semenanjung tidak turun ke laut sebaliknya mereka -----melakukan aktiviti-----I. Membaiki pukat-----II. Membaiki bot-----IlI. Bekerja di kilang-----IV. Menjemur ikan masin-----A. I dan II B. I dan IV-----C. II dan III D. III dan IV

22.--Apakah tumbuhan semulajadi yang paling luas di -----Malaysia?-----A. Hutan Pantai-----B. Hutan Gunung-----C. Hutan Paya Bakau-----D. Hutan Hujan Tropika

23.--Jenis tumbuhan di atas dikenali sebagai tumbuhan-----A. Epifit-----B. Liana-----C. Parasit-----D. Saprofit

Semenanjung Malaysia

24.--Tumbuhan semulajadi di kawasan yang-----berlorek dalam peta di atas ialah

A. Hutan GunungB. Hutan PantaiC. Hutan Hujan TropikaD. Hutan Paya Air masin

25.- Kombinasi yang manakah benar?Jenis Hutan Jenis Tanih

A Hutan Pantai BerlumpurB Hutan Paya Bakau GambutC Hutan Hujan Tropika LateritD Hutan gunung Aluvium

Malar Hijau

26.--Ciri tumbuhan semulajadi di atas terdapat di kawasan

Peta Dunia

27.--Kombinasi yang manakah benar

Hasil hutan KegunaanA Mengkuang AtapB Rotan PerabotC Cengal KertasD Nipah Perahu

Sulit

Page 6: Trial Geografi Pmr 2010 - Kelantan

Percubaan PMR 2010

28.--Antara kaedah berikut, manakah yang -----digunakan untuk menjamin masa depan sumber hutan----------I. Teres cerun-----II. Tebus guna-----III. Silvikultur-----IV. Penanaman semula

-----A. I dan II B. I dan IV-----C. II dan III D. III dan IV.

Penduduk jarang Bergunung- ganang Berhutan tebal

29.--Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan -----peta bertanda

-----Peta Malaysia

30. - Faktor yang mempengaruhi kadar penduduk -----berkahwin lewat semakin meningkat-----di Malavsia ialah.....

-----I. Tumpuan terhadap kerjaya-----II. Tempoh pendidikan yang panjang-----III. Kadar penganguran yang tinggi-----IV. Dasar kerajaan yang tidak menggalakkan ----- penduduk berkahwin awal.

-----A. I dan II B. I dan IV-----C. II dan III D. III dan IV

31.--Agensi yang terlibat dengan migrasi dari luar bandar -----ke luar bandar

-----A. LKIM B. RISDA-----C. MARDI D. FELDA

Peta Malaysia

32.--Kawasan manakah diterokai untuk tujuan-----Pertanian

-----A. I dan II-----B. I dan IV-----C. II dan III-----D. III dan IV

33.--Konsep negara kurang penduduk wujud apabila-----A. Sumber tidak mencukupi

-----B. Sumber cukup untuk keperluan penduduk-----C. Sumber melebihi keperluan penduduk-----D. Sumber dan penduduk tidak berkaitan

Penduduk dapat meneroka sumber dengan sepenuhnya

34.--Pernyataan di atas merujuk kepada negara

Peta Dunia

35.--Kegiatan ekonomi utama penduduk luar -----bandar ialah

-----A. Perkhidmatan-----B. Pelancongan-----C. Perindustrian-----D. Pertanian

Sulit

Page 7: Trial Geografi Pmr 2010 - Kelantan

Percubaan PMR 201036. Bandar yang berpotensi menjadi sebuah Megalopolis

terbesar di dunia terdapat di negara bertanda

Peta Dunia

37.--Bagaimanakah kerajaan Malaysia mengatasi masalah-----kekurangan tempat tinggal di bandar?-----A. Membina rumah kos rendah-----B. Membina lebih banyak apartmen-----C. Membina lebih banyak rumah banglo-----D. Menghalang penduduk luar bandar berhijrah ke

bandar.

38.--Perkembangan ekonomi zaman dahulu dipengaruhi -----oleh sistem........-----A. Pengangkutan denai-----B. Pengangkutan darat-----C. Pengangkutan udara-----D. Pengangkutan air

39.--Terminal kereta api terakhir di utara tanah air ialah-----A. Arau B. Anak Bukit-----C. Padang Besar D. Bukit Kayu Hitam

Digunakan untuk membawa hasil bijih timah dan getah ke negara penjajah.

40. - Alat pengangkutan yang digunakan untuk tujuan di -----atas ialah-----A. Jong B. Rakit-----C. Tongkang D. Kapal wap

Lebuh Raya Trans Kanada

41.--Pernyataan yang berkaitan dengan maklumat di atas -----ialah-----A. Dilengkapi dengan perkhidmatan rel-----B. Menghubungkan kawasan timur dengan barat ----- Kanada-----C. Dibina untuk menghubungkan kawasan ----- pedalaman-----D. Menghubungkan Kanada dengan negara Eropah

42. - Antara berikut, apakah kesan pembinaan lebuh -----raya terhadap alam sekitar?-----I. Pencemaranu dara-----II. Pencemarana ir-----III. Mengubah landskap-----lV. Kemusnahan flora dan fauna-----A. I dan II B. I dan IV-----C. II dan III D. III dan IV

. Kuantan . Melaka . Cyberjaya

43.--Bandar di atas dapat dikaitkan dengan-----A. Bandar siber-----B. Pusat Pendidikan-----C. Bandar Diraja-----D. Terletaknya stesen satelit bumi

44.--Apakah sumber alam yang tidak dapat -----digunakan secara berterusan?-----A. Air B. Hutan-----C. Solar D. Mineral

Tasek. Perak

45.--Apakah sumber yang berkaitan dengan -----maklumat di atas?-----A. Kaolin B. Kuprum-----C. Batu kapur D. Bijih timah

46.--Pilih kombinasi yang betul berkaitan sumber-----tanih dan kepentingannya

TANIH JENIS TANAMANI Aluvium PadiII Laterit GetahIII Pasir TebuIV Gambut Nanas

-----A. I, II dan III B. I. II dan IV-----C. I, III dan IV D. II, III dan IV

47. - Jenis tumbuhan dalam rajah di atas terdapat di-----A. Hutan paya air tawar-----B. Hutan paya air masin-----C. Hutan pantai-----D. Hutan gunung

Sulit

Page 8: Trial Geografi Pmr 2010 - Kelantan

Percubaan PMR 2010

Pulai Tamana Tembungo

48.--Lokasi di atas menunjukkan taburan mineral-----A. Gas asli B. Bauksit-----C. Arang batu D. Bijih timah

49.--Penerokaan sumber air untuk sumber kuasa -----hidroelektrik terdapat di sungai yang bertanda-----A. I dan II B. I dan IV-----C. II dan III D. III dan IV

50. - Negara manakah yang menggunakan tenaga pasang-----surut dalam peta di bawah

51.--Di manakah terdapat bahan mentah untuk industri -----membuat piuter, pateri, dan bateri ?-----A. Kuala Langat, Selangor-----B. Teluk RamuniaJ, ohor-----C. Merit-Pila, Sarawak-----D. Mamut, Sabah

52. - Kombinasi manakah benar tentang mineral dan -----taburannya?

Jenis Mineral Taburan/ LokasiA Arang batu Kota TinggiB Bijih timah TemanganC Batu kapur LangkawiD Kaolin Teluk Ramunia

Tanaman ini ditanam pada musim kering selepas padi dituai

Perlu dikeringkan sebelum dihantar ke kilang

53. - Huraian di atas merujuk kepada tanaman yang-----terdapat di kawasan

54. - Antara berikut kawasan yang manakah -----dikaitkan dengan ekopelancongan-----A. Taman Herba Pagoh-----B. Citrawarna Malaysia-----C. Muzium Negara-----D. Taman Negara

55.--Pernyataan yang manakah menerangkan kaedah-----penangkapan ikan-----I. Memusnahkan pelbagai hidupan laut-----II. Digunakan di kawasan cetek-----III. Digunakan pada musim tengkujuh-----IV. Hasil tangkapan tinggi-----A. I dan II B. I dan IV-----C. II dan III D. III dan IV

Sulit

Page 9: Trial Geografi Pmr 2010 - Kelantan

Percubaan PMR 2010 Pelabuhan pengeksport kayu balak Balak dihanyutkan melalui sungai

56. Pernyataan di atas dikaitkan dengan pelabuhan bertanda

Malaysia-----A. I B. II C. III D. IV

Klorofluorokarbon Baja Nitrogen Gas Nitrogen Oksida

57.--Senarai di atas mungkin sekali membawa kesan.........-----A. Penipisan lapisan ozon B. Rumah hijau-----C. Hujan asid D. Pulau haba

58.--Usahasama Negara ASEAN telah mewujudkan kilang -----baja urea terbesar di rantau Asia Tenggara yang -----terletak di lokasi

D .Malaysia

-----A. I B. II C. III D. IV

Jepun China Singapura

59.--Negara-negardai atasb erkaitand engan-----A. Prosesp enyatrgarurman-----B. Rawatan air mentatr-----C. Kitar semula air buangan-----D. Penggunaatne nagas uria

Mengesan kawasan ikan

Meningkatkan hasil tangkapan

↓X

60.--Teknologi X dalam rajah di atas ialah-----A. GPS-----B. Seismik-----C. In-Vitro-----D. Echo Sounder

Sulit