trial. edu. ] Pahang JUJ 2012...آ  MODUL BM 1 JUJ 2012 - 2 - BIL KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of trial. edu. ] Pahang JUJ 2012...آ  MODUL BM 1 JUJ 2012 - 2 - BIL KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0

 • MODUL BM 1 JUJ 2012

  - 1 -

  BAHASA MELAYU

  KERTAS 1

  MODUL BM1

  PROGRAM JAWAB UNTUK JAYA (JUJ)

  2012

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

 • MODUL BM 1 JUJ 2012

  - 2 -

  BIL KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 Format Kertas Bahasa Melayu 1 (1103/1)

  1.1 Bahagian A 1.2 Bahagian B 4

  2.0 Panduan Agihan Masa Menjawab Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 6 3.0 Analisis 7

  3.1 Format dan Tema 3.2 Jenis Bahan Rangsangan 3.3 Kekerapan Jenis Karangan

  4.0 Tip Penulisan Karangan 25 4.1 Takrif Ungkapan Menarik 4.2 Peribahasa Melayu 4.3 Senarai Peribahasa dalam Buku Teks Tingkatan Empat dan Lima 4.4 Penerapan Peribahasa Dalam Karangan 4.5 Penggunaan Frasa Menarik Dalam Perenggan Karangan 4.6 Peribahasa pilihan 4.7 Kata-kata hikmat 4.8 Cadangan Peribahasa Yang Bersesuaian Dengan Tema

  4.9 Menyediakan Rangka Awal 4.10 Penggunaan Frasa Menarik Dalam Perenggan 5.0 Teknik Menulis Yang Berkesan 58

  5.1 Panduan Menjawab Soalan 5.2 Teknik Menulis Karangan Bahagian B

  6.0 Contoh Jawapan Pelajar 79 6.1 Bahagian A 6.2 Bahagian B

  7.0 Soalan Klon SPM 100 7.1 Soalan Klon Bahagian A 7.2 Soalan Klon Bahagian B 8.0 Kemahiran Merujuk Sebelum Menulis (MSM) 116 8.1 Keratan Majalah 8.2 Mengarang Menggunakan Peta Minda 9.0 Kriteria Penskoran Bahasa Melayu Kertas Satu 140 9.1 Kriteria Penskoran Bahagian A 9.2 Kriteria Penskoran Bahagian B 10..0 Rujukan Bestari 144 10.1 Laman Bermanfaat 10.2 Kerangka Penulisan Bahagian B 10.3 Tema Ramalan 2012 11.0 Garis Panduan Penandaan Skrip Jawapan Calon 147 11.1 Pemotongan Markah 11.2 Cara Menulis Markah 11.3 Simbol Penandaan Skrip Jawapan Calon 11.4 Karangan Berformat 11.5 Senarai Semak Kesempurnaan Karangan 11.6 Kesalahan Ejaan & Imbuhan dalam Penulisan

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

 • MODUL BM 1 JUJ 2012

  - 3 -

  1.0 FORMAT KERTAS BAHASA MELAYU 1 (1103 / 1)

  1.1 Bahagian A

  Karangan berpandu : Berdasarkan pelbagai bahan rangsangan seperti ;

   Gambar foto

   Gambar rajah

   Ilustrasi kartun

   Pelan

   Iklan

   Petikan

   Catatan

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

 • MODUL BM 1 JUJ 2012

  - 4 -

  1.2 Bahagian B

  1.2.1 Tajuk Karangan

  BIDANG Interpersonal Maklumat Estetika

  HASIL PEMBELAJARAN UTAMA (HPU) 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0,

  6.0 7.0, 8.0, 9.0 10.0, 11.0, 12.0

  HHAASSIILL PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN KKHHUUSSUUSS ((HHPPKK)) 11..11,, 11..22,, 11..33,, 11..44,,11..55,,11..66

  77..11,,77..22,,77..33,, 77..44,, 77..55,, 77..66,, 77..77 1100..11,,1100..22,,1100..33,,1100..44,,1100..55,,1100..66

  22..11,, 22..22,,22..33,, 22..44,, 22..55 88..11,,88..22,,88..33,,88..44,,88..55,,88..66,,88..77,,88..88 1111..11,, 1111..22,, 1111.. 33..11,, 33..22,, 33..33,, 33..44 99..11,, 99..22,, 99..33,, 99..44 1122..11,,1122..22,,1122..33,,1122..44,,1122..55,,1122..66

  44..11,, 44..22 55..11,, 55..22,, 55..33 66..11,, 66..22,, 66..33

  Tajuk Karangan Berdasarkan Kombinasi

  Bidang Interpersonal

  (IP)

  Bidang Estetika

  (E)

  Bidang Maklumat

  (M)

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

 • MODUL BM 1 JUJ 2012

  - 5 -

  1.2.2 Dimensi Soalan :

  Diri

  Dimensi

  Keluarga &

  Masyarakat

  Negara

  Antarabangsa

  Unsur Sastera

  DIMENSI SOALAN

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

 • MODUL BM 1 JUJ 2012

  - 6 -

  2.0 PANDUAN AGIHAN MASA MENJAWAB SOALAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 (1103/1) Peruntukan Masa : 2 jam 15 minit Masa yang dicadangkan : Bahagian A - 45 minit

  Bahagian B - 90 minit Bahagian A (45 minit) Memahami dan menganalisis bahan rangsangan 5 minit Membina rangka / pelan karangan 10 minit Menulis Karangan 25 minit Mengedit 5 minit Bahagian B (90 minit) Memahami dan menganalisis tajuk 10 minit Membina rangka / pelan karangan 10 minit Menulis Karangan 60 minit

  Mengedit 10 minit

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

 • MODUL BM 1 JUJ 2012

  - 7 -

  3.0 ANALISIS

  3.1 ANALISIS FORMAT DAN TEMA SOALAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 (1103/1)

  (NOVEMBER 2004 – NOVEMBER 2011)

  TAHUN

  FORMAT

  TEMA / ISU

  NOVEMBER

  2004

  BAHAGIAN A: Bahan Rangsangan (Gambar Foto) BAHAGIAN B: 1. Perbincangan 2. Perbincangan

  3. Rencana

  4. Syarahan

  5. Pendapat

  Pembangunan dan kesannya terhadap alam sekitar. Peranan remaja untuk mencapai wawasan Tokoh sanjungan Persediaan untuk menghadapi persaingan kerja Keluarga Bahagia Penjana Masyarakat Harmoni Usaha memartabatkan golongan sasterawan

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

 • MODUL BM 1 JUJ 2012

  - 8 -

  TAHUN

  FORMAT

  TEMA / ISU

  JUN

  2005

  BAHAGIAN A: Bahan Rangsangan (Gambar Foto) BAHAGIAN B: 1. Pendapat 2. Komentar

  3. Syarahan

  4. Perbincangan

  5. Fakta / perbincangan

  Masalah tanah terbiar dan penyelesaiannya Cabaran untuk mencapai cita-cita & langkah untuk mengatasinya. Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja (kegagalan institusi keluarga sebagai punca) Budi Bahasa Amalan Mulia. Hubungan dengan negara jiran wajar dipelihara. Peranan pelbagai pihak untuk mempopularkan sastera tradisional.

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

 • MODUL BM 1 JUJ 2012

  - 9 -

  TAHUN

  FORMAT

  TEMA / ISU

  NOVEMBER

  2005

  BAHAGIAN A: Bahan Rangsangan (Gambar Foto) BAHAGIAN B:

  1. Ulasan / Perbincangan 2. Pendapat

  3. Rencana

  4. Perbincangan

  5. Cerpen (Peribahasa)

  Usaha-usaha menangani gejala vandalisme Remaja – trend semasa (gaya hidup dan cara berpakaian) Peranan keluarga dalam pembentukan sahsiah anak- anak. Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu sukan negara. Persengketaan dan peperangan menjejaskan keharmonian sosial dan perkembangan ekonomi dunia. ‘Bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat’ (kaitkan dengan masyarakat majmuk).

  http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

 • MODUL BM 1 JUJ 2012

  - 10 -

  TAHUN

  FORMAT

  TEMA / ISU

  NOVEMBER

  2005

  BAHAGIAN A: Bahan Rangsangan (Gambar Foto)

  BAHAGIAN B:

  1. Ulasan / Perbincangan 2. Pendapat

  3. Rencana

  4. Perbincangan

  5. Cerpen (Peribahasa)

  Usaha-usaha menangani gejala vandalisme Remaja – trend semasa (gaya hidup dan cara berpakaian) Peranan keluarga dalam pembentukan sahsiah anak- anak. Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu sukan negara. Persengketaan dan peperangan menjejaskan keharmonian sosial dan perkembangan ekonomi dunia. ‘Bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat’ (kaitkan dengan masyarakat majmuk).