TRIAL ACC SPM 2020 PEKAN PAHANG KERTAS 2 Perakaunan/Pahang... SKEMA JAWAPAN KERTAS PEPERIKSAAN PERCUBAAN

  • View
    3

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of TRIAL ACC SPM 2020 PEKAN PAHANG KERTAS 2 Perakaunan/Pahang... SKEMA JAWAPAN KERTAS PEPERIKSAAN...

TRIAL ACC SPM 2020 PEKAN PAHANG KERTAS 2.xlsxPRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1
Koleksi Percubaan PPA SPM 2020
soalan 1
b i) Dt Raju Kt Jualan 1m
ii) Dt Perabot Kt Tunai 1m
c aset liabiliti ekuiti pemilik bertambah bertambah tiada kesan (2m)
d modal akhir +ambilan -modal tambahan -modal awal untung bersih =12410+ 500-3500-7090=2320 (2m)
e bank 7 250 2m yuran belum terima 250
7 500
7500 7500
pendapatan dan perbelanjaan
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
SOALAN 2
Waw Trading Akaun Perdagangan dan Untung Rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2020 Jualan 330000
Kos Jualan Inventori Awal 50000 Belian 142900 Upah 5000 147900 1
197900 Inventori Akhir 67900 Kos jualan 130000 1 Untung Kasar (J-Kj) Syarat KJ = S.Aw+ B - S.Ak) 200000 1of Komisen diterima (18500-3500) 15000 1
215000 Gaji pekerja 90000 Sewa (12000+4200) 16200 1 Hutang ragu 5750 1 Susut nilai kenderaan 10000 1
121950 Untung Bersih 93050 1
WaW Trading Akaun Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2020 Untung bersih 93050 Tambah: Faedah atas ambilan (270+270) 540 1
93590 Tolak: Faedah atas modal (8000+6400) 14400 1 Gaji (50000+60000) 110000 124400 1
-30810 Akaun semasa Wardah (2/3 x 30810) -20540 1of Wafiy (1/3 x 30810) -10270 1of
[13 markah]
admin
Rectangle
Akaun Semasa Tarikh Butir Wardah Wafiy Tarikh Butir Wardah Wafiy
7/1/2019 Baki b/b 6000 7/1/2019 Baki b/b 4000 1 for both 30/6/2020 Ambilan 6000 9000 1 30/6/2020 Faedah modal 8000 6400
Faedah ambilan 270 270 Gaji 25000 15000 1 for all 20540 10270 Baki h/b 4140
Baki h/b 10190 37000 25540 37000 25540
7/1/2020 Baki b/b 4140 1of 7/1/2020 Baki b/b 10190 1of
[5markah]
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
Bank 88,810 Baki b/b 8,650 Belian 87,110 1
Baki h/b 6,950 95,760 95,760
Baki b/b 6,950 1FA
Belian 1,630 1 Jualan 9,790 Gaji 500
Ambilan 120 Baki h/b 410
10,160 10,160
Akaun Kawalan Belum Terima
Akaun Kawalan Belum Bayar
admin
Jualan ( 9 790 + 120 500 ) 130,290 1+1OF
TOLAK: KOS JUALAN Inventori Awal 6,600 Belian ( 1 630 + 87 110 ) 88,740 1+1OF
95,340 (-) Inventori Akhir (7 700) (87 640) Untung Kasar 42,650 1OF
TAMBAH: HASIL
TOLAK: BELANJA Gaji (500 +10 500 + 260 + 580) 11,840 1OF Faedah atas pinjaman ( 6% x 50 000 ) 3,000 1 Susut nilai Lengkapan ( 9 800 - 8 200 ) 1,600 1 Susut nilai Kenderaan ([37 000 - 1 000}/6 X (4/12)) 2,000 1OF Hutang ragu 558 (18 998)
Untung bersih 23,652 1
Kedai Runcit D'Laris Akaun Perdagangan dan Untung Rugi bagi tahun berakhir 30 April 2020
Koleksi Percubaan PPA SPM 2020
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
(d)
Terkumpul Nilai buku
Kenderaan 37,000 (2 000) 35,000 43,200 1OF
410 15,640
23,512 1OF+W 66,712
Ekuiti Pemilik : Modal Awal (73 230 - 58 650) 14,580 1 (+) Untung Bersih 23,652 1OF
38,232 (-) Ambilan (120 + 1 400) (1 520) 1 Modal Akhir 36,712
Liabiliti Bukan Semasa: Pinjaman, 6% 30,000 1
66,712
Kedai Runcit D'Laris Penyata Kedudukan Kewangan pada 30 April 2020
Aset Semasa Tunai Bank Akaun Belum Terima (-) Peruntukan Hutang Ragu (3% x 18 600)
Inventori akhir
Faedah Pinjaman Belum bayar (3 000 - 2 250) Modal Kerja
(-) Liabiliti Semasa Gaji belum bayar Akaun Belum Bayar Pinjaman, 6%
Koleksi Percubaan PPA SPM 2020
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
4a)
Kos Bahan Langsung Inventori awal bahan langsung 9610 Belian bahan langsung 38600 ( - ) Pulangan belian bahan langsung 2000
36600 ( + ) Angkutan masuk 300 36900 1m
46510 ( - ) Inventori akhir bahan langsung 10650 Kos Bahan Langsung digunakan 35860 1OF
Kos Buruh Langsung Buruh langsung 15000 1m
50860 Kos Belanja Langsung Royalti 3000 1m KOS PRIMA 53860 1OF
Kos Overhed Gaji penyelia kilang 10800 Kadar bayaran ( 2380 + 420 ) x 90% 2520 1m Alat-alat kecil ( 300 +700-340 ) 660 1m Alat tulis ( 96 + 120 - 46 ) x 30% 51 1m Belanja susut nilai mesin 3150 1m 17181 1OF
71041 (+) Kerja dalam proses awal 12500 1m
83541 ( - ) Kerja dalam proses akhir 9980 1m Kos Pengeluaran 73561 1OF
Penyata Kos Pengeluaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2019
Koleksi Percubaan PPA SPM 2020
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
4b)
1-Jun Baki b/b 28 Bank 172 1m
5 Katrij pencetak 62 62 1m 8 Penyegar udara 45 45 1m
12 Belanja pembersihan 50 50 1m 24 Fail dan kertas pencetak 24 24 1m
181 86 95 Baki h/b 19
200 200 1OF Syarat ada penjumlahan item belanja
1-Jul Baki b/b 19 Bank 181 1OF
Buku Tunai Runcit
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
b) = RM120000/1000 = RM120 (1)
c) = KOS TETAP/MARGIN CARUMAN SEUNIT = RM128000/(RM120-RM80 ) = 3200 UNIT (2)
d) = ( KOS TETAP + UNTUNG SASARAN ) / MARGIN CARUMAN SEUNIT = ( RM128000 +RM30000 ) / RM40 = 3950 UNIT (2)
e) = KOS TETAP/MARGIN CARUMAN SEUNIT = RM150000/RM40 = 3750 UNIT (2)
SOALAN 5A
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
Inventori 25400 (1) Kenderaan 22500 Perabot 13600
Overdraf bank 2,500 Modal 59,900
Modal 62400 62,400
NO. JUMLAH INVOIS RM
31 Akaun Belian ( Dt ) 3,400 (1)
NO JUMLAH INVOIS RM
15 Perniagaan Gaffar 202 90 (1)
31 Akaun Jualan ( Kt ) 3,690 (1)
NOTA JUMLAH KREDIT RM
31 Akaun Pulangan Belian ( Kt ) 184 (1)
TARIKH BUTIRAN
JURNAL JUALAN
TARIKH BUTIRAN
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
BT1 TARIKH BUTIRAN FOLIO DISKAUN TUNAI BANK TARIKH BUTIRAN FOLIO DISKAUN TUNAI BANK
2020 RM RM RM 2020 RM RM RM JUN 1 Baki b/b 900 JUN 1 Baki b/b 2,500
30 Baki h/b 4,300 12 Ambilan 180 (1)
22 Pamasonic sdn bhd 1,800 (1)
30 Baki h/b 900
- 900 4,300 - 900 4,300
Julai 1 Baki b/b 900 - Julai 1 Baki b/b 4,300
BUKU TUNAI
admin
Rectangle
admin
Rectangle
RM RM Baki debit buku Tunai 221 1 Tambah: Cek Belum Dikemukakan 526 1 Dividen 200 1 Faedah simpanan tetap 500 1 1,226 1OF
1,447 Tolak: Deposit Belum Dikreditkan 567 1 Upah (Kesilapan) 63 2 Akaun Belum Terima (Cek Tak Layan {RM700 *95%}) 665 1 Bayaran Perkhidmatan 50 1
(1 345) 1OF Baki Kredit Penyata Bank 102 1
(i) Modal Diterbitkan dan Berbayar penuh: Syer keutamaan (1 125 000 X RM2.50) = Syer Biasa (2 000 000 X RM1.50) =
2
(ii) Jumlah Dividen Interim Syer keutamaan (8% x RM2 812 500 x 5/12) = Syer Biasa (RM0.03 X 2 000 000) =
2
(iii) Jumlah Dividen Akhir Syer keutamaan (8% x RM2 812 500 x 7/12) = Syer Biasa (5% X RM3 000 000) =
2
(vii) Penyata Kedudukan Kewangan pada 31 Disember 2019: Ekuiti Pemilik Modal Dterbitkan dan Berbayar Penuh 1 125 000 unit 8% Syer Keutamaan RM2.50 sesyer RM2 812 500 1 2 000 000 unit Syer Biasa RM1.50 sesyer RM3 000 000 1
RM5 812 500
Penyata Penyesuaian bank pada 31 Oktober 2019
RM2 812 500 RM3 000 000 RM5 812 500
RM93 750 RM60 000
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle
admin
Rectangle