Click here to load reader

Trgovina Akcijama Aik Banke

  • View
    110

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Trgovina Akcijama Aik Banke

1

Jovana Miloevi_______________________________Finansijska trita,AIK Banka

UNIVERZITET SINGIDUNUMPoslovni fakultet

SEMINARSKI RADTema: Trgovanje akcijama AIK BANKE A.D. NIProfesor: prf. Dr Zoran Jeremi Student: Jovana Miloevi,

E-II-5216/08 PFNI, 2010.1.Uvod Osnovni podaci o banci..................................................................................3

1.1.Istorijat.........................................................................................................3

1.2.Struktura AIK Banke...................................................................................4

1.3.Organizacione jedinice u banci....................................................................4

1.4. Statistiki prikaz vlasnitva preduzea.......................................................5

2.Prospekt AIK Banke...................................................................................................73.Trgovanje na Belex-u................................................................................................14

3.1.Metode trgovanja na Belex-u.....................................................................14

3.2.Faze trgovanja na Belex-u.........................................................................144. Izvetaj o trgovanju akcijama na Beogradskoj berzi na dan 16.06.2010. godine....14

4.1. Indeksi Beogradske berze na dan 16.06.2010. i grafikoni do 16.06.2101. godine...........................................................................................................................15

4.2. AIK Banka na Belex u...........................................................................185. Izvetaj o trgovanju akcijama AIK Banke na dan 16.06.2010.godine.....................186. Grafici kretanja cena i obima trgovanja AIK Banke................................................207. AIK Banka u odnosu na BELEX15.........................................................................221. Uvod Osnovni podaci o banciOsnovni podaci

Naziv hartijeAIK banka a.d. Ni. obine akcije sa pravom glasa

SimbolAIKB

TriteVanberzansko trite

Metod trgovanjaMetod kontinuiranog trgovanja

Matini broj06876366

ISINRSAIKBE79302

CFIESVUFR

Sektor oznakaI

Sektor nazivFinansijsko posredovanje

Broj hartija8.345.904

ValutaRSD

U trgovanju od18.10.2005.

Statistiki prikaz vlasnitva preduzeaCentralni registar HoV

Internet prezentacijawww.aikbanka.rs

1.1. Istorijat

AIK Banka A.D. Ni je nezavisna srpska banka, savremenog tipa, koja posluje vie od 25 godina. Osnovana je 1976. godine kao interna banka Agroindustrijskog kombinata Ni. Kao tedno-kreditna i zajednika finansijska organizacija, AIK Banka je kreirala poslovni ugled jake dilersko-brokerske kue. 10. avgusta 1993. godine AIK Banka dobija licencu Narodne banke Jugoslavije (NBJ) i poinje sa radom kao banka.

Prilagoavajui organizaciju novom Zakonu o bankama i finansijskim organizacijama, 27. juna 1995. godine AIK Banka je registrovana kao akcionarsko drutvo za obavljanje klasinih bankarskih poslova: depoziti, krediti, diskontni poslovi, emisioni poslovi, depo i garancijski poslovi, platni promet sa inostranstvom. Uprkos izuzetno tekim uslovima poslovanja veine privrednih subjekata, proisteklih iz politike i ekonomske krize, ekonomske blokade, ratnog okruenja i bombardovanja SRJ, AIK Banka je na tritu ostvarila poziciju solventne, likvidne banke, banke istog bilansa koja ispunjava sve svoje obaveze prema partnerima i prema dravi blagovremeno.Za prethodne dve godine, zahvaljujui kapacitetima svog kapitala, likvidnom, solventnom i rentabilnom poslovanju, banka je dospela na veoma visoku poziciju u srpskom i crnogorskom bankarskom poslovanju. U prilog tome govori i nagrada za najbolju banku u Srbiji i Crnoj Gori po snazi kapitala u 2003. godini.

I u 2004. godini poslovni rezultati svrstavaju AIK Banku kao prvu meu najboljima:

Prvu po snazi kapitala

Prvu po ostvarenoj dobitiAIK Banka je registrovana i za obavljanje parabankarskih poslova: finansijskog konsaltinga, menadmenta i inenjeringa

1.2 . Struktura Aik BankeUpravni Odbor :- Mr.oec Jovanovi Ljubia, Predsednik Upravnog odbora, lice sa odgovarajuim iskustvom iz oblasti finansija,

- Prof.dr. uki ore, lan Upravnog odbora, lice sa odgovarajuim iskustvom iz oblasti finansija i nezavisno od Banke,

- Prof.dr.Gori Jovan, lan Upravnog odbora, sa odgovarajuim iskustvom iz oblasti finansija i nezavisno od Banke,

- Kosti Miodrag, dipl.oec, lan Upravnog odbora, lice sa odgovarajuim iskustvom iz oblasti finansija i

- Christos Stokas, lan Upravnog odbora, predstavnik akcinara AGROCULTURAL BANK OF GREECE S.A.

Izvrni odbor:- Marjanovi Jelica, dipl. pravnik, Predsednik Izvrnog odbora, lice u radnom odnosu na neodreeno vreme u AIK BANCI AD NI sa punim radnim vremenom

- orevi Vladan, dipl.oec, lan Izvrnog odbora, lice u radnom odnosu na neodreeno vreme u AIK BANCI AD NI sa punim adnim vremenom.

1.3. Organizacione jedinice u banci1. Za poslove sa privredom

Rukovodilac organizacione jedinice: Verica Trifunovic, dipl.oec. 018/507-413 2. Za poslove sa stanovnitvom, platni promet

Rukovodilac organizacione jedinice: Mr Ivana Ranelovi-orevi, Mr oec. 018/507-421 3. Za devizne poslove

Rukovodilac organizacione jedinice: Aleksandar Kuli, dipl.oec. 018/507-417 4.Organizaciona jedinica za obavljanje poslova raunovodstva i finansija

Rukovodilac: Sneana ivkovi, dipl.oec. 018/507-419 5.Organizaciona jedinica-Informacione i komunikacione tehnologije

Rukovodilac: Zoran Dugonji, dipl.matematiar. 018/507-408 6. Organizaciona jedinica za kontrolu usklaenosti poslovanja

Rukovodilac: Suzana Ili, dipl. pravnik 018/507-410 7.Organizaciona jedinica za upravljanje rizicima

Rukovodilac: Ivanka Roso, dipl.oec. 018/507-407

Organizaciona jedinica za obavljanje poslova sa HOV Referent za kontakt: Jelena Stojanovi, dipl.oec. 018/507-406

Interna revizija (samostalni organ) Rukovodilac: Jela Milenkovi, dipl. oec. 011/328-50-38

Izvrni odbor obrazuje Regionalne centre svojom Odlukom.

Regioanalni centri su:- Ni

- Beograd

- Novi Sad

- KragaujevacNa nivou Regionalnog centra obrazuju se Filijale i druge organizacione jedinice.1.4. Statistiki prikaz vlasnitva preduzeaTip licaBroj akcija% od ukupne emisije

Akcije u vlasnitvu fizikih lica4,97713.12535

Akcije u vlasnitvu pravnih lica29,12376.80319

Drutveni kapital00

Zbirni (kastodi) raun3,81910.07147

Konzorcijum00

Ukupno:37,919100

Broj akcionara sa ueem u kapitaluBroj licaBroj akcija% od ukupne emisije

domaastranadomaastranadomaaStrana

od 0% do 5%862017206262645.375676.92529

od 5% do 10%204272011.266120.00000

od 10% do 25%117276653919.1882717.24465

od 25% do 33%00000.000000.00000

od 33% do 50%00000.000000.00000

od 50% do 66%00000.000000.00000

od 66% do 75%00000.000000.00000

od 75% do 100%1000000.000000.00000

Ukupno:11037919100.00000

Redosled prvih 15 akcionara po broju akcija

RbrAkcionarBroj akcija% od ukupne emisije

1.Ribarsko gazdinstvo A.D.Beograd727619.18827

2.QWEST LTD653917.24465

3.NIC CO AD22786.00754

4.ZAV.ZA HIT.POMO NI19945.25858

5.IRVA INVESTICIJE D.O.O.16114.24853

6.VOSSLOH MIN SKRETNICE AD15654.12722

7.HYPO KASTODI 414803.90306

8.DOROL ININJERING DOO14613.85295

9.FINWORLD AD12093.18838

10.RAIFFEISEN BANKA D.D. MARIBOR11873.13036

11.UBIPARIP RAJKO 11483.02751

12.SUPRA GROUP D.O.O.8372.20734

13.GLOBAL BROKER DILER CLIENTS8002.10976

14.AGROGLOBER DOO ZA TRGOVINU NA V7902.08339

15.GORTNAR ROBERT5701.50320

Akcije ove emisije HoV ne nose pravo glasaRedosled prvih 15 akcionara po vrednosti akcijskog kapitalaRbrAkcionarUkupna vrednost u din.% od ukupne emisije

1.Ribarsko gazdinstvo A.D.Beograd13,824,400.0019.18827

2.QWEST LTD12,424,100.0017.24465

3.NIC CO AD4,328,200.006.00754

4.ZAV.ZA HIT.POMO NI3,788,600.005.25858

5.IRVA INVESTICIJE D.O.O.3,060,900.004.24853

6.VOSSLOH MIN SKRETNICE AD2.973,500.004.12722

7.HYPO KASTODI 42,812,000.003.90306

8.DOROL ININJERING DOO2,775,900.003.85295

9.FINWORLD AD2,297,100.003.18838

10.RAIFFEISEN BANKA D.D. MARIBOR2,255,300.003.13036

11.UBIPARIP RAJKO2,181,200.003.02721

12.SUPRA GROUP D.O.O.1,590,300.002.20734

13.GLOBAL BROKER DILER CLIENTS1,520,000.002.10976

14.AGROGLOBER DOO ZA TRGOVINU NA V1,501,000.002.08339

15.GORTNAR ROBERT1,083,000.001.50320

Vrednost akcijskog kapitala obraunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih HoV2. Prospekt AIK BankeOsnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAgroindustrijsko komercijalna banka Aik Banka ad Ni

Pravni status izdavaocaAktivno privredno drutvo

AdresaNikole Paia 42NiRepublika Srbija

Web adresawww.aikbanka.rs

Datum osnivanja10.08.1993.

Broj reenja upisa u sudski registardana 01.03.2005. godine kod Agencije za privredne registre

Matini broj06876366

PIB - poreski identifikacioni broj100618836

Tekui rauni i banke kod kojih se vodeNarodna banka Srbije908000000001050197

ifra delatnosti65121

Osnovna delatnostbankarske organizacije

Ime i prezime direktoraIzvrni odbor: Predsednik IO Marjanovi Jelica, lan IO Djordjevi Vladan

Ime i

Search related