of 13 /13

 · Trách nhiêm cia Kiem toán viên Trách nhiêm cùa chúng tôi là dua ra ý kién vè Báo cáo tÿ lê an toàn tài chính dua trên kêt quà cùa cuêc kiêm toán. Chúng

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Trách nhiêm cia Kiem toán viên Trách nhiêm cùa chúng tôi là dua ra ý kién vè Báo...

  • trang dau bao cao ti le an toan tai chinh.pdf (p.1)bao cao ty le an toan tai chinh đa đuoc kiem toan ngay 31.12.2018.pdf (p.2-13)