Trasncript Kuching Docx

 • View
  239

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Trasncript Kuching Docx

 • 7/24/2019 Trasncript Kuching Docx

  1/42

  ************************Introduction skipped**********************

  Lim: Saya mulakan dengan perbincangan tadi tentang pandangan tuan-

  tuan dan puan-puan berkaitan dengan masyarakat setempattentang sukan dengan lebih tepat. Kali ini saya nak bertanya pula

  pandangan tuan-tuan dan puan-puan ataupun berkaitan dengan diri

  tuan-tuan dan puan-puan sebab kita nak tahu tentng kegiatan

  sukan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat di kawasan

  Kuching. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mewakili penduduk di

  kawasan Kuching dan kita telah pun mengadakan pungutan data

  melalui soal selidik melihatkan hampir 1-! orang yang kita

  dapat. "an sekarang anda ialah kumpulan yang terpilih untuk

  mewakili penduduk Kuching dan kita adakan pungutan data nak

  tahu ketepatan data yang kita pungut. #k$ tentang diri tuan-tuan

  dan puan-puan$ saya nak bertanya berkaitan dengan apa yang

  tuan-tuan tulis tadi iaitu: pertama$ adakah tuan-tuan dan puan-puan

  terlibat dengan akti%iti sukan. Itu$ soalan pertama. "an kedua$

  kalau terlibat$ apakah akti%iti sukan yang tuan-tuan dan puan-puan

  lakukan$ sukan rekreasi&sukan '(ikal yang tuan-tuan dan puan-puan

  sendiri lakukan: di mana$ contohnya$ dan berapa lama apabila tuan-

  tuan dan puan-puan bersukan: mengambil masa berapa lama

  bersukan$ tempohnya$ kemudian berapa kerap tuan-tuan dan puan-

  puan bersukan dalam masa seminggu dan sebagainya: dan

  kebiasaannya anda melakukan akti%iti tersebut dengan siapa$

  dengan siapa melakukannya: dengan kawan) dengan sendiri) "an

  sebagainya. uan-tuan dan puan-puan yang sediakan +awapan dan

  saya kira saya nak bagi peluang kepada semua untuk men+awab.

  Jadi$ silakan. Siapa nak mula dahulu)

  ,urliati: Saya mulakan dahulu

  Lim: a$ n ,urliati

  ,urliati: Saya sebagai +urulatih robik. /emang minat dalam robik dalam 10

  tahun camtulah terlibat dalam robik dan kalau itu kita buat dalam

  tiap-tiap malam$ Isnin hingga Jumaat dekat robik punya studio dari

  +am .2 hingga 3. malam.

  Lim: Setiap malam)

  ,urliati: Isnin hingga Jumaat memang kita buat robiklah itu bersama dengan

  instructor$ 4ikgu #sman yang terkenal. Kalau bersempat +uga$ ikut

  +uga keadaan kalau tidak cukup masa$ kalau untuk kesihatan satu

  minggu adalah sekalilah. Kalau tidak buat di studio$ kita buat dekat

  aman Sahabat$ dekat dengan +alan besar dan satu lagi di ustaka

  ,egeri. 5greement dia situ memang tiap-tiap petang$ tak kira hu+an$

 • 7/24/2019 Trasncript Kuching Docx

  2/42

  tak kira$ 4uma diorang akan buat pada hari besar$ hari raya$ hari

  cuti. Itu$ dia orang buat.

  Lim: 6ersama kawan atau tidak)

  ,urliati: 6ersama dengam +amlah. "an kami +uga pernah mewakili Sarawak

  +ugalh untuk robik. /emang bersama kawan$ dengan suamilah

  dengan instructor +uga.

  Lim: #k$ terima kasih. eruskan. Siapa. eruskan$ teruskan

  7asarudin: Saya 8n 7asarudin 7+ /at selaku engerusi kelab sukan$ kelab

  sukan komuniti 6etong ,K. endekata saya semen+ak ditubuhkan

  kelab sukan ini pada !0$ ditubuhkan di bawah Jabatan 6elia dan

  Sukan sebab itulah saya memegang +awatan tersebut sehingga

  sekarang. "an$ +uga +awatan-+awatan yang saya pegang selain kelab

  sukan$ saya merupakan engerusi kelab Sukan /alaysia Sdn 6hd$dan +uga engerusi /as+id kawasan kampong$ engerusi Seberkas

  kuching dan penglibatan saya banyak melebihi kepada kelab sukan

  komuniti awam$ iaitu di bawah Jabatan 6elia dan Sukan. 6anyak

  akti%iti yang kami an+urkan !0 sehingga sekarang$ masih +uga

  bersama dengan pegawai-pegawai permerhati untuk buat

  perancangan dengan ker+asama Jabatan 6elia mewakili arlimen

  Stampin. 9ntuk kelab sukan itu$ akti%iti kebanyakannya Jabatan

  6elia$ kebanyakannya melibatkan Sukan 1 /alaysia$ macam-macam

  sukan serntak sekali. "an$ saya sendiri +uga melibatkan diri. ada

  !11$ ilihan aya !11$ melibatkan 1 ; tenaga ahli-ahli kelabuntuk membuat akti%itilah terutama sekali untuk menyokong

  akti%iti dibuat oleh kera+aan untuk masyarakat-masyarakat

  setempat.

  Lim: 6iasanya$ di mana dilakukan akti%iti)

  7asarudin: ang kita buat itu$ kebanyakannya di kawasan "9, 6atu "anau

  melibatkan seramai hampir !! buah kampung "9, 6atu "anau

  yang kita buat. elaksanaan yang kita buat itu ker+asama dengan

  Jabatan 6elia dan Sukan ber+alan dengan lancarlah

  Lim: So$ sambutan masyarakat setempat)

  7asarudin: Sambutan masyarakat berbilang kaum amat mengalakkan tetapi

  semen+ak diambil alih oleh 6 "ato Sabri 4hik$ +adi pembuatan

  ataupun penyaluran untuk progam$ untuk kelab-kelab itu kurang.

  Jadi dari 1 minister ke 1 minister lain punya diorang cara. Jadi

  perutukan daripada "S 5(alina yang bermula menubuhkan kelab

  itu$ alhamdullilah diorang cakap memang)?)? lawan antara kampung ke kampung >)?.

  Lim: "alam seminggu$ berapa kali ya)

  Suraya: 2 kali

  Lim: Sekali bersukan itu$ agak-agak berapa lama$ berapa +am)

  Suraya: B +am- A +am

  Lim: #h$ B hingga A ham. 8ndurance$ ketahanan$ B-A +am.#k biasanya

  bermain dengan dengan kawan-kawan atau keluaga itu sendiri.

  Suraya: keluarga sekali dengan kawan-kawan sekali.

  Lim: #h. #k. erima kasih. eruskan.

  7ami(a: Sya ,ur 7ami(a dan akti%iti yang saya buat adalah >)?

  dengan akti%iti bola sepak.

  Lim: 6ola sepak$ @utsal sama)

  7ami(a: Jadi dalam masa setahun mungkin sekali.. lepas itu.. akti%iti

  seperti +ogging

 • 7/24/2019 Trasncript Kuching Docx

  4/42

  Lim: 5kti%iti pelbagai ini.

  7ami(a: /ungkin dalam seminggu itu$ satu akti%iti>)? tetapi akti%iti pada

  Sabtu dan 5had macam itu.

  Lim: 7ampir setiap hari berakti%iti nih)

  7ami(a: "alam seminggu itu$ 2 kali lah

  Lim: 2 kali.

  7ami(a: 2 kali

  Lim: elbagai penglibatan dalam akti%iti sukan macan-macam nih

  7ami(a: a

  Lim: )?

  pertandingan @utsal >)? telah melibatkan bangsa-bangsa /elayu$

  4ina pun ada.

  Lim: Ini. 4ikgu eoh

  eoh: Saya buat rekreasi. englibatan saya se+ak di waktu sekolah$ saya

  mula dengan bola sepak. "alam pasukan bola sepak selalu saya

  seorang yang lain daripada yang lain. #k. Itu ialah bola sepak. Sayamain bola sepak sehingga umur ! tahun. Kemudian bila saya

  pindah balik ke Kuching untuk bertugas baru saya tinggalkan bola

  sepak sebab saya tiada kawan. "ulu ada kawan$ sekarang tiada

  kawan. Saya masuk satu sukan$ ! sukan lain$ bola keran+ang dan

  tenis sehingga hari ini. 7ari ini saya masih main tenis. 6ola

  keran+nag saya tinggalkan kerana terlalu cergas dan terlalu cepat

  untuk orang macam saya nih. englibatan saya dalam sukan untuk

  pembangunan adalah dalam sukan olahraga. Ini adalah satu sukan

  yang saya tidak melibatkan diri langsung tetapi melalui minat dari

  +urulatih yang baik yang membimbing saya untuk men+adi +urulatihboleh dikatakan e'sien dan saya +uga dilatih sebagai penasihat

  olahraga untuk sekolah-sekolah Sarawak selama tahun$ iaitu 133

  sehingga 1330. ada masa itu$ saya mula untuk masuk dalam sukan

  #K9$ orang kurang upaya. Saya panggil mereka orang kelainan

  upaya$ kerana mereka lari$ tapi tak boleh lari$ mereka kurang satu

  kaki$ pun masih lari$ mereka kurang satu tangan pun masih lontar.

  Itu keistimewaan mereka. Jadi$ dalam sukan paralimpik yang saya

  menceburi$ ini merupakan sukan yang [email protected] Kami adakan

  latihan 2-B kali seminggu$ oC season tapi on season$ setiap hari

  5had-Sabtu dengan syarat saya bagi mereka +angan terlalu letih.

 • 7/24/2019 Trasncript Kuching Docx

  5/42

  Lim: 6erapa orang) Jumlah orang istimewa)

  eoh: Setakat yang ada di kuching hari ini$ B lebih. /ereka ini

  merupakan kualiti atlit-atlit negeri. "i antaranya$ adanya atlit

  kebangsaan yang pernah wakil /alaysia$ so macam sekarang

  musim on season kerana paralimpik akan berlaku di erlis padabulan depan$ bermakna kami akan adakan latihan tiap-tiap hari.

  empat kami ialah di adang Jubli$ satu arena$ satu tapak sukan

  yang kepunyaan /a+lis 6andaraya Kuching Selatan. ,asib baik

  mereka layan dan +uga terima dalam masa tertentu saha+a.

  Lim: "alam seminggu$ cikgu terlibat berapa kali dengan akti%iti sukan)

  eoh: Saya sendiri)

  Lim: a$ sendiri.

  eoh: Sendiri. Saya 2 kali.

  Lim: 2 kali.

  eoh: Sebab @aktor umur.

  Lim: Setiap kali berapa +am) 6erapa lama)

  eoh: ! +am

  Lim: ! +am

  eoh: Latihan saya pun ! +am.

  Lim: #k. #k. 6agus

  eoh: So$ dengan itu$ ini >)?

  Lm: erima kasih. 6erhenti di sini dulu$ kemudian boleh lagi sambung.

  #k. Seterusnya.

  Sharon: #k. Selamat pagi. ,ama saya Sharon. he 'rst Duestion yang tanya

  sama ada main sukan$ tak ke. 5pa yang boleh saya cakap di sini

  ialah saya dah lama tinggalkan sukan sebenarnya tapi 1B yearssebelum$ 1B years yang lepas saya agak [email protected] dalam sukan

  disebabkan minat dalam sukan olahraga @or eEample lompat ki+ang$

  lompat +auh. Jadi$ di mana pada tahun 1333 kalau saya tidak salah$

  [email protected] not mistaken 1333 ataupun !. 5h$ tahun 1333 masa itu saya

  dar+ah 0$ saya bela+ar dekat St /ary School$ +adi saya melibatkan

  diri secara [email protected] dalam sukan olhraga dan melibatkan diri secara

  langsung dalam ! sukan yang saya sangat minat$ iaitu lompat +auh

  dan lompat ki+ang sebab I keep on @orce landing. So thatFs how

  people kacaulah$ thatFs how Sharon no woder you tak tinggi sebab

  selalu buang diri atas pasir. ! sukan inlah$ lompat +auh dan lompatki+ang. So saya mewakili Sekolah St /ary masa itu d

Search related