of 49 /49
CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare? Transporturile rutiere din România, încotro? Martie 2012 Radu Dinescu Secretar General

Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni...

Page 1: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare?

Transporturile rutiere din România, încotro?

Martie 2012

Radu DinescuSecretar General

Page 2: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1. CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare?

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 3: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1. CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare?

1.1 Date şi cifre despre transport rutier in UE si despre cabotaj1.2 Unde se poate efectua?1.3 Cadrul legal1.4 Cum se poate face cabotajul de “destinaţie” şi cel de “tranzit”?1.5 Alte detalii pentru Romani si pentru Romania

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 4: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1. CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare?

1.1 Date şi cifre despre transport rutier in UE si despre cabotaj

Transportul rutier in UE:

– 3milioane angajati, 600.000 firme transport

– 73% din toate operatiunile interioare UE.

– 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale

– 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in UE 2010!!!!

Cabotaj – transport rutier intre doua locuri pe teritoriul unei tari membre UE,

efectuat de un transportator din alt stat membru! Conform CMR sau ST national!

Cabotaj in UE 2010 – 2% din total operatiuni nationale in UE

Cabotaj in UE 2010 – crestere 17% in tone-km fata de 2009 (liberalizarea din 14mai2010)

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 5: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1. CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare?

1.2 Unde se poate face?Cabotajul - atractiv in principal pe terioriul statelor mari, cu economie si infrastructura rutieradezvoltata: Germania, Franta, Spania, Italia, Polonia – atractie generala.Romania este mare, dar piata interna are tarife microscopice si infrastructura rutiera slabdezvoltata – pericol redus ca altii sa vina sa faca cabotaj in Ro, dar pe termen lungsituatia poate arata diferit – atractie regionala!Cabotajul – poate fi profitabil si pe teritoriul statelor mici dar cu economii puternice – Olanda,Belgia, Danemarca, etc tarifele bune compensand timpii de incarcare/descarcare.Cabotajul e un element suplimentar alături de cele patru mari elemente alepieţei comune (libera circulaţie a serviciilor, persoanelor, mărfurilor şicapitalurilor) şi ajută clienţii de transport din Vestul Europei să îşi reducăcosturile, însă costurile de operare sau de muncă mai reduse ale operatorilordin Est creează deja tensiuni sociale la nivelul angajaţilor nativi ai acestor ţăridin Vest UE, chiar înainte ca RO şi BG să îşi aducă vreo contribuţie la creştereasemnificativă a cabotajului în 2012.Autorităţile nationale vor respecta R1072 însa aplicarea va fi la litera legii.

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 6: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1. CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare?

1.2 Unde se poate face?

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 7: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1. CABOTAJUL (transport mărfuri) – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă

ajutătoare?

1.3 Cadrul legal

European

- Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri - Art. 8 si Art 9-Romanesc- Ordonanţa 27/2011 privind transporturile rutiere (atenţie că există şi o ordonanţă 27/2010 tot despre transporturi rutiere)- Art 3, alin 31, Art. 27, Art 29, - Ordinul 980/2011 Normele de aplicare Ord27/2011 Art 46, Art 107, -Hotărârea 69/2012 privitoare la sanctiuni Art. 4, pct 57.12

-Particularitati Romanesti – tractarea unei semiremorci extracomunitare pe teritoriul României O27/2011 Art. 25(1) Transportul rutier naţional contra cost se poate efectua numai cu vehicule rutiereînmatriculate în România, deţinute şi utilizate în condiţiile prezentei ordonanţe.

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 8: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

CABOTAJULArticolul 8Principiu general(1)(1) Orice operator de transport rutier de mărfuri care efectuează operaţiuni contra cost în numele unui terţ, titular al unei licenţe comunitare și alcărui conducător auto, dacă este cetăţean al unei ţări terţe, deţine un atestat de conducător auto, are dreptul, în conformitate cu condiţiileprevăzute în prezentul capitol, să efectueze operaţiuni de cabotaj.(2)(2)Operatorilor de transport rutier de mărfuri menţionaţi la alineatul (1) li se permite să efectueze, cu același vehicul sau, în cazul unei combinaţiicuplate, cu autovehiculul aceluiași vehicul, până la trei operaţiuni de cabotaj consecutive unui transport internaţional dintr-un alt stat membru saudintr-o ţară terţă în statul membru gazdă, odată ce au fost livrate mărfurile transportate în cursul transportului internaţional care îl are pe acestaca destinaţie. În cursul unei operaţiuni de cabotaj, ultima descărcare înainte de părăsirea statului membru gazdă are loc în termen de șapte zilede la ultima descărcare a mărfurilor introduse în statul membru gazdă în cadrul operaţiunii de transport internaţional care îl are pe acesta cadestinaţie.În termenul menţionat la primul paragraf, operatorii de transport rutier de mărfuri pot efectua în orice stat membru unele sau toate operaţiunile decabotaj permise în temeiul primului paragraf, cu condiţia limitării la o singură operaţiune de cabotaj pe stat membru în termen de trei zile de laintrarea fără încărcătură pe teritoriul statului membru respectiv. (3)(3)Serviciile naţionale de transport rutier de mărfuri efectuate în statul membru gazdă de către un operator de transport rutier de mărfurinerezident se consideră conforme cu dispoziţiile prezentului regulament numai dacă operatorul de transport rutier de mărfuri poate prezentadovezi clare privind transportul internaţional care îl are pe acesta ca destinaţie și privind fiecare dintre operaţiunile consecutive desfășurate.Probele menţionate la primul paragraf cuprind următoarele elemente pentru fiecare operaţiune:(a) numele, adresa și semnătura expeditorului;(b) numele, adresa și semnătura operatorului de transport rutier de mărfuri;(c) numele și adresa destinatarului, precum și semnătura acestuia și data livrării, odată ce mărfurile au fost livrate;(d) locul și data preluării mărfurilor și locul prevăzut pentru livrare;(e) descrierea curentă a naturii mărfii și modul de ambalare, precum și, în cazul mărfurilor periculoase, descrierea general recunoscută aacestora și numărul de colete, marcajele specifice și numerele acestora;(f) greutatea brută a mărfurilor sau cantitatea de mărfuri altfel exprimată;(g) numerele de înmatriculare ale autovehiculului și remorcii.(4) Nu este necesar niciun alt document suplimentar pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la prezentul articol.(5)Oricărui operator de transport rutier de mărfuri, care este îndreptăţit în statul membru de stabilire, în conformitate cu legislaţia acelui statmembru, să desfășoare operaţiunile de transport rutier de marfă contra cost în numele unui terţ precizate la articolul 1 alineatul (5) literele (a), (b)și (c), i se va permite, în condiţiile stabilite în prezentul capitol, să efectueze, după caz, operaţiuni de cabotaj de același tip sau operaţiuni decabotaj cu vehicule din aceeași categorie.(6)Permisiunea de a efectua operaţiuni de cabotaj, în cadrul tipurilor de transporturi menţionate la articolul 1 alineatul (5) literele (d) și (e), estenelimitată.

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 9: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

Articolul 9Norme aplicabile operaţiunilor de cabotaj(1)(1)Sub rezerva unor dispoziţii contrare în legislaţia comunitară, efectuarea operaţiunilor de cabotaj se desfășoară în conformitate cu actele cuputere de lege și actele administrative în vigoare în statul membru gazdă, în ceea ce privește:(a) condiţiile care guvernează contractul de transport;(b) masa și dimensiunile vehiculelor de transport rutier;(c) cerinţele privind transportul anumitor categorii de mărfuri, în special mărfuri periculoase, produse alimentare perisabile, animale vii;(d) perioadele de conducere și perioadele de repaus;(e) taxa pe valoarea adăugată (TVA) pe serviciile de transport.

După caz, masa și dimensiunile menţionate la primul paragraf litera (b) pot să le depășească pe cele aplicabile în statul membru de stabilire aloperatorului de transport rutier de mărfuri, dar, în niciun caz, acestea nu pot să depășească limitele stabilite de statul membru gazdă pentrutraficul naţional sau caracteristicile tehnice menţionate în dovezile prevăzute la articolul 6 alineatul(1) din Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţionalși internaţional și a greutăţii maxime autorizate în traficul internaţional(1)

(2)Actele cu putere de lege și actele administrative menţionate la alineatul (1) se aplică operatorilor de transport rutier de mărfuri nerezidenţi înaceleași condiţii cu cele impuse operatorilor de transport rutier de mărfuri stabiliţi în statul membru gazdă, astfel încât să se prevină oricediscriminare pe motive de naţionalitate sau loc de stabilire.

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 10: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1.4

Cum

se

poat

e fa

ce C

abot

ajul

de

dest

inat

ie?

Scris

oare

a de

tran

spor

t poa

te fi

dife

rita

de C

MR

!O

ope

ratiu

ne p

oate

fi c

onsi

dera

ta d

e au

torit

ati d

in s

tate

dife

rite

in m

od d

iferit

:du

pa d

esca

rcar

e co

mpl

eta

sau

dupa

oric

e de

scar

care

Page 11: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1.4

Cum

se

poat

e fa

ce C

abot

ajul

de

TRA

NZI

T?N

U E

STE

OB

LIG

ATO

RIE

TR

AN

ZITA

REA

AN

TER

IOA

RA

A ST

ATU

LUI I

N

CA

RE

SE IN

TRA

GO

L SI

SE

FAC

E O

OPE

RAT

IUN

E D

E C

AB

OTA

J D

E TR

AN

ZIT,

DA

R E

PER

MIS

A D

OA

R D

UPA

DES

CA

CA

REA

CO

MPL

ETA

A U

NEI

OPE

RAT

IUN

I IN

TER

NAT

ION

ALE

IN A

LT S

TAT

MEM

BR

U –

NU

D

IN E

LVET

IA.

Page 12: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1. CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare?

1.5 Alte detalii

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 13: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1. CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare?

1.5 Alte detalii-O operaţiune de cabotaj de tranzit se poate face pe teritoriul unui stat membru,imediat după finalizarea unei curse intracomunitare sau extracomunitare peteritoriul unui stat membru. Ex Dupa descarcare in Elvetia NU poti intra gol inGermania, Franta, Austria pentru o operatiune de cabotaj in 3 zile- Cabotajul de tranzit nu e conditionat de tranzitarea anterioara a statuluitranzitat. Dupa descarcare cursa internationala (din UE sau nonUE) in Austriase poate intra gol in Germania si realiza 1 operatiune de cabotaj in 3 zile.-Dupa cabotaj intr-o tara UE nu poti face imediat cabotaj de tranzit in alta taraUE. (trebuie o operatie internationala intre tari cu finalizare in tara UE)- Se verifica corelarea intre timpii de conducere ai soferilor si CMR, iar in cazulin care exista discrepante se aplica amenzi – Germania 2000 Euro, Franta 1500Euro si interdictie cabotaj 1 an.

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 14: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1. CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare?

1.5 Alte detalii-Conform noii legislatii RO - Tractarea unei semiremorci straine pe teritoriulRomaniei continua sa fie considerata cabotaj. Daca se incarca cu documente detransport (CMR) din pct A si se descarca in pct B pe teritoriul Romaniei.Pentru tractarea cu tractor Romanesc a unei semiremorci din alt stat membru UE saupentru ansambluri de vehciule din UE (tractor si semiremorca din UE) care transportamarfa intre doua puncte pe teritoriul Romaniei (incarca marfa dintr-un loc din Romania sio descarca in alt loc in Romania) operatiunea este considerata cabotaj si estereglementata de Regulamentul 1072/2009. Se pot face maxim 3 curse in 7 zile dupadescarcarea pe teritoriul Romaniei ca finalitate a unei operatiuni internationale (din UEsau Non-UE) sau in cazul cabotajului de tranzit - dupa descarcarea completa a unuitransport international pe teritoriul unui stat UE (BG, H, si nu SRB, MD, UA), se poateintra gol in Romania si se poate efectua o operatiune de cabotaj in maxim 3 zile.Toate perioadele de 7 zile, 3 zile se considera pe baza datelor din CMR, de la ultima

descarcare.

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 15: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1. CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare?

1.5 Alte detalii

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 16: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1. CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare?1.5 Alte detaliiTractarea cu tractor Romanesc a unei semiremorci din alt stat NON-UE pe teritoriul Romaniei -se inscrie la cabotaj, dar este reglementata de acordul bilateral dintre Romania si Tara non-ue –disponibile toate pe pagina UNTRR la Acorduri bilaterale, de regula cabotajul este interzis celor non-UE pe baza de reciprocitate bilaterala. Daca se incarca cu documente de transport (CMR) din pct A si se descarca in pct B pe teritoriul Romaniei.

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 17: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1. CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare?1.5 Alte detalii

Transporturile rutiere din România, încotro?

99,99%

Page 18: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1. CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare?1.5 Alte detalii

Atentie la diferenta transportator succesiv intr-o operatie internationala !Un tractor Romanesc poate tracta o semiremorca TR cu CMR TR-D, de la Constanta la Nadlac sau la Nagylak in conditiile efectuarii unui transport international intre cele doua tari TR-D de catre un RO – doar cu CEMT sau terta tara. Tractarea semiremorcii de la Istanbul la Frankfurt sau doar de la Constanta la Nadlac presupune aceleasi conditii pentru un tractor RO! ATENTIE LA DOCUMENTE VAMALE CTIR/SEMIREMORCA/TITULAR/SUBCONTRACTOR!Cabotajul si autorizatiile tara tertaAutorizatiile de terta tara se utilizeaza pentru a lua marfa din tara ceileilate parti a acordului, darpentru a o duce in alta tara decat in tara de origine a transportatorului. Sub nicio forma o astfel deautorizatie nu da dreptul de face cabotaj!!Nu se poate (NU E LEGAL) sa incarci din pct A si se descarca in pct B pe teritoriul Romanieichiar cu autorizatie CEMT, terta etc.La autorizatii de terta tara trebuie tinut cont daca tarile vizate au contingent cu Romania!Autorizatiile de terta tara functioneaza si azi pentru statele din UE daca operatiunea de transport efacuta de un transportator din alt stat UE intr-un stat non-UE!

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 19: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1. CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare?1.5 Alte detalii

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 20: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1. CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare?

1.5 Alte detalii.

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 21: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1. CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare?

1.5 Alte detaliiExemplu

Romanii pot lua marfa din Italia pentru tari din afara UE doar cu CEMT - cu conditia catara de destinatie sa fie membra CEMT (Italia nu are terta tara pentru Romania)

Romanii pot lua marfa din Ungaria pentru Turcia - cu CEMT sau cu autorizatii de tertatara de Ungaria si terta de Turcia. Verificati pe www.autorizatiiauto.ro exista si azicontingentul de autorizatii de terta tara schimbat de Ungaria cu Romania.

Turcii nu pot lua marfa din Romania pentru alta destinatie decat Turcia - decat cuCEMT, daca tara de destinatie e membra CEMT. TURCII NU POT LUA MARFA DINROMANIA FARA CEMT PENTRU CA ROMANIA NU A ACORDAT AUTORIZATII DETERTA TARA TURCIEI!Romanii pot lua marfa din Austria si Germania catre o tara terta din afara UE - faraautorizatie de terta tara din A sau D cu conditia de tranzitare a teritoriului Romaniei inparcursul normal catre tara de destinatie din afara UE.

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 22: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1. CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare?

1.5 Alte detaliiFACTURAREA FARA TVA !TVA PLATESTE CLIENTUL DE PE TERITORIUL TARII IN CARE SE FACECABOTAJUL! (CLIENTUL E INREGISTRAT IN SCOP DE TVA IN TARARESPECTIVA)MASURA URMARESTE EVITAREA CREERII VREUNUI AVANTAJ clientilor ocaliprin utilizarea unor servicii netaxabile pe teritoriul lor national imposibil defurnizat de transportatorii nationali (daca clientii germani ar putea sa evite plataTVA la transporturile cabotaj facute de romani, ar dezavantaja transportatorii denational din Germania). Astfel avantajul se rezuma la tarif.

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 23: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

În Spania: Articolul 84. ContribuabiliUnu. Impozitul va fi aplicat următoarelor categorii:1. Persoanele fizice sau juridice care au calitatea de întreprinzători sau profesionişti şi

realizează livrări de bunuri sau prestează serviciile supuse Impozitului, cu excepţiaprevederilor de la punctele următoare.

2. Întreprinzătorii sau profesioniştii pentru care se realizează operaţiunile supuseImpozitului în cazurile indicate în continuare:

a. Atunci când acestea sunt efectuate de către persoane sau entităţi nerezidente înteritoriul de aplicare a Impozitului.

Totuşi, prevederile acestei litere nu se vor aplica în următoarele cazuri:a'. Atunci când este vorba de prestări de servicii în care nici destinatarul nu este rezident

în teritoriul de aplicare a Impozitului, cu excepţia cazului în care este vorba despreprestările de servicii cuprinse la numărul 1 paragraful unu din articolul 69 din prezentaLege.

b'. Atunci când este vorba despre livrările de bunuri la care se referă articolul 68,paragraful trei şi cinci din prezenta Lege.

c'. Atunci când este vorba despre livrări de bunuri scutite de Impozit prin aplicareaprevederilor articolelor 21, punctul 1 şi 2 sau 25 din prezenta Lege.

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 24: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

În Polonia: Schema de calcul a TVA-ului pentru servicii de cabotaj:1. Beneficiarul serviciilor de cabotaj va fi definit ca persoană impozabilă plătitoare de TVA în baza art. 43 al directivei 112 şi art. 28a al legii privind TVA. 2. Locul prestării serviciilor de cabotaj va fi determinat în scop de TVA ţinând cont de prevederile art. 44 al directivei 112 şi art. 28b al legii privind TVA, referitoare la locul de prestare a serviciilor.3. Persoana impozabilă, obligată la plata TVA pentru serviciile de cabotaj prestate, va fi determinată ţinând cont de prevederile art. 196 al directivei 112 şi art. 100 alin. 10 al legii privind TVA. 4. În informaţiile recapitulative, decontarea serviciilor de cabotaj se va face cu aplicarea art. 262 pct. c) al directivei 112 şi art. 100 al legii privind TVA, referitoare la informaţiile recapitulative.Directiva 112 = Directiva 2006/112/CE a Consiliului, din 28 noiembrie 2006, privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugatăLegea privind TVA = legea din 11 martie 2004 privind taxa pe bunuri şi servicii (M.O.11.177.1054 versiune consolidată, modificată)De asemenea, trebuie acordată atenţie art. 8 şi 9 ale Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului ( CE ) nr. 1072/2009 din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri.Art. 9 alin. 1 al regulamentului : sub rezerva unor dispoziţii contrare în legislaţia comunitară,efectuarea operaţiunilor de cabotaj se desfăşoară în conformitate cu prevederile actelor cu putere de lege, executive şi administrative, în vigoare în statul membru gazdă, în ceea ce priveşte, între altele, taxa pe valoare adăugată (TVA) pe serviciile de transport.Aceasta înseamnă că, în primul rând, se aplică normele comunitare şi, apoi, prevederile naţionale, dacă nu contravin prevederilor comunitare.

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 25: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1. CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare?

1.5 Alte detaliiFACTURAREA FARA TVA !Regulamentul 282/2011 al UE – privind aplicarea uniforma a TVA În data de 23 martie 2011 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată. Acest regulament reprezintă o reformare a Regulamentului (CE) nr.1777/2005 al Consiliului din 17 octombrie 2005 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun privind taxa pe valoare adăugată, care s-a impus în contextul implementării Directivei 2006/112/CE.Obiectivul Regulamentului (UE) nr.282/2011 este de a asigura aplicarea uniformă a actualului sistem de TVA, prin stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a anumitor dispoziţii din titlurile I-V şi VII-XII ale Directivei 2006/112/CE, în special în ceea ce priveşte persoanele impozabile, livrarea de bunuri şi prestarea de servicii şi locul operaţiunilor impozabile.De asemenea, regulamentul reflectă modificările rezultate din adoptarea Directivei 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte locul de prestare a serviciilor şi înglobează liniile directoare adoptate recent de Comitetul TVA din cadrul Comisiei Europene, conferindu-le acestora certitudine juridică.Prevederile Regulamentului UE nr. 282/2011 au intrat în vigoare la data de 1 iulie 2011, cu excepţia anumitor dispoziţii menţionate în mod explicit în regulament care intră în vigoare ulterior acestei date şi se aplică direct în toate statele membre.

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 26: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1. CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare?

1.5 Alte detalii – DISPONIBILE MEMBRILOR UNTRR

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 27: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1.5 Alte detalii – NU SUNTETI MEMBRI UNTRR ?

Pentru numai 500 Lei in primul an si din anul 2 o cotizatie anuala:

De la 1 la 5 autovehicule = 300 RON/an;De la 6 la 10 autovehicule = 600 RON/an;De la 11 la 20 autovehicule = 900 RON/an;De la 21 la 50 autovehicule =1800 RON/an;De la 51 la 100 autovehicule =2700 RON/an;De la 101 la 150 autovehicule =3600 RON/an;

Peste 150 autovehicule =4500 RON/an.

Drept de vot doar transportatorii cu vehicule licentiate in limita copiilor conforme existente la ARR si declarate la UNTRR

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 28: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1.5 Alte detalii – CE OBTINETI CA MEMBRI UNTRR ?- Informatii generale si punctuale la intrebarile Dumneavoastra!-Info UNTRR lunar tiparit transmis prin posta la adresa dvs decorespondenta

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 29: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

CE OBTINETI CA MEMBRI UNTRR [email protected] cu cea mai rapida propagare a noutatilor legislative intransporturi din Romania si monitorizare zilnica a presei centrale, on-line, radiosi TV – cu linkuri la articolele scanate din presa, link la spoturi TV si radio

Transporturile rutiere din România, încotro?

protv_27-03-2012_17-18_17-20[1].avi

Page 30: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

CE OBTINETI CA MEMBRI UNTRR [email protected] cu cea mai rapida propagare a noutatilor legislative intransporturi din Romania si monitorizare on-line,

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 31: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

CE OBTINETI CA MEMBRI UNTRR [email protected] cu cea mai rapida propagare a noutatilor legislative intransporturi din Romania si monitorizare on-line,

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 32: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1. CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare?

1.5 Alte detalii – CE OBTINETI CA MEMBRI UNTRR [email protected] cu cea mai rapida propagare a noutatilor legislative intransporturi din Romania si monitorizare zilnica a presei centrale, on-line, radiosi TV – cu linkuri la articolele scanate din presa, link la spoturi TV si radio

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 33: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1. CABOTAJUL – un cuţit cu două tăişuri sau doar o variantă ajutătoare?

1.5 Alte detalii – CE OBTINETI CA MEMBRI UNTRR [email protected] cu cea mai rapida propagare a noutatilor legislative intransporturi din Romania si monitorizare zilnica a presei centrale, on-line, radiosi TV – cu linkuri la articolele scanate din presa, link la spoturi TV si radio

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 34: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 35: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

CE OBTINETI CA MEMBRI UNTRR ?-Informatii detaliate in timp real prin site www.untrr.ro

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 36: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

CE OBTINETI CA MEMBRI UNTRR ?-Informatii detaliate in timp real prin site www.untrr.ro

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 37: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

CE OBTINETI CA MEMBRI UNTRR ?-Informatii detaliate in timp real prin site www.untrr.ro

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 38: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

CE OBTINETI CA MEMBRI UNTRR ?-Informatii detaliate in timp real prin site www.untrr.ro

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 39: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 40: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

CE OBTINETI CA MEMBRI UNTRR ?-Informatii detaliate in timp real prin site www.untrr.ro

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 41: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

CE OBTINETI CA MEMBRI UNTRR ?

-Suplimente legate de costuri, de legislatie, harti de specialitate acces Bucurestisi cu portanta pe drumurile nationale/europene.-Costuri reduse pentru consumabile de calitate de pana la 50% fata de benzinarii!-Diagrame si role Kienzle, HAUG, FES, - pe negru, role RTS, FES-Reduceri pentru volum – grile discount publice!-Asistenta juridica gratuita in Romania – reprezentare a transportatorilor cusucces in multe situatii aparute pe teritoriul Romaniei-Harti restrictii estivale circulatie Germania-Lista statiilor de spalare autorizate ADR din EUROPA-Transportatorii ne-au solicitat anvelope chinezesti – oferim aceasta solutie – amvandut in ultimele 5 luni cca 1000 bucati.-Interesele Dumneavoastra sunt interesele UNTRR!

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 42: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

1.5 Alte detalii – CE OBTINETI CA MEMBRI UNTRR ?- 250 – 300 Euro +TVA

Transporturile rutiere din România, încotro?

ACUM SI GOGOSARI! 445/45/19,5

Page 43: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

Cresterea eficientei

Economie din cost cu

Containere Alte segmente

Carburant 33% 28%

Sofer 52% 61%

Altele 15% 11%

Nr vehicule in 2010

Nr Firme 2010

A 72 29

B 60 24

C 5 3

D 149 77

E 16 7

TOTAL 302 140

Page 44: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

Solutii eficiente pentru diverse aplicatii

Page 45: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

Solutii eficiente pentru diverse aplicatii

Page 46: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

Solutii eficiente pentru diverse aplicatii

Page 47: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

Problema carburantului la transport persoane a fost rezolvata! La marfa inca NU!

SCHOOL BUS

Page 48: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

INAINTE SA VA GRABITI ASIGURATI-VA CA MERGETI IN DIRECTIA BUNA!PROFITUL SE FACE DIN VOLUME CAT MAI MARI SI MARJE CAT MAI MARI!

GESTIONAREA ATENTA A COSTURILOR E IMPORTANTA, DAR NU UITATI: COSTURI ZERO = FIRMA MOARTA!

Page 49: Transporturile rutiere din România, încotro? – 1,76 miliarde tone-km, din care 1/3 in operatiuni internationale – 24% km in gol din total km parcursi de vehiculele de marfa in

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată!